ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2018

חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת6
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
11/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 266
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שני, כ"ח בתמוז התשע"ח (11 ביולי 2018), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) (מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח-2018, של חה"כ יוסף ג'בארין
נכחו
חברי הוועדה: מוסי רז – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
יוסף ג'אברין
מוזמנים
ד"ר ציון שלוסברג - מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות, משרד הבריאות

דינה צ'רנו - מנהלת תחום השתתפות וזכאות, משרד הבריאות

אדוה גואל - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

מתן רטנר - מנהל תחום קידום אזורי תעשייה, משרד הכלכלה והתעשייה

עידו אליה - מנהל תחום רגולציה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שמחה רבנוף - אגף שיווק ושירות, קופת חולים מאוחדת
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל/ת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםהצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) (מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח-2018, של חה"כ יוסף ג'בארין
היו"ר מוסי רז
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. על סדר היום הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) (מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח-2018, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
היה לנו דיון לקריאה ראשונה והייתה תמימות דעים בכל הנושאים והפרטים. כעיקרון הרעיון היה ליישר קו עם ההוראות שמופיעות בחוק לעניין אזרחים ותיקים וזה פחות או יותר מה שעשינו. זו הצעה חברתית מבורכת, גם זוכה לתמיכה רחבה מקיר לקיר. גם בקריאה הראשונה לא הייתה התנגדות ולא היו הסתייגויות.

אני מציע שנתקדם ונאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ואולי נוכל להספיק להעביר אותה עוד במושב הזה, בשבוע הקרוב.
ענת מימון
זה אמור לחזור לוועדת שרים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כן. אני מקווה שנצליח. ננסה. אני רק אומר ששמחתי שכאשר הצעת החוק עברה בקריאה הטרומית, עוד לפני הקריאה הראשונה, היו הרבה תגובות חיוביות והיא נתקבלה בהרבה אהדה בציבור ובתקשורת. אני שמח שזה המצב.
היו"ר מוסי רז
מישהו מהנוכחים רוצה להתייחס להצעה בכללותה?

נתחיל בהקראה.
ענת מימון
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) התשע"ח-2018

1. הוספת סעיף 6ה

בחוק שיווי זכויות האישה התשי"א-1951 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6ד יבוא:

"6ה. מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהריון

(1) בסעיף זה -

"טיפול רפואי" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

"מקום ציבורי" – מקום או חלק ממקם, העומד לשימושו של כלל הציבור או של חלק בלתי מסוים ממנו, והמנוי בתוספת.

"שירות ציבורי" – שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט טיפול רפואי.

(2) ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי את השירות כאמור בלא המתנה בתור לאישה בהיריון, על פי בקשתה, ורשאי נותן השירות הציבורי לדרוש מהאישה הצגת מסמך רפואי להוכחת ההיריון. לעניין זה, "תור" – למעט תור שההמתנה בו היא בכלי רכב ולמעט תור שניתן לקבוע בתיאום מראש.

(3) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן קדימות במתן שירות ציבורי לפי תור לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא המתנה בתור לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, וכן לאזרח ותיק הזכאי לקבל שירות ציבורי בלא המתנה בתור לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989".

2. הוספת תוספת

אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
(סעיף 6ה(א))
מקום ציבורי

(1) בית דואר ובנק.

(2) בית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, אצטדיון.

(3) גלריה, מוזיאון, ספריה.

(4) מקום במיתקן תחבורתי המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית. לעניין זה, "מיתקן תחבורתי" – כהגדרתו בפקודת התעבורה.

(5) אתר הנצחה, אתר לאומי, אתר עתיקות גן לאומי ושמורת טבע – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

(6) חנות גדולה כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014".

אני רק אעיר שכפי שאמר חבר הכנסת המציע, אנחנו התאמנו את הנוסח לנוסח שקיים בחוק האזרחים הוותיקים, ההסדרים לגבי אזרחים ותיקים. אנחנו כן נצטרך להוסיף הגדרה של רשות ציבורית בהתאם למה שקבוע שם. בנוסף אנחנו נצטרך לתת אפשרות לשינוי התוספת. שם מדובר על השר באישור ועדת העבודה והרווחה, כאן מתאים שזה יהיה שר המשפטים כי זה חוק שבאחריות שר המשפטים. אם אתם רוצים שזה יהיה באישור הוועדה, ההוספה של מקומות ציבוריים בהם תהיה הקדימות בתור לאישה בהיריון.
היו"ר מוסי רז
לדעתי יכול להיות השר לבדו כל עוד זאת לא גריעה.
ענת מימון
שינוי תוספת, זאת גם גריעה.
היו"ר מוסי רז
למה לא מופיע כאן תחבורה ציבורית?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
ההוספה יכולה להיות גם בגריעה. נכון?
ענת מימון
כן. לכן אתם רוצים שזה יהיה באישור הוועדה.
היו"ר מוסי רז
צריך את אישור הוועדה. אבל למה לא מופיע כאן תחבורה ציבורית?
ענת מימון
יש את המיתקן התחבורתי המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית.
היו"ר מוסי רז
אני מבין. בתור לקנות את הכרטיס לאוטובוס אבל לא לאוטובוס? הכוונה למקום ישיבה באוטובוס.
עידו אליה
באוטובוסים יש מקום ישיבה ששמור לנשים בהיריון.
היו"ר מוסי רז
השאלה אם זה בחוק. זה וולנטרי, לא?
עידו אליה
זה לא וולנטרי. זה מוגדר בחוק. זה מוגדר ברישיונות.
היו"ר מוסי רז
אתה רוצה להתייחס לחוק?
עידו אליה
הייתה לנו הערה אחת והיא נכנסה לתיקון. זה מקובל עלינו.
ענת מימון
במקרה שניתן לקבוע את התור מראש.
היו"ר מוסי רז
כן. זה נכנס.
עידו אליה
מעבר לזה, זה מקובל עלינו.
היו"ר מוסי רז
עוד התייחסויות?
ענת מימון
אני רק אעיר שאם אנחנו לא כותבים תחילה מיוחדת, החוק ייכנס לתוקף מיום הפרסום. בדרך כלל מספר שבועות.
דינה צ'רנו
משרד הבריאות. צריך לקחת בחשבון את ההיערכות בשילוט. זאת לא היערכות ארוכה, אבל אם זה עניין של שלושה שבועות, אולי צריך לשקול.
ענת מימון
חודש, חודשיים?
דינה צ'רנו
חודשיים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
השאלה אם זה מחייב התייחסות מיוחדת.
דינה צ'רנו
לא. לעניין התחולה אין לנו בעיה.
היו"ר מוסי רז
זה לא שיש כאן תשתיות להכין או משהו כזה.
דינה צ'רנו
לא. יש חובה לפרסם.
ענת מימון
לא קבענו חובה לפרסם את העניין אלא לאפשר את זה.

הוספנו את הנושא של שינוי התוספת באישור הוועדה, שר המשפטים והנושא של הגדרת רשות ציבורית.

אפשר להצביע.
היו"ר מוסי רז
יש הסתייגויות?
ענת מימון
יש בקשה לרשות דיבור של חבר הכנסת יהודה גליק.
היו"ר מוסי רז
אני רוצה לבקש לסיעת מרצ.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
והרשימה המשותפת, מי שירצה.
היו"ר מוסי רז
מי בעד אישור הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) (מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח-2018 עם התיקונים? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) (מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר מוסי רז
הצעת החוק התקבלה פה אחד.

תודה, בהצלחה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 08:55.

קוד המקור של הנתונים