ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/10/2018

חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6 ) התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פיצול דירות) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לדיון בהצעת חוק פינוי בינוי מ/1023ו- מ/1024
29/10/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 26
מישיבת הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פיצול דירות) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לדיון בהצעת חוק פינוי בינוי מ/1023ו- מ/1024
יום שני, כ' בחשון התשע"ט (29 באוקטובר 2018), שעה 12:30
סדר היום
חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6 ) התשע"ח–2018
נכחו
חברי הוועדה: רחל עזריה – היו"ר
דוד ביטן
חברי הכנסת
מיכל בירן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
אריאלה מלכה
רישום פרלמנטרי
אלון דמלהחוק פינוי ובינוי (פיצויים)(תיקון מס' 6 ) התשע"ח–2018
היו"ר רחל עזריה
היו"ר רחל עזריה: צהרים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. יש לנו איזו מחויבות קטנה להצעת חוק פינוי ובינוי. הייתה איזו טעות סופר. אז תומר, אתה רוצה לעשות את התיקון?
תומר רוזנר
כן. תודה רבה גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת. חוק פינוי בינוי (פיצויים)(תיקון מס' 6) התקבל בכנסת ב-29 ביולי. לאחר שהוא פורסם ברשומות הסתבר לנו שאחד התיקונים שהוועדה החליטה לקבל לא בא לידי ביטוי כראוי בנוסח כפי שפורסם. כזכור, בהצעת החוק הציעה הממשלה לאפשר לבית המשפט, כאשר הוא מגיע למסקנה שיש דייר סרבן, בנוסף לאפשרות שהייתה קיימת בחוק עוד לפני התיקון, לפסוק פיצויים בגין הסירוב הלא סביר והנזק שנגרם למי שהסירוב משפיע עליו.

בנוסף לכך, הציעה הממשלה לאפשר לבית המשפט להורות על הליך שבמסגרתו יכנס אדם אחר בנעליו של אותו סרבן ויחתום על העסקה במקומו. במהלך דיוני הוועדה, החליטה הוועדה שבית המשפט יוכל לבחור רק באחת משתי האופציות. הוא לא יוכל גם לפסוק פיצויים וגם להורות שאדם אחר יבוא בנעלי הסרבן. וכך גם הוקרא הנוסח בפני הוועדה בעת הדיון לפני ההצבעות.

בסופו של יום, הנוסח שפורסם לא מבטא את זה שזו בחירה באחת משתי החלופות בלבד, אלא מאפשר לכאורה בחירה באחת מהשתיים או בשתיהן גם יחד.
היו"ר רחל עזריה
בכל מקרה, החוק נכנס לתוקף היום.
תומר רוזנר
החוק נכנס לתוקף היום, נכון. היועץ המשפטי לכנסת פנה בהתאם להוראות סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ולפי הסמכות שנתונה לו באותו סעיף, לוועדה במכתב, שמונח לפני הוועדה אני מניח - -
היו"ר רחל עזריה
כן.
תומר רוזנר
- - והציע לוועדה לתקן את הטעות הזו.
היו"ר רחל עזריה
נכון.
תומר רוזנר
המכתב מונח לפניכם וגם נוסח החלטה שתכף יוקרא. אם הוועדה תקבל את הצעת התיקון, הנושא יעבור לאישור במליאת הכנסת. ולאחר מכן הוא יכנס לתוקף יחד עם החוק, זאת אומרת, היום.

אני מציע שנקריא את הנוסח ונשמע הערות.
היו"ר רחל עזריה
בסדר, בבקשה.
רוני טיסר
"החלטה בדבר תיקון טעות חוק פינוי ובינוי (פיצויים)(תיקון מס' 6) התשע"ח–2018 (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948)

1. בחוק פינוי ובינוי(פיצויים)(תיקון מס'), התשע"ח-2018, בסעיף 4(2), בסעיף קטן (א) המובא בו, ברישה, אחרי "רשאי בית המשפט" צריך להיות "לפעול באחת מאלה."
היו"ר רחל עזריה
אוקיי. מי בעד התיקון ירים את ידו? מי נגד? אין. ונמנע אין.

הצבעה
בעד – פה אחד
תיקון חוק פינוי ובינוי (פיצויים)(תיקון מס' 6 ) התשע"ח–2018, נתקבל.
היו"ר רחל עזריה
אז תודה רבה. אני רק רוצה לומר שהצעת החוק הזו נכנסה לתוקף היום.
תומר רוזנר
החוק נכנס לתוקף, לא הצעת חוק.
היו"ר רחל עזריה
סליחה, החוק נכנס לתוקף. ורק רוצה להזכיר שזה בעצם חוק שמאפשר לדיירים מעל גיל 70 בפרויקטים של פינוי בינוי – אם הם עוזבים את הדירה הם יכולים למכור את הדירה, הם לא צריכים לשלם מס שבח. ואחר כך הם פטורים גם ממע"מ אם הם קונים דירה חדשה. זו הטבת מס מאוד גדולה ומאוד יפה. אז היה כיף לעבוד ביחד. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:37.

קוד המקור של הנתונים