ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/07/2018

חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת64
ועדת הפנים והגנת הסביבה
12/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 669
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, כ"ט בתמוז התשע"ח (12 ביולי 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 (פ/20/4378) (כ/800), של חבר הכנסת דוד ביטן
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
אכרם חסון
יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין
דוד ביטן
מוזמנים
מרב אמיר - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

איילה וינשטיין - עו"ד, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק סיוון שחר - קמ"ד חקירות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

נעם הרצוג - רפרנט תאגידים, משרד המשפטים

אהוד לנדאו - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איה דביר - עו"ד,ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דלית זמיר - עו"ד, יועמ"ש לרשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

אורן גבע - רפרנט באגף התקציבים, משרד האוצר

איתמר הר אבן - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

אור רוזנמן - עו"ד, יועץ משפטי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

בנימין חנוך - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

בישארה אלי פראן - עו"ד, עוזר ליועמ"ש, משרד ראש הממשלה

לוזה צברי - עו"ד, תובעת תחום השעיות ותיקים פליליים, נציבות שירות המדינה

חמי לפידור - עו"ד, יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - עו"ד, מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

משה בוך
––
עו"ד, רשות הטבע והגנים הלאומיים

רויטל סוסובר - עו"ד, יועמ"ש, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ
הצעת חוק השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018, פ/4378/20 כ/800, הצעת ח"כ דוד ביטן
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם. שלום לחבר הכנסת בני בגין. אנחנו ממשיכים לדון בנושא הצעת חוק השעיית עובד ציבור עקב הליכים פליליים.

נדון במספר עניינים שנדברנו לדון בהם בין קריאה ראשונה לשנייה. אני מציע, אלעזר שטרן, שאתה תקריא את הנוסח החדש כולל התיקונים ואז נוכל לדבר עליו ולהמשיך הלאה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני מציע שנעבור סעיף, סעיף.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שתקריא את הכול ולאחר מכן נתייחס. כדי שלא אגלה בסוף הדיון שלא הספקנו הקראה של הכול.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בסדר גמור.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, עלי להזכיר לך שעלי לעזוב בעוד חצי שעה או פחות. עלי להשתתף בדיון נוסף בוועדה אחרת.
היו"ר יואב קיש
בסדר גמור, ניגע קודם כל בעניינים שמטרידים אותך אך נתחיל בהקראה זריזה. מדובר בעמוד וחצי ואני רוצה שזה יהיה מאחורינו על מנת שנוכל לדון במה שנרצה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"הצעת חוק הגבלות על משך השעיה של עובד עקב הליכים פליליים, התשע"ח–2018
הגדרות
1.
בחוק זה –"עובד" – עובד של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975 או עובד תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;"הסכם קיבוצי", "הסדר קיבוצי" – כהגדרתם בחוק [...]."אנחנו נקבע את ההגדרה המדויקת.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"משך השעיה של עובד
2.
(א) הושעה עובד לפי דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל עליו, בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו, לא תעלה תקופת ההשעיה על 45 ימים. ואולם –".אני מבהיר שזה לא מקנה זכות השעיה חדשה. זה רק לפי דין ההסכם הקיבוצי או ההסדר הקיבוצי.

"ואולם", פה יש שתי חלופות שמוצעות.
היו"ר יואב קיש
לא, אנחנו לא מציעים, נדון על זה כהצעה. אני לא הסכמתי, איני רוצה שנקרא זאת. לך לסעיף 2 (א)(2).
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"
(2) בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה רשאי לאשר, לפי בקשת המעסיק, את הארכת תקופת ההשעיה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים אם מצא בית הדין כי הארכת ההשעיה המבוקשת היא סבירה בנסיבות העניין; הוגשה בקשה כאמור, תעמוד ההשעיה בתוקף עד להחלטת בית הדין לעבודה; ערעור על החלטת בית הדין לפי סעיף זה יהיה ערעור בזכות.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד אם על החברה או התאגיד, לפי העניין, בהם הוא מועסק חל חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963, או חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח–1978."הכוונה היא - - -
היו"ר יואב קיש
שלא חל על עובדי מדינה או על עובדי רשויות מקומיות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
נכון. גם מבין אותם החברות או התאגידים הסטטוטוריים, אם יש חברה או תאגיד שחל עליהם חוק שירות המדינה (משמעת) או חוק הרשויות המקומיות (משמעת) החוק לא יחול.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה גם מוציא ממילא שוטרים סוהרים כי ממילא הם לא עובדים של גופים חברות ותאגידים סטטוטוריים. נמשיך לקרוא:

"שמירת זכויות
3.
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכות הנתונה לעובד לפי כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל עליו.

שמירת דינים
4.
חוק זה אינו מהווה מקור סמכות לקבלת מידע לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–1981; אלא אם קמה סמכות כאמור לפי דין אחר."גם זה חלק מהעניין שאנחנו לא מקנים פה סמכות- - -
היו"ר יואב קיש
נכון, את זה העברנו בדיון הקודם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"תיקון חוק הרשויות המקומיות (משמעת)
5.
בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח–1978, בסעיף 24(א), בסופו יבוא "לעניין זה "פסק דין" – לרבות החלטת בית הדין בעניין השעיית עובד."
זה תיקון, הבהרה. אנחנו לא משנים את דיני המשמעת ברשויות המקומיות. זה פשוט תיקון שמבהיר שלעניין ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטה של בית הדין למשמעת, גם החלטה בעניין השעיית עובד הינה בגדר פסק דין שאפשר לערער עליו לבית המשפט המחוזי.
היו"ר יואב קיש
השאלה גם למה אנחנו צריכים להכניס את זה פה בכלל. האם זה סעיף שהוא נחוץ? אם אמרנו שאיננו מתעסקים בכל מה שקשור ברשויות המקומיות אז למה לפתוח פה?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה עניין של הבהרה.
היו"ר יואב קיש
לא בטוח שאני רוצה לעשות את זה. אמרנו שמהותו של החוק הינה לא לגעת בנציבות וברשויות המקומיות אז לא בטוח שאנחנו צריכים בכלל להיכנס לסעיף 5. המשך בבקשה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"תחילה
66.

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו."
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.

אני רוצה לומר מספר דברים ואז נפנה אל חבר הכנסת זאב בנימין בגין.

יש פה כמה דברים שדיברנו עליהם ואני חושב שחשוב שתבין, חבר הכנסת בגין, ותראה שהסכמנו עליהם.

ראשית, מבחינה הניסוח עשינו סדר כדי להחריג שהחוק הזה לא יחול בצורה ברורה על הנושא של הרשויות המקומיות, ועל הנושא של עובדי המדינה, או כל מי שחל עליהם הדין בעניין הזה. זה למעשה התיקון גם בהגדרה בסעיף 1 ל-"עובד" וגם בסעיף 2(ב).
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
נכון.
היו"ר יואב קיש
בעצם הצרנו את הדבר הזה.

שנית, חבר הכנסת בגין, הסכמתי למחיקה בסעיף 2(א) של המשפט: "או בשל כתב אישום שהוגש נגדו" זאת אומרת: כתב אישום זה סיפור אחר, אנחנו מדברים על חקירה פלילית בעניין זה. אז גם נושא זה הוסדר.

סעיף 4 הוסף לבקשת משרד המשפטים, וכמובן הסכמנו שאנחנו לא קובעים בדין זה כדי לפתוח את המרשם הפלילי. היה חשוב להבהיר זאת.

עד כאן אני יכול לומר שמיצבנו את הדברים שעלו. יש כמה דברים שאני רוצה לדון בהם שלא דנו בהם עד עכשיו. אגיד במה מדובר.
הנושא הראשון הוא הנושא שפתח פה חבר הכנסת בני בגין וזה מדוע פוגעים בשכרו של עובד מושעה. זו שאלה עקרונית. יש שאלה של איזון כזה או אחר או שאלה עקרונית – האם זה נכון או לא. לגבי העניין הזה פנינו כבר בדיון הקודם לנציבות שירות המדינה. מי נציג הנציבות בדיון זה?
בישארה אלי פראן
בישארה אלי פראן. אני מהלשכה המשפטית של נציבות שירות המדינה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו רצינו להבין מדוע פוגעים בשכרו של עובד שמושעה. זה נושא ראשון.

הנושא השני, והוא קשור בנושא הראשון, האם ניתן למצוא תפקיד אחר. אומר יותר מכך, נושא שפנו אלי, אם אנחנו מדברים על בית הדין לעבודה מה השיקולים ששם בית הדין לנגד עיניו בהחלטתו? מה הסיבות להשעיית עובד במקרה הזה? החוק הזה בא ואומר אמירה מאוד משמעותית. אני חושב שתסכים איתי חבר הכנסת בני בגין. אנחנו לא חושבים שנכון באופן גורף בכל מקרה של פתיחת חקירה פלילית להשעות עובד. אנחנו מאפשרים הרחקה ל-45 ימים אבל לא נכון לאפשר באופן גורף השעיה של עובד במקרה של חקירה פלילית. צריך שיהיה בזה היגיון.

שלום לחבר הכנסת דוד ביטן.

שוחחתי עם חבר הכנסת בני בגין – אני מצטער שאני מספר על דברים שדיברנו ביננו– על נושא של העברה מתפקיד. זאת אומרת, האם בזה שמעבירים אותו מתפקיד יכולים לאפשר לו להמשיך לעבוד אבל לא בתפקידו ואין פה בעיה אז למה להשעות? דיברנו בנושא הזה חבר הכנסת בגין.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
העובד מושעה מתפקידו השאלה מה עושים איתו.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. אני יכול להבין סיבה להשעיה אם יש חשש שאם לא נעשה את זה אולי יהיה שיבוש הליכי חקירה או משפט, ברור שיש בזה הגיון. אני יכול להבין שאם העובד לא יושעה, יש סכנה לאיזשהו אינטרס חיוני של המעביד. סיבות שיש בהן באמת משמעות. זה דבר נוסף.

בשיחה שהייתה לי אתמול עם הצוות של הנציבות דיברו על כך שהיו פניות, להבנתי, מחברות ממשלתיות. נציגי החברות אמרו שמלבד הנושא של הבית דין לעבודה הם רוצים עוד איזשהו מנגנון שיאפשר השעיה נוספת מבוקרת, ולא רק דרך בית דין לעבודה.

אני יכול להגיד דבר אחד: אנחנו נדון על זה. זו הצעה הראשונה בנוסח החוק. בכל מקרה, אני אומר לכם, במקרים האלה אני לא אתן שייגרם נזק כלכלי לעובד. יכול להיות שנפתח ערוץ נוסף אבל הוא יהיה מחויב לכך שהעובד לא ייפגע בזכויותיו, בפרנסה שלו, בתנאים שלו, בכל מה שרוצים.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הם רוצים בנציבות?
היו"ר יואב קיש
נדבר על זה. הגעת ממש שנייה אחרי שפתחתי, חבר הכנסת ביטן. הקראנו את התיקונים. אני אגיד עבורך שעשינו שני תיקונים. בסעיף 1 ובסעיף 2(ב) עשו סדר בזה שאומרים: "אנחנו לא מתערבים לא בנציבות של עובדי המדינה ולא ברשויות המקומיות שכבר מטופל הנושא". אז זה מובהר בצורה הכי ברורה בסעיף 1 ובסעיף 2(ב).

סעיף 4 שהתווסף זה על מנת לא לפתוח את חוק המרשם הפלילי.

סעיף 3 התווסף גם הוא על מנת לא לפגוע בעובד בעניין הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
את זה ראיתי.
היו"ר יואב קיש
אני שאלתי לגבי סעיף 5. אם אמרנו שאנחנו לא נכנסים לחוק הרשויות המקומיות אז מדוע התיקון הזה מופיע ולמה בכלל מתעסקים עם זה? יכול להיות שכדאי להוריד את זה מלכתחילה.

חזרתי על עיקרי הדברים ואני אומר ככה: נשמע מדוע בנציבות מציעים תקופת השעיה נוספת לתקופות קצובות ובפיקוח מסוים. נדון בזה. כנגד זה ציינתי שאיני מוכן שתינקט ענישה כלכלית כלפי העובד. חד-וחלק. תפיסתי היא, אפשר לחלוק עלי, אני יכול להבין את רצונו של המעסיק להשעות – עקב חשש משיבוש הליכי חקירה או פגיעה באינטרס חיוני של המעסיק – אבל במקומות האלה, מכיוון שאנחנו עדיין רחוקים מכתב אישום, אינני רוצה לאפשר פגיעה כלכלית באותו העובד. זו תפיסתי.

חבר הכנסת בני בגין בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תודה אדוני.

נקודת המוצא שלי בדיון הזה מנותקת כביכול מכיוון שהבנתי הייתה שנדון גם בנושאים שקשורים בהשעיית עובדים בשירות המדינה וברשויות המקומיות בדיון הקודם.

היות שב-30 ומשהו שנות עבודתי בשירות המדינה לא הושעיתי ולא השעיתי אם כי טיפלתי בתיקים שנפתחו באגף המשמעת של הנציבות ונסגרו.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל התעסקת בגאולוגיה. אז ממה יכולים להשעות אותך?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יכולים. פנו אלי מאגף המשמעת באמצעות המשרד וביקשו שאקיים הליך משמעת כלפי סגן מנהל המכון הגאולוגי בהיותי המנהל. זה קרה וגם ראיתי דברים אחרים.

פתאום נוכחתי לדעת, מה שלא ידעתי – תופעה שהיא מוזרה בעיני. העליתי אותה בדיון הקודם ולא קיבלתי תשובה לתהייתי. אקדים ואומר שהשעיה היא ענישה. האדם הוא בחזקת חשוד. על פי חישוב שערכתי בהקשר אחר לפני חצי שנה, באחד משמונה תיקים מוגש כתב אישום.
היו"ר יואב קיש
בשבעת התיקים האחרים לא מוגש כתב אישום?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מוגשות 400,000 תלונות בשנה. ב-200,000 מהן אין חשוד, יש שרשרת שלמה ואתה יכול לראות את זה.

איה דביר, מה שאלתך?
איה דביר
לא כולם מושעים אני מניחה. אני רוצה לחדד.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
רציתי לחזק את אמירתי שאין מדובר באשם אלא בחשוד. אפילו לא הוגש כתב אישום. לכן דרושה זהירות ובהשעיה כשלעצמה, עוד לפני פגיעה זו או אחרת בשכרו, טמונה בעייתיות לא קטנה. אדם שרגיל לעבוד מפסיק לעבוד. בנוסף, במקרים רבים מוטלת עליו כלימה ציבורית – זה מתפרסם ואם זה לא מתפרסם אזי חבריו בעבודה יודעים, מרכלים מוסרים – האווירה לא נעימה.

זאת ועוד, במקרים רבים בעקבות השעייתו הוא יושב בבית. ואני אומר באבחנה רבת שנים שלא כל הנשים עובדות מחוץ לביתן, ולא בריא למשפחה שאדם שעבד משך שנים רבות יסתובב בבית לא מעש ומתוך עצבנות. אני אומר את זה מתוך ניסיון. גם בהיותי יושב-ראש ועד העובדים של המכון הגאולוגי בהיותי כבן 20. כל המקרים הללו נקרים בדרכנו.

אז היות שיש כאן פגיעה מסוימת תהיתי איכה קורה הדבר. אחרי שישה חודשי השעיה מחזירים לאדם את מלוא שכרו.
היו"ר יואב קיש
מדובר בנציבות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בששת החודשים האחרונים, רק נפתחה חקירה, התיק עוד לא בשל, החוקר ראה פעם אחת את החשוד, או ראה שני עדים. אנחנו יודעים עוד פחות מאשר אחרי שישה חודשים. ובכל זאת, בששת החודשים האחרונים משכורתו מחצית ממשכורתו הקבועה ואחר כך מחזירים לו. החקירה נמשכה אם בכלל חקרו מישהו כי העומס רב על החוקרים. נראה לי מוזר, לא דרוש, לא סביר, לא הגיוני. אני חוזר על כך שבשבוע שעבר ביקשתי תשובה ולא קיבלתי. הנציגים לא ישבו או לא חשבו על כך.
היו"ר יואב קיש
הנציגים של הנציבות כאן. חבר הכנסת בגין מתכוון אליכם.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הצעתי היא – אלא אם כן נשמע מנציגי הנציבות הסבר שיניח את דעתנו ואת דעת יושב-ראש הוועדה – אני מציע מלכתחילה לא לפגוע בזכויות העובד המושעה. חצי שנה של תשלום מחצית השכר זה נוהל שמשפחות רבות תתקשינה לעמוד בו, בייחוד אם קיים בהן מפרנס יחיד. את המשכנתה הוא כבר לקח, עכשיו הוא צריך לבקש מגיסו 6,000 שקלים ומחברו הקרוב עוד סכום וכולי. זו ענישה, אנשים עומדים בה אבל זה ממש לא בריא, ונראה לי כרגע שזה ממש לא צודק.

לכן אני מציע לתקן, אם לא נשתכנע שהדבר הוא חיוני, להוסיף אחרי המילים "למרות זאת" – אציע אם אפשר לתקן גם לגבי שירות המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז גם לגבי הרשויות המקומיות. אם אתה רוצה לתקן לגבי שירות המדינה אז גם לגבי הרשויות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
איני יודע מה קורה ברשויות.

אני מתנצל. בעוד שבע דקות עלי לצאת.
היו"ר יואב קיש
תודה לחבר הכנסת בני בגין. המסר שלך ברור.

אמרנו בדיון הקודם שאחרי הקריאה הראשונה נדון גם אם אנחנו עוסקים בנושא ההשעיה בנציבות ובסמכויות ובנהלים. אני מצטרף לדבריך, חבר הכנסת בני בגין, יכול להיות שנעשה זאת בחקיקה.
ארצה לשמוע את עמדת הנציבות לגבי גריעה משכר עובדים מורשים. האם אתם משנים את עמדתכם לגבי הנוהל, האם אתם דבקים בו, מה גישתכם?
בישארה אלי פראן
אני חייב לציין שבדיון הקודם היה סיכום שכל הנושא - - -
היו"ר יואב קיש
מלבד מה שאמר חבר הכנסת בגין שהתפלא מדוע הגריעה היא לחצי שנה.
דוד ביטן (הליכוד)
הגריעה היא רק לחצי שנה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כך נמסר לנו.
בישארה אלי פראן
נתאר את המצב כפי שהוא היום: חוק שירות המדינה (משמעת) קובע את מנגנון ההשעיה. השעיה אינה בהכרח ענישה. זהו סוג של כלי שנותן למנהל להתמודד עם מצבים חריגים. לקחתם את הסטטיסטיקה של אחד מתוך שבעה עובדים שמוגש נגדו כתב אישום, זה לא בהכרח נגד עברות פליליות. ישנם מצבים של התנגשות בין שני עובדים בתוך המשרד וזה ברמת משמעת והתנהגות לא תקינה, וצריכים להעביר את העובד למקום אחר. אז בנקודת זמן זו אומרים: "אנחנו משעים אותו". המנכ"ל יכול להשעות אותו לעשרה ימים לדוגמה.
היו"ר יואב קיש
פה אנחנו מדברים על השעיה עקב הליכים פליליים.
בישארה אלי פראן
אני רוצה רק לחדד את נושא הסטטיסטיקה.
היו"ר יואב קיש
במקרה שתיארת לעיל גורעים מהשכר?
בישארה אלי פראן
לא.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים על השעיה עקב הליכים פליליים. נאמר לנו בצורה מפורשת לפרוטוקול שגורעים לו 50% משכרו. בואו נתמקד במהות – זו שאלה פשוטה. אני לא חושב שראוי לגרוע מהשכר בצורה גורפת שכזו. בעיני זו ענישה. אתה חושב שזו לא ענישה אבל זו ענישה. עכשיו הסבר לי מה השיקולים שלכם במקרים פליליים, לא משמעתיים – נושאים משמעתיים לא עלו על שולחן הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
גורעים תשלום חצי שנה ואחר כך מחזירים. האם זה המצב?
בישארה אלי פראן
אני מנסה לתאר לכם את המצב במלואו.
היו"ר יואב קיש
אז בוא נתייחס למהות כי אני לא רוצה להיכנס לכל הנושאים הקשורים לנציבות. הרבה דברים הפריעו לי בנושא הנציבות. למשל, מדוע רק לנציב יש את הסמכות הזו ולמה אין בית דין שהסמכות אצלו. מהעניין הזה ירדתי, אבל לא אוותר על בירור בנושא גריעת השכר.
בישארה אלי פראן
אז בכל הנוגע למנגנון של השעיה הכוללת גריעת שכר.
היו"ר יואב קיש
בעקבות חקירה פלילית במקרה הזה.
בישארה אלי פראן
המחוקק סבר שבשלב הראשון, כשעדיין החקירה בתחילתה, ולא ניתן להחזיק את הנחקר במקום העבודה כפי שציינתם מכל מיני סיבות של חשש לפגיעה בחקירה וכולי. זה האיזון שהוא קבע.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא נותן תשובה.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא לא נותן.
בישארה אלי פראן
אנא תנו לי לסיים את דברי.
דוד ביטן (הליכוד)
חצי שנה ראשונה, ומה קורה אחר כך?
בישארה אלי פראן
בחצי השנה הזו זה לא נגמר בזה שמקצצים לו בשכר. יש פה שני שיקולים מאזנים: בתקופה הזו העובד יכול להגיש בקשה להשלים את הכנסתו על ידי עבודה פרטית.
היו"ר יואב קיש
טוב, תן לו לדבר. אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אתה, בישארה אלי פראן, תדבר, תאמר מה שאתה רוצה, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים.
דוד ביטן (הליכוד)
בישארה אלי פראן, האם אינך יכול לענות לשאלת חבר הכנסת בני בגין?

בחצי שנת ההרחקה הראשונה, האם ניתן לגרוע לעובד חצי משכרו ואחרי חצי שנה זה חוזר למשכורת מלאה, כן או לא?

מדוע אי-אפשר לענות על השאלה?
היו"ר יואב קיש
לא יודע. אולי הוא לא רוצה לענות.
בישארה אלי פראן
אני לא הבנתי את שאלתו של חבר הכנסת בני בגין.
היו"ר יואב קיש
הסברתי ואסביר לך שנית.
בישארה אלי פראן
היום המצב הוא שבחצי השנה הראשונה מקזזים מחצית מהשכר. לאחר תקופה זו אם מתארכת ההשעיה הוא חוזר לקבל את מלוא שכרו.
היו"ר יואב קיש
אני מציע כך, חבר הכנסת בני בגין עוד מעט עוזב.
בישארה אלי פראן
רק עוד נקודה אחת.
היו"ר יואב קיש
לא. אם לא תענה על מה ששואלים אז אנחנו לא נתקדם. יש עוד ארבע דקות עד שחבר הכנסת בגין צריך ללכת, ואני רוצה לנהל את הישיבה על פי הבנתי ולא על פי רצונך.
בישארה אלי פראן
אבל ישנן שתי נקודות - - -
היו"ר יואב קיש
אל תענה לי.
בישארה אלי פראן
אבל - - -
היו"ר יואב קיש
נא להוציא את בישארה אלי פראן מהחדר. אינני מוכן שתתפרץ כשאני אומר לך לא לדבר. צא ותחזור בעוד חמש דקות.

חבר הכנסת בני בגין, אני אומר לך בצורה הברורה ביותר: אני רוצה להחיל את ההסדר של 45 ימים לגבי גריעת השכר גם על נציבות שירות המדינה. אם אתה אומר שאתה מסכים איתי וחושב שזה הדבר הנכון אז נאשר לנציבות שירות המדינה 45 ימים של גריעת שכר.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אם אתה עושה - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד מה אני רוצה. אני אומר שאינני רוצה לאפשר גריעת שכר בשלב הזה. 45 יום של גריעת שכר התרנו גם במקומות האחרים. אני מוכן להחיל זאת גם על נציבות שירות המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם זו ההחלטה לגבי הנציבות אזי יש להחיל אותה גם על חברות ממשלתיות.
היו"ר יואב קיש
זה המצב כעת.
איה דביר
לא זה לא המצב כעת.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אז נעשה מה שהצעת חבר הכנסת ביטן – נחיל את ההחלטה גם לגבי החברות הממשלתיות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ברצוני לסייג את דבריך ולהוסיף משהו לפני שאלך: אני עוד לא הצלחתי לשמוע את הטעם לכך - - -
היו"ר יואב קיש
אין טעם. בישארה אלי פראן הסתובב סביב עצמו עשר פעמים ולא נתן לנו תשובה.

יש כאן עוד נציגה מהנציבות שיכולה לענות לעניין?
לוזה צברי
אני אענה.

חוק נציבות שירות המדינה (משמעת) קובע שבשישה חודשים הראשונים להשעיה העובד מקבל מחצית משכרו הקובע. בתום שישה חודשים הוא מקבל משכורת קובעת מלאה. במהלך ששת חודשי ההשעיה הראשונים יש לעובד אפשרות לפנות לבית הדין למשמעת ולהגיש בקשה להגדלת שכר. כלומר, זה לא מוחלט שהוא מקבל מחצית השכר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל מלכתחילה, למה?
לוזה צברי
המחוקק סבר שמבחינת האיזון - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מה ההבדל בין החצי שנה הראשונה לזמן שלאחריה?
דוד ביטן (הליכוד)
אז אנחנו חושבים לתקן מצב זה.
לוזה צברי
בששת החודשים הראשונים אנחנו נמצאים בשלבי חקירה מאוד ראשוניים. המחוקק סבר שבשאלת האיזון בין שלב הבירור הראשוני שבו יש לנתק את העובד ממעגל העבודה בשירות המדינה בשל הפגיעה בתדמית השירות הציבורי, נכון יהיה לשלם לו בשלב הראשוני 50% משכרו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
גבירתי, "המחוקק סבר" איננה תשובה מעולה. היא תשובה למי שאינו מתעמק בסיבות. איני יודע מה נאמר בפרוטוקולים – בזאת לא חקרתי. עברו כמה שנים מאז שהמחוקק "סבר" וגם חוקק. בימינו, ב-2018 אני מבקש טעם. אם אשתכנע – אשתכנע.
היו"ר יואב קיש
נציגי משרד המשפטים רוצים לענות?
איה דביר
איה דביר ממשרד המשפטים.

אני רוצה להתחיל בבסיס קטן: כל הנושא של ההשעיה מתחילתו צמח מתוך משפט העבודה הקיבוצי. מה שהחוק הזה מנסה לעשות, לפני הטיפול בשכר של עובדי המדינה, הוא מטפל במערך ההשעיות שקיים מכוח הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים בעיקר. בשונה מהמצב המשפטי, שאתם מכירים אותו היטב כי אנחנו מדברים הרבה על פערי הכוחות בין עובד למעסיק, העובד החלש מול המעסיק החזק, המשפט הקיבוצי פותר בעיה זו: ארגון עובדים חזק מול מעסיק חזק והם מנהלים משא ומתן מנקודת כוחות מאוזנת.
היו"ר יואב קיש
אנא עני לשאלת חבר הכנסת בגין.
דוד ביטן (הליכוד)
מה שאת מתארת לא מדויק.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שננסה להתמקד. את בישארה אלי פראן כבר הוצאתי על החארטה. נמאס לי. אני שואל שאלה ספציפית, אל תתנו לנו סיפורי סבתא. אם יש לך תשובה אשמח לשמוע. אם אין זה גם בסדר. למה בשישה חודשים הראשונים מפחיתים מהשכר ולאחר מכן הוא חוזר להיות משולם במלואו?
איה דביר
יש לי תשובות. אני יכולה להגיד מה אנחנו מבינים. אנחנו מבינים שמדובר בעובד שנכפית עליו הפסקת עבודה אצל מעסיק אחד. סלולה לו הדרך בהרבה מאוד גופים ללכת בשעות פנויות אלה ולעבוד בעבודה אחרת. המעסיק לא מקבל את פירות עבודתו ועדיין משלם מחצית השכר. בצומת הזה מעסיקים וארגוני העובדים הגיעו להסכמה שזוהי נקודה מאוזנת. אותו מודל גם אומץ בחוק נציבות שירות המדינה (משמעת), אבל רואים אותו כהעתקה מהמון מערכות.
דוד ביטן (הליכוד)
לגבי מחצית השכר את מדברת. אבל מה העילה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מה קורה אחרי חצי שנה?
דוד ביטן (הליכוד)
אז למה אחרי חצי שנה מחזירים את המשכורת המלאה? הרי הוא עדיין בהשעיה.
אהוד לנדאו
אהוד לנדאו משרד המשפטים.
אבל שם הפגיעה בעובדים גדלה. גם החוק עושה איזון בסופו של דבר. כמו שאמרה איה דביר, העובד הזה מושעה והוא לא עובד. כמו שהיושב-ראש וחברי הכנסת פה שואלים בצדק רב, אחרי תקופה מסוימת שאדם מושעה ומחזיקים אותו עדיין בעבודה אז המדינה מבקשת לצמצם את הפגיעה בו ואחרי חצי שנה כשהדברים - - -
היו"ר יואב קיש
למה לפגוע מלכתחילה?

