ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/07/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 125), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת26
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/07/2018


מושב רביעי

פרוטוקול מס' 687
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, כ"ב בתמוז התשע"ח (05 ביולי 2018), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון מס' 2) (חידוש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור), התשע"ח-2018 (פ/5452/20) (כ/792), של חברת הכנסת מירב בן ארי
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
אחמד טיבי
בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
מירב בן ארי
ואאל יונס
רועי פולקמן
מוסי רז
מוזמנים
מירי כהן - משרד האוצר

בנימין ארביב - עו"ד, לשכה משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

ענבר שור - מנהלת פרויקטים, מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

תדמור עציון - יועמ"ש מינהל תכנון, משרד האוצר

ורד סולומון - אדריכלית ראשית של משרד הבינוי והשיכון

אריאלה מסבנד - מנהלת תחום מידע וסטטיסטיקה, משרד הבינוי והשיכון

גלית כהן - סמנכ"לית תכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה

איריס פרנקל-כהן - משרד המשפטים

מירה סלומון - יועמ"ש, מרכז השלטון מקומי

שלום זינגר - עו"ד, מרכז השלטון המקומי

משה כחלון - מנהל התשתיות בוועדה המיוחדת בחריש

עלי כבהה - חבר מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית מנשה

דרור בוימל - מנהל תחום תכנון, החברה להגנת הטבע

טל צפריר - עו"ד, החברה להגנת הטבע

אחמד מלחם

מוזמן/ת

אומיה אבוקטיש

מוזמן/ת

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית חברת גורן עמיר, מייצג/ת פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון מס' 2) (חידוש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור), התשע"ח-2018, (פ/5452/20) (כ/792), הצעת ח"כ מירב בן ארי
היו"ר יואב קיש
שלום, אני פותח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק התוכנית הכלכלית (חידוש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור), (פ/5452/20) (כ/792), של חברת הכנסת מירב בן ארי שעברה קריאה ראשונה השבוע, ובעזרת השם תעבור קריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא.

לפני שנתחיל, נא להקריא את החוק.
תומר רוזנר
חברת הכנסת בן ארי כללה בהצעת החוק כפי שהיא הניחה אותה בפני הוועדה לקראת הקריאה שנייה ושלישית את החלק הנוגע לקריאה הראשונה, ונושא נוסף שלא היה בקריאה הראשונה ודובר בוועדה אך לא נכנס להצעת החוק וזה נושא הארכת תוקפה של ועדה מיוחדת.
היו"ר יואב קיש
נכון, אבל דיברנו עליו.
תומר רוזנר
אדוני מבקש שנקריא את הכול?
היו"ר יואב קיש
הכול.
רוני טיסר
"הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015
ו- 2016) (תיקון מס' 2)(חידוש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור), התשע"ח - 2018

תיקון סעיף 7 1. בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו- 2015, בסעיף 7, בסעיף 151א לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה- 1965 , המובא בו –

(1) בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), המילים "ולא יחודש" – יימחקו;

(2) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) הוועדה המקומית רשאית לחדש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים שפקע, לאחר ששקלה, בין היתר, את הפגיעה במספר יחידות הדיור הזמינות למגורים במרחב התכנון המקומי, ובלבד שהבקשה לחידוש ההיתר תוגש לוועדה המקומית בתוך שנה ממועד פקיעתו.";

(3) בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), במקום "ועל מספר ההיתרים" יבוא "על מספר ההיתרים", ובסופו יבוא "ועל מספר ההיתרים שחודשו, ובכלל זה – מספר ההיתרים שחודשו לפי הוראות סעיף קטן (ד)".
עכשיו תיקון עקיף לחוק התכנון והבנייה
"2. בסעיף 33(ב) לחוק התכנון והבנייה, במקום "לתקופה נוספת שלא תעלה על חמש שנים", יבוא "לשתי תקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת"."
היו"ר יואב קיש
תודה.

לגבי החוק - נתייחס קודם לתיקון סעיף 7 ואחר כך לתיקון חוק התכנון והבנייה - סעיף 2 בהצעה. כפי שאמר היועץ המשפטי, בקריאה הראשונה סעיף 2 לא היה. זה נושא שדנו בו בקריאה הטרומית. אמרתי שאני רוצה לקדם את הקריאה הראשונה מהר. אמרתי אז לחברת הכנסת בן ארי שאם היא תרצה, שתקדם את זה אחרי קריאה ראשונה, וכך היא עושה, ותיכף נתייחס לזה.

חברת הכנסת בן ארי, דברי רק על סעיף 1 להצעת החוק. מה בכוונתך לשנות?
מירב בן ארי (כולנו)
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, תודה רבה על הניהול ובאמת על זירוז העניין בשל המצוקה, בעיקר של אותם עסקים שקיבלו היתר לשימוש חורג וכעת יש הרבה עסקים עם צווי סגירה על אוגוסט, ולכן הזדרזנו - כדי לא להיכנס עם זה למושב החורף, וזה לגבי המהירות של החוק והמהות.

לעניין הפרוצדורה - אם זה סעיף 1, וזה מה שדיברנו, ומה שנוסף כאן זה לאחר אותן התייעצויות עם משרד האוצר וגם עם המשרד להגנת הסביבה, העניין הוא שהרחבנו והוספנו את סעיף (3) על מספר ההיתרים שחודשו.

הוא אמר לי לא להתייחס לסעיף 2.
היו"ר יואב קיש
עזבי את 2, אני מדבר כרגע על תיקון סעיף 7 בלבד.
מירב בן ארי (כולנו)
את סעיף 1 (1) (2) (3) העברתי בקריאה טרומית, העברתי אותו עכשיו. המהות היא שזה חוק מצוין והוא צריך לעבור כמה שיותר מהר.
היו"ר יואב קיש
מה הוא עושה?
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו לקחנו לפני שנתיים-שלוש, מ-2015 או 2016, מהוועדה המקומית את הסמכות לתת היתר לשימוש חורג לעסקים שכבר במשך שנים חיים, עובדים ונושמים.
היו"ר יואב קיש
אם כך, אנחנו לא מדברים על חדשים אלא מדברים על לשמור שעל אלה שכבר קיימים.
מירב בן ארי (כולנו)
ממש לא, עסקים שכבר קיבלו.
היו"ר יואב קיש
תומר, מה זה יעשה למי שקיבל הליך של סגירה והוא עדיין לא סגר והחוק הזה יצא בתוקף?
תומר רוזנר
לפי המצב המשפטי הקיים שזה ערב החוק אם יתקבל, הוועדה המקומית לא יכולה היתה לחדש לו את ההיתר לשימוש חורג.
היו"ר יואב קיש
ועכשיו היא יכולה. גם אם היא היתה בהליך כלשהו נגדו?
תומר רוזנר
היא יכולה להחליט.
היו"ר יואב קיש
להפסיק את ההליך.
תומר רוזנר
כן.
מירב בן ארי (כולנו)
אני יכולה להגיד עוד משהו אחד חשוב. אגב, קיבלתי גם תגובות במיילים מעסקים, בעיקר מבתי מלון קטנים, שנמצאים. חשוב לומר שכבר היום אותם עסקים קיבלו מכתב מהרשות המקומית לטובתנו שהם מכירים שיש חוק עכשיו שמתנהל בוועדת הפנים, ולכן הם פונים לאותם עסקים ואומרים להם: אנחנו נדאג לחדש לכם את ההיתר - שתדע.
היו"ר יואב קיש
האם מישהו רוצה להתייחס לסעיף 1 בהצעת החוק?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, ההצעה המקורית של חברת הכנסת היא הצעה סבירה שאפילו כל חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה תמכו בה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, מעולה. אתן לך על סעיף 2.

האם משרדי הממשלה רוצים להגיד משהו שמתנגד לסעיף 1? לא. שלטון מקומי, משהו שמתנגד לסעיף 1? לא.

היועץ המשפטי, התייחסות, בבקשה.
תומר רוזנר
יש לנו שתי התייחסויות: התייחסות נוגעת לכך שהממשלה, בניגוד להוראות החוק, לא הגישה לוועדה דיווחים על היישום של הסעיף שאסר את הנושא של השימושים החורגים. אני מזכיר שהסעיף הזה נקבע כהוראת שעה והוועדה ביקשה לקבל דיווחים חצי שנתיים כדי לראות את יעילותו ואת תפקודו. בהכנת החוק לקריאה טרומית ביקש יושב-ראש הוועדה שיוגשו דיווחים שלמים בעניין הזה. לצערי, לא הוגשו דיווחים.
היו"ר יואב קיש
מי אחראי היה להגיש את הדיווחים האלה?
ענבר שור
שלום, ענבר שור ממשרד האוצר. הדיווחים הגיעו אתמול ונשלחו היום בבוקר. אני מתנצלת על האיחור. היינו צריכים לעשות השלמה למעשה לדיווחים שכבר הוגשו, והדיווחים נשלחו היום בבוקר.
היו"ר יואב קיש
לא ראינו את זה, מה עיקר הממצאים?
מירב בן ארי (כולנו)
חבר הכנסת טיבי, אנחנו עדיין ב-1. אתה יכול להוריד כוננות כרגע.
ענבר שור
מדובר במספרים בודדים. בואו ניקח מדגם. לצורך העניין תל-אביב, מספר ההיתרים אשר היו בתוקף - 62 ממועד אישור החוק. מספר היתרים שפקע תוקפם - אפס, מספר היתרים שחודשו - אפס.
היו"ר יואב קיש
לא היה שינוי. כמה זמן החוק בתוקף?
ענבר שור
הופקו שישה בחמישה חודשים האחרונים.
היו"ר יואב קיש
הופקו שישה בחצי השנה האחרונה. אבל את התיקון צריך ללא קשר.
תומר רוזנר
השאלה אם צריך בכלל את החוק שאוסר אם החוק לא משיג את המטרה שלו.
מירי כהן
הממשלה תמכה במסגרת הצעת החוק הטרומית על הנוסח כרגע. ככל שאתם פותחים את זה ומרחיבים את זה, - - -
היו"ר יואב קיש
זה זכותנו, וכך נעשה. אז בואו נוריד גם את סעיף 2 ולא נשנה כלום ונישאר רק בטרומית. מירי, זה לא תשובה טובה. עבודת הכנסת כך מתבצעת ולא באיומי ממשלה מיותרים.
מירי כהן
אדוני היושב-ראש, להגיד עכשיו פה לבטל את כל החוק הזה כשאנחנו לא יודעים את כל המשמעויות - -
היו"ר יואב קיש
אז זו תשובה שאני יכול לקבל.
מירי כהן
- - כשהבאנו את זה מתוך מטרה בסוף שלא ישתמשו בדירות מגורים לדברים אחרים, הסיבה שאנחנו תומכים בהצעת החוק של מירב זה שאנחנו חושבים שיש כרגע פגיעה לא מידתית בין הצורך במגורים לבעלי עסקים ותיקים.
היו"ר יואב קיש
מתי הוראת השעה הזו פגה?
תומר רוזנר
בעוד שנתיים. זו שאלה אחת שיכול להיות שתחליטו שאתם לא רוצים.
מוסי רז (מרצ)
אפשר לשאול מה הדעה של המשרד להגנת הסביבה?
היו"ר יואב קיש
עוד רגע, מוסי.
תומר רוזנר
דבר שני, וגם אותו צריך לשקול, דיברנו על זה בקריאה הטרומית, זה להבחין בין מצבים שבהם יש לנו דירות שלפי טיבן יכולות לשמש למגורים לבין מצבים באמת עליהם דיברה חברת הכנסת בן ארי, כמו למשל, גלריה במסעדה או בית מלון שלגביהם באמת יש את ההצדקה כמו שאומרת חברת הכנסת בן ארי.
היו"ר יואב קיש
אבל יש להם את הסמכות לעשות מה שהם רוצים, זה לא שאני מכתיב להם. בסדר, אין לי בעיה עם זה.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, תן לוועדה המקומית את השיקול.
היו"ר יואב קיש
בואו נסכם, אני רוצה שסעיף 1 הוא בהסכמה.

מירה סלומון

מילה אחת אנחנו רוצים לומר על סעיף 1 לפרוטוקול ושזה יהיה ברור, אנחנו כמובן תומכים בתפיסה של היועץ המשפטי של הוועדה שסעיף 151א שסעיף 1 מתייחס אליו, אין בו צורך. הוא לא נכון.
היו"ר יואב קיש
אני לא אבטל עכשיו את סעיף 151א. לגבי סעיף 1 - אני רואה שכן יש הסכמה בוועדה ואנחנו נאשר אותו. לגבי הדיווח - אני מבקש כן להקפיד על דיווח בזמנים. אנחנו מדברים על עוד שנתיים ואני מבקש גם בעוד חצי שנה לקבל דיווח מסודר כמו שאמור היה להיות.

נעבור עכשיו לסעיף 2. אעשה קצת סדר. סעיף 2 בא בעקבות שיח שהיה בדיון בישיבה בהכנה לקריאה ראשונה. לא היה בנוסח של הטרומית ואני ביקשתי לדון בו אחרי קריאה ראשונה. עכשיו אומרת חברת הכנסת מירב בן ארי שזה מה שהיא מבקשת. אני מבין שזה משפיע ישירות על ועדת חריש שהתוקף שלה פג בשבוע הראשון של נובמבר, ולכן הזריזות שרואה חברת הכנסת בן ארי בעניין והיא הביאה את זה מיד אחרי הטרומית לדיון פה בוועדה. אני מבין שלזה יש התנגדות קשה מאוד מגופים שונים, חברי כנסת שונים.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה. אנחנו בסעיף הבעייתי עכשיו. אדוני, החוק המקורי שהעבירה חברת הכנסת מירב בן ארי, גם בקריאה טרומית וגם בקריאה ראשונה, הוא חוק סביר פלוס, ולכן רבים מחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה הצביעו בעדו ולא ידעו שהוא יהיה אנדרוגינוס, שמישהו ירכיב עליו גיבנת בעייתית.
היו"ר יואב קיש
מי שהיה מקשיב על הראשונה - - -, בטרומית היה צריך לדעת. זאת אומרת, דיברנו. זה היה ידוע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל הצעת החוק שלה היא ללא הגיבנת היא הצעה - - -
היו"ר יואב קיש
במליאה זה היה ללא, כן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בדיוק היה ללא. שימוש חריג - היא מדברת על צווי סגירה באוגוסט, זה נושא סביר. פתאום לאחרונה רוצים להרכיב את הגיבנת הזו של חריש ולהקים ועדה מיוחדת.
היו"ר יואב קיש
להאריך תוקף, לא להקים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, להאריך. המנגנון של ועדה מיוחדת מעוגן עוד בנוסחו המקורי של חוק התכנון והבנייה והוא לא שונה מאז. יש להבין את המנגנון הזה על רקע התקופה בה הותקן, מאז 70 שנה. בשנים 66' - 69' כוננו ועדות מיוחדות לצורך הקמת יישובים וערים כמו: כרמיאל, ערד, דימונה, ירוחם, אופקים, נתיבות, שדרות, בית שמש, נצרת עילית ושלומי. אין אף ישוב ערבי, פתאום לא מקימים ישובים ערבים.

ועדות מיוחדות אלה גמרו את תפקידן לאחר תקופת הכהונה הראשונה בת חמש שנים והעבירו את המקל לוועדה המקומית ברשות המקומית שהוקמה בינתיים.

בשנת 94' הוקמה ועדה מיוחדת לעיר מודיעין, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת קיש. תקופת כהונתה של ועדה מיוחדת הוארכה שלוש פעמים לתקופה קצרה בלבד בת מספר חודשים עד שנה כל פעם. המנגנון של ועדה מיוחדת הוא חריג.
היו"ר יואב קיש
כמה סך הכול היה במודיעין?
קריאה
שבע שנים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
המנגנון של ועדה מיוחדת הוא חריג בחוק התכנון והבנייה. היא מרכזת בידיה, וזה בעייתי, זה מהותי, סמכויות של ועדה מחוזית, ועדה מקומית, רשות רישוי, באחת. הרכבה לא נותן ביטוי לא לרשויות המקומיות הגובלות והמושפעות מפעולתה ולא לגורמים מקצועיים וציבוריים שונים, אלא מעניק עדיפות, שליטה בפועל, למשרד הבינוי והשיכון, לרשות המקומית שבהקמה התלויה בה. ערר על החלטות של ועדה מיוחדת הוא לוועדת שרים ובעניינים מסוימים למועצה הארצית.

אגב, הוועדה המיוחדת חריש מיצתה את כתם הפיתוח שנקבע לה בתוכנית המתאר המחוזית שאושרה בשנת 2016. בהתאם, כל תוכנית חדשה להרחיב את העיר חריש תהווה שינוי לתוכנית המתאר המחוזית, וזו נקודה מאוד מאוד מאוד קרדינלית, אלא שבתוכנית כזו היא לא נדרשת. יש פער גדול בין קצב האכלוס כפי שחזה משרד הבינוי והשיכון לבין המצב בפועל בעיר חריש, כך שבעיר יש מלאי גדול של דירות בבנייה או זמינות לבנייה בפועל באופן מיידי, הרבה מעבר לצרכים.

בנוסף, בעיר חריש קיימת כבר רשות מקומית היכולה לקבל על עצמה גם את התפקידים של ועדה מקומית, לאו דווקא ועדה מיוחדת.

אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, חברת הכנסת היוזמת, מכל הטעמים האלה ההצעה טובה בהתחלה והגיבנת בהמשך.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר: כל המוסיף גורע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בהחלט. לכן, יש לנו הסתייגויות מהותיות, אדוני. אני מדבר בשם הרשימה המשותפת כולה.
מוסי רז (מרצ)
גם בשמי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
וגם בשם חבר הכנסת מוסי רז, וגם בשם התושבים. נמצא כאן אחמד מלחם מהוועד העממי ועלי כבהה שנמצא בדרך.

אגב, אנחנו נגד התיקון כפי שאמרתי לך גם אתמול וגם היום. עקרונית, אנחנו נגד התיקון.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל ראיתם שאנחנו הולכים להעביר את זה. אתה רוצה להגיש הסתייגויות, תקריא אותן. יש לך אותן גם מודפסות לתת לנו?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כן. אם יתוקנו סעיפים אלה כך: סעיף 2 המוצע כולו יימחק, זה ההצעה העקרונית. לחלופין, יש להגביל את התנאים להארכה נוספת מעבר ל-10 שנים של כהונת ועדה מיוחדת. יש להתאים את הרכבה של ועדה מיוחדת, כפי שדיברנו כאן לפני הישיבה. כלומר, אי-אפשר להשאיר אותה בלי נציגים של הוועדה המרחבית ועירון בואדי ערה. להוסיף שלושה: שניים מראשי הרשויות ואחד הירוקים.

אחר כך הנושא המהותי שדיברתי עליו, אדוני היושב-ראש. תקשיב חברי רועי פולקמן. למשל, שינוי תמ"מ. החשש שיעשו שינוי תמ"מ. אנחנו רוצים שזה יעבור לוועדה המחוזית, לא שהם כוועדה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אז אמרנו שזה מגיע לארצית.
היו"ר יואב קיש
גם הערה שהוועדה הזו לא תוכל לעשות שינויי תמ"מ - זו ההסתייגות. היא כן יכולה.
תומר רוזנר
היא לא יכולה.
רועי פולקמן (כולנו)
זה כמו מחוזית, היא צריכה לעלות לארצית.
היו"ר יואב קיש
לא משנה, אנחנו נשאיר את זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני אמסור בכתב. חלק גדול מההסתייגויות בשמי ובשם הרשימה המשותפת.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מסיימים היום ורוצים גם להצביע עליהן היום, ולכן אני מבקש שתעביר. הנה, תודה.

חבר הכנסת יונס, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת יונס הוא תושב ואדי ערה, הוא מהניזוקים.
ואאל יונס (הרשימה המשותפת)
אני מערערה, שכן של חריש. לצערי, אני לא זוכה בתנאים שהיא זוכה להם.

בחריש יש היום 7,000 דונם שבנויים עליהם 4,000 יחידות ויש היתרי בנייה לעוד 6,000 נוספים. רוצים להכפיל את השטח הזה ל-21,000 דונם, בעוד שכפרים ליד שיש להם 23,000-25,000 תושבים הם כמעט עם מחצית. יש כפרים שהם בגודל של חריש אבל הם עם עומס של בנייה שם. אין היתרים, אין שטחים לבנות, ובאים לגזול את אדמות של ערה, ערערה, וכפר קרע ושל כל האזור שם, בשביל להכניס אותם לחריש. היום גרות בסך הכול 300 משפחות בחריש, 1,200 נפשות. יש לנו כמעט עוד 1,000 יחידות דיור: 4,000 ועוד 6,000 זה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זמינות.
ואאל יונס (הרשימה המשותפת)
ייקח הרבה שנים עד שזה יתמלא. קודם כל, עשר שנים זה מספיק בשביל חריש. יש בה הרבה דיור, יש בה הרבה מקום. הלוואי שהיא תתמלא לאט לאט. אנחנו פשוט רוצים לשמור שם על האדמות הירוקות ועל האדמות של המועצות הערביות שם.

אנחנו רוצים לקרוא קריאה לכל אזור ואדי ערה לבוא ולגור בחריש. אנחנו רוצים דו-קיום, אנחנו רוצים לגור ביחד, אבל לא על אחד על חשבון השני.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רמזתי בתחילת דבריי שהנושא הוא נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
כן, אני יודע. אני רוצה להגיד משהו לגבי הגישה. אני אומר לכם שהבקשה של חברת הכנסת בן ארי והצורך שהאוצר מעלה בעניין הזה והתמיכה, זה משהו שאני בהחלט נוטה להיענות בחיוב בגלל לוחות הזמנים. אבל גם ההערות של חברי הכנסת, גם מהמשותפת, וגם מוסי שעוד לא דיבר, וגם הירוקים, זה דברים שאני גם שוקל בחיוב. לכן, אני אגיד לכם מה בכוונתי לעשות. אני כן רוצה לנסות לייצר פה מתווה. אני לא יודע להגיד אם זה יהיה בהסכמה כי כל צד מוותר. זה לא הסכמה. אבל אם נגיע לדבר הזה מבחינתי, ואת זה אני אומר לכם, חברי הכנסת, המשמעות היא שזה המתווה שילך. במסגרת זה גם לא יהיה נושא חדש, חבר הכנסת טיבי. כמובן שבמליאה יצביעו כל אחד כרצונו על זה, אבל אנחנו הולכים למתווה שהוא בעיקרון פשרה ואיזשהם איזונים, ועם המתווה הזה אנחנו נגיע להצבעה במליאה - זו כוונתי. יש שתי אפשרויות: האחת היא מלחמה פוליטית בפרלמנט עד הסוף, וזה בסדר גמור. זה לגיטימי לגמרי, אני לא רוצה למנוע את זה מכם. אבל אם אני הולך לקראתכם ומבין את השיקולים שלכם ואת השיקולים גם של שמירת הטבע והגנת הסביבה ומאזן, אני מצפה להליך דמוקרטי שיתמצה רק בהצבעה במליאה, ולא מעבר לכך, ולא ניסיון סיכול, וזה חלק מההוגנות שאני חושב שראוי להתנהל בה. אני אומר את זה כהערת אגב וזה כדי שנוכל כן לקדם הליך של פשרה שבו אנחנו מצליחים לייצר איזשהן הסכמות.

אני רוצה לשמוע את האוצר. תסבירו לנו למה אתם חושבים שצריך לעשות את זה, למה אתם תומכים בהצעה של חברת הכנסת בן ארי, מה הצרכים שיש עוד בפני אותה ועדה, למה היא אחרי עשר שנים לא מיצתה את פעילותה, וכיוצא בזה.
מירי כהן
אתן לורד סולומון לדבר. יש לנו גם יחס לכל הסיפור של החשש מלקיחת קרקעות. אין תסריט כזה מבחינתנו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מ-48' יש לנו ניסיון אחר. יכול להיות שבגלל זה אנחנו סקפטיים.
ורד סולומון
ורד סולומון ממן, אדריכלית ראשית של משרד הבינוי והשיכון. הסיבה שאנחנו מבקשים ותומכים בהארכה של הוועדה המיוחדת חריש היא בגלל החלטת ממשלה.
היו"ר יואב קיש
זה לחמש שנים, ואני רוצה להבין למה לחמש.
ורד סולומון
נכון. החלטת ממשלה 870 בשנת 2015 הגדילה והחליטה שחריש תהיה עיר כפולה בגודל מההחלטה המקורית. היא קבעה אותה כתוכנית לאומית ל-100,000 תושבים. כרגע על פי תוכנית המתאר המחוזית תמ"מ 6 של חיפה העיר מתוכננת ל-50,000 תושב בלבד. לכן, הסיפור הזה של החלטת ממשלה שבאה אחרי תמ"מ שלא צפתה את הגידול ואת החלטת הממשלה שקבעה את חריש כפרויקט לאומי, לא ראתה את התכנון העתידי.
היו"ר יואב קיש
מה עשיתם מ-2015 עד היום?
ורד סולומון
אנחנו הכנו תוכנית מתאר חדשה.
היו"ר יואב קיש
למה צריך חמש שנים בשביל זה עכשיו? אמרת לי שב-2015 היתה החלטת ממשלה.
ורד סולומון
אבל לא חמש שנים, שלוש שנים עברו.
היו"ר יואב קיש
ב-2015 התמונה השתנתה. לצורך העניין, אם לא היתה החלטת ממשלה ב-2015 כנראה שלא היינו ניצבים פה בדיון. זה הסבר לחברי הכנסת מדוע אנחנו בתקופות האלה.
ורד סולומון
נכון.
היו"ר יואב קיש
בסופו של דבר, זה היה ב-2015? מתי ב-2015?
ורד סולומון
דצמבר.
היו"ר יואב קיש
אה, דצמבר-נובמבר. אנחנו מדברים על שנתיים וחצי מאז החלטת הממשלה. אני רוצה להבין למה צריך עכשיו עוד חמש שנים לאחר שכבר עברו שנתיים וחצי, ולמה אי אפשר לסיים את זה בזמן קצר.
ורד סולומון
ראשית, אפשר לסיים בזמן קצר. אנחנו צריכים אורכה של כשלוש שנים - שלוש עד חמש שנים. ביקשנו חמש שנים על פי החוק.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, עם שלוש אתם עוד יכולים.
ורד סולומון
כי בשנתיים וחצי האלה לא נרדמנו בשמירה, הכנו תוכנית. דרך אגב, היינו בוולנת"ע, הרחבנו את הגבול שלה. אנחנו צריכים שטח.
היו"ר יואב קיש
תשובה טובה. הבנתי, תודה.

חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה.
מוסי רז (מרצ)
אני צריך לצאת ולכן אדבר בקיצור. אבל אני לא אומר, זה לא רמז, זה נושא חדש. אבל אם מגיעים לפשרה כפי שאתה דיברת אז אני - - -
היו"ר יואב קיש
הוא עוד לא טען. הוא יגיד שהוא הולך עם אחמד בעניין הזה.
מוסי רז (מרצ)
אם מגיעים לפשרה כפי שהצעת אז אני בעד זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מתואמים.
היו"ר יואב קיש
מסמיך את טיבי.
מוסי רז (מרצ)
אני מבקש לשמוע גם את עמדת המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
בהחלט. יש לי גם את הגנת הסביבה וגם את החברה להגנת הטבע. את שניהם נשמע.

המשרד להגנת הסביבה, בבקשה.
גלית כהן
גלית כהן, המשרד להגנת הסביבה. אנחנו מתנגדים לנוסח שהובא כרגע, אנחנו חושבים שזה לא נכון. אנחנו לא רואים שום צורך כאשר יש דיונים לשינוי בתמ"מ - - -
היו"ר יואב קיש
יש לכם חבר שם בוועדה?
גלית כהן
יש לנו חבר בוועדה. הוועדה הזו היא בהרכב אחר מהוועדה המחוזית. לא באמת יש אפשרות לשקול את השיקולים הסביבתיים בצורה נכונה ואמיתית בגלל שמתכננת המחוז של חיפה לבד שם. היא גם נציגה שלנו בוועדה המחוזית. היא לבד שם, אין נציגים - - -
קריאה
אבל יש נציג של הוועדה המחוזית גם.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לעצור רגע. יש לי בעיה עם המשרד להגנת הסביבה, משהו לא ברור לי ואני חייב. אני רוצה לדעת. אתם אמרתם בדיון על רישוי עסקים, ואני לא יודע אם היית בו, לפרוטוקול שאתם מסירים את כל ההסתייגויות שלכם ואת המכתב ששלחתם למזכיר הממשלה. האם אני צודק?
גלית כהן
על מה?
היו"ר יואב קיש
היא לא היתה ברישוי עסקים?
גלית כהן
אני הייתי ברישוי עסקים בחלק של חוק התכנון והבנייה.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אמרו לי שמאיזושהי סיבה שיש מכתב לוועדת שרים לחקיקה.
רועי פולקמן (כולנו)
כי הם ביקשו להעלות את זה לוועדת שרים, גם אני שמעתי את זה. זה בסדר היום של ועדת השרים עם ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
אני לא מתחשב במשרד להגנת הסביבה עכשיו בכלל עד שהנושא הזה לא יוסדר. אני מבקש שתתקשרי למנכ"ל שלך ושיודיע שהדבר הזה - - -, ושייתן עכשיו תשובה, כי אם לא, אני לא מתייחס בדיון למשרד להגנת הסביבה. סיימתם את דבריכם לדיון עד שאת לא חוזרת עם תשובה. המכתב שהוגש לוועדת שרים לחקיקה צריך להילקח בחזרה, תודה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני, יש אמירה מהותית.
היו"ר יואב קיש
לא מעניין אותי. אסביר לכם. יש לי סיכומים ואמירות לפרוטוקול מחייבות שנאמרו פה ולא עומדים בהן בנושא אחר. לכן, אני לא מוכן לשמוע שום אמירה מהמשרד להגנת הסביבה שלא מסוגל לעמוד באמירות לפרוטוקול בוועדה - זה הכול.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל היא אמרה שהיא מתנגדת ל - - - שלוש שנים.
היו"ר יואב קיש
לא מעניין אותי עכשיו מה היא אמרה. אני מבקש שהעסק הזה יהיה מאחורינו ואז נתחיל להתייחס למשרד להגנת הסביבה. כרגע כשהמשרד להגנת הסביבה מגיע לפה, אומר אמירות לפרוטוקול ופועל בצורה שקרית כנגד זה, אני לא מתייחס אליו.

אני מבקש תוך חמש דקות תשובה.
מוסי רז (מרצ)
אין משרד ממשלתי שלא - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא. עזוב, מוסי.

אני רוצה לשמוע את החברה להגנת הטבע. דרור, בבקשה.
דרור בוימל
תודה רבה. אני אנסה להסביר מה הבעיה הקשה בכך שהוועדה המיוחדת יכולה לעשות שינוי תמ"מ - זה הדבר המרכזי.
קריאה
אבל היא לא יכולה לפי החוק.
היו"ר יואב קיש
תן לו לדבר, אחרי זה אתן לך לדבר.
דרור בוימל
תודה רבה. הוועדה המחוזית היא זו שמכינה תמ"מ. יש בה הרכב מאוזן שכולל את נציגי כלל בעלי העניין והאינטרס, יש בה נציגות של מספר רשויות מקומיות. כוועדה - התפקיד שלה הוא לראות את כלל המרחב ולראות שהיא מספקת את הצרכים של כל מי שנמצא במרחב. זה התפקיד שלה, זה מה שהיא יודעת לעשות. היא יודעת לראות את הצרכים של הסביבה, את הצרכים של היישובים השונים שהרבה פעמים מתחרים על אותם משאבים, לפעמים גם משאבים קרקעיים, ואני לא מדבר בהיבט המקרקעין אלא בהיבט של תכנון. כשיישוב צריך שטח לפיתוח זה בא על חשבון השטחים לפיתוח שנמצאים במרחב.

אם אנחנו מתכנסים לחריש, יש כאן כתם עירוני על פי תמ"א 35. הכתם העירוני הזה מוגבל. הכתם העירוני הזה אמור לספק את הצרכים של מספר יישובים. ברגע שוועדה מיוחדת שהיא בעלת הרכב לא מאוזן עם ייצוג עודף גם למשרד השיכון עם שני נציגים, עם ארבעה נציגים של המועצה המקומית חריש, למעשה היא לא יכולה לשקול את כלל השיקולים, זה לא ב- scope שלה. אין רשויות מקומיות שכנות שהן הראשונות שייפגעו. אגב, מבלי שאדבר בכלל על הסוגיה הסביבתית, הן הראשונות שייפגעו בכך שהוועדה המיוחדת תכין את שינוי התמ"מ ללא שום קשר למה שהוועדה המחוזית חושבת ורואה, וככה היא תשתלט למעשה על כלל שטחי הפיתוח שנדרשים גם ליישובים הסובבים, והיא זו שתכין את התוכנית ותביא את זה לאישור המועצה הארצית. זו הבעיה הגדולה - במקום ועדה מאוזנת שרואה את כלל האינטרסים ושומרת על כלל בעלי העניין שנמצאים במרחב. הוועדה המיוחדת לא תעשה את זה. זה לא באינטרס שלה, זה לא ב-scope שלה. זה לא מעניין אותה - זו הבעיה המרכזית.
היו"ר יואב קיש
יש פה מישהו מהוועדה המחוזית?
מירי כהן
לא, אבל מאחר ויו"ר הוועדה המחוזית כפוף למטה הדיור שזה ביחידה שלנו נראה לי שאנחנו מביעים את עמדת - - -. כולנו כפופים לאותו שר אז אנחנו מביעים גם את העמדה שלהם.
היו"ר יואב קיש
לירוקים יש נציג בוועדה המחוזית?
קריאה
כן, לנו יש נציג בוועדה.
דרור בוימל
לארגוני הסביבה, לא לחברה להגנת הטבע.
היו"ר יואב קיש
ולארגוני הסביבה בוועדה המיוחדת יש נציג?
דרור בוימל
אין.
היו"ר יואב קיש
אתם מעוניינים בנציג?
דרור בוימל
אגיד בכנות, בשינויים קוסמטיים של הוועדה המיוחדת אני לא חושב שישתנה פה כלום – לא חושב.
היו"ר יואב קיש
אתם לא מעוניינים בנציג?
דרור בוימל
אנחנו חושבים שאת השינוי לתמ"מ - - -
תומר רוזנר
בהקשר הזה קח בחשבון שאתה מייצג את כל ארגוני הסביבה, לא רק את החברה להגנת הטבע.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא לא יכול. אין לו סמכות לייצג. שאלתי מה עמדת החברה להגנת הטבע. האם היא חושבת שלארגוני הסביבה ראוי שיהיה נציג בוועדה המיוחדת?
דרור בוימל
שוב, נשמח להיכנס. אבל אני באמת חושב שזה הדבר השולי פה בסיפור. הדבר המרכזי זה ששינוי תמ"מ צריך להגיע מהוועדה המחוזית ולא מהוועדה המיוחדת.
היו"ר יואב קיש
שינוי תמ"מ מהמחוזית עולה לארצית, או במקרה הזה מהמיוחדת לארצית. לכן, הוא עדיין כפוף ל - - -
דרור בוימל
נכון, ועדיין הכנת שינוי התמ"מ שהוא נעשה בלשכת הוועדה המחוזית שרואה את כלל האינטרסים - זה המקום הנכון לעשות - - -
היו"ר יואב קיש
למשרד להגנת הסביבה יש נציג בוועדה המיוחדת? האם אפשר להחליף אותו בנציג הירוקים? אני שואל ברצינות.
קריאה
כן.
היו"ר יואב קיש
כן? אוקיי, בסדר גמור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר תוך כדי להחליף את הממשלה? אפשר להצביע פה. מה אתה עושה?

יש לה תשובה.
משה כחלון
אדוני, יש זימון לוועדה המחוזית ל-24 לחודש.
דרור בוימל
לגבי הצעתך, כמובן אם זו ההצעה אז אנחנו כמובן לא מעוניינים בכך.
היו"ר יואב קיש
אה, לא על חשבון, אבל בנוסף כן. בסדר, הבנתי.
דרור בוימל
לא.
היו"ר יואב קיש
החשוב הוא זה מה שאני - - -
מוסי רז (מרצ)
מה שמסוכם עם חבר הכנסת אחמד טיבי מקובל עליי.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, תודה רבה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
אדוני, מי כבודו? מה שמך?
משה כחלון
שמי כחלון משה.
היו"ר יואב קיש
אה, נכון – משה כחלון. נא לרשום בפרוטוקול: משה כחלון ברשות דיבור. תגיד את תפקידך.
משה כחלון
אני מנהל התשתיות בוועדה המיוחדת בחריש עצמה, לחריש וממנה. היות ובונים פה עיר חדשה, זה מצריך חשיבה רחבה שמחברת את כל ואדי ערה לעיר החדשה הזו. זה אומר שאנחנו כן מתחשבים, בטח בשכנים. אנחנו מתחשבים בשכנים ובטח חיים בשותפות ורוצים שהיישובים שלהם יצליחו לא פחות מחריש.
היו"ר יואב קיש
זו הגישה הנכונה, כי אחרת המצב רע מאוד.
משה כחלון
ממש כך. אני גר בקציר, אני שכן שלהם ויותר קרוב מחריש אפילו. אני מזמין את כל החברים לדיונים של ועדת הגבולות, יש פרוטוקולים, כמה אנחנו דוחפים שיתנו לכם יותר שטחי בנייה, שתיבנו, שתעשו - הכול להרים את ואדי ערה למעלה. שנית, אין לנו 21,000 דונם, זה לא נכון. יש לנו 6,500 דונם - מרחב התכנון של חריש, נקודה.

הרע במיעוטו זה שלוש שנים הארכה. שיעבירו עוד שני נציגים, שימליצו על שני נציגים: אחד מהמועצה האזורית מנשה, אחד מהצוות שלהם מהאזור, בבקשה.
היו"ר יואב קיש
תודה.

רועי, אתה רוצה להתייחס?
רועי פולקמן (כולנו)
לא.
היו"ר יואב קיש
נעשה עכשיו חמש דקות הפסקה ובואו נראה אם נצליח להגיע להסכמה. טיבי, בוא.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:25 ונתחדשה בשעה 12:38.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הדיון. שוחחתי עם חבר הכנסת אחמד טיבי על ההסתייגויות שלו. אם הוא יסיר את ההסתייגויות, למרות שהוא לא מסכים למה שאני מציע, אבל אני בעיקרון תכננתי לתת להם את החמש שנים כפי שהם ביקשו ללא שום שינויים בהרכב הוועדה. אבל אני גם שמעתי את חבר הכנסת אחמד טיבי וגם את הדוברים האחרים, גם את חבר הכנסת יונס והחברה להגנת הטבע. אני רוצה לעשות פה מתווה מאוזן. לתפיסתי, המתווה המאוזן הוא כך: אנחנו נגביל לא לחמש, לשלוש שנים, ואנחנו נוסיף ארבעה נציגים ששניים מהם יהיו משקיפים ושניים מהם יהיו חברים, ותיכף אגדיר בדיוק מה יהיה, וייתכן גם רוטציה אחרי שנה וחצי בין הנציגים. בעניין הזה מכיוון שהנציגים האלה זה בהתאם לבקשת מי שרצה, טיבי ואחרים, אני מוכן לשמוע את הרוטציה שהם רוצים – אז זה מה שיהיה. שוב, חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה צריך להסיר את ההסתייגויות. אני מבין ממך שלא יהיה מאבק סביב נושא חדש אלא מאבק סביב החוק במליאה, וזה לגיטימי לחלוטין. זה הפשרה שאני מוכן להוביל. האוצר לא כל כך מסכים לזה. אני עושה את זה למרות שהם לא מסכימים. אני עושה את זה כי אני חושב שזו הדרך הנכונה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני. בתגובה - אני וחבריי התייעצנו. אני חושב שההצעה היא לא טובה, מבחינתנו. היינו מעדיפים שההסתייגות הראשונה של ביטול סעיף 2 תוסר. אנחנו נמשיך לשים את ההסתייגויות האלה ונציג את זה במליאה. נצביע על זה כאן בהמשך כמקובל בוועדה.

לגבי הנציגים - אני מבקש שלוועדה המרחבית עירון יהיה נציג. השם יימסר לכם אחר כך.
היו"ר יואב קיש
אחמד, לא. אבל אני רוצה שאתה תסיר את ההסתייגויות. תשאיר רק הסתייגות אחת של ביטול סעיף 2 - זהו, אחרות לא. אתה רוצה הסתייגות אחת של ביטול סעיף 2.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
דיברת על נושא חדש ועוד לא הגבתי, חכה.
היו"ר יואב קיש
לא, אמרתי גם להסיר את ההסתייגות. אני מוכן הסתייגות אחת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה שיהיה נציג של הירוקים או של הטבע - ארגוני הסביבה נציג.
היו"ר יואב קיש
האם הוא משקיף?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא, בינתיים הוא חבר. שני אלה חברים ויש להם ממלאי מקום כמקובל.
היו"ר יואב קיש
ממלאי מקום שיוכלו להיות משקיפים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מקובל בחוק שכל אחד יש לו ממלא מקום אם הוא לא יכול להגיע.
מירי כהן
אם הוא ממלא מקום לאותו נציג, אין שום בעיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כן. אם אחד לא יכול להגיע, שהבן דוד שלו - - -
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז הם לא משקיפים, הם ממלאי מקום.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כן. משקיף יהיה מהמועצה האזורית מנשה עלי כבהה, נציג המועצה. הרביעי משקיף יהיה אחמד מלחם, ועדה עממית עירון.
היו"ר יואב קיש
מי זה? מה פתאום ועדה עממית? רק מישהו מתפקידי התכנון, רק ועדות מקומיות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי אז פרופ' ענאיה שהיא ראש הוועדה המרחבית עירון תחליט.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא כבר רשום, הוא הראשון שלכם, לא? לא הבנתי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אז ארבע: שניים ושניים.
היו"ר יואב קיש
אבל הם לא מהוועדה העממית, רק ממוסדות התכנון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, ממוסדות התכנון.
דרור בוימל
מקובל במוסדות תכנון שיש נציגי ציבור והרבה פעמים קובעים מי ממנה את נציגי הציבור. בהקשר הזה אפשר - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו הכנסנו את הארגונים הסביבתיים והשאר זה נציגי תכנון של המועצות ומסביב - זו הכוונה, לא עכשיו יותר מזה. לא נציגי ציבור.
אחמד מלחם
לא, מדובר במשקיף והוא יכול להיות מהארגונים הסביבתיים. אני גם חבר מועצה, אבל אין לי בעיה שהוועדה תקבע. הוועדה המרחבית של עירון תקבע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוועדה המרחבית. מה הבעיה שהוועדה המרחבית תקבע מי יהיו שני נציגים?
היו"ר יואב קיש
לא, לא. בואו נעשה סדר: יש לנו ועדה מרחבית עירון - נציג אחד חבר, והוועדה המרחבית עירון תבחר אותו.
אחמד מלחם
נציג ומשקיף היא יכולה לבחור.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, היא לא צריכה נציג ומשקיף.
היו"ר יואב קיש
יש לי משקיף ממועצה אזורית מנשה ויש לי עוד נציג של ארגוני הסביבה, נשאר משקיף. מי אתה רוצה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אחד מחברי המועצה של היישובים הנפגעים.
היו"ר יואב קיש
הם לא נפגעים. תגיד לי איזה יישוב?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר מועצה ערערה.
היו"ר יואב קיש
נציג הרשות המקומית ערערה.
קריאה
ברטעה.
היו"ר יואב קיש
נציג המועצה המקומית ערערה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני אוהב את ההתנהלות הישראלית הטיפוסית מ-48' שנציג מי שגורם נזק או הממשל הצבאי, מציע לערבים מי יהיה הנציג שלהם.
משה כחלון
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תירגע, משה כחלון.
היו"ר יואב קיש
משה כחלון, לא להפריע.

בסדר?
מירי כהן
בסדר.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה סדר, אחמד. אחמד, זה חוק כללי שלא מתייחס לוועדה מסוימת. לכן, אני בחוק מגביל את זה לשלוש שנים. מירי, אני רוצה התחייבות שלך לפרוטוקול שהסיכום שנעשה פה עם החברים, אתם תקדמו אותו והוא מקובל עליכם והוא יקרה. כמה זמן הם צריכים לזה?
מירי כהן
אנחנו נתחייב לזה מפורשות ש - - -. אני רוצה להסביר, מה שכן צריך לכתוב שבסיטואציה של הרחבה של שלוש שנים יתווספו שני נציגים ושני משקיפים שימנה שר האוצר, ואני מתחייבת - - -
תומר רוזנר
לא, רק שניה.
היו"ר יואב קיש
זה לא שר האוצר, הגדרנו מי מהמשקיפים.
מירי כהן
אבל אתה לא יכול להגדיר רק כי זה לא רק חריש, זה כל הוועדות. אתה בבעיה פה. אני אתחייב לפרוטוקול שאנחנו נמנה אותם.
היו"ר יואב קיש
הנציגים הם כך: אמרנו שאחד זה נציג מועצה מרחבית עירון. ועדה מרחבית עירון היא ועדה גובלת?
מירי כהן
היא גובלת.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נגיד נציג ועדה גובלת שימנה שר האוצר ואז אתם מתחייבים.
מירי כהן
כן, אני כמובן אומרת את זה מפורשות מאחר וזה מינוי שזה בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים, אני חייבת להגיד שלא יגידו לי - - -
קריאות
ברור.
היו"ר יואב קיש
זה פשוט, לגבי עירון זה ועדה גובלת, ולגבי ארגוני הגג הסביבתיים זה גם פשוט. נשארנו רק עם הבעיה של המשקיפים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שערי מנשה גם ועדה גובלת.
היו"ר יואב קיש
אז גם משקיף אחד לעוד ועדה גובלת זה מנשה, וערערה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
וחבר מועצה מקומית ערערה שהיא גובלת שהוא משקיף.
היו"ר יואב קיש
נציג רשות מקומית. שני משקיפים, זהו - זה הסיפור.
משה כחלון
ערערה לא גובלת. בסמה גובלת. אני לא מתקן, אני מדייק.
עלי כבהה
בהרחבה הזו היא גובלת. אדוני, אתה מטעה אותם.
היו"ר יואב קיש
נציג רשות מקומית סמוכה.

היועץ המשפטי מסכם, בבקשה.
תומר רוזנר
אנחנו נוסיף את ההוראה - את הוועדה המיוחדת אפשר להאריך לתקופה נוספת של שלוש שנים. בתקופה הנוספת הזו יצורפו לוועדה שני חברים ושני משקיפים. החבר האחד הוא נציג ארגון הגג של ארגוני הסביבה באותה דרך מינוי שממנים בוועדה המחוזית. הנציג השני הוא נציג ועדה מקומית גובלת שימנה שר האוצר.
קריאה
מועצה אזורית מנשה.
היו"ר יואב קיש
די, לא מפריעים עכשיו. אתה רוצה לצאת? אחרי זה אתן לך להתייחס, אם צריך.
תומר רוזנר
שני משקיפים ימונו מנציגים של רשויות מקומיות סמוכות. במקרה הזה זה יכול להיות הנציגים שאתם דיברתם עליהם: המועצה האזורית והעירייה או מועצה מקומית, רשות מקומית סמוכה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
על הוועדה הגובלת זה עירון.
תומר רוזנר
נכון, זה יהיה חבר.
היו"ר יואב קיש
זה היא הבינה והיא התחייבה לפרוטוקול.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שיהיה ברור שאנחנו נצביע נגד.
היו"ר יואב קיש
ברור שאתם מצביעים נגד. אנחנו מצביעים ואז אין כבר נושא חדש.
תומר רוזנר
לא, הוא צריך להגיד. אני לא יכול להצביע אם - - -
היו"ר יואב קיש
אף אחד לא טען. מוסי אמר שהוא מייצג אותו.
תומר רוזנר
אז הוא צריך להגיד שאין.
היו"ר יואב קיש
אין, הוא יגיד שאין טענה. אם יש טענה היינו מצביעים עליה. הוא לא יגיד שאין. מוסי לא אמר שיש. מוסי אמר: אם אחמד טיבי טועה, הוא מוסמך. אני אומר לכולם, אין נושא חדש.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני אומר מה שאני רוצה.
היו"ר יואב קיש
אחמד, אני משאיר הסתייגות אחת שאנחנו נצביע עליה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בשם כל הרשימה המשותפת.
היו"ר יואב קיש
לא. למה? אני לא רוצה עכשיו שעות במליאה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
דיבור במליאה, מה קרה לך? זכויות דיבור.
היו"ר יואב קיש
אז אני ארשום אתכם לזכות דיבור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל על תיקון סעיף 2.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז רק על סעיף 2, רק המשותפת. ביטול סעיף 2 - זה ההסתייגות ועל זה רק המשותפת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
פלוס מוסי רז.
היו"ר יואב קיש
ומוסי, בסדר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בכל זאת, קולגיאליות. זה לא הליכוד.
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
טל צפריר
עו"ד טל צפריר מהחברה להגנת הטבע. אני גם מלווה את ארגון הגג של הגופים הציבוריים בכל מה שקשור לעניין המינויים, ולכן הערה אחת מעשית על ההצעה כאן. כל מינוי שתלוי בשר האוצר או כמו שהיועץ המשפטי לוועדה הציג, מינוי שבדרך שנעשים מינויים בוועדה המחוזית, צריך לזכור שסדר זמן ממוצע למינוי הוא 14 חודשים. זאת אומרת, אנחנו לא נקבל את אותם נציגים חדשים בוועדה המיוחדת, ההרכב שלה לא ישתנה בפועל לפחות לתקופה של שנה וחצי.
היו"ר יואב קיש
למה זה לוקח? אבל אין לי דרך לקצר את זה.
טל צפריר
יש.
מירי כהן
כבוד היושב-ראש, מאחר והמינויים עברו מהלשכה המשפטית של האוצר ללשכה המשפטית של מינהל התכנון אז יש פה את היועצת המשפטית. זה לא עבר? רק הנציגים בעלי דעה מייעצת? אוקיי.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן זה ייקח? אני לא יכול לשלוט על זה.
טל צפריר
יש דרך. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שיהיו שם חברים בצורה אפקטיבית, הדרך לעשות את זה זה מינוי נקוב.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול לעשות בחוק הזה מינוי נקוב. הסברתי לך, זה חוק כללי ואני לא נכנס למינוי הנקוב.
טל צפריר
אבל הוועדה היחידה שזה חל לגביה זו ועדת חריש.
היו"ר יואב קיש
היועץ המשפטי אומר שזה לא אפשרי. תודה.

אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת טיבי, אנחנו עוברים להצבעה.
מירב בן ארי (כולנו)
מכיוון שזו הצעת חוק שלי, אני רוצה לשאול לפני שאתה עובר להצבעה. חבר הכנסת טיבי, אם קיבלת את כל מה שרצית, למה אתה מצביע נגד?
היו"ר יואב קיש
הוא התפשר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עקרונית אני נגד הסעיף.
מירב בן ארי (כולנו)
אני מטעם אכרם.
היו"ר יואב קיש
טוב, מחליפה את אכרם.

קודם כל, ההסתייגות של חבר הכנסת טיבי: ביטול סעיף 2. זו ההסתייגות היחידה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שזה סעיף האנדרוגינוס, זה כולו.
היו"ר יואב קיש
כן. אנחנו רק עליו. אין לחלופין, אין כלום. זו ההסתייגות היחידה שהוא הגיש. הוא הסיר את כל שאר ההסתייגויות בשמו ובשם כל הסיעה המשותפת ומוסי רז, וזהו.

מי בעד ההסתייגות ירים את ידו?
הצבעה
בעד ההסתייגות – 2
נגד – 3
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.

אני עובר להצביע על החוק כולו עם התיקונים כפי שהוצגו. מי בעד החוק? ירים את ידו. שלושה. מי נגד? שניים.

הצבעה
בעד – 3
נגד – 2
הצעת החוק, בכפוף לשינויים, התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה.

אני מטיל רביזיה על החוק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רשות דיבור.
היו"ר יואב קיש
רשות דיבור לבצלאל.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה גם שלי. אם אתה מטיל רביזיה אז גם אני - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא. הרביזיה שלי היא לא - - -. אם אני מסיר, אתה תסיר.
מירב בן ארי (כולנו)
תרשמי אותי.
לאה קריכלי
את יכולה בתור המציעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אגב, זה לא חוקי שמישהו בא ומצביע ויוצא והוא לא יודע על מה הוא מצביע. זה לא חוקי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - -
היו"ר יואב קיש
חריש - הוא אמר לך. אחמד, אני מוכן בתנאי אחד - שאם אני מסיר את הרביזיה, גם אתה מסיר, בסדר. אוקיי, רביזיה של טיבי ושלי - בסדר.
מירב בן ארי (כולנו)
אז יש רביזיה.
היו"ר יואב קיש
יש.
מירב בן ארי (כולנו)
מתי?
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך תיכף למה, בואי.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים