ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/11/2018

חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (תיקון מס' 3), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
20/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 749
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, י"ב בכסלו התשע"ט (20 בנובמבר 2018), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
רעות פרקש - עו"ד, משרד הפנים

שושנה סומך - עוזרת ראשית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

הדס פיקסלר - עו"ד, המשרד להגנת הסביבה

יובל פלג - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

ניר יצחק וילנר - סגן בכיר ליועמ"ש, רשות המים

גלעד פרננדס - מנהל חטיבת כלכלה, רשות המים

אשר אלמעלם - מנהל החופים, עיריית טבריה

רועי מור - עוזר ליועץ המשפטי של איגוד ערים כנרת, איגוד ערים כנרת

חיים שטרן - יועץ משפטי לאיגוד ערים כנרת, איגוד ערים כנרת

אפרת בנזוז - מוזמן/ת

נתנאל היימן - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה


הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017, מ/1159
היו"ר יואב קיש
שלום, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, בקריאה שניה ושלישית. חיכינו לסיום הבחירות ברשויות עוטף כינרת. ברכות לכל ראשי הרשויות שנבחרו – החדשים והמכהנים. רצינו לראות אם יש להם התייחסות לשינויים שאנחנו רוצים להוסיף, בעקבות הדיון שהיה פה, על נושא של מניעת מפגעים גם בתחום הרעש. אתה רוצה לקרוא את החוק? בבקשה.
גלעד קרן
אחרי תיקון סעיף 7 בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס״ח-2008 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 7(א), אחרי פסקה (6) יבוא:

'(7) מילוי תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ״א-1961;'.

2. תיקון סעיף 9. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא 'ועונשין';

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

'(א1) העובר על הוראת חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 254 לפקודת העיריות, לעניין עבירה על חוק עזר, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף האמור לעניין עבירה נמשכת בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם יושב-ראש המועצה או לאחר הרשעה".

אחרי שהפצנו את הנוסח הזה קיבלנו הערות ממשרד המשפטים וממשרד הפנים ואנחנו חושבים, בהתייעצות אתם, שבעניין הסמכויות שקשורות למניעת מפגעים - מניעת רעש בעיקר – להוסיף תיקון גם לתוספת השניה.
היו"ר יואב קיש
והוא?
גלעד קרן
שבתוספת השניה לחוק העיקרי, אחרי פרט 12 יבוא: "12א. החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961." זה נוהל למצב שבו איגוד הערים לא קובע לעצמו חוק עזר חדש, אבל יוכל לאכוף את החוק הקיים למניעת נפגעים.
היו"ר יואב קיש
וזה נראה לך תיקון ראוי.
גלעד קרן
כן.
היו"ר יואב קיש
אז התווסף עוד סעיף - הקראת אותו עכשיו על מנת שיהיה ברור לכולם שהסעיף הזה יהיה חלק מהנוסח. משרד המשפטים, יש לכם התייחסות? אתם תומכים בהצעה?
שושי פרידמן-סומך
כן.
היו"ר יואב קיש
תומכים. משרד הפנים?
רעות פרקש
תומכים.
היו"ר יואב קיש
תומכים. עכשיו יש לנו את הנציג של איגוד ערים כינרת. יש לכם הערות?
חיים שטרן
אני יועץ משפטי לאיגוד ערים כינרת. אנחנו מסכימים לגמרי, גם לתיקון בתוספת.
היו"ר יואב קיש
שמחים עליו.
חיים שטרן
שמחים עליו.
היו"ר יואב קיש
אני שמח. ונשארה לנו עיריית טבריה. מה אומר רון קובי?
אשר אלמעלם
הוא עוד לא אומר. הוא אמר למנכ"ל, והמנכ"ל אמר לי. בסדר. ברגע שהוציאו לגבי המסים, מה שדיברו בישיבה הקודמת, אז כן.
היו"ר יואב קיש
אמרתי להם שזה לא יהיה, וזה הסיכום. לכן התיקון הזה נראה לי הכי ברור.
אשר אלמעלם
הגזבר היה תולה אותי אם כן.
היו"ר יואב קיש
חס וחלילה. גם שאר הרשויות, אף אחד לא התנגד?
לאה קריכלי
הם לא שלחו הערות.
היו"ר יואב קיש
אבל כולם הוזמנו?
לאה קריכלי
כולם הוזמנו ונשלח להם הנוסח.
חיים שטרן
יש לי עדכון. דיברתי עם עורך דין קובי קורין, שהוא היועץ המשפטי של המועצה האזורית. הוא נתן לי אמנם בשלב זה את הסכמתו בעל פה, אבל אם צריך בכתב - אפשר.
היו"ר יואב קיש
עשינו הליך ארוך וחיכינו בכוונה אחרי הסיבוב השני כדי שכולם יהיו.
חיים שטרן
פרט לכך, בישיבה של מועצת האיגוד, בפרוטוקול כתוב וחתום כדין, יש הסכמה של שלושה ראשי הרשויות המקומיות בנושא הזה – גם של עיריית טבריה, גם של מועצה אזורית עמק הירדן וגם של מועצה אזורית - - -
הדס פיקסלר
אני מהלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. גם מבחינתנו התיקון מקובל. רוצה להבהיר שחוק העזר יהיה טעון אישור השר להגנת הסביבה, כמו כל חוקי העזר.
היו"ר יואב קיש
זה ברור. עוד מישהו רוצה להתייחס? אז אני מצטער, אני לא יודע אם אתם שמחים או עצובים שהיתה ישיבה קצרה, אבל אני שמח שהגענו לנוסח בהסכמות של כל הגורמים. השלב הבא הוא שנביא את זה למליאה, האופוזיציה תילחם בזה בשקרים ויפילו לנו את זה, כמו לתלת-מימד.
חיים שטרן
אפשר לדעת מה צפי מבחינת לוח הזמנים?
היו"ר יואב קיש
נגיש את זה ברגע שזה יהיה אפשרי, זה יכול להיות אפילו ביום שני הקרוב, אם נצליח לסיים עם זה.

אבל קודם כול צריך להצביע בוועדה.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה. נחכה ליום שני הקרוב, ובעזרת השם ביום שני נצליח, ואם לא – בשבוע אחרי. אבל בקצב שהדברים קורים פה אני לא מתחייב יותר לשום דבר. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:39.

קוד המקור של הנתונים