חבר הכנסת בני בגין בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בסוגריים, כפי שהעירה איה דביר ממשרד המשפטים, ראוי, במנותק מן הדיון הזה, להוסיף גם סייג לכך שאם העובד איננו רוצה שהצרה שלו תתגלה לעיני כל בבית דין לעבודה הוא יכול לוותר על זכותו זו. אני מוכן להשעיה.
היו"ר יואב קיש
אם זה בהסכמה אז זה בסדר. יש להוסיף זאת. אבל זה לא הנושא שהתחלנו לדון בו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אז איה דביר תציע נוסח.
היו"ר יואב קיש
זה מקובל.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא באתי מוכן להערה של חבר הכנסת בגין. אבל אני חושב שיש היגיון בחצי שנה הראשונה שתהיה הפחתת שכר ואחרי חצי שנה ודאי שלא. מדוע?
היו"ר יואב קיש
חצי שנה זה המון זמן.
דוד ביטן (הליכוד)
אם החצי שנה מתארכת יתר על המידה, אם החקירה מתארכת יתר על המידה, אז יש היגיון שהעובד לא ייפגע בשכרו בכלל עד שיראו מה קורה. אבל בהתחלה המעביד אינו יודע מה קורה בחקירה. החקירה היא בתחילתה ולכן יש היגיון שבשלב הזה של ההשעיה תהיה הפחתת שכר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
למה?
היו"ר יואב קיש
השאלה זה משך הזמן.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מה זה קשור מה הוא יודע? הוא יודע שיש חשוד.
היו"ר יואב קיש
זה לא נכון. אני הייתי מצמצם את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז נצמצם את זה לשלושה חודשים. בתחילת ההשעיה המעביד אינו יודע מה המצב.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל הוא כבר מושעה מתפקידו. נניח שהמשך עבודתו- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתה נותן רישיון ציבורי לתת סתם שכר למי שלא עובד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז מה העניין של דווקא חצי שנה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אחרי חצי שנה יש פחות היגיון - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הזמן המוקצב הוא על מנת שהמשטרה תסיים מהר את חקירתה. אם היא לא סיימה מהר אין עניין לפגוע בעובד.
איה דביר
במקרים סוציאליים יש שיקול דעת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין מה ההיגיון שאחרי חצי שנה מחזירים אותו לשכר מלא.
היו"ר יואב קיש
לא הצלחנו להבין.
דוד ביטן (הליכוד)
לפעמים המשטרה חוקרת חמש שנים. אז חמש שנים הוא לא ישתכר?
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, זה מפריע.

בישארה אלי פראן, אתה הבנת את השאלה?
בישארה אלי פראן
כן.
היו"ר יואב קיש
תשובתך לעניין.
בישארה אלי פראן
במצב הרגיל אם העובד נמצא בשוק הפרטי והוא מושעה לחקירה על ידי המשטרה אז הוא אינו מקבל שכר. מכיוון שהשכר במקום עבודה הוא עבור עבודה בפועל. בשונה ממקום פרטי, כשמדובר בעובדי מדינה, המדינה היא מצד אחד המעסיקה שלו - - -
היו"ר יואב קיש
אבל מקום פרטי יכול להחליט לא להשעות. אז בוא נשים את המגזר הפרטי בצד.
איה דביר
גם אנחנו במגזר הציבורי יכולים להחליט לא להשעות.
איתמר הר אבן
אדוני היושב-ראש, זה תלוי בשיקול הדעת. אין השעיה אוטומטית גם במגזר הציבורי.
היו"ר יואב קיש
נכון, אבל עדיין אני אומר כך: במגזר הפרטי יש הסכם עם העובד. אני לא יודע אם יש הסכם מאורגן או לא, לפעמים זה גם חוזה אישי. איני נכנס לזה. לא מעניינים אותי הפרטים. אני שואל את נציגי הנציבות מדוע מפחיתים את השכר בחצי שנה הראשונה.
בישארה אלי פראן
אבהיר את הנקודה: בדרך כלל מקבלים שכר עבור עבודה. אלו הכללים של שוק העבודה. בשונה משוק העבודה הרגיל אנחנו בשירות המדינה. עובד מדינה שיש לו התקשרות או שהוא מועסק על ידי המדינה, מצד אחד המעסיק שלו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה העילה להפחית שכר?
איתמר הר אבן
כי הוא לא עובד.
היו"ר יואב קיש
אז העילה להפחתת השכר זה כי הוא לא עובד?

שקט בבקשה. עכשיו אני רק עם נציגי נציבות שירות המדינה.
בישארה אלי פראן
אשלים את דבריי: מצד אחד הוא עובד של המדינה. מצד שני המדינה היא שמאשימה אותו ובגלל הסיטואציה הזו - - -
היו"ר יואב קיש
עוד לא מאשימה, חוקרת.
בישארה אלי פראן
חוקרת, הוא נמצא בגדר חשוד. וכדי להשלים את הנקודה הזאת, נקודת האיזון שמצא המחוקק היא שבשלב הראשון – אני לא יודע מה היה פה כשיצאתי – של החקירה הראשונית או השלמת החקירות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה הסיבה?
בישארה אלי פראן
כי בדרך כלל כמעסיק אתה לא מחויב כלל לשלם לעובד כשהוא נעדר מהעבודה. אז זה האיזון הראשון.
היו"ר יואב קיש
טוב. קיבלתי מענה לחצי הראשון של שאלתי.
בישארה אלי פראן
אז זה האיזון הראשון.
היו"ר יואב קיש
עצור.
בישארה אלי פראן
שניה - - -
היו"ר יואב קיש
עצור.
דוד ביטן (הליכוד)
אני עוד לא שמעתי את הסיבה לכך שעושים השעיה בלי שכר.
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך, חבר הכנסת ביטן. אני שמעתי תשובה לחצי הראשון, שאומרת שהפחתת השכר נובעת מכך שהעובד לא עובד. החלק השני של השאלה הוא למה אחרי שישה חודשים הוא מקבל שכר - -
דוד ביטן (הליכוד)
וגם הוא לא עובד.
היו"ר יואב קיש
- - אף על פי שהוא לא עובד.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר שזה בגלל החקירה. זה מה שנראה לי הגיוני.
בישארה אלי פראן
אני רוצה להשלים את החלק הראשון. בחצי השנה הראשונה, עדיין העובד יכול לבקש - - -
היו"ר יואב קיש
הבנו הכול. תענה על שאלתי: למה אחרי חצי שנה מחזירים?
בישארה אלי פראן
בהמשך לאיזון שעשה המחוקק - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה עוד פעם מחוקק? תגידו מה הסיבה.
בישארה אלי פראן
מעל שישה חודשים זו תקופה בלתי סבירה ששכר העובד ייפגע. אז כדי לאזן בין שלב השלמת החקירה לבין זה שהוא עדיין עובד אז לא יפגעו בו. אלו האיזונים.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.

משרד המשפטים בבקשה.
איה דביר
העילה היא לא החקירה משום שההשעיה אינה נובעת תמיד מחקירה פלילית. זה מה שהחוק שאנו דנים בו עושה. אבל ההשעיה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הסמכות נובעת מהחקירה.
איה דביר
לא.
אהוד לנדאו
לפעמים זה גם ועדות משמעת.
דוד ביטן (הליכוד)
מה?
היו"ר יואב קיש
יש השעיות מסיבות אחרות ושם זו אותה התנהלות.
איה דביר
בכל מקרה שיש השעיה על רקע משמעתי, יהיה טעמיה ושיקוליה אשר יהיו, זה לא תמיד נובע בגלל חקירה פלילית.
דוד ביטן (הליכוד)
משמעתי זה יותר ברור. במשמעתי אתם יודעים מה עשה העובד ולמה אתם משעים אותו. זה בסדר גמור. ברגע שמתחילה חקירה נגד מישהו – שם הבעיה. במשמעת אני יכול להבין.
אהוד לנדאו
אבל גם בחקירה יש - - -
איה דביר
לגבי החצי שנה, ההנחה היא שאחרי חצי שנה ששכר העובד מופחת בחצי הוא נקלע לנזק מצטבר שקשה להתמודד איתו.
היו"ר יואב קיש
לדעתי שלושה חודשים זה מספיק.
דוד ביטן (הליכוד)
נקטין את השעיית השכר לשלושה חודשים. זה יותר הגיוני.
איה דביר
אבקש להסב את תשומת לב הוועדה שלפחות בחוק שירות המדינה (משמעת), ואני מניחה שגם בהסכמים הקיבוציים ברובם זה נראה כך, במקרים הרגישים שישנם צרכים סוציאליים ייחודיים יש אפשרות לטפל בזה.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנו. לא צריכים יותר מדי. קודם כל מגיעה לו משכורת. אחר כך צריך - - -
היו"ר יואב קיש
מה קורה ברשויות המקומיות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זהו, רציתי לשאול, החוק הזה הוא רק על חברת- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני התחייבתי - - -
היו"ר יואב קיש
מה שמך בבקשה?
חמי לפידור
חמי לפידור. היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי.
קודם כל – נתונים
בדקנו, ברשויות המקומיות מדובר בדרך כלל בעד 30 תיקים בשנה. הן על מקרים שנפתחה חקירה פלילית והן על מקרים שבהם יש כבר כתב אישום.
היו"ר יואב קיש
לא על השעיה משמעתית אחרת.
חמי לפידור
על זה אנחנו מדברים.
דוד ביטן (הליכוד)
אצלכם גם חל העיקרון של חצי שנה קיצוץ 50% מן השכר?
חמי לפידור
התשובה היא שהוראות חוק שירות המדינה (משמעת) חלות עלינו, זה נכון. כדאי שהוועדה תדע את הנתונים, על כמה הליכים מדובר.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה. עכשיו לעניין.
חמי לפידור
הסיבה נובעת קודם כל מכך שעובד מקבל שכר בגין הגעתו לעבודה והוא עובד.
היו"ר יואב קיש
זו התשובה לפרק א'.
חמי לפידור
פרק ב' נובע מזה שיוצאים מתוך נקודת הנחה שאם החקירה נמשכת - -
מירה סלומון
ועדיין אין כתב אישום.
חמי לפידור
- - ועדיין אין כתב אישום - - -
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.

אנחנו רוצים לצמצם את החצי שנה לשלושה חודשים.
מירה סלומון
אם אפשר - - -
היו"ר יואב קיש
סליחה רגע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי שאלה לגבי הזמנים.

סעיף 1 לא ברור לי עד הסוף.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת כהן פארן, אני אחזור עבורך על הכול. עוד לא דנו על הסעיף שאת התייחסת אליו. התעלמי לרגע מסעיף 1.

אני רוצה לסכם כך, חבר הכנסת ביטן. אחר כך אשמע התייחסות. הסיכום שלי הוא כזה ואני רוצה שתגידו אם אתם מצטרפים לדעתי:

בחוק הזה לא ראינו צורך להתערב בחוק שירות עובדי המדינה ולא ברשויות המקומיות.
משה בוך
אבל הבטחתם.
היו"ר יואב קיש
לא, לא הבטחנו שום דבר.

במהלך הדיונים בחנו שינויים רבים. לי יש בעיה עם הסמכויות של הנציב ובעניין הזה אמרתי, לאור התחייבותו של חבר הכנסת ביטן אני לא נכנס לזה. אבל ראינו פה משהו שכמו שאמרתם: "רוח המחוקק", אז עכשיו יש מחוקק שחושב ששישה חודשים זה יותר מדי ואנחנו רוצים לצמצם את ירידת השכר ב-50% לשלושה חודשים. ואני מבקש שזה יהיה- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה יחול גם על החוק הזה?
היו"ר יואב קיש
בוודאי. על כולם.
דוד ביטן (הליכוד)
על הרשויות, על זה ועל ה - - - שלא יהיה מצב - - -
היו"ר יואב קיש
כן. אני רוצה לנסח סעיף שאומר כזה דבר: "הושעה עובד לפי הנסיבות עקב הליכים פליליים ליותר משלושה חודשים, העובד יהיה זכאי - - -"

זה לכל הגופים.
דוד ביטן (הליכוד)
מעל שלושה חודשים הוא יהיה זכאי למלוא שכרו, לא שישה חודשים אלא שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.

"מעל שלושה חודשים השעיה עקב סעיף זה יהיה זכאי העובד ל - - -"
דוד ביטן (הליכוד)
ברשויות ובתאגידים האלה.
היו"ר יואב קיש
"יחול לגביו הסדר השכר וההסדרים הסוציאליים החלים עליו לפי כל דין". זאת אומרת, אני לא רוצה לפגוע בו בכלום. הרעיון הוא שהעובד יכול להיות מושעה לפי החלטת המערכת אבל לא תהיינה פגיעה בזכויותיו הכלכליות.

חברת הכנסת כהן פארן בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה "זכויותיו הכלכליות"? מהמשכורת.
היו"ר יואב קיש
אבל יש קרן פנסיה למשל.
דוד ביטן (הליכוד)
האם מגיעות לו שעות נוספות?
היו"ר יואב קיש
לא שעות נוספות.
דוד ביטן (הליכוד)
אז לא מגיעות לו שעות נוספות, אז מה זה "זכויות כלכליות"?
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך. אם יש לו רכב, שלא ייקחו לו את הרכב.
דוד ביטן (הליכוד)
זה ניסוח בעייתי.
היו"ר יואב קיש
אז לא בניסוח הזה.

הוא לא צריך להיפגע כלכלית. ברור ששעות נוספות הוא לא יקבל כי הוא לא עושה אותן.

חברת הכנסת כהן פארן בבקשה.
חמי לפידור
יש הסדר בחוק שמאזן את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
המשכורת היא הקובעת.
היו"ר יואב קיש
אבל מה אם יש הפרשות סוציאליות, זה שם?
איתמר הר אבן
כן.
היו"ר יואב קיש
רכב זה שם?
איתמר הר אבן
לא.
חמי לפידור
כי הוא לא עובד עם הרכב. עלינו לזכור שהאיש לא עובד.
דוד ביטן (הליכוד)
במקום חצי שנה – שלושה חודשים.
אהוד לנדאו
אדוני היושב-ראש איננו יודעים מה העלות התקציבית של זה. משרד האוצר לא פה.
איתמר הר אבן
צריכים לערב את האוצר.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם עושים צחוק. איזו בעיה תקציבית? גם ככה הוא מקבל משכורת. מה הבעיה, שהם חוסכים כסף?
חמי לפידור
אני חושב שחסר לכם נתון מאוד חשוב. אם יורשה לי.
דוד ביטן (הליכוד)
בעיה תקציבית אין פה.
היו"ר יואב קיש
חמי לפידור בבקשה.
חמי לפידור
שאלתם בצדק מה פשר התקופה של חצי שנה. יש לזכור שעובד מדינה ועובד רשות מקומית שעובד ב-100% משרה אינו יכול לעבוד בעבודה נוספת. הוא אינו יכול להשתכר יותר מ-100%.

עובד שמושעה יכול לעבוד בכל עבודה שהוא רוצה. יש לזכור זאת. זה דבר אחד. דבר שני, יש מנגנון שלם שאומר כך: גם העובד וגם המעסיק בכל נקודת זמן, גם בחצי שנה הראשונה וגם לאחריה, יכולים לפנות לבית הדין למשמעת ולבקש להגדיל או להקטין.
דוד ביטן (הליכוד)
מה לא בסדר בצמצום התקופה לשלושה חודשים?
חמי לפידור
העובד יכול לפנות לבית הדין לעבודה גם אחרי יומיים של השעיה. הוא אינו צריך לחכות שלושה חודשים או שישה חודשים. הוא אינו צריך להמתין כלל. העובד יכול לבוא ולומר: "מצבי הכלכלי הוא כך וכך ולכן אני מבקש לקבל גם בחצי שנת ההשעיה הראשונה 100% משכרי". בית הדין למשמעת שוקל את הדברים ומקבל החלטות.
היו"ר יואב קיש
תודה.

אני אומר כמה דברים. סליחה, לא מתפרצים פה. אתם רוצים שאוציא אתכם אחד-אחד?
יש דברים הגיוניים במה שאמרתם ויש דברים שלא. אני מסכים להוסיף סייג לגבי הנושא הזה: "אלא אם יש החלטה שונה של בית דין למשמעת או בית דין לעבודה".
חמי לפידור
זה נוסח שקיים כבר בחוק.
דוד ביטן (הליכוד)
עזוב, אל תיגע בזה. אם הוא צריך לפנות לבית דין לעבודה אז החוק יגן עליו, אנחנו לא צריכים לתקן. מה זה "אלא אם כן"?
היו"ר יואב קיש
לגבי השכר.
דוד ביטן (הליכוד)
"אלא אם כן" זה אומר שחייב לפנות לבית הדין. עזוב את זה, זה שטויות.
היו"ר יואב קיש
גם לגבי העבודה, ברור שאין כוונה שאם העובד עובד במשרה אחרת אז הוא יקבל את השכר גם מעבודתו כעובד מדינה.
חמי לפידור
זה מה שכתוב היום בחוק.
היו"ר יואב קיש
זה כתוב בחוק?
חמי לפידור
כן.
היו"ר יואב קיש
אז בסדר. זה כתוב, אז מה הבעיה.
מירה סלומון
אבל אדוני - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בסך הכול מדובר על לצמצם מחצי שנה לשלושה חודשים. הכול נשאר אותו דבר.
מירה סלומון
אני מבקשת שהוועדה תשקול, הפסיקה הראתה דבר כזה: החצי הראשון של שישה החודשים הוא נעשה מכיוון ש - - -
היו"ר יואב קיש
לפי שיקול דעת המחוקק.
מירה סלומון
לא, הפסיקה דווקא מדברת על זה. חצי שנה ראשונה מאפשרת למשטרה לחקור ביעילות ובמהירות.
היו"ר יואב קיש
אנשי המשטרה מאוד מהירים...
מירה סלומון
חצי השנה השנייה היא חצי שנה שבה אם המשטרה לא חקרה במהירות וביעילות, כך הפסיקה אומרת, אז צריך לתת רמת הוכחות, תירוצים, וסיבות יותר מוצקות להארכת ההשעיה. ולכן, מילה אחרונה אדוני, התפיסה של תשלום 50% מהשכר בחצי השנה הראשונה ואחרי חצי שנה כבר משלמים את מלוא השכר תואמת את אותו רעיון שהמשטרה צריכה לעשות את תפקידה ולסיים את הליך החקירה בצורה מהירה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני, מקודם נתת לי זכות דיבור ולא דיברתי.
היו"ר יואב קיש
בבקשה חברת הכנסת פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מרגישה קצת לא בנוח כאן לדון בחוק שכולו דיני עבודה בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני חברה בוועדה, לא חברה בוועדת העבודה הרווחה והבריאות. אני מאמינה שבוועדת העבודה הרווחה והבריאות הם דנים בנושאים מעין אלה ומה שנקרא אוכלים את זה לארוחת בוקר.

אנחנו פה שומעים על דיני עבודה כאלה ואחרים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז בואו נעביר את זה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות.

אנחנו בכלל דנים בהערה של חבר הכנסת בני בגין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
דבר שני, אני סבורה כמובן שיש להגן על עובדים ולהגן על זכויותיהם וגם סיעתי תומכת בנושאים אלו. אבל, יש כאן משהו שקצת חורה. אפשר לומר בצורה ברורה שמדובר בחוק כמעט פרסונלי.
היו"ר יואב קיש
ממש לא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
התעשייה האווירית הייתה הדוגמה שלך, חבר הכנסת ביטן.
היו"ר יואב קיש
ממש לא פרסונלי.
דוד ביטן (הליכוד)
עם כל הכבוד, חברת הכנסת כהן פארן, הסיפור של התעשייה האווירית נגמר מזמן. החקירה הסתיימה, העובדים חזרו לעבוד.
היו"ר יואב קיש
זו דוגמה קלאסית למה לא צריך לקחת מחצית השכר מן העובד.
דוד ביטן (הליכוד)
בהתחלה בא היועץ המשפטי לממשלה ואמר: "אל תדונו". הסכמנו מיד. כלומר, זה בטח לא פרסונלי. לא לגבי התעשייה האווירית. שמענו ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות פנייתו לחבר הכנסת דוד אמסלם.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת פארן, בואי נשים את השמועות בצד ונתייחס עניינית.
דוד ביטן (הליכוד)
אין שום בעיה פרסונלית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
צריך לשים על השולחן שמשם זה יצא.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו הבנו את זה משם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עכשיו עניינית: אנחנו רוצים לאזן בין עובדים שמאבדים את זכויותיהם כי יש נגדם חקירה לבין הפגיעה האפשרית – אני מדברת יותר על 45 יום ופחות על השכר – בעובדים שסביבם, שאולי העובדים המושעים פגעו בהם או במערכת כי הם לקחו לכיסם או עשו עבירות כאלו ואחרות.
היו"ר יואב קיש
זה אני מסכים איתך שצריך להגדיר, אמרתי את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ולכן, 45 ימים להגביל את ההשעיה זה בעיני קצת בעייתי. כמובן שאפשר ללכת לבית משפט ושהוא יקבע אבל יש פה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז זה סביר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חושבת ש-45 יום זה לא סביר.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה לענות לך, חברת הכנסת פארן.

הזכרת את נושא התעשייה האווירית. למדנו מנושא זה, אינני אומר שלא. מה קרה שם? היה אינטרס מובהק להנהלה להזיז את ועד העובדים. הם לא הסתירו את זה. הנהלת התעשייה האווירית ניצלה את החקירה ואת זכותם במסגרת ההסכם הקיבוצי לעשות את הפעולה הזו. אין שום היגיון שההנהלה תנצל את החקירה כדי לעשות סדר בתוך ועד העובדים, זו לא מטרת החקיקה. לכן עלה העניין הזה, וזה משך את תשומת ליבנו. מאז הדברים נידונו בבית הדין לעבודה והחקירה הסתיימה וכל הדברים נעשו ולכן ניתן כרגע לדון בעניין.

עולה פה בעיה ציבורית רצינית, שבניגוד לעובדי המדינה, ובניגוד לעובדי הרשויות המקומיות, בחברות ממשלתיות כלל אין נהלים.
היו"ר יואב קיש
אין נהלים. מה שהם סוגרים בינם לבין עצמם זה מה שקורה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר, בוא נעזוב - - -
היו"ר יואב קיש
אחר כך.
דוד ביטן (הליכוד)
תן לי לומר את דעתי.
היו"ר יואב קיש
אמור את דעתך. אני לא כמו השמאל שלא נותן להביע דעה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, לא נותן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר את האמת, אני מרגיש לא נוח. התחייבתי לא להיכנס לעניינים האלה אבל אני מקבל את זה שאנחנו לא יכולים לדון בהשלכות בחמש דקות.
היו"ר יואב קיש
זה לא חמש דקות.
דוד ביטן (הליכוד)
בנוסף, איני יודע מה המשמעות התקציבית. לדעתי אין משמעות תקציבית בכלל, זה לא קיים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מתי-מעט.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בכלל. בסך הכול יש תקציב לשלם לעובד. אם לא הייתה השעיה היו משלמים לו. לכן אני אומר, בואו נשאיר את החוק הזה כמו שהוא, נעביר אותו ככה, ונגמור את העניין. יש לזה חשיבות.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לגבי זה שעוד לא החלטתי. השינוי שאנחנו מדברים עליו הוא צמצום – הרי זה באמת היכן לשרטט את הקו ביו שישה חודשים לשלושה חודשים – אין כוונה לשנות שום דבר מהנוהל שאם הוא עובד הוא מקבל, הדברים האלה יישארו אותו דבר. בסך הכול הדיון פה הוא על משך התקופה, שלא הצלחנו להבין את ההיגיון חוץ מהאמירה שהייתה פה "רוח המחוקק". רוח המחוקק נמצאת כאן, אני מרגיש אותה פה בחדר... אני אחשוב על עניין זה ואיני סוגר אותו עדיין.

אני עובר לנושא הבא.
דלית זמיר
אני רוצה להגיב.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להמשיך.
דלית זמיר
אבל ייצגתם את הרשויות המקומיות ואת נציבות שירות המדינה. אני רוצה להציג את עמדת החברות הממשלתיות.
היו"ר יואב קיש
כרגע איני רוצה לשמוע את עמדת החברות הממשלתיות מכיוון שעדיין איני נוגע בזה.

אני עובר עכשיו לנושא ההצעה של סעיף 1. מי רצה להציע אותו?
איתמר הר אבן
אנחנו.
היו"ר יואב קיש
אז תציעו. על זה אנחנו מדברים. לא סיימתי את החקיקה. את רוצה לדבר על סעיף 1?
איתמר הר אבן
על החלופות?
דוד ביטן (הליכוד)
אם ההצעה שלכם היא לבטל את הצעת החוק אז אין טעם.
דלית זמיר
לא.

אנחנו מבינים שמה שמטריד אתכם זה מצב שבו החברה יכולה לעשות משהו שנראה לכם לא סביר בנסיבות העניין, ורציתם אחרי תקופה להכניס פה גורם אחר – את בית הדין לעבודה.

אנחנו מנסים להימנע ממצב שבו נגביל את החברה יתר על המידה. אנחנו מבינים את הצורך. לכן, חשבנו לייצר איזון נוסף: במקום לחייב אחרי 45 ימים ללכת לבית הדין לעבודה נייצר איזון בתוך החברה עצמה.

אנחנו מציעים לבוא ולומר שכל תקופה מסוימת תבואו שוב לדיון מחודש, לפי ההסכם הקיבוצי בטריבונל שנקבע בהסכם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בטריבונל שנתקע - - -
דלית זמיר
דבר נוסף, הצענו שיהיו עוד אישורים נוספים שיידרשו, כלומר טריבונלים משמעותיים יותר. אנחנו הצענו כאן למשל את המנכ"ל והיועץ המשפטי. אפשר לחשוב על דברים נוספים, הדירקטוריון למשל.
דוד ביטן (הליכוד)
למה חברה ממשלתית מתנגדת שתהיה פנייה לבית הדין לעבודה?
דלית זמיר
לא מתנגדת לפנייה לבית הדין לעבודה.
דוד ביטן (הליכוד)
בית הדין לעבודה זה גורם ניטרלי, שיפוטי, אין שום בעיה.
דלית זמיר
אסביר את עצמי. אנחנו לא מתנגדים לבית הדין לעבודה אך איננו רוצים להקשות יתר על המידה על השעיה במקרים בהם היא נדרשת.
דוד ביטן (הליכוד)
עצם הפנייה מהווה קושי.
דלית זמיר
לפעמים כן. יש לזה גם עלויות, זו גם פרוצדורה, הרבה מאוד פעמים - - -
היו"ר יואב קיש
אני מוכן - - -
דלית זמיר
אנא תן לי לסיים.

במקרים מסוימים החברה לא ששה להשעות עובדים. למרות שבאינטרס הציבורי אנחנו נרצה שעובדים מסוימים יושעו מהחברה. אני לא חושבת שצריך להקשות יתר על המידה. צריך לעשות משהו שהוא סביר ומאוזן על מנת שמי שנדרש לא יהיה בחברה.
היו"ר יואב קיש
אני אומר מה אני מוכן, חבר הכנסת ביטן, וזה אולי גם ישלב את הדיון הקודם.

בסעיף 2(א1)ניתן לומר כך:

"החברה או התאגיד בהם מועסק העובד רשאים להאריך את תקופת ההשעיה לעוד תקופה של 45 יום" – כך שזה יעלה בסך הכול ל-90 יום – "באישור" – תכף נדבר על האישור – "ובכפוף לכך" - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לזה אני לא מסכים.
היו"ר יואב קיש
אז אל תסכים, תקשיב רגע עד הסוף.

"ובכפוף לכך שהעובד לא ייפגע בשכרו בתקופה זו."
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מסכים. זה משנה את כל החוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אז זה 90 יום. אתה לא פוגע בשכר במשך שישה חודשים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מסכים. מי שרוצה שיפנה לבית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
למה זה משנה את כל החוק?
דלית זמיר
אבל למה אחרי 45 ימים? זה זמן מאוד קצר.
דוד ביטן (הליכוד)
עם כל הכבוד, חברה ממשלתית היא, אין פה שום פגיעה ב - - -
דלית זמיר
איפה ראינו שניצלו את הסמכות הזו בצורה לא סבירה?
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, זה לא משנה אם אתה נותן לו, במקום את 45 יום, 90 יום ואתה דואג שב-45 יום - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא מסכים.
היו"ר יואב קיש
אל תגיד סתם "לא" כמו ילד קטן.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, רק לפי העמדה שלך?
היו"ר יואב קיש
אז רק לפי העמדה שלך? אני מנסה להסביר לך ולשכנע אותך, חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
אל תשכנע אותי. אין שום סיבה שחברה ממשלתית, אין שום גם - - -
היו"ר יואב קיש
למה? אם הוא רוצה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה דבר שמקשה על החברה הממשלתית. אם אתם רוצים יותר, פנו לבית הדין לעבודה, זה הכול.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, אני מסתכל על זה מהעיניים של העובד. יש 45 יום, לפעמים זה פרק זמן קצר. מה יכול להיות?
דוד ביטן (הליכוד)
לא שמעתי נימוק.
היו"ר יואב קיש
אני הולך עם הנימוק שלך. אתה אומר "תיפנו לבית הדין לעבודה". אני מסכים איתך שזה מה שיעשה אותו גורם, מנכ"ל, לא משנה מי. אבל מה? יכול להיות שדווקא בזה שאני אומר – ותהליך בבית דין לעבודה גם יכול לקחת זמן שבינתיים הוא נפגע.
דוד ביטן (הליכוד)
לא נכון. בית הדין לעבודה יכול לתת צו ביניים.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, מה אתה עושה? בזה שנתת עוד 45 ימים בשכר מלא יכול להיות שיעברו עוד 45 יום ואחריהם ייתרו את ההשעיה. אתה מייצר פה סיטואציה שיכולה לייתר הליך שגם גורם עוול לעובד, הליך ארוך. כל מה שהוא נפגע זה בעוד 45 יום.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מוכן לזה בתנאי שלא מדובר בוועדי עובדים. לזה אני לא מוכן.
היו"ר יואב קיש
זה ברור. לא צריך את זה. אני רוצה לעשות את זה איתך.
דלית זמיר
אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לכך שמדובר כאן במקרים שבהם בהסכמים הקיבוציים יש אפשרות להשעיה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, בגלל שהם לא רוצים להתאמץ ולפנות לבית הדין לעבודה אז אני צריך לעשות שינוי בחקיקה?
היו"ר יואב קיש
זה לא להתאמץ, זה למשך הזמן. קח לדוגמא מצב תיאורטי שאחרי חודשיים העסק נגמר והעובד בכלל היה פטור. אז מה קרה? בסיטואציה הזו במקום להתחיל תהליך בבית דין לעבודה, שאתה לא יודע כמה זמן זה ייקח, עברו החודשיים האלה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה לא מייתר את התהליך מול בית הדין לעבודה. הם מאריכים לעובד שוב ב-45 יום ואחר כך ילכו לבית דין לעבודה. אז מה זה משנה מתי אתה הולך לבית דין לעבודה?
דלית זמיר
ילכו כשהחקירה תסתיים.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא שאם מאריכים ב-45 יום אז נגמר ולא מאריכים יותר והולכים לבית הדין לעבודה. זה לא המצב.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שזה מייתר את ההליך בבית הדין לעבודה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
שאלה נוספת אדוני היושב-ראש. לפי ההיגיון שהצגת אז למה להגביל רק ל-45 ימים?
היו"ר יואב קיש
בזה צודק חבר הכנסת ביטן.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם זה בשכר מלא של העובד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בוא תקשיב. מה שקרה בתעשייה האווירית זה שהם יכלו להשעות את הוועד לשנתיים ואין ועד וכל הוועד הולך הביתה.
דלית זמיר
אבל הם לא השעו את הוועד לשנתיים.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, זו שיטה? זה בדיוק מה שהיה בתעשייה האווירית. אתה לא מבין?

למה הנושא הזה העיר את תשומת ליבנו? כי השעו את כל הוועד. משהים ועד לחצי שנה ונגמר הסיפור שלו.
דלית זמיר
שני דברים: גם בחברות הממשלתיות וגם בתעשייה האווירית לא יהיו השעיות לתקופות בלתי מוגבלות. החברות משתמשות בכלי הזה בצורה מידתית. אין להן אינטרס להשעות בצורה שאינה מוגבלת.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה דבר כזה.
דלית זמיר
אני רק רוצה להשלים לגבי השכר.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
דלית זמיר
אינני יודעת מה ההשלכות לגבי השכר.
היו"ר יואב קיש
אז שילכו לבית הדין לענייני עבודה.
דלית זמיר
אנחנו מדברים פה רק במקרים שבהם ההשעיה מוסדרת בהסכם קיבוצי. באותו הסכם מוסדר גם עניין השכר.
היו"ר יואב קיש
פה אני עושה override על ההסדר.
דלית זמיר
השאלה אם זה מוצדק. אם הייתה הסכמה בין העובדים למעבידים.
היו"ר יואב קיש
כן, זה מוצדק. כי אם לא אז זה לא קיים. אז אני מוריד את סעיף 1 לגמרי. זה מה שאת רוצה? שמעת מה אמרו פה. אז נוריד את סעיף 1 לגמרי ושילכו לבית הדין לעבודה.

אני מוכן לתת עוד 45 יום גמישות בכפוף לכך שזה בתנאי שכר מלאים. אבל גם לזה חבר הכנסת ביטן לא מוכן.

אני רוצה לצאת להפסקה בת חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:52 ונתחדשה בשעה 09:58.)
היו"ר יואב קיש
נא לשבת רבותי. אנחנו רוצים להמשיך בישיבה.

הגיע הזמן להחלטות. דיברתי עם חבר הכנסת ביטן ואומר לכם מה הכיוון.

אני מקבל את המלצת חבר הכנסת ביטן – גם בגלל ההתחייבות שלו לא להכניס את הקיצור משישה חודשים לשלושה חודשים – למרות שחברי הכנסת, כולל הוא עצמו, אני יכול להעיד, חושבים שזה נכון, אבל בשל התחייבותך, חבר הכנסת ביטן, אנחנו נכבד את זה ולא נתקן את אורך התקופה. לא לגבי נציבות שירות המדינה ולא לגבי הרשויות המקומיות.

מצד שני, לגבי סעיף 1, אני מבקש שיהיה הנוסח כפי שאני מקריא כעת:

"החברה או התאגיד בהם מועסק העובד רשאים להאריך את תקופת ההשעיה לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 45 ימים, באישור המנהל הכללי של החברה או התאגיד והיועץ המשפטי."
ואני רוצה להוסיף
במקרה זה, בתקופת ההשעיה הנוספת ישולם לעובד שכרו המלא והתנאים הנלווים. כלומר, שכרו לא ייפגע.
דוד ביטן (הליכוד)
אז הלכנו לפי מה שביקשתם.
היו"ר יואב קיש
לא בדיוק. את זה הם לא הסכימו. לא משנה, אם אתם במשרד האוצר לא רוצים אני מוכן להוריד את סעיף 1 לגמרי.
דלית זמיר
אז אולי נוריד אותו לגמרי.
היו"ר יואב קיש
אם אתם לא רוצים אין לי בעיה שנוריד לגמרי.
דוד ביטן (הליכוד)
למה, בגלל השכר?
אהוד לנדאו
במשרד המשפטים אנחנו רוצים את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
בגלל השכר אתם לא רוצים?
דלית זמיר
בגלל שזה שונה מההסכמים הקיבוציים ואני לא יודעת להגיד כרגע מה ההשלכות של זה, ואני חוששת שמכיוון שזה לא - - -.
היו"ר יואב קיש
לא, אני בשלב ההחלטות. אני לא מכריח. אז נוריד את סעיף 1. לא ייתרנו את סעיף 2. הם יכולים ללכת לבית הדין לעבודה ולהסתמך על סעיף 2. זה כמו שנותנים למישהו אופציה נוספת והוא אומר: "אל תיתן לי אופציה". זכותכם, אין בעיה.
איתמר הר אבן
אדוני היושב-ראש, השכר יכול ליצור גם אפקט מצנן.
היו"ר יואב קיש
אז שלא יעשה את זה.
דלית זמיר
אם אנחנו מדברים רק על 45 יום האם אי אפשר להשאיר את זה - - -.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יכול ללכת לבית הדין לעבודה או ללכת על השיטה הזו. מה הבעיה?
דלית זמיר
העובדים הסכימו על ההסדר הזה. אנחנו לא מדברים על חצי שנה. נתתם 90 ימים. זה הכול.
היו"ר יואב קיש
אני נתתי 45 יום.
דלית זמיר
כוונתי ל-45 ימים נוספים.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לתת עוד 45 יום בתנאי שהוזכר למעלה. אתם לא רוצים, לא נוסיף.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לכם אופציה לא לתת לו את השכר. ואז הוא יצטרך לפנות לבית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לוותר. אין לי בעיה. לבקשת החברות הממשלתיות איננו מכניסים את סעיף 1.
דלית זמיר
אין כאן חברות ממשלתיות.
היו"ר יואב קיש
כוונתי לרשות החברות.
דלית זמיר
זה מה שאני אומרת. אני אשמח לברר מול רשות החברות אם תיתנו לי לעשות זאת.
היו"ר יואב קיש
יש לך 10 דקות לעשות זאת.
דלית זמיר
טוב.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זו רק אופציה. את יכולה לוותר על זה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני לא מבין.

נמשיך הלאה, אני רוצה להתייחס לעוד דבר אחד.
איה דביר
אנחנו רצינו להדגיש עוד נקודה, בבקשה.
היו"ר יואב קיש
כן, קיבלתי את הפנייה של משרד המשפטים. אנא הציגי אותה.
איה דביר
חשבנו שבסופו של יום, בחלק מהמקרים, יש כל מיני נסיבות של השעיה. יש נסיבות שכולם יודעים עליהן בתקשורת אבל במקרים רבים הדברים מתרחשים בחדרי-חדרים. המעסיק יודע והעובד יודע. למשל הטרדות מיניות.

עובדים רבים היו מעדיפים שעניינם לא יהפוך לפומבי. בהליכה הזו לקראת מסלול של אישור של בית הדין באופן כופה נוצר סיכוי גבוה שבגוגל ימצאו את השם של העובד.
היו"ר יואב קיש
אז מה ההצעה?
איה דביר
חשבנו שעובד צריך להיות מסוגל לוותר על הזכות שעניינו יהיה מובא בפני בית דין אם זה מה שהוא רוצה, וכיון שיש פערי כוחות בין עובד בודד למעסיק, רציתי להציע שהפנייה לבית הדין תהיה בהודעה בכתב באמצעות ארגון העובדים.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם מדברים רק על החברות הממשלתיות?
היו"ר יואב קיש
כן.
איה דביר
אנחנו דנים בחוק שעוסק רק בחברות הממשלתיות.
דוד ביטן (הליכוד)
כוונתך שהעובד יגיד: "אני מוותר על זכותי"?
איה דביר
כן. בעצם המחשבה שלי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
ואם יופעל על העובד לחץ לא הוגן מצד ההנהלה?
איה דביר
חשבתי על הנקודה הזאת ורציתי להציע שזה יהיה רק באמצעות ארגון העובדים, ככל שישנו ארגון עובדים, כדי שתהיה לארגון העובדים אפשרות לשמור על העובד, לדבר איתו, לראות אם מופעל עליו לחץ, אם זו בקשה אותנטית או לא. וכך הוא אינו עומד לבד מול המעסיק.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אם יש לך נוסח אנא הקריאי.
איה דביר
"הודיע העובד בכתב, באמצעות ארגון העובדים היציג במקום העבודה, ככל שישנו, כי הוא מעדיף שהמעסיק יימנע מלבקש את אישור בית הדין להארכת ההשעיה כאמור בסעיף קטן (א), תוארך ההשעיה ללא פנייה לבית הדין כאמור".
היו"ר יואב קיש
בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לנו בעיה עם זה.
היו"ר יואב קיש
בואו נוסיף שבמידה ושינה העובד את דעתו ההליך חייב צריך להיות ברור, שאם הוא מודיע על שינוי: "בכל עת רשאי העובד להודיע על שינוי דעתו".

בסדר, זה התקבל.
איה דביר
ועוד בקשה אחת.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
איה דביר
רציתי להציע תיקון לסעיף 3 שבו כתוב "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהזכות הנתונה לעובד" ולנסח: "חוק זה בא להוסיף על זכות הנתונה לעובד ואין בו לגרוע..."

אני רוצה לוודא - - -
היו"ר יואב קיש
זה כבר עניין משפטי.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, אין לנו בעיה.
איה דביר
אני רוצה לוודא שסעיף 2 אינו מתגבר על המנגנון ההסכמי. איננו רוצים לפגוע בחופש ההתארגנות.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה מוסיף על הזכות ולא גורע ממנה.
איה דביר
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה פירוש "המנגנון ההסכמי"?
איה דביר
אני יכולה להסביר.
דוד ביטן (הליכוד)
בוודאי שזה - - -
היו"ר יואב קיש
אם ההסכם מרע אז הוא גובר. מי יחליט אם זה מיטיב או לא?
דוד ביטן (הליכוד)
זה מתקן את ההסכמים הקיבוציים. שלא יגידו עכשיו שבגלל שיש הסכם קיבוצי החוק יחול מהיום.
היו"ר יואב קיש
ברור.
איה דביר
לא, אני מנסה להסביר בדיוק למה הצעתי ניסוח זה. בעצם בסעיף 2 מדברים על פנייה לבית הדין. אבל הרבה פעמים בתוך ההסכמים הקיבוציים ישנן ועדות פריטטיות והחלטת ההשהיה אינה של המעסיק לבדו. היא של המעסיק ושל ארגון העובדים גם יחד, מכיוון שזה מבנה ההסכם.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אנחנו מתקנים את החוק. שהמדינה תלך לבית דין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
יש לי בעיה עם מה שאת אומרת, כי אם לתפיסתך זו זכות של העובד שיותר טובה מהפנייה - - -

