ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/10/2018

תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת6
ועדת הכלכלה
23/10/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 836
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ד בחשון התשע"ט (23 באוקטובר 2018), שעה 9:30
סדר היום
תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
הממונה על התקינה, משרד התמ"ת - יעקב וכטל

הממונה על ההגבלים העסקיים, משרד התמ"ת - מיכל הלפרין

לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - הילה בר-חיים

ממונה ייעוץ משפטי, לשכה משפטית
-
גלית יעקובוב

עו"ד במחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אוסנת חיטרון

ממונה משפט ורגולציה, התאחדות התעשיינים - אייל פרובלר

מנהל אגף יבוא מכס ותקינה, איגוד לשכות המסחר - רז הילמן

יועמ"ש-איגוד החברות הציבוריות, מלכ"ר - ענת פילצר סומך

שדלן/ית - אינגריד הר אבן

שדלן/ית - מתוק טל בורנשטיין
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ח-2017
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, גברתי מנהלת הוועדה, יועצת משפטית, רשמת פרלמנטרית, דובר, אורחים נכבדים. היום הנושא שלנו זה תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ח-2018. אבל לפני שאנחנו נתחיל, כמדי יום נקריא שיר, ברשותכם.

היום יום שלישי, י"ד במרחשוון, 23 באוקטובר. בשבת נקרא את פרשת "וירא". היום נקרא את שירו של ניסים ברכה "ברוך שפינוזה". ברכה, יליד דימונה 1978, איש הייטק נשוי ואב לשניים. ספר שיריו הראשון "אני ניסים ברכה, כותב שירה" ראה אור בהוצאות "ספרי עיתון 77" בשנת 2015. ברכה מתגורר עם משפחתו בירושלים וספר שיריו השני עתיד לצאת בקרוב.

ברוך שפינוזה

ועשיתם לכם אחרים
עגל להלל ולשבח
וגירשתם אותו
מעל פני האדמה
והנפקתם אותו
בבורסה לניירות עוני
בבתי החוסר והאין
כמושיע
וציירתם על הקירות
את אצבע הקלחת
המדומה שברא המוח
כדי לבנות לו פסל ותמונה
וחרה אפכם בעצמכם
על שיצרתם
אלילים לנפשותיכם
שעה שאני
אימצתי אותו לתוכי

והוא בי
תא תא
מולקולה מולקולה
ונקבים
חלולים
חלקיק לחלקיק אלוהי בי
כמעט כל לילה אני נמצא איתו
כמעט כל לילה אנו מדברים
אני
אני הוא
אלוהים.

בוקר טוב לכם. אפשר לחזור לעניינינו. מי מציג את הדברים? בבקשה, שם ותפקיד.
יעקב וכטל
אני יעקב וכטל, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, יעקב.
יעקב וכטל
חוק התקנים קובע שני מנגנוני פיקוח מרכזיים לצורך קיום הוראותיו – אחד זה מסלול אכיפה פלילית והשני זה מסלול אכיפה מנהלית שמאפשר הטלת עיצום כספי. המנגנון של העיצום הכספי נועד לאפשר אכיפה יעילה ומהירה של הוראות החוק. סעיף 16א לחוק קובע איזה הוראות, הפרתן מהווה עילה להטלת עיצום כספי. אני לא אמנה אותן פה. הסעיף הזה בחוק מפרט את כל ההוראות האלה ואת סכומי העיצומים הכספיים. העיצומים הכספיים הם הן כלפי עוסקים והן כלפי מעבדות מאושרות שאמורות לבדוק בהתאם לחוק, ויש מדרגים שונים של סכומים כספיים.

סעיף 16ז לחוק התקנים קובע כי הממונה לא רשאי להפחית או להוריד בסכום העיצום הכספי, אלא אם כן השר קבע בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת מנגנון שכולל נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום נמוך ממה שקבע החוק בסעיפים 16א ו-16ב.

התקנות האלה שאנחנו מציגים היום, נועדו לאפשר את המנגנון הזה שיאפשר בנסיבות שמגדיר החוק לבצע את ההפחתות כשסכומי ההפחתות המצטברים יכולים להגיע עד 90% מסכום העיצום הכספי שהממונה רשאי להטיל. אנחנו מבקשים היום, למעשה, לאשר את תקנות ההפחתה האלה שיאפשרו לנו, לאחר שנפרסם גם את ההוראות בדבר פרסום העיצום הכספי, להתחיל להפעיל את המנגנון הזה שהוא מאוד חשוב לנו.
היו"ר איתן כבל
יש התייחסויות, הערות?

כולכם ממשרד הכלכלה?
קריאה
לא.
רז הילמן
בוקר טוב. רז הילמן מאיגוד לשכות המסחר. התקנות מאוזנות מבחינתנו.
אוסנת חיטרון
גם משרד המשפטים - - -
היו"ר איתן כבל
יופי. תודה.
אביגל כספי
זה בעצם תקנות זהות לתקנות מכוח פקודת הייבוא והייצוא שעברו פה בוועדה באפריל. אז הערנו כבר אז וקיבלו את זה, ועכשיו - - -
היו"ר איתן כבל
בסדר. אז בואו נעבור להקראה.
גלית יעקובוב
אני גלית יעקובוב, הלשכה המשפטית של משרד הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
גלית יעקובוב
ברגע שנקבל את הסכמת שרת המשפטים בקרוב נבוא שוב עם תקנות שקשורות גם לעיצומים שזה תקנות הפרסום, מי שהוטלו עליו עיצומים כספיים. זה סוגר לנו את כל התקנות שאנחנו צריכים כדי להפעיל את המנגנון הזה.
תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז(ב) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – החוק), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
1.
בתקנות אלה -
"אישור" – כל אחד מאלה
(1) אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2) לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;
(3) לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;
"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;"חוק מס ערך מוסף"- חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975;"יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;"מחזור עסקאות" –מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;"ממונה" – הממונה על התקינה;"מפר" - כמשמעותו בסעיף 16ג לחוק;"עוסק" –לרבות מעבדה מאושרת;"רואה חשבון מבקר" – כמשמעותו בפרק חמישי לחוק החברות.

הפחתת סכומי העיצום הכספי
2.
(1) הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1) המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה (להלן – הפרה ראשונה) – 20% אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש שנים שקדמו להפרה – 10% אחוזים;
(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30% אחוזים;
(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה - 20% אחוזים.

הפחתה בשל נסיבות אישיות
3.
ראה הממונה לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 35% אחוזים.

הפחתה בשל מספר נסיבות
4.
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו-3, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 90% אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם היתה זו הפרה ראשונה, ועל 85% אחוזים ממנו, אם היתה זו הפרה שאיננה הפרה ראשונה.

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
5.
(1) מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-5% ממחזור העסקאות שלו.(2) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו-3 ובין אם לאו.(3) מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

תחילה
6.
תחילתן של תקנות אלה ביום X ב... התשע"ח (X ב.. 2018)
גלית יעקובוב
התחילה מיום הפרסום, אני מניחה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני רוצה להזכיר שכבר קיימנו דיון בעניין הזה ועשינו שינויים רבים מאוד בתוך התהליכים בעיקר בכל הנוגע להפחתות בשל נסיבות אישיות. נכנסנו ממש לעובי הקורה והיה דיון מאוד מעמיק – כדי שלא יחשבו שזה לנו הדיון הראשון. ממש לא. בדיון הקודם שהיה גם ארוך סיימנו והייתם צריכים ללכת כדי לעשות את כל ההתאמות. העדפתי שתעשו את ההתאמות ותבואו אלינו כשהדברים סדורים ומוכנים. לכן גם אין כאן כל הצרמוניה, כל החגיגה, כי כבר הכול תואם והוסדר.

לך, גברתי, יש הערה?
אביגל כספי
רק לגבי מודע התחילה. האם רוצים שמועד התחילה יהיה עם הפרסום או האם רוצים להשאיר זמן להתארגנות? כלומר החוק עצמו נחקק ב-2013, לפני כמעט 6 שנים; אבל האם רוצים לצאת בהודעה לציבור שבקרוב יתחילו להפעיל את מנגנון העיצומים?
גלית יעקובוב
אנחנו מעדיפים שזה יהיה תקף מיום הפרסום למרות שאנחנו יודעים שייקח לנו עוד קצת זמן להפעיל באופן מלא גם בגלל מה שאמרתי על תקנות הפרסום, מי שהוטלו עליו עיצומים כספיים וגם בגלל הנוהל והמערכת הממוחשבת. אנחנו לא רוצים להיות במקום כשאנחנו כבר מוכנים אנחנו צריכים לחכות שעוד משהו ייכנס. אנחנו מעדיפים מוכנות מידית.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז.
אביגל כספי
אז סעיף התחילה יימחק.
גלית יעקובוב
אז זה יהיה עם פרסום.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.

אני מעלה להצבעה את התקנות ומאשר אותן.

הצבעה

בעד התקנות – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
התקנות אושרו.
היו"ר איתן כבל
התקנות אושרו. תודה לכם. שיהיה בהצלחה. אני מקווה שזה יסייע לנו. כל טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים