ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/06/2018

הצעת צו הגז (בטיחות ורישוי) (מתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת העשרים

הכנסת7
ועדת הכלכלה
25/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 795
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ח (25 ביוני 2018), שעה 12:00
סדר היום
הצעת צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
ראש אגף רישוי ובקרה, משרד התחבורה - אפרים רוזן

מהנדס ראשי, רשות הגז הטבעי - יאשה יורבורסקי

לשכה משפטית, רשות הגז הטבעי - צחי בר ציון

מנכ"ל, נגב גז טבעי - משה שפיצר

מוזמן/ת - שחף פורטנוי

מוזמן/ת - מישל מריה סמיונוב
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדר אביב


הצעת צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשמת, דובר, חברים, עוברים לצו הבא: הצעת צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע"ח-2018. בבקשה, יאשה.
יאשה יורבורסקי
שמי יאשה יורבורסקי, אני מהנדס ראשי וממונה בטיחות של רשות הגז הטבעי. בדומה לצו הולכה, צו חלוקה פורסם ב-1998 מכורח המציאות ובדומה להולכה. אמרנו קודם כל, בוא נגדיר שיהיה לנו בסיס על מה לקדם כי אם נגיע לחלוקה, באמת הגענו לחלוקה הרבה יותר מאוחר, למדנו את התחום הזה, חבר'ה נכנסו לפעילות, נכנסו שישה בעלי רישיונות, התחילו להתקין. אמרנו, אוקיי, חבר'ה, למדנו את התחום הזה, בוא נסדיר את הדבר הזה לפי המודרנה ולא לפי 97'. פנינו למכון התקנים - - -
היו"ר איתן כבל
אני מקווה שמכון התקנים זה יותר טוב ממצלמות מהירות.
יאשה יורבורסקי
אני מקווה.
היו"ר איתן כבל
גם אני.
יאשה יורבורסקי
בתחום הספציפי של גז טבעי יש סדר. הוועדות עובדות כמו שצריך, יש אנשי מקצוע. אנחנו משתדלים שהדיונים יהיו פתוחים. כל אחד שחושב שהוא יכול לתרום, לא חשוב שהוא חושב שהוא לא חבר ועדה, הוא יכול להיכנס לדיונים, והדיונים היו פתוחים לכל אורך הדרך. נקבע תקן ישראל 5664 חלק 3, מערכת חלוקת גז טבעי. הוספנו על זה, בגלל שבשינוי ממערכת הולכה שכל התשתית היא תשתית מפלדה, במערכת חלוקה עד - - - ניתן להקים צנרת פוליאתילן והיינו צריכים להסדיר גם תקינה של פוליאתילן והסדרנו את זה. יתר הדברים – הרי סיווג זה 25000 זה כמו בהולכה, רעידות אדמה אותו דבר.

נוספו כאן שני תחומים מאוד מאוד חשובים. בגלל זה שאתה מתקרב קרוב להרים, אתה פוגש כמויות אדירות של תשתיות, כבישים וכן הלאה , ואז הסדרנו את כל הטכנולוגיה של HDD, שזה horizontal directional drilling, לעבור ללא חפירה מתחת לכבישים ולתשתיות. הסדרנו את הנושא הזה. זה היה די חדש בתחום הגז הטבעי, הדרישות שלנו בהתחלה לחברות החלוקה היו קשות, היו קצת התנגדויות. היום, אם תחזיר אותן בחזרה, אם תשאל אותן, לא יסכימו. באמת יש סדר.
היו"ר איתן כבל
אני רק מקווה שגם יתחילו לחלק - - -
יאשה יורבורסקי
זה סיפור אחר.
היו"ר איתן כבל
אתה אומר, זה דיון אחר.
יאשה יורבורסקי
זה דיון אחר, כן.
היו"ר איתן כבל
שישבתי פה כל הלילה כדי להסדיר את זה.
יאשה יורבורסקי
נכון. אתה צודק.

זה צו הבטיחות. החליטו לעשות צו בטיחות מודרני. הגיע הזמןם לשנות אותו. כל המטריה קיימת, ולא רק קיימת, היא - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי. יאשה, העניין ברור. יש מישהו שרוצה להתייחס לפני שאנחנו עוברים להקראה?

משה, בבקשה.
משה שפיצר
שמי משה שפיצר, מנכ"ל נגב גז טבעי.

הצו הזה עבר תהליך מוסדר של כארבעה חודשים של דיונים הנדסיים בין רשות הגז הטבעי למהנדסים של כל חברות הגז וחברות החלוקה, וזה הוסכם וזה מאושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה, נעבור להקראה.
צחי בר ציון
"צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות
1.
בצו זה -"אתר האינטרנט של המשרד" – אתר האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו www.energy.gov.il;"הממונה", "רישיון חלוקה" ו"רשת חלוקה" – כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי;"חוק משק הגז הטבעי" – חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;"מפרט" – כמשמעותו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.

תכנון, הקמה והפעלה של רשת חלוקה
2. א
בלי לגרוע מחובת הרישוי לפי חוק משק הגז הטבעי, בעל רישיון חלוקה לא יקים מיתקן גז טבעי שהוא חלק מרשת חלוקה, לא יפעילו ולא יבצע בו עבודת גז, אלא אם כן התכנון, ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תואמים את כל אלה:(1) כל אחד מהתקנים הישראלים הבאים; לעניין זה, "תקן ישראלי" – תקן שנקבע לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953, כתוקפו בזמן הגשת המפרט, שעותק שלו מפורסם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי; הפניה אל אתר האינטרנט של מכון התקנים תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:
(1) ת"י 5664 – חלק 3 – "מערכות לחלוקת גז טבעי";
(2) ת"י 71555 – "מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים";
(3) ת"י 25000 – "סיווג אזורי סיכון למיתקני גז טבעי";
(4) ת"י 413 – "תכן לעמידות מבנים ברעידות אדמה".(2) כל אחד מהתקנים הבין-לאומיים הבאים; לעניין זה, "תקן בין-לאומי" – תקן שקבע ארגון תקינה בין-לאומי, כתוקפו בזמן הגשת המפרט; הפניה אל אתר האינטרנט של אותו ארגון תקינה בין-לאומי תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:
(1) ASTM F1962 - Standard Guide for Use of Maxi-Horizontal Directional Drilling for Placement of Polyethylene Pipe or Conduit Under Obstacles, Including River Crossings
(להלן – ASTM F1962)
(2) ISO 18086 Corrosion of metals and alloys - Determination of AC corrosion - Protection criteria;
(3) ISO 3834-2 - Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Comprehensive quality requirements.(3)
נוהל שהכין בעל רישיון החלוקה לעניין קידוחים אופקיים כיווניים מסוג Mini-HDD שהוא מבצע, ובלבד שהממונה אישר את הנוהל; הממונה יאשר נוהל כאמור אם מצא כי הוא מתאים לדרישות המפורטות במסמך PPI TR-46 שבתקן ASTM F1962."
איתי עצמון
סליחה שאני קוטע אותך. מדובר כאן על הוראות בנושאים שונים. כלומר, תהיה חובה לעמוד בכל אחד מהתקנים או הנוהל, או שההוראות האלה משלימות או חלופיות?
יאשה יורבורסקי
לא. זה מערך שלם. נניח שהגעת למקום, יש לך כביש שהרוחב שלו 100 מטר, אז זה לפי מה שהוקרא כאן. אם אתה הגעת לכביש שהרוחב שלו 300 מטר - - -
היו"ר איתן כבל
הבנתי. לכל אחד יש - - -
איתי עצמון
אבל אם אין נוהל שהכין בעל רישיון חלוקה או שהוא הכין נוהל והנוהל לא אושר, יש הוראות בעניין הזה בתקנים?
יאשה יורבורסקי
אז עבדנו עם חברות חלוקה. יש לנו גם פורום, ואנחנו עשינו את זה בצורה מסודרת. קודם כל, כל חברה וחברה עם היועצים הבין-לאומיים שלהן הכינו נוהל. אנחנו בדקנו את הנוהל, הסכמנו עם הנוהל ועל פי הנוהל הם עובדים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז אתה אומר שאין חברה שאין לה נוהל.
יאשה יורבורסקי
אין חברת חלוקה בעלת רישיון שאין לה נוהל.
היו"ר איתן כבל
אם אין לך נוהל, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא מאושר, אין לך אישור.
יאשה יורבורסקי
נכון. אנחנו משתדלים שבגז טבעי יהיו דברים מסודרים.
איתי עצמון
כלומר, אם אין נוהל, אז אין הוראות - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אם אין נוהל אז אין אישור לחברת חלוקה. לא ניתן לבצע.
יאשה יורבורסקי
הנוהל אומר ככה: גם לחישובים וגם לביצוע וגם למדידה וגם לאישור.
היו"ר איתן כבל
הבנתי, תודה. תמשיך.
צחי בר ציון
"ביצוע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים בשל שינוי בתקן
3.
נערך תיקון בתקן מן התקנים המנויים בסעיף 2(א) או (ב) (להלן – תקן מתוקן) ונקבעה במסגרתו חובה לבצע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים שהוקם טרם התיקון האמור, ובכלל זה שינוי במיתקן כאמור (להלן – הוראת שינוי), יבצע בעל מיתקן גז טבעי שהוראת השינוי חלה על מיתקן שהקים את עבודות הגז הדרושות בהתאם להוראות התקן המתוקן ויגיש בהקדם האפשרי מפרט לפי הוראות סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי לשם ביצוע אותן עבודות."
איתי עצמון
וגם כאן אותו תיקון שערכנו בצו הקודם. זה צריך להיות בסוף במקום: ויגיש בהקדם האפשרי וכולי – בכפוף להוראות לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.
היו"ר איתן כבל
נכון. בדיוק.
צחי בר ציון
"שמירת דינים
4.
אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

