ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/07/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת8
ועדת הפנים והגנת הסביבה
03/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 682
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ' בתמוז התשע"ח (03 ביולי 2018), שעה 12:00
סדר היום
1. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז-2017
2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעל גרמן
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
הלשכה המשפטית-מינהל התכנון, משרד האוצר - בנימין ארביב

מלווה חטיבת הדוברות, משטרת ישראל, ביטחון פנים - שבתי גרברצ'יק

משפטנית, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - נועה סוניה עמירב

מנהלת המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי - מירה סולומון
ייעוץ משפטי
רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי


הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז-2017
היו"ר יואב קיש
שלום, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הדיון קצר, רק בנושא מיזוג. אנחנו נבחן את ההיגיון, אם נכון או לא נכון למזג את זה. יש לנו שתי הצעות חוק של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שנמצא פה אתנו. תיכף אני אתן לך את רשות הדיבור. אחת היא הצעת חוק פרטית. שתיהן מתקנות את חוק התכנון והבנייה. הפרטית – מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית. אני מקריא את זה בקצרה: "על אף האמור בסעיף קטן (א), היטל בשל תכנית כוללנית ישולם במועד שבו החייב מימש זכויות לפי התכנית המפורטת שאושרה לאחר התכנית הכוללנית".

אם הבנתי נכון, זה בא להסדיר בעיה שהתפתחה, לדעתי בעיקר בתל אביב, שבגלל שיש תכנית כוללנית, כפי שזה נקרא – דרך אגב, מה זה אומר כוללנית? זה תב"ע? מה זה אומר כוללנית?
רוני טיסר
לא. תכנית כוללנית זו תכנית שחלה לגבי מרחב התכנון. היא לא תכנית מפורטת. לדוגמה, בתל אביב, אם אני לא טועה, מדובר בתכנית הרובעים.
בנימין ארביב
לא, הרובעים זו תכנית ספציפית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמו תכנית מתאר כזאת.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם בתכניות מתאר אחרות אנחנו כבר משלמים היטלי השבחה.
רוני טיסר
בתכנית מתאר לא. יש החרגה מפורשת.
היו"ר יואב קיש
רק בתב"ע?
רוני טיסר
יש החרגה מפורשת - - -
היו"ר יואב קיש
השאלה אם התכנית הכוללנית הזו צריכה לעבור לשלב של תב"ע, ואז ישלמו?
רוני טיסר
כן, צריך להכין תכנית מפורטת.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שבאופן הגיוני אתה אומר בוא נתייחס לזה כמו לתכנית מתאר. היא מדברת בכללי, היא לא תב"ע, ולכן אין שום סיבה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הזכויות מוקנות. בתב"ע יש לי זכויות מוקנות, תשלם על זה.
היו"ר יואב קיש
עוד בתכנית הכוללנית של הרובעים, דברים עוד יכולים להשתנות.
בנימין ארביב
אני רוצה לדייק. לפי הדין היום, התכנית, בין אם היא תכנית מתאר ובין אם היא תכנית מפורטת – הכוונה בתכנית מפורטת, תכנית שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. הגדרת תכנית היום בתוספת השלישית מבחינה בין תמ"א או תמ"מ, שזה לא מהווה אירוע מס. אין חבות נטל השבחה על זה כי אי אפשר להוציא היתרי בנייה; לבין תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת. לפי הדין היום, גם תכנית מתאר שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה מהווה אירוע מס וצריך לשלם על זה. תכנית כוללנית היא סוג של תכנית מתאר. היא תכנית מתאר עוד יותר מתארית. היא חלה על כל מרחב התכנון. לא רק שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, מצטער, לא הבנתי. תכנית מתאר מחייב היום בהיטל השבחה?
בנימין ארביב
כן. היא אירוע מס וצריך לשלם את זה במכר. תכנית מתאר מקומית, לא תמ"א או תמ"מ. תכנית מתאר מקומית.
היו"ר יואב קיש
של הוועדה המקומית?
בנימין ארביב
לא, זה לא חייב. זה יכול להיות של הוועדה המחוזית. לא רק תכנית שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה מחייבת בהיטל השבחה לפי הדין היום.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה משהו תיאורטי שאי אפשר לבנות על זה. אתה לא יכול להוציא היתרים על פי זה.
היו"ר יואב קיש
השאלה מה קורה ליזמים אם כבר עכשיו מתמחרים תמחור עודף על הקרקע בגלל תכנית הרובעים. כשהם יבואו להוציא היתר, הם יכולים כבר לקבל את הזכויות האלה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, כי אין להם תב"ע מקומית. אין להם תב"ע מאושרת.
רוני טיסר
היתר אתה יכול להוציא רק - - -
היו"ר יואב קיש
אז יש פה אבסורד אולי בכל התפיסה של החוק. אתה יכול להגיד שצריך לשלם היטל השבחה ברגע שיש תכנית שתחייב.
בנימין ארביב
שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה. אם לא ניתן להוציא מכוחה היתר, למה אתה מחייב בהיטל השבחה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זו ההצעה.
היו"ר יואב קיש
אני שואל.
בנימין ארביב
זו ההצעה הממשלתית. היא עברה אישור עקרוני של הממשלה, היא לא עברה בוועדת שרים מסיבות כאלה ואחרות. זו ההצעה הממשלתית. ההצעה הממשלתית בדיוק - - -
היו"ר יואב קיש
והשלטון המקומי מתנגדים לזה?
מירה סלומון
לא אדוני. השלטון המקומי סבור שזה נכון לעשות. זה יכול להיטיב עם השוק. הצעת החוק הזו מקובלת עלינו.
היו"ר יואב קיש
והיא פוגעת בהתחדשות העירונית לדעתכם?
מירה סלומון
לדעתנו זה דבר שדווקא יכול להועיל להתחדשות העירונית, כי במקום שאנשים יהיו במבוכה בפער בין זכויות מותנות - - -
היו"ר יואב קיש
ידעו – זה פה וזה פה.
מירה סלומון
בדיוק. בפער בין זכויות מותנות של זכויות על תנאי לבין זכויות מוקנות, שהן קנויות לבן אדם, הם יוכלו לדעת כמה.
היו"ר יואב קיש
זה אחד. אני עובר להצעה השנייה, שהיא עברה קריאה ראשונה. היא באה לתקן הוראות לעניין - - -
בנימין ארביב
אני אדייק בשביל הפרוטוקול. מעבר למה שאמרתי, ההצעה הממשלתית שאושרה עקרונית על ידי הממשלה מבקשת לקבוע שני דברים: ראשית שרק בתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה תהיה חבות בהיטל השבחה. והדבר השני, שגם בתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה, אבל הזכויות הן מותנות ולא מוקנות – יש הרבה תכניות שמאפשרות להוציא מכוחן היתרי בנייה בלי צורך בתכנית נוספת, אז במובן הזה הן תכנית מפורטת, אבל עדיין יש שיקול דעת של הוועדה המקומית אם לתת את הזכויות. זאת אומרת, זו לא זכות מוקנית שזה הליך רשמי.
היו"ר יואב קיש
עדיין, אי אפשר להוציא לפיהן היתר לפי מה שאתה אומר.
בנימין ארביב
לא צריך תכנית נוספת כי לא צריך עוד תכנית, אבל צריך דיון במוסד תכנון. אז גם לגבי המצב הזה, ההצעה הממשלתית היא לקבוע שלגבי הזכויות המוקנות - - -
היו"ר יואב קיש
ואם אנחנו נעשה מההצעה של מלכיאלי הצעה ממשלתית, נחסוך לכם את כל התהליך, אתם בסדר עם זה?
בנימין ארביב
זה נכון. זה נכון. אנחנו נשמח.
היו"ר יואב קיש
שלום לאופיר פינס. שלום לחברת הכנסת יעל גרמן. אנחנו עוד שנייה עם המצוקים, זה הדיון הבא. יש לנו את הנושא של החוק השני, שבו שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע אגרה בעד הארכת שומת השבחה, שתשולם לוועדה מקומית. שולמה האגרה, יקוזז מסכום ההשבחה. זה עוסק בעיקר בנושא האגרה והתשלום, שומה מוקדמת. סעיף 11: חלה חובת תשלום או היטל השבחה לגבי מקרקעין שהוא רכוש משותף בבית משותף, ושלפי טיבו של הרכוש המשותף ניתן להצמידו – ישלם את ההיטל בעל הדירה שאליה אפשר להצמיד את הרכוש המשותף.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני אסביר מה הבעיה בזה.
היו"ר יואב קיש
כן, תסביר. יש הסכמות בהצעה הזאת?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כן, בהתחלה לא כל כך אהבו את זה, בסוף כולם הסכימו עם זה.
מירה סלומון
לא, אנחנו לא.
היו"ר יואב קיש
הם לא מסכימים עם זה.
מירה סלומון
אנחנו לא מסכימים עם הסעיף האחרון, עם הפסקה האחרונה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא לא הקריא את האחרון.
מירה סלומון
חשבתי שהשאלה אם יש הסכמה זה לגבי הצעת החוק בכללותה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לכם יש הסכמה עם שני שליש מההצעה. השליש שכן יש הסכמות, המצב היום אומר – יש לי דירה. אני לא יודע כמה היטל ההשבחה שיש לי. אני רוצה למכור אותה במיליון. אם יש לי 100,000 היטל השבחה, אני אמכור 1.1 מיליון או 1,050,000. אני בא לרשות לקבל שומה של היטל השבחה. הרשות אומרת לי קודם כל תמכור את הבית, תביא לי חוזה, ואחרי זה אני אוציא לך שומה. אתה אומר לרשות, אבל אני לא יודע בכמה למכור. צא החוצה, נגמרה קבלת קהל. ככה זה בכל הרשויות. מה כולם היו עושים עד היום? מזייפים חוזה, באים לרשות – הרי החוזה לא צריך להיות מדווח – מקבלים שומה.
היו"ר יואב קיש
ועכשיו עושים חוזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
או לוקחים שמאי באופן פרטי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל העירייה לא מכירה בהם. אתה תשלם 3,000 שקל והעירייה לא תכיר בהם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אתה יודע את ההערכה פחות או יותר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
למה לשלם סתם? הצעת החוק אומרת שכל אדם שיגיע - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. לזה אתם לא מתנגדים?
מירה סלומון
נכון אדוני.
היו"ר יואב קיש
לכם יש התנגדויות?
בנימין ארביב
זה הנושא הראשון, לא השני.
היו"ר יואב קיש
עם השני יש לכם בעיה?
בנימין ארביב
השני – יש לנו הצעה יותר טובה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מי אמר שהיא יותר טובה? הצעה אחרת, לא יותר טובה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת מלכיאלי, אני חייב להגיד לך מה אני חושב, ולשיקולך אם אתה רוצה את המיזוג הזה או לא. אני אומר לך בכנות. אני רואה שיש הסכמות בהצעת החוק הפרטית, ולגביה אני מבין שאין התנגדויות לא בשלטון המקומי ולא בממשלתי. יותר מזה, אתה תשיג את הממשלה, ואני מוכן לסיים את החקיקה מהר מאוד, והמיזוג יעזור לזה. נסיים את המיזוג עכשיו, הסכמות מלאות, אני יכול ביום שני כבר להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית. בכוונתי לדון בזה ביום חמישי בבוקר. זה לגבי זה, אני אריץ את זה. הנושא השני הוא בנושא של הצעת החוק תכנון ובנייה פה, בקריאה הראשונה – שמעת - - -
רוני טיסר
אני רק אבהיר שהצעת חוק שנוגעת לתכנית כוללנית עברה רק קריאה טרומית. היא טרם עברה - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, לכן אם אני ממזג את זה, היא תקפוץ לראשונה.
רוני טיסר
היא תקפוץ להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יואב קיש
נכון. המיזוג יאפשר לך קידום. מפה אני אומר, ניקח את הדברים שבהסכמה, וגם את זה נוביל למהלך מהיר, לחקיקה שתפתור הרבה בעיות להרבה אנשים. לכן גם אתה רוצה לקדם את זה, ולכן גם אני רוצה לקדם את זה. הסיבה שאני פה היא כי אני מבין את הצורך האמתי. יש לנו שתי אפשרויות – אחת, לריב ולהתווכח על מה שלא בהסכמות, ואז זה ייקח זמן וזה לא יסתיים במושב הזה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוא נצביע על פיצול – נפצל את זה ונמזג את זה.
היו"ר יואב קיש
לא פיצול, קודם מיזוג.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נמזג ונפצל.
היו"ר יואב קיש
מיזוג ואחר כך פיצול אם יהיו אי הסכמות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש אי הסכמות. אנחנו יודעים שיש אי הסכמות.
היו"ר יואב קיש
אז את האי הסכמות נפצל?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נפצל, נשאיר אותה בקריאה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. קודם כל צריך למזג ולקבל את אישור ועדת הכנסת למיזוג. ביום חמישי נקיים את הדיון. אם נראה שיש אי הסכמות, נפצל אותן, ואז מה שיש הסכמות נכין לשנייה ושלישית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה שלא, נשאיר לקריאה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
זה מתווה מקובל בעיני. שלטון מקומי, אנחנו נתחשב בדעתכם בעניין הזה. לא בהכרח נקבל אותה, אבל נתחשב בה.
מירה סלומון
תודה אדוני. חשוב שתתחשבו.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, הבנת מה בכוונתנו לעשות?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בעד שתי ההצעות. אני מכירה את זה מהבית, זה נכון.
היו"ר יואב קיש
אני שמח לשמוע את דעתך, ואני מעלה להצבעה את החלטת הוועדה למזג את שתי הצעות החוק – (פ/3954/20) ו-(כ/727א). אנחנו מעלים את ההצעה למיזוג. מי בעד?


הצבעה
בעד ההצעה למזג את הצעות החוק – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
שלושה בעד. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים