ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/07/2018

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 146 - הוראת שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
10/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 694
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ח (10 ביולי 2018), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
נכחו
מוזמנים: אבינועם ביר - עוזר ראשי, משרד הפנים

רון אלמוג - יועמ"ש המפקח על הבחירות, משרד הפנים

נופר רוזנצוייג - ע' ר' מנהלת לחברה הערבית , המשרד לביטחון פנים

שרון רוברטס - עוזרת ראשית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמאול שפט - עו"ד - ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

חובב ינאי - נציג ארגון שתי"ל-מייסודה של הקרן החדשה לישראל

טל מאשה בנוש - שדלנית ריפבליק יועצים

מרים סלומון - יועמ"ש, מרכז השלטון מקומי

יואל הדר - יועמ"ש, בטחון פנים

דני קריבו - ראש אגף תכנון, תקצוב ובקרה, בטחון פנים

קארין ספיר - מוזמן/ת

ארנון פלג - מוזמן/ת

טל אברך - מוזמן/ת

מוריה דודי וייס - מוזמן/ת

עמית אופק - מוזמן/ת

קרלוס חיון - מוזמן/ת

גורג קווקיאן - מוזמן/ת

יעקב יוסף גנט - מוזמן/ת

רפאל אנגל - מוזמן/ת

עמיחי יוגב - מוזמן/ת

בועז ארזי - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"ח-2018, מ/1227
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. אני פותח את הדיון שבא לציין את יום מיגור האלימות במגזר הערבי. הנושא שלנו זה הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"ח-2018, מ/1227. אני יכול להגיד שהכנסת מציינת היום את המלחמה באלימות במגזר הערבי. אני חייב להגיד שפנה אלי חבר הכנסת איימן עודה בבקשה לעשות דיון בנושא אחר. באותו יום בערב ראיתי שהמשטרה סיכלה אירוע בירושלים שהיה בהובלת ארגוני טרור בלתי חוקיים, החזית הדמוקרטית נדמה לי ואחרים, ואיימן עודה משתתף שם. אני בחרתי להגיד לאיימן עודה בצורה הכי ברורה שמי שמתנהג ככה לא יזכה לשיתוף פעולה ממני. ברור שהנושא חשוב ומשמעותי, ולכן בחרתי לציין את היום הזה בדיו על הצעת החוק הזו שדנה בהקמת תחנות משטרה במגזר הערבי. זה הסיכום של המצב. דרך אגב, היו אלי פניות מחבר הכנסת איימן עודה ואמרתי לו בצורה שאם הוא יתנער מהשתתפותו בכנס של ארגוני טרור ויגיד בצורה ברורה שהוא לא היה שייך לפעילות הזאת, אני יכול לקבל את זה. איימן עודה בחר לא לעשות כך, וכל עוד הוא לא עושה כך לא יזכה לשיתוף פעולה ממני.

אז בואו נעבור בבקשה להקראה של הצעת החוק. אתם רוצים להציג קודם?
אבינועם ביר
אני ממשרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
זה פנים או ביטחון פנים?
אבינועם ביר
פנים.
יואל הדר
מי שעומד מאחורי זה, זה משרד הבט"פ. מי שמקדם את זה כי זה תיקון חדש - -
היו"ר יואב קיש
למה אתם לא עומדים לפני זה? למה לעמוד מאחורי?
יואל הדר
כי זה לא חוק שלנו.
אבינועם ביר
מדובר על תיקון פקודת העיריות, שמדבר על עשייה במקרקעין של המועצה. הצעת החוק מבקשת לטפל בהצעה להקצאת מקרקעין לצורכי הקמת תחנת משטרה כאשר ההצעה הועלתה למליאת המועצה, והמועצה לא קיבלה החלטה להקצות את המקרקעין תוך חודשיים. אז ראש המועצה יכול לפנות לשר הפנים בבקשה לאשר את ההקצאה למרות שמליאת המועצה לא דנה או לא אישרה.
היו"ר יואב קיש
ברור. בבקשה אפשר להקריא את החוק.
גלעד קרן
אני רק אגיד שהיום המצב הוא שהמועצה ברוב חבריה צריכה לאשר כל עשייה במקרקעין למעט שימוש או השכרה שאינה עולה חמש שנים, ובעצם פה אנחנו לוקחים את הכוח של המועצה במידה והיא מסרבת ומעבירים את זה להחלטת שר הפנים לאחר פנייה של ראש הרשות.

אני מקריא מהנוסח שמוצע לדיון בעקבות פגישות עם נציגי הממשלה.

"חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"ח-2018

תיקון סעיף 188 - 1. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד תום חמש שנים מהמועד האמור,
הוראת שעה יקראו את פקודת העיריות כך שבסעיף 188(ב1) –

(1) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, המילים "על אף האמור בסעיפים
קטנים (א) ו-(ב)" – לא ייקראו, ובמקום "בסעיפים קטנים אלה" יקראו
"בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)";

(2) לפני פסקה (1) יקראו "על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) –";

(3) אחרי פסקה (1) יקראו:

"(2) הונחה לדיון במועצה הצעת החלטה בדבר עשייה במקרקעין
כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) שאיננה מכירת מקרקעין, לצורך
הקמה של תחנת משטרה הנכללת בתכנית הרב-שנתית, במקרקעין שניתן להתיר בהם שימוש לצורך כאמור לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965, ולא אישרה המועצה עשייה במקרקעין כאמור בתוך
חודשיים מיום שהונחה הצעת ההחלטה לדיון, לא תהיה עוד עשייה
במקרקעין כאמור טעונה החלטה של המועצה; ואולם לא יאשר השר
או מי שהוא הסמים לכך, לפי הוראות סעיף קטן (א), עשייה במקרקעין
כאמור, אלא לבקשת ראש העירייה, בכתב, ולאחר שהביא בחשבון, בין
היתר, את עמדת השר לבטחון הפנים, ראש העיריה והמועצה;"

ואנחנו רוצים להוסיף פה את המילים "ככל שישנה כי אחרת המועצה לא תקבל החלטה ואז שיהיה ברור שלא צריך לפנות אליה או משהו כזה אלא אם היא קיבלה החלטה שהיא מתנגד אז הוא ייקח את זה בחשבון.

"הוראות פסקה זו לא יחולו על עשייה במקרקעין בעירייה איתנה; בפסקה זו, "התכנית הרב-שנתית" – תכנית פעולה רב-שנתית לשנים 2016-2020 לטובת שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי ולטובת חיזוק הביטחון במחוז ירושלים, אשר אושרה לפי החלטת הממשלה מס'
1402 מיום ב' בניסן התשע"ו (10 באפריל 2016)."
היו"ר יואב קיש
מה זה (3)?
גלעד קרן
"(3) עירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה הצעה להחלטה על
אישור עשייה במקרקעין כאמור בפסקה (2) עשרה ימים לפחות לפני
ישיבת המועצה שבה יידון אישור העשייה במקרקעין כאמור."
היו"ר יואב קיש
תודה. יש אתנו את ניצב ג'מאל חכרוש, בבקשה, נשמח לשמוע את ההתייחסות שלך.
ג'מאל חכרוש
כידוע, אנחנו התחלנו לפני שנתיים בתכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית. בתכנית שלנו אחד הדברים החשובים ביותר – הקמת תחנות משטרה בחברה הערבית. מבלי לקרב את המשטרה לחברה הערבית ולהכניס את המשטרה לרחוב - -
היו"ר יואב קיש
בלי יצירת האמון לאוכלוסייה הערבית.
ג'מאל חכרוש
יצירת האמון וגם להכניס את המשטרה שתחליף את הפשע ברחוב הערבי. אנחנו טענו כל הזמן שאין חלל ריק. כשאין משטרה, כשהמשטרה נעלמת מהרחוב הערבי, יש פשיעה ברחוב הערבי, והדבר הוכיח את עצמו. אני לא רוצה עכשיו להביא דוגמאות. איפה שעשינו תחנות משטרה על פי חוק אחר, איפה שיש אדמה ששייכת למדינה ולא צריך אישור של המועצה, הקמנו תחנות משטרה ולפתע - -
היו"ר יואב קיש
אז בשום מקום לא קיבלתם אישור מועצה?
ג'מאל חכרוש
בשום מקום. יש לי דוגמה: עכשיו, בבקעה אל גרביה האדמה מוכנה, ראש העיר מוכן לתת ומכנס את העירייה שלו פעמיים, כינס את חברי המליאה וברוב מוחלט, מסיבות לא ענייניות, בגלל שהחוק - -
היו"ר יואב קיש
טוב, זה אי אפשר לדעת, זה לתפיסתם. לתפיסתך זה סיבות לא ענייניות – הם מתנגדים.
ג'מאל חכרוש
מתנגדים ואין סיכוי שנתקדם כל עוד החוק הזה - -
היו"ר יואב קיש
ואז במקרה הזה, אם החוק הזה ייכנס לתוקף, יוכל שר הפנים, נכון? זה מי שאנחנו נותנים לו את הסמכות, לקחת בחשבון את עמדת השר לבט"פ, שמן הסתם מייצג את העמדה שאתה מייצג. ראש העירייה מוכן אתה אומר. זאת אומרת, אני מניח שבמקרים שבהם ראש העירייה לא ירצה וגם המועצה לא תרצה, זה יהיה מאוד קשה אם בכלל.
גלעד קרן
הסעיף לא אפשרי.
היו"ר יואב קיש
הסעיף לא אפשרי. אבל אני שואל אותך: אתה לא מזהה מקומות שאפילו ראש העירייה לא רוצה כי הוא נכנע ללחצים?
ג'מאל חכרוש
במקומות שנתקלנו בהם, ראש עיר, ראש המועצה מעוניין.
היו"ר יואב קיש
אין מקומות שראש המועצה גם לא רוצה?
ג'מאל חכרוש
אין. שלושת המקומות שאני מזכיר, ראש המועצה במפורש רוצה. בכפר כנא רצה ראש המועצה, בג'אסר אל זרקא רצה ראש המועצה ובבקעה אל גרביה רצה ראש המועצה, ובשלושת המקומות המליאה סירבה.
היו"ר יואב קיש
רגע, אם ראש עיר לא רוצה, מה אתה עושה? אם אתה רוצה לפתוח תחנה, אתה לא תפתח תחנה בלי שראש עיר יסכים?
ג'מאל חכרוש
לפחות זה שראש העיר רוצה שאני אפתח.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, תודה. משרד המשפטים, התייחסותכם? אתם תומכים בזה?
שרון רוברטס
כן.
היו"ר יואב קיש
זה ממשלתי, הממשלה כמובן תומכת.

נציגי השלטון המקומי, בבקשה.
מירה סלומון
תודה אדוני. אני ממרכז השלטון המקומי. הצעת החוק הזאת גובשה בהסכמות אתנו. אנחנו סברנו שבמקרים שבהם ראש הרשות מעוניין להביא לתושביו בשורה של הכנסת תחנת משטרה אך מליאת המועצה מסיבות כאלה ואחרות או שבכלל לא מתכנסת או לא מקבלת החלטה או מקבלת החלטה בניגוד לעמדת ראש הרשות, ראוי יהיה להביא את הדברים להכרעה אצל שר הפנים.

אנחנו לגמרי מקבלים את התיקונים שנעשו על ידי היועץ המשפטי לוועדה ואין לנו שום התנגדות.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. ראיתי פה איפה שהוא "עירייה איתנה". למה הכנסתם את זה?
גלעד קרן
לא, זה לא יחול.
היו"ר יואב קיש
אין רשות איתנה במגזר הערבי? מה הקשר לעירייה איתנה ?
מירה סלומון
נכון להיום לא ידוע לנו על כך.
היו"ר יואב קיש
מה הקשר לעירייה איתנה בעניין הזה?
מירה סלומון
אסביר לאדוני: עירייה איתנה זה תיקון שנעשה בפקודת העיריות בשנת 2013 נדמה לי, שקבע שלא צריך לקבל בכלל אישור של שר הפנים לעשייה במקרקעין אלא ראש הרשות באישור מליאת המועצה שלו בלבד.
היו"ר יואב קיש
אבל אם המליאה לעומתית או לא מאשרת?
מירה סלומון
אני מזכירה לאדוני שעירייה איתנה זה עירייה שלא מקבלת מענקי איזון - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, הכל בסדר. השאלה שלי היא כזו: מתארת פה המשטרה משהו שלא קשור לתקציב אלא בעיה עניינית של אמון של הציבור הערבי בתחנות המשטרה או במשטרה כגוף. הוא מתאר מצב שבו ראש עירייה מעוניין ומועצה לעומתית בנושא זה. ולכן, מה הקשר לאיתנה לעניינינו?
מירה סלומון
אז אנסה להסביר: עירייה איתנה זה תואר שניתן לרשות שמתנהלת כהלכה, - - - שהיא מתנהלת כהלכה. אנחנו מדברים בהוראת שעה בלבד.
היו"ר יואב קיש
כן אבל כהלכה זה תקציבי בדרך כלל אצלכם.
מירה סלומון
לא רק תקציבי.
היו"ר יואב קיש
מה עוד?
מירה סלומון
גם התנהלות נכונה של ישיבות מועצה מסודרות, התנהלות תקינה. מענק האיזון זה אחת האינדיקציות.
היו"ר יואב קיש
אפשר דוגמה לרשות ערבית איתנה?
מירה סלומון
לא מוכרת לנו, לא כיום.
היו"ר יואב קיש
אין.
מירה סלומון
לא כיום אדוני, ואולי לא סביר להניח שעד סוף 2020 גם יהיה.
היו"ר יואב קיש
זה חמש שנים, 23.
מירה סלומון
2023.
היו"ר יואב קיש
כתוב מיום פרסומו זה חמש שנים. חמש שנים זה 2023.
מירה סלומון
נכון.
היו"ר יואב קיש
אני מאוד מקווה שיהיו לנו רשויות איתנות במגזר הערבי עד אז.
מירה סלומון
אם יהיו, המשמעות של זה שהרשויות האלה ידעו להתנהל - -
היו"ר יואב קיש
כן, אבל אני שואל עוד פעם: הבעיה היא לא כלכלית. אני מכיר שאיתנה זה אפילו התנהלות תקינה. בסוף יש לחצים על הציבור, שלא רוצים להכניס תחנות משטרה. אומרים: אנחנו לא רוצים.
מירה סלומון
הציבור דווקא מבקש.
היו"ר יואב קיש
אז אני שואל: אם הבעיה קיימת ברשות לא איתנה, בהנחה ובשאיפה שיהיו רשויות איתנות, למה אנחנו חייבים להתעקש, מה עניין איתנה לעניין על כל המורכבות של הבעיה הזאת? משרד הפנים, בבקשה.
רון אלמוג
אני מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. הרעיון בהצעת החוק הזאת, שאנחנו משרשרת האישורים מוציאים את המועצה. יש את ראש העיר, המועצה ושר הפנים ואנחנו מוציאים את המועצה מהשרשרת ושמים את שר הפנים במקומה. בעיריות איתנות שר הפנים הוא לא חלק משרשרת האישורים. הוא מלכתחילה לא חלק מהרגולטור שמאשר את העשייה במקרקעין של עירייה איתנה. אם אנחנו נכניס אותם לכאן, אנחנו פתאום מכניסים את שר הפנים למקום שהוא בכלל לא היה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אז אתה היית אומר: אם הייתי חושב שיש לזה צורך, הייתי אומר שראש העיר יוכל בניגוד לעמדת המועצה בנושא זה למשל, אם הייתי רוצה להוביל לחקיקה ולא לערב את שר הפנים במקום הזה.
מירה סלומון
כן.
קריאה
אז זה לא מידתי.
היו"ר יואב קיש
פה יש עניין אחר.
רון אלמוג
זה כבר עניין של השלטון המקומי אבל מבחינת שר הפנים, הוא מלכתחילה לא נמצא שם ולכן לא הוספנו אותו פה.
היו"ר יואב קיש
טוב. המשטרה והבט"פ, אתם לא רואים סיטואציה שרשות תהיה איתנה ואז לא תוכלו - כרגע זה לא על הפרק.
יואל הדר
זה לא על הפרק כרגע.
היו"ר יואב קיש
טוב. מישהו עוד רוצה להתייחס? כן, בבקשה.
שמוליק שפט
אני מעיריית ירושלים. אני רוצה לברך, אני חושב שמבחינת האיזונים, מה שהוועדה הכניסה זה מאוד חשוב כי הרי עשינו פה משהו חמור לכאורה, לקחנו את הכוח של המועצה. אז לפחות הם בתוך השיקולים של שר הפנים הכניסו את השיקול של המועצה ובעיני זה מבורך מאוד שגם ככל שאתה חושב שצריך – לפחות תשמע את המועצה, מה העמדה שלה לפני שאתה מחליט בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. עוד מישהו רוצה להתייחס? יפה.

אז אני שמעתי תמיכה מלאה ממשרדי הממשלה השונים, מהמשטרה - -
רון אלמוג
רק נקודה בהמשך למה שהוא אמר, להבהיר את מה שגלעד אמר, שעמדת המועצה, בעצם משתקפת בפרוטוקול ההחלטה שלה. אנחנו לא פונים בנפרד ל - - - אלא זה מה שהיה - -
היו"ר יואב קיש
ברור. זה בכלל אמרנו ככל שתהיה. אי הבהרת דעה לא תסכל את ההליך, זה ברור.
מירה סלומון
ורק כדי להשלים את הדברים שנאמרו על ידי אדוני בעניין עירייה איתנה, לא יכריז השר על עירייה כעירייה איתנה – אני מקריאה מסעיף 232א לפקודת העיריות: "אלא לאחר שהונחה לפניו חוות דעת של המנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו, כי מתקיימים לגבי העירייה התנאים המנויים... תקציבה או ענייניה מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין." זאת אומרת, ההתנהלות התקינה והאמון שניתן ברשות איתנה - -
היו"ר יואב קיש
היא לא רק התקציב.
מירה סלומון
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
אבל רוב הדברים, אנחנו יודעים שזה תקציב. בסדר גמור. אני מבין שסיימנו את הדיון. אתם יודעים, אולי לפעמים כמו שיש בעיה ברשויות מסוימות, שראש העיר רוצה אבל חברי המועצה לא יכולים בגלל לחצים כאלה או אחרים לקדם תחנת משטרה, אולי גם בכנסת ראש הוועדה רוצה וחברי הכנסת מפחדים להיתפס כתומכים במהלך הזה. אני גאה לומר שבעניין זה אני שמח שאנחנו מציינים את המיגור באלימות במגזר הערבי בהובלה ברורה של חקיקה שתאפשר פתיחות תחנות משטרה במגזר הערבי. משימה מאוד חשובה והיא בעצם המהותית. הדרך לייצר את המלחמה באלימות זה באמת לקרב את המשטרה לאזרח, האזרח במגזר הערבי, ולייצר אמון. זה הדבר הכי חשוב. האמון הזה, זו משימה לא פשוטה אחרי הרבה שנים שבהן המדינה לא פעלה כשורה. אין ספק שצריך לומר את זה בצורה ברורה כי בנושא שילוב המשטרה במגזר הערבי יש מגמה ברורה שהממשלה הזו והמשרד לבט"פ מובילים בקדנציה הזו של שינוי המהלך הזה, אני מברך עליו, ואני מצביע על הנוסח כפי שהוקרא בשינויים שהגדרנו. למעשה, אין שינויים מהנוסח הכתוב כפי שהוקרא.

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
החוק אושר.
היו"ר יואב קיש
אני בעד. ההחלטה התקבלה. אנחנו נעלה את זה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:52.

קוד המקור של הנתונים