העמדה לעיון הציבור
5.
התקנים המנויים בסעיף 2 ותקנים מתוקנים כמשמעותם בסעיף 3, כפי שהותקנו מזמן לזמן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה, בלא תשלום, באופן שיאפשר עיון גם במהדורות התקנים הקודמות.

ביטול
6.
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשנ"ט-1999 – בטל.

תחילה
7.
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו."
איתי עצמון
אני רק מבקש הסמכה לבדוק אם ביטול של הצו הקיים, כאמור בסעיף 6, כפי שהוקרא עכשיו, אם ניתן לעשות אותו במסגרת הצו החדש או שנידרש לפרסם צו שמבטל. כלומר, האם הביטול צריך להיות במסגרת הצו הזה או במסגרת צו נפרד? זו שאלה יותר טכנית, אבל אני מציע שנבדוק את השאלה הזאת עם מחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים.
צחי בר ציון
הנוסח הזה שמוצג פה בפניכם עבר את מחלקת נוסח חקיקת משנה, גם זה ודרך אגב, זה קיים גם בצו הקודם - - -
איתי עצמון
נכון. השאלה רלבנטית לשני הצווים.
צחי בר ציון
נכון. הנוסח עבר אותם, כך שלהבנתי אין שום בעיה. למיטב ידיעתי, עושים אותו דבר גם בתקנות.
איתי עצמון
לפי מה שאני יודע, בתקנות לא עושים את זה, אבל יכול להיות שיש הנחיות חדשות. צריך יהיה לברר איתם.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אפשר להצביע?
איתי עצמון
כן.
היו"ר איתן כבל
מי בעד הצו? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע"ח-2018, אושרה.
היו"ר איתן כבל
הצו אושר.
יאשה יורבורסקי
זו עבודה של מספר שנים, זו עבודה מאוד מאוד גדולה. ועם כל הכבוד ליאשה, הוא לא היה לבד בעסק. קודם כל שיתוף פעולה של בעלי רישיונות, היה שיתוף פעולה מקצועי כל הדרך, גם בתחום התקינה וגם בתחום הדיונים, ונעשו שינויים. אין ספק שהתחשבנו במקצוע שלהם.

הלשכה המשפטית עשתה עבודה חבל על הזמן, אין ספק שגם איתי והצוות עזרו לנו מאוד. היועצים שלנו, היועצים של הרשות, יועצים הנדסיים שהמקצועיות שלהם תורמת למדינת ישראל רבות. רב תודות.
היו"ר איתן כבל
טוב, כיוון שלא אמרת תודה לעצמך, אז אני אומר תודה לך על העבודה שעשית ותודה לכולכם. אומנם שעה אנחנו יושבים על זה, אבל אין לי ספק שזו עבודה של חודשים ארוכים אם לא מעבר לכך. יישר כוח. ועכשיו צריך להזרים גז, הדבר הקטן.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:22.

קוד המקור של הנתונים