ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2018

חוק המקרקעין (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת6
ועדת הפנים והגנת הסביבה
12/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 770
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ד' בטבת התשע"ט (12 בדצמבר 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
רשמת ומפקחת רישום מקרקעין, משרד המשפטים - שולמית שוהם אבני

עוזר ראשי משרד המשפטים, משרד המשפטים - ארז קמיניץ

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - לירון אדלר

יועמ"ש רשות האכיפה והגביה, משרד המשפטים - ענת הר אבן

מנהל תחום ארצי תכנון ובניה, משרד הבריאות - נועם בצלאל הירש

אחראית פרויקט קדסטר תלת ממדי במפ"י, משרד הבינוי והשיכון - רחל אדי

מרכזת בכירה פרצלציה, משרד הבינוי והשיכון - אירית המאירי

עו"ד-לשכה משפטית-מינהל התכנון, משרד האוצר - בנימין ארביב

מנהל אגף תיאום ובקרה, משרד הפנים - ליאור פנחס שחר

עו"ד, משרד הפנים - רעות פרקש

עו"ד לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל - אסף אהרונוביץ

יועמ"ש, מ.שלטון מקומי - מרים סלומון

עוזר ליועץ המשפטי לעיריה, עיריית ירושלים - אוהד דהאן

יועמ"ש, רשות הטבע והגנים הלאומיים - אופיר בר טלאורן אביטלדורון תשתיתארז בדשעודד מהצריאייל כץאילן ערוסי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ט-2018
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ט-2018, מ/1275, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

היה לנו נוסח שנפל במליאה בהצבעה לקריאה שלישית. הנוסח הישן עבר קריאה ראשונה לפני התיקונים. למעשה, יש לנו שתי אפשרויות: אחת, לקחת את הנוסח כפי שנפל או להביא נוסח חדש.

אנחנו מביאים נוסח חדש. אני חושב שכולם ראו כמה כעסתי באירוע שהחוק נפל במליאה. האמת, שהיה די משעשע לקבל את התגובות ממשרד המשפטים, איך החוק הזה לא עבר ומדוע דווקא אליו כוונו חיצי האופוזיציה.

היה סיכום עם האופוזיציה שיצביעו בעד אולם במליאה הם זזו מהסיכום איתם. בעצם, מול שאלות ברורות שלי ושל חברי כנסת, הם החליטו להצביע נגד. אנחנו בקואליציה לא הספקנו להיערך ולא גייסו ולכן החוק נפל.

בסך הכול החוק עצמו הוא חוק נכון וטוב. הוא עבר מהר מאוד בקריאה ראשונה וברוב גדול ואני מאמין שגם הפעם האופוזיציה לא תנסה להפיל אותו. גם אם כן, אנחנו היום בסיטואציה שאנחנו מגייסים לכל חוק. לדעתי, אם אני יכול לסכם במילה את אירוע החוק הזה, הוא נפל קרבן למהלכים פוליטיים.

עכשיו פרסמנו את הנוסח כפי שאישרנו אותו אז בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נעשה הקראה מהירה. ארז יגיד כמה מילים, היועץ המשפטי יגיד כמה מילים ואנחנו נצביע.

נא להקריא.
לירון אדלר
חוק המקרקעין (תיקון מס'...), התשע"ט–2018

הוספת סימן א'1 לפרק ג'

1. בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969‏ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 14 יבוא:


"סימן א'1: בעלות בחלקה תלת־ממדית


הגדרות – סימן א'1 14א. בסימן זה –

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏;

"חלקה תלת־ממדית" – יחידה נפחית שגבולותיה רשומים באופן תלת־ממדי, המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה, במקרקעין רשומים.

תחום הבעלות בחלקה תלת- ממדית

14ב.
(א) על אף הוראת סעיף 11, הבעלות בחלקה תלת־ממדית מוגבלת לגבולותיה הרשומים, ואינה מתפשטת מעבר לכך.

(ב) הבעלות בחלקה תלת־ממדית כאמור בסעיף קטן (א), כפופה לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה ואין בה כדי למנוע מעבר בחלל הרום בכפוף לכל דין.


תחום הבעלות במקרקעין רשומים שבגבולותיהם רשומה חלקה תלת־ממדית

14ג. הבעלות במקרקעין רשומים שבגבולותיהם רשומה חלקה תלת־ממדית מתפשטת בהתאם להוראות סעיף 11, למעט בתחום הבעלות של החלקה התלת־ממדית כאמור בסעיף 14ב.

בעלות נפרדת בחלקה תלת־ממדית

14ד. בלי לגרוע מהוראת סעיף 13 סיפה, חלקה תלת־ממדית תהווה נושא נפרד לבעלות, לזכויות במקרקעין ולעסקאות.

תנאים לרישום חלקה תלת־ממדית

14ה. בלי לגרוע מהוראות סעיף 143 לחוק התכנון והבנייה, לא תירשם בפנקסי המקרקעין חלוקת קרקע הכוללת חלקה תלת־ממדית, ולא יינתן פסק דין לחלוקת קרקע כאמור בין בעליה המשותפים, אלא על פי אחד מאלה:

(1) תכנית שאושרה לפי הוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה;

(2) תשריט שאושר לפי הוראות פרק ד' לחוק התכנון והבנייה;

(3) הפקעה או רכישה שנעשתה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943; שר המשפטים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות בדבר ההליכים שיש לנקוט, בטרם רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקת קרקע לפי פסקה זו, אם הקרקע הופקעה או נרכשה לפני יום תחילתו של חוק המקרקעין (תיקון מס' 33), התשע"ט–2018.


רישום או ניהול בית משותף בחלקה תלת־ממדית

14ו. אין ברישום חלקה תלת־ממדית כדי לגרוע מהאפשרות לנהל או לרשום באותה חלקה בית משותף בהתאם להוראות לפי חוק זה.

מקרים שבהם לא תירשם חלקה תלת־ממדית

14ז.
(א) דירה בבית משותף או חלק אחר בבית המשותף המיועד לשמש את בעלי הדירות או מרביתם לא יירשמו כחלקה תלת־ממדית; לעניין סעיף זה, "בית משותף" – לרבות בית שחלות עליו הוראות פרק ו'1.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקרים נוספים שבהם לא תירשם חלקה תלת־ממדית.

תחולת דיני מקרקעין על חלקה תלת־ממדית

14ח. כל הוראה בחוק זה וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על חלקה תלת־ממדית, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת."

תיקון חוק התכנון והבנייה

2. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965–


(1) בסעיף 1 –

(א) בהגדרה "מגרש", בסופה יבוא "לרבות מגרש תלת־ממדי";

(ב) אחרי ההגדרה "מגרש" יבוא:

""מגרש תלת־ממדי" – יחידה נפחית המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה, שגבולותיה נקבעו באופן תלת־ממדי בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי המקרקעין, בין אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו;";

(2) בסעיף 69, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) הוראות בדבר מגרש תלת-ממדי, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת־ממדית לפי הוראות סעיף 14ז לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969;

(ב) גבולות המגרש התלת־ממדי ייקבעו בתכנית בהתאם להוראות שיקבע השר בתקנות;

(ג) אם התכנית בתחום המגרש התלת-ממדי כוללת שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור, התכנית לא תהיה בסמכות ועדה מקומית; שר המשפטים, בהסכמת השר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי תכנית הכוללת שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור תהיה בסמכות ועדה מקומית, ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת; לעניין זה, "צורכי ציבור" – כהגדרתם בסעיף 188(ב);";

(3) בסעיף 121, אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) בדבר איחוד או חלוקה כאמור בפסקאות (1) ו-(2), הכוללים מגרש תלת־ממדי, ובלבד שמתקיימות הוראות סעיף 69(1א).";


(4) אחרי סעיף 138 יבוא:

"תשריט הכולל מגרש תלת־ממדי

138א.

(א) ועדה מקומית לא תאשר תשריט הכולל מגרש תלת־ממדי, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(1) אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת־ממדית לפי הוראות סעיף 14ז לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969;

(2) גבולות המגרש התלת־ממדי נקבעו בתכנית או סומנו בהתאם להליך שיקבע השר בתקנות.

(ב) הוגשה בקשה לאישור תשריט לפי פרק זה לעניין מגרש תלת-ממדי המיועד לשימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב), ובתכנית החלה על השטח שבו נמצא המגרש אין הוראות לעניין מגרש תלת-ממדי, יהיה התשריט טעון הסכמה של הוועדה המחוזית; שר המשפטים, בהסכמת השר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי תשריט כאמור אינו טעון הסכמה."

תחילה

3. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.
היו"ר יואב קיש
זה בעצם הנוסח המדויק. אני לא מרגיש שום צורך לעשות תיקון בנוסח. אם יש אנשים שכן חושבים שצריך שינוי אז כמובן הם יישמעו.

ארז קמיניץ, בבקשה.
ארז קמיניץ
אני מקווה שהוועדה תאשר היום את הנוסח והוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית מהר ככל הניתן.

משיחות שלנו עם השוק הפרטי, עם השלטון המקומי ועם גורמי ממשלה אחרים, אנחנו מבינים שהנחיצות של החוק הזה, כמו גם חוקים אחרים שעוסקים בצורך של מדינת ישראל להתמודד עם תופעת הציפוף, הצורך הזה הוא צורך אקוטי.

אתמול היה כנס נדל"ן גדול אבל הדברים נשמעים גם בכנס הזה וגם בכנסים אחרים. מדינת ישאל עומדת בפני צרכים משמעותיים מאוד לצופף את הסביבה העירונית. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוציאה אחת לשנה סקירה בעניין הזה והמספרים עומדים היום על 15-16 מיליון איש בשנת 2050. אנחנו חייבים לדאוג לציפוף עירוני משמעותי וטוב. המשימה שלנו כמשפטנים, בעזרת הכנסת כמובן, היא לייצר פלטפורמות משפטיות נכונות שיאפשרו התמודדות עם הצורך בציפוף, בהתחדשות עירונית ובמגדלים.

אדוני היושב ראש, אנחנו נטריד בקרוב את הוועדה הזאת וועדות נוספות של הכנסת עם חקיקה נוספת שתצטרך להתמודד עם דיני בתים משותפים ועם תיקונים שיעזרו להתחדשות עירונית. כל משרדי הממשלה מאמינים בהתחדשות העירונית כאחד הגורמים שיאפשרו לנו ציפוף יעיל, נכון וטוב. החוק הזה שיעבור בעזרת השם בקריאה השנייה והשלישית, יעזור מאוד ליעילות ברישום וייתן ודאות לשוק. אנשי הקניין של השוק הפרטי מאוד מעוניינים בו כי הוא ייתן ודאות ויעילות ברישום. אפשר יהיה לעשות מהלכים מורכבים של שימושים מעורבים בין ציבורי ובין פרטי מסוגים שונים. אפשר יהיה לעשות רישום מהיר ויעיל של תופעות כאלה של שימושים מעורבים שהם הכרחיים לצורך בציפוף.

דיברנו עם אנשי השוק הפרטי. נשב איתם גם על התקנות ונביא אותם לכנסת, כדי שנצליח להגיע לתוצאה שבה השימושים המעורבים העירוניים, ההתחדשות העירונית תהיה נושא שאפשר יהיה לממש אותו וליישם אותו בכמה שפחות זמן בצורה הכי יעילה שאפשר לטובת כל השחקנים הרלוונטיים בשוק, קרי, היזמים הפרטיים, השלטון המקומי ומדינת ישראל.

אני מברך את הכנסת על ההתגייסות המהירה שלה כדי להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
לאחר שנסיים אני רוצה שנשב יחד על הנושא של קומה ציבורית, שגם קשור למה שאמרת.
ארז קמיניץ
בהחלט.
היו"ר יואב קיש
מישהו רוצה להתייחס?
תומר רוזנר
אני רוצה קודם כל לברך את משרד המשפטים ואת ארז קמיניץ במיוחד על הקידום של הדבר הזה. זה אחד מחוקי התשתית החשובים להתפתחות הציפוף העירוני ולהתחדשות עירונית.

בהקשר של החוק הזה אפשר לומר הערת אזהרה: התשתית המשפטית כפי שאנחנו מניחים אותה בחוק הזה, היא לא מורכבת בהיקפה. הסוד והמפתח להצלחה הוא ביצירת התשתית הטכנולוגית והמחשובית ליישום של הדבר הזה, קרי, של האפשרות לרשום חלקות תלת מימדיות. למיטב הבנתנו הנושא הזה לא קיבל עדיין את רמת העדיפות הנדרשת. כהערת אזהרה, אני אומר שספק אם הממשלה תצליח לעמוד בזמן של שנה שהכנסת קצבה לה כדי ליישם.
ארז קמיניץ
תנסו אותנו.
תומר רוזנר
אני מאוד מקווה שכך יהיה, אבל המפתח להצלחה הוא באמת תשתית טכנולוגית ראויה ונגישה ופשוטה ליישום וכמובן מדויקת. אם אכן תהיה עמידה בדבר הזה, זאת תהיה מהפכה שתצעיד את ישראל לכיוונים של גמישות בקניין, לאפשרויות של עירוב שימוש, לאפשרויות של הפקעות מידתיות יותר, תיאומי מקרקעין לצורך תשתיות והרבה דברים נוספים.

ההצעה שהיא מאוד קצרה בהקפה המילולי טומנת בחובה מהפכה של ממש שעשויה לסייע לציבור כולו. אני שוב מברך על ההצעה ועל אישורה, ככל שתאושר.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני גם אומר שאנחנו נכנסים לתלת מימד עכשיו. אני מזמין את משרד המשפטים להיכנס למימד הרביעי של הזמן. בואו ניפטר מחכירות, נגדיר בזמן ממתי ועד מתי ונהיה הצעת חוק המימד הרביעי. אני מוכן שהיא תעבור אצלי בוועדה.

בסך-הכול זאת הצעת חוק טובה. דנו בה הרבה בסיבוב הקודם שנפל במליאה. הסברתי למה לדעתי האירוע קרה במליאה וסוכל על ידי קרב פוליטי לא רלוונטי לנושא עצמו.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ט-2018 התקבלה.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שיש תמיכה מלאה בבית הזה בנושא הזה. לא סתם אין פה חברי אופוזיציה שצועקים ומתנגדים ואני מוצא את עצמי לבד מצביע בעד פה אחד תומך בהצעת החוק הזאת. אני מברך את כל העוסקים בעניין.

ההצעה התקבלה מוכנה לקריאה שנייה ושלישית. תיראו אם אפשר לשים אותה עוד היום במליאה ואז ביום שני נעלה אותה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים