ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/12/2018

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים) (תיקון), התשע״ט-2018, תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע״ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת15
ועדת הפנים והגנת הסביבה
10/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 767
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ב' בטבת התשע"ט (10 בדצמבר 2018), שעה 13:10
סדר היום
1. תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018
2. תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים) (תיקון), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
מוזמנים
יואל הדר - עו"ד, יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

טל גרופי - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

תומר חזות - יועמ"ש, כב"ה, המשרד לביטחון פנים

קרן גלאון - סגנית יועמ"ש, כב"ה, המשרד לביטחון פנים

לאה כהן - מתמחה בלשכה המשפטית, כב"ה, המשרד לביטחון פנים

עינת גרוסמן - רע"ן תקציבים, כב"ה, המשרד לביטחון פנים

אביה חיון - מרכז בכיר תקציבים, כב"ה, המשרד לביטחון פנים

עמיחי דוד - רפרנט משפט ואכיפה, אגף התקציבים, משרד האוצר

רעות בינג - משפטנית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יוחאי וג'ימה - ראש מינהל ביטחון, מרכז השלטון המקומי

אליהו יצחק - פעיל חברתי

אלחנן דיקשטייןיעקב רובשיץ
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מרדכי מנדלסון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018
היו"ר יואב קיש
צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. יש לנו על הפרק שתי תקנות של הרשות הארצית לכבאות והצלה: אגרות ותשלומים בעד שירותים, והנחה או פטור מתשלום אגרות.

תיכף נקרא את התקנות. מי יציג את זה? קרן גלאון. עם מה אנחנו מתחילים? עם הנחה או פטור מתשלום אגרות.
קרן גלאון
אני סגנית יועמ"ש כבאות והצלה. למעשה שני התיקונים המוצעים פה, המטרה שלהם היא להפחית אגרות. כל התיקונים שמוצעים פה מטרתם להקל ולהפחית.

בתקנות הספציפיות של הנחה או פטור מתשלום אגרות מדובר רק על הנחה מאגרה מבצעית.
היו"ר יואב קיש
בואו נקרא את התקנות ואז תסבירי, ואז נצביע, ואחרי כן נמשיך.
עידו בן יצחק
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018

"שינוי שם התקנות

1.
בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, המילים "(הוראת שעה)" – יימחקו.

ביטול תקנה 3
1.
תקנה 3 לתקנות העיקריות – בטלה.

ביטול תקנה 10
1.
תקנה 10 לתקנות העיקריות – בטלה.

תחולה
1. 3

תקנה 2 לתקנות אלה תחול לגבי פעולות הרשות באירועים שהתרחשו ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) או לאחריו."בואו נעבור ונראה מה מבטלים.
עידו בן יצחק
תקנה 3 הפכה לא רלוונטית למעשה מאחר שאנחנו לפני כשנה וחצי ביטלנו לחלוטין את האגרות של הרשות כשהיא מגיעה לאירוע של כבאות והצלה, כאשר מגיעה הרשות או לאירוע של כבאות או לאירוע של חומרים מסוכנים. נותרו מקרים ספורים שבהם עדיין נגבות אגרות, מקרים של חילוץ ממעליות וכן הלאה, אבל זה לא רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
כלומר הוא תקנה לא רלוונטית ומיותרת, ולמרות שהיא כאילו מדברת על הנחות אז אין כבר את האגרות עצמן. אז התקנה ירדה.

מה זה תקנה 10?
עידו בן יצחק
תקנה 10 קובעת את התקנות האלה כהוראת שעה. בהתחלה הן נקבעו כהוראת שעה וכאן מוחקים את זה. זה הופך אותן להוראות קבועות.
היו"ר יואב קיש
איפה אנחנו קובעים את זה כתקנות קבועות? כאשר אנחנו עושים תיקון ומורידים את הוראת השעה הכול הופך להיות קבוע?
עידו בן יצחק
כן, ברגע שאנחנו מורידים את הוראת השעה זה אומר שזה מכאן ואילך.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שהורידו את מה שלא רלוונטי והופכים את זה לקבוע. למה רוצים לעשות את זה קבוע?
קרן גלאון
ראינו שבעצם התקנות האלה מוכיחות את עצמן למי שצריך לתת הנחה או פטור. כרגע זה מצומצם מאוד, זה רק מאגרה מבצעית, כאשר מה שנשאר זה דלת, מעלית וחייגנים ובעצם יש פניות ספורות שמתאימות. אנחנו רוצים להמשיך את המנגנון הזה, לאפשר עדיין למי שיש לו בעיות כלכליות גם באגרות הספורות האלה לבקש הנחה או פטור מאגרה.
היו"ר יואב קיש
כלומר הן נכונות לאור מה שאתם מעריכים ואפשר להמשיך עם זה.

עוד מישהו רוצה להתייחס לזה?

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
אני בעד. התיקון של התקנה כפי שהוקרא אושר.


תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים) (תיקון), התשע"ט-2018
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים לתקנות הבאות.
עידו בן יצחק
התקנות הנוספות הן תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים) (תיקון), התשע"ט-2018.

"תיקון סעיף 7
1.
בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים), התשע"ז-2017 (להלן – התקנות העיקריות), בסעיף 7, אחרי פסקה (3) יבוא:"(4) חוות דעת וביקורת במקרקעין לגבי אירוע חד פעמי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, או לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959;(5) ביקורת במקרקעין בנכס המשמש למגורים, למעט חלקים ממנו המשמשים למטרה שאינה מגורים בלבד, שבוצעה לאחר אכלוס הנכס לפי אישורי רשות הכבאות"."כאן יש בקשה לתיקון נוסח.
קרן גלאון
אנחנו מבקשים שהנוסח בסיפה יהיה: "אם בוצעה לאחר אכלוס הנכס כדין". "אם בוצעה" מכיוון שאנחנו לא תמיד עושים.
היו"ר יואב קיש
בואו נגמור להקריא ואחרי כן תסבירי את הכול.
עידו בן יצחק
"תיקון התוספת הראשונה
2.
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום פרט (3) יבוא:"(3) חוות דעת מפקח בטיחות אש וביקורת במקרקעין לגבי אירוע חד-פעמי או אירוע הנערך לתקופה מוגבלת שמשתתפים, או צפויים להשתתף בו 500 איש או יותר, המתקיים במקום שאינו בעל אישור כבאות, או שהאירוע אינו לפי ייעוד המקום או השימוש שאושר בו, לפי מספר האנשים הצפויים להשתתף באירוע:1. מעל 500 איש ועד 1,500 איש
830

1. מעל 1,500 איש עד 3,000 איש
1,750

1. מעל 3,000 איש עד 5,000 איש
3,000

1. מעל 5,000 איש עד 10,000 איש
5,000

1. מעל 10,000 איש
7,000"
היו"ר יואב קיש
בנוסח המשולב כתוב: מעל 3,000 איש ועד 10,000 איש. אין לי את המדרגה האחרת.
קרן גלאון
נכון, אנחנו יוצרים מדרגות חדשות.
היו"ר יואב קיש
כמה מדרגות יש?
עידו בן יצחק
חסרה פה מדרגה.
היו"ר יואב קיש
זה חדש. אם קודם היינו ב-5,000 מרבי, העלינו למעל 10,000 איש – 7,000 שקל.
קרן גלאון
כל המדרגות הונמכו, למעט מדרגה אחת.
היו"ר יואב קיש
זאת הרעה. אז לא דייקת בדבריך, אמרת שהכול לטובה ויש פה הרעה. לא דייקת.
יואל הדר
זו ההרעה היחידה.
קרן גלאון
אני מתנצלת. הנחתי שכאשר נגיע לזה נדבר על זה.
היו"ר יואב קיש
היית צריכה להגיד שהכול כמעט במלואו הוא הטבה, אבל יש נושא קטן שהיה צריך להרע. עכשיו אני צריך להבין מה שיעור האירועים הגדולים מתוך כל הדברים האלה, מה המשמעות של ההרעה הזאת. קודם אמרו לי שהכול לטובה. אמרתי: סבבה, תביאו ונסגור. עכשיו אני מגלה שיש פה מדרגה שהיא הרעה והיא גבייה עודפת.
קרן גלאון
כל הדברים כתובים גם בדברי ההסבר וגם בפנייה שהועברה אליכם. כתבנו שם את כל הנתונים.
היו"ר יואב קיש
אבל מה שנאמר הוא לא מה שכתוב.
קרן גלאון
אני מתנצלת.
היו"ר יואב קיש
אם אנחנו כבר עוסקים בזה, תסבירי לי כמה מתוך האירועים הם של מעל 10,000 איש וכמה הם בקטגוריות האחרות.
קרן גלאון
ברשותך, נלך צעד אחד אחורה. בעצם אנחנו מבטלים את האגרה בכלל עד 500 איש. אם קודם עד 500 איש שילמו 1,500 שקלים, עכשיו זה מבוטל, זה יהיה ללא אגרה.
היו"ר יואב קיש
עדיין יצטרכו חוות דעת או שלא צריכים?
קרן גלאון
כאשר יצטרכו זה יהיה ללא אגרה. ברוב המקרים לא צריך.

500 ועד 1,500 איש היה - - - וירד ל-830 שקל.
היו"ר יואב קיש
את המספרים ראיתי. אני שואל מה שיעור האירועים עם מעל ל-10,000 איש.
קרן גלאון
לפי נתונים שאנחנו מפלחים, מעל ל-10,000 איש יש לנו בערך 31 אירועים בשנה.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שהגדלנו ב-60,000 שקלים את ההכנסות מאותם אירועים.
עינת גרוסמן
מתוך 2,708 אירועים שעליהם הופקו שוברים בתחום הזה, 169 מתוכם – שזה בערך 6%.
היו"ר יואב קיש
אז נכפיל את זה ב-2,000, שזה מה שהם יצטרכו לשלם יותר. עד היום שילמו 5,000 שקל ועכשיו ישלמו 7,000 שקל. כלומר מדובר על 320,000 שקל. הגדלנו ב-320,000 שקל את הגבייה מן הציבור. כמה הקטנו? כמה שילמו באירועים עד 500 איש? מה היה מספר האירועים וכמה הם שילמו?
עינת גרוסמן
אעשה חישוב של הפלוס והמינוס. יש פער לטובת הציבור.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לראות את הטבלה הזאת. כלומר יש בסוף כ-1.2 מיליון שקל ירידה בהכנסות, אם אני מבין נכון.
קרן גלאון
זה פוטנציאל הגבייה.
היו"ר יואב קיש
פוטנציאל המבוסס על מה שהיה. באיזו שנה זה?
קרן גלאון
או 2016 או 2017.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, את צדקת. איך הגעת ל-160 אירועים? כי כתוב פה 31.
קרן גלאון
יש לנו שני נתונים שונים בגלל שהגבייה הזאת ב-2017 נעשתה בסך הכול בצורה מסודרת עם הרפורמה של האגרות. אין לנו הרבה נתונים אחורה ולכן יש נתונים שאנחנו לוקחים בזהירות, נתונים שאנחנו לוקחים לחישובים. כך או כך, זה הפחתה משמעותית באגרות לאירועים חד-פעמיים. יושב פה נציג הרשויות המקומיות. בעצם השינוי הזה התחיל לבקשתם והוא מתואם איתם.
יוחאי וג'ימה
אני ראש מינהל ביטחון וחירום במרכז השלטון המקומי. אני מדבר על המדרגות. המדרגות האלה למעשה מקלות על הרשויות המקומיות הקטנות יותר, שעד היום בשביל אירוע – ניקח לדוגמה את בנימינה וגבעת עדה, יש שני אירועים במקביל, גם של יום השואה וגם של יום הזיכרון. בחודש אחד יש כשישה אירועים בשני הישובים. זה למשל הגיע להם ל-10,000 שקלים, רק לישוב כזה.
עידו בן יצחק
עכשיו את האגרה ליום הזיכרון ביטלו לגמרי.
יוחאי וג'ימה
זה גם הביטול של האגרה ליום הזיכרון וגם הביטול של האגרה ליום השואה שיוצא באותו חודש. זה הוריד להם ארבעה אירועים למעשה. מעבר לזה, עד 5,000 איש בדרך כלל זה לא טעון רישוי. המחויבות מבחינת החוק לעמוד בכל הדרישות של כיבוי האש זה תמיכה נכונה באירוע של 500 איש, ולא משנה אם אתה צריך חוות דעת, האם יש להביא את אנשי כיבוי האש לעשות שם ביקורת – אתה חייב לעמוד בסטנדרטים כלשהם. לכן על הרשויות המקומיות הקטנות זה הקל מאוד.
קרן גלאון
הטבלה שהצגתי לאדוני היא רק לגבי רשויות מקומיות, היא לא לגבי סך האירועים, שזה טבלה אחרת.
היו"ר יואב קיש
אז תעבירי לי גם את זה. הטבלה הראשונה שהגשת היא לגבי השלטון המקומי בלבד, והטבלה השנייה היא גם לגבי אירועים פרטיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, מטיבים איתם או לא?
היו"ר יואב קיש
בהתחלה אמרו שהכול מיטיב, ואז גיליתי שיש מדרגה אחת שמרעה.
קרן גלאון
רק בשביל הפרוטוקול, אמרת: בואו נתחיל לקרוא ואז נמשיך, ולכן לא השלמתי את דבריי.
היו"ר יואב קיש
הצגת את הדברים לא במדויק. אולי זה היה תיאור כולל ועכשיו אני צולל למספרים כדי לראות אם הכול מיטיב או לא מיטיב. יש מדרגה אחת שהשתנתה, ששם זה עלה מ-5,000 ל-7,000, היה בעבר 5,000 שקלים ועכשיו רוצים 7,000 שקלים. שאלתי כמה אירועים עושים עם מעל ל-10,000 איש ונאמר: כ-170 אירועים בשנה, כאשר העלות היא 2,000 שקלים יותר. 2,000 כפול 170 זה 340,000 שקלים גבייה עודפת מהציבור והשלטון המקומי ביחד. יש לנו התייחסות נפרדת בין השלטון המקומי ובין הציבור. לקחתי את הסך הכולל.

אבל אם מסתכלים על סך כל השינויים האחרים שנעשו, מגלים שהגבייה יורדת ב-3.8 מיליון שקלים. זאת אומרת שיש סגמנט אחד שנפגע, וזה האירועים הגדולים, במקום 5,000 שקל יעלה 7,000 שקל לאירוע. מצד שני, הורידו את כל שאר הקריטריונים בצורה גורפת מאוד. לכן מצליחים להגיע להטבה משמעותית מאוד. בגדול, האמירה שזה הטבה משמעותית לכלל הציבור נכונה, אני לא מתעלם מזה, אבל יש סגמנט אחד, שאני מחדד אותו, שניזוק.
היו"ר יואב קיש
מה ההבדל בין רשות מקומית למישהו שעושה אירוע פרטי?
היו"ר יואב קיש
אין הבדל. יש הבדל בנתונים. ברשויות המקומיות יש רק 30 אירועים עם מעל ל-10,000 איש ואילו בסך הכול יש 170 אירועים עם מעל ל-10,000 איש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש טבלה אחת שמסכמת את הכול?
היו"ר יואב קיש
יש את שתי הטבלאות הללו שקיבלנו.
קרן גלאון
בנוסף להפחתת אגרה, ברובה לגבי אירועים חד-פעמיים, יש פה הפחתה לגבי אירועים ביום הזיכרון וביום השואה, ויש פה הפחתה משמעותית ביחס לאגרות שאנחנו עושים בגין ביקורת בבנייני מגורים.
היו"ר יואב קיש
על זה תיכף נדבר.
אלחנן דיקשטיין
אני מתעסק ברישוי עסקים במועצה מקומית. כאשר יש לנו אירוע חד-פעמי באמפיתיאטרון אנחנו משלמים 3,000 שקל.
היו"ר יואב קיש
כמה אנשים?
אלחנן דיקשטיין
הם לוקחים לפי ראשים. באירוע של עד 3,000 איש הם לוקחים 3,000 שקל לביקורת. הם באים לשם, יש שני ארונות כיבוי והם מבקשים אישור של אדם מומחה שבדק אותם ולהראות שיש לארונות האלה אישור, לא של כיבוי אש אלא אישור של אדם מוסמך, של מורשה. הם באים רק לבדוק שהמורשה נתן את האישור, על זה לוקחים 3,000 שקל.
היו"ר יואב קיש
כעת יורידו את זה ל-1,750 שקל, זה ההורדה לאירוע של עד 3,000 איש. מעל 3,000 איש זה יישאר 3,000 שקל. אני מציע לכם לשבור כיסא כדי שיהיו לכם רק 2,999 אנשים.
אלחנן דיקשטיין
אין כיסאות. זה אמפיתיאטרון. הם לוקחים לפי מטר.
היו"ר יואב קיש
הקטגוריה היא 3,000 איש. אז קודם כול, אם תעלה מעל ל-3,000 איש תישאר ב-3,000 שקלים. מתחת ל-3,000 איש זה 1,750 שקלים. זה השינוי. אני לא יודע מה בדיוק ההגדרה באמפיתיאטרון שלכם.
אלחנן דיקשטיין
האמפיתיאטרון הוא עד 3,000 איש. אתה יכול להגיד שיהיו 2,500. אני לא הולך לשחק עם זה.
היו"ר יואב קיש
במקרה שלכם התעריף יורד ל-1,750 שקלים.
אלחנן דיקשטיין
אבל זה מוגזם בכלל כל הדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שמלכתחילה היה צריך להוריד הרבה יותר.
אלחנן דיקשטיין
בפרט שאיש כיבוי אש בא לרבע שעה, זה כל מה שהוא עושה בביקורת שלו.
היו"ר יואב קיש
זה הערה למשרד, לשיקולכם הורדה נוספת. לפי מה שאנחנו שומעים פה זה לא מספק.
קרן גלאון
רק שתי התייחסויות. ראשית, התעריף הזה מתואם עם השלטון המקומי.

שנית, ככל שלמקום יהיה אישור קבוע והשימוש הספציפי לא יחרוג מן האישור אז מספיק אישור שנתי. פשוט בכל פעם מוסיפים עוד במות ודברים כאלה ואז נדרש עוד פעם לבוא ותבדוק.
אלחנן דיקשטיין
עכשיו מעלים את זה. ברפורמה זה עולה לחמש שנים. קודם האישור לאמפיתיאטרון קבוע היה לשנה. ברפורמה זה יהיה לחמש שנים. בחמש שנים יכול להיות שזה ייפתר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קודם כול, באמת זה נותן תשובה, כי אם הרישיון יינתן לחמש שנים אז בוודאי זה יקל.

אני חושב שאירועים קבועים שנמצאים במקום קבוע, ההתייחסות אליהם צריכה להיות אחרת מבחינת כיבוי האש.
קרן גלאון
ההתייחסות אחרת. גם בגוף התקנות כתוב שמדובר במקום שאין לו אישור כבאות בהיקף קבוע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה בכל שבועיים או בכל חודש באותו מקום, באותה שעה, עם הרכב כזה או אחר של 100 לפה, 200 לשם, אז זה צריך להיות משהו קבוע.
קרן גלאון
זה המצב הקיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דבר שני, אני שואל, באירועים הגדולים והבינוניים, האם מעבר לאגרה יש גם חבות נוספת שמטילים על הרשות, למשל להביא כבאית וכדומה? זה לא פה?
קרן גלאון
בהפחתה הזאת לא דנו בזה.
עידו בן יצחק
"תיקון התוספת השלישית
3.
בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, לפני הגדרת "תקן" יבוא:"שירות" לעניין פרטים (1) ו-(2), למעט אם לא בוצעה פעולה של רשות הכבאות במקום"."
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש לשאול שאלה. מה שמונח כאן הוא רק חלק מן העלות של כיבוי אש. השאלה אם לא הגיע הזמן להתייחס גם כן לעלוּת הנוספת.
אלחנן דיקשטיין
ביקורת בטיחות עולה 5,000 שקל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש יועץ בטיחות ויש מד"א ויש זה. נטפל בזה בצורה אחרת. אני לא יכול לבוא אליהם כדי שיטפלו לי בדברים האלה. אבל אני מדבר כרגע על נושא כבאות. השאלה מה המדרג. אולי תרעננו את זיכרוננו. אני כבר מזמן לא ראש עירייה אז אני לא זוכר מתי צריך כבאית או כבאי שיהיה נוכח לאורך כל האירוע, קצין או משהו כזה. באילו סדרי גודל? רק באירועים של 10,000 איש ומעלה? ואז גם מה ההוצאה הכספית עבור זה? האם שם אפשר ללכת לקראת העניין הזה?
קרן גלאון
אזכיר לאדוני שרק בתחילת שנת 2017 עשינו רפורמה משמעותית בכל האגרות, ובכלל האמור גם שונתה האגרה לְמה שאנחנו קוראים לו הקצאת כבאים בתשלום, ועל זה מדובר. קבוע בתקנות שבעצם מריצים אותן רק מ-2017. כרגע אנחנו לא מציעים שינוי בזה. אלה תקנות שמבוססות על עלויות. הכבאים, להבדיל משוטרים, יש להם שעות נוספות, יש עלויות בעצם הקצאת כבאים. לכן זה כבר בוצע בתקנות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שעה של כבאי – זו השאלה.
קרן גלאון
כבר בוצעה ההתאמה הזאת בתחילת שנת 2017.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תני לי דוגמה למשל כמה זה.
אלחנן דיקשטיין
ואם כולם מתנדבים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, זה השאלה הבאה שלי. יחשבו שאני מתואם אתך, אבל ממש לא.
קרן גלאון
אנחנו לא שולחים רק מתנדבים. התעריף שקבוע היום בתקנות הוא 128 שקלים לכל צוות לכל רבע שעה. צוות זה עד שלושה כבאים ורכב כיבוי. הרבע שעה נעשתה דווקא כדי להקל על הציבור, כדי שלא ישלמו פר שעה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כדי שלא יעגלו את זה.

השאלה אם יש פעולות, ברוחב – כי כבאית זה כבאית עם כבאים, אולי אפשר שחלק יהיו מתנדבים ולהוזיל את העלויות – אבל השאלה בדברים אחרים, בביקורות ובדברים האלה, האם אפשר לחסוך את זה ולא להשתמש בכבאים ששכרם יותר גבוה והשעות הנוספות שלהם עלותן גבוהה יותר? האם אפשר להשתמש יותר באנשים שמומחים לדבר בלי להיות כבאי בפני עצמו?
קרן גלאון
כמובן שאני לא אשת המקצוע אבל אגיד מה שאני יודעת מניסיוני. כמובן שלוחמי האיש אין שום מטרה לשלוח אותם לאירועים שהם לא צריכים להיות בהם. להם זה לא נוח, זה משבש את הפעילות של התחנה ואת הכוננות. לכן מופעל שיקול דעת מקצועי והם נשלחים רק למקומות שחושבים שצריכים תגבור. לדוגמה יש הנחיה שאם האירוע הוא בסמוך לתחנת כיבוי אש, גם אם לפי הכללים צריך להקצות לו כבאים בתשלום, לא יקצו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז מוותרים על זה, כלומר מפעילים פה שיקול דעת.
קרן גלאון
אני חושבת שגם האינטרס של מערך הכבאות הוא להקצות את המינימום הנדרש, ועדיין לשמור על הבטיחות של האזרחים.
היו"ר יואב קיש
תסבירי רק את תקנה 1 שמוסיפה את פסקה (5) לתקנה 7: "ביקורת במקרקעין בנכס המשמש למגורים". מה זה?
קרן גלאון
זה במקביל לתקנות שמצויות על שולחן הוועדה, שעניינן קביעה והסדרה של תחזוקת סידורי הכבאות בבניין גבוה. זה גם עלה בדיון האחרון פה. במקביל להסדרת חובת התחזוקה על ידי בעלי הנכסים, אנחנו רוצים לקבוע שהביקורת של רשות הכבאות בנכסים האלה, הביקורת השוטפת תהיה ללא אגרה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, ברור. זה לא היה קודם?
קרן גלאון
היום בתקנות התקפות כל ביקורת מחויבת באגרה לפי המטראז'.
היו"ר יואב קיש
כמה זה?
קרן גלאון
הביקורת לפי התקנות היא: אגרת בסיס – 145 שקלים, ואחר כך 100-500 מטר – 116 שקלים, וכן הלאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עכשיו בעצם פותרים את זה במכה הראשונה. אם הייתה ביקורת ראשונה ואחר כך יש המשך, משלמים רק על הראשונה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא משלמים על הראשונה.
עידו בן יצחק
אם זה אחרי האכלוס, לא משלמים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי זה ביקורת יזומה שלכם שלא קשורה. מאיפה הפילנתרופיה הזאת?
היו"ר יואב קיש
כדי לעודד את זה.
קרן גלאון
אנחנו רוצים שהשירות הזה יינתן לאזרחים ללא תשלום במטרה לשפר את הבטיחות בבניינים גבוהים, ובכלל. הביקורת פה תהיה ללא עלות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה ממש נס חנוכה.
קרן גלאון
אנחנו חושבים שזה שירות חשוב מאוד לציבור.
היו"ר יואב קיש
כפי שאמרת קודם, זה גם הכול מהוועדה הזו. חלק מזה שאנחנו עדיין מתלבטים באישור של התקנות, זה בא לעזור לנו, לרכך לנו. אתה רואה, יש דברים טובים בהתלבטויות.
קרן גלאון
זה חלק ממהלך כולל, שהמטרה שלו לשפר את בטיחות האש בבניינים ולהסיר את הרתיעה של אנשים מלקרוא לנו לביקורת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, גם כלכלית המהלך הזה נכון בגלל ששרפה שקורית אחר כך בגלל דברים כאלה, או נזקים, חלילה, בנפש עולים למדינה הרבה יותר כסף.
היו"ר יואב קיש
אם כבר עוסקים בנושא הזה של התקנות, כדי להבהיר מה עדיין חסר לי כדי לקדם את זה, אני מבין שעשו רי"א כדי לראות שאותן תקנות של הפיקוח לא בעייתיות ולא נכנסות לקטגוריה של דרישה של רי"א. הבעיה שלי הייתה מלכתחילה, וביקשתי הסבר מפורט, מה אנחנו דורשים היום מבניין מגורים סטנדרטי, שנכנס לקטגוריה, מעל שמונה קומות. מה הדרישה? נכון שהפיקוח שאנחנו מדברים עליו הוא לא בעלויות בהיקף משמעותי ואין אתו בעיה, אבל אני רוצה להבין האם גם הדרישה הבסיסית לפיקוח הבסיסי היא סבירה ושפויה ברמת ההוצאות ושאין פה אירוע בעייתי שנצטרך לחשוב מחדש על המשמעות. את זה עוד לא הציגו לי.
קרן גלאון
בעניין הזה נשמח לקבוע פגישה כי העברנו את כל הנתונים, כולל פילוחים וטבלאות והשוואה לחו"ל.
היו"ר יואב קיש
ועד בית של בניין בן 15 קומות, מה הדרישות – לא בפיקוח – של כיבוי אש לתחזוקה? אני רוצה לקבל פירוט מסודר. יש לו מערכת מתזים, יש לו זה וזה. אני רוצה לכמת את זה.
קרן גלאון
נשמח להיפגש. זה בדיוק הצעת התקנות.
היו"ר יואב קיש
התקנות מדברות רק על הפיקוח.
קרן גלאון
לא, בכלל לא. אין פיקוח. הצעת התקנות לא נוגעת לפיקוח. היא אומרת: חובת בעל הבית לבדוק את זה ואת זה, לתחזק.
היו"ר יואב קיש
לבדוק את התחזוקה. אבל מה עם התחזוקה עצמה? אני רוצה להבין מה עלות התחזוקה לאותו בניין. זרקו מספרים מפה ועד הודעה חדשה.
קרן גלאון
תחזוקת השבר כאשר יש כבר תקלה?
היו"ר יואב קיש
לא. תחזוקה כללית.
קרן גלאון
לגבי התחזוקה הכללית שלחנו טבלאות עם מספרים.
היו"ר יואב קיש
עוד לא ראיתי. נדבר על זה.

אני חוזר לענייננו. הקראנו את התקנות. חבר הכנסת יעקב אשר, אני רוצה לתמוך בתקנות. למרות ההעלאה הספציפית בתעריף לגבי אותם אירועים גדולים, עדיין זה מיטיב ויוריד מ-3,000 שקל ל-1,750 שקל לפחות בשלב ראשון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו מאשרים כרגע את התקנות האלה?
היו"ר יואב קיש
כן. בתקנות אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברור. יש עוד תקנות שנמצאות על שולחן הוועדה?
היו"ר יואב קיש
אישרנו כבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש עוד משהו שלא אושר?
היו"ר יואב קיש
כן, אבל הוא לא לדיון היום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבנתי. ועל מה אותן תקנות מדברות?
היו"ר יואב קיש
בכלל על הדרישה מבנייני מגורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שם צריך להיות דיון כבד יותר.
היו"ר יואב קיש
בגדול, זה מיטיב, פרט לְמה שהגדרנו במדויק שיש בו העמסה עודפת קצת על אירועים גדולים.

מי בעד התקנות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים) (תיקון), התשע"ט-2018 נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
התקנות נתקבלו פה אחד.

תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים