ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2018

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות למתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת ועובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדה משותפת כנסת-עבודה לדיון בהצ"ח שעות עבודה ומנוחה
11/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 2
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצ"ח שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546)
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ח (11 ביולי 2018), שעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546/20) – הקראת נוסח החוק והצבעה בקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
אמיר אוחנה
ישראל אייכלר
חברי הכנסת
דוד אמסלם
דוד ביטן
יואב בן-צור
מוזמנים
יפה סולימני - מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

דיקלה חורש - לשכה משפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

איה דביר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים אבידור - חשב הכנסת

מירה פיירשטיין - ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

לבנה כהן - סגנית ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

שני רביב משה - יועצת משפטית למינהל הכנסת

דוד צביאל - יועץ בכיר למנכ"ל הכנסת

דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזיות

אליעזר שוורץ - ראש תחום (מחקר ומידע), מרכז המחקר והמידע, הכנסת

ורד וייץ - לשכה משפטית, ההסתדרות הכללית
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
טלי רם

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018, (פ/5546/20) – הקראת נוסח הצעת החוק והצבעה בקריאה ראשונה
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מבקש מהיועצת המשפטית להקריא את החוק. תודה.
נעה בן שבת
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות יושב ראש הכנסת לעניין...) – נוסיף את המלים "להעסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת".
"הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות יושב ראש הכנסת לעניין העסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 11
1.
בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הסמכות למתן היתר מיוחד, כמשמעותו בסעיף 15, לעניין העסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות, תהיה נתונה ליושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם השר האמור ברישה של סעיף קטן (א).""אדוני, הייתה פה הבקשה גם לגבי ועדת הבחירות המרכזית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן. בואו נכליל גם אותם בפנים.
נעה בן שבת
כן. למי תהיה הסמכות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ליושב-ראש הכנסת.
דין ליבנה
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא המקביל של יושב-ראש הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, כן. אז הכנסנו גם את זה?
יפה סולימני
זה לא הופיע בהצעה הראשונה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אחד מחברי הכנסת יטען טענת נושא חדש אני אצטרך לדון בה. כרגע אין טענה כזאת.
דין ליבנה
אין נושא חדש בין טרומית לראשונה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר גמור. ברור. אנחנו רוצים להוסיף את הסעיף הזה גם כן.

אני רוצה לומר כך. אנחנו נעביר את החוק בקריאה ראשונה.
יפה סולימני
אני רוצה להתייחס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גברתי, תקשיבי, יכול להיות שלא תרצי לומר.

אני מעביר את החוק בקריאה ראשונה. אני סומך עליכם שתמצאו את הפתרון בזמן הקרוב לגמור את הסוגיה, שלא נצטרך להתקדם לקריאה שנייה ושלישית. אני בטוח שתמצאו את הפתרון. עכשיו אנחנו מעבירים את זה קריאה ראשונה כדי שהנושא הזה באמת יהיה מה שנקרא מבחינתנו על המדף ונוכל לטפל בזה במהירות.

הכנסת מאוד מאוד רגישה לעניינים האלה ולכן לא הייתה לנו שום ברירה – אחרי התייעצות שעשיתי גם עם יושב-ראש הכנסת וגם עם מנכ"ל הכנסת.

מי בעד הצעת החוק, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות יושב ראש הכנסת לעניין העסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת), התשע"ח-2018, נתקבלה בקריאה ראשונה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה התקבלה. תודה רבה, אני עובר ל - - -
קריאה
אתה לא יכול - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אי אפשר לדון בטענת נושא חדש כי אנחנו צריכים לעשות זימון ולא הספקנו לעשות זימון. נעשה את זה בהתכנסות הבאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים