ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2018

הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018, בעניין קנסות על עבירות - קסדה לרוכב אופניים, נסיעה בנת"צ, סמכות אכיפה לפקחים עירוניים לגבי קורקינט ואופניים ממונעים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת20
ועדת הכלכלה
18/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 821
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, ו' באב התשע"ח (18 ביולי 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018, בעניין קנסות על עבירות - קסדה לרוכב אופניים, נסיעה בנת"צ, סמכות אכיפה לפקחים עירוניים לגבי קורקינט ואופניים ממונעים
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
יעקב אשר
עליזה לביא
מוזמנים
איציק סרור - מנהל אגף שירותי תחזוקה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - עו"ד, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עמי רוטמן - עו"ד, יועץ משפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

יפעת רווה - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רפ"ק סימונה זילבר - ראש תחום ייעוץ וחקיקה, המשרד לביטחון פנים

שבתי גרברצ'יק - דוברות המשרד לביטחון פנים

משה ליבר - סמנכ"ל חברה עירונית, ראשון לציון, מרכז השלטון המקומי

שלמה שטיין - ממונה אכיפה, רישוי ותביעות, עיריית תל אביב, מרכז השלטון המקומי

אייל הרשטיק - סמנכ"ל איגוד האופניים בישראל

איציק הימן - חבר בצוות רוכבים בטוח

חגית אוריין - מנהלת מחזירים את הבטיחות להולכי הרגל

דן מיכאל קדרון - עמותת תנו יד לחירש, נכים למען נכים

שרה פדידה - מוזמן/ת

יצחק קווס - מוזמן/ת

שמחה משרה ברנס - מוזמן/ת

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את שירותי בריאות כללית
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018, בעניין קנסות על עבירות - קסדה לרוכב אופניים, נסיעה בנת"צ, סמכות אכיפה לפקחים עירוניים לגבי קורקינט ואופניים ממונעים
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הרשמת, הדובר, אורחים נכבדים. אנחנו ניכנס ישר לנושא. אין הקראה של שיר. יש לנו לוח זמנים מאוד מאוד מאוד צפוף. בשעה 10:00 חייב לסיים את הדיון ואני מקווה שנסיים הרבה לפני. לכן, אנא להיות מאוד ממוקדים.

הנושא שעל סדר יומנו היום הוא הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018, בעניין קנסות על עבירות קסדה לרוכב אופניים, נסיעה בנת"צ, סמכות אכיפה לפקחים עירוניים לגבי קורקינט ואופניים ממונעים.

אני מבין שמי שהכין את זה, זה אגף התנועה.
חוה ראובני
לא. משרד התחבורה.
היו"ר איתן כבל
ואתם הייתם שותפים לזה. מותר גם להחמיא לאחרים, חוץ מכם.
לאה ורון
אני אומר שעל שולחן הוועדה יש תקנות תעבורה נוספות ממרס 2018 בעניין חבישת קסדות, הגדרת קורקינט ממונע וכולי. אם היו מפנים את תשומת לבנו, גם הן היו היום על סדר היום ביחד. מאחר ולא, אנחנו נצטרך לדון בתקנות הנוספות האלה לאחר שובנו מהפגרה. חבל מאוד.
חוה ראובני
במכתב הלוואי של הצו זה נאמר. יש התייחסות.
לאה ורון
כן, אבל את רואה את סדר היום ואת לא יכולה להרים טלפון אלינו ולומר? את יודעת מול כמה משרדים אנחנו עובדים? למשרד התחבורה יש את עולם התחבורה.
היו"ר איתן כבל
אני לא מבקש מאף אחד שימליץ עלינו להדליק משואה אבל לו"ז הוועדה הוא העמוס ביותר בכנסת ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. לפעמים קורים דברים ומסבים את תשומת הלב.
חוה ראובני
תיקון 112.
היו"ר איתן כבל
רצינו וזה היה כבר בלו"ז.
לאה ורון
לקחו לנו את הזמנים בגלל הדיונים בכנסת.
היו"ר איתן כבל
זה היה אמור להסתיים כבר אתמול.

מי מציג? חוה?
חוה ראובני
כן. בוקר טוב אדוני. התקנות שאדוני הזכיר בהחלט קשורות אבל הצו הזה לא תלוי בהן. זה בא לסגור את התמונה ואת כל המעגל, אם אדוני יאשר אותן, אבל אין תלות.

אני מתחילה בהקראה.

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה, בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 30(א) וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

1. תיקון התוספת

בתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס) התשס"ב-2002 (להלן – הצו העיקרי) –

(1) בפרט 1, בסופו יבוא:

מספר מספר הסעיף פירוט נוסף לעבירה דרגת
סידורי הקנס
"6 65ג(א) או (ב) ב".

סעיף 65ג הוא הסעיף שמטיל חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים.
היו"ר איתן כבל
בכל מקום ובכל זמן?
חוה ראובני
לא. הוא חל על קטינים בכל מקום ובכל זמן ועל בגירים בפעילות ספורטיבית או בדרך בין-עירונית. אבל נכון להיום הוא עבירה של הזמנה לדין. אנחנו מבקשים להפוך אותו לעבירת קנס.
היו"ר איתן כבל
זה כולל אופניים חשמליים?
חוה ראובני
כרגע ההסדר שם חל על אופניים, גם על אופניים חשמליים. ועדת שרים לחקיקה אישרה לפני 10 ימים תיקון לפקודה שמחייב אופניים חשמליים בקסדה בכל מקום, גם בגירים בעיר. אני מניחה שזה יגיע לכנסת במושב החורף. אם יתוקן סעיף 65ג, ממילא מה שאדוני יקבע בקנס לגביו יחול גם שם. כרגע החובה כפי שהיא מנוסחת בסעיף 65ג, אנחנו מבקשים לקבוע לה קנס בדרגה ב', 250 שקלים, בדומה לקסדות האופנועים.
היו"ר איתן כבל
הערות? תודה. אני מאשר.
חוה ראובני
(2) בפרט 2 –
(1) במספר סידורי 34, בטור "מספר התקנה", במקום "34" יבוא "34(א)" ובטור "פירוט נוסף לעבירה" יבוא "למעט המנויים במספרים סידוריים 34א ו-34ב".

(2) אחרי מספר סידורי 34 יבוא:

מספר מספר פירוט נוסף לעבירה דרגת
סידורי התקנה הקנס

"34א 34(א) לעניין רוכב ברכב שלא מותקן בו מנוע המניע א
אותו או מסייע בכך, או הולך רגל.

34ב 34(א) לעניין רוכב באופניים או בתלת אופן שמותקן ב
בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, או
קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה
לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים
ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

אני עוצרת כאן ואחר כך אני אסביר למה אני מתעלמת מ-34ג.

בתיקון שנעשה לצו התעבורה (עבירות קנס) לפני שנה וחצי בערך, הועלה הקנס על תקנה 34 ל-500 שקלים. זו תקנה שאומרת שכל עובר דרך ישתמש בחלק הדרך המיועד לו. לפעמים הייעוד הוא בתקנות, כמו שמדרכה מיועדת להולכי רגל וכביש לכלי רכב, ולפעמים הייעוד הוא בתמרור כמו נת"צ או חלוקת מה שנראה כמדרכה בין מדרכה לשביל אופניים.

ההעלאה הזאת, הופנתה תשומת לבנו ל-500 שקלים, הייתה מאוד מאד גורפת כי המשמעות היא שהולך רגל שחוצה את הקו ועובר לשביל אופניים - - -
לאה ורון
מבחינת א', זה 500 שקלים?
חוה ראובני
לא. הקנס הקיים הוא ג', 500 שקלים. זה יצא גורף מדי כי המשמעות היא שהולך רגל שנכנס לשביל אופניים – וכאמור, הרבה פעמים אין ביניהם אפילו הפרדה פיזית, 500 שקלים. בעקבות הפנייה הזאת, זה נדון בפורום בין-משרדי רחב ואנחנו מבקשים להציע מדרג. כאשר מדובר ברכב מנועי רגיל, זה יישאר 500 שקלים. אבל כאשר אנחנו מדברים על עובר דרך בלי מנוע, כלומר, הולך רגל או רוכב אופניים לא ממונעים, קורקינט לא ממונע וכיוצא בזה, דרגת הקנס תהיה א', הפרעה בצידה היא הרבה יותר מתונה. להפך, מבחינתם הם בסיכון והרבה פחוות מסכנים את הזולת.

לגבי הכלים החשמליים הקלים שאלה האופניים החשמליים וקורקינט, להם אנחנו מציעים 100 שקלים. לגבי הכלים הממונעים הקלים, האופניים החשמליים וקורקינט חשמלי, אנחנו מציעים דרגה ב', 250 שקלים.

עם זאת, אנחנו לא השתמשנו במינוח אופניים עם מנוע עזר, המינוח הסטטוטורי, או בגלגינוע, כדי שהאכיפה לא תהיה מותנית כי ההגדרות האלה, משמעותן כלים תקניים. אם אנחנו נאמר את זה, זה אומר שאפשר לאכוף בדרך רק על כלים תקניים. הכלים התקניים, אי אפשר יהיה לאכוף עליהם. גם כדי לאכוף על הכלים התקניים, אחד היסודות של העבירה, כדי להוכיח שבכלל בוצעה עבירה, זה להוכיח שהם תקניים. אנחנו לא רוצים להתנות את האכיפה. אדרבה, הסיכון מהלא תקניים גדול מאשר מהתקניים ולכן אנחנו משתמשים בהגדרה רחבה.

דרך דומה ננקטה בתיקון לחוק ייעול, פיקוח ואכיפה ברשויות המקומיות, בחוק הפקחים העירונים שתוקן לפני כשנה.
היו"ר איתן כבל
בסדר. הערות.
חגית אוריין
כלומר, גם קורקינט חשמלי נכלל ב-250 שקלים?
חוה ראובני
כן.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לומר שהמדרגיות הזו היא נכונה. אם היה מצב שבכל הארץ כבר יש לנו שבילי אופניים מסודרים ומוסדרים - - -
קריאה
רבע.
היו"ר איתן כבל
אפילו רבע אין. אל תגזים. הלוואי. חוץ מעיריית תל אביב שהיא יחסית מתקדמת בעניין, ועוד כמה ערים במרכז הארץ, אולי בצפון יש משהו שאני לא מכיר, ברוב הערים הנושא הזה הוא בהתפתחות. נגיד בלשון עדינה. אלה העובדות. אנחנו עוסקים כאן במסגרת הוועדה בתקציב משרד התחבורה ובכל העניינים האחרים שנוגעים למשרד התחבורה. אנחנו מאוד מעודדים ורוצים שזה יהיה. אני רוצה לומר גם לחגית שאנחנו לא מתנגדים לאופניים.
חגית אוריין
גם אנחנו.
היו"ר איתן כבל
אני יודע. אנחנו לא מתנגדים לאופניים חשמליים. כל מה שאנחנו אומרים שלכל אחד יש את המקום.
חוה ראובני
לגבי השורה האחרונה, 34ג. בדיבור ביני לבין היועצת המשפטית עורכת הדין כספי אתמול, עלה שבעצם תקנה 34ב שהיא תקנה שאליה מתייחסת השורה הזאת, היא בעצם תקנה שמתירה והיא לא תקנה שאוסרת. התקנה הזאת אומרת שרוכב אופניים ישתמש בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף אם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה הציבורית.

החובה של האופניים לנסוע בצד ימין היא לא מהתקנה הזאת אלא היא מעוגנת בתקנה 128. כאן רק יש אמירה שמבהירה שהאיסור לנסוע במרכז לא גורע מהחובה לנסוע בצד ימין ולכן אין כאן יצירה של איסור ואין צורך בקנס. אין כאן עבירה.

זה דבר שהתחדד בשיחה ביני לבין היועצת המשפטית אביגיל כספי. אם כן, אנחנו מבקשים למחוק את השורה הזאת.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
אביגיל כספי
משהו שעלה אתמול ולא מצאנו לזה פתרון. האופניים הרגילים שנוסעים על המדרכה, אפשר להטיל עליהם קנס של 100 שקלים.
חוה ראובני
100 שקלים.
אביגיל כספי
או אפשר להטיל עליהם קנס של 250 שקלים לפי סעיף 34ב.
חוה ראובני
אם אנחנו מוחקים את 34ב, אין בצדו בכלל קנס וזו לא עבירה.
אביגיל כספי
לא. לפי מספר סידורי 34ב. כלומר, לפי 34א.
חוה ראובני
34ב מתייחס לאופניים ממונעים. לא לאופניים רגילים.
אייל הרשטיק
איגוד האופניים. יושבים כאן שני ארגונים שמייצגים את רוכבי האופניים. אני אשמח להבהרה. אנחנו מכירים שמותר לרוכב אופניים כיום, אולי פרשנות לא נכונה, כן לרכוב בנת"צ.
חוה ראובני
נכון. זה מה שאומר הסעיף.
היו"ר איתן כבל
הוא בכל מקרה צריך לנסוע בשוליים הימניים של הכביש אבל זה לא גורע ממנו את האפשרות.
אייל הרשטיק
ראינו את זה מועלה ולכן הגבנו. בסדר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
חוה ראובני
(3) אחרי מספר סידורי 50ב יבוא:

מספר מספר פירוט נוסף לעבירה דרגת
סידורי התקנה הקנס

"50ג 39יח2 ה".

דרגת קנס ה' היא דרגה של 1,000 שקלים. תקנה 39יח2 היא חובת הסימון של גלגינוע תקני בתווית שמוגדרת בתקנות. זה בהקבלה גם לאופניים חשמליים, יש את אותה חובה, ואותו קנס. זו התווית שמעידה על כך שלפחות בשלב שבו הם הגיעו לשוק, הם היו תקניים. זה סוג אישור תקינות שלהם. זה נועד לעזור לפקח על כך שהכלים יהיו תקניים.
היו"ר איתן כבל
הערות. תודה. הסעיף אושר.
חוה ראובני
(4) אחרי מספר סידורי 179 יבוא:

מספר מספר פירוט נוסף לעבירה דרגת
סידורי התקנה הקנס

"179א 122א ה

179ב 122ב(א) ב

179ג 122ב(ב) ב

179ד 122ב(ג) ב"

כאן אנחנו מדברים על התקנות שהותקנו לא כל כך מזמן, שמסדירות את השימוש בגלגינוע ואנחנו מבקשים להטיל את כל החובות, איך רוכבים, חובת חבישת קסדה, לא להרכיב וכולי, כל ההסדרים שנקבעו לפני שנה וחצי בערך. אנחנו מבקשים לקבוע אותן קנסות לעבירות המקבילות, בדיוק כמו אופניים חשמליים.

כאן, כמו שזה מנוסח כרגע, וכל עוד לא אושרו התקנות הנוספות שהוגשו, יחול רק על גלגינוע תקני.
לאה ורון
יש לכם דרגות קנס שונות שהם 1,000 שקלים וגם 250 שקלים. אולי תפרטי את דרגת הקנס והעבירה.
חוה ראובני
אני אפרט. הדבר היחידי שאנחנו נותנים לו לגבי ה', זה גיל הרכיבה. גיל רכיבה 16. על זה אנחנו מבקשים לתת גובה קנס שאסור לרכב מתחת לגיל 1א6, גובה קנס של 1,000 שקלים. כל יתר העבירות הם דיני התעבורה ואיך מתנהגים. בעוד שגיל הרכיבה, בכלל מותר לו לנסוע, השאר הוא על מה עושים כאשר הוא כבר רוכב. אלה עבירות שונות. אם צריך להיכנס לפירוט, אומר כל אחת מהן מהי.
היו"ר איתן כבל
אני אשמח אם תאמרי.
חוה ראובני
122ב(א), ללבוש אפוד זוהר בזמן תאורה, בלילה. כשצריך לדאוג לתאורה.

122ב(ב), חובת חבישת קסדה.

122ב(ג), החובה לא להרכיב אדם נוסף על הגלגינוע.
עמי רוטמן
לא התכוונתם ל-122א(א)?
חוה ראובני
זה ה-1,000 שקלים.
עמי רוטמן
אבל יש לך גם את (ב).
חוה ראובני
לגבי ה-(ב), הוא לא נזכר כאן ואני אסביר למה. זה שוב קשור להבדל בנוסח של התקנות. בנוסח התקנות שמונח בוועדה יש הצעה לבטל את תקנה 122א(ב) ולכלול את החובה לרכיבה במדרכה בתוך האימוץ הכללי של דיני האופניים ולא לעשות לזה סעיף נפרד. כיוון שכך, לא הצענו לזה קנס מתוך הנחה שהתקנה הזאת מבוטלת. לא אמרתי את זה כי זה דבר שסוכם ביני לבין עורכת הידן כספי בשיחה אתמול, שצריך להוסיף, כל זמן שאין תקנה כזאת, שהתיקון לא נעשה, להוסיף כאן בטבלה את תקנה 122א(ב) בקנס של 250 שקלים כמו כל הכלים האחרים שנוסעים על המדרכה.
היו"ר איתן כבל
הערות.
חוה ראובני
אני מקווה שלא בלבלתי יותר מדי.
היו"ר איתן כבל
בלבלת, אבל מה לעשות.
אביגיל כספי
אני אעיר. חוה הזכירה אבל כרגע לגבי כל האיסורים שקבועים על גלגילנוע, כל עוד התקנות לא מתוקנות לעניין ההגדרה, בעצם ניתן לאכוף אותם רק על הגלגילנוע התקני ולא על כל כלי.
חגית אוריין
יש קורקינטים וראיתי שההורים מתקינים מאחור מנשא לילד. גם זה אסור להם?
חוה ראובני
אסור להרכיב באופן גורף. יש איסור להרכיב על קורקינט.
שלמה שטיין
עיריית תל אביב, ממונה אכיפה, בין היתר גם על האופניים. לעניין האכיפה של הגלגינוע, אם הוא תקני בלבד, אותנו זה די יגביל.
סימונה זילבר
לכם כבר יש סמכות בחוק לאכוף גם כנגד הלא תקני. אין לך בעיה.
שלמה שטיין
שיהיה ברור שאפשר לאכוף אותם.
היו"ר איתן כבל
כן. דרך אגב, איך הולך אצלכם?
שלמה שטיין
מבחינת אכיפה? יש לנו מבחינת אכיפה מעל 12,000 דוחות לרוכבי אופניים.
היו"ר איתן כבל
כמה שולמו?
שלמה שטיין
בערך 60 אחוזים שולמו. רוב האכיפה נגד רוכבי אופניים במדרכות.
היו"ר איתן כבל
ממתי התחלתם את האכיפה?
שלמה שטיין
מה-1 בנובמבר 2017. מהיום הראשון, אחרי חודשיים של אזהרות. 4,000 אזהרות.
חגית אוריין
תשאל גם את הולכי הרגל בתל אביב לגבי זה, לגבי האכיפה.
היו"ר איתן כבל
כן, אני שואל את הולכי הרגל.
חגית אוריין
לצערי הרב, נכון שיש נתוני קנסות אבל הולכי הרגל פשוט לא רואים את הפקחים היכן שצריך. יש הרבה רוכבים, בעיקר היכן שיש חיכוך. אותי לא מעניין, האמת שאני גם לא רוצה, אני הרי לא רוצה לסכן את חיי הרוכבים, המטרה היא הרי רק להגן על בטיחות הולכי הרגל. היכן שיש מוקדי חיכוך בתל אביב, אין פקחים. פשוט כך. אני שמסתובבת במרכז העיר, מוקדי החיכוך, אני גם מקבלת פניות, מאות פניות, בכל יום ובכל שבוע, כולם מספרים לי שלא ראו פקחים. אני לא ראיתי פקחים במשך חודשים.
לאה ורון
את מוכנה לומר מה הם מוקדי החיכוך לדעתך?
חגית אוריין
מוקדי החיכוך, היכן שהולכים הולכי הרגל.
לאה ורון
רחובות.
חגית אוריין
הם יודעים. אני גם כל פעם כותבת לעירייה. זה בן יהודה, דיזינגוף, אבן גבירול, לפני יומיים נדרס קשה ילד באבן גבירול.
היו"ר איתן כבל
רוטשילד.
חגית אוריין
כל הרחובות הראשיים. אלנבי.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
חגית אוריין
כן. יש את נתוני מספר הולכי הרגל. שם אין פקחים.
היו"ר איתן כבל
מה שאומרת חגית בלשון העם זה שאתם אורבים במקומות שאמנם כנראה הוא עובר על החוק, כמו שאנחנו מכירים, אבל בשעה 2:00 בלילה, בפנייה, כשאף אחד לא נוסע, ושם מחכים. אנחנו מכירים את זה.
שלמה שטיין
ממש לא.
היו"ר איתן כבל
כמו תלונות שאנחנו מכירים כלפי שוטרים שאורבים במקום וברוך השם מעולם לא הייתה שם תאונה וכנראה גם לא תהיה אבל זה מקום להכנסה.
שלמה שטיין
ממש לא אופי האכיפה שלנו. התמקדות האכיפה שלנו היא ממש אך ורק, רוב האכיפה, ברחובות ראשיים בלבד. להפך, מתלוננים הפוך, שאנחנו לא נכנסים לתוך השכונות מספיק. ברחובות הראשיים אנחנו נמצאים כל הזמן.
היו"ר איתן כבל
ברשותך, אני רוצה לומר שקודם כל צריך לברך את עיריית תל אביב שבכלל היא הנחשון. לא כל הרשויות המקומיות אוהבות ורוצות ומתאמצות לעשות את זה. נכון לרגע זה רובן לא עושות. בוא נשים את הדברים עם כל הכבוד לחגית שבאמת הציפה את הנושא הזה ויישר כוח לה, אבל יחד עם זאת ההתעסקות שלנו היא במנעד הארצי ולא רק בתל אביב.
חגית אוריין
בתל אביב אין רצף.
היו"ר איתן כבל
בסדר. דנו בזה. אני לא רוצה לפתוח את זה. זה הרי חלק. גם אני חי בתל אביב. אני לא גר בתל אביב אבל אני חי בה, רוב זמני או חלק גדול מזמני כשאני לא בכנסת. אתה יודע, במקומות המרכזיים, ובדרך כלל אני מסתובב במקומות מרכזיים, לא יצא לי להתחכך, לא במובן האישי אלא בכל זאת, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ולראות. אני אומר את זה כדי שהדברים האלה יונחו בפניכם לתשומת לב.
חגית אוריין
אין לי טענה לאגף הפיקוח. אין מספיק פקחים. כשאני נפגשתי עם חולדאי, לפני חצי שנה בפירוש הוא אמר לי שלא יהיו פקחים ברוב השכונות, הוא לא יקצה מספיק פקחים. הפקחים עושים מה שהם יכולים, הם לא אשמים. אין מספיק פקחים.
היו"ר איתן כבל
אל תשכחי שאנחנו גם בתקופת בחירות.
חגית אוריין
אני זוכרת את זה.
היו"ר איתן כבל
זה כמו עם הנת"צים. נת"צים שהם דבר הכי חשוב אבל הם מצריכים חיכוך עם חלק מהאוכלוסייה ואלה פרויקטים שעושים אותם בתחילת קדנציה ולא לקראת בחירות.
אייל הרשטיק
אני אחזק את מה שאמרתם שניכם ואני מהצד של הרוכבים. גם משטרת רמת גן עושה אכיפה, גם פתח תקווה, ואין שם שום שביל והדרך היחידה שמקשרת בין פתח תקווה לתל אביב, לרמת החייל, עומדות שם שתי ניידות, מתחבאות, עוצרות כל רוכב, נותנות לו קנס, אנשים הולכים ברגל, כאילו אנחנו אויבים. כאילו אנחנו הבעיה במקום הפתרון. אין תשתיות, אין שבילים ועדיין עומדים. בתל אביב למשל עומדים בסוף כיכר רבין, יש שם קטע שהשביל בדיוק נפסק, אתה אמור לרדת לכביש, לחזור אחרי 200 מטרים בחזרה לשביל ושם עומדת הניידת, מצפה מהרוכבים להיות מתמרני-על, לדעת מתי לרדת לכביש, לדעת מתי לחזור. בצמתים כמובן - אין הנחיות של משרד התחבורה לצמתים. בכל צומת אתה צריך לבחור מה לעשות, או להישאר על המדרכה או לרדת לכביש וזה יוצר בעיה. בדרך כלל האכיפה – ואני בעד כשצריך ויש ילדים שברור שצריך להפסיק את התופעה וכולי – אבל הם עומדים לפעמים במקומות מאוד נוחים, נפסק השביל, אחרי מאה מטרים, קנס.
היו"ר איתן כבל
אמרנו את הדברים בקול. הנציגים שמעו ואני מקווה שזה לא ייפול על אוזניים ערלות.
איציק הימן
המקום היחיד שנתקלתי באכיפה היה ברכיבה על הכביש כשהיה שביל אופניים.

הערה נוספת לגבי האכיפה, כל האכיפה הרלוונטית. יש הרבה מקומות שאני בטוח שאפשר לאתגר את הפקח בבית משפט על שיקול הדעת שלי. אני מחליט שהשביל כאן הוא בעייתי, הוא חסום, אני יורד לכביש.
אייל הרשטיק
אבן גבירול. שביל מאוד בעייתי. רוכבים על הכביש, מקבלים דוחות.
קריאה
אבן גבירול זה סיפור אחר.
איציק הימן
אחד השיקולים כאן של הפקחים הוא שרוכב האופניים לא ילך לבית משפט בגלל 100 שקלים אלא יוותר. אבל זה לא נכון כי יש לו קייס.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבהיר כאן נקודה. הסיפור המרכזי הוא קודם כל חיי אדם. זה לא עניין של נוחות של הולך רגל. העניין הוא של חיי אדם פעמיים. פעם אחת הרוכב ופעם שנייה הולך הרגל. כל עוד כל הארץ או ישוב מסוים לא מרושת בצורה מסודרת, אנחנו לא נהיים עכשיו דווקניים. אבל יחד עם זאת, אנחנו כן מצליחים לראות, וכל אחד מאתנו מכיר את החוויה האישית שרוכב אופניים לא רואה אותך ממטר, חותך אותך ונכנס, ועולה למדרכה. אין לזה קשר בכלל אם יש שביל או אין שביל. אתה רואה אנשים, יש רוכבים שהם משתמשים באופניים ככלי או ספורטיבי או כלי להגיע מנקודה לנקודה בצורה מכובדת. העניין הוא שיש את אלה שפשוט מפקיעים. אלה שרוכבים על המדרכה, האמינו לי, גם כשרוכבים כך, ואני אומר את זה, אני לא דווקן, אלא יש מקומות שאתה יודע שהם עמוסים בטירוף ואתה רואה שעות. לא זו אף זו שהם רוכבים בצורה שכאילו הם לבדם בכביש. באלה בראש ובראשונה אנחנו רוצים לטפל בהם. יש מקומות שהם צריכים לרכב בשוליים ויש שוליים מספיק טובים אבל לא מתאים להם ולכן הם עולים על המדרכה.

אני אומר שהעניין הוא לא אם הוא מפריע לי כהולך רגל אלא הסכנה שהוא מהווה באופן הרכיבה שלו. זאת הנקודה המרכזית.

אני מעלה את סעיף (ד) עם התיקון, התוספת, להצבעה.

מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
פסקה (ד) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
חוה ראובני
(5) במספרים סידוריים 180א ו-181א בטור "פירוט נוסף לעבירה" במקום "באופניים עם מנוע עזר" יבוא "באופניים או תלת אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך".

אלה סעיפים שהוועדה אישרה להעלות את הקנס של אופניים עם מנוע עזר ואז מתעוררת הבעיה שהסברתי קודם, שזה חל רק על אופניים תקניים ולא חל על אופניים לא תקניים. לכן אנחנו מבקשים בעבירות האלה, שזה חובת רכיבה על מושב ואוכף לא תקניים, להרחיב את זה כך שלא תהיה דרישת תקניות כתנאי לתחולת הצו, הקנס המוגדל.

כל הסעיפים הבאים, הם אותו הדבר.
היו"ר איתן כבל
ברור. שהחוטא לא יצא נשכר.

מי בעד אישור סעיף (ה)?

הצבעה
בעד – פה אחד
פסקה (ה) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. הסעיף אושר.
חוה ראובני
(6) במספרים סידוריים 182א ו-183א בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "באופנים עם מנוע עזר" יבוא "באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך".

כאן אנחנו מדברים על כללי הרכבה ועל כללי הסעת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר. העלאת הקנס לאופניים עם מנוע עזר, להרחיב אותו גם לאופניים לא תקניים.
עליזה לביא (יש עתיד)
מה זה אופניים לא תקניים?
חוה ראובני
אופניים שהמנוע שלהם לא מתנתק ב-25 קמ"ש, בעיקר. זו מניפולציה שאפשר בקלות לעשות. בשנייה. קונים אותם תקניים ובשנייה הופכים אותם ללא תקניים.
היו"ר איתן כבל
אופניים משודרגים.
חוה ראובני
את רואה אדם רוכב על אופניים חשמליים והוא לא מדווש, תדעי שזה לא תקני כי המנוע רק מוסיף כוח לדיווש והוא לא מפעיל אותם בפני עצמו, בתקניים.
אייל הרשטיק
98 אחוזים מהחשמליים הם לא תקניים. זה טוסטוס ולא אופניים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בחקיקה היה צריך להתייחס לזה.
היו"ר איתן כבל
התייחסנו לזה. לא כאן.
אייל הרשטיק
אני חושב שאם הייתה אכיפה על כך.
היו"ר איתן כבל
עסקנו בזה, פתחנו את העניין הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית. התקיים כאן דיון סביב העניין הזה של הסובב והמסובב.
דן מיכאל קדרון
אדוני היושב ראש, מנהלת הוועדה, יושב ראש ועדת המשנה, אני מתנו יד לחירש, נכים למען נכים. אני חייב לספר סיפור מזעזע שקרה לי הבוקר עת באתי לכאן. בשדרות גולדה מאיר אני יוצא, עוברים אופניים חשמליים באור אדום. מישהו יושב עם ילדה בת 3, כולם בלי קסדות. הוא הגיע במהירות של לפחות 50 קמ"ש. הוא הגיע לרמזור השני, גם כן עבר באור אדום. אני אומר לכם שאני פשוט אמרתי שמע ישראל, אוטובוס פספס אותו. היה הורג את כולם. זה מראה שאין אכיפה. אני משקיע את כל זמני בטיפול בדרכים, זה הדבר היקר לי בעולם וכולם יודעים את זה. חבר'ה, אני אומר לכם שצריך לעשות משהו דחוף, חזק וחמור ושיכאב. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה לך.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף (ו).

הצבעה
בעד – פה אחד
פסקה (ו) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
חוה ראובני
(7) במספרים סידוריים 184א, 185א, 186א, 186ב, 188א ו-189א, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "באופנים עם מנוע עזר" יבוא "באופניים או תלת אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך".

זה איסור גרירה עם אופניים, זה כמובן לרכב בצד ימין, זו חובה שיהיה ציוד תקין, זה איסור לרכב על מדרכה וחובה לרכב על שביל אופניים. שמירת רווח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, צד ימין, פעם נאמר שלנסוע אל מול התנועה באופניים זה יותר נכון.
היו"ר איתן כבל
לא. זה לא.
חוה ראובני
זה אומרים על הולך רגל כשאין מדרכה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני שואל.
אייל הרשטיק
החשיבה היא שזה יותר מפתיע את הנהגים שלא יודעים להתמודד עם זה, שתהיה באותו כיוון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה היום הדבר הבטיחותי.
איציק הימן
המהירות של האופנים היא בכלל לא בסקאלה של הולכי הרגל שלגביהם הכלל הזה חל. המהירות של האופניים גם מאוד משתנה. אם אני נמצא למשל בירידה, יכולה להיות מהירות התנועה של המכונית, בא מולי רוכב אופניים במהירות נמוכה כמובן, זה לא הגיוני. זה לא מסתדר. אני חייב להיות עם התנועה. אני מיד אצמד לדבר הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם כן, הדבר הזה נגמר.
עמי רוטמן
כן. הולכי הרגל – כן, האופנים – שייסעו בכיוון התנועה.
אביגיל כספי
לגבי העבירות הקבועות בגלגינוע יש את הסעיף שמחיל שורה של תקנות על הגלגילנוע. השאלה אם רוצים להחיל את הקנסות גם על גלגילנוע.
חוה ראובני
כן.
אביגיל כספי
אם כן, צריך לכתוב שבפיוט הנוסף לעבירה, אופניים וכולי וגלגילנוע. אחרת הקנסות לא יחולו על גלגילנוע.
חוה ראובני
לגבי 122ב(ד).
אביגיל כספי
לגבי כל מה שדיברנו עכשיו. אחרת לא ניתן יהיה להחיל את הקנסות על הגלגילנוע.
חוה ראובני
אם כך, צריך להגיד קורקינט ממונע.
אביגיל כספי
לא. אי אפשר לומר קורקינט ממונע. אם העבירה חלה רק על גלגילנוע, ברגע שיתקנו את התקנות, יצטרכו לתקן את הצו, אבל כל עוד לא תיקנו את התקנות, זאת לא עבירה על הקורקינט הממונע אלא רק על הגלגילנוע.
חוה ראובני
קורקינט ממונע ממילא אנחנו מגדירים אותו. אחרת נמצא את עצמנו כל הזמן מתקנים את התקנות ונחזור לכאן לתקן את הצו. אולי אפשר למצוא איזשהו נוסח שיחסוך את זה כי אחרת נחזור לכאן כי זאת לא עבירת קנס.
אביגיל כספי
אי אפשר לקבוע על קורקינט ממונע כי בעצם אין את הסמכות. כרגע זאת לא עבירה על קורקינט ממונע. זה להטיל קנס על משהו שלא קבועה עליו עבירה.
לאה ורון
אפשר אולי לקבוע שהקנס ייכנס ב-2019?
אביגיל כספי
זה משהו עקרוני.
לאה ורון
נכון, אבל שלא יצטרכו לחזור לכאן.
חוה ראובני
בגלגילנוע בוודאי צריך לומר. השאלה אם יש איזושהי דרך לומר את זה כבר עכשיו.
היו"ר איתן כבל
אי אפשר שכאשר נתקין את התקנות ההן כבר נביא את זה עם תיקון שמפנה או עושה תיקון לצו?
אביגיל כספי
כן. תביאו צו. מקובל. ברגע שזה יעלה לסדר היום, תביאו צו יחד עם התקנות. זה יאושר באותה ישיבה.
לאה ורון
מקובל בתנאי שזה יחסוך לנו ישיבות של ועדה.
חוה ראובני
אני אביא את זה כצו אחד.
היו"ר איתן כבל
כן, נביא את זה במקביל.
חוה ראובני
אז נצטרך גם את הסכמת שרת המשפטים.
יפעת רווה
ככל שתלוי בי, לא יעוכב.
חוה ראובני
יתווסף ב-(ז) באופניים, תלת אופן או גלגינוע.
היו"ר איתן כבל
בסדר.

מי בעד אישור פסקה (ז) עם השינויים?

הצבעה
בעד – פה אחד
פסקה (ז) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
חוה ראובני
(8) במספר סידורי 190א, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "באופנים עם מנוע עזר" יבוא "באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך".

כאן מדובר על התקנה שמסדירה את הולך הרגל שמוביל את האופניים.
היו"ר איתן כבל
בסדר. הערות?

מי בעד אישור סעיף (ח)?

הצבעה
בעד – פה אחד
פסקה (ח) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
חוה ראובני
2. תחילה

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
היו"ר איתן כבל
הערות.
עמי רוטמן
משהוסדר נושא אי חבישת קסדה כעבירת קנס, אנחנו סבורים שיש מקום לתת סמכות מקבילה לאכיפה גם לפקחים העירוניים. אנחנו יודעים מה רמת האכיפה של המשטרה.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שאדוני צודק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זה לא בתקנות האלה.
היו"ר איתן כבל
זה לא בתקנות האלה. האכיפה היא אכיפה. אתה לא אמר לו רק על זה וזה לא.
חוה ראובני
זה מחייב תיקון התוספת לחוק.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף 2?

הצבעה
בעד – פה אחד
סעיף 2 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
סעיף 2, תחילה, אושר.

חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת המשנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שתי מילים. קודם כל, אני מודה למשרד התחבורה שסוף סוף עשה זאת. האצנו בכם, גם היושב ראש אצלו וגם אנחנו בישיבות הקטנות של ועדת המשנה הצנועה שלנו. אפילו בישיבה האחרונה, אם את זוכרת, היה איום על כך שנעשה את זה כהצעת חוק פרטית.
עליזה לביא (יש עתיד)
האיום עבד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה עבד. אנחנו שמחים על כך. אני חושב שזה חשוב מאוד. אני שבוודאי צריך שזה ילווה בקמפיין מאוד מאוד מסיבי בעניין הזה. יכול להיות שאולי שווה לדחות את זה בכמה ימים אבל שזה יהיה קמפיין כי זה לא להרגיל את האנשים לחטוא. זאת אומרת, שידעו קודם שזאת עבירה. כמובן שאכיפה זה דבר חשוב ולכן אני מצטרף לדברי היושב ראש בהמשך לדברי היועץ המשפטי של הרשות לבטיחות בדרכים שבאמת האלה צריכות להינתן גם לפקחים.

אני חושב שהתקנות האלה הן חלק מתוך מערכת שלמה שעדיין אין לנו הסכמה עם משרד התחבורה שהיה צריך לעשות אותן וזה הנושא של הפיקוח היותר נכון שבחלקו הוא קשור אליכם ובחלקו יותר בקטע צרכני. אבל בנושא הזה של השימוש באופניים לא תקניים, כמו שאמרנו, מנועים כאלה ואחרים בהם אנחנו מתקשקשים הרבה מאוד זמן ולא מגיעים לפתרונות.

דבר נוסף שלדעתי היה צריך עדיין לחתור אליו זה הנושא של רישוי מסוים מינימלי וידידותי שתהיה בתוכו איזושהי הכשרה מסוימת, איזושהי אחריות הורית או אחריות אישית, איזשהו מספור מסוים בצורה כזו או אחרת, משהו קל, לא רישיון שלשם כך צריך עכשיו לפתוח את משרד הרישוי מחדש, אבל משהו. אנחנו לאט לאט לומדים שאנחנו כל היום שמים טלאי על טלאי בכל מיני דברים שלא היו עד עכשיו כי אתם כל הזמן בורחים מטיפול בנושא הזה באופן כוללני.

אני עדיין ממליץ לכם ומבקש, אנחנו נמשיך לדרוש את זה, שתהיה הסדרה של איזשהו רישוי מסוים שיכלול את כל הדברים. היום זה בחלק של האכיפה, על הנושא של הקסדות וכולי וזה מצוין. זה חלק מהעניין ההוא שהיה גם קודם. אני מציע, אנחנו נדרוש את זה ואני מקווה שיום אחד גם לא תפחדו לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
תודה. חגית.
חגית אוריין
תודה רבה על שאתה נותן לי את האפשרות. יש להולכי הרגל כיום בעיה שהיא בעצם גוברת על הכול. בסך הכול אני רואה שינוי. הרבה רוכבי חשמליים עברו לכביש ויש הרבה פחות על המדרכות. אנחנו גם למדנו לאותת כשאנחנו זזים על המדרכות. המצב במדרכות השתפר מאוד.

הבעיה שלנו כיום עברה למעברי החציה. אני גם העליתי את זה מספר פעמים וחבר הכנסת יעקב אשר תמך בבקשה שלי, העלה את זה מספר פעמים. אני מקבלת גם היום – גם שלחתי לך לפני כן קומץ – פניות. כל יום יש תיעודים של דריסות הולכי רגל במעברי החציה.
היו"ר איתן כבל
אני חווה את זה באופן אישי.
חגית אוריין
אני מאוד תומכת בשבילי אופניים. תבינו, זה לא רק לרוכבי האופניים אלא גם להולכי הרגל, אבל שבילי אופניים ימשיכו לחצות מעברי חציה. במעברי החציה רוכבי האופניים, ובעיקר החשמליים, מאחר והחשמליים גם סומכים על המהירות שלהם, מה הם עושים? הם טסים, הם מסתכלים לצדדים לראות שהמכוניות לא באות ואז הם טסים ישר באור אדום. הם לא סופרים אותנו כשאנחנו עומדים לרדת למעבר חציה. הם לא רואים אותנו כשאנחנו הולכים על מעבר החציה. אני רואה מול עיני שהולך רגל, כך מגלחים אותו והוא כמעט נפגע. הם עוברים בתוכנו. אני אתמול ברחוב המסגר, איכשהו הצלחתי לשרוד את כל המכוניות שבנס כולן האטו לי, מולי טס רוכב אופניים חשמליים ענק. אני צרחתי בבהלה. אני לא יכולה להסביר לכם את הפחד.

יום אחד כותבת לי אימא שהבן שלה נדרס במעבר חציה, אתמול כתבה לי אישה מרמת גן שאבא שלה הקשיש נדרס במעבר חציה. משטרת התנועה לא נמצאת בדרכים עירוניות. היא לא אוכפת ולא משנה מה הסיבות לכך. אין להם מספיק כוח אדם. זה המצב. לא רואים אותם. יש אכיפה לפקחי הרשויות, מועטת, רבה ולא עקרונית. בואו תצילו אותנו ותקנו סמכויות לפקחי הרשויות לאכוף דו גלגלים בכיוון הנסיעה.

אני אומרת לכם, אמרתי את זה כמה פעמים ואני רואה את כמות התאונות שמגיעות אלי. אם אנחנו לא נעשה את זה היום, אנחנו נעשה את זה באיזשהו שלב.

מילה אחרונה. משרד התחבורה, מספור אופניים חשמליים. אני לא רוצה רישוי, אני לא רוצה ביטוח, הכול קשור. מספור. באופן תמידי הם פוגעים בנו ובורחים. אנחנו נשארים ללא כל אפשרות לאתר אותם. לא אכפת לי רישוי, לא אכפת לי ביטוח אבל מספור. לוחית. תעודת זהות.
היו"ר איתן כבל
כאשר נשוב מפגרת הקיץ, אני מתכוון להניח הצעת חוק כזאת.
חגית אוריין
תבורך.
היו"ר איתן כבל
אמרתי את זה.
קריאה
פעם זה היה כך.
חגית אוריין
מה עם סמכויות הפקחים לגבי מעברי חציה?
היו"ר איתן כבל
זה אחרי. אני לא יודע לומר לך. צריך לראות איך משרד התחבורה מביא את זה.
חוה ראובני
המשרד לביטחון פנים.
היו"ר איתן כבל
תחשבו על זה.
שלמה שטיין
צריך לקחת בחשבון את הסיכון של פקחים לרדת לכביש ולעצור רוכבים.
היו"ר איתן כבל
לא ביקשנו שהוא יעמוד באמצע המעבר. הוא נמצא על השוליים.
שלמה שטיין
מי שנוסע במעבר חציה, אנחנו פוגשים אותו במדרכה.
היו"ר איתן כבל
נכון.
חגית אוריין
גם השוטר לא עומד באמצע הכביש.
היו"ר איתן כבל
חברים, זה לא הדיון. אני צריך לסיים.

תודה רבה לכם. תודה למשרד התחבורה, תודה למשרד לביטחון פנים ולמשטרת ישראל, אגף התנועה. תודה לרלב"ד ולכל האורחים המכובדים שבאו.

עשינו עוד צעד. תודה ויום טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 09:44.

קוד המקור של הנתונים