לא, אנחנו נשאיר את הנוסח כפי שהוא.
איה דביר
אני רק רוצה להסביר.
היו"ר יואב קיש
לא. אין לי זמן. אני משאיר את הנוסח ואומר שני דברים בעניין זה. ראשית - - -
דוד ביטן (הליכוד)
את יודעת, איה דביר, מה פירוש "לא גורע"? שאם העובד יסכים ללכת לפריטטי שילך לפריטטי.
איה דביר
אבל זה לא המצב פה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא גורע, זה רק מוסיף.
איה דביר
לא הספקתי להסביר מה אני מנסה לעשות. אני מנסה לומר שאם ישנה ועדה פריטטית שמחליטה על ההשעיה אז לבית הדין יפנו אחריה, לא במקומה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. אם העובד מוכן לפנות לפריטטי - - -
היו"ר יואב קיש
רק בהסכמה. מבחינתי מה שציינו בהסכמה, כל ההליך בסעיף שאמרת על ההסכמה, אם העובד מסכים לוועדה פריטטית בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
נוסיף את זה.
איה דביר
אבל כרגע זה לא מנוסח ככה.
היו"ר יואב קיש
אז אני מוכן בסעיף ההסכמה של העובד שאם הוא יהיה מוכן להליך פנימי כלשהו אז זה בהסכמה עם הארגון. ואז אנחנו שומרים על זכויותיו. ברגע שהוא לא מוכן הדבר הזה נכנס לתוקף.
דוד ביטן (הליכוד)
בואו נקרא לילד בשמו. אם העובד מסכים ללכת לוועדה פריטטית שילך לוועדה פריטטית, אין שום בעיה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. אז גמרנו, אין שינוי בסעיף 3.
דוד ביטן (הליכוד)
רק הנושא של "לא גורע".
היו"ר יואב קיש
כתוב: "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכותו של העובד".
דוד ביטן (הליכוד)
חייבים להוסיף: אם ארגון העובדים יהיה מוכן ללכת לוועדה פריטטית במקום בית דין לעבודה. צריך לכתוב את זה.
היו"ר יואב קיש
לא, העובד צריך להסכים. אבל את זה כתבנו קודם בסעיף שהכנסנו. כתבנו שהעובד יכול לדחות את זכותו לבית דין אם ישנה הסכמה. אז הוא יכול לתת מכתב שהוא מאשר להליך כזה או אחר ויכול לכתוב כך: "אני מסכים - - -".
דוד ביטן (הליכוד)
זאת זכותו, או הליך אחר בהתאם להסכם - - -
היו"ר יואב קיש
לא צריך לכתוב את זה. מספיק שהוא אומר שהוא מסכים לא לפנות לבית הדין לעבודה בכפוף להתנהלות הליך מול ועדה פריטטית.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לנו בעיה עם זה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בגין, אני מעדכן אותך. דנו ארוכות. חברי הכנסת ואני בראשם סוברים שנכון לקצר משישה חודשים לשלושה חודשים. חבר הכנסת ביטן יושב כאן בכובע כפול כי הוא הבטיח לא לעשות שינוי אז הוא ביקש שלא נעשה שינוי ואני החלטתי לא לעשות שינוי. נכון, האמירה שלך צודקת, אני לא רואה את ההבדל, רוח המחוקק שורה פה ואומרת שלושה חודשים אבל - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא נצא מזה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בגין, לפני שאתן לך לדבר עוד נושא אחרון ובזה נסיים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני רוצה לשים סייג מסוים. לו יתואר שהתיקון שאני ואתה הצענו יהיה בהסכמת נציבות שירות המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם זה בהסכמה אז אין בעיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אז אולי נשיג את הסכמתם.
היו"ר יואב קיש
בשבוע הבא זה עובר בקריאה שנייה ושלישית.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם תסמיך אותי אפשר לפנות.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן להוסיף הסתייגות.
דוד ביטן (הליכוד)
עזוב, הסתייגות לא תעבור.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בגין מתחייב - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בואו ננסח לפני כן. אם תסמיך אותי לשאול את הנציב- - -
היו"ר יואב קיש
יש לי הצעה.

אני מסמיך אותך לגמרי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ואם הנציב יפנה אותי לשר המשפטים - - -
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בגין, חבר הכנסת ביטן, יש לי פתרון.

אנחנו נסיים את החוק ונעביר אותו, אני מסמיך את חבר הכנסת להתנהל מול הנציב עד יום שני. אם תשיג הישגים נעשה רוויזיה נפתח ונפתור את כל הבעיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ואם תהיה בעיה עם הנציבות מה נעשה? כי עד שזה מתגלגל ברשויות.
דוד ביטן (הליכוד)
דווקא ברשויות אתה יכול לקבל תשובה מהר יותר. העיקרון הוא שאם זה בנציבות שירות המדינה אז זה יהיה גם ברשויות וגם בחברות. הממשלתיות
היו"ר יואב קיש
אם נעשה את זה בנציבות שירות המדינה נעשה את זה גם ברשויות.
דוד ביטן (הליכוד)
בואו נסכם עם נציגי הרשויות המקומיות שאם בנציבות שירות המדינה יסכימו אז גם הם יסכימו.
היו"ר יואב קיש
לא תהיה להם ברירה.
חמי לפידור
אנחנו מבטיחים לשקול את זה. אני לא יכול לתת תשובה מראש.
דוד ביטן (הליכוד)
סביר להניח שאם הנציבות תסכים גם אתם ברשויות המקומיות תסכימו.
היו"ר יואב קיש
אני שאלתי לגבי סעיף 5. אם אמרנו שאנחנו לא נכנסים לחוק הרשויות המקומיות אז מדוע התיקון הזה מופיע, ולמה בכלל מתעסקים עם זה? יכול להיות שכדאי להוריד את זה מלכתחילה.
חברים, סעיף 5 החדש – שהיה סעיף 3. נציגת הרשות המקומית מירה סלומון, עכשיו אתם.

אני רוצה להבין, התיקון בסעיף 5 החדש זה רק עבורכם – נציגי השלטון המקומי. מבחינתי אפשר לוותר עליו. האם אתם רוצים אותו?
מירה סלומון
אין בו צורך.
היו"ר יואב קיש
אם כך, נא לבטל את סעיף 5 החדש. אנחנו לא מתערבים.
אורן גבע
אורן גבע מאגף התקציבים באוצר.

ברצוני לציין שככל - - -
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, ראית איך נציגי האוצר הזעיקו אותו מהר...
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו נתווכח איתך, אורן גבע, מכיוון שאין כאן שום עילה תקציבית. אל תבלבלו סתם את המוח. אם אתה תיתן עילה תקציבית אז אנחנו נלך על החוק הזה כפי שהוא ונעביר ברוב של 51. יש גבול.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
חברים, תנו לו לדבר.
אורן גבע
ברצוני לומר שככל שיבוצע שינוי שנוגע לשכר של עובדי מדינה, אזי קשה יהיה לומר שאין עילה תקציבית.
דוד ביטן (הליכוד)
אין עילה.
היו"ר יואב קיש
אין עילה, אתה אמור ממילא לשלם להם את שכרם.
דוד ביטן (הליכוד)
התקציב קיים גם כך. אתה רק מוריד מהתקציב.

אל תצחיק אותנו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כשאתם מכינים הערכה תקציבית, האם נלקח בחשבון הערכתכם כמה עובדים יושעו בשנתיים הקרובות?
אורן גבע
יש נתונים.
היו"ר יואב קיש
אתם מורידים את תקציב שכר ההשעיות מהתקציב שלכם? נו באמת, זה מגוחך, יש גבול לכל תעלול.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אתם משלמים גם כך את כל משכורתו.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו לא מטומטמים.
היו"ר יואב קיש
דלית זמיר, אני ירדתי מסעיף 1 ומעוניין לסגור את החוק. האם יש לך תשובה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
משירות המדינה זה 200 איש.
אור רוזנמן
עורך דין אור רוזנמן ממשרד העבודה.

לגבי סעיף התחילה, מכיוון שיש כאן התערבויות בהסכמים קיבוציים, אנחנו רוצים לאפשר זמן לצדדים בהסכמים הקיבוציים להתאים את ההסכמות שלהם לנורמות הקבועות בחוק. לכן, אנחנו סבורים שכדאי להאריך את משך התחילה, על מנת לאפשר לצדדים לכתוב מחדש את ההסכמים.
היו"ר יואב קיש
בכמה זמן אתם מעוניינים להאריך?
אור רוזנמן
אני חושב שאפשר לדבר על לפחות חצי שנה עד תשעה חודשים.
דוד ביטן (הליכוד)
עזוב אותך, הגזמת.
היו"ר יואב קיש
שישה חודשים זה בסדר. בזמן הזה יערכו את התיקונים הנדרשים בהסכמים.
דוד ביטן (הליכוד)
אור רוזנמן, אתה מבקש סתם אבל תקבל.
היו"ר יואב קיש
לפרוטוקול אציין שהסיכום כאן יגבר על כל הסכם קיבוצי קיים ברגע שייכנס לתוקף.
איה דביר
רק בהיבטים המטיבים.
דוד ביטן (הליכוד)
יש להוסיף זאת בחוק.
היו"ר יואב קיש
רק במה?
איה דביר
רק במה שמיטיב.
אורן גבע
ככל שזה לא פוגע בזכויות העובד.
דוד ביטן (הליכוד)
ודאי.
איה דביר
אנחנו יכולים להוסיף - - -
היו"ר יואב קיש
יש את סעיף 3 שאומר זאת בבירור.
איה דביר
הצעתי ניסוח יותר ברור.
היו"ר יואב קיש
לא טוב. אלעזר שטרן, האם יש להוסיף לחוק את כל מה שאמרתי עכשיו?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לגבי מה?
היו"ר יואב קיש
שזה גובר על כל הסכם קיבוצי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא.
איה דביר
אתם אומרים שתי אמירות סותרות. או שזה מוסיף ומיטיב, או שזה מתגבר וגורע מזכויות העובדים. כדאי לחדד נקודה זו.
היו"ר יואב קיש
החוק מתגבר. אבל, מכיוון שהחוק עצמו מדבר רק על הוספה, אז כן – זו רק הוספה.
איה דביר
אני חושבת שזה לא בהכרח תמיד מיטיב, ולכן הצעתי את הניסוח שהחוק רק בא להוסיף ולא לגרוע.
היו"ר יואב קיש
ולא הסכמנו על כך.

(הוא אמר שהוא מסכם אבל לא באמת סיכם ונתן לדיון להמשיך, אז הייתי מוחקת את המילים הללו.)
איה דביר
זו לא שאלה של ניסוח, זה שינוי מהותי.
היו"ר יואב קיש
נציגי המשטרה בבקשה.
סיוון שחר
סיוון שחר מחטיבת החקירות במשטרת ישראל.

רצינו להסב את תשומת הלב, אין פה התנגדות כללית. מבחינת ההעברה של חומרי החקירה לבית הדין – אנחנו מעריכים שברגע שתתקבל הצעת חוק זו יתרבו המקרים שבהם נצטרך להעביר לבית הדין חומרי חקירה בהקשר לחקירות שמתנהלות. זה מגדיל את הסיכוי לפגיעה אפשרית בחקירות מבחינת דליפת מידע.
דוד ביטן (הליכוד)
מה את מציעה?
היו"ר יואב קיש
את אומרת שזה המצב.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל גם ככה הם יכולים לפנות.
סיוון שחר
נכון, גם היום רשאים לפנות וגם היום אנחנו נדרשים לכך. אנחנו פשוט חושבים שעקב הצעת החוק הזו יהיו יותר מקרים שבהם נצטרך לעשות זאת.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מציע לבדוק שוב את המספרים. כנראה שיהיו יותר.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה לא הרבה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כדאי לבדוק זאת ביחס לאותה בעיה של גילוי מסמכים ופגיעה בחקירה.
דוד ביטן (הליכוד)
חבר הכנסת בגין, סיוון שחר אומרת שאין בעיה כזו.
אהוד לנדאו
זה מידע שיש רק למעסיק.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל מה שחסוי מובא בפני שופט, זה הכול.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם אתם רוצים במעמד צד אחד אז בסדר.
סיוון שחר
שופט, מזכירות, קלדנית, יש כאן עסק קצת מורכב.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם מראים את זה לשופט, לא לעובד.
איתמר הר אבן
המידע לא אמור להגיע לבית הדין.
אהוד לנדאו
המידע לא אמור להגיע.
היו"ר יואב קיש
יראו את זה לשופט והוא יראה מופתע ...
אהוד לנדאו
אדוני היושב-ראש, המידע הפלילי לא אמור כלל להגיע לידי בית הדין. זאת מכיוון שבית הדין יבחן את מה שיש לפני המעסיק. אם כבר זה הגיע למעסיק המידע שיגיע לבית הדין אינו יותר גרוע מהמידע שמונח בפני המעסיק. יש לזכור שזו לא המדינה עצמה, זו לא המשטרה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בבית הדין יש מידה רבה של פרטיות.
דוד ביטן (הליכוד)
עושים את זה חסוי, מה הבעיה?
סיוון שחר
סביר להניח שבית הדין - - -
היו"ר יואב קיש
חברים, אני רוצה לסיים.

חבר הכנסת ביטן, אינך יכול להתלונן שהדיון ארוך ומצד שני למשוך את כל הדיון.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אמרתי להם פשוט - - -
היו"ר יואב קיש
ברצוני להתקדם. אני מחכה לתשובתם לגבי סעיף 1. ונושא שני, לגבי סעיף 2, ובזה אנחנו מסיימים כי כבר דנו בשאר הדברים. אנחנו נעבור על הכול לפני ההצבעה כדי לראות שאנחנו סגורים.
בסעיף 2(א2) הגדרנו כדלהלן
"אם מצא בית הדין כי הארכת ההשעיה המבוקשת היא סבירה בנסיבות העניין."

אני חושב שעל ה-"סבירה בנסיבות העניין" כדאי להרחיב מעט כי זה מאוד רחב.
איתמר הר אבן
אדוני היושב-ראש, אנא תן לנו מעט זמן להתייעץ לגבי סעיף 1.
היו"ר יואב קיש
אני נותן לכם זמן – נא לעשות זאת מחוץ לאולם.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, מה הנוסח היום?
היו"ר יואב קיש
על פי מה הנציב שוקל? מה ההגדרה בנוסח?
דוד ביטן (הליכוד)
הוא הולך לפי אותו הנוסח.

כתבנו "סבירה בנסיבות העניין". מה קורה בממשלתי? מה בית דין שוקל?
היו"ר יואב קיש
האם כתוב: "שיבוש הליך חקירה", "פגיעה באינטרס של המעסיק"? מה כתוב שם?
אהוד לנדאו
בסעיף ההשעיה של הנציב כתוב כך:

"התחילה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד ועבירה שלדעת נציב השירות יש עמה קלון, רשאי נציב השירות להשעותו ממשרתו לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה - - -."
(אין צורך להזיז את הטקסט עוד טאב אחד קדימה.)
היו"ר יואב קיש
רגע, קודם כל ככה, לדעתו יש עמה קלון.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני מציע להשתמש בנוסח החדש יותר של חוק הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
בוא נשמע את היועץ המשפטי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני קורא מסעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות:

"התחילה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד רשות מקומית בעבירה שמפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו זה."

היום לא משתמשים במונח "קלון" אלא במונח הזה. אני חושב שאולי זה המונח הרצוי. אמשיך לקרוא: " רשאי ראש הרשות המקומית - - -"

בסדר, מבחינת מה שבית הדין - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז תקרא את זה.
היו"ר יואב קיש
"אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו."
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה בדרך כלל המונח שמשתמשים בו ולא "קלון".
היו"ר יואב קיש
בסדר גמור.
אהוד לנדאו
מה שרצינו לחדד במשפט הזה הוא שהסבירות – בסופו של דבר בית המשפט בוחן כאן החלטה של המעסיק. המעסיק הוא זה שצריך להחליט אם להמשיך את ההשעיה או לא. ההשעיה הזו כבר התקבלה אצל המעסיק ובית הדין צריך לבחון את שיקול דעתו של המעסיק, כך גם קורה בשירות המדינה. בשירות המדינה, כמו שאמר ראש אגף משמעת בשירות המדינה בשבוע שעבר, בודקים האם התהליך נעשה בצורה סדירה – אם לפני תחילתו של התהליך הגיע אל הנציב כל המידע ואם אותו מידע היה רלוונטי.

אותו דבר אנחנו מצפים שיהיה פה. המעסיק הוא זה שצריך לשקול את הדברים בסופו של דבר.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שגם בית המשפט יפעיל שיקול דעת לגבי עניין זה. זו בדיוק הנקודה.
אהוד לנדאו
בית המשפט מפעיל שיקול דעת.
דוד ביטן (הליכוד)
יש צורך בשיקול דעת כפול. קודם כל אתם עושים שיקול דעת אם להשעות את העובד, ואז בית הדין מפעיל גם הוא שיקול דעת.
היו"ר יואב קיש
על פי מה הוא מפעיל את שיקול הדעת?
אהוד לנדאו
על פי שיקולים ענייניים.
דוד ביטן (הליכוד)
בית המשפט מבקר את שיקול הדעת שלכם.
איה דביר
השיקולים שבוחן בית הדין הם בדיוק השיקולים שבחן המעסיק.
דוד ביטן (הליכוד)
בדיוק. לכן אין שום בעיה - - -
איה דביר
בית הדין נכנס לנעלי המעסיק ובודק שנית את שיקוליו. מה שקובע את רוחב היריעה שייבחן בבית הדין אלו אותם השיקולים שעמדו לנגד עיני המעסיק.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
את סבירות השיקולים הללו.
דוד ביטן (הליכוד)
זה בוודאי מה שבין המשפט עושה. הוא חייב לבדוק את השיקולים.
היו"ר יואב קיש
אלעזר שטרן, אנא הקרא מסעיף2(א2): "אם מצא בית הדין כי הארכת ההשעיה המבוקשת" - - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני סבור שיש לנסח כך:

"אם מצא בית הדין כי מדובר בעבירה שמפאת מהותה חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו".
(לא צריך להזיז את הנוסח טאב אחד פנימה.)
דוד ביטן (הליכוד)
זה מצוין.
היו"ר יואב קיש
זה בסדר גמור.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם בית הדין שוקל זאת אז זה בעצם גם מה שהמעסיק צריך לשקול.
אהוד לנדאו
אנחנו רוצים לחדד שבית הדין עושה ביקורת שיפוטית על החלטה קיימת של המעסיק.
היו"ר יואב קיש
לא, בית הדין מפעיל גם שיקול דעת.
אהוד לנדאו
בית הדין תמיד מפעיל שיקול דעת.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בגין בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
בית הדין אומר שהעובד לא ראוי בגלל כל מיני סיבות אז הוא אינו ראוי. זה גם מה שאתם צריכים לשקול.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני רוצה להדגיש שכמו שנאמר, ההשעיה היא מתפקידו ולא מכלל התפקידים האפשריים באותו הארגון.
היו"ר יואב קיש
נכון.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אין חובה על המעסיק - - -
אהוד לנדאו
אין חובה על המעסיק. פה מדובר אחרי שהמעסיק החליט לעשות משהו שיש עליו ביקורת. אין חובה על המעסיק להשעות. המעסיק יכול, רשאי, ובדרך כלל זה מה שהוא עושה, לבחור באמצעים אחרים. הוא יכול להעביר אותו מתפקידו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא לכך התכוונתי. כשאומרים: "השעיה מתפקידו" מדובר בתפקיד המסוים שבו הוא משרת כעת באותו הארגון. אבל ההבנה שלי היא שאין משתמע מכך שלא יכול להיות לו תפקיד אחר, שווה-ערך או לא, באותו ארגון ככל שיימצא תפקיד שכזה.
אור רוזנמן
ואז לא מדובר בהשעיה.
אהוד לנדאו
לא מדובר בהשעיה, והחוק לא חל עליו.
אור רוזנמן
אם מעבירים אותו לתפקיד אחר אזי אין מדובר בהשעיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל הנוסח: "אינו יכול להמשיך בתפקידו", לא בעבודתו בארגון. אני רק מפנה אל הדיוק הזה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נלך על פי אותו הנוסח שישנו ברשויות המקומיות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מעלה את המשמעות, המשמעות האפשרית או טענה אפשרית של עורך דין.
איה דביר
זו אכן טענה אפשרית. אני חושבת שאתם משנים את מנגנון ההחלטה בצורה עמוקה יותר. אם המעסיק לא השעה מהסיבות האלה אז בית הדין יכול לומר שהמעסיק לא ביקש אבל הוא חושב שצריך משהו אחר.
היו"ר יואב קיש
אם בית הדין חושב אז שיחליט. אני לא נכנס לשיקולי בית הדין בעניין הזה.
איה דביר
במקור אמרתם שאתם חוששים שיהיה שימוש לא נכון של המעסיקים במנגנון הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
נוסיף את המילים: "בין השאר".
אהוד לנדאו
זו הסיבה שהצענו לנסח: "בסבירות", שזה אומר - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זה רחב מידי.
דוד ביטן (הליכוד)
זו החלטה מינהלית רגילה.
היו"ר יואב קיש
חייבים לצמצם את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז נכתוב: "בין השאר".
אהוד לנדאו
אבל הסבירות אינה מתארת את הסיבה שבגינה ניתן להשעות.
היו"ר יואב קיש
נכתוב: "סבירה בנסיבות העניין, בין השאר". ואז המשפט הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
ואז זה מרחיב את האפשרויות.
היו"ר יואב קיש
נציג משרד העבודה בבקשה.
אור רוזנמן
אעיר הערה לבקשת נציגי המשרד לביטחון פנים: תפקידו של בית הדין הוא למתוח ביקורת שיפוטית על החלטת המעסיק.
היו"ר יואב קיש
דיברנו על זה ואנחנו לא מסכימים עם זה. אנחנו רוצים שהוא יפעיל פה שיקול דעת נוסף.
אור רוזנמן
העניין הוא שככל שבית הדין יבקש או - - -
דוד ביטן (הליכוד)
כתבנו: "בין השאר". הוא ישקול את דברי המעסיק וגם ישקול את הנושא לפי חומרי החקירה האם ראוי שימשיך העובד בתפקידו.
היו"ר יואב קיש
מישהו מהמשטרה רוצה להתייחס?
איילה וינשטיין
איילה וינשטיין, הלשכה המשפטית של המשרד לביטחון פנים.

אנחנו רוצים להבהיר שאיננו סבורים שראוי שבית משפט ייחשף לחומרי חקירה מתנהלת, מכיוון שזה עלול לפגוע בחקירה.
היו"ר יואב קיש
אז בקשו דיון סגור או במעמד צד אחד.
דוד ביטן (הליכוד)
בית דין לעבודה לא יכול להיחשף - - -? אף פעם לא שמעתי דבר כזה.
איילה וינשטיין
אנחנו מבקשים להביא לשיקול דעתה של הוועדה האם אולי יהיה נכון לקבוע שבמקרים שבית הדין פונה למשטרה ומבקש חומרי חקירה, והחקירה מתנהלת, והמשטרה סבורה שיש בכך בכדי לפגוע בהליך החקירה, שתהיה אפשרות סירוב.
היו"ר יואב קיש
לא, אתם תציגו לבית הדין - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז איך בית המשפט יחליט? הגזמתם.
היו"ר יואב קיש
אינני נכנס לסמכויות בית הדין. ברצוני לסכם את הדיון.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
מה לגבי הקראת הנוסח?
היו"ר יואב קיש
אני אעבור ותגיד לי אם שכחתי משהו. אם אתה רוצה להקריא את הנוסח אז בסדר.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"אם מצא בית הדין כי הארכת ההשעיה המבוקשת היא סבירה בנסיבות העניין בין השאר נוכח מהותה, חומרתה ונסיבותיה של העבירה."
היו"ר יואב קיש
ואיפה "תפקידו"?
דוד ביטן (הליכוד)
איפה הסעיף הזה?
היו"ר יואב קיש
תן לי, אני אקריא.
דוד ביטן (הליכוד)
הכנסת את זה. למה הוצאת את זה פתאום?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הכנסתי: "בין השאר נוכח מהותה חומרתה ונסיבותיה של העבירה."
היו"ר יואב קיש
"אם מצא בית הדין - - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אנחנו רוצים להשאיר כך: "הארכת ההשעיה המבוקשת בנסיבות העניין בין השאר נוכח מהותה חומרתה ונסיבותיה של העבירה."
היו"ר יואב קיש
לא "של העבירה" אלא: "שאין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו."
דוד ביטן (הליכוד)
ולאור התפקיד שהוא מכהן בו." הרי זה מה שחבר הכנסת בגין העיר.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, "ושאין הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו."
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל זה לא משתלב בנוסח. כמו שאמר חבר הכנסת ביטן.
היו"ר יואב קיש
אז תשלב. הנה הנוסח: "אם מצא בית הדין כי הארכת ההשעיה המבוקשת היא סבירה בנסיבות העניין, בין השאר בשל חומרתה ונסיבותיה ושאין הוא ראוי להמשיך בתפקידו."
דוד ביטן (הליכוד)
בתפקיד הספציפי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כתוב "בתפקידו", אני רק מעיר.
אהוד לנדאו
שלאורה אין הוא רשאי, שבעקבותיה אין הוא רשאי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כשמדובר בסוג עבירה כזו שבעקבותיה הוא לא יכול לשמש בתפקידו.
היו"ר יואב קיש
אין הוא רשאי. בדיוק.

יש תשובה מרשות החברות הממשלתיות?
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, מה רוצים נציגי המשרד לביטחון פנים?
(לחבר את המשפטים – הם ממש המשכיים.)
הרי העובד מושעה בגלל החקירה. עכשיו, פונים לבית הדין. אז בית הדין לא יכול לדעת במה מאשימים אותו? זה לא הגיוני. איך בית הדין יחליט?
איילה וינשטיין
עלינו לקחת בחשבון שישנם חומרים שהעובד לא נחשף אליהם ואולי השופט כן. אז איך העובד יתגונן?
היו"ר יואב קיש
אז תגידו לשופט את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
בשביל זה יש את המעסיק.
היו"ר יואב קיש
אין בכוונת הוועדה להתערב בהתנהלות המשטרה מול בית הדין לעבודה.
דוד ביטן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, תן להם משהו.
היו"ר יואב קיש
לא צריך.
דוד ביטן (הליכוד)
טוב. לא נפגע בחקירה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
האם בבית דין לעבודה ניתן להגיש מסמכים במעמד צד אחד?
היו"ר יואב קיש
נציגי המשרד לביטחון פנים, האם אתם בסדר עם הנוסח?

הנוסח מקובל על נציגי המשרד לביטחון פנים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שאלתי האם ניתן להגיש מסמכים לבית הדין במעמד צד אחד. התשובה היא חיובית.
היו"ר יואב קיש
נציגי רשות החברות, את סעיף 1 כפי שניסחתי אתם רוצים או לא?
דלית זמיר
אנחנו מבקשים מאוד שתחשבו שוב.
היו"ר יואב קיש
לא, אני שאלתי שאלה.
דלית זמיר
ישנה מחלוקת בינינו בעניין הזה מכיוון שמשרד המשפטים בא ואומר שיש פה בעיה של אי-שוויון שזה יוצר מול עובד המדינה, מול ההסדרים האחרים שקיימים, שמאפשר למדינה לייצר איפה ואיפה לפעמים לא בכוונה כלפי סוג מסוים של עובדים. לכן נכון שהשכר יהיה זהה לכולם. מדובר בסך הכול בניגוד לדעתנו – אנחנו רצינו לאפשר לחברה להאריך לתקופות ארוכות הרבה יותר ולפחות לחצי שנה. קיבלנו רק 45 ימים נוספים. אנחנו מבקשים ששוב תשקלו ש-45 הימים הללו יהיו בכפוף להסכמים הקיימים שהעובדים הסכימו עליהם ממילא. זאת על מנת לא לעודד אי-שוויון.
היו"ר יואב קיש
אני אומר בצורה הכי ברורה: אינני מוכן לתת מעבר ל-45 יום. הסכמתי לעוד 45 יום וזהו.
דלית זמיר
יש אפשרות לפתוח את הדיון מול בית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, שילכו לבית הדין לעבודה.

טוב, סעיף 1 לא נכנס. הם לא מוכנים לקבל אותו והוא לא נכנס. אני רוצה לעבור על הסיכומים.
דלית זמיר
אתם לא מאפשרים את האופציה של הארכה של 45 יום נוספים לחברות הממשלתיות. אנחנו חושבים שזו טעות מוחלטת.
היו"ר יואב קיש
אני אמרתי שזה יהיה בכפוף לשכר. אתם, נציגי החברות הממשלתיות, לא רוצים.
דלית זמיר
לא שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים את זה אך משרד המשפטים טוען שזה יוצר אפליה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הסיפא שאדוני ביקש להכניס בנוגע לשיקול הדעת של בית הדין אינה משתלבת היטב בנוסח החוק.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה מציע?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני פשוט מציע להשאיר את זה בצורה של:

"הארכת ההשעיה המבוקשת היא סבירה בנסיבות העניין בין השאר בשל מהותה, חומרתה ונסיבותיה של העבירה."
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להכניס את הנושא של "תפקידו". לא מוותר על זה. מצדי נמחק את "נסיבות העניין" ונחזור לנוסח הראשון. חברים, אל תעשו עלי סיבובים. זה לא יהיה.

טוב, אנחנו מתקרבים לקראת סיכום ואני אקריא את הנוסח כפי שיהיה.

קודם כל, הנושא שדיברנו עליו, אני מבקש לשנות את סעיף 2(א2) ככה שיהיה כתוב בצורה הכי ברורה: "אם מצא בית הדין שמפאת חומרתה ונסיבותיה - - -"
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא אמרנו שיש קודם - - -.
היו"ר יואב קיש
לא, הם לא רוצים, אני לא מסתדר עם הנוסח.
אהוד לנדאו
אנחנו מנסים להציע נוסח אחר.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה "תקופות נוספות"? יש 45 יום וזהו.
דלית זמיר
לזה אנחנו מסכימים, רק תקופה אחת.
אהוד לנדאו
אנחנו מנסים להציע נוסח אחר, אדוני היושב-ראש. אין לנו התנגדות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשלב את מה שכתוב פה שזה "החומרה והנסיבות" ו-"אינו ראוי לשמש בתפקידו". אם תמצאו נוסח שיכיל זאת אז אני מוכן לחיות עם זה, אבל לא בלי זה. זה דבר ראשון.
דוד ביטן (הליכוד)
לגבי מה זה?
היו"ר יואב קיש
לגבי: "אם מצא בית הדין כי ההארכה".
דוד ביטן (הליכוד)
אבל גמרנו את הנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
אז עכשיו נציגי החברות הממשלתיות חזרו מההתייעצות והם רוצים להוריד את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד הפעם אתם חוזרים לזה?
דלית זמיר
הייתה אי-הבנה. המבנה התחבירי של המשפט לא יצא טוב. ננסה להציע נוסח על פיו העבירה קשורה גם לתפקידו כמו שאתה מבקש.
היו"ר יואב קיש
"אין הוא ראוי לשמש בתפקידו."
דלית זמיר
רגע, אבל לא בהכרח.
דוד ביטן (הליכוד)
הלכנו לפי החוק עצמו.
דלית זמיר
על זה לא דובר. העבירה לא חייבת להיות קשורה לתפקיד שלו בשביל להשעותו. זו אחת מהנסיבות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אמרנו שבין השאר.
דלית זמיר
בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
שמנו את המילים "בין השאר".
היו"ר יואב קיש
אבל חייב להיות הדבר הזה.
דלית זמיר
הניסוח "בין השאר" מקובל.
דוד ביטן (הליכוד)
בוא נלך לקראתם ונוריד מה-45 ימים יום אחד בלבד.
(כשמדובר על יותר מעשרה פריטים אפשר לכתוב 45 יום או 45 ימים, שניהם נכונים. במקרה הזה בגלל שמיד אחרי כן אומרים "יום אחד בלבד" אז הייתי כותבת "45 ימים" כדי שלא ייצא "45 יום יום אחד בלבד", משפט שנראה מוזר. בכלל, אני מעדיפה לרשום ברבים: 42 ימים, 67 שקלים, ולא 42 יום או 67 שקל, אבל זה אני.)
היו"ר יואב קיש
אבל רק עם שכר מלא, אחרת אני לא מכניס את זה.
דלית זמיר
רק תבינו שבהסכמים הקיבוציים המוגדרים, הרי לפי הנוסח שכתבנו ניתן לבצע השעיה רק אם בהסכם הקיבוצי - - -
היו"ר יואב קיש
אם העובד יסכים אפשר להמשיך. הכנסנו את הסעיף הזה ואולי לא הייתם פה. הכנסנו סעיף שמאפשר לייתר את ההליך של בית הדין האזורי לעבודה במידה והעובד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אז תמיד הוא יבקש שכר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, טוב מאוד. במידה והעובד דרך הארגון שלו מסכימים ללכת להליך אחר יחד עם המעסיק. כלומר, במקום הזה.
דלית זמיר
אני מבינה אבל אני מדברת על מצב של כפייה. ההסכם הקיבוצי מסדיר את זה והסכימו על 50% שכר בדרך כלל ותקופה של 45 ימים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה לומר משהו. אני חושב שהלקונה שהייתה בחוק – שהוא לא חל על החברות הממשלתיות – עצם התיקון הוא משמעותי. לכן אין לי בעיה ללכת לקראתם בעוד 45 יום גם אם יש פגיעה בשכר. אני חושב שעצם ההסכמה לשנות את זה, שזה חל גם על תאגידים על פי דין - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא מוכן.
נעם הרצוג
נעם הרצוג ממשרד המשפטים.

אדוני, אנחנו חוששים שייווצר מצב שכשיש שני מסלולים מקבילים המעסיק לא ילך לבית הדין לעבודה. זה ירוקן את החלופה של בית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
ואז מה?
נעם הרצוג
אז לשם מה נתכנסנו?
היו"ר יואב קיש
מה יקרה אם הוא לא ילך לבית הדין לעבודה?
נעם הרצוג
יהיה מצב שונה מהמצב בשירות המדינה. אנחנו יוצרים פה אפליה במובן הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
פה יש שינוי משמעותי לגבי חברות ממשלתיות. יש פה הסכמה גם של משרד המשפטים וגם של נציגי החברות הממשלתיות. לדעתי זה טוב כשלעצמו.
היו"ר יואב קיש
זה כל מה שמפריע לכם? אני רוצה לדעת מכיוון שאני לא רוצה לעשות את זה. אם התשובה תהיה שרשות החברות מצטרפת ומסכימה לחוק וזה השינוי אז בסדר, אני מוכן לשקול את זה.
דלית זמיר
רשות החברות בפני עצמה אינה מצטרפת.
היו"ר יואב קיש
נעזוב את זה. אני לא רוצה לשנות.
דוד ביטן (הליכוד)
דלית זמיר, ועדת השרים הסכימה, אז תגידי שכן. מה הבעיה?
דלית זמיר
אנחנו אומרים שההסדר הזה הוא הטוב ביותר שאפשר לייצר בהתאם לנסיבות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כמה מושעים בשנה בחברות הממשלתיות?
איה דביר
אין הרבה.
דלית זמיר
אין בידי נתונים מדויקים אבל אין פה הרבה. אנחנו שומעים על הדברים האלה בתקשורת. הרי אנחנו יודעים על מה מדובר. אין פה יותר מידי מקרים.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, אני לא מכניס את זה, לא בלי שכר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם אין פה יותר מידי מקרים איזו התנגדות יכולה להיות אם יהיה דיון רציני?
דלית זמיר
על מה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
על ההשעיה והשכר.
דלית זמיר
הבעיה שהעלה משרד המשפטים היא שזה יוצר אפליה לעומת ההסדר שקיים בשירות המדינה. זה גם גורם לחברה לשלם לחלק מהאנשים שכר מלא ולחלק לא.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל הוא מקבל מחצית מהשכר.
היו"ר יואב קיש
מי אמר את זה?
דלית זמיר
לפי ההסכם הקיבוצי. אני לא מכירה הסכם קיבוצי שלא קובע שכר כלשהו.
דוד ביטן (הליכוד)
את רוצה שוויון?
דלית זמיר
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אם את מאריכה העובד מקבל מחצית מהשכר גם אם ההסכם הקיבוצי לא אומר את זה?
היו"ר יואב קיש
לא, היא לא מוכנה.
דלית זמיר
בסדר, זה עדיף לנו.
נעם הרצוג
לפי ההסכם הקיבוצי.
דוד ביטן (הליכוד)
אני חושב שכך צריך להיות.
נעם הרצוג
אחרי שבית הדין מאריך אנחנו עדיין - - -
דוד ביטן (הליכוד)
יחולו אותם כללים לגבי השכר. מה אתם רוצים? אתם אומרים: "אי אפשר לאשר בגלל אי-שוויון", אז תשוו. הרי פה הוא יכול לא לקבל בכלל.
היו"ר יואב קיש
אתה מבין, חבר הכנסת ביטן? סתם התעקשות עבור 30 איש. אני לא רוצה לפגוע להם בשכר. אני לא מוכן. אינני רוצה לפגוע להם בשכר, נקודה. אתם רוצים להשעות אותם – תשעו אותם. לא פוגעים להם בשכר. יש לכם בעיה – לכו לבית הדין לעבודה. לא יהיה.

אנחנו סיכמנו.
איה דביר
יש לנו הצעה לנוסח לנושא של "בנסיבות העניין".

אני חושבת שלא כדאי להגיד "אינו מתאים לתפקידו" משום שאנחנו רק בהשעיה, עוד לא הוכרע משפטית שהוא אשם.
היו"ר יואב קיש
לתפיסתו, אז למה הוא משעה אותו?
איה דביר
אז אני מציעה לנסח: "אם מצא בית הדין כי בשים לב לתפקידו של העובד וחומרת העבירה ומהותה הארכת ההשעיה המבוקשת היא סבירה בנסיבות העניין."
(לא להכניס טאב אחד קדימה, ואני מציעה כן לחבר בין המשפט שלפני הנוסח לבין הנוסח.)
זה קושר את זה לתפקיד של העובד ולחומרת העבירה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ההתאמה לתפקיד זה מועתק מהנוסח הקיים. לא חידשנו כאן.
היו"ר יואב קיש
זה יפגע בו כל הסיפור הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לפי הנוסח של החוק. למה שם זה שונה מפה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה מועתק מנציבות שירות המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם יודעים מה זה "סביר"? זה אומר שאפשר לעשות מה שרוצים.
היו"ר יואב קיש
אני לא מבין. הרי אתם אומרים, אמנם יש קצת הבדל בנוסח בין נציבות שירות המדינה לבין חוק הרשויות המקומיות, אבל כשבא ראש הרשות או מי שרלוונטי לטפל בעניין הוא מסתכל, ואני רוצה להכניס את אותו הנוסח: "בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו".
אז כך
(אין שום סיבה למה לא לחבר.)
"אם מצא בית הדין בעבירה שמפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו.".

אני רוצה ללכת אחד לאחד עם הנוסח הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה משנה? בית הדין יחליט מה הוא רוצה. כתבנו: "בין השאר" ובית הדין ישקול את כל השיקולים.
היו"ר יואב קיש
לא, אין "בין השאר".
דוד ביטן (הליכוד)
הכנסנו את זה.
היו"ר יואב קיש
אז איך?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"סבירה בנסיבות העניין, בין השאר - - -.
דוד ביטן (הליכוד)
בין שאר העניינים הוא שוקל גם את מה שה - - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אנחנו כבר נמצא את המבנה התחבירי המתאים.
היו"ר יואב קיש
לא, אני רוצה לגמור את זה עכשיו.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האלמנטים שאדוני היושב-ראש אמר יכללו בנוסח החוק.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. שלא יהיה מצב שפתאום המילה "תפקידו" תועבר למקום אחר. המשפט הזה שאמרתי פה חייב להיכנס.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
מבחינה תחבירית אנחנו נצטרך לחשוב איך לסדר את זה.
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את החוק ואנחנו עוברים להצביע עליו.
איתמר הר אבן
אדוני היושב-ראש, מילה אחת לגבי הסמכות המקומית.
היו"ר יואב קיש
סעיף 5 בוטל.
איתמר הר אבן
לא, הסמכות המקומית של בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה. זה לא נצרך. הסמכות המקומית ממילא קבועה בחוק בית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
אז מה נכתוב?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בלי המילים "שבתחומו נמצא מקום העבודה" .
היו"ר יואב קיש
טוב, אז מחק.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנא השאר בפרוטוקול את האפשרות לקבל תשובה מנציבות שירות המדינה.
היו"ר יואב קיש
כפי שאמרתי מהתחלה, אנחנו נעשה רוויזיה במידה ונצטרך ונתקן עד יום שני את הנושא שחבר הכנסת בגין מנסה לקדם מול נציבות שירות המדינה.
(הערה לגבי המילה "רוויזיה" – נהוג בשנים האחרונות לתעתק מילים מלועזית שיש בהן את הצליל V ל-וו (למשל שוודיה, וולוו), אבל עדיין רבים רושמים ב' ולא וו. אתה רואה גם שהמילה רוויזיה נרשמת לך כאן כטעות, למרות שלא טעות לכתוב כך. לכן את המילה הזאת אני מעדיפה לרשום "רביזיה" ואני חושבת שכך כותבים רוב האנשים במחלקה ובכלל.)
כרגע אנחנו מסיימים את החוק. היועץ המשפטי אלעזר שטרן יסקור את השינויים טרם ההצבעה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא אקרא את הכול אלא אסקור את השינויים: בסעיף 1 נשאר הנוסח שבפנינו. תוכנס כאן הגדרה מדויקת של "הסדר קיבוצי" ו-"הסכם קיבוצי".

בסעיף 2, פסקה (1) בסעיף קטן (א) יורדת.

במה שעכשיו מוצג כסעיף 2 פסקה (2), המילים "בתחומו נמצא מקום העבודה" ירדו.
(שים לב לטעויות שלך כאן ברישום של פסקה וסעיף קטן בלי סוגריים. אני מצפה שטעויות כאלה לא יהיו לך.)
הנושא של "הארכת ההשעיה המבוקשת" זה מה שאמרנו, אדוני היושב-ראש:

"סבירה בנסיבות העניין בין השאר בשל מהותה, חומרתה ונסיבותיה שבעקבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו."

אנחנו נמצא את המבנה התחבירי המתאים והוא יכיל את האלמנטים שקראתי כעת.

סעיף קטן 2(ב) נשאר כפי שהוא.

התווסף סעיף קטן 2(ג) שידבר על כך שאם יש הסכמה של העובד – בנוסח שהקריאה איה דביר מקודם.
היו"ר יואב קיש
אתה יכול להקריא אותו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
רגע, בסעיף קטן 2(ב) אולי תסייג לפחות לפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
לא, זה ברוויזיה.
איה דביר
לא רק הנוסח שקראתי. בקשתם להוסיף גם ש-"בכל עת העובד יהיה רשאי לחזור בו מהביטול הזה."
היו"ר יואב קיש
נכון. הקרא את הנוסח בבקשה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני אקרא את הנוסח ונוסיף אחר כך את מה שאמרה איה דביר:
(לא להכניס עוד טאב אחד קדימה.)
"הודיע עובד בכתב באמצעות ארגון העובדים היציג במקום העבודה, ככל שישנו, כי הוא מעדיף שהמעסיק יימנע מלבקש את אישור בית הדין להארכת ההשעיה כאמור בסעיף קטן (א) תוארך ההשעיה ללא פנייה לבית הדין כאמור"
אנחנו נוסיף
(באותה שורה.)
"בכל עת רשאי העובד להודיע על ביטול הסכמתו."
היו"ר יואב קיש
ואז זה מחייב את התהליך.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
סעיף 3, שמירת זכויות, יישאר כפי שהוא.

סעיף 4 גם כן נשאר כפי שהוא.

סעיף 5, לגבי התיקון העקיף לחוק הרשויות המקומיות – יורד.

בסעיף 6 לעניין התחילה – זה יהיה שישה חודשים ולא שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
סיימנו את ההקראה עם כל השינויים המתקבלים לאחר הדיון.

עתה נעבור להצבעה.

מי בעד העברת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק על הגבלת משך ההשעיה של עובד עקב הליכים פליליים נתקבלה פה אחד ותועלה למליאה לקריאה שנייה ושלישית.
איה דביר
רק נציין שלפי החלטת הממשלה אנחנו חוזרים לוועדת שרים בכל מקרה.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר שבעניין הזה וועדת השרים לא מעניינת. החוק הזה יעלה למליאה ביום שני .

תודה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים