ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/07/2018

כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת6
ועדת הכלכלה
16/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 819
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ד' באב התשע"ח (16 ביולי 2018), שעה 10:35
סדר היום
כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
ליז מונטיליו ברלב - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צוריאל תמם - הממונה על שיתוף נתוני אשראי, בנק ישראל

שירלי אבנר - עו"ד, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

גיל ברגפרוינד - המועצה לצרכנות

ירון שגיא - יו"ר ארגון יאל

משה ברדוגו - שדלן/ית (ברדוגו יועצים) מייצג/ת את גמא ניהול וסליקה בע''מ
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ו-2016
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבה השנייה של ועדת הכלכלה. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת פרלמנטרית, דובר, אורחים נכבדים. על סדר היום כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ו-2016.
שירלי אבנר
תודה רבה לוועדה על זה שכינסת את הישיבה הזאת. הכללים האלה מאוד חשובים לנו שכן כפי שנקבע בחוק, ללא הכללים האלה אנחנו לא נוכל להטיל עיצומים כספיים. אנחנו בהיערכות ואנחנו רוצים להקים את מערך השיתוף בנתוני אשראי וחשוב לנו שנוכל גם לאכוף את הכללים השונים.

אני אשמח להתחיל להקריא.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
שירלי אבנר
כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 97(ב) לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני קובעת כללים אלה:

1. מקרים, נסיבות ושיקולים בהם ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים

הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה – 35 אחוזים. לא הפר אותה הוראה בשנה שקדמה להפרה – 20 אחוזים.

(2) המפר הפסיק את ההפרה ביוזמתו ודיווח עליה לממונה – 40 אחוזים.

(3) המפר נקט פעולות לתיקון הליקויים, למניעת ההפרה ולהקטנת הנזק להנחת דעתו של הממונה – 30 אחוזים.

(4) קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה, תפקידו של המפר, היקף ההפרה, הרווח שעשוי היה להיות מופק ממנה, ההפסד שעשוי היה להימנע או הנזק שעשוי היה להיגרם בעקבותיה – עד 50 אחוזים.

(5) לעניין מיופה כוח בתמורה – אם המפר יחיד – שוכנע הממונה כי התקיימו נסיבות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או כי קיימות נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר – 20 אחוזים.

אני אציין שקיימנו לפני הדיון הזה התייעצות עם משרד המשפטים בעקבות שינויים שנערכו שם וכמובן גם עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ונתבקשנו להוסיף כאן מילה נוספת שתופיע בין (3) ל-(4):

"למציע מערכת נהלים פנימית שנועדה לאתר ולמנוע ביצוע של ההפרה וההפרה מעידה על כשל נקודתי ולא על כשל מערכתי – 10 אחוזים".

הבנו שזה מה שקיים היום בתקנות בנוגע לטיס.

נתבקשנו לתקן את הפסקה האחרונה, פסקה (5) כך שבמקום מה שמופיע בה, יופיע בה כדלקמן:
"לעניין מיופה כוח בתמורה – אם המפר יחיד – ראה הממונה שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפה, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20 אחוזים".
אביגיל כספי
כדי שיהיה בפני הוועדה, היה עוד משהו ששאלתי אתכם. בעצם זו פעם ראשונה שהתקופה שבה לא מפרים את ההוראה היא שנה. זו תקופה יחסית קצרה. בדרך כלל מדובר על שלוש שנים. אם תוכלו להסביר מדוע קובעים תקופה כל כך קצרה.
שירלי אבנר
לגבי הפסקה הראשונה.
אביגיל כספי
כן.
שירלי אבנר
היחס בין שלוש שנים לבין השנה.
אביגיל כספי
הסברתם לי את זה בשיחה. בדרך כלל התקופה שקבועה היא תקופה של שלוש שנים ולא תקופה של שנה. תקופה של שנה היא יחסית תקופה קצרה. זאת אומרת שברגע שהמפר לא הפר את אותה הוראה, הוא מקבל בשנה האחרונה 20 אחוזים. תקופה של שנה היא תקופה יחסית קצרה.
שירלי אבנר
אנחנו חוששים שיהיו מקרים בהם מפר הפר את אותה הוראה גם בשנה אחת, עד כמה שהתקופה הזו נראית מצומצמת יחסית. בגלל שההפרות הן הפרות יחסית קשות ופגיעה בפרטיות, חשוב היה לנו לצמצם את התקופה לתקופה של שנה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
אביגיל כספי
לגבי מערכת נהלים פנימית, לשיקולה של הוועדה. הכנסנו את זה בעבר, שיש מערכות.
היו"ר איתן כבל
אני זוכר. עשינו את זה. בסדר.

תודה. אני מאשר את סעיף 1 עם השינויים והתוספות.
שירלי אבנר
2. הפחתה בשל כמה נסיבות

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיף 1, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 85 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

גם כאן קיבלנו הערה מהייעוץ המשפטי של הוועדה ואנחנו כמובן מקבלים אותה, להעלות את הסכום המקסימלי המצטבר ל-90 אחוזים במקום 85 אחוזים.
היו"ר איתן כבל
למה?
שירלי אבנר
הייעוץ המשפטי של הוועדה חשב שזה יותר הגיוני לאור כל הנסיבות האפשריות שיכול להיות שיתקיימו במקרה אחד, במיוחד אם אנחנו מוסיפים את העילה הנוספת.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני מאשר את סעיף 2 עם התיקון.
שירלי אבנר
3. הפחתת עיצומים בשנת פעילות ראשונה

הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשל הפרה שבוצעה בשנה הראשונה לפעילותו מול המאגר עד שיעור של 85 אחוזים ובלבד שהמפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם.

גם כאן קיבלנו הערה מהייעוץ המשפטי של הוועדה, שאנחנו כמובן מקבלים, להוסיף את המשפט הבא:

"להנחת דעתו של הממונה, בתוך פרק הזמן שעליו הורה הממונה. לא תיקן המפר את ההוראה בתוך פרק הזמן שהורה הממונה, תבוטל ההפסקה והמפר יהיה חייב בסכום העיצום הכספי כאילו לא ניתנה הפסקה מלכתחילה".
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני מאשר את סעיף 3 עם התוספות.
אביגיל כספי
אתם רוצים להבהיר לגבי שנת הפעילות הראשונה? זה בעצם יהיה למפר שכבר פועל מול המערכת. זאת תהיה שנה.
שירלי אבנר
שנה.
היו"ר איתן כבל
כן.
שירלי אבנר
הכניסה תהיה לשחקנים השונים, כניסה הדרגתית. אנחנו כבר עכשיו מתחילים בתהליך של רישוי של הלשכות ויהיו כמובן מקורות המידע שימסרו מידע למאגר בקרוב. לכן חשוב לנו שזה יהיה בהתאם לכניסה למאגר.

4. הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

(1) מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-5 אחוזים ממחזור העסקאות שלו.

(2) סעיף קטן (א) יחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי סעיפים 1 או 3 ובין אם לאו.

(3) מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי סעיף זה, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות של, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

(4) בסעיף זה -
"אישור" – כל אחד מאלה
(1) אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים.

(2) אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלונית ואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס.

"יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005.

"מחזור עסקאות" – כהגדרת "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

"רואה חשבון מבקר" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

אין כאן שינויים.
היו"ר איתן כבל
בסדר. יש לך הערות?
אביגיל כספי
לא.
ירון שגיא
אני מסכים לסעיף הזה אבל אני חושב שאתם מורידים את זה לסכום ההפסד שלו. הייתי מוריד עוד קצת כי עסק, רק כדי להראות את תמונת המצב, הוא צריך לשלם הרבה מאוד כסף. לכן הייתי נותן עוד 5 אחוזים. לא להכניס אותו ישר להפסד כי אחרת אין לו טעם והוא פשוט יסגור את העסק.
שירלי אבנר
רשאי הוא להפחית את הסכום ל-10 אחוזים?
ירון שגיא
כן. אני חושב שזה הגיוני. לתת לו את ההזדמנות. הוא הולך להביא אנשי מקצוע ולשלם להם כסף וכולי, אז הוא יעשה את החשבון ויגיד שרק כדי להוכיח את זה, עולה לו עוד כסף.
שירלי אבנר
מה שאתה מציע זה להגדיל את סכום העיצום.
ירון שגיא
לא. להוריד. אתם התאמתם, וזה יפה.
היו"ר איתן כבל
אתה מבקש להעמיס עליו יותר.
אביגיל כספי
כתוב שרשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי ל-5 אחוזים ממחזור העסקאות. כלומר, סכום העיצום הכספי לא יעלה על 5 אחוזים.
ירון שגיא
אני אומר להוריד. בסדר, אמרתי הפוך אבל הבנתם למה אני מתכוון.
היו"ר איתן כבל
תודה.

אני מאשר את סעיף 4.
שירלי אבנר
5. תחילה

תחילתם של כללים אלו ביום כניסתו לתוקף של החוק לפי הוראות סעיף 123.

כאן קיבלנו הצעה. מאחר שאנחנו כבר פועלים להכנסה לתוקף של כללים מסוימים בהתאם לסמכות שהוקנתה לפי סעיף 123(ב), שנוכל להקדים הוראות מסוימות כדי שנוכל להתחיל לאסוף את המידע. הייעוץ המשפטי של הוועדה המליץ שאנחנו נבהיר את זה, למרות שאנחנו חשבנו שהנוסח משקף את זה כי זה יום התחילה לפי סעיף 123, אבל אנחנו כמובן מקבלים את העמדה של הייעוץ המשפטי ומוסיפים את המשפט הבא:

"ואולם אם תחילת הוראות החוק לעניין מסירת מידע ממקורות המידע למאגר תהיה במועד מוקדם יותר מהמועד האמור סעיף 123(א), יהיה מועד תחילתם של כללים אלה במועד שנקבע בצו מכוח סעיף 123".

בצו שיפורסם אנחנו נכניס לתוקף גם את העיצומים הכספיים הרלוונטיים למסירת המידע.
היו"ר איתן כבל
בסדר.

אני מאשר את סעיף 5 עם התוספת.

הצבעה
בעד – פה אחד
כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ח-2018 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
אושר.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים