ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/11/2018

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 127) (שומה מתוקנת מוסכמת), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
14/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 748
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, י"ב בכסלו התשע"ט (20 בנובמבר 2018), שעה 10:39
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017
הצעתם של חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, אכרם חסון, מיכאל מלכיאלי, רועי פולקמן
בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעל גרמן
אכרם חסון
מוזמנים
אוהד עיני - השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

גיל בלולו - מנהל מחוז ירושלים והדרום, השמאי הממשלתי, משרד המשפטים

שלמה מרלה - מזכיר מועצת שמאי המקרקעין, משרד המשפטים

כרמית יוליס - עו"ד, ראש אשכול נדל"ן, יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שירה שגיא - מרכזת הצוות הבין משרדי, משרד המשפטים

רוסלאן עותמאן - עו"ד, משרד המשפטים

שושנה שני - משרד המשפטים

צביקה גוטליב - מתמחה, משרד המשפטים

אורי דביר - רפרנט רמ"י והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

בנימין ארביב - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

נאוה אושר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

רעות פרקש - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

אריאלה מסבנד - מנהלת תחום ניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון

גלעד פרננדס - מנהל חטיבת כלכלה, רשות המים

ניר יצחק וילנר - עו"ד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, רשות המים

מירה סלומון - מנהלת המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי

שלום זינגר - עו"ד, ייעוץ משפטי, תכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

יניב טיאר - עו"ד, צוות תכנון ובנייה, עיריית ירושלים, מרכז השלטון המקומי

נתנאל היימן - התאחדות התעשיינים

חיים מסילתי - יו"ר לשכת שמאי המקרקעין

חזקיה העצני - יו"ר ועדת חקיקה, לשכת שמאי המקרקעין

יגאל ג'בארין - מוזמן/ת

רועי מור - מוזמן/ת

חיים שטרן - מוזמן/ת

אפרת בנזוז - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017

הצעתם של חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, אכרם חסון, מיכאל מלכיאלי, רועי פולקמן
בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017, של חברי הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אכרם חסון וחברי כנסת נוספים. שלום לחבר הכנסת אכרם חסון, בוקר טוב.

אנחנו דנים בבקשה לדיון מחדש להצעת החוק שהוגשה ובעצם הוצבעה לקריאה ראשונה ואנחנו עכשיו ברביזיה. הרביזיה הוגשה על-ידי חברי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר וגם על ידי. גם אני הגשתי רביזיה. אני אנמק עכשיו את הרביזיה ונצביע עליה.

ראשית, אני רוצה לומר שאני מסונכרן לחלוטין עם חבר הכנסת מיקי זוהר שבעצם ביקש לפתוח את הרביזיה הזו מכיוון שהנושא המרכזי של המנגנון של השמאי הממשלתי לא היה מוסדר בקריאה ראשונה וכן הייתה בקשה מהמשרדים לפחות להביא הצעה ראשונית בעניין הזה והוא קיבל את עמדת הממשלה. לכן הוא רצה לפתוח לרביזיה ולכן אני בעד לפתוח את הקריאה הראשונה לרביזיה.

אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
הרביזיה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הרביזיה התקבלה. אנחנו פותחים דיון מחדש בנושא החוק.

היועצת המשפטית, בבקשה תציגי את הדברים ונמשיך.
רוני טיסר
הצעת החוק שמונחת בפניכם נדונה בהרחבה בדיון הקודם. מונח לפניכם נוסח מוצע לקראת הדיון החדש שכולל תיקון מרכזי בסוגיה אחת - המנגנון, הביקורת של השמאי הממשלתי הראשי על השומות המוסכמות, מתוקנות, אליהם הגיעה ועדת המשנה להיטלי השבחה.

המנגנון שנקבע בהצעת החוק הזאת הוא שהשומות המתוקנות יועברו לעיונו של השמאי הממשלתי, יינתנו לו 21 ימים לבחון את השומות האלה, ככל שהוא לא יעמוד במועדים האלה – יראו את השומות כמאושרות. זה דומה למנגנון שנקבע בסעיף 109 של בחינת תכניות על ידי שר הפנים.

בנוסף, הנוסח שבפניכם מעגן את ההסכמות אליהן הגענו בדיון הקודם. אני רק אציין שיש שני תיקונים קטנים שהוסכמו בוועדה ולא באים לידי ביטוי בנוסח. אני אקריא את הסעיפים לרבות התיקונים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נקריא. את רוצה להקריא את כל החוק?
רוני טיסר
כן.

1. תיקון התוספת השלישית

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965, בתוספת השלישית

(1) בסעיף 6(ב), אחרי "על החיוב בהיטל" יבוא "או להגיש שומה מטעמו בסעיף 14(ב)(1).

(2) בסעיף 13(א), אחרי "כאמור בסעיף 5" יבוא "או בהתאם לשומה מתוקנת כאמור בסעיף 14(ב)(3)".

(3) בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) או (ב), חלק החייב בהיטל השבחה על שומת השבחה שנערכה לו ואשר סכומו אינו עולה על 70,000 שקלים חדשים - כאן אני אבהיר שהכוונה היא לסכום ההיטל ולא סכום ההשבחה – רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית בבקשה לשוב ולבחון את סכום החיוב בתוך המועדים הקבועים בסעיף (א). לבקשה תצורף שומת מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין.

כפי שנאמר בדיון הקודם, לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נבחן האם נדרש לחייב פירוט שומה או שאפשר לפטור שומת מקרקעין במקרים מסוימים.

(ב2) בקשה כאמור בסעיף קטן (ב1) תובא בפני שמאי מטעם הוועדה המקומית והוא יעביר את המלצתו בעניין הבקשה בתוך 14 ימים – לא 21 ימים כפי שמופיע בנוסח – ממועד שהועברה אליו הבקשה לוועדת משנה להיטלי השבחה שתורכב מיושב ראש הוועדה המקומית, גזבר הוועדה המקומית והיועץ המשפטי לוועדה המקומית או מי מטעמם.
היו"ר יואב קיש
או מי מטעמם. זה לא מופיע. צריך להוסיף.
רוני טיסר
ועדת המשנה רשאית לקבוע בתוך 21 ימים בהחלטה מנומקת היטל השבחה בסכום שונה מהסכום שנקבע בשומה המקורית ותודיע למבקש על החלטתה בצירוף שומה מתוקנת.

(ב3) החליטה ועדת המשנה כאמור בסעיף קטן (ב2) לקבוע היטל השבחה בסכום שונה מהסכום שנקבע, יותאם החיוב בהיטל לשומה שהוסכם עליה והוועדה תעביר את החלטתה בצירוף השומה המתוקנת שנקבעה לעיונו של השמאי הממשלתי הראשי.

השמאי הממשלתי רשאי להודיע בתוך 21 ימים מיום שקיבל לעיונו את החלטת הוועדה והשומה המתוקנת כי החלטת ועדת המשנה אינה מאושרת. לא הודיע השמאי הממשלתי על החלטתו בתוך תקופה זו, יראו את ההחלטה כמאושרת על ידי השמאי הממשלתי הראשי.

(ב4) לא הסכימה ועדת המשנה על תיקון השומה במועד האמור בסעיף קטן (ב1) או הודיע השמאי הממשלתי כי החלטת ועדת המשנה אינה מאושרת, יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) והתקופות האמורות בסעיף קטן (א) יימנו מיום שתמה התקופה האמורה בסעיף (ב2) או (ב3) לפי העניין.

כאן הוחלט בוועדה שככל שוועדת המשנה לא עמדה במועדים שקבועים בחוק, ב-21 ימים, יראו את הבקשה כמאושרת.
מירה סלומון
לא את הבקשה אלא את ההסכמה. את השומה המוסכמת.
רוני טיסר
את ההסכמה בין השמאי.
מירה סלומון
נכון.
נאוה אושר
רגע. הערה. לא ראיתי שזה נובע מהנוסח המתוקן שהועבר.
רוני טיסר
נכון.
היו"ר יואב קיש
זה סוכם בוועדה הקודמת.
רוני טיסר
אמרתי שזה סוכם בוועדה וזה לא מופיע בנוסח.
היו"ר יואב קיש
אם יש לך הערות, אחרי שהיא תסיים להקריא אבל אני מבקש שהתיקונים האלה ייכנסו.
רוני טיסר
המשך של פסקה (ב4): הוועדה המקומית תפרסם את החלטות ועדת המשנה והשומות המתוקנות באתר האינטרנט של הוועדה.
היו"ר יואב קיש
במידה ואין אישור של ועדת המשנה או אין אישור של השמאי הראשי, ההליך הופך להיות הליך של שמאי בורר.
רוני טיסר
שמאי מכריע.
היו"ר יואב קיש
זה מה שכתוב כאן בסעיף הזה.
רוני טיסר
כן. ועדת ערר.
היו"ר יואב קיש
הדרך היחידה הוא שמאי מכריע.
שלום זינגר
זה יותר מורכב.
היו"ר יואב קיש
השאר, אלה דברים שאמרנו. אני רוצה לשמוע גם את משרד הפנים שרצה להתייחס וגם את השמאי הממשלתי. לאחר מכן נשמע את ההתייחסות של מסילתי.

נתחיל עם השמאי הממשלתי. תאמרו מה אתם חושבים על התיקון.
אוהד עיני
אני השמאי הממשלתי. אין לנו בעיה עם החוק הזה. אנחנו מבקשים שלקראת קריאה שנייה ושלישית יהיו הסכמות לגבי כוח אדם שאנחנו נקבל.
היו"ר יואב קיש
מה הדרישות שלכם?
אוהד עיני
אנחנו מדברים על שלושה שמאים, אחד לכל מחוז. יש לנו שלושה מחוזות. מדובר כאן בהתמחות מחוזית לכן אנחנו רוצים שיהיו שלושה שמאים.
היו"ר יואב קיש
משרד האוצר, מה העמדה שלכם?
אורי דביר
אנחנו דיברנו על הנושא כמה פעמים עם השמאי הממשלתי ועם מי שאחראי על כוח האדם במשרד המשפטים. יש עוד מנגנונים שהמדינה יודעת להסתכל לדברים כאלה, חוץ מהתקנים לשמאי הממשלתי כמו מיקור חוץ, כמו סטודנטים או סוג אחר של תקנים.
היו"ר יואב קיש
אם כן, השיח הזה עוד לא פתור. לא הסכמתם לשלושה תקנים.
אורי דביר
לא. לא נראה לנו שהשמאי הממשלתי צריך להגדיל כל כך את כוח האדם שלו.
היו"ר יואב קיש
נצטרך לפתור את זה אחרי קריאה ראשונה. לגבי המנגנון אין בעיה אבל הבעיה היא יישומו.
קריאה
השמאי הממשלתי בפנים.
היו"ר יואב קיש
בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
לאיזה סיכומים הגיעו? אני מתנצלת.
היו"ר יואב קיש
יש מבנה מוסכם עם השמאי הממשלתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
ה-21 ימים.
היו"ר יואב קיש
כן. אם הוא לא מגיב, זה מאושר. אם הוא לא מאשר, זה עולה לשמאי מכריע. זה לגבי זה ובזה סיימנו את הנושא הזה. עכשיו נשמע את השלטון המקומי ומשרד הפנים.
שלום זינגר
אני רק רוצה לומר, בלי להיכנס לשאלה אם תהיה שומה או לא תהיה שומה, אם חייבת להיות שומה או לא, אבל צריך להיות ברור שהבקשה לשוב ולבחון צריכה להיות או מנימוקים שמאיים או מנימוקים משפטיים. לא נימוקים של רווחה, לא נימוקים של מצוקה אישית.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא נימוקים שפונים לנבחר ציבור.
שלום זינגר
נכון. אני לא רציתי לומר את זה כך.
היו"ר יואב קיש
זה לא צריך להיות כתוב בחוק.
שלום זינגר
כתוב כאן לשוב ולבחון. לא כתוב מה העילות. אם תישארו בנוסח שצריכה להיות שומה, אין בעיה. אבל אם אתם רוצים לוותר על חובת שומה, ואני לא מציע - - -
היו"ר יואב קיש
מכיוון שזה נושא שאנחנו נדון בו אחרי קריאה ראשונה, אנחנו נדון גם בנושא הזה עם השילוב של מה שאמרת להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
חיים מסילתי
הערה אחת לגבי הסכום. חשוב שיהיה שמדובר על 70,000 נכון לשובר התשלום או למועד דרישת התשלום. בהיטל השבחה יש מועדים קובעים היסטוריים ולכן שלא יהיה ויכוח.
היו"ר יואב קיש
אם יש הצמדות. זה ברור.
חיים מסילתי
70,000 שקלים, זה הסכום הסופי.
קריאה
דרישת תשלום.
היו"ר יואב קיש
דרישת תשלום, כוללת הצמדה. אם היה חוב של 60,000 והגיע ל-80,000 שקלים, הוא לא בלופ.

משרד הפנים, אחרון הדוברים.
נאוה אושר
הלשכה המשפטית במשרד הפנים. לפי הנוסח המתוקן שהועבר בבקשה לרביזיה, באמת מצוין שאם ועדת המשנה לא אישרה, השומה לא מאושרת ואז היא גם לא מועברת לבחינתו של השמאי הממשלתי.

שינוי ההסדר הזה כך שאם היא לא מגיבה, אז למעשה השומה מאושרת ומדובר במעין זכות עיכוב, היא בעייתית מבחינתנו וזאת מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו מודעים - כמו שכבר נאמר בדיון הקודם – לדברי ההסבר של הצעת החוק הקודמת ולפתח שזה יוצר. מצב דברים כזה שבאמת השמאי יכול להגיע להסדר מול החייב, הוא בעייתי מבחינתנו וכן צריך איזשהו גורם שמאשר ולא רק גורם שיש לו זכות עיכוב, בטח ובטח כאשר מדובר ב-14 ימים שכמו שאנחנו יודעים זה כולל גם ימי שישי ושבת.
רוני טיסר
21 ימים.
נאוה אושר
סליחה, 21 ימים. גם כאשר מדובר ב-21 יום, הדבר יכול להתפספס.
היו"ר יואב קיש
מה את מציעה?
נאוה אושר
הבקשה שלנו היא שזאת תהיה סמכות אישור. כלומר, ללא שהגוף הזה אישר - - -
היו"ר יואב קיש
אם הם לא התכנסו ולא אישרו גם אחרי חודשיים, ההוא מחכה להם.
נאוה אושר
כן.
היו"ר יואב קיש
לא מתאים לנו. לא מקובל. אנשים צריכים לדעת שיש סופיות דיון. אני לא מוכן להתעלל בהם חודשים. עכשיו יש בחירות, אז חצי שנה אין לי תשובות? זה פשוט לא בכיוון. אני לא מוכן לזה. תני לי פתרון אחר. אני מוכן לשמוע כל פתרון אחר אבל לא פתרון שמשאיר את זה באוויר.
שלום זינגר
לי יש הצעה. במקרה שזה אושר בברירת מחדל, יצטרכו אישור פוזיטיבי של השמאי הממשלתי. אם זה אושר בברירת מחדל בגלל שלא דנו בעניין, יצטרכו אישור של השמאי הממשלתי.
היו"ר יואב קיש
בכל מקרה צריכים אישור.
נאוה אושר
לא. הוא רשאי להתנגד.
קריאה
אז אתה מעביר הכול לשמאי הממשלתי.
שלום זינגר
לא. אני לא מעביר.
היו"ר יואב קיש
בניגוד למה שאני שומע כאן, שכולם שמחים שתהיה להם את זכות ההחלטה אבל לא מוכנים להתחייב ללוחות זמנים, אני מייצג הרבה אנשים מסכנים שצריכים לקבל תשובות ואני לא מסכים להליך שהם יישארו באוויר. נקודה. תן לי פתרון שהם לא נשארים באוויר, אני זורם אתך. כאן הם יכולים להישאר באוויר כי גם הוא וגם היא יכולים להתעכב. לא מקובל עלי.
שלום זינגר
אם אתה לא רוצה להישאר באוויר, תראה את זה כסירוב. זה בסדר. יהיה סירוב.
נאוה אושר
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
לא. זה הכי קל. אם זה כך, בוא נסרב לכתחילה ונזרוק את זה לפח ואין הליך. לשם מה אנחנו עושים? אתם תלמדו לתת שירות. נמאס לי. לא יכול להיות ששלושה שבועות לא נותנים תשובה. אם לא נותנים תשובה – זה בסדר. אני לא אחזיק אזרחים קטנים חודשים בגלל כל מיני בעיות אחרות. לא רוצים לעבוד? ה עבר. זה לא מנגנון שקורה מעצמו. יש דיון בין שמאי, מתווכחים, מגיעה איזושהי הצעה, אתם לא רוצים לעבוד – זה עובר. אתם רוצים לעבוד – תעבדו.
נאוה אושר
אני מבקשת בכל זאת להתייחס.
היו"ר יואב קיש
עצרי. אני לא אעביר כאן משהו שיגרום סבל בירוקרטי לאנשים. נקודה. יש לך פתרון שייצר את זה? אני אתך. אם אין לך פתרון, את לא תדברי.
נאוה אושר
אין בעיה. אנחנו נבחן אם יש אפשרות לפתרון אחר. אני בכל זאת מבקשת להדגיש שלא מדובר כאן בחלל ריק. יש כאן מנגנונים קיימים וכאן מדובר במנגנון נוסף כאשר מדובר בעיכוב של 14 ימים. כלומר, זה לא שלא ניתן שירות לאזרח.
היו"ר יואב קיש
21 ימים.
נאוה אושר
נכון. עוד פעם התבלבלתי. סליחה. 21 ימים. כן יש לו אפשרות אחרת. הוא בחר באפשרות מסוימת.
היו"ר יואב קיש
שמעתי. לא מקבל. עצרו. הדיון בזה הסתיים. אני אהיה מוכן בין קריאה ראשונה לשנייה לקבל כל הצעה שתאפשר לוחות זמנים מוגדרים וסופיים. אני אהיה מוכן לשקול. לאפשר מצב שהכול באוויר – לא יהיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לגדר את הוויכוח. אנחנו מדברים כרגע על הנושא ש-21 ימים אנחנו מעבירים לאישורו של השמאי הממשלתי.
היו"ר יואב קיש
לא. לוועדה. היה הליך בין שני השמאים, מעבירים לוועדה מיוחדת של השלושה או מי מטעמם.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי הצעה. במידה ובאמת היא נתנה תשובה ונניח שיש חופשה גדולה או שלא נדע מישהו מת או סתם בחירות, היא לא נתנה תשובה, אני הייתי מציעה שכן נקבל את זה כתשובה סופית, ללכת על העניין הזה שזה חיובי, אבל לוועדה תישמר הזכות לדרוש היטל שונה בהתאם להחלטה של מי שלא יהיה כתנאי לטופס 2 או טופס 4.
היו"ר יואב קיש
אז אין לזה סופיות דיון. הוא נשאר באוויר עד טופס 2 או טופס 4.
קריאה
אין לו טופס 2 או 4 במקרים כאלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו לא מדברים על טופס 2 או טופס 4. מדברים כרגע על היתר בנייה.
היו"ר יואב קיש
אי אפשר להגיד שזה מתקבל. אני לא רוצה לפתור את זה עכשיו. אני רוצה להעביר מסר. לי חשוב להעביר ביום שני הקרוב את הצעת החוק הזו בקריאה ראשונה. היא הייתה אמורה לעבור. פתחנו את הרביזיה כדי לעשות את התיקון של השמאי הממשלתי. קיבלתי את התיקון והוא נכנס. כל ההצעות כמו של חברת הכנסת גרמן או של משרד הפנים שיש לו בעיה עם משהו ספציפי, אני אהיה מוכן לדון בין קריאה ראשונה לשנייה. אני אומר לכם יותר מזה, אני אשמח כל עוד את מחייבת סופיות דיון לאזרח ולא משאירה אותו באוויר. אם זה כך, אני זורם אתכם לכל פתרון רלוונטי אחר. שיהיה.
נאוה אושר
אבל אם זאת התנגדות, למה זה לא סופיות הדיון? כדי לחדד את השאלה.
היו"ר יואב קיש
כי התנגדות ללא דיון, אני גם לא מקבל.
מירה סלומון
חשוב לנו להבהיר את עמדת מרכז שלטון המקומי. אנחנו מקבלים את עמדת הוועדה גם בהצעה שהונחה ושהוקראה על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה. אנחנו מקבלים גם את ההמלצה להמשיך ולדון בנושא הזה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. שיהיה ברור, אנחנו מקבלים גם את הנוסח שיש כרגע. שלא ישתמע אחרת.
היו"ר יואב קיש
תודה. מסילתי, בבקשה.
חיים מסילתי
כמה נקודות. דבר ראשון, אנחנו בעד המשך התקנתו של החוק. החוק הזה חשוב ובאמת ראוי שהוא יועלה לקריאה ראשונה הכי מוקדם שאפשר.

אנחנו כשמאים, ציבור מקצועי שלא חושש משקיפות ובקרה אבל כמו שאמרת, ואמרת נכון, צריך בסופו של דבר לתחם את המסגרת של הזמן בה האזרח מחכה. 14 ועוד 21, לא משנה איך תשחקו עם זה, אבל בסופו של דבר אזרח צריך לדעת שכשהוא מגיע לדיון, הוא מגיש בקשה לשומה מוסכמת, באיזשהו שלב זה נגמר. לא יתכן שאנחנו באים להקל על אזרח מצד אחד ומצד שני בגלל כל מיני מנגנונים בירוקרטיים הוא מחכה, מחכה ומחכה.

לגבי הבקשה לבקרה של השמאי הממשלתי, אנחנו בהחלט בעד. אנחנו חושבים שראוי שתהיה עלינו בקרה מצד גורם חיצוני. יחד עם זאת, לגבי שלושת התקנים, כמו שאמרו, נדון בזה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אפשר למצוא עוד רעיונות איך לבקר את השומות האלה, אבל בהחלט נוכחותו של השמאי הממשלתי בהליך הבקרה חשובה וראויה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. חבריי, חברות וחברי הכנסת, רוצים להתייחס?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. אני בעד ההצעה בכפוף כמובן להערות כאלה ואחרות. מהתחלה אני הייתי בעד ההצעה אבל אני עוד לא יודעת איך אני אצביע במליאה.
היו"ר יואב קיש
את זה הבנתי. מהיום כבר לא צריך לומר את זה. מהיום, אחרי שהבנו את ההתנגדות העזה באופוזיציה לתלת ממד, אנחנו נזהרים מאוד קטנה בגדולה.
כרמית יוליס
אנחנו מודים לאדוני על הנכונות ועל קיום הדיון הנוסף הזה אכן הכנסת מנגנון הבקרה של השמאי הממשלתי היה לנו משהו משמעותי בהצעה.

יש לי שתי הערות ממש קטנות לנוסח שאפשר לשקול אותן. ראשית, כאשר אנחנו אומרים שסכום ההיטל לא עולה על 70,000 שקלים, שיהיה ברור שזה בעצם שובר התשלום שלו ולא הסכום שהיה.
היו"ר יואב קיש
אמרנו את זה לפרוטוקול. ההערה מתקבלת.
כרמית יוליס
הערה שנייה. יש איזשהו הליך לתיקון שומה בשל טעות שנפלה בה ובעצם ההליך הזה לא רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
נכון. זאת אומרת אם יש טעות סופר או בטעות מדובר בנכס אחר או נישום אחר.
שלום זינגר
סעיף 14.
היו"ר יואב קיש
בסדר. מקובל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בכל זאת רוצה להוסיף לגבי הרעיון שאמרתי. אני כמובן משאירה את זה ליועצים המשפטיים לשבת ולראות. בוודאי שלא בכל מקרה אלא במקרים יוצאי דופן ואפשר אפילו למנות את המקרים של מחלה לא צפויה, של חופשה ארוכה. במקרים כאלה, כן תישאר. זאת אומרת, להשאיר את זה רק למקרים יוצאי דופן.
היו"ר יואב קיש
בשוטף לא, אבל אם יש נסיבות של כוח עליון.
יעל גרמן (יש עתיד)
נסיבות מיוחדות. בדיוק.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נשקול. נדון בזה אחרי קריאה ראשונה.

אני מעלה להצבעה את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017 כפי שחידדנו אותה בהתאם לתיקונים שהגיעו ממשרדי הממשלה.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:58.

קוד המקור של הנתונים