ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/11/2018

הצעת צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
05/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 844
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ז בחשון התשע"ט (05 בנובמבר 2018), שעה 11:45
סדר היום
צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
שירלי אבנר - עו"ד, מחלקה משפטית, בנק ישראל

יאיר עזריאל - מחלקת נתוני אשראי, בנק ישראל

זהר פופר - עו"ד, המחלקה למשפט אזרחי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רונן סולומון - עו"ד, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

יעקב רוטנברג - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתצו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכם. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, גברתי הרשמת, הדובר, הנושא שמונח על שולחננו הוא צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2018.

בבקשה, מי מציג את הצו?
שירלי אבנר
אני מן המחלקה המשפטית בבנק ישראל. קודם כול אני רוצה להודות לוועדה על קביעת הישיבה בהתרעה כל כך קצרה ועל קידום הנושא.

אמנם צו נתוני אשראי הותקן לפני שנה אבל אנחנו בבנק ישראל נמצאים בהליכי הקמת המאגר בשלבים מתקדמים.
היו"ר איתן כבל
אני מכיר. אני "על זה", מה שנקרא.
שירלי אבנר
אני שמחה לשמוע.

הגענו למסקנה שנדרשים כמה תיקונים לצו, גם בעקבות שיחות שקיימנו עם הציבור הרחב, מסקנות שהגענו אליהן אגב ההקמה של המאגר ושיחה עם מחלקת חקיקת משנה, ואני אפרט.

התיקון הראשון שאנחנו מבקשים הוא תיקון שבמסגרתו אנחנו מבקשים להוסיף עוד אגרה אחת, אגרה שיורית נקרא לה, בעד מסירת כל מידע מן המאגר שאין בגינו סעיף כזה או אחר. למשל אם לשכה פונה למאגר בנוגע ללקוח שביקש לקבל אשראי מנותן אשראי, שנתן את ההסכמה אבל לא קיים לגביו מידע בתוך המאגר מסיבה כזו או אחרת, בין אם בגלל שהוא עוד לא הגיע לגיל ובין אם בגלל שהוא ביקש לעשות "אופט-אאוט", אז המאגר מוסר חיווי על כך שאין למעשה מידע במאגר לגבי אותו לקוח.
לאה ורון
עורכת הדין אבנר, אם תוכלי לציין את גובה האגרות בכל אחד מן העניינים השונים.
שירלי אבנר
זה התיקון הראשון שאנחנו מבקשים. זה יהיה שקל אחד בעד מסירה בודדת של מידע.

אם אתם מעדיפים אקריא את הסעיף ואז אסביר את התיקון.
היו"ר איתן כבל
צריך להקריא, זה לא אם אנחנו רוצים.
שירלי אבנר
אני לא יודעת אם קודם להרחיב את המבוא ואז לקרוא את הסעיפים.
היו"ר איתן כבל
אני אקריא את הצו ואז את תאמרי הסברים ונשמע אם יהיו שאלות. אם לא, אז בסדר.

צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ט-2018

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(ד) ו-(ה) ו-116 לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 3
1.
בצו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017 (להלן – הצו העיקרי), בסעיף 3(א), אחרי פסקה (5) יבוא:
"(5א) 1 שקל חדש בעד מסירה בודדת של מידע אחר מהמאגר לגבי לקוח או בנוגע למבקש המידע, אשר מותר למסרו לפי החוק;".

תיקון סעיף 4
2.
בסעיף 4(א) לצו העיקרי, במקום "ויעוגל לסכום הקרוב השלם שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים" יבוא "סכום שעודכן כאמור יעוגל כמפורט להלן:
1. סכום שהוא קטן מ-10 שקלים חדשים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות; סכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מעלה;
1. סכום שהוא 10 שקלים חדשים או יותר אך נמוך מ-100 שקלים חדשים, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה;
1. סכום שהוא 100 שקלים חדשים או יותר אך נמוך מ-1,000 שקלים חדשים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים; סכום של שני שקלים וחמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;
1. סכום שהוא 1,000 שקלים חדשים או יותר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; סכום של חמישה שקלים יעוגל כלפי מעלה;"

הוספת סעיף 6
3.
אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:"תחילה
6.
תחילתו של צו זה ביום תחילת החוק; ואולם תחילתן של ההוראות לפי צו זה לעניין האגרות המפורטות בטור א' בטבלה שבתוספת, תהיה כמפורט בטור ב' לצידו.תוספת
(סעיף 6)
טור א'

טור ב'

1. אגרה בעד רישיון לפי סעיף 1

ביום פרסום צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ט-2018;

1. אגרה בעד גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה לפי סעיף 3(א)(6)

ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019)""
כלומר הצו הזה הוא בעצם העלות של קבלת נתונים מהמאגר. פה פשוט לקחתם את העלות של אחד, וככל שעולים במספר פשוט עיגלתם למעלה ולמטה.
שירלי אבנר
בדיוק. עשינו מדרגות במקום מה שכתוב היום.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור לי.
שירלי אבנר
אולי רק לחדד בקשר לתחילת החוק. התייעצנו עם מחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים אגב הפעלת הסמכות שיש לנגידה להקדים מועד תחילתן של הוראות. הם אמרו שאמנם קיימת לנו אפשרות לתת למשל רישיון ללשכות לפי סעיף 19 לפקודת הפרשנות עוד לפני תחילתו של החוק. כביכול אנחנו יכולים לגבות את האגרות בעד הרישיון, כי זה חלק אינהרנטי ממתן הרישיון, עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף. אבל אנחנו מעדיפים שהדברים יהיו ברורים, שלא יעלו שאלות.
היו"ר איתן כבל
זה גם כן בעוד חודש–חודשיים.
שירלי אבנר
התחלנו כבר. יש לשכת אשראי שכבר קיבלה רישיון, ועוד אחת שאו-טו-טו תקבל. אז אנחנו רוצים לגבות את האגרה בעד רישיון.
לאה ורון
אז זו אגרה שנתית של 20,000 שקלים?
שירלי אבנר
כן.

הנושא השני, שהאגרה בעד גישה למאגר הלא מזוהה של הלשכה היא בכדי שהם יוכלו לעשות את המודלים, להתחיל לפתח אותם עוד לפני כניסת החוק לתוקף.
היו"ר איתן כבל
תודה. יש למישהו הערות? אין.

אני מאשר את צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע"ט-2018.

שיהיה בהצלחה. אצלנו לפחות זו ההחלטה האחרונה של הנגידה בקדנציה שלה.
שירלי אבנר
יש לי שבועיים להחתים אותה.
היו"ר איתן כבל
תודה על שיתוף הפעולה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים