ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2018

פרק ט' (תכנון ובנייה), סעיף 32 (3), (5) – לעניין סעיפים 62א(א1)(15) ו-62א(ג) המוצעים בו, (6), (8) ו-(11) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018, הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת52
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/08/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 709
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ' באב התשע"ח (01 באוגוסט 2018), שעה 14:00
סדר היום
1. הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018
2. פרק ט' (תכנון ובנייה), סעיף 32 (3), (5) – לעניין סעיפים 62א(א1)(15) ו-62א(ג) המוצעים בו, (6), (8) ו-(11) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חברי הכנסת
מוסי רז
מוזמנים
עמית שטאובר - עו"ד, משרד האוצר

אורי דביר - רפרנט רמ"י והגנת הסביבה באגף תקציבים, משרד האוצר

ענת פיק - מתכננת תכנית מתאר בית שאן, מינהל התכנון

אריאל יוצר - משרד האוצר

נאוה אושר - עורכת דין, משרד הפנים

אלעד לב - מנהל אגף תכנון ובנייה, משרד הפנים

נאווה אושר - לשכה משפטית, משרד הפנים

תדמור עציון - יועמ"ש, מינהל התכנון

איריס פרנקל כהן - מ"מ ראש אשכול נדל"ן, משרד המשפטים

ארז קמיניץ - משנה יועמ"ש, משרד המשפטים

אוהד עיני - השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

נועה עמירב-פטאל - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אורנה להמן - מנהלת אגף תכנון סטטוטורי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נעם הירש - מנהל תחום ארצי תכנון ובניה בריאות הסביבה, משרד הבריאות

יהורם אלבז - מרכז בכיר ניתוח כלכלי, אגף ניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון

יהורם אלבז - כלכלן, משרד הבינוי והשיכון

טל זסק - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

גילי לוי - מנהל מחלקת הפקעות, תשלומים ותצ"רים, נתיבי ישראל

ישראל דוד - מ"מ יו"ר האיגוד וראש תא מבנים, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

חזקיה העצני - יו"ר ועדת חקיקה, לשכת שמאי מקרקעין

אסף אהרונוביץ - יועץ משפטי, רשות מקרקעי ישראל

עוזי סלמן - יועמ"ש ע. ת"א, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

עטרה לוברבאום - מתמחה, עיריית ירושלים

אוהד דהאן - עו"ד, עיריית ירושלים

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

אייל סלינג'ר - ד"ר לתכנון ערים שמאי מקרקעין

יפעת הולצמן-גזית - המסלול האקדמי המכללה למינהל

ניר מועלם - הטכניון

יניב הדסי - ראש צוות ביקורת משרד רואה חשבון שיף

יוני ויצמן - סמנכ"ל, התאחדות בוני הארץ

ניצן פלדמן - עו"ד, התאחדות בוני הארץ

חיים פייגלין - סגן נשיא, התאחדות בוני הארץ

טל ברקת - עו"ד, התאחדות בוני הארץ

דן מועלם - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחוןהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018, מ/1200
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים בפרק ט' – תכנון ובנייה מחוק ההסדרים הקודם מ/1196 – מדובר על קומה ציבורית. לגבי התלת מימד - נחכה עם זה, כי המטרה שלי אחרי שנעשו ישיבות הכנה זה אם נצליח להגיע לסיום החקיקה הזו, ואם יהיו הסכמות, אז לקדם אותה גם להצבעות עוד היום אפילו.

ארז קמיניץ, אני שמח שאתה פה. אני רואה בך לא איש משרד המשפטים, אלא אוטוריטה בתחום התכנון והבנייה.

נתחיל בהקראה.
תומר רוזנר
אמנם בישיבה הקודמת התחילו בהקראה של חלק מהסעיפים. אני מציע שנתחיל מההתחלה, הוקראו שני סעיפים, גם בהם יש שינויים.

הנוסח מבטא את ההסכמות שאליהן הגענו עם נציגי הממשלה, הייעוץ המשפטי, ההצעות שמונחות בפניכם הן הצעות ברובן מוסכמות. איפה שיש פערים, מחלוקות, סומנו המחלוקות בגוף ההצעה, הן מסומנות בצהוב.
גלעד קרן
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'...), התשע"ח –2018
תיקון סעיף 26
1.
(בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏[footnoteRef:1], להלן – החוק העיקרי), בסעיף 26(א) , אחרי "או שיש להקנותם לה" יבוא "לפי סימן ד'1 לפרק ג' או" ואחרי "אם נקבע הדבר במפורש בתכנית" יבוא "לרבות בתכנית כאמור בסימן ד'1 לפרק ג'"; [1: ]
תומר רוזנר
הסעיף הזה עוסק בדרכי הקנייה של מקרקעין במסגרת התכנון לרשויות מקומיות. התוספת שבתיקון בא להבהיר, המסלול החדש שעניינו קומה ציבורית, בעצם יהפוך לאחד המסלולים שבאמצעותם אפשר להקנות מקרקעין לרשות מקומית.
גלעד קרן
תיקון סעיף 62א
2.
(בסעיף 62א לחוק העיקרי –

הממשלה מבקשת להותיר את הסמכות לקבוע הוראות לעניין הקניית חלק ציבורי רק לוועדה מקומית עצמאית


(א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (20) יבוא:


(20) קביעת הוראות לעניין הקניית חלק ציבורי לרשות מקומית בהתאם להוראות סימן ד'1 לפרק ג'.";כאן, בהקשר הזה, הממשלה מבקשת להותיר את הסמכות לקבוע הוראות בעניין הקניית חלק ציבורי רק לוועדה מקומית עצמאית.
היו"ר יואב קיש
פה זה לכל ועדה מקומית?
תומר רוזנר
אנחנו מציעים שזה יהיה לכל ועדה מקומית.
גלעד קרן
הוספת סימן ד'1
3.
אחרי סעיף 70 לחוק העיקרי יבוא:

"סימן ד'1: תכנית הכוללת הוראה המקנה חלק ציבוריהגדרות
70א.
בסימן זה –"חלק ציבורי" – קומה אחת או יותר בבניין, כולה או חלקה, המיועדת לצורכי ציבור שטח שאינו בנוי בתחום המגרש, שבו מצוי הבניין, המיועד לשרת את הצורך הציבורי בקומה כאמור; לעניין זה, "צורכי ציבור" – כהגדרתם בסעיף 62א(א)(3);
היו"ר יואב קיש
זה ניסוח לא ברור. קומה אחת או יותר בבניין, כולה או חלקה המיועדת לצרכי ציבור, פה הוספת או, צריך לכתוב: או לרבות שטח שאיננו בנוי לתחום המגרש שבו מצוי הבניין. אז אם זה שטח שהוא לא בבניין אז מה - - -
תומר רוזנר
אני אסביר למה הכוונה. העיקר הוא הקומה או חלקה של קומה לצרכי ציבור, ילדים, בית ספר, וכו'. נניח שרוצים לעשות גן ילדים, מן הסתם, ירצו שיהיה לגן הזה חצר. אז רוצים שאפשר יהיה לייעל חלק מהמגרש הפנוי, מה שנקרא.
היו"ר יואב קיש
אבל זה עדיין מתחום המגרש.
תומר רוזנר
ודאי. מתחום המגרש. זה שטח שאינו מבונה במגרש, שהולך אחר הצורך הציבורי שכבר לגביו יועדה הקומה.
היו"ר יואב קיש
מה שחשוב שהוא לא stand alone. צריך לתקן את זה שיהיה ברור שזה נלווה.
תומר רוזנר
הנלווה לצורך הציבורי.
גלעד קרן
תכנית שבה ניתן לקבוע הוראה המקנה חלק ציבורי
70ב.
בתכנית שבה מתקיימים התנאים המפורטים להלן, ניתן לקבוע הוראה שלפיה הבעלות בחלק ציבורי, תוקנה לרשות המקומית שבתחומה הוא מצוי, בכפוף להוראות סעיף 70ג:(1) התכנית תביא לעליית שווים של המקרקעין שבתחום התכנית של בעל הזכויות בבניין בו מצוי החלק הציבורי, במסגרת התכנית (בסימן זה - ההשבחה); תכנית כאמור לא תופקד בטרם קבע שמאי מטעם מוסד התכנון כי התכנית תביא להשבחת המקרקעין.(2) התכנית מאפשרת מתן היתר בנייה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה, ומצורף לה תשריט של השטח שעליו היא חלה;
היו"ר יואב קיש
מה זה אומר? שהתכנית מאפשרת מתן היתר בנייה, זאת אומרת, מדובר על תכנית מפורטת. התכנית שמזכה בהיתר בנייה.
גלעד קרן
עמדת הייעוץ המשפטי לוועדה: (3) התכנית, למעט תכנית כמשמעותה בפרק ג' סימן ז', קובעת אחד מאלה:
עמדת הממשלה
(3) בתכנית שחלה על קרקע של בעלים אחד היא קובעת אחד מאלה:
תומר רוזנר
רק אם זה בעלים יחיד.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, לא כולל חלוקה?
תומר רוזנר
נסביר בסוף, מחלוקות הוא רוצה אחר כך.
גלעד קרן
(א) מוסיפה שטח כולל המותר לבנייה במגרש שבו מצוי הבניין (בסימן זה – שטח בנייה נוסף);
(ב) משנה ייעוד של מגרש או מוסיפה שימוש בו (בסימן זה – שינוי ייעוד).
היו"ר יואב קיש
שמשביח מן הסתם. שינוי ייעוד הוא חייב להשביח.
גלעד קרן
התנאים שיש לכלול בתכנית המקנה חלק ציבורי
70ג.
בתכנית כאמור בסעיף 70ב(3), שטח החלק הציבורי שמוקנה לרשות המקומית לא יעלה על שיעורים אלה
(א) בתכנית הקובעת שטח בנייה נוסף – 20% משטח הבנייה הנוסף;
(ב) בתכנית הקובעת שינוי ייעוד – השיעור שיקבע לפי סעיף 70ד בשיעור שלא יעלה על 20% מההשבחה כמשמעותה בסעיף 70ב(2).
היו"ר יואב קיש
זה בהסכמה.
תומר רוזנר
זו הסכמה שכרוכה במחלוקת הקודמת. השאלה באיזה תכניות אנחנו מגבילים את השיעור ל-20%.
היו"ר יואב קיש
שאלה – מאיפה הגיע המספר 20%?
תומר רוזנר
לפי הצעת הממשלה.
גלעד קרן
השיעור המרבי של שטח החלק הציבורי
70ד.
שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, רשאי בתקנות –(1) לשנות את השיעור המרבי של שטח החלק הציבורי הקבוע בסעיף 70ג(1)(א);(2) לשנות את השיעור המרבי של שווי החלק הציבורי לעניין סעיף 70ג(1)(ב), בתנאים ובדרכים שיקבע.עריכת שומה של עלויות הבנייה
70ה.
(א) הוגשה בקשה להיתר בנייה במגרש הכולל חלק ציבורי, יקבע שמאי מקרקעין שתמנה הוועדה המקומית שבתחומה הוא מצוי, במועד האמור בסעיף 145(ד)(1), את שומת עלויות הבנייה לרבות עלויות נוספות הנובעות במישרין מהבנייה של החלק הציבורי (בסימן זה – שומת עלויות בנייה) ויביאה לידיעת הבעלים ויכול ששומת עלויות הבנייה כאמור תיעשה במסגרת שומת היטל ההשבחה.(ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין אופן חישוב שומת עלויות הבנייה, לרבות פירוט מרכיבי הבנייה שיובאו בחשבון לעניין זה;–ערר וערעור על שומת עלויות בנייה
70ו.
על שומת עלויות בנייה יחולו הוראות לעניין שמאי מכריע, ערר וערעור כאמור בסעיף 14 לתוספת השלישית בשינויים אלה:(א) הוראות שחלות לגבי החייב בהיטל, יחולו לגבי בעלים וכן לגבי הרשות המקומית(2) במקום סעיף קטן (ה) יבוא –

"(ה) הגשת ערר או ערעור לפי סעיף זה, לא תעכב מתן היתר שלגביו נקבעה השומה. והרשות הציבורית תשלם את חלק שומת עלויות הבנייה שאינו שנוי במחלוקת במועד שנקבע בסעיף 70ז".
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, זה משהו שצריך לכתוב בחוק? זה לא משהו שאמור להיות ברגע שיש מחלוקת על סכום מסוים, אז על מה שאין מחלוקת משלמים, ועל מה שיש הולכים למשפט.
גלעד קרן
תשלום עלויות הבנייה
70ז.
(א) תוך 90 ימים מיום קבלת היתר לבניית חלק ציבורי בבניין, תשלם הרשות המקומית לבעלים 50% מעלויות הבנייה לפי השיעור הקבוע בשומת עלויות הבנייה כאמור בסעיף 70ה, כנגד מתן ערובה מאת הבעלים בשיעור התשלום האמור, ואת יתרת התשלום תשלם בתוך 90 ימים ממועד השלמת הבנייה; תשלום כאמור יכול להיעשות גם בדרך של קיזוזו מהיטל השבחה שחב הבעלים לרשות המקומית לפי סעיף 196א.
היו"ר יואב קיש
הסכום הזה חייב במע"מ? צריך להוסיף מע"מ לדעתי, כי הקבלן משלם פלוס מע"מ. העירייה מקבלת מע"מ חזרה?
קריאות
לא.
היו"ר יואב קיש
אז גם המע"מ זו שאלה פה. הייתה פה שאלת הבהרה. כרגע צריך להיות ברור שאנחנו מדברים עלויות בנייה פלוס מע"מ.
גלעד קרן
(ב) על אף הוראת סעיף קטן (א), נקבע בהחלטה חלוטה לפי סעיף 70ו שיעור גבוה יותר של שומת עלויות בניה תשלם הרשות המקומית את יתרת החלק בו היא חבה באותה עת תוך 90 ימים ממועד קבלת ההחלטה החלוטה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית;(ג) שר האוצר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין סעיף קטן (ב), בדבר הערובות שאותם תדרוש הרשות המקומית להבטחת מימוש הבנייה של החלק הציבורי, ולאופן השבת התשלום בתוספת הצמדה וריבית אם בניית החלק הציבורי לא מומשה, בתנאים ובמועדים שיקבע.הצמדה ותשלומי פיגורים לעניין עלויות הבנייה
70ח.
(א) שונה מדד תשומות הבנייה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד התשלום כאמור בסעיף 70ז, לעומת המדד כאמור שפורסם בסמוך לפני קביעת שיעור עלויות הבנייה כאמור באותו סעיף, ישתנה שיעור החיוב בעלויות הבנייה לפי שיעור שינוי המדד.(ב) לא שילמה רשות מקומית את עלויות הבנייה במועד כאמור בסעיף 70ז(א), ישולמו עלויות הבנייה בתוספת תשלומי פיגורים כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והצמדה על תשלומי חובה), התש"ם–1980‏[footnoteRef:2]. [2: ]
הקניית הבעלות בחלק הציבורי
70ט.
(א) בסעיף זה, "השלמת בנייה" – קבלת אישור מאת הרשות המאשרת שהבנייה הושלמה בהתאם להיתר, לפי סעיף 157א.(ב) הושלמה בנייתו של חלק ציבורי, תוקנה הבעלות בו לרשות המקומית ותימסר לה החזקה בו; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 125 לחוק התכנון והבניה.(ג) נקבעה הוראה מפורשת בתכנית, ולפיה תוקנה הבעלות בחלק ציבורי למדינה כאמור בסעיף 26(א),יחולו הוראות סעיפים 70א-70ט על המדינה בשינויים המחויבים ובמקום הרשות המקומית תבוא המדינה.השפעת הקניית הבעלות בחלק הציבורי על שעבודים
70י.
על הקניית הבעלות לפי סעיף 70ט יחולו הוראות סעיף 126, ואולם במקום סעיף קטן (א) יקראו:"(א) שעבוד, שהיה חל על בניין או על מגרש ערב הקניית הבעלות בחלק הציבורי כאמור בסעיף 70ט, תוקנה הבעלות כאמור לרשות המקומית כשהיא נקייה מהשעבוד והוא ימשיך לחול על החלק במגרש או בבניין שאינו החלק הציבורי."
היו"ר יואב קיש
אני לא מבין את זה.
תומר רוזנר
קבלן שיעבד את המגרש לצורך הבנק, למשל, אז מקנים חלק לרשות המקומית, אני מקבל אותו נקי מהשעבוד של הבנק.
עמית שטאובר
סעיף 126 מסביר את העניין הזה. באיחוד וחלוקה, למשל, השעבוד פשוט עובר למגרש החדש, אמור להיות באותו שווי, וככה הוא לא נפגע. אנחנו גם כאן נוסיף ונדייק, שגם כאן - - -
היו"ר יואב קיש
זה חייב להיות על אותו פרינציפ – או שמקבלים את אישור הבנק, או שלא פוגעים בשווי של השעבוד שלו. נא להגדיר בצורה ברורה.
חיים פייגלין
זה ייעשה בצורה של מכתב החרגה פשוט.
היו"ר יואב קיש
בגלל שתכנית ההשבחה, לפי מה שאני מבין שהסבירו לי פה מנציגי האוצר. מה שהם אומרים זה כך – מכיוון שזה הכול כפוף לתכנית משביחה, לצורך העניין כמו איחוד וחלוקה, הם ייקחו את המודל של איחוד וחלוקה שגם שם יכול להיות מצב כזה, אין מכתבי החרגה מהבנק בסיטואציה הזו. מכיוון שההשבחה לנכס הספציפי גם באיחוד וחלוקה, וגם במקרה הזה, הוא מה שנקרא, בכל מקרה השווי שלו עולה, אזי, אפשר יהיה להחריג בצורה אוטומטית את החלק הציבורי.
חיים פייגלין
מניסיון שלי, בנק שמלווה פרויקט דורש - - -
היו"ר יואב קיש
מניסיון שלי, גם הבנקים כפופים לחוק מדינת ישראל, אמנם לא תמיד אבל בדרך כלל.
עמית שטאובר
זה סעיף חוק קיים.
היו"ר יואב קיש
אנחנו משכפלים את המודל של איחוד וחלוקה, אתה מוזמן לבדוק את העניין המשפטי הזה אצלכם, אבל זה מודל קיים שמשוכפל גם לפה.
תומר רוזנר
אנחנו נבהיר את העניין.
גלעד קרן
רישום בעלות בחלק ציבורי בפנקסי המקרקעין
70יא.
(א) לא ירשם חלק ציבורי על שם הרשות המקומית בפנקסי המקרקעין, אלא לאחר ששילמה לבעלים את עלויות הבנייה לפי הוראות סעיפים 70ז ו-70ח.(ב) שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות את אופן רישום הבעלות שהוקנתה לפי סימן זה, ואת ההליכים בקשר לרישומה, וכן הוראות בדבר רישום הערות בפנקסי המקרקעין לעניין סימן זה וההליכים בקשר לרישומן.";שינוי ייעוד
70יב.
הוקנה חלק ציבורי לפי סימן זה, בתכנית שאינה תכנית לפי פרק ג' סימן ז' יחולו הוראות אלו:
עמדת הממשלה
יש לאפשר שינוי ייעוד לאחר 10 שנים מיום ההקניה לרשות המקומית


(א) לא תאושר תכנית לשינוי ייעודו לשימוש שאינו ציבורי, אלא לאחר שחלפו 25 שנים לפחות ממועד ההקניה כאמור בסעיף 70ט;
(ב) בחלוף 25 שנים כאמור בסעיף קטן (א), ניתן יהיה לשנות את ייעודם לפי הוראות חוק זה, באישור הוועדה המחוזית.הוראות בתקנון בית משותף
70יג.
הוראות שנקבעו בתקנון כאמור בסעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 החלות על חלק ציבורי שהוקנה לרשות המקומית כוחן יפה מהוראות כל הסכם בעניינים כאמור.
היו"ר יואב קיש
על זה יש הסתייגות בממשלה, או רק ה-25 שנים שהיה קודם?
תומר רוזנר
לא, ה-25.
היו"ר יואב קיש
מפה אנחנו עוד פעם בהסכמות.
איריס פרנקל כהן
יש לנו איזושהי מחשבה שנייה על הסעיף הזה, מכיוון שאנחנו לא בטוחים שהוא נחוץ. נדבר על זה.
גלעד קרן
הוראות החלות על הקניית בעלות
70יג.
(א) הוראות הדין לעניין תכנית איחוד וחלוקה כמשמעותה בסימן ז' יחולו על הקניית הבעלות בחלק הציבורי לפי סימן זה, ככל שלא נקבעה בו הוראה אחרת.(ב) אין בהוראות סימן זה לשלול הקנייה של חלק בבניין בדרך של הפקעה.
תומר רוזנר
כדי להקנות חלק ציבורי במגרש או בבניין, כיום בחוק התכנון והבנייה קיימים שני מסלולים - מסלול של איחוד וחלוקה ומסלול של הפקעה, שמשתמשים בו לא במקרה שאנחנו מדברים עליו כאן. אבל מה שעוד מבקשים להבהיר כאן – ככלל, המנגנון הזה ככל שלא שונה באופן מפורש בהוראות שקראנו קודם, יחול עליו ההסדרים שחלים על איחוד וחלוקה, ושהוא לא מונע שימוש במנגנון ההפקעה, אם ירצו כמנגנון חלופי שיקול הדעת והבחירה במסלול הראוי היא צריכה להיעשות במסגרת עיקרון המידתיות כמובן לבחור את המסלול שהוא הכי פחות פוגעני.
חיים פייגלין
לא כתוב פה שזה מסלול חלופי.
תומר רוזנר
כתוב, זה מה שכתוב. חלופי להפקעה.
גלעד קרן
תיקון סעיף 151
4.
בסעיף 151 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב3) יבוא:
"(ב4) שימוש חורג בחלק הציבורי כמשמעותו בסעיף 70א, ייחשב כסטיה ניכרת לעניין סעיף זה.";

תיקון סעיף 265
5.
(ה) בסעיף 265 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (35) יבוא:
"(36) הוראות לעניין תכנית הכוללת הוראה המקנה חלק ציבורי כאמור בסימן ד'1 לפרק ג'.";
תומר רוזנר
זאת אפשרות לקבוע תקנות בנושאים שקשורים לפרק – תקנות משלימות אם יהיה צורך.
היו"ר יואב קיש
זה באישור ועדת הפנים?
תומר רוזנר
כרגע לא. כמוצע לא.
היו"ר יואב קיש
למה לא צריך לתקנות האלה אישור ועדת הפנים?
תומר רוזנר
אלה תקנות ביצוע.
היו"ר יואב קיש
אם זה ביצוע, אז לא צריך, בסדר.

אני רוצה לעבור על המחלוקות. ראשית, יש לנו בעמ' 1, הנושא של ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית בכלל. 2. יש לנו את הנושא של בעל קרקע אחד.
תומר רוזנר
זה הנושא של ה-20% למעשה - איפה תהיה הגבלה על שיעור הלקיחה. זה נובע מהסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
אבל אין ויכוח על בעל קרקע אחד?
תומר רוזנר
לא, זה הוויכוח. הוויכוח – יש שלוש סיטואציות בשתיים אנחנו מסכימים, ובאחת לא.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, כדי שלא פה כולם מסביב השולחן יהיו נסערים, אני מתאר את המחלוקות בין הממשלה לבין הוועדה, לפני שעוד נשמע את הציבור.
תומר רוזנר
יש לנו שלוש סיטואציות שבהם אפשר לעשות את הפעולה של הלקיחה הזאת. 1. שיש לנו תכנית איחוד וחלוקה, התכנית מעגנת את כל הזכויות, מחלקת אותן מחדש, ועושה גם איזון בין כל בעלי הזכויות.
ארז קמיניץ
אין תכנית איחוד וחלוקה שלא משביחה. היה לי מקרה אחד כזה בכל ה-15 שנה האחרונות. אבל בסדר, אם תכנית איחוד וחלוקה לא השביחה, אני אשמח לראות אותה.
תומר רוזנר
במגרש ספציפי יכול להיות שהיא לא משביחה.
ארז קמיניץ
לא, אין חיה כזאת. אם היא לא משביחה, אז הוא יקבל את הפיצוי שלו. אדוני, הנקודה היא חשובה, כי אנחנו נדבר עוד על איחוד וחלוקה. תכניות איחוד וחלוקה הן בהגדרה. זה לא כתוב בחוק, אבל בהגדרה הן תכניות משביחות. אם לא, יש סעיף 197 מקבל פיצוי. אבל לא יכול להיות מצב שבו פלוני מושבח מתכנית איחוד וחלוקה, ופלמוני אינו מושבח ממנה, משום שהם חייבים להיות מאוזנים לתכנית. לכן, אין סיטואציה של פלוני.
תומר רוזנר
בסיטואציה הזו אין בינינו מחלוקת שלא צריך להגביל את שיעור הלקיחה בדיוק בגלל הסיבה הזאת כי יש תמיד תשלומי איזון אם נוטלים ממנו חלק גדול מהזכויות הוא יקבל תשלומי איזון.

הסיטואציה השנייה שבה אין בינינו ויכוח, הוא לגבי בעלים יחיד, שגם שם מסכימה הממשלה. בעצם, מסכימים נציגי הממשלה, כי הממשלה מסכימה לכול בעמדתנו, בהצעת החוק הממשלתית. בסיטואציה הזאת גם שם צריך להגביל ל-20%. הוויכוח הוא במצב שבו יש ריבוי בעלים בתחום התכנית, שזו כמובן סיטואציה נחוצה ביותר שאיננה איחוד וחלוקה, שבה יש ויכוח בינינו, שם אנחנו סבורים שיש להטיל את אותה מגבלה, הממשלה סבורה שלא, שאין להטיל את המגבלה הזאת.
היו"ר יואב קיש
המחלוקת השלישית - הנושא של שינוי ייעוד, תקופת השינוי. גם תקנון הבית המשותף.
איריס פרנקל כהן
יש מחלוקת קלה. אנחנו חושבים שזה פשוט לא נדרש.
היו"ר יואב קיש
תראו, איך אני תופס קומה ציבורית, ואני אשמח לשמוע אם אנשים חושבים שאני עושה טעות בתפיסה העקרונית. זה אמור מבחינתי לתת גם מענה לשאר הדברים. אני מנסה לקחת את מודל איחוד וחלוקה שאנחנו מכירים שהוא יחסית קיים ועושה כל, ולנסות לשכפל את זה בתוך הסיפור הזה. אבל יש כמה דברים שהם שונים בהגדרה, הם שונים בהגדרה מכיוון שבסוף אנחנו נמצאים באותו בניין. קיבלת שטח, בסוף נפרד באיחוד וחלוקה, ותעשה בשטח שלך, בזכויות שלך ...

בסופו של דבר, אנחנו מבינים היטב שכל הצעת החוק הזו נועדה לעיריות הצפופות, לאותן עיריות שהולכות להתחדשות עירונית, לא לעיריות של הפריפריה שבהן השטח הוא עדיין משאב יותר מצוי. אלה עיריות באמת רוצות להגדיל את הבנייה בשטחם, במסגרת הבנייה הקיימת, ומחויבת למבני ציבור, ולמעשה, אין לה שטח נוסף להקים אותם. זה הקונספט המסדר בעניין הזה.

אני מנסה לבנות את זה על איזונים. יש ויכוח - השלטון המקומי עוד לא דיבר, אבל אני יודע שבכל נושא עלויות הגדולה יש ויכוח מאוד גדול אתכם. אגיד לכם למה אני חושב אחרת מכם בעניין הזה, ואני כן חושב בהתאם לנוסח הזה, כי אני מסתכל על זה, לצורך העניין, קשה לי לקרוא לזה ישר, אבל בוא נאמר עסקת קומבינציה. מה הכוונה שלי בעסקת קומבינציה? למשל, ניקח את ה-20%, אפשר להתווכח עליו, יכול להיות יותר, פחות, לא משנה, אבל ניקח את המספר 20%. אני, השלטון המקומי, עושה תכנית משביחה לבניין מסוים, אני נותן לו זכויות בנייה. אני מגדיל לו ב-10 אלפים מטר מבונה. בעלים אחד, כדי לעשות את זה פשוט. נתתי לא 10 אלפים מטרים מבונים בתכנית הקיימת, לא משנה בניין, שניים, לא משנה איך זה. מתוך זה אני מקבל 20%, נכון. מה זה 20%? זה 2,000 מטר מבונה. זאת אומרת, אני מקבל את הזכות ל-2,000 מטר מבונה.

עכשיו, מה אני בא ואומר, ופה החשיבה של קומבינציה. הרי כל בנייה יכולה להיות שונה. יש בנייה שיכולה לעלות 6,000 למטר, יש 10,000 מטר, יש אולי 4,000 – מאוד תלוי. אני מסתכל על זה כמו קומבינציה. לצורך העניין, לי יש 2,000 מטר מבונה, קומבינציה במקום הזה זה 50%, אז בסוף אני אקבל 1,000 מטר בנויים, לא ישלם כסף, אבל אני לא מקבל פעמיים, זאת אומרת, אני לא מקבל 2,000 מטר שהוא בונה לי על חשבונו, זה לא נראה לי הגיוני.

אפשר להתווכח על ה-20% מלכתחילה, ולדעתי, זה הוויכוח שאנחנו צריכים לעשות. אבל מה שברור לי לחלוטין, שלא יכול להיות שאנחנו נבוא לקבלן ונגיד לו, אתה תבנה לי ואתה לא תקבל תמורה, התמורה חייבת לבוא לידי ביטוי או בעסקה שתיארתי פה כקומבינציה, או בכסף, כי יש הבדל בין אם הוא בונה ב-4,000, 5,000, 6,000. יש הבדל, אם אחרי שהוא בנה אני פתאום רוצה עוד שינויים שעולים 50,000 שקל, או 500,000 שקל. אי אפשר לבוא לקבלן ולהגיד לו, בגלל שאני עירייה, ואני בעל הבית, אתה גם את ההיתר מבקש ממני, אני גם זה, אז עכשיו אתה גם תבנה לי. לא, אתם תשלמו בדיוק כמו כל אחד אחר בעניין הזה. נכון, יש לכם את הזכויות שאתם תקבלו מתוקף התכנית, ממה שתשביחו, הכול בסדר. יש גם היטל השבחה שאני לא נכנס אליו, הכול בסדר. אבל בסוף, אם אני נוגע פה בוויכוח שהיה לגבי עלויות בנייה, אין מצב. אני לא מאשר את החוק הזה. אני בא להפיל על היזמים – אתם רוצים, תקבלו, תבנו, תשלמו, לא משנה מה, אתם תעשו מה שהעירייה אומרת – לא, זה לא יהיה.

אני רוצה לראות שהקבלנים במקום הזה מקבלים את התמורה להוצאות שלהם – הם לא צריכים להרוויח, יש עלויות בנייה, הכול מוגדר. אם רוצים, אפשר לעשות את זה כקומבינציה, כמו שאמרתי, אבל זה לשאלה הבסיסית הראשונה של נושא מימון עלויות הבנייה. אני מוכן לשמוע דעות אחרות. אני מרגיש שזה המהות והבסיס העסקי הנכון לקדם מהלך כזה. אפשר להתווכח על 20%, וזה מספר שבהחלט אפשר להתווכח עליו, ובזה נשאל את הממשלה למה הגענו ל-20%. אבל על זה שאנחנו נעבוד באופן הוגן במקום הזה מול הקבלנים, על זה אני לא רואה סיבה לשנות את דעתי.

בסופו של דבר אנחנו הולכים למציאות שונה - מציאות שבה עד היום השלטון המקומי רגיל שמבני הציבור, אני חושב כמעט תמיד, חוץ אם הוא הולך ושוכר משהו, הם בבעלותו, והוא מנהל אותם, והוא מתחזק אותם והם בבעלותו, ויש לו עצמאות מאוד גדולה בעניין הזה. אנחנו הולכים למודל אחר, שעכשיו מבני ציבור חיים כחלק מבניין, אם זה בניין משרדי, או בניין מגורים, לא משנה הם כחלק מהבניין. באותו בניין, ופה אני נוגע במשהו שאת אמרת, יש חוקים שאמורים להתנהל בהתאם. אתה אמור לשלם ועד בית, שזה חלק מעלויות הניקיון, השמירה, כל מיני דברים כאלה. יש לך כל מיני דברים שמשפיעים על המחיה המשותפת הזו.
עוזי סלמן
אם לא מצליחים לייצר את ההפרדה.
היו"ר יואב קיש
ברור, אם לא מצליחים לייצר את ההפרדה.
עוזי סלמן
כי אם אני מקבל את הקומה המבונה בקומת קרקע עם כניסה נפרדת, אז זה לא קיים.
תומר רוזנר
אין דבר כזה.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים אתך. אבל בסופו של דבר תבנה מערכת ספרינקלרים משותפת של כיבוי אש בכל הבניין. ואל אותה מערכת הצטרכו לעשות ביקורות משותפות, ואתה תצטרך לפתוח את הדלתות שלך לפיקוח של כל הבניין כפי שקיים, ויש ניקיון סביבתי. אתה יכול להפריד חלק מהעלויות, אתה לא יכול להיות מנותק, מה לעשות.
עוזי סלמן
בעיקרון אני מסכים בהחלט.
היו"ר יואב קיש
מה שהצלחת להתנתק אהלן וסהלן. בינתיים אין ויכוח, אולי על הסעיף הקודם כן. אבל על הסעיף הזה שבו אתה נמצא – בוא ניקח מקרה יותר קיצון בכוונה. את ה עושה בית כנסת בקומה עשירית בבניין משרדי, בסדר, יכול להיות שנגיע לשם. בקיצור, אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה חלק מבניין, צריך להבין את זה. לא שמענו את דעתך עוד, אבל אני בוודאי ובוודאי במקום הזה מתייחס עוד פעם כאילו העירייה, ובמרכאות, שכרה לה קומה בבניין. אם בהסכם השכירות היא הצליחה לייצר הפרדה מעלויות כלל הבניין, בסדר גמור, אין בעיה. אבל בסיטואציה הזו שהיא חלק מהדבר הזה, היא חייבת להיות שותפה מלאה כמו כל אחד אחר מהבעלים, ולא לקבל הטבות עודפות בגלל שעיריה רק בגלל שהיא עירייה.
עוזי סלמן
זה מה שקורה הלכה למעשה.
תומר רוזנר
לא נכון.
היו"ר יואב קיש
נדבר על זה.

אני אומר לכם את דעתי לגבי חילוקי דעות עם הממשלה. אני רוצה לדעת בערים הגדולות האם כולם ועדה מקומית עצמאית. זאת אומרת, ירושלים - לא, חיפה - עצמאית. תל אביב - כן. חולון – כן. באר שבע - כן. הרצליה – כן. ראשון - לא.

בואו נעשה סדר. אני לא רוצה להגביל את זה לעצמאי, כי אז אני מאבד יותר מדיי. אני מוכן להגביל את זה לרשות מקומית למשל מעל 50 אלף תושבים, סתם, אני זורק משהו. אני מבין את החשש, זה יילך למקומות הקטנים.
ארז קמיניץ
אנחנו בחשש רק בסוג תכנית שהוא מאוד מוגדר, שוועדה התייחסה אליו, וזה בגלל בקשת הוועדה. זה קשור למחלוקת הנוספת שדובר בה להגבלת 20%.
היו"ר יואב קיש
ברור שניכנס ל-20%, זה מספר קריטי. אני רק אומר שאני לא אעשה את זה לעצמאית בלבד, כי אז אני איבדתי הרבה מהמטרה של העניין הזה.
ארז קמיניץ
אז אנחנו יכולים להגיע פה לפשרה.
היו"ר יואב קיש
אבל אני רציתי להבהיר שבוודאי לא נישאר בעצמאיים, כי אז אנחנו מאבדים יותר מדיי מקומות. פה אני אומר עוד דבר לשלטון המקומי. כל המהלך הזה של האוצר, וזה יפה. לפעמים האוצר מנסה להוביל מהלכים על הראש של השלטון המקומי, ביחד, הכול בסדר. בסוף, אנחנו צריכים שזה יהיה משתלם לכם. אם זה לא יהיה משתלם לכם, אז, כתבנו, חתמנו - - -

לכן, האיזון הוא בסוף לייצר סיטואציה שכן תהיה כדאית לרשויות מקומיות צפופות ללכת למהלך הזה, בכפוף לדברים שאני דיברתי עליהם קודם שבעיניי הם מהותיים – אלא אם תשכנעו אותי, אני מוכן לשמוע איפה אני טועה, זה אני תמיד שמח לשמוע, אבל יהיה ויכוח ענייני. זה בגדול. לגבי הדברים הנוספים שהיו לנו שינוי יעוד, אפשר לדבר על זה.

את הדברים שדיברתי עליהם נדון עליהם עם השלטון המקומי ועם הממשלה. לפני זה, אני רוצה לשמוע מהציבור הערות והתייחסויות קודם כל לדברים אחרים אם יש, ואם יש ספציפית לעניין הזה, גם כן, אני כן רוצה לשמוע, כי אני לא בטוח שנחזור לדיון גם במקרה הזה.
יוני ויצמן
אני סמנכ"ל התאחדות בוני הארץ. אני אעבור על כמה נקודות שמבחינתנו אני עדיין חושב שיש לנו מחלוקת, זה עניין הוועדה המקומית העצמאית. לראייתנו, זה כן קריטי שזה יישאר אך ורק לוועדות העצמאיות, לפחות בשלב הראשוני.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה שזה יישאר רק לוועדות? אני מבין, אתם לא אוהבים את ההסדר.
יוני ויצמן
אנחנו בעד ההסדר, ואני חושב שהגיע הזמן להכניס את זה למסגרת - - -
היו"ר יואב קיש
אז למה אתם חושבים לצמצם את זה רק לוועדות העצמאיות?
יוני ויצמן
לא סתם נעשתה הבחנה בין ועדה מקומית עצמאית, זה לא רק עניין גודל היישוב כמו שאתה אמרת. אני חושב שיותר נכון להיכנס לכל התהליך הזה, לראות איך זה עובד בוועדות העצמאיות ולאט לאט להוביל אותו הלאה. יש הרבה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם פה, יש לנו חשש שעלולים לנצל את הסיטואציה הזו, לתקוע תכניות ולעשות הרבה יותר נזק מתועלת.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר, יכול להיות מצב שרשות מקומית תתעקש שהיא רוצה את הקומה שלה מהיזם. תבוא, תגיד לו, זה התכנית שאני נותנת לך, ואני לא מאשרת לך את הקודם, אני אתקע לך אותם, ואם לא תעשה את מה שאני אומר, אז אתה לא תראה מטר בנוי בבניין שלך בכלל. עצמאית הפיקוח זה יותר מוסדר, יהיה יותר קשה לעשות דבר כזה.
קריאה
אגב, אתה תמיד יכול ללכת לוועדה מחוזית.
יוני ויצמן
לגבי השימושים הציבוריים עצמם. אני חושב שחשוב שכן ייכנס לחוק איזשהו מפתח שימושים. זאת אומרת, שלא נייצר מצב שכל קשת השימושים האפשרית היום תתכן בבנייני מגורים או משרדים. לא היינו רוצים להשאיר את זה לרשות המקומית שתחליט בסופו של יום שהיא מחליטה שבקומה 2 יהיה כיבוי אש, או בית קברות, או כל השימושים האחרים.
היו"ר יואב קיש
יש התייחסות לזה בחוק?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
מה השימושים שמדובר שם ב-62(א)? תקריאו את השימושים הציבוריים.
גלעד קרן
"צרכי ציבור - כל אחד מאלה: גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חנייה, תחנות אוטובוס, רכבת שאינן תחנות קצה, שווקים, בתי קברות, מבנים לצורכי חינוך, רווחה, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, תחנות חירום, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש, מתקני תשתית מקומיים. שר האוצר רשאי לקבוע בצו צרכי ציבור נוספים.
ארז קמיניץ
אני אסביר מה יש בפסקה 3. בפסקה 3 יש צרכי ציבור שהם נחשבים צרכי ציבור מקומיים, כי הסעיף עוסק בסמכויות של ועדה מקומית. צרכי הציבור פה, הם לא צרכי ציבור כלל ארציים, הם צרכי ציבור מקומיים. ברור לחלוטין שמתוך צרכי הציבור האלה צריך ללקט את אותם צרכי ציבור שהם נכנסים לתוך בינוי ולא גנים, ולא שווקים. גנים, הכוונה לדברים אחרים, גנים בפני עצמם, גם לא בתי קברות.
היו"ר יואב קיש
בוא נדייק את זה. מה הבעיה להוסיף סעיף שמדייק את זה?
עוזי סלמן
אם אפשר לעשות בית עלמין איפה שרוצים, יש תמ"א שחולשת על האפשרות הזאת.
אורי דביר
למה לא תחנת משטרה וכיבוי אש ועוד הרבה שימושים?
ארז קמיניץ
אנחנו מבקשים את זה לא רק לבנייני מגורים. אנחנו נכנסים לתוך עולם של שימושים מעורבים. אנחנו נמצאים בנקודה בזמן שבה כל שימוש מעורב שנראה סביר להכניס לתוך בניין שהוא בניין שיש בו זכויות בנייה, אבל אנחנו חייבים את השטח הבנוי שלו כדי להיעזר בו בשטח הבנוי הזה לטובת צרכי ציבור רלבנטיים, אנחנו נהיה מוכנים להכניס פנימה. בסופו של דבר, אדוני, מי שקובע אם השימוש נכנס פנימה, או לא נכנס פנימה, זה מוסד התכנון. הסעיף הזה לא קובע שחייבים להכניס לתוך בניין מגורים תחנת משטרה. אבל מאוד יכול להיות שבבניין משרדים אני כן אסכים להכניס תחנת משטרה.
מירה סלומון
בחוק ההסדרים האחרון, עירוב שימושים בתחומים - - - של צרכי ציבור.
היו"ר יואב קיש
מה שחשוב להבהיר, שאם יש ירידת ערך עקב היותו גוף ציבורי, שימוש ציבורי, הרי התכנית חייבת להיות מושבחת, חייב להיות פיצוי.
ארז קמיניץ
אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה, ואני אבקש גם מחבריי מהתאחדות הקבלנים. נקודת המוצא והנחה, וצריך לזכור את זה, שהתכניות האלה הן תכניות משביחות, ולא סתם משביחות, משביחות בצורה משמעותית. אתם מכירים את העולם. אתם באים לתכניות של העצמת זכויות. אתם תעצימו את הזכויות בצורה משמעותית. כנגד העצמת הזכויות בצורה משמעותית, אתם תפרישו לא בקרקע אלא בזכויות, זה כל ההבדל. היום אתם מפרישים, אדוני, גם 50%, ו-60% ו-70% מהשטחים של שטחי הקרקע לטובת צרכי ציבור, כי אתם מקבלים כנגד העצמת זכויות משמעותית. התכניות הן תכניות משביחות בצורה משמעותית. אנחנו מכירים את המקרים בירושלים ובתל-אביב, אנחנו מדברים על 10, 20, 30 ויותר קומות. אלה הסיטואציות שאנחנו מדברים עליהן. בוא לא נדבר על סיטואציות הקצה של העצמה של תמ"א 38 של 3 קומות, או של 3.5, לא לזה זה מכוון, ואתם יודעים.
חיים פייגלין
- - - בבניין שיש בו תחנת משטרה.
ארז קמיניץ
אז מוסד התכנון. לא, אבל שוב, אתה מטעה בעניין הזה. מוסד התכנון יחליט שלא יהיה תחנת משטרה בתוך בניין מגורים, ואם הוא לא יחליט את זה, אז יגישו עליו עררים, ואם העררים לא יחליטו את זה, יוגשו עתירות.
עמית שטאובר
גם אם התיקון הזה לא עובר, יש היום סמכות למוסד תכנון לקבוע - - -
היו"ר יואב קיש
לוועדה מקומית אתה מתכוון?
עמית שטאובר
למוסד התכנון הרלבנטי. כל מה שהתיקון הזה מדבר זה על ההקניה.
יוני ויצמן
בוא לא נתבלבל. יש הבדל מהותי בין מה היה עד היום ולאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לבניינים של עירובי שימושים שאין דוגמתם היום. יש גם בארץ כמה דוגמאות. חברים, יושב פה חיים שיספר לכם על בניין שהוא סיים לבנות על עירוב שימושים כזה, יש, זה קיים. אבל אנחנו הולכים לפאזה אחרת לחלוטין. אנחנו פה בשולחן הסטרילי הזה חושבים שזה נקי ולא עלולות להיווצר בעיות. אני אומר, אם לא נגביל את השימושים האלה, זה יביא לקונפליקטים.
ארז קמיניץ
לא בחוק הזה. אתה רוצה להגביל שימושים מעורבים - זה לא החוק הזה. החוק הזה, כפי שנאמר פה, מייצר את האופן שבו זה נעשה בהקניה קניינית. אתה רוצה לתכנן בחקיקה ולהגדיל למוסדות התכנון איזה שימושים הם יכולים לעשות כשימושים מעורבים ואיזה לא, אנחנו נתנגד לזה בצורה נחרצת, יש מוסדות תכנון בשביל זה. אתה רוצה להגביל, זה לא החוק הזה, זה חוק אחר, תבוא, תגיש הצעת חוק פרטית, תגיד שאתה רוצה להגביל שימושים מעורבים. אדוני, אני כבר ראיתי שימוש מעורב של גן ילדים, ומעל בית לוויות. אנחנו נתקלנו בדבר הזה לערר, ואמרנו, חברים, לא מתאים בית לוויות מעל גן ילדים או להיפך. אז יש בשביל זה מוסדות תכנון, ויש בשביל זה עררים. אז אי אפשר להפוך את הכול ולהגיד, בואו, הולך להיות פה קטסטרופה.
היו"ר יואב קיש
ארז, אני מבין את החשש של הקבלנים שזה יכול לניצול לרעה. הוא חשש שהולכים למשהו חדש, הם לקוחות שבויים אצל העיריות מצד אחד. ועכשיו אותו לקוח שבוי, אתה רוצה שהוא יהיה ספק אצל העירייה. זה מצב רגיש. המטרה של החוק הזה, זה להסדיר את זה. אנחנו צריכים לדאוג שהשלייקס האלה שאנחנו מכניסים לחוק יהיו מספיקים בשביל לא לייצר מצב שבו יש ניצול לרעה של המנגנון הזה, וזה החשש שהם מעלים. אתה אומר שדווקא בנושא עירוב שימושים עצמו, הרגישות יותר נמוכה. יכול להיות פה בעיה שאני כן רואה, למשל, אני חושב שאולי צריך להפריד את הסיטואציה בין אם העירייה עושה מבנה ציבור לשימושה או שהיא הופכת את זה לאיזשהו עניין עסקי, שאומרת, אני אאשר לך, אני קומה, ועכשיו את הקומה הזו היא משכירה למרפאה – משכירה. הרי למה לא? אנחנו לא מנענו ממנה בחוק הזה לפתוח "ביזנס" מזה. לא אמרנו רק מבני ציבור.
תומר רוזנר
כן, אבל - - -
ארז קמיניץ
עולה פה השאלה סוג צרכי הציבור, ואיך העירייה הופכת משהו לביזנס. לענות על החשש של התאחדות הקבלנים אם רוצים להגביל באיזושהי דרך, אז דווקא, מה שאנחנו הצענו לעניין ועדה מקומית מוסמכת כן או לא, זה יותר נכון מאשר להגביל את השימושים. אדוני, אני מבין כמובן שאדוני אומר, אנחנו רוצים לתת מענה לעיריות הצפופות, ולא כולם ועדות מוסמכות ואני מבין את זה. נכון, אפשר ללכת לוועדה מחוזית אם הן נתקעות. יש המון תכניות בוועדה המחוזית בירושלים שאין אותן בוועדות מחוזיות אחרות בגלל ירושלים המיוחדת.

אבל להגביל שימושים בחקיקה הזאת, להגביל את שיקול הדעת של מוסדות התכנון, זה קצת קשה בעיניי. כי אנחנו עוסקים לא בשימושים המעורבים גופא, אלא בכלי שמאפשר את השימושים המעורבים. זה יהיה לא נכון גם מבחינת התיאוריה המשפטית.
יוני ויצמן
התחלנו לדון בסוגיית האחוזים – 20%, 10%, אני אשאיר את הדיון לאחר כך. מבחינתנו, 10% הרבה יותר מידתי מה-20% שנקבע. אנחנו לא הצלחנו להבין את הרציונל למה 20%, אבל לראייתנו 20% - הליכה שני צעדים רחוק מדיי, ו-10% - - -
אריאל יוצר
לא הבנתי איך לא הבנת את הרציונל ו-20% נראה לך הרבה...
יוני ויצמן
לעניין השמאי סעיף 70(ה) – לראייתנו, השמאי שצריך להיקבע הוא לא הממונה על ידי הוועדה המקומית, אלא שמאי חיצוני לאור הרגישות של הצדדים.
היו"ר יואב קיש
למה באמת זה השמאי לוועדה מקומית?
ארז קמיניץ
זה לא בהכרח, זה שמאי של מוסד התכנון שדן בתכנית. זה הדברים שאנחנו עושים בדרך כלל. אם זה בוועדה מקומית, ועדה מקומית.
היו"ר יואב קיש
אם זה חלוקה, אז איזה שמאי עושה את זה?
ארז קמיניץ
על מה אתם מדברים?
היו"ר יואב קיש
עריכת שומה של עלויות בנייה. מדובר בשמאי שיקבע את עלויות הבנייה.
ארז קמיניץ
אז כמו ששמאי של ועדה מקומית קובע היטל השבחה, אותו דבר - - -
תומר רוזנר
זה לא רק היטל השבחה, גם בתביעות - - -
יוני ויצמן
לגבי תשלום עלויות הבנייה, נקבע פה 50%, 90 יום אחרי השלמת הבנייה.
היו"ר יואב קיש
לא, 50% מראש ו-50% אחרי.
יוני ויצמן
90 יום אחרי. חברים, 90 ממועד השלמת הבנייה, אני לא מוצא שום סיבה למה שזה לא יהיה. באותו סעיף לעניין הערבויות, מתן ערובה מאת הבעלים, צריך להצמיד את זה לערבות חוק המכר, שיהיה ברור שם שלא מדובר בערבות אוטונומית, או ערבויות אחרות. זה נמצא בסעיף 70ז(א), עמ' 6, תשלום עלויות הבנייה.
היו"ר יואב קיש
כנגד מתן ערובה מאת הבעלים בשיעור התשלום. אתה אומר ערובה לפי חוק ערבות – נראה לי הגיוני.
תומר רוזנר
זה לא קשור אחד לשני.
היו"ר יואב קיש
למה לא קשור? אז הם צריכים לתת עוד ערבות עכשיו, מאיפה יביאו עוד כסף?
תומר רוזנר
ערבות חוק מכר נועדה למצבי קיצון שבהם היזם הופך לחדל פירעון. מכיוון שכאן אנחנו רוצים לכפות על יזם לבנות משהו שהוא לא רוצה לבנות, במרכאות, כביכול - - -
היו"ר יואב קיש
הוא מקבל כסף על זה. הוא בונה חלק מבניין. הוא בונה את הקומה שהוא חייב ממילא לבנות.
תומר רוזנר
או שכן או שלא.
היו"ר יואב קיש
אם הוא לא בונה, הסיבה היא שהוא כנראה פשט את הרגל. אני יוצא מהנחה שהמטרה שהעירייה צריכה את הערבות הזאת, זה למקרה שכמו כל כוח אחר - - -
תומר רוזנר
לא בהכרח.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
תומר רוזנר
כך אני מבין. הערבויות יכולות להיות לכך שהבנייה תיעשה באופן נאות לפי המפרט שנקבע.
היו"ר יואב קיש
לא. לפי דעתי הם שילמו עבור בנייה מסוימת כמו כל קונה שקנה דירה ונתן כסף. הוא מקבל חוק הערבות, חוק מכר, כדי לקבל את מה שהוא אמור היה לקבל. פשט הקבלן את הרגל, צריך לבוא מישהו אחר במקומו, וצריך שיהיה מספיק כסף בשביל לאפשר את המשך הבנייה – זו המטרה של הסעיף הזה. אם בסופו של דבר, בסעיף הזה נבנו פחות שקעים ממה שהיה, ולא נמסר המפרט כפי שאמור להיות המפרט, צריך לדבר על זה אולי בנפרד. אבל זה בא להבטיח שלא תמצא את עצמה העירייה עם קבלן שפושט רגל, וה-50% שהם שם והם לא יכולים לממן.
תומר רוזנר
אני חושב שזה נועד להבטיח יותר מזה. צריך לזכור שחוק מכר דירות חל רק על דירות מגורים.
היו"ר יואב קיש
זו שאלה טובה.
חיים פייגלין
גם על מסחר, גם על חנויות.
תומר רוזנר
אבל לא על כל מבנה.
ארז קמיניץ
המטרה של החוק, המטרה של הכללת הערבות הייתה באמת לפי מה שאדוני ציין, מצבים של פשיטת רגל, ולכן, יש היגיון בדבר. אני מבין מה שאומר תומר, למצבים שבהם הבנייה לא תיעשה בכלל מסיבות אחרות, אבל זו לא הייתה המטרה המקורית שלנו. אני אתן דוגמה שאני חושב עליה תוך כדי השיח אתך. נגיד שהקומה הציבורית היא בקומה האחרונה, העשירית, הפנטהאוז והקבלן עוצר מסיבות כאלה או אחרות בקומה התשיעית. מבחינתו הוא מכר לכל הדיירים.
היו"ר יואב קיש
הרציונל פה הוא למנוע נזק כלכלי במידה והקבלן פושט רגל. ולכן, כמו חוק המכר, הוא הקבלן לא צריך עכשיו להתחיל להביא ערבות עודפת על מבני ערבויות שיש לו בפרויקט גם ככה. יש בהיתר בנייה 20 קומות, עלות בנייה איקס, מול חוק המכר, ולשם צריך להתאמץ, ואת זה צריך לדייק בסעיף הזה, כדי שיהיה ברור. אני מקבל את ההערה.
ארז קמיניץ
מה רע בערבויות בחוק מכר דירות לרשות המקומית – מה מפריע בערבויות האלה?
תומר רוזנר
אנחנו לא הצענו את הערבויות האלה.
היו"ר יואב קיש
לא צריך אותם, בדיוק מהסיבה שתיארנו.
ארז קמיניץ
אתה לא רוצה הערת אזהרה על שם העירייה, למשל, או שיהיה ביטוח, או שיהיה, אני לא יודע מה. הוא מעמיד ערבות אוטונומית כנגד?
תומר רוזנר
לכן אנחנו חשבנו שהדבר הזה צריך להיות מוסדר בתקנות – סוג הערבות, מה הפרטים שלה וכו'.
ארז קמיניץ
איך שאתם רוצים. אנחנו יכולים להסדיר את זה בתקנות. המטרה מאחורי מניעת פשיטת רגל, זאת המטרה.
היו"ר יואב קיש
קמיניץ, אתם רוצים, תסדירו בתקנות. זה באישור הוועדה. הם יבדקו את המבנה המשפטי. אין כוונה פה בוודאי להעמדת ערבות אוטונומית כנגד זה, אלא כחלק מערבות חוק מכר, ואם זה מקומות שבהם לא נכלל בערבות חוק מכר, יהיה צריך לתקן את זה כדי שזה ייכנס לשם.
יוני ויצמן
הערה אחרונה שלי, מתקשר שוב ליחסים בין רשות המקומית לקבלן ולפרויקט. אני חושב שצריך כן להכניס פנימה איזשהם מנגנונים שבהם לא נהיה תלויים, זאת אומרת, שהפרויקטים לא התעכבו לדרישות המקומית למפרטים כאלה או אחרים, או לתכניות שלא מוגשות בזמן, או כל מיני רצונות שיש לרשות המקומית. או, למשל, יש סיטואציות שהחליטו לא להפעיל את הקומה, ולהשאיר אותה ריקה. בקיצור, ברגע שאנחנו פה משולבים ביחד באותו פרויקט, צריך לייצר גם איזושהי מערכת יחסית שהיא ברורה. למשל, שיינתן תוך 90 יום ממתן ההיתר לקבל את כל התכניות והרצונות של הרשות המקומית, שלא נצטרך להיתקע.
היו"ר יואב קיש
נקודה מאוד נכונה. בדיוק הדינמיות שמצד אחד אתה עוד תקבל קנס שלא השלמת בזמנים שהם בכלל מחזיקים אותך ולא נותנים לך תכניות. צריך לחשוב איך מסדירים את זה?
תומר רוזנר
בנושא מפרט הבנייה, באמת לא טופל כאן, וצריך לחשוב על זה.
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים להכניס את זה בצו?
תומר רוזנר
יש שתי שאלות קרדינליות. בנייה יכולה להיות בנייה שמצופה זהב, ויכולה להיות בנייה בטון חשוף, מישהו צריך לקבוע.
מירה סלומון
זה עדיין היטל השבחה אחרי הבנייה.
תומר רוזנר
עדיין העירייה יכולה גם לשנות - - -

מה שמעלה נציג התאחדות בוני הארץ, שני חששות שהן חששות אמתיים. שהרשות המקומית עשויה – לא אומר שהיא תעשה זאת, אבל היא עשויה לשנות את דרישותיה מבחינת דרישות המפרט מה שנקרא, או לא לקבוע אותן בצורה ברורה, ולעכב אותו עד שהיא תקבע אותן. דבר שני שהיא יכולה לעשות, זה בעצם גם לא לקדם את זה בזמנים שהוא צריך את זה. הרי זה לא יהיה - - -
עוזי סלמן
במה היא שונה - - -
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך. אם אתה היית דייר רגיל, היית בא לקבלן, וחותם על כזה ספר נכון? אתה תחתום על כזה ספר?
עוזי סלמן
אנחנו חותמים על ספר כזה.
תומר רוזנר
לא, הספר שאתם כותבים.
היו"ר יואב קיש
אתה תיתן לו את הספר, ותגיד לו, אם אתה לא חותם אין לך היתר, בוא, עזוב, זו מערכת היחסים, אל תתעלם מזה. כמו שאתה רוצה שנשמור עליך, אני גם צריך לשמור עליהם בעניין הזה. לא יכול להיות סיטואציה שאתה למשל, בלוח שינויים שלך, אם הוא רגיל שמזיזים לו מעל מטר נקודת חשמל, אז הוא מקבל 500 שקלים, נניח, אולי 1,000 שקלים.

האמת, פעם אחרונה שקניתי דירה מקבלן הייתה באמת לפני הרבה זמן, ואז זה היה סביב ה-400 שקלים. אתה צודק, אני לא יודע. אבל אני זוכר שקיבלתי את ההסכם, והיה כואב לחתום עליו. אני יודע שאם הייתי עירייה, כנראה לא הייתי חותם עליו. אל תיעלב, זו האמת.
חיים פייגלין
אני לא מציע להיכנס למערכת היחסים.
היו"ר יואב קיש
זה בדיוק העניין, אז איך הוא יהיה מוגן? איך הוא יוכל למנוע את זה שאתה תגיד לו בהסכם – זה ההסכם שאני רוצה, אתה תיתן לי כמה נקודות חשמל שאני רוצה, אני אוכל לשנות בכל רגע שאני רוצה. אתה צריך להיות קבוע לאיזשהו סט של כללים הגיוניים. אתה מוכן לחתום על ההסכם שהוא ייתן לך? לא, ובצדק אולי.
חיים פייגלין
אני אומר עוד פעם, בסוף אנחנו חותמים על הסכם שהקבלן מבצע.
היו"ר יואב קיש
הבנתם את המלכוד פה? נקודה נכונה, אני רושם לי אותה לטיפול, אנחנו נדון בה בהמשך.

אמרנו הגדרת יחסי המפרט בלוחות זמנים.
יוני ויצמן
שים לב, יש גם את עניין ההפעלה. זאת אומרת, עכשיו העירייה תחליט שהיא לקחה 20%, אבל אחרי זה אין לה מה לעשות. היא תעמיד לך קומה ריקה שאין בה פעילות ופוגעת בפעילות של הבניין.
ארז קמיניץ
הקבלנים לא רוצים את ההצעה הזאת.
היו"ר יואב קיש
זו ההרגשה, הם חוששים ממנה.
יוני ויצמן
חברים, אנחנו בעד ההצעה, רק רוצים לוודא שיש איזונים.
חיים פייגלין
אני לא חוזר על שום דבר שיוני אמר.
היו"ר יואב קיש
נשמח לשמוע. הוא אמר שיש לך ניסיון אישי על איזה בניין שעשית, נשמח לשמוע.
חיים פייגלין
גם עוזי מכיר את זה. אנחנו מתייחסים לפרויקט במרכז תל אביב שנקרא "שוק בצלאל", שם נתנו לעיריית תל אביב שני גני ילדים, ועוד שטחים נוספים של משרדים וכן הלאה.
ארז קמיניץ
מה המטר לבינוי ולמשרדים שקיבלתם? זאת אומרת, איזה זכויות קיבלתם.
חיים פייגלין
לא, לא קיבלנו. אנחנו למעשה נכנסנו לתכנית של קרקע של עיריית תל אביב - - -
עוזי סלמן
אנחנו שיווקנו את הקרקע.
היו"ר יואב קיש
אז זה לא אותו דבר. מכרתם עסקה, קרקע שלנו, תכנון שלנו, זה מה שאנחנו דורשים? זה לא אותו דבר. אתה יכול ללמוד על הקיום ביחד, אבל לא על הדברים שאנחנו מדברים פה.
חיים פייגלין
כן, אבל פה אני רוצה להתייחס בדיוק לקיום ביחד, משום שסך הכול מהניסיון שלנו, אל"ף, עם כל הכבוד לעיריית תל אביב, היא גוף מאוד יעיל, אבל היא עיכבה אותנו הרבה זמן בתכניות.
היו"ר יואב קיש
אני מבטיח לך שאם אני אשאל אותם, יגידו, מה פתאום, לא עיכבנו.
חיים פייגלין
עכבנו אותנו הרבה זמן, והם עוד מהטובים שבשלטון המקומי, אז אני חושב, שבאמת כפי שיוני אמר, תוך 90 יום - - -
היו"ר יואב קיש
לא לחזור, אמרנו רק דברים חדשים.
חיים פייגלין
כל התכניות והמפרטים. עד היום, לא מוסדר, אגב, מה מבחינת בית משותף, מה משלמים, למשל, כדמי ניהול של הבית המשותף.
היו"ר יואב קיש
נכון, דיברנו על זה.
ארז קמיניץ
זה חוק המקרקעין.
היו"ר יואב קיש
הם נפרדים או שהם כחלק מהבנייה עצמה? הם בקומה ראשונה?
תומר רוזנר
כשעירייה כופה על היזם שהיא לא משלמת יש בעיה.
חיים פייגלין
יש עוד שני גני ילדים – אחד בקומה ראשונה, אחד בקומה שנייה.
היו"ר יואב קיש
הם משלמים ועד בית?
חיים פייגלין
עד היום זה לא מוסדר.
היו"ר יואב קיש
אז הם לא משלמים ואתם תובעים אותם.
חיים פייגלין
רוצים להסדיר את זה, זה לא מוסדר.
ארז קמיניץ
מה להסדיר? יש ועד בית או אין ועד בית.
היו"ר יואב קיש
לא, הם לא משלמים והם רוצים שישלמו, לכן זה לא מוסדר.
ארז קמיניץ
אני חייב להבין משהו. זה בית משותף?
חיים פייגלין
זה בית משותף.
ארז קמיניץ
הם תת חלקה בבית המשותף?
חיים פייגלין
הם תת חלקה בבית המשותף.
ארז קמיניץ
יופי. יש חוק המקרקעין שאומר, יש תקנון מצוי, אם אין תקנון, אז יש תקנון מצוי.
תומר רוזנר
אבל יש תקנון מוסכם שהעירייה כפתה עליהם.
ארז קמיניץ
יש בתקנון כתוב שהם לא צריכים לשלם.
תומר רוזנר
כן, שהם לא צריכים לשלם.
ארז קמיניץ
תלכו למפקחת ותגידו.
תומר רוזנר
אבל הוא לא מוסכם.
ארז קמיניץ
לפחות, בעמדה של ייעוץ משפטי, בעמדה ראשונית, אני חושב שאם רשות מקומית נכנסת כתת חלקה בבית משותף, היא צריכה להתנהג כאחד הדיירים בבית המשותף, בכל מה שקשור - - -
עוזי סלמן
ההסכם הזה - - -
ארז קמיניץ
תעשו מה שאתם מבינים, זאת עמדתי הרשמית.
עוזי סלמן
ארז, זו גם עמדתנו.
ארז קמיניץ
מאה אחוז. אז אני לא יודע מה קורה פה. אבל אני אומר, יש את המנגנונים של חוק המקרקעין. אם החלטנו, ואנחנו נדבר על זה אולי בתלת ממד. אבל אם החלטנו שנכנסים לבית משותף כי יש ערך לחיים בבית משותף ותת החלקה של גן ילדים או של משרדי הרשות וכו', אז צריך להתנהג לפי הקודקס של דיני בתים משותפים. מקום שבו יש פלוני או אלמוני שלא משלמים ועד בית, יש דרכים להתמודד עם מי שלא משלם ועד בית, לרבות אם יש חוזה אחיד שאומר שהרשות לא תשלם ועד בית כי לא בא לה.
תומר רוזנר
חוזה פרטני, למה אחיד?
ארז קמיניץ
אז לא פרטני. גם חוזה שיש בו או תנאי לא סביר, אתו אפשר להתמודד אצל המפקחת שיש לה סמכויות כמו לבית משפט. חברים, לא צריך לקחת את הכול לאקסטרים.
תומר רוזנר
לכן אנחנו הצענו שהנושא הזה בדיוק יטופל, בדיוק מה שאתה אומר. שהנושא הזה יטופל על ידי מפקחי המקרקעין, במובן הזה שההסדרה תהיה אך ורק בתקנון, ולא בהסכם חיצוני כמו שעושה עירייה מסוימת.
עוזי סלמן
תומר, זה כבר מהעולם, זו תקופה אחרת. אתה מדבר על תקופה אחרת, תומר.
תומר רוזנר
אני לא נקבתי בשמה של עירייה מסוימת.
היו"ר יואב קיש
הנקודה פה היא ברורה, והיא חוזרת למתח הבסיסי שבין הכוח שיש לעירייה מול היזם, לבין זה שהיזם הופך להיות עכשיו מעין ספק שלו, וצריך גם את נושא החיים המשותפים לאחר מכן להסדיר. אפשר להגיד שבמקרים כאלה, אפשר להגיד גורף בחוק הזה. במקרים של קומה ציבורית, לא נאפשר הסכמים פרטניים, ויהיו חייבים להיות גופים בהסכם בית משותף.
ארז קמיניץ
לכאורה, זה המצב שצריך - - -
היו"ר יואב קיש
לא, הם יגידו, אני רוצה לכתוב הסכם פרטני.
תומר רוזנר
אנחנו מדברים על הוראות שאפשר להתנות עליהן כידוע. בהוראות שאפשר להתנות עליהן, מה שעשו, לא תיקנו את תקנון הבית המשותף, מה שעשו בעיריות מסוימות, ולאו דווקא בעירייה אחת. לא תיקנו את תקנון הבית המשותף, תקנון הבית המשותף עומד בפני עצמו ויש הסכם.
איריס פרנקל כהן
ואז הוא לא חל על כל הדיירים שיחליפו את הדיירים הדרים כרגע.
תומר רוזנר
לא. הרי אני בחוזה שכירות ביני לבינך יכול להחליט שאני מטיל עליך כשוכרת לשלם את דמי ועד הבית. לא אני. מבחינת תקנון הבית המשותף את חייבת, לא אני. אם הדיירים האחרים ירצו לתבוע וכו', הכול סבבה. הם יוכלו לתבוע אותך, כבעלת הבית, שאת לא משלמת דמי ועד בית. אבל ביחסים ביני לבינך, מסכים שאני אשלם במקומך, אז את יכולה לתבוע אותי. הדיירים האחרים לא יכולים לתבוע אותי כי ההסכם הוא בינינו. זה המצב שקורה. עושים הסכם בין הרשות המקומית לבין בעל המגרש שלפיו למרות שבתקנון נכתב שכל בעל דירה צריך לשלם וכו', הוא לא.
איריס פרנקל כהן
לא, אז זה אומר שהנטל מתגלגל על שאר הדיירים.
תומר רוזנר
לא, היזם במקומו. לכן, מה שאנחנו מציעים, שהדברים האלה יהיו חייבים להיות מוסדרים בתקנון, והתקנון הזה יהיה נתון לפיקוח של המפקח.
ארז קמיניץ
תומר, מה שאתה אומר זה משהו אחר. באמת, אני צריך להסתכל בחוק המקרקעין מהו קוגנטי ומה לא. אבל אם זה לא משתרשר לדיירים האחרים, יכולה הרשות המקומית והיזם להגיע להסכמה אחרת שלפיה כנגד חמש שנים של תשלום ועד בית, היזם עושה פחות או עושה דברים. זה הסכמים שיכולים לקרות. אתה מדבר על ניצול כוח הרשות לרעה. אני חושב שבמצבים שבהם יש ניצול לא מוצדק של הרשות את כוחה, צריך לטפל בדרכים אחרות. האם למנוע כל הסכם שיגיד שכנגד שלוש או ארבע שנים של תשלום ועד בית, שוב, שמי שישלם אותו זה לא על חשבון הדיירים האחרים, כי מי שישלם אותו זה יהיה היזם, כי הוא קיבל הנחה בדברים אחרים, אני לא בטוח שאנחנו רוצים למנוע את הדבר הזה כבר עכשיו, אני חושב שזה יותר מורכב.
היו"ר יואב קיש
כל נושא של תשלומי בית משותף זה גם נושא שצריך יהיה להתייחס אליו.
חיים פייגלין
אנחנו בסך הכול רוצים להבטיח שכל זכות שמוקנית לרשות המקומית במסגרת התיקון הזה היא מקוזזת מהיטלי השבחה, זה לא ברור מאליו.
היו"ר יואב קיש
כשמחשבים את ההשבחה תהיה השבחה על כלל הפרויקט, ואז יפחיתו משם - - -

את עלויות הבנייה ישלמו עליהם. לצורך העניין - קיבלת 10 אלפים מטר מבונה, הם חדשים. אתה אמור לשלם 50% היטל השבחה עליהם, עכשיו, מתוך ה-10 אלפים אמרנו ש-2,000 הולכים לעירייה, אז בעצם קיבלת 8,000, ואז עשינו 10 אלפים פחות 2,000 – 8,000 כפול 50%.
חיים פייגלין
זה לא ברור.
היו"ר יואב קיש
צריך להיות ברור. לא יכול להיות שהם ישלמו השבחה על משהו שהם לא מקבלים.
עוזי סלמן
מה שאתה אומר בעצם, העירייה צריכה לשלם עבור הקרקע, עבור מרכיב הקרקע.
היו"ר יואב קיש
איך הגעת לזה?
עוזי סלמן
אם הוא מקבל פחות שטחים - - -
היו"ר יואב קיש
עזוב שטחים, תפסיקו לדבר בשטחים, זה טעות לדבר פה עכשיו.
עוזי סלמן
העלויות שעלה לו לבנות את ה-2,000 מטר שאתה אומר, מופחתת מבסיס ההשבחה, מההשבחה.
היו"ר יואב קיש
אגיד לך מה התכוונתי, ואז נראה אם הבנתי נכון, ואם לא, תתקנו אותי, יכול להיות שאני לא הבנתי. נתנו ליזם 10 אלפים מטר זכויות בנייה. לצורך העניין, אם לא היינו עושים את הקומה הציבורית, היה משלם שווי של 5,000 מטר זכויות בנייה כהשבחה. מתוך ה-10 אלפים מטר זכויות בנייה, אנחנו גורעים ממנו 2,000 מטר זכויות בנייה ואומרים לו שהוא הצטרך לבנות אותם, אבל עבור הבנייה הוא יקבל תגמול. מה ההשבחה פה? קודם כל יש לו 8,000 מטר זכויות בנייה שלו שזה ברור שיש לו השבחה. עכשיו אתה יכול להגיד, וזו תוספת למה שאמרתי קודם, שהוא כביכול יש לו רווח קבלני בתשלום שאתם מעבירים לו עבור תשלום הבנייה, ואז ברווח הזה אתה רוצה לקרוא לזה השבחה ולקחת על זה 50% - בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד לו שכל הבנייה זה רווח, כי זה לא.
ארז קמיניץ
אדוני, אנחנו עשינו את החשבון אחרת. אסביר בהקשר הזה, אני מבין שיש ויכוח.

אני לא כל כך הבנתי למה התאחדות הקבלנים לא אומרת שהנוסח לא מספיק ברור. מבחינתנו, אם מתוך ה-10 קומות, שתי קומות אמורות להיות אחר כך מופרשות – לא משנה, ההיבט הקנייני ניגע בו אחר כך, אבל מופרשות לטובת הרשות המקומית, יירשמו על שם הרשות המקומית. ברור ששתי הקומות האלה לא יירשמו כהשבחה לטובת היזם. אנחנו בוויכוח עלויות הבנייה. עלויות הבנייה הן בוויכוח – השלטון המקומי אומר כך.
היו"ר יואב קיש
אתה כן מסכים עם מה שאני אמרתי, שאם היה לו 10 אלפים מטר מבונה, נתן 2,000 זכויות, נשארו לו 8,000, רק על ה-8,000 האלה ישלם היטל השבחה. אז מה אתם רוצים, שהוא ישלם היטל השבחה? אז איפה המחלוקת? נגיע על עלויות הבנייה, נדבר על עלויות הבנייה. אנחנו מדברים עכשיו על היטל השבחה. אז אין בעיה, דיון מיותר. אתם תשלמו השבחה רק על זכויות - - -
חיים פייגלין
הדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו, שהניסוח בסעיף האחרון יהיה ברור, גם מחודד שזה חלופה להפקעה ולא תוספת על הפקעת שטחים.
היו"ר יואב קיש
אי אפשר גם וגם. הוא אומר, אל תעשו לי הפקעה, ועכשיו תבואו איתי לקומה מבונה.
עמית שטאובר
אם קבעתם 40% שטח ציבורי - - -
עוזי סלמן
יכולה להיות סיטואציה על מגרש גדול מאוד שאפשר להפריש חלק קטן כן לצרכי ציבור, אבל מבחינת הדרישות של צרכי הציבור, צריך עוד צרכי הציבור בדמות של קומה מבונה, זה לא סותר אחד את השני. אני אומר, זה פועל יוצא.
היו"ר יואב קיש
זה אמור להיות מפוצה גם על הפקעה. אבל מאז בתי משפט כבר קבעו שיפצו.
ארז קמיניץ
אני רוצה לעשות סדר. בסוף, הגענו לכל האירוע הזה כי אמרנו שאין שום דרך, אמרנו, השלטון המקומי, אין שום דרך לייצר נטילה של זכויות בנייה, אלא בדרך של הפקעה. אמר השלטון המקומי, אני לא יכול להפקיע. בנטילה של זכויות בנייה צריכה להיות כמו באיחוד וחלוקה בדרך של הפרשה לצרכי ציבור, זה לא בדרך של הפקעה. ולכן, אנחנו מייצרים פה נוסח חדש שמאפשר נטילה של זכויות בנייה, לא של קרקע, אלא נטילה של זכויות כמו בתכניות איחוד וחלוקה, כי זו המטרה של החוק.

זאת המטרה, כמו שבאיחוד וחלוקה אתה לא שואל שאלות ואתה נותן שצ"פ לרשות המקומית לעולם של שימושים מעורבים, לעולם של מיצוי קרקע שאנחנו חייבים להיכנס לעולם של מיצוי קרקע במיצוי של זכויות, אנחנו מבקשים ממך, בוא, תן לנו לקחת לטובת צרכי ציבור זכויות במקום קרקע פיזית כי אין לנו קרקע פיזית יותר לתת - זה התיקון. חוץ מזה, אתה יודע שלצרכי ציבור שאין כבישים, ושאין תשתיות, אנחנו כנראה נצטרך להשתמש גם מחר באופציית ההפקעה.

משרד המשפטים סבור שהפקעה – אני יודע שהשלטון המקומי לא מסכים. משרד המשפטים סבור שבעולם בשנת 20/18 צריך לשלם על הפקעה מהשקל הראשון. נכון שבחוק תכנון ובנייה 40% הפקעה נעשית זה ללא תשלום. זה נכון. יחד עם זאת, אנחנו במגמה לשנות את החוק. אני אומר את זה לשלטון המקומי שיידעו. חוץ מזה, אתה יודע שיש פסיקה חדשה של בית משפט עליון שמכרסמת מאוד בעובדה הזאת שהשלטון המקומי לא צריך לשלם על הפקעות. שני הדברים לא עומדים אחד כנגד השני. מצד אחד, אנחנו רוצים לאפשר - - -

תלך למוסד תכנון ותגיד, לא יכול להיות שהפקיעו לי את המקום הספציפי הזה כי היו צריכים לפעול בדרך אחרת. אם לא תמצא את המזור במוסד, תלך לבתי המשפט.
יפעת הולצמן-גזית
אני מתמצאת ומתמחה בנושא של תכנון ובנייה ותודה על ההזמנה. אני רוצה להתחיל מההערה האחרונה של חיים לגבי הנושא הזה של חלופי. אני רואה את הדברים אחרת. אני חושבת שאי אפשר לקחת גם קרקע תחת 40% ללא פיצוי, וגם לעשות את ההסדר הזה על אותו מגרש. הסדר הזה, אני חושבת שכולנו מבינים שהוא לא מיטיב עם בעל הקרקע. ברמה הציבורית, בהסבר שאם הייתי רוצה לתת לו שם מודרני, זה סוג של חובה עבור הקהילה, עבור העירוניות המתחדשת. היזם לא מרוויח מזה.
היו"ר יואב קיש
האמירה – "היזם לא ירוויח מזה", עומדת להבנתי בניגוד גמור למטרת החוק. עד עכשיו אני מבין. אני רוצה שתסבירי לי למה את חושבת שאם 20% מההשבחה – קחי מגרש מסוים, יש עליו איקס זכויות. על האיקס זכויות הקיימות אי אפשר יהיה לעשות קומה ציבורית או לא משנה איך שקוראים לזה. אי אפשר. בא העירייה לאותו יזם ואומרת לו, אני נותנת לך עכשיו 10 אלף מטר נוספים, מתוכם אתה תיתן לי 2,000 - למה הוא בסופו של דבר נפגע בקונסטלציה הזו?
יפעת הולצמן-גזית
כי אתמול הוא היה יכול לקבל 10 אלפים נוספים.
ארז קמיניץ
התשובה היא לא.
יפעת הולצמן-גזית
אני לא אומרת שאין פה הגיון של עירוניות בריאה.
היו"ר יואב קיש
על הנושא הזה אני מסכים אתך, אין ויכוח. השאלה היא רק האם אותו יזם היה יכול לקבל את אותם 10 אלפים מטרים בלי שהוא נותן את - - -
יפעת הולצמן-גזית
בטח לא בצורה קומה בנייה. התשובה היא כן. כל מיני הסברים אחרים במסגרת הסכמים עם יזמים היו, אבל לא היה חוק בחוק מדינת ישראל שכתוב בספר החוקים שקובע קומה ציבורית עד היום.
היו"ר יואב קיש
היה הולך לתמ"א נקודתית ומקבל את ה-10 אלפים האלה.
ארז קמיניץ
אני כופר בהנחת היסוד של חברתי המלומדת. אני מכיר את האמירות. אנחנו מסתכלים מהצד השני בדיוק. אין ספק שיש ביטוח בדיני הקניין גם מה שהתחיל פרופ' דגן עם האחריות החברתית של הקניין שמגדירה את הקניין ככזה שאדם בעל קניין חייב להסתכל על סביבתו ולתרום לה. יש את הנתיב הזה בפסיקה, ובכתיבה, ואליו התייחס הפרופ'.
היו"ר יואב קיש
האם אותו קבלן היה מסוגל לקבל את ה-10 אלפים מטרים האלה בלי זה?
ארז קמיניץ
התשובה היא לא. אנחנו היום חיים במציאות שבה אם קבלן בלב המרקם הבנוי רוצה להעצים זכויות, הוא חייב להציע צרכי ציבור. אני לא מייצג את השלטון המקומי. אני נפגש איתם הרבה, ואני מניח שהם ישמחו לשמוע מה שאני אומר עכשיו, אבל זאת המציאות. במקומות שבהם יש בנייה רוויה, אנחנו קוראים לזה אצלנו בעגה ובמינהל התכנון - מגרדים צרכי ציבור. אנחנו לא מצליחים להגיע לצרכי ציבור. אגב, תמ"א 38, קיבלתי עשרות מכתבים מתושבי רמת גן, שהם מוציאים את הילדים שלהם בהפסקות בבתי הספר בנגלות של שלוש פעמים, כי אין קרקע לצרכי ציבור.

בא יזם ורוצה להעצים זכויות בעיר צפופה כזאת, הוא לא יקבל העצמת זכויות בלי צרכי ציבור. השלטון המקומי צריך לספק צרכי ציבור לאזרחים שלו. ולכן, לא יהיה תכנית של 10 קומות, של 20 קומות, בלי שאנחנו נצליח להכניס את צרכי הציבור פנימה. פעם עשינו את זה באיחוד וחלוקה, היה מספיק קרקע, נתנו שטח – בשטח נבנו בתי ספר וגני ילדים. יזמים כבר התרגלו להפריש מתחת לקו – שוב, בעגה התכנונית, התרגלו להפריש בהתחלה זה 40, אחר כך 50, וברעננה יש 60% ו-70% משטח הקרקע לטובת צרכי ציבור. אין לנו את זה יותר בקרקע. אנחנו חייבים להיכנס לבתים פנימה.
יפעת הולצמן-גזית
אני אתך. אנחנו לא מתווכחים על הדבר הזה. אבל אני אתך.
ארז קמיניץ
ולכן, לא צריך לקבל על זה פיצוי.
היו"ר יואב קיש
שמענו את הדיון הוא היה מהותי, שמענו את תשובתו של קמיניץ, עכשיו אני רוצה לשמוע אותך בהתייחסות מלאה.
יפעת הולצמן-גזית
עם כל הדברים של ארז אני מסכימה, מלבד העובדה שלטעמי זה צריך להיות חלופי. לא יכול להיות גם הפקעה וגם הפרשה של קומה ציבורית. או שלוקחים את ההפקעה במסגרת של 40% שהקבלן לא מקבל פיצוי, ואז לא מעמיסים עליו יותר קומה ציבורית בשם העירוניות המתחדשת, או שלוקחים את העירוניות המתחדשת בדרך של קומה בנויה ואז מסתפקים בזה, זאת אומרת, ככה הבנתי מתומר שהציג את זה כנושא חלופי.

אבל לזכותו של היו"ר, אני רוצה להתחיל בהבהרה כאשר תומר העביר את הישיבה פה, שלי לקח זמן להבין מה זה אומר. לגנאי הוא לי, אבל כנראה שזה לא כל כך ברור. אז תומר הסביר שיש שלוש סיטואציות. סיטואציה ראשונה - שהחוק הזה יחול בתכנית איחוד וחלוקה, אדוני. I rest my case מעולה, אין לי שום טענה. מצוין. תכנית איחוד וחלוקה היא תמיד תכנית משביחה, היא תכנית שאפשר לפזר בה מה שרוצים מחלומו הרטוב של כל מתכנן. אפשר לעשות מה שרוצים עם העיפרון, ולפזר כמה אחוזי בנייה שרוצים. מה ההסדר המכובד הזה עושה לתכנית איחוד וחלוקה, ואולי על זה השלטון המקומי צועק, הוא פשוט מטיל עליהם לשאת ב-50% מההוצאות של קומה בנויה, מה שהיום הם לא עושים.

בהסדר של איחוד וחלוקה אין שום בעיה, לא צריך את זה - זה קיים, זה משביח, מסדירים, והכי חשוב עושים איזונים. תומר אמר, שההסדר יחול גם על שתי סיטואציות אחרות שבהן יש מחלוקת, והוא, כשאין איחוד וחלוקה. עכשיו בוא נדמיין, מה המצב כשאין איחוד וחלוקה. אנחנו לא מדברים על תכנית גדולה, אנחנו מדברים על שני מדרשים, על שלושה מגרשים, על תכנית נקודתית.
תומר רוזנר
לא בהכרח, את תכנית הרבעים של תל אביב את מכירה, זו תכנית שאין בה איחוד וחלוקה, והיא מאוד גדולה.
יפעת הולצמן-גזית
נכון. תכנית הרבעים היא דוגמה גדולה, נכון, אתה צודק, השטח בנוי.
היו"ר יואב קיש
לדעתי היא לא נותנת היתרים.
תומר רוזנר
היא נותנת.
היו"ר יואב קיש
היא לא כוללנית.
יפעת הולצמן-גזית
ברשותך, אני רוצה לעבור דווקא לאותן סיטואציות שבהן התכנית הזאת חלה, כמו שתומר אמר, לא על איחוד וחלוקה, ולשאול כמה שאלות שבעיניי לא ברורות. קודם כל, בתכנית שהיא לא איחוד וחלוקה, אני לא יכולה להישבע תמיד שיש השבחה, לא יכולה. סעיף אחד כתוב שתהיה השבחה – כמה? אני כתבתי לי פה – ארז אומר השבחה משמעותית. מה זה השבחה משמעותית שמחייבת אותי לתת קומה בנויה? מה, 10% 15%, 70%, 400%?
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שבשביל 5% השבחה, אני מעדיף לרוץ עם מה שיש לי, ותעזבו אותי, ותתנו לי לגמור - -
יפעת הולצמן-גזית
נסביר לעצמנו לא בתכנית איחוד וחלוקה, כי את זה הורדתי מהסיפור. אני רוצה שנסביר לעצמנו לא בתכנית איחוד וחלוקה מה התנאי של השבחה משמעותית. סעיף 70(ב)(1).

דבר נוסף שאני רוצה לשאול. התכנית בעמ' 2 כתוב שהיא מוסיפה שטח – איזה שטח? חניון תת קרקעי זה נחשב הוספת שטח?
תומר רוזנר
כן, למה לא?
יפעת הולצמן-גזית
לא יודעת. אני מעלה שאלה – חניון תת קרקעי דינו כדין שטח מגורים.
היו"ר יואב קיש
איפה כתוב שהיא מוסיפה שטח?
יפעת הולצמן-גזית
תראה למטה – מוסיפה שטח כולל. מה זה שטח? כל שטח?
היו"ר יואב קיש
כל שטח.
יפעת הולצמן-גזית
לא, יש לזה משמעות מאוד ברורה לעניין ההשבחה. אז אם כל השבחה וכל שטח, אז המשמעות היא מאוד רחבה, אז צריך לחשוב על זה.
היו"ר יואב קיש
לפחות 10% מגודל הפרויקט.
יפעת הולצמן-גזית
משהו, לא יודעת.
היו"ר יואב קיש
על אותו פרינציפ של מה זה השבחה משמעותית, מה זה הוספת שטח. דרך אגב, במקום השבחה משמעותית, בשטח אפשר להגיד איקס אחוזים מגודל הפרויקט ממילא ואז יותר קל פה להיכנס לעניין.
ארז קמיניץ
רק להבין. ההערה נוגעת רק לאותם מצבים - - - בכמה מגרשים. במגרש אחד הסכמנו.
יפעת הולצמן-גזית
ההערה נוגעת למצב שאנחנו לא באיחוד וחלוקה, ועכשיו אני מגיעה ל-20% למחלוקת לגבי מגרש אחד או שניים.
היו"ר יואב קיש
איחוד וחלוקה, אין בעיה. אם אתה לא באיזון וחלוקה, כתוב פה שהסייגים, זו השבחה משמעותית ומוסיפה שטח. אם השבחנו ב-50 שקלים והוספנו מטר, אני יכול לקבל קומה מבונה? לא, אני מוסיף לו שתי קומות וחצי.
ארז קמיניץ
בבעלים אחד, במגרש אחד, הסכמנו שבכל מקרה יהיה עד 20%. זה לא יקרה, כן, אבל אם ההשבחה היא של 100 מטר, אז ייקחו ממנו עד 20 מטר, עדיין יש השבחה. הבעיה שלנו בכמה בעלים שלא בתכנית איחוד וחלוקה כמו תכנית הרבעים היא שאנחנו חושבים דווקא שעלולות להיווצר מניפולציות לא טובות.

ניקח רחוב, שבתוך הרחוב אם אנחנו נגביל את זה ב-20%, אנחנו נייצר למוסד התכנון קושי לבדוק את כל הבעלים באופן שלא לכל הבעלים ניקח יותר מ-20%. המשמעות היא למשל, אם יש למישהו שתי חלקות, או שני מגרשים באותו רחוב, נצטרך לסכום את הזכויות שיש לו, מסך כל הזכויות שיש לו, לבדוק שלא לקחתי יותר מ-20%, כי הכלל הוא כרגע שלא לוקחים יותר מ-20% מאדם, או שלא לוקחים יותר מ-20% ממגרש. עכשיו התוצאה מייצרת או מניפולציות לתכנון, כי אני אנסה לפרוס את צרכי הציבור לכל המגרשים כדי לפגוע בהם, במרכאות, באופן שווה, והדבר הזה מייצר קושי לתכנון כי אני צריך את בית הספר במגרש אחד. לכן אני חושב שאנחנו נצא שכרנו בהפסדנו, כי תכניות כאלה, חוץ מתכנית הרבעים שאפשר להתייחס אליה, בעצם צריכות לקבל מענה דרך תכניות איחוד וחלוקה. התוצאה שבה ביחס לרחוב שלם אני צריך להחיל כללים של מניעה של נטילה גבוהה מאחוז מסוים שנקבע, עלולה להביא למניפולציות בתכנון מצד אחד, ולקיחה של יותר מאיש אחד לעומת מישהו אחר.
היו"ר יואב קיש
הפתרון שלכם היה להגביל את זה רק לבעלים שבמגרש אחד?
ארז קמיניץ
אנחנו חשבנו להגביל את זה לבעלים של מגרש אחד. אפשר אולי לחשוב שאם אנחנו בוועדה מקומית עצמית שאני פחות נתון למניפולציות, אולי גם ללכת לכמה מגרשים.
יפעת הולצמן-גזית
אני לחזור שנייה לעניין הזה של השבחה בשטח. תחשוב על סיטואציה שבה מאפשרים לך לבנות מחסנים בתת הקרקע ואתה מתחייב לתת שתי קומות ציבוריות עליונות - נשמע לך הגיוני?
היו"ר יואב קיש
ההשבחה צריכה להיות – 20%. שטח הציבורי 20% מסך ההשבחה. זאת אומרת, ש-80% מסך ההשבחה עושים לי במרתפים.
יפעת הולצמן-גזית
אבל בתכנון ובנייה יש סוגי בנייה שונים. יש בנייה של מרתף, יש בנייה של שטחי שירות, יש בנייה לבנייה לעיקרית, יש כל מיני סוגים של בנייה, כל אחד שווה אחרת. נניח שעכשיו העירייה אומרת, אין בעיה.
תומר רוזנר
לקבוע 20% משווי זכויות הבנייה.
יפעת הולצמן-גזית
או לפחות מאותו סוג שהותרת לי.
היו"ר יואב קיש
רגע, זה לא ברור שזה משווי זכויות?
יפעת הולצמן-גזית
לא, ממש לא. מהשטח, בכלל לא שווי.
היו"ר יואב קיש
ברור שזה משווי.
יפעת הולצמן-גזית
אבל לא כתוב.
היו"ר יואב קיש
הערתך התקבלה.

הרי מה שאנחנו רוצים שזה יהיה כדאי ליזמים. ואם זה 20% משווי שטח הבנייה הנוסף, אז תיאורטית את אמורה להיות במקום שאומר, היזם עכשיו מרוויח.
יפעת הולצמן-גזית
אני אתך, אבל זה לא כתוב ככה.
היו"ר יואב קיש
יתוקן.
יפעת הולצמן-גזית
נקודה של ה-20% - אני לא יודעת מאיפה המספר הזה הגיע.
היו"ר יואב קיש
יש לנו דיון שלם.
יפעת הולצמן-גזית
יש לי השערה, יכול להיות שאני טועה. אני חוזרת לדיני הפקעות של 40% הפקעה ללא פיצוי, לא יודעת, זה היה נראה איזה מספר באמצע. לשאלה המהותית האם להגביל את זה לבעלים אחד, או למספר בעלים. לטעמי, בכל מקום שאין את מערכת האיזונים של תכנית איחוד וחלוקה ראוי להגביל. תכנית איחוד וחלוקה היא תכנית שיש בה שקיפות, יש בה טבלאות איזון. אדם יודע מה לקחו לו ומה לקחו לאחר, אני בעד להגביל.
היו"ר יואב קיש
ארז, למה לא לעשות במקרה של כמה בעלים תכנית איזון?
ארז קמיניץ
אם אתה עושה תכנית איזון, אז צריך להיות איחוד וחלוקה. לכן, לדעתי, רוב מוסדות התכנון במצבים כאלה יילכו לתכנית איחוד וחלוקה. אני מסכים שיש פה בעיה, אנחנו ערים לבעיה. התוצאה עלולה להיות לא טובה לתכנון. עלולה להיות מניפולטיבית ביחס לתכנון. אני אסביר שוב מה שלא הצלחתי להסביר כל כך טוב קודם. נניח שאנחנו אומרם 20% לכל המגרשים, ולא יותר מ-20% בכל מגרש. עכשיו אני ברחוב הזה צריך בית ספר, ההיגיון התכנוני יאמר לנו שאנחנו צריכים את בית הספר לא לשים ב-20% בכל הבניינים, אלא במגרש אחד. לכן, בעולם הרגיל אעשה איחוד וחלוקה. אבל אני אומר, אם אני אעשה כלל אחר שאומר 20% מכולם, וזה יהיה הכלל שיופיע בחקיקה, זה עלול לתמרץ ועדות מקומיות, לייצר מניפולציה תכנונית שלא כל כך טובה לנו. ולכן, חשבנו אולי לפתור את זה באמצעות האמירה – את האירוע הזה נעשה רק בוועדות מוסמכות.
יפעת הולצמן-גזית
יש לי כבר הרבה שעות, ואנחנו מכירים הרבה דברים. ואני חושבת שבמקרה הזה התשובה המתאימה, לא צריך ללכת לקצה. לא צריך לחשוב על המניפולציה ולהסביר לפיה את החוק. בוא נחשוב ברגיל. ברגיל, זה אמור לעבוד טוב, במובן זה שאם אני נמצאת מתוך איחוד וחלוקה, אני לא נמצאת בתכנית איחוד וחלוקה, ואין לי מנגנון שקוף של איזונים, אני צריכה לבנות מנגנון ברור של איזונים בחוק. אם הייתי בתכנית איחוד וחלוקה, הייתי יכולה לבנות על המנגנון הקיים.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא אומר אם אתה בונה איזונים, אז כבר תעשה תכנון וחלוקה.
יפעת הולצמן-גזית
אבל לא תמיד אפשר.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
יפעת הולצמן-גזית
מה זה למה לא? כי למשל בשטח בנוי, אז איך אתה עושה איחוד וחלוקה בין בניינים קיימים?
ארז קמיניץ
אז מה את רוצה שיהיה?
יפעת הולצמן-גזית
אני לא שמה את המספר על 20% כי אני לא מבינה את ההיגיון, הוא רלבנטי לא רק לבעלים יחיד.
ארז קמיניץ
אני מבין. אנחנו יכולים לחשוב על זה. להגיד, אנחנו מוגבלים. למשל, בבני ברק, לדעתי, יש תכנית שמקודמת, אני לא יודע אם זה ברמה מפורטת או לא מפורטת, שאומרת, בני ברק היא חסרה לצרכי ציבור בצורה אקוטית, משמעותית. כל בניין שרוצה ללכת לתמ"א 38, או לאיקס זכויות נוספות, חייב להפריש לצרכי ציבור, זה כתוב אחוז, האחוז כתוב. זאת אומרת, כולם מפרישים אותו דבר. אני לא זוכר, 10, 30, 40.
תומר רוזנר
קומה, את כל הקומה.
ארז קמיניץ
זה מייצר לנו קושי אחר, משפטי, לא ניכנס אליו, ואנחנו מנסים לפתור את הבעיה. בסופו של דבר, בהינתן מצב שבאמת מצוקה כזאת גדולה של צרכי ציבור החליטו להגיד כולם, זו החלטה תכנונית שהיא קשה, היא בעייתית, אבל בהינתן זה שאין לי מנגנון שקיפות אחר, אני יכול לחשוב עליו. אני רק אומר, אם אני חושב על המנגנון הזה, אני מעדיף שמי שיפעיל אותו תהיה ועדה מקומית, מוסמכת.
יפעת הולצמן-גזית
כמה הערות נוספות. הסעיף שמקנה לשר האוצר סמכות לשנות את השיעור המרבי.
היו"ר יואב קיש
באישור הוועדה.
יפעת הולצמן-גזית
אני דווקא בכיוון הזה חושבת שזה לא נכון התערבות מרכזית בדברים האלה. זה לא נכון.
היו"ר יואב קיש
אני דווקא חושב מכיוון שאני מתחבר, שזה חוק חדש, ללא ניסיון, ושתי דוגמאות יכול להיות. יכול להיות שנבחר מספר שהוא מאוד נמוך, ולא רלבנטי ואז לא קורה כלום. אני לא רוצה להעביר חקיקה, שלוש קריאות על הדבר הזה. לא, זה בהחלט הגיוני. אם זה היה רק השר, הייתי אומר הוא צודק. אבל שר באישור הוועדה, יבואו, יציגו אישור.
יפעת הולצמן-גזית
אני מזכירה רק שהמספר שעליו נדבר עוד מעט הוא מקסימום. הערה אחרת שלי לגבי המע"מ, זה נושא שעלה פה ואין לו התייחסות.
היו"ר יואב קיש
אמרנו עלויות בנייה פלוס מע"מ. הקבלן לא צריך לספוג את המע"מ של הבנייה.
יפעת הולצמן-גזית
הערה אחרונה היא לנושא של תקנון בית משותף. למעשה, כמו שאמרת, נכנס פה בעלים חדש בבניין, והיחסים ביניהם לא מוסדרים עדיין בצורה מאוד ברורה. זה נכון שאולי אפילו אם נתייחס לרשות המקומית כדייר עם כל אחד, אי אפשר להתעלם כפי שאמרת בצדק מיחסי הכוח השונים שקיימים פה. ולכן, הסוגיה הזאת לדעתי דורשת טיפה יותר חשיבה.
היו"ר יואב קיש
דיברנו על זה שזה יהיה ברשימה.

תודה רבה לך.
ניר מועלם
אני מגיע מהטכניון, מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. אתי נמצא ד"ר אייל סלינג'ר, שמאי, כלכלן. אנחנו, אני חושב היחידים בארץ שבשנתיים האחרונות למדנו את הנושא הזה של הקצאת קומה מבונה. אנחנו שמחנו להעביר את הטיוטות של המחקר שלנו גם לכנסת וגם לממשלה. אני שמח. אני מקווה שזה קצת עזר.
לעניין הזה אני רוצה להגיד שני דברים. אני רק רוצה לסבר את האוזן של היושב ראש, מצאנו, למשל, שבעשור האחרון, ב-15 השנה האחרונות, יש משהו כמו 100 מגרשי כדורסל מעופפים בגוש דן, או שטח שהוא שווה ערך ל-100 מגרשי כדורסל – בבת ים, חולון, תל אביב וגבעתיים שהם מוקצים כבר ורטיקלית, העיריות משתמשות בהן לכל מיני צרכים, שזה, אגב, בעיקר לחינוך.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי, מה יש בשטחים האלה, מגרשי כדורסל?
ניר מועלם
השטח הוא שווה ערך ל-100 מגרשי כדורסל.
היו"ר יואב קיש
זה הגודל. עכשיו מה קורה בשטח?
ניר מועלם
יש לי את זה במגרשי כדורגל אם אתה רוצה.
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של השטח הזה? מה קורה בו?
ניר מועלם
השטחים האלה הם בעיקר שטחי בתי ספר, גני ילדים.
היו"ר יואב קיש
קומה ציבורית?
ניר מועלם
זה קורה כבר 20 שנה, ואני שמח שסוף כל סוף יש הסדרה של זה.

לעניין הסעיפים הפרטניים, אני רוצה להגיד שני דברים, ואז אעביר את רשות הדיבור. אני סבור שזה צריך להיות מועבר לכל ועדה מקומית באשר היא, ולא רק לעצמאיות. אני חושב שהממשלה והכנסת עשו כמה מהלכים טובים בביזור סמכויות. החוק הזה זה לא רק תל-אביב. אנחנו מצאנו שבת ים עושה בזה שימוש מאסיבי, חבל שבת ים לא נמצאת פה.

אני לא חושב שצריך להגביל. דבר נוסף, לגבי הסיפור של 20%. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד, ולשים אותו על השולחן. ממשלת ישראל פעמיים ייצרה תדריך להקצאת שטחי ציבור. יש פרוגרמות. היום עיריות מסודרות לפחות עובדות עם פרוגרמות. אגב, אנחנו מצאנו הקצאות של יותר מ-20%, אמנם, זה בדרך עד 20%, אבל יש גם תכניות שיש בהן הקצאה של יותר מ-20%. מה שזה אומר, שהדבר הזה לא צריך להיות מוגבל בהרכב כזה של 20%. יש פרוגרמות, הוועדות המקומיות יש ביקורת שיפוטית עליהן. בתי המשפט מתערבים ומבקשים יותר מהפרוגרמה או מצרכי הפרוגרמה. לכן ה-20% זה משהו שאני לא הייתי ממליץ לעשות אותו.
היו"ר יואב קיש
אז מה היית רוצה?
ניר מועלם
אם זה היה תלוי בי, אני חושב שמה שכבודו היה צריך לעשות, זה לבוא ולומר, אני מכניס את הנושא הזה של הקצאת קומה מבונה, שאני קורא לה הקצאה ורטיקלית, כי זה הכול ורטיקלי. ההקצאה הזאת תיכנס כסמכות בסעיף 62(א) לחוק התכנון והבנייה, ואת כל השאר השוק יעשה, מה שהשוק עושה היום, והשוק מסתדר יפה מאוד. יש חוזים, והיו רק שני מקרים שהגיעו לבתי המשפט, ככל הידוע לי, מתוך 150 תכניות כאלה, אז השוק יודע לעשות את זה.
אייל סלינג'ר
רציתי להסביר אולי את הוויכוח, אני חושב שלא כל כך הבינו לגבי הקשר בין היטל השבחה לעלויות בנייה, קיזוז עלויות. אולי הכי טוב להסביר בדוגמה. נניח שההשבחה היא 100 ועלות הבנייה של השטח הציבורי היא 20. מה שאתם אומרים בעצם, ישלם היזם היטל השבחה 50, חצי ממאה, מזה יתנו לעלויות בנייה 20, סך הכול היזם שילם 30.

ההשבחה היא 100, עלות הבנייה של השטח הציבורי הוא 20. היזם בעצם צריך לשלם היטל השבחה 50, נכון? חצי ממאה.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא נותן 20 לעירייה.
אייל סלינג'ר
הוא צריך לשלם השבחה 50, עלות הבנייה היא 20, יחזירו לו - - -
היו"ר יואב קיש
מה זה עלות הבנייה?
אייל סלינג'ר
של השטח הציבורי.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא ההשבחה שלו.
אייל סלינג'ר
אני רוצה להסביר את העניין.
היו"ר יואב קיש
תפריד. כרגע יש לנו שני מקרים. מקרה ראשון – יש לו 100 וההשבחה, אז הוא משלם 50, זה המקרה הפשוט.
אייל סלינג'ר
זה הוא קיבל את ה-20 של עלות בנייה חזרה, זה הולך ביחד.
היו"ר יואב קיש
בלי קומה ציבורית, המקרה הנטורל. אני רוצה להשוות. היה 100, שילם 50, זה המקרה הנטורל.
אייל סלינג'ר
אתה משווה דברים לא נכונים. אני מנסה להסביר. בדרך שאתם מציגים את החוק הוא ישלם היטל השבחה 50, יחזירו לו את ה-20 עלות בנייה – סך הכול 30. הפרקטיקה עד היום הייתה כזאת – ההשבחה הייתה 100.
היו"ר יואב קיש
למה סך הכול 30? זה 70. אה, כמה יצא לו מהכיס.
אייל סלינג'ר
כן. הפרקטיקה עד היום בשומות משביחות, חלק בכלל לא עשו את זה. הייתה השבחה 100, מזה אנחנו מורידים 20, משלם היטל 40. זאת אומרת, בעצם עלות הציבורית נחלקת בין היזם לבין הרשות המקומית, זו מהות הוויכוח שמנסים להעביר פה.
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך למה החשבון שלך הוא לא מדויק, אני חושב. אני מדבר על זה שהוא 8,000, ישלם 40 את ההשבחה, ומ-40 השבחה, הבנייה לא עולה 20 – למה הגעת - - - אתה בלבלת את ה-20 הזה.
אייל סלינג'ר
שיהיה 10, זה לא משנה.
ארז קמיניץ
הד"ר התחיל את הדיון בשאלה מהי ההשבחה? הוא אמר, ההשבחה היא 100, ההשבחה. איך אתה מגיע להשבחה? מצב נכנס מול מצב יוצא, או מצב יוצא מול מצב נכנס. במצב היוצא, מבחינתנו, זה הפרויקט שיש בו כבר שתי קומות של הרשות המקומית. אם הפרויקט הוא שתי קומות של הרשות המקומית, אתה לא לוקח אותם בחשבון את טובת ההשבחה, ולכן, ה-100 זה כבר פרויקט אחרי. לצורך העניין, ה-8,000 שלך זה ה-100 שלו, ומפה תתחיל את החשבון.
היו"ר יואב קיש
נכון. אתה הולך לדוגמה שלך ואתה מערבב.
ארז קמיניץ
רק כדי להשוות ביניכם, זה לא משנה, הוא רוצה שתדברו בשפה אחרת, זה הכול.
היו"ר יואב קיש
היה לנו פרויקט שהיה לו 10 אלפים מטר זכויות בנייה קיימות. באה העירייה לקבלן, או בא הקבלן לעירייה, אמר, אני רוצה עוד 10 אלפים מטר, אמרו לו בסדר, אבל תן לי 2,000 מטר זכויות בנייה. אז היה לו 10 אלפים קיימות, נתנו לו 8,000. זה ה-8,000 שעליהם הוא צריך לשלם השבחה, בכסף. 8,000 מטר זכויות בנייה היה צריך לשלם 100.
קריאות
ההשבחה היא 100.
היו"ר יואב קיש
בסדר, צריך לשלם 50. לעירייה, מה שבניתי קיבלתי חזרה, אין פה השבחה ולא רווח, ולא כלום.
ארז קמיניץ
מה שבנית עלה 20, וזה מה שאומרת כרגע ההצעה.
היו"ר יואב קיש
אבל מי אמר לך שמה שבנית עלה 20? ה-20 מבלבל כי זה היה אותם 2,000 שנתתי.
ארז קמיניץ
עזוב את ה-2,000.
היו"ר יואב קיש
עלה לך 30 לבנות, קיבלת אותם חזרה.
ארז קמיניץ
נכון. איך אתה מקבל חזרה? מהיטל השבחה שהוא 50, מקזזים 30, ואז אתה משלם - - -
אייל סלינג'ר
הפרקטיקה עד היום – חלק בכלל לא קיזזו. לקחת את ה-100 ממנו להוריד את ה-30, הגעת ל-70, שילמת חצי 35.
היו"ר יואב קיש
יש לנו ויכוח, על זה לא הסכמתי לזה, זה לא היה ברור בחוק. החוק אומר משהו אחר, החוק אומר את מה שאני אמרתי, לא מה שאתה אמרת. אתה רוצה שהקבלן יממן את הבנייה?
אייל סלינג'ר
אני עוד לא אמרתי מה אני רוצה. אני קודם כל מסביר את המחלוקת שזה חצי חצי או הכול.
תומר רוזנר
או אפס. יש רשויות שהיו חושבות אפס.
אייל סלינג'ר
בתכניות סופר משביחות שאתם מדברים עליהן פה, ותיכף אני אגיד מה אני חושב על זה. בתכניות סופר משביחות, מהניסיון שלנו החצי חצי הוא פחות מהותי ליזם. מה שמהותי לו, זה כל הנושא מבחינה שמאית, וזה של הבעלות המשותפת של ההסכמים החוזיים, של האי-ודאות שהוא לא יודע איזה שימוש יהיה לו, ושל ההשלכות של זה בעיקר במגורים על ההשלכות של מה יהיה, איזה שימוש ציבורי יהיה, זה יותר חשוב מחצי חצי.
היו"ר יואב קיש
מה אתה מציע?
אייל סלינג'ר
מבחינתי, החצי חצי בתכניות סופר משביחות, הוא בסדר, אבל יותר באמת להסדיר.
היו"ר יואב קיש
תגיד לי אם אני קולע לדעתכם. אני אולי מתחבר עם מה שאתם אומרים. הם אומרים דווקא, ואולי המספר 20 הוא נמוך הם אומרים. אנחנו רוצים שבתכניות משביחות הרשות המקומית תיהנה מזה ולא הקבלן. הקבלן גם ככה נהנה בתוספת. יש לנו בעיה של מבני ציבור, אז בוא ניתן לרשות המקומית ליהנות יותר. אני צודק שזה הכיוון שאתה מדבר עליו?
ניר מועלם
הקבלן יש לו בעיות יותר מהותיות מהבעיה הזאת.
היו"ר יואב קיש
אתם אומרים, לכן, מכיוון שחשוב לנו שהרשות המקומית היא תיהנה בגורם יותר משמעותי, אמרתי, יהיה ויכוח מלא סביב ה-20%, אנחנו עוד לא שם. אז אומרים, גם יממנו חלק מהבנייה, זה בסדר, אני מבין את זה. אני רוצה למצות, ופה אני אומר לכולם. במנגנון של התשלום של הבנייה, אני לא הולך לשנות. אני רוצה למצות את הוויכוח של השבחת הערך ב-20%. זאת אומרת, בהנחה שעלויות הבנייה העירייה תשלום אותם. בהנחה הזו, אני מוכן לנהל ויכוח על ה-20%, אם זה צריך להיות 10%, 20%, 30%, זה הוויכוח שצריך לעשות אותו. עלויות הבנייה, מכיוון שהן משתנות ותלויות במפרט, וכל הדברים האלה, צריכים להיות באמת מנותקות מהציבור.
אייל סלינג'ר
אז בסדר, אני אומר זה צריך להיות מידתי. אבל מה שאני אומר, יש דברים יותר מהותיים מזה.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, לגבי הסדרת היחסים שזה גורם מאוד משמעותי לקבלן אני מסכים, נצטרך לדבר על זה. יש לוחות זמנים.
אייל סלינג'ר
זה יותר חשוב. למה זה יותר חשוב? כי אתם מדברים על תכניות סופר משביחות. הנקודה השנייה שלי, שחבל מאוד שאתם מדברים רק על תכניות סופר משביחות, ראו תמ"א 38 למשל. נדמה לי שגם מקומות פחות חזקים הצטרכו את זה. יכול להיות שעלות הבנייה תקזז את ההשבחה ויותר מזה. מאוד חבל שאתם לא מתייחסים לזה.
תומר רוזנר
אי אפשר לעשות את זה, עם כל הכבוד. הוא מדבר על ההשבחה, הוא אומר לקזז את כל ההשבחה.
היו"ר יואב קיש
מההשבחה או מהיטל ההשבחה?
אייל סלינג'ר
אני אומר, יש רשויות שעלות הבנייה הזאת תקזז את כל ההשבחה. זו הבעיה של החוק הזה שהוא לא מתייחס למקומות האלה.
היו"ר יואב קיש
הבנו, הוא רגיש מאוד לצרכי ציבור, והוא אומר שזה יכול לבוא על חשבון הרווח של היזם. תודה.

בבקשה, השלטון המקומי.
עוזי סלמן
אני היועץ המשפטי של עיריית תל-אביב יפו. פה אני גם מדבר בשם השלטון המקומי. אני אנסה עוד פעם, למרות שבדיון הקודם אני דיברתי, אולי קצת אפילו באריכות, וניסיתי להסביר את העקרונות שלפיהם המציאות מתנהלת, ושהחוק הזה בעצם בא להסדיר את אותם עקרונות, ולא להרע את המצב של הרשויות לעומת מה שהוא היום.

אני אומר עוד פעם. אני אתרכז בנקודות העקרוניות, כי נאמרו פה המון דברים. יש לי מה להגיד על הרבה דברים, אבל אני אתמקד.

העמדה העקרונית שלנו הבסיסית אומרת, שכאשר יזם בא וממקסמים את זכויות הבנייה על הקרקע, מעצימים את זכויות הבנייה על הקרקע, היזם חייב לתת על פי פרוגרמה, על פי אמות מידה שקבועות בדין, הוא צריך לתת שטחי ציבור. ההפרשה הזאת שהוא נותן של שטחי ציבור, לעולם הרשות תעדיף לקבל אותה בקרקע - זה יותר נוח לה, זה יותר טוב לה, גם עלויות האחזקה הרבה יותר נמוכות מאשר בבית משותף במגדל מגורים.
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על איחוד וחלוקה, אז אני מסכים אתך. אבל אם אין איחוד וחלוקה - - -
עוזי סלמן
כשאני לא רוצה לקחת קרקע כעיקרון, כי אני לא רוצה להפחית את כמות הקרקע לבנייה בעיר, כי אני רוצה שיבנו את המקסימום, לנצל את התועלות הציבוריות שיש בסביבה אורבנית מהקרקע. אז אני בא ליזם ואומר לו, אתה במקום להפריש קרקע, ולעשות הפרשות קרקע. למשל, בפרויקט בשוק בצלאל שדיברו עליו פה קודם, אז שוק בצלאל כן נתן גם שטח ציבורי של כיכר ציבורית בעצם. אז עשינו את זה, בגלל שבתת הקרקע יש חניונים, עשינו עם שפפ"ים זיקת הנאה לציבור. אבל במהות, הייתה פה הפרשה של שטח ציבורי פתוח.

בנוסף, הוא נתן גם גני ילדים – זה פרויקט מגורים עתיר זכויות בנייה במגורים, והוא נתן גם את הצורך הציבורי בתור קומה מבונה, שתי קומות מבונות בתוך המבנה. השיטה שאנחנו עובדים לפיה - - -
היו"ר יואב קיש
אבל שם הייתם בעלי הקרקע.
עוזי סלמן
נכון. שם היינו בעלי הקרקע, אבל אנחנו עושים את זה גם במקומות אחרים שאנחנו לא בעלי הקרקע. אבל יש שונות מסוימת, אני מסכים. אולי שאנחנו בעלי הקרקע, זה יותר דומה למה שהתחלת בתחילת דבריך לגבי קומבינציה. אבל כשאנחנו לא בעלי הקרקע, אז זה לא קומבינציה. כשאנחנו לא בעלי הקרקע, אנחנו צריכים לקבל את הצורך הציבורי בהתאם לצרכי הציבור של הרשות המקומית, לא יותר ולא פחות.

היזם את עלויות הבנייה שהיזם צריך להשקיע בבנייה של הקומה הציבורית עבור הרשות המקומית, הוא מקזז מהשקל הראשון עד האחרון מבסיס ההשבחה - ככה זה עובד היום. מההשבחה, לא מהיטל ההשבחה, אני מדגיש. הוא מקזז את זה מבסיס ההשבחה.
היו"ר יואב קיש
אולי זו לא שיטה טובה.
עוזי סלמן
אני רוצה להסביר, בדרך הזאת, כמו שנאמר פה קודם, חצי מהעלויות הבנייה בעצם חלות על הקבלן, וחצי על הרשות המקומית מהיטל ההשבחה שהיא מקבלת. אבל צריך לזכור ששיעור השטח שהרשות מקבלת הוא שטח מוגבל. אתם אומרים עד 20% - בדרך כלל, גם בבנייה, בעוצמות בנייה מאוד גבוהות זה פחות. זה לא דומה לקרקע שהעירייה מקבלת שהיא מפקיעה במסגרת ה-40%, ויש לנו תכנית לצרכי ציבור שאנחנו יכולים לבנות עליה שתי קומות, או שלוש קומות, או ארבע קומות, או כמה שאנחנו צריכים לצרכי הציבור, ואנחנו מתחזקים את זה לבד. זה עולה לנו הרבה פחות, ואנחנו יותר יעילים בזה.
היו"ר יואב קיש
אני אשאל אותך שאלה. אתה עכשיו נותן 10 קומות לבניין, נלך למספר הקומות. לפי 20% שתי קומות זכויות לקומות הם שלך. בעצם בבניין הזה אתה צריך רק קומה אחת, קומת הקרקע. אז מה אתה עושה? אתה אומר ליזם בסדר, אני נותן לך את הקומה בתמורה לבנייה, בגדול, הרי זה סביב ה-50% קומבינציה, לא יודע, באזורים שלכם אולי אפילו - - -
עוזי סלמן
לא, אני לוקח רק את הקומה שאני צריך.
היו"ר יואב קיש
נכון, ואז אתה גם לא תשלם על הבנייה, ואפילו לא תשתתף בחצי בהצעה הזו.
ארז קמיניץ
בכל מקרה חצי. ה-20, זה עד 20. אם הוא לא צריך אז לפי מה שצריך.
עוזי סלמן
אם ניקח את שוק בצלאל, גני הילדים שקיבלנו שם, לדעתי, זה פחות מ-5% מהפרויקט בשטח. אני אומר, סך הכול השטחים שלקחתי, אני מוציא מזה את השטחים הקרקעיים שאישרתי אותם בזיקת הנאה.
היו"ר יואב קיש
אני מבין את זה. ואני אומר דווקא משהו אחר. הרי אני בסוף רוצה שגם לשלטון המקומי זה יהיה כדאי, גם ליזם זה יהיה כדאי. בו נסתכל על זה כאילו אם הייתי יכול למסחר את זה, אני מסתכל על זה בכסף. ההשבחה היא 10 אלפים, זה ההשבחה. אני אומר להם, אתם יכולים לקחת 2,000 מה-10 אלפים האלה. עכשיו, תחלקו את ה-2,000 האלה איך שאתם רוצים. למה אני מתכוון? אתם רוצים שווי קרקע של 1,000 – קבלו. אתם רוצים עוד 1,000 בנייה שהביאו לכם, תקבלו, ולקחתם את ה-2,000 שלכם, זהו. אז אני מאגם את זה שבמידה מסוימת הקבלן מקבל את ה-80% שלו.
ארז קמיניץ
אדוני, אתה מתייחס לזה כאיש עסקים, באמת.
היו"ר יואב קיש
נכון, זה עסקים. הם מקבלים מבני ציבור, הם צריכים לעשות, אבל בסוף זה ביזנס.
עוזי סלמן
אתה רוצה שנעשה עסקים, אז 40% קרקע, בוא נשווה כמה אני צריך לקבל - - -
היו"ר יואב קיש
למה אני אומר את זה, אני אסביר לך למה. כי אם בסוף הוא משתמש רק ב-5%, ואני עדיין עם הדרישה שלי המלאה – תשלם את כל הבנייה, אז הוא כאילו - - -
עוזי סלמן
לא יעשה את זה.
היו"ר יואב קיש
ואם הוא אומר, אני אפעיל שיקול. אני לא צריך 20% בנוי, אני צריך רק 5%, אבל נתתי לו כזאת תכנית בנייה, אז גם את הבנייה למה אני צריך לשלם, שם אני נמצא.
ארז קמיניץ
אדוני, אתה מסתכל על זה כמו איש עסקים, והדברים שאני אגיד עכשיו, זה גם הדברים שאמרתי לחברי אריאל יוצר שהיה במקום אחר לחלוטין, והבין לחלוטין אחר כך את מה שאנחנו אמרנו, ולכן, הוא מסכים היום לשנות את הצעת החוק. אני עשיתי ניסוי על מר יוצר, ואנחנו אנשי עסקים במקרקעין, אני מקווה שגם אדוני השתכנע.
ארז קמיניץ
נקודת המוצא היא תכנונית קודם כל וראשית הכול. תכנונית, אחר כך יש גם איזון קנייני. קודם כל מה צריך בפרויקט הזה. יש מוסד תכנון, ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, כמו שבתל אביב, ואדוני רוצה גם ועדה מקומית לא עצמאית. אבל בסופו של דבר, מוסד תכנון חייב לתת תשובה אמתית למה צריך. הוא לא יכול להמציא צרכי ציבור שלא צריך אותם. הוא לא יכול למעט מצרכי ציבור שצריך אותם. הוא צריך להגיד מה בדיוק צריך, זאת נקודת המוצא. אם צריך 10%, או 15%, או 20%, לפי זה אנחנו בונים את ההסדר. עכשיו, אחרי שאמרנו, נניח במקרה הכי גרוע לשיטת הניתוח הקרקעי של המשפט או איש העסקים. השיטה הזו, השיטה שלכם, המצב הכי גרוע, שיידרשו מכם 20% צרכי ציבור. במצב הזה, אנחנו אומרים בוא נסתכל על הצדק בחלוקה הקניינית – איפה נמצא הצדק.

מצד אחד, יש כאן מטלה שהרשות המקומית היא זו שצריכה לממש אותה לפי פקודת העיריות, ולפי תפקידי הרשות, וזו הקמה של בתי ספר וגני ילדים. מן הצד השני, היזם מצליח להגיע לפרויקט שלו של עוד 80% השבחה רק משום שהוא נתן, כמו שאמרנו קודם, את צרכי הציבור, כי בלי צרכי הציבור האלה 80% ההשבחה לא היו ניתנים. ולכן, יכול לבוא היזם להגיד לרשות המקומית, רשות יקרה - - -
היו"ר יואב קיש
שני מגרשים אותו דבר, צמודים. אחד מבקש, וסגרו אתו קומה ציבורית, ואחד עכשיו מבקש ולא צריך לצרכי תכנון – לא יקבל?
ארז קמיניץ
אתה עלית עכשיו על אחת הבעיות האקוטיות, המשמעותיות ביותר בתכנון. מערכת התכנון הישראלית בונה את עצמה על החלטות תכנוניות. בדוגמה שאתה תיארת, הגיע מישהו עם בניין של 10 קומות, אמרה לו הוועדה המקומית, חייבים פה גן ילדים תן לי קומה אחת. שנתיים אחריו מגיע חברו עם אותם 10 קומות, אומר מוסד התכנון, יש כבר גן ילדים, אז לא צריך, אז קח אתה 10 קומות. אומר זה שהיה לפני שנתיים, מה, דפקתם אותי? עכשיו מגיע חברי, שנתיים אחריי, נשען על גן הילדים שלי, התשובה היא כן. פתרון, או ללכת ליפן, לתקנון ביפן, לפי בדיוק המטרים מה אתה צריך להפריש. או ללכת לתכניות כוללניות, מה שעשתה עיריית תל אביב, יש להן תועלות ציבוריות.

מה שסיפרתי קודם כל על הבקשה של בני ברק להגיד, מבחינתי כולם שווים. מערכת התכנון הישראלית עדיין לא נמצאת שם. מערכת התכנון הישראלית בנויה על שיקול דעת תכנונית. יכול להיות שנגיע לשם עם תכניות כוללניות אדוני. התכניות הכוללניות של תל אביב, אכן, מייצרות צדק חלוקתי במובן של כל יזם שרוצה זכויות מסוימות, צריך לשאת במטלות ציבוריות.
תומר רוזנר
שאלת חוקיותם - - -
ארז קמיניץ
תומר, אני אומר בכנות. מערכת התכנון הישראלית, לא בנויה על הצדק שיש ביפן, או בתכנית הכוללנית של תל אביב או של בני ברק, אלא על הכרעות תכנוניות עקרוניות ביחס לשאלה מה יש. עכשיו, בוא נחשוב על זה מבחינת הצדק. מצד אחד, היזם אומר, סליחה, התפקיד שלך, גן ילדים, זה לא התפקיד שלי. אומרת לו הרשות המקומית בתשובה, נכון, תפקידי הוא גן ילדים, דא עקא, שיש לי עוד 80 גני ילדים לפניך. אני, את גן הילדים שאתה צריך בבניין שלך, נגיע בעוד 3, או 4, או 5 שנים, מה לעשות, אלה הצרכים שלי, זה התקציב שלי, אני לא קרקע ולא כסף.

ולכן, אני חושב ששני הצדדים נהנים כאן. היזם מקבל 80% השבחה, והקדמה של הפרויקט שלו, כי ללא גן הילדים, וזו הוראה בתכנית. בלי גן ילדים, לא יהיה 80% השבחה. הקבלן מקבל הקדמה של הפרויקט שלו, כי הרשות אומרת אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
לא הקדמה. היה לו את הפרויקט ללא התוספת.
ארז קמיניץ
כן, אבל יכול להיות שלא היה לו את הפרויקט. היה לו שתי קומות, עכשיו יש לו 20 קומות. אנחנו רוצים שיהיה לו 20 קומות, כי אנחנו רוצים לצופף, אבל אנחנו חייבים גן ילדים בפרויקט הזה, ולרשות אין כסף לתת – לא קרקע ולא כסף לגן הילדים הזה. ולכן, לפחות מבחינת הצדק, אני חושב שנכון – ומר יוצר השתכנע. ונכון שהמטלה הזאת תחולק בין שני הצדדים באופן שווה. היזם קיבל הקדמה של הפרויקט, ללא גן הילדים הוא לא היה מכיר אותו.
היו"ר יואב קיש
והשכן שלו, אחרי שהוא בנה, יקבל גם?
ארז קמיניץ
אני לא יודע מה. יכול להיות שהשכן שלו, ידרשו ממנו מטלה ציבורית אחרת. אם לא, אז הוא ישלם יותר היטל השבחה, זה לא שווה. אבל הוא ישלם יותר היטל השבחה.
אריאל יוצר
באופן עקרוני אני לא יכול לא להתחרות בדיוני צדק עם ארז, וגם לא בחוקי התכנון והבנייה. אני אגיד לך איך אני הסתכלתי על זה, ואני מודע למה כתוב בנוסח החוק הממשלתי, ומה הוא אמר. בכל זאת, בסופו של דבר, גם בדיונים פנים ממשלתיים אחרי שהחוק הופץ, וגם בדיונים מול השלטון המקומי, בסוף, אנחנו יצאנו לדרך כי חשבנו שהצורה הזו לתכנן ואחר כך כמובן לבנות, פעם אחת היא צורה יותר נכונה, ופעם שנייה, מה שהיא בסופו של יום אמורה לעשות, זה לאפשר הרבה יותר דירות והרבה יותר פרויקטים באזורים שאתה הגדרת אותם בצדק, אזורים מאוד צפופים לאזורי ביקוש, ומה שיאפשר גם התחדשות עירונית.

באמת, מה שיצרנו כאן, איזושהי חתונה בין אם מרצון ובין אם לא, בין הרשות המקומית ובין היזם. כדי ששני הצדדים ירצו להתחתן, זה צריך להיות מערכת תנאים כזו שזה שווה להם. למה אני מרגיש רגוע מבחינת צד היזם? כי תנאי סף לכל האירוע הזה לפני שבכלל שנכנסים פנימה, זה שהתכנית הזו משביחה את הנכס שהוא מחזיק. זו שאלה שאם אנחנו נלך לאותו מנגנון שארז דיבר עליו, זו באמת שאלה שצריך לחדד את זה. אבל התכנית היא תכנית משביחה, והיא יכולה לקרות אך ורק אם התקבל פתרון ראוי ומלא לעניין צרכי הציבור.

בצדק, אנחנו בדיונים נכנסים לתוך סוגיות הקצה. אבל גם אנחנו כממשלה, גם השלטון המקומי וגם היזמים, אני חושב שההסדר הזה אם הוא יעבוד כולם ירוויחו ממנו. ואם אנחנו נייצר תנאים כאלה שבסוף השלטון המקומי יישב בסוף, הוא בוודאי צד של 50% בחתונה הזו – יראה תנאים לא שווים מבחינתו, הדבר שהוא יעשה, יגיד, הבנתי, אני באזור הזה לא מממש.
תומר רוזנר
אין יותר בנייה, זה מה שהוא יגיד.
אריאל יוצר
לא, הוא לא יגיד את זה.
תומר רוזנר
מה הוא יעשה?
אריאל יוצר
בוודאי שיש בנייה. אבל יש בנייה דווקא באזורים שבהם אנחנו חושבים – ברור שאיפה יותר צפוף כמובן יותר אטרקטיבי לבנות ככל שזה מסתדר תכנונית. אבל בגלל שלא הצענו לו הסדר מספיק אטרקטיבי, הוא לא ייתן שם היתר.
תומר רוזנר
לא תהיה בנייה בתל אביב יותר.
אריאל יוצר
זה ברור שהתפקיד שלכם כוועדה היא לנסות לאזן את העניין הזה. אבל אני משוכנע שאם ייצא מכן הסדר שהתגובה שלהם תהיה בשום פנים ואופן לא, מצבנו הוא רע, למרות שאנחנו כולנו באנו לעשות משהו טוב וחיובי. מצבנו הוא רע לעומת המצב לפני שהתחלנו את האירוע המאוד מורכב הזה, יצא שכרנו בהפסדנו שלנו, שלכם ככנסת, שלהם כשלטון מקומי, ושלהם כיזמים.
תומר רוזנר
אני אתייחס בשני היבטים. הם מדברים על נטילה ציבורית לצרכי ציבור, מה שקרא ד"ר מועלם, נטילה ורטיקלית. בוא נדבר על נטילה בעולם הישן של הפקעה. האם מישהו מעלה על דעתו שלאחר שהרשות המקומית הפקיעה קרקע, היא תטיל על בעל המגרש שממנו הפקיעו לבנות לה על חשבונו - איפה נשמע דבר כזה?
אריאל יוצר
המצב יותר מורכב.
ארז קמיניץ
זה בדיוק כל ההבדל שבעולם. בהפקעה, אתה לוקח למישהו בלי לייצר לו שום רווח.
תומר רוזנר
מי אמר? אם אתה לא מייצר לו רווח, אתה משלם לו מהשקל הראשון.
ארז קמיניץ
תכנית מפקיעה לעולם פוגעת, ואתה מנסה להשיב מצב לקדמותו באמצעות פיצויי הפקעה. חוק התכנון אפילו 40% אומר שלא צריך להשיב מצב לקדמותו, אנחנו יצאנו נגד זה בהצעת חוק. אנחנו מדברים על סיטואציות אחרות לחלוטין. אנחנו מדברים על סיטואציות שבהן יש רווח אינהרנטי ליזם, יש השבחה, אם אין השבחה, אין הבדל, זה מה שאומר החוק.
תומר רוזנר
כשאנחנו מדברים על ההיבט הקנייני, אנחנו לא שואלים את עצמנו אם יש רווח ליזם או אין רווח ליזם.
ארז קמיניץ
זאת המהות של תכנית איחוד וחלוקה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אני מבין את הוויכוח, אנחנו ממשיכים.
עוזי סלמן
רק להשלים בכמה משפטים. העמדה שלנו היא ברורה בנושא הזה, והיא הייתה ונשארה כמו שהיא. אם לא מקבלים את העמדה הזאת מבחינתנו, מזיקים לנו ולא מועילים לנו. מעבר לזה, אנחנו נגד באופן דיי נחרץ אפילו, נגד המנגנון השמאי המאוד מסורבל ומורכב שייצרו פה לצורך התשלום. יש מנגנון שמאי קיים שיש בו שמאים מכריעים, ויש עררים, וזה המנגנון של היטל השבחה – תיקון 84. ובמסגרת המנגנון הזה, אני חוזר עוד פעם בהנחה שמקבלים את התפיסה שלנו, שאומרת שזה מנוכה מהשבחה, כל ההתחשבנות נעשית במסגרת שומת ההשבחה. הרשות המקומית לא תוציא כסף ותשלם מקדמות ליזם ותרוץ להתחשבן אתו במסגרת שמאית נפרדת.
היו"ר יואב קיש
אתה יכול לקזז. יש פה שני דברים – יש פה את התשלום בפועל ואת התזרים שלו, ויש פה את הנושא של השווי של התשלום. השווי של התשלום, יש פה מנגנון שמגדיר את כימות השווי של הבנייה. התשלום עצמו כתוב פה יכול להיות כקיזוז מהיטל השבחה.
עוזי סלמן
בסדר, במנגנון הקיים של היטל השבחה, לא לייצר מנגנון שמאי נפרד.
ארז קמיניץ
אני חושב שנאמר פה אותו דבר. בסופו של דבר, אם אנחנו מקזזים מההשבחה, אז כל ההתחשבנות נעשית לפני היתר הבנייה. היטל השבחה צריך לשלם לפני היתר הבנייה, זה הכול ממילא נעשה לפני ההיתר. ולכן, אם יש אופציה לקיזוז, אני מסכים שאם בכל מקרה אנחנו מפעילים את המנגנון מבחינת השבחה, אז שאלות עלויות הבנייה ממילא נבחנות, ואתם מכירים את זה, נבחנות, אגב, אירוע ההשבחה. מתי צריך את המנגנון החלופי? כאשר יש פטור מהיטל השבחה ואין הפעלה של מנגנון ההשבחה בכלל, כי יש פטור, ואם יש פטור לא צריך את מנגנון ההשבחה. במצבים של פטור אולי שווה להבהיר את זה בנוסח. במצבים של פטור צריך את המנגנון הזה, כי אין מנגנון אחר. אגב, המנגנון שנקבע פה, הוא מנגנון שעוקב בתיקון 84, ומדבר אתו באותה שפה. לא צריך להפעיל את המנגנון הזה כאשר יש אותו מנגנון שמחשבים - - -
היו"ר יואב קיש
אז אתם רוצים לכתוב – במקרים שבהם אין השבחה, אזי יוכל המנגנון הזה - - -
קריאה
ההשבחה קיימת, אבל אין חובת - - -
היו"ר יואב קיש
למה אתה חושב שזה מנגנון אחר? אומר פה היועץ המשפטי, זה אותו מנגנון.
יפעת הולצמן-גזית
אייל נתן לך דוגמה על ההבדל, האם אתה מקזז את זה מההשבחה?
תומר רוזנר
זו שאלה אחרת.
ארז קמיניץ
הוא מדבר על המנגנון.
היו"ר יואב קיש
איפה אתה הבנת שזה לא אותו מנגנון?
אוהד עיני
יש בסעיף 70(ה) עריכת שומה של עלויות הבנייה. אז יש לך אופציה לבחור שזה יהיה במסגרת היטל השבחה. וצריך להיות מאוד ברור שזה רק במקרה שבו אין חוות בהיטל השבחה.
תומר רוזנר
למה שהרשות המקומית לא תבחר באופציה הזאת?
ארז קמיניץ
זה לא ברור מספיק.
היו"ר יואב קיש
"...ויכול, ששומת עלות הבנייה כאמור תיעשה במסגרת שומת היטל ההשבחה". אם רוצים לדייק את זה, ידייקו. על הנושא הזה אין ויכוח. אני רוצה להתקדם.
נאוה אושר
אני ממשרד הפנים. חשוב לנו רק לומר שאנחנו תומכים בעמדה שהובאה לעניין ה-50% עלויות הבנייה, וזאת מן הטעם שאמור.
תומר רוזנר
זאת עמדת הממשלה? שאני אבין.
ארז קמיניץ
אתה שואל עכשיו משהו על תקנון עבודת הממשלה?
תומר רוזנר
לא, אני שואל על הצעת חוק ממשלתית שהוגשה.
ארז קמיניץ
אז אני אומר, הצעת חוק ממשלתית שאושרה, כמו שאתם יודעים, כאשר הכנסת מבקשת מאתנו תיקונים, אם כל משרדי הממשלה מסכימים, אנחנו לא הולכים לוועדת שרים. אבל זה מעניין אותך איך ממשלה עובדת פתאום?
תומר רוזנר
זה תמיד מעניין אותנו.
קריאה
דרך אגב, אם יש התעקשות על זה, אז ננסה לסדר תיקון כזה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתכנס לסיום, נתחיל לדבר על כיוונים של החלטות בעניין הזה.
אוהד עיני
אני השמאי הממשלתי הראשי. אני רוצה לצדד בעמדה שהוצגה פה של הרשות המקומית. כולם מסכימים בעצם לאותה עמדה בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
חוץ מהיזמים, הבנו, התמונה ברורה.
אוהד עיני
אני רוצה להדגיש ולומר, שאם התקבלה פה החלטה שה-20% יהיה מההשבחה ולא מהשטח, זה גם מחזק את זה עוד יותר. אם אתה לוקח את ה-20% לצרכי ציבור מההשבחה, ואתה בעצם על ידי זה מאזן את עניין השטח, כלומר, זה יהיה פחות שטח. אתה לוקח את ההשבחה פחות הקיזוז של העלויות.
תומר רוזנר
מה זה קשור? זה לא קשור לתשלום.
אוהד עיני
זה קשור. אני אסביר. אם אנחנו מקבלים את הדרישה של הרשויות המקומיות לקזז את התשלום של העלויות מההשבחה ולא מההיטל, אז ההשבחה נמוכה יותר כי אתה מקזז את העלויות, ואז גם ה-20% קטן יותר.
יפעת הולצמן-גזית
אבל ה-20% זה משווי שטח התוספת.
אוהד עיני
אני עכשיו בא ואומר, שאם עושים את זה לא משווי שטח התוספת - - -
היו"ר יואב קיש
אה, אתה תתחיל לפני. אתה תיקח את זה מההשבחה לאחר הבנייה, לאחר עלויות הבנייה, ואז גם זה מוקטן. הבנתי.
אוהד עיני
ואז זה מוקטן. בכל מקרה ההשבחה ליזמים יהיה פי ארבע מהעלות.
היו"ר יואב קיש
אני חוזר לשאלת הבסיס – למה בחרתם 20%? אמרו שהממשלה. אז עכשיו אני רוצה להבין את הממשלה איך הגעתם למספר הזה?
אורי דביר
אני מאגף תקציבים. עשינו בדיקה עם מתכנני מחוזות. הבנתו שברוב התכניות כאשר לוקחים שטחי ציבור, זה סביב בין 33, 34, 35-40, זה פלוס מינוס סדר גודל. אמרנו שלא כל השטח יהיה בקומה אחרונה.
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על הפקעות?
אורי דביר
לא. על הפרשות לצרכי ציבור.
ארז קמיניץ
היום כמעט לא עושים הפקעות.
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על איחוד וחלוקה. רוב המקרים אנחנו מדברי פה על שטח, נשאר בין 30% ל-40% בידי הרשות.
אורי דביר
ואז אמרנו כמובן שלא כל השטח בתכנית יהיה מבונה.
ארז קמיניץ
המספר 20% הפך להיות קצת מספר גנרי בכל מה שקשור לצרכי ציבור בעולם הסמכויות. יש שני סעיפים בסעיפי הסמכויות 62(א) רבתי למיניהם שעוסקים בתוספת צרכי ציבור שאנחנו מאפשרים לוועדות מקומיות להוסיף לפרויקטים, ואנחנו נקטנו במספר 20%, כי הוא נהיה מספר שהרשויות, הוועדות המקומיות יוכלו להתמודד אתו בתוספת לפרויקטים. לכן, 20% הוא מספר שהפך להיות גנרי בהתייחסות לצרכי ציבור בקרקע מבונה.

מסכים לגמרי שאין פה איזה כלל ברור שנקבע לאור איזושהי תפיסת עולם צבועה. אבל, מכאן נבע גם הצורך שלנו לתקן בצורה גמישה יחסית את השיעור הזה באמצעות צו שיאושר על ידי הוועדה, כי אנחנו לא בטוחים במספר – צריך להגיד את האמת.
היו"ר יואב קיש
הדברים ברורים. הוצגו כל הצדדים עם כל הדרישות שלהם.
ניר מועלם
אני אהיה אסיר תודה. יש תדריך הקצאת קרקע לצרכי ציבור שמשרד השיכון אישר. המספרים קבועים שם. ה-20% שקובעים יוצר - - - שיכול לא לעמוד בקנה אחד עם תדריך הקצאת הקרקע.
היו"ר יואב קיש
לא, זה קרקע וזה קומה ציבורית. זה שני דברים שונים.
ניר מועלם
התדריך החדש מדבר גם על שטחי רצפות, זה התדריך מלפני שנה וחצי.
יפעת הולצמן-גזית
זה תלוי בצפיפות, תלוי באלף ואחד דברים.
ניר מועלם
התדריך מאוד בעייתי. גם לקבוע 20% ככלל מאוד בעייתי.
היו"ר יואב קיש
ראשית, וזה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו. ראשית, וזה העקרונות שבעיניי בזה משקף את זה. ראשית, זה צריך להיות כדאי לכל הגורמים שעוסקים בזה. זה חייב להיות כדאי לשלטון המקומי כי אחרת לא עשינו כלום.

ולא רק זה, השלטון המקומי בעיניי זה הציבור, כי זה נעשה לטובת צרכי ציבור. אז שלא יהי הפה אי הבנה. אני, בעניין הזה באמת מסתכל באחריות שלדעתי היום היא באמת בפוקוס טוב. בעבר אולי קצת פחות הייתה, ואולי שילמנו על זה קצת מחירים בדרך. הבנו דרך המחירים כמה זה כואב, והיום אנחנו באים לתקן.

ולכן, הדרישה הבסיסית לצרכי ציבור – ושם אני מתחבר גם לאמירות שלכם היא מאוד חשובה, וחשוב לי להקפיד שהדבר הזה יישמר. מצד שני, אני מצטער, אני מודה שאני באתי מרקע של כלכלה, ואני מסתכל על זה בעיניים של איש עסקים, ואני רוצה לראות שגם היזמים קודם כל זה כדאי להם. פה אני לא מתחבר לדברים שאמרת שזה לא כדאי. אני חושב שהיזם בהגדרה משביח את הזכויות שלנו. אנחנו נתקן את התיקונים של מה זה בדיוק השבחה. דיברנו על זה שדובר על שווי השבחה ולא שווי זכויות. בפירוש חייב להיות מובהר. אבל זה חייב להיות גם כמובן כלכלי ליזם. פה אני מתחבר לעוד דבר שאנחנו נדבר עליו – זה המורכבות של היזם שפתאום העירייה הופכת להיות לו לקוח. פה צריך להגדיר את לוחות הזמנים, את המפרט, את תשלומי בית משותף – כל הדברים האלה. נכון שיש מקרים שזה אולי אפילו יותר חשוב לו מאם עלויות הבנייה שלו יעלו כ-6,000 שקל למטר, או 7,000 שקל, כי הוא מסתכל פה על התקשרות ארוכת טווח, ויכול להיות מאוד בעייתית מבחינת פרויקט.

לכן, כשאני מסתכל על האיזון של כל הדברים האלה, אני רוצה ללכת – ארז, פה אגיד לך איך אני רוצה לפתור את זה.

אני רוצה ללכת למדרגות. אני מקווה שנספיק עכשיו. מה הכוונה שלי למדרגות? אני מסתכל על זה שילוב של כלכלית לצרכי ציבור וקניין, ואיך שאתה לא רוצה להסתכל על זה. מבחינתי 20% זה גם לא מספיק, אני רוצה להעלות את זה ל-25%. אז בסיטואציית הקצה ש-25% משווי ההשבחה יילכו, אזי, הבנייה תחושב בדיוק כמו שמופיע עכשיו בחוק. עכשיו אני לוקח את זה ובונה מדרגות, יכולים לעשות אותם כל 5%, 10%, 15%, 20%. אם בסוף לקחנו רק 10%, אז אני חושב שראוי שהיזם ישלם חלק מעלויות הבנייה. מבחינתי, במקום הזה, היינו בפרויקט שבסוף לקחנו רק 10%. הלוואי ויכולתי לעשות קו רציף, שאת זה אני לא יכול, כדי שלא יהיה משחק בין המדרגות.

25% - אם אתה לוקח תכנית ורוצה בה 25% משווי ההשבחה אליך, אתה תשלם את מלוא עלויות הבנייה. לא יקרה – בסדר, עכשיו אתה תלך לסנריו שאתה לוקח 15% משווי הבנייה, ו-15% אתה תעמוד במנגנון של חצי חצי עם הקבלן.

פזית

למעשה, הופכים את היוצרות. במקום שהתלות, כמו שארז אמר, יוביל את הקטע הכלכלי, הפכנו את זה.
ארז קמיניץ
ברגע שהרשות תדע שהיא צריכה לשלם 100% עלויות בנייה ו-25%, אז היא תתנגד לוועדה מחוזית, ותערים קשיים על תכנון של 25%.
היו"ר יואב קיש
אז אתה אומר אנחנו נמצא את עצמנו בעולם 10% כשהבנייה היא רכיב חצי חצי.
ניר מועלם
נמצא את עצמנו בעיוות תכנוני.
עוזי סלמן
הוצאות הבנייה יהיו בהתאם.
היו"ר יואב קיש
אם כך, אני לא רואה איך אנחנו משלימים את החוק הזה היום, אנחנו נצטרך לחשוב.

חברים, אני מסכם את הדיון. התקדמנו, הקראנו, ואני מעלה את הנקודות שאני מבקש. צוותי עבודה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, ועם השלטון המקומי לנסות לייצר הבנות והסכמות.

מהן הנקודות הבעייתיות. ראשית, אמרנו, בתנאים המתלים לתכנית בכלל שזה יקרה, לזקק שם את הנושא של שווי השבחה, ולוודא שבאמת אנחנו מדברים על השבחה משמעותית וכל הדברים האלה.

נושא נוסף שאני קורא לו הסדרת יחסי קבלן הרשות המקומית, כל מה שקשור ללוחות זמנים, יחסי שותפות, ובכלל, המחיה של הרשות המקומית כחלק מבניין, וכחלק מוועד דיירים, או כפופה לחוות הדיירים בבניין. כל מה שקשור לתשלומי בית משותף, להמשך החיים המשותפים ולתחילת הדרך בעבודה מול הקבלן. הסכם – הסכם התקשרות בין הרשות המקומית לקבלן. גם פה, צריך לראות ולחשוב על כל מה דברים שיכולים להיות מורכבים.
ארז קמיניץ
אדוני, אני מסכים שזאת בעיה. רק אני חושב שזו עבודה סיזיפית, ולא תכננו להיכנס אליה. אני מסכים.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה שנשאיר לך את זה לתקנות? ורק אז שיביאו תקנות באישור הוועדה?
ארז קמיניץ
אני אומר. אנחנו צריכים לחשוב על זה. אתה העלית את הסוגיה הזאת.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה דרך אגב, שתגידו לי, ייקח לי עכשיו תקנות, אנחנו נעביר את זה, והכניסה תהיה בכפוף לתקנות באישור הוועדה. גם זה פתרון.

בנושא יחסי קבלן, רשות מקומית, אני מבקש מהתאחדות בוני הארץ - כל הנציגים של הקבלנים שמעוניינים לבוא, ובמקום הזה להציע הצעות, צריך לשמוע את דעתם ולראות את התייחסותם לפתרונות שעולים.

הנושא השלישי, מה שקשור ואני עוד לא סגור עליו. אני מודה שאני יותר נוטה לכיוון של תומר, ואני לא רוצה להיות בסיטואציה שהקבלנים יממנו את הבנייה. אני חושב אפילו שתומר רימז למטלות בנייה ציבורית שהיו בעבר שהופסקו. אני לא רוצה להיות במקום הזה, גם בסיטואציה הזאת. נשלים את זה. תבואו אליי, תגידו שאתם התקדמתם, נתקדם בחקיקה. תודה רבה.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:50.

קוד המקור של הנתונים