ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/06/2018

טיוטת תקנות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (כללים ותנאים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת19
ועדת הכלכלה
25/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 791
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ח (25 ביוני 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת תקנות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (כללים ותנאים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
עבד אל חכים חאג' יחיא
יעקב אשר
מוזמנים
יועמ"ש-רשות לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה - עמי רוטמן

מנהל מינהל כספים-רשות לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה - יובל פרידמן

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה - חוה מרים ראובני

עו"ד-לשכה משפטית, משרד האוצר - מור מאור לזר

ראש ענף שכר אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר - ניב בן-יהודה

מוזמן/ת - שרית עמרם כץ
ייעוץ משפטי
נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


טיוטת תקנות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (כללים ותנאים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ח-2018
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום י"ב בתמוז התשע"ח, 25.6.2018. על סדר-היום: טיוטת תקנות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (כללים ותנאים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ח-2018. מי מציג?
חוה ראובני
אני אציג, אדוני. תודה רבה. התקנות האלה הן פועל יוצא של חקיקת סעיף21א לחוק הרשות הלאומית. סעיף זה, שנוסף לחוק הרשות הלאומית לפני כשנה וחצי, ותוקפו נקבע להיות מלפני שנתיים – נקבע בתוקף רטרואקטיבי – נועד לאפשר מתן גמול ליושב-ראש מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על עבודה נוספת מעבר לישיבות המועצה.

לפי החוק, עד אותו סעיף, היושב-ראש, כמו כל חברי המועצה, היה מקבל גמול בעד ישיבות – גמול, אם הוא לא מקבל ממקור אחר, או החזר הוצאות, אבל בכל מקרה, לפי מפתח של ישיבות. יחד עם זאת, היושב-ראש שמונה במאי 2016, גיורא רום, קיבל על עצמו עבודה רבה נוספת מעבר לניהול ישיבות המועצה ועיצוב הרשות העתידית. על כן הוסכם, שהוא יקבל גמול על מכלול העבודה ולא רק על ישיבות המועצה. בהתנדבות הוא לא רצה. אף אחד לא חייב לעבוד בהתנדבות. לכך נכנס סעיף 21א, שיאפשר לתת לו גמול. הגמול עצמו היה צריך להיקבע בתקנות. אלה התקנות שבפנינו.

באותה הזדמנות התברר שחברי המועצה עצמם מקבלים גמול לפי סעיף 21, כבר עשור, למרות שמעולם לא הותקנו התקנות שהיו אמורות להסדיר את זה. לפיכך מונחות לפנינו תקנות שמסדירות הן גמול לחברי מועצה והן הגמול המיוחד הנוסף והתנאים לקבלתו ליושב-ראש.

אני חייבת לציין ברקע שחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נכון לשנייה זו בערך, אמור לפוג ב-30.6, דהיינו במוצאי שבת הקרובה. הוועדה אישרה בשבוע שעבר בדיונים על שינויים מקיפים יותר בחוק הרשות הלאומית, היא אישרה את הסעיפים שמבטלים את חוק הרשות כהוראת שעה, מבטלים את התאריך של 30 ביוני. יחד עם זאת, הפיצול עוד לא אושר והחוק עוד לא עלה לשנייה ושלישית. אנחנו נמצאים בשלב ביניים כלשהו, שבו הסטטוס של הוראת שעה של החוק אמור להתבטל. גם הכותרת פה היא הוראת שעה. לכן אנחנו נמצאים במין אזור דמדומים כזה, סטטוס משפטי לא לגמרי ברור. היום עדיין הוראת שעה – ובשבוע הבא כנראה שלא, אחרי שזה יעבור קריאה שנייה ושלישית. זאת הצגה כללית של התקנות שלפנינו.
היו"ר יצחק וקנין
מסובך העסק. רק שאלה לגבי מה שאנחנו הולכים להעביר כרגע – האם יושב-ראש הרשות מקבל שכר או לא מקבל שכר בכלל?
עמי רוטמן
עמי רוטמן, היועץ המשפטי של הרלב"ד. הוא כרגע לא מקבל שום גמול. הוא מחכה לתיקון התקנות.
היו"ר יצחק וקנין
שאלתי שאלה פשוטה. גמול זה משהו אחד, ושכר זה משהו אחר. אני מכיר את זה מדירקטורים, שבאים לישיבה ומקבלים או פר זמן שהם נמצאים בו. השאלה, אם בתפקידו כיושב-ראש הרשות, האם הוא מקבל שכר או לא?
עמי רוטמן
לא. הגמול הזה ישקף את כל מה שהיה אמור לקבל פר ישיבה, אבל כרגע הוא לא מקבל. הוא יקבל רטרואקטיבית מ-30 במאי 2016.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מיום שהתחיל – זו המשמעות. אבל אנחנו לא רואים סכומים.
חוה ראובני
יש מספרים. יש סכום מדויק התקנות.
היו"ר יצחק וקנין
נשאל את השאלות. אני מציע שתתחילי להקריא, ונעבור סעיף-סעיף ונאשר.
חוה ראובני
תקנות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (כללים ותנאים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-21א ו-39 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות. בתקנות אלה –

"חבר המועצה" – מי שמונה להיות חבר מועצת הרשות, לפי סעיף 12(א) לחוק;

"חוזר הממונה על השכר" – חוזר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט"ז באלול התשע"א (15 בספטמבר 2011), כפי שיעודכן מזמן לזמן שמתפרסם באתר האינטרנט של אגף השכר והסכמי עבודה.
נעמה דניאל
ביקשתי להוסיף פה – משרד האוצר.
חוה ראובני
"יושב ראש המועצה" – יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע שמונו לפי סעיף 13(א) לחוק;

"ישיבת מועצה" - ישיבה כמשמעותה בסעיף 16 לחוק ובכלל זה ישיבה של ועדת משנה שתקים המועצה מבין חבריה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק, ככל שתקים;

אלה ההגדרות.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? חוץ מהתיקון שביקשת, להוסיף את משרד האוצר.
מאור לזר
שלום. אני מאור לזר, מהלשכה המשפטית של הממונה על השכר. מה שחוה מקריאה זה הנוסח שעבר לוועדה. לאחר מכן שוחחנו עם נעמה ונציגה ממשרד המשפטים, והיו לנו עוד כמה תיקונים.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מתייחסים סעיף-סעיף. בבקשה.
חוה ראובני
מדובר בתיקוני נוסח. אני מקריאה את הנוסח שפורסם, למען הסדר הטוב. הוצע להגדיר בתקנה הזו ועדת משנה במקום להזכיר אותה פעמיים-שלוש, ועדת משנה שמונתה לפי 17א, להגדיר פשוט ועדת משנה בסעיף ההגדרות.
היו"ר יצחק וקנין
עוד משהו?
מאור לזר
אז למחוק מהגדרת ישיבת המועצה, לאחר המילים ועדת משנה, את כל היתר. כפי שנעמה אמרה, להוסיף בסוף ההגדרה של חוזר הממונה על השכר – במשרד האוצר.
נעמה דניאל
ועוד הערה בהמשך למה שאמרה עו"ד ראובני קודם, כתלות במתי יתפרסמו התקנות - יכול להיות שגם הכותרת שלהם תשתנה, כי אם זה כבר לא תהיה הוראת שעה, גם התקנות לא יהיו הוראת שעה.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות? אין. אצביע על תקנה 1, בהתאם למה שהקראנו, כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
תקנה 1 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושרו.
חוה ראובני
2 (א) חבר המועצה שנתקיים בו האמור בסעיף 21(א) לחוק זכאי לקבל גמול בעד השתתפותו בישיבת המועצה כמפורט בסעיף האמור. 

למען הסדר הטוב – סעיף 21 לחוק קובע שחבר מועצה זכאי לגמול בעד ישיבות מועצה, אם הוא לא עובד מדינה, עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך, או לא מקבל תמורה לישיבות האלה ממקור אחר. בסעיף קטן (ב) נאמר שמי שלא מקבל גמול, זכאי להחזר הוראות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
החזר הוצאות?
היו"ר יצחק וקנין
עובד מדינה, לא מקבל שכר? עבור עבודתו הוא מקבל?
חוה ראובני
כן.
עמי רוטמן
אומר לאדוני בדיוק לנקודה הזאת, כי יש לנו במועצה נציגים של תאגידים סטטוטוריים שלא זכאים לגמול. הם לא מייצגים אף משרד. הם יוצאים על חשבון זמנם הפרטי. הם לא יכולים לדווח גם לאותו גוף סטטוטורי יציאה בתפקיד, ולא היו זכאים לגמול מהלרב"ד גם. בכמה שיחות ובהתכתבויות שהיו לנו עם הממונה על השכר הם קיבלו אישור לדווח על השעות האלה כשעות עבודה, בגוף הסטטוטורי.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים. בבקשה.
חוה ראובני
(ב) חבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) זכאי לקבל לגמול בעד השתתפותו בישיבת המועצה כקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין סוג ישיבת המועצה ומספר ישיבות המועצה המרבי, ובהתאם לסיווג הרשות.

אחר כך – התיקון שביקש משרד המשפטים היה להחזיר חלק מהסיפא הזאת – כפי שהחליטה עליו הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת שרים לענייני כלכלה כ"ל 218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה, 14 במרס 1995, דהיינו שתהיה שקיפות גם בתקנות, איך סווגה הרשות. למעשה חלק מהמחוק פה, יש להחזיר אותו.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
נעמה דניאל
רק לתשומת לב הוועדה – אמנם הכוונה היא שתהיה שקיפות, אבל ההחלטות האלה, אין חובה לפרסם אותן לפי החוק. הן מתפרסמות בפועל – זה אנחנו יודעים, באתר של משרד האוצר, אבל אין חובה לפרסם את ההחלטה של הוועדה הציבורית.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות?
לאה ורון
באיזה סכום מדובר? באיזה סיווג?
עמי רוטמן
כרגע הסיווג הוא 4.
לאה ורון
שזה הסיווג הנמוך ביותר.
עמי רוטמן
לא. 1 זה הסיווג הנמוך ביותר. 10 הוא הגבוה ביותר.
היו"ר יצחק וקנין
למה אתם לא מציינים את זה?
יובל פרידמן
חבר מועצה היום מקבל 745 שקלים לישיבה.
היו"ר יצחק וקנין
זה התעריף הנמוך?
יובל פרידמן
זה התעריף שמתאים לתאגיד סטטוטורי ברמה 4.
לאה ורון
ברמה 1 כמה מקבלים?
מאור לזר
פחות.
לאה ורון
וכמה מקבלים ב-10?
מאור לזר
יש עד סיווג 9. אני יכולה לומר תוך כמה דקות במדויק, כמה מקבלים. אנחנו לא כותבים את זה ומעגנים את זה בתקנות, כי הסיווג יכול להשתנות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
את התשלום הם מקבלים – למשל, מי שהוא עצמאי, תמורת חשבונית?
מאור לזר
יש על זה מחלוקת. זה לא תלוש שכר, כי תלוש שכר זה רק לעובדים, וגם לעניין חשבונית – אסור לו לבוא בתור עסק. הוא לא מייצג עסק
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עושים לו ניכוי במקור ומעבירים לו?
יובל פרידמן
או ניכוי במקור, או הוא מקבל את הפטורים. הוא מגיש חשבונית כאדם פרטי.
נעמה דניאל
רק לציין, לפי החוזר, לפי העדכון האחרון של 13 באפריל 2015, רמת סיווג 1 ו-2 – יש פה עם תוספת 20% ובלי.
עמי רוטמן
20% זה ליושב-ראש.
נעמה דניאל
אז בלי תוספת 20% זה 544 שקלים לישיבה עד 15 ישיבות לחבר מועצה.
היו"ר יצחק וקנין
בחודש או בשנה?
קריאה
בשנה. זה 22 לחבר, ו-28 ליושב-ראש.
נעמה דניאל
בסיווג 3, 4, 5 ו-6 המספרים עולים. הגמול לחבר מועצה הוא 753, כפי שנאמר, ליושב-ראש – 904, ועד 28 ישיבות ליושב-ראש ו-22 לדירקטור, שאני מבינה שזה חבר מועצה.
מאור לזר
אמור לצאת חוזר מעודכן, אבל העדכון הוא ממש מינורי. שקלים בודדים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה שהוא מקבל על הישיבות האלה, צריך להופיע בדוח הכספי שלו? אני מדבר על חבר המועצה.
מאור לזר
הוא צריך להופיע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני עצמאי. מזמינים אותי לישיבה. אני צריך לקבל. אמרו - או פטור או, אם קיבל פטור, זה צריך לציין כהכנסה, כשהוא מגיש את הדוח שלו למס הכנסה?
יובל פרידמן
אני מניח ששכר דירקטורים זה משהו שצריך לדווח עליו.
היו"ר יצחק וקנין
ודאי.
חוה ראובני
זה הכנסה.
היו"ר יצחק וקנין
זו הכנסה לכל דבר ועניין. אם הוא עצמאי, הוא נותן חשבונית, ולפי זה יש לו ניכוי מס במקור וכל מה שמתלווה לכך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא צריך לעשות התאמות מס?
היו"ר יצחק וקנין
לא. התאמות מס זה אם זה מקום עבודה נוסף. אבל זו הכנסה חד-פעמית.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כשיש את הניכוי במקור, ייקח את הניכוי במקור, ויוסיף אותו כהכנסה?
היו"ר יצחק וקנין
יכול להיות. זו כבר בעיה של חבר המועצה, איך הוא מתנהל מול שלטונות המס. אם זו עבודה נוספת, שמקבל שכר עליה, ודאי עושה תיאום מס. אבל פה העניין הוא אחר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני שואל את השאלות כדי שזה יופיע בפרוטוקול. לא רק לעצמי.
מאור לזר
אציין לפרוטוקול, ונקרא את זה בהמשך, שהגמול כולל מע"מ. הסכומים שנעמה הקריאה, זה כולל מע"מ.
היו"ר יצחק וקנין
בבקשה.
חוה ראובני
(ג) הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה (ב) לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה ישיבת המועצה, ובלבד שאישר יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדת המשנה - אני מדלגת על כל זה, כי הגדרנו ועדת משנה - כי השתתף בישיבת המועצה כולה או רובה.
היו"ר יצחק וקנין
הערות לגבי הסעיף הזה?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מעניין, כולה או רובה. אפשר להחתים כניסה ולצאת.
היו"ר יצחק וקנין
אין הגדרה של זמן?
חוה ראובני
כולה או רובה.
היו"ר יצחק וקנין
חבר כנסת שנכנס למשכן ויצא – נרשם שהיה פה. אני מקבל את הדוחות בוועדת האתיקה, ואני מתייחס לזמן. כי אנחנו מקזזים מהשכר רק בהיעדרויות – והוספנו עוד דברים.
עמי רוטמן
אז אנחנו יותר מחמירים...
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חבר כנסת יוצא לעבודה אחרת – לא רק העבודה שלו, להיות נוכח פה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מעמיד להצבעה את תקנה 2, כולל התיקונים, מי בעד ? מי נגד?


הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
תקנה 2 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
חוה ראובני
3. גמול ליושב-ראש המועצה. יושב ראש המועצה שנתקיים בו האמור בסעיף 21(א) לחוק והמקדיש בכל שבוע שני ימי עבודה לפחות לפעילות ברשות, לרבות בישיבת המועצה, יהיה זכאי לקבל מאת המועצה גמול חודשי שלא יעלה על תשעה עשר אלף וחמש מאות שקלים חדשים בלבד הכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

(ב) גמול לפי תקנה זו ממצה כל תמורה לה זכאי יושב ראש המועצה בעד פעילותו ברשות, לרבות במועצה.

(ג) הגמול לפי תקנה זו ישולם ליושב ראש המועצה בתום כל חודש, בכפוף להעברת דרישת תשלום מאת יושב ראש המועצה.

זה הסעיף שעליו דיברנו, על התיקון לחוק הרשות, הוספת סעיף 21א, יושב-ראש שממלא תפקידים מעבר לניהול ישיבות המועצה. אם החוק לא קבע את התנאים, התקנות קובעות את התנאים. אם הוא מקדיש שני ימי עבודה מלאים לפחות מדי שבוע לפעילות ברשות, כי אז הוא זכאי לגמול בסכום שאמרנו פה, 19,500 ₪ לחודש כולל מע"מ, וזה חלף כל דבר אחר. הוא לא מקבל בנוסף את גמול הישיבות - זה גם תמורת העבודה בישיבות וגם תמורת- -
היו"ר יצחק וקנין
עשיתי חשבון מהיר. אם לפי האישור של 28 ישיבות, ואני מכפיל ב-700, אני מגיע לכ-22,000 שקל. זה השכר שמקבל כל השנה, אם יקיים את כל ה-28 ישיבות. פה אתם הולכים למקום אחר, שאם הוא עובד יומיים בשבוע, קבועים, זה מחייב אותו – השאלה, איך זה נמדד? איך מודדים את זה? יש מי שמאשר את הפעולה הזאת? לא מאשר אותה? היושב-ראש הוא הבכיר במערכת. הוא יכול לסדר לעצמו את מה שהוא רוצה, לפי השיטה הזאת.
חוה ראובני
אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמי שבא לשם, והוא יושב-ראש, הוא עובד ביושר. בסוף הוא מאשר גם את הגמול לחברי המועצה וגם את ההשתתפות בישיבות הוא היה מאשר לעצמו, אז גם שם הוא היה יכול לאשר ישיבות שהוא לא היה או שהיה - כלומר לרמות תמיד אפשר. אנחנו פה מגדירים את הנורמה.
היו"ר יצחק וקנין
הנורמה, שמונה ימים בחודש הוא יקבל 19,000 שקל, זו השיטה.
חוה ראובני
פלוס ישיבות המועצה. שני ימים בשבוע פלוס ישיבות המועצה - 19,000. תמורת הסכום הזה הוא צריך לעשות גם שני ימי עבודה בחודש וגם ניהול ישיבות המועצה.
היו"ר יצחק וקנין
יכול להכניס אותם בתוך אותם יומיים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
נעשה את החשבון. עושה שתי ישיבות בחודש, כדי להגיע ל-24, 28 ישיבות? זה 2,000 שקל? אפילו פחות? 20,000 אנחנו מבקשים פה. אני מנסה להבין. חוץ מהישיבות נשאר לי 18,000 ליומיים עבודה?
יובל פרידמן
מדובר פה בשינוי מהותי.
היו"ר יצחק וקנין
שאלה אחרת. אני מוסיף על השאלה שלו. האם בתקנות היה דבר כזה או לא היה?
חוה ראובני
לא היה, אבל גם לא היה יושב-ראש שעובד מעבר לניהול ישיבות המועצה. התפקיד של יושב-ראש המועצה עד חקיקתו של סעיף 21א לחוק היה ניהול ישיבות מועצה. בא 20 פעם בשנה לישיבות של שעתיים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש תעריפים של מומחים ברמה מסוימת? אני בא מהתחום הזה, שיש לי שכר מומחים. כמי שנתתי שירותים כמומחה שעות עבודה במשרד, אבל המחירים האלה הם מעל ומעבר. תעשו בדק בית.
יובל פרידמן
מבחינת התעריפים, אנחנו מתואמים עם הממונה על השכר, שיש לו הראייה הרוחבית, לראות מה מקובל ומה לא מקובל. אני מניח שאם היה מדובר פה בתעריף חריג, הם היו מרימים דגל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני חושש שהיות שזה רק אחד, אפשר לסגור עין.
עמי רוטמן
הממונה על השכר קבע את זה.
היו"ר יצחק וקנין
אני שואל את הנציבות, הממונה על השכר. יש לכם מקבילה כזו במקום אחר? שלא נעשה פה משהו ייחודי, אם הדברים האלה הם סטנדרטים וקיימים במועצות אחרות, או רשות אחרת. נדע לפחות מה קורה.
ניב בן יהודה
ניב בן יהודה, אני כלכלן באגף השכר. בתאגיד השידור הציבורי יש יו"ר שהוא בתשלום. ההיגיון בחישוב של ה-91,500.
לאה ורון
התאגיד של כאן, שהוקם עכשיו?
מאור לזר
כן. כשיו"ר מבצע פעילות יותר ענפה מאשר השתתפות בישיבות מועצה, יש רעיון להעניק לו גמול חודשי ולא לפי ישיבה, כי הוא מעניק מעבר. כך למשל בתאגיד השידור כאן, היו"ר היה חלק פעיל מהקמת התאגיד, והיה חלק בלתי-נפרד, לכן נדרש לתת לו סכום גבוה.
לאה ורון
וכמה הוא מקבל?
מאור לזר
זה לא רנדומלי. זה נגזר מאיזושהי נוסחה.
היו"ר יצחק וקנין
כי אמרת לי 30, הוא פה 19.
מאור לזר
מייד אומר לך מה החוק.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אולי יש מקום שאציג את עצמי כמחליפו של גיורא בבוא הזמן... אם אעבוד רק יומיים, אוכל לפתוח את המשרד שלי לשלושת הימים האחרים.
ניב בן יהודה
לצורך העניין, חלק מההיגיון היה, כשיו"ר מחויב לישיבה או שתיים בחודש, זו לא העבודה שלו; יש לו עבודה. כשהוא לא ביומיים, אלא רק לפי שתי ישיבות לחודש, יש לו עבודה אחרת. הוא יכול להגיע אחר הצהריים לישיבות וכו'. כשיו"ר צריך להיות במקום עבודה לפחות יומיים בשבוע, זה לפחות חצי מהעבודה שלו. לכן ההיגיון היה שצריך, כפי שיובל אמר, לתגמל אותו בצורה רוחבית ולא ביחס לישיבות. החישוב שעשינו היה ביחס לשכר של מנכ"ל במשרד ממשלתי שמקבל פחות או יותר 38,000 שקל, והחישוב היה כ-50% מהיקף העבודה של שכר מנכ"ל.
יובל פרידמן
קודם כל, להשוואה של שכר מנכ"ל במשרד ממשלתי – מדברים על שכר הברוטו שלו ולא על עלויות השכר שלו, שהן הרבה יותר גבוהות, כך שזה הרבה פחות מחצי מעלות שכר של מנכ"ל משרד.

שנית, ובעיניי זה יותר חשוב – מי שיושב פה, חברי הכנסת בוועדה פה, הם ודאי, לא צריך להזכיר להם שהעבודה שנדרשת אליה הרשות זה לא משהו שהוא בשוליים; זה עבודה מהותית. כתיבת החוק החדש של הרשות זה לא משהו מקרי; זה עבודה שדורשת חריש עמוק שגיורא עושה בשנתיים האחרונות. זה לא משהו טריוויאלי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היות שאנחנו מדברים על תקנות, אסור שנתפור אותן למידות של גיורא אלא למי שגם יחליף את גיורא. אפשר לבוא עם חוזה מיוחד, ולא להיות בתקנות עם גיורא, ולא אתנגד, אבל היות שאנחנו מדברים על תקנות, ועל דברים שיהיו בהמשך, ומי שיחליף את גיורא, אנחנו צריכים לראות את זה בראייה יותר מרחבית.
חוה ראובני
זה בדיוק גיורא, כי הן עומדות לפוג בעוד שבוע גם כן התקנות. התקנות נועדו לכסות מגיורא עד סוף השבוע הזה.
היו"ר יצחק וקנין
עם כל הכבוד, לא מקובל עליי מה שאת אומרת. אני לא מתקין תקנות לא לגיורא ולא לאף אחד. אלה תקנות שיהיו שרירות וקיימות.
חוה ראובני
לא. יש להן תאריך תום תוקף.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ומה נעשה – בשבוע הבא נביא עוד תקנות? נבוא עוד שנתיים לעשות רטרואקטיבית לגיורא?
חוה ראובני
הראייה היא שזה לא אמור להיות מצב קבוע של יושב-ראש הרשות. יושב-ראש הרשות, ככל יושב-ראש תאגיד סטטוטורי, אמור לנהל ישיבות מועצה. זה התפקיד. בהקשר הספציפי של הרשות הלאומית בתקופה המסוימת הזו של שנת 2016, 17, 18, שבה מנסים לעצב את הרשות מחדש, הורחב התפקיד, לתפוס דברים נוספים, ולזמן נוסף, וממילא תגמול נוסף. ייגמר השלב של עיצוב הרשות מחדש, ואם זה ייגמר ב-30.6 או ב-31.12, לצורך העניין זה לא ממש ישנה. זה לא מוגדר כמצב קבע של יושב-ראש המועצה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ומה יהיה עם מצב הקבע?
חוה ראובני
מצב הקבע צריך להיות גמול על ישיבות.
היו"ר יצחק וקנין
אני פונה יותר לממונה על השכר. מדובר פה בערך שתעריף לפי שעה זה כ-1,200 שקל לשעה. אתם תופסים טוב את הכיסא?
יובל פרידמן
64 שעות בחודש, 19,000 שקל.
היו"ר יצחק וקנין
שמונה שעות ביום. עובד יומיים.
יובל פרידמן
בשבוע, לא בחודש. 250 שקל לשעה זה לא תעריף חריג.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי.
נעמה דניאל
הוועדה ביקשה לדעת כמה קבוע בתקנות השידור הציבורי הישראלי. יש לי את זה פה, אקריא – תקנה 3א אומרת: יושב-ראש המועצה שלא מתקיים בו האמור בפסקאות (1) ו-(2) בתקנה 2א והמקדיש בכל שבוע יום עבודה אחד לפחות ועד שני ימי עבודה לכל היותר לפעילות המועצה, זכאי בכל חודש לגמול מתאגיד השידור הישראלי, השווה ל-16,500 שקלים חדשים בלבד.
חוה ראובני
אבל זה בין יום ליומיים. פה זה חייב להיות יומיים.
נעמה דניאל
וגם אם הוא עובד יותר, לא יקבל יותר.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות? על 3.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה, מתי נראה גם תקנות למצב הקבע.
יובל פרידמן
ברירת המחדל היום היא שברגע שהתקנות הללו יפוגו – והן עומדות לפוג ב-30 ביוני, וזה חוזר למצב הבסיסי שלו, של גמול לפי ישיבות בלבד.
היו"ר יצחק וקנין
מה הועילו חכמים בתקנתם?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא נוכל לחייב אותו ליומיים עבודה חוץ מהישיבות.
יובל פרידמן
נכון, בדיוק כמו שאי-אפשר לחייב יושב-ראש בתאגיד אחר ליותר מזה. אני חייב לומר למען ההגינות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
התעכבנו קצת על השכר. אנחנו צריכים את הרשות, כי היא פעילה. השאלה, אם זה לא יפגע, אלא אם כוונת השר- -
חוה ראובני
הפעלת התאגיד היא על-ידי המנהל. יושב-ראש מועצה אינו המנהל. ניהול פעילות הרשות, יש מנהל הרשות, המתמנה על-פי החוק, ויש לו תפקידים, והוא אחראי על התפקידים בביצועי. במועצה זה הגוף המפקח.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אמרנו שמדיניות השר היא לא לקדם את הרשות.
חוה ראובני
יש מנהל.
היו"ר יצחק וקנין
אבל אין היגיון במהלך שאנחנו עושים עכשיו. אם בעוד ארבעה ימים זה יפוג, גם התקנות לא יהיו תקפות. שום דבר לא יהיה תקף.
עמי רוטמן
המהלך הזה התחיל לפני קרוב לשנתיים. ההנחה היתה שעד 30 ביוני 2018 תיגמר גם העבודה על החוק העיקרי. בסופו של דבר בדיון בשבוע שעבר הסתבר שהעבודה עדיין לא הושלמה. הוועדה ביקשה כל מיני תיקונים ממשרדי הממשלה. לכן מה שקרה כרגע זה בדיוק מה שחוה ראובני עדכנה בתחילת הישיבה – הולך להיות פיצול רק של תוקף החוק, שיהיה בלתי-מוגבל, אבל מהות החוק – עדיין דרושה עבודה נוספת של לא יותר ממספר חודשים, אני מקווה.
לאה ורון
אני רק מבקשת להסב את תשומת לבם של חברי הוועדה שהתקנות הובאו לוועדה על-ידי שר התחבורה ב-13.3.2018.
עמי רוטמן
נכון. כל המסכת- -
לאה ורון
אני לא מתייחסת למסכת.
עמי רוטמן
אין שום טענה כלפי הוועדה בשום צורה. לכן, לאור העובדה שהעבודה על החוק ממשיכה, גם לפי תפישת הממונה על השכר, שהם לא רוצים להפוך את זה לתפקיד קבוע, כנראה שיהיה מהלך, לפחות פנייה, לראות איך מאריכים את תוקף התקנות האלה, גם מעבר ל-306, לפחות עד שתיגמר העבודה על החוק, עד שיגיע לחוף מבטחים, מה שנקרא. אדוני, כנראה שהכיוון של הרשות, שיהיה מעבר ל-30.6, אבל כרגע מה שעומד לפנינו זה 30.6.
היו"ר יצחק וקנין
עוד לא ראיתי דבר כזה.
חוה ראובני
יש פה סיטואציה חריגה. ניהול הרשות הוא תפקידו של המנהל. יושב-ראש מועצה בדרך הטבע- -
היו"ר יצחק וקנין
על זה אין לנו ויכוח בכלל. הוויכוח שלנו, שאנחנו מעבירים תקנות, שבעוד כמה ימים אין להן שום משמעות.
חוה ראובני
יש להן ודאי משמעות. אדוני יראה שתוקפן – החל מ-30.5- -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
470,000 שקל.
חוה ראובני
זה על השנתיים שחלפו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה עדיין לא קשור מה העמדה שלי, אבל לעובדות – אנחנו מביאים את התקנות כדי לשלם ליושב-ראש 470,000 שקל.
מאור לזר
וגם כדי להכשיר רטרואקטיבית את הגמול ששילמו לחברי מועצה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מחכה לסבב הבא אתכם, החברים מהשכר.
מאור לזר
איזה סבב?
היו"ר יצחק וקנין
אני שומר את זה. הרי אנחנו נפגשים מדי פעם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, בתור אחד שהרבה מלווה את כל התהליך הזה, מאז הוקמה הרשות די מחדש, כי היה לנו ניסיון לא הכי טוב בשנים עברו – נכנס היושב-ראש, נכנסה מנכ"לית, שבאמת מקדמים מאוד את הנושא של הרלב"ד. חלק מההסכמות שהיו אז, מוטמעות בתוך התקנות האלה, שזה תפקוד הרשות עצמה.

בד בבד במקביל התנהל בגלגל יותר גדול, הנושא של אישור חוק הרלב"ד, שהוא בעצם פג תוקפו. הארכנו אותו בחצי שנה.
לאה ורון
הוועדה החליטה לפצל את הצעת החוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
להאריך – כן, והחוק כרגע מונח על שולחן הוועדה, ואנחנו מנסים לשפר אותו במגבלות. יש פה מגבלה מאוד גדולה של מה השיניים שלהם, מה האחריות שלהם. יש פה כמה משרדי ממשלה, והרלב"ד כפוף למשרד מסוים – זה אומר, המשרד לביטחון פנים, איך הוא יכול לומר לי מה לעשות, כשהוא ממשרד אחר. אתה מכיר את שלטון האגפים, שזה רעה חולה. אנחנו מנסים לשפר את זה. לא רוצים לשפוך את המים עם התינוק יחד. לכן יש כן חשיבות שיהיו התקנות האלה, כדי שהרלב"ד יוכל להמשיך לתפקד. אנחנו במקביל ננסה במהירות האפשרית להעביר את חוק הרלב"ד, ואז הדברים יסתנכרנו יחד. כל הדברים שנעשו כאן, נעשו בהסכמות גם עם האוצר. גם כמוך אני שם כוכבית להזדמנות אחרת, שידברו על הרטרואקטיבי או דברים מהסוג הזה. אלה היו ההסכמות.
היו"ר יצחק וקנין
לא רק זה – משרד המשפטים הוא הראשון שקופץ. שבוע שעבר היה לנו חוק על הרטרואקטיבי בנושא של הישובים שמקבלים הנחות במס. משרד המשפטים אמר: אני לא יכול לחזור מינואר. זה רטרואקטיבי. אני מכיר את הנפשות. אני יודע את כל מה שאומר ידידי חבר הכנסת אשר. אני מכיר את גיורא טוב-טוב. לאה ואני עברנו אתו פה איזה שנתיים בחוק הטיס. אני מכיר אותו ישר והפוך. הוא היה מנהל רת"א. עשה עבודת קודש. אני חושב שהוא איש רציני מאוד. אני יודע אפילו במה מדובר – עבדתי אתו.
מאור לזר
התחולה הרטרואקטיבית היא אך ורק לגבי היושב-ראש ולא לגבי חבר מועצה.
היו"ר יצחק וקנין
עוד תיקונים?
מאור לזר
רציתם למחוק את המילים מאת המועצה, בשורה השנייה.
חוה ראובני
ויש תוספת בסוף.

נקודה שהתחדדה אחרי ששלחנו את הנוסח, שעלולה להיות אפשרות של כפילות של גמול – גם ליושב-ראש וגם לממלא מקום יושב-ראש, כי הסמכות היא לתת לשניהם. לכן אנחנו מבקשים להוסיף, שלא יינתן גמול לפי תקנת משנה זו לממלא המקום הקבוע שמונה לפי סעיף 13א לחוק לתקופה בעדה יושב-ראש המועצה היה זכאי לגמול לפי תקנת משנה זו, דהיינו או-או. שניהם לא יכולים לקבל במקביל.
נעמה דניאל
זה לא צריך להיות 21א(א)?
חוה ראובני
נכון. זה א רבא.
מאור לזר
וב-ג – במקום העברה – לקבלה. בכפוף לקבלת דרישות תשלום.
היו"ר יצחק וקנין
לא פשוט. אם אני הייתי צריך להעביר את זה אמתי – הייתי מבקש עוד דבר, אבל איתן אמר – תעשה לי טובה – תעביר את זה. אני עושה את מצוותו של היושב-ראש הקבוע, אף על פי שאני לא שלם כל כך עם הדברים. מישהו היה צריך להבין שלחזור אחורה שנתיים לתת גמול, כמעט לא קיים. זה לא שמישהו פישל פה; זו המציאות שהיתה. היום אנחנו מחוקקים חוק פרסונלי, לאדם ספציפי. בדרך כלל זה לא הולך בחקיקה. אני אומר את זה לעו"ד ראובני.
מאור לזר
ההליך עצמו של התקנת התקנות החל לפני יותר משנה. לצערי, זה פשוט נמשך והוארך, כי יש המון גורמים.
לאה ורון
כל כך מסובכות התקנות?
מאור לזר
לא, זה העברת נוסח ואז תיקונים מייעוץ וחקיקה. זה נראה פשוט, אבל המון תיקונים זה עבר בדרך. זה לא היה אמור להיות שנתיים אלא שנה רטרואקטיבית.
היו"ר יצחק וקנין
זו ביקורת ציבורית גדולה מאוד תהיה, איך אנחנו מאשרים רטרואקטיבית 400,000 ומשהו. זה לא פשוט.
חוה ראובני
במאי 2017 פניתי למשנה ליועץ לקבל אישור לרטרואקטיביות של התקנות האלה. כלומר כבר היינו אז בתוך העבודה, לפני למעלה משנה.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו שנה וחודש. אנחנו היום בטלסקופים גדולים. במקרה הייתי נוכח בדיון שנגע ליועץ המשפטי של הכנסת, שאמרו – צריך לתת. לא שייך לעניין. היום כל דבר צריך להיות בשקיפות מלאה. אתם דורשים את זה, המערכות, במיוחד הממונה על השכר, ולא אומר כמה דיונים אני משתתף בכל מיני עניינים, במיוחד בוועדת כספים. אתם דורשים את זה. שבוע שעבר היה דיון גם בנושא הרטרואקטיביות. אגיד ליושב-ראש איתן בכל מקרה מה שאני חושב. אבל ביקש ממני לאשר את התקנות, כי הדבר הזה מתעכב ומתעכב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מצטרף לבקשה.
היו"ר יצחק וקנין
יש לכם עוד הערות ל-3? אז אני מצביע על 3, עם התיקונים.


הצבעה

בעד התקנה – 2
נמנעים – 1
תקנה 3 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. חבר הכנסת חאג' יחיא נמנע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא רציתי לתקוע. יכולתי להתנגד. יש לי מה לומר.
היו"ר יצחק וקנין
צודק. רואים כמה חברי הכנסת אחראי?
חוה ראובני
4. החזר הוצאות ישיבה. (א) גמול לפי תקנה 2 כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקשר להשתתפותו בישיבה, וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

תקנה 2 – אישרנו מתן גמול לחלק מחברי המועצה. במקרה הזה לא תהיה זכאות להחזר הוצאות בנוסף על הגמול.

(ב) חבר מועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה 2, ובכלל זה יושב ראש המועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3(א), זכאי לקבל מאת המועצה החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפותו בישיבות המועצה, לפי הוראות חוזר הממונה על השכר, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.

דיוני ההמשך – מבקשים תוספת – ושאישר יושב-ראש המועצה או יושב-ראש ועדת המשנה כי השתתף בישיבת המועצה כולה או רובה.
מאור לזר
הקבלה לסעיף הגמול, שדורשים השתתפות.
חוה ראובני
(ג) תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה שנסע חבר מועצה לישיבה בה השתתף יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - תעריפים, מיום כ"ח בסיוון התשס"ח- - - שמתפרסם באתר החשב הכללי כפי שיעודכן מזמן לזמן.
היו"ר יצחק וקנין
התאריך יתוקן.
מאור לזר
התוספת היא לאחר המילים "באתר החשב הכללי במשרד האוצר" לבקשת נעמה. למען הסר ספק, התאריך הוא כ"ט בתמוז התשס"ח, 1 באוגוסט 2008.
היו"ר יצחק וקנין
הערות נוספות? אני מצביע על 4, כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
תקנה 4 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
חוה ראובני
מועדים לעניין החזר הוצאות. (א) חבר המועצה ובכלל זה יושב ראש המועצה הזכאי להחזר הוצאות כאמור בתקנה 4 יגיש דרישה לתשלום החזר הוצאות בסוף החודש שבו נשא בהוצאה.

(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א) החזר הוצאות לפי תקנה 4 ישולם לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו נשא בהוצאה.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לסעיף הזה? אין. אני מצביע על 5. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
תקנה 5 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
חוה ראובני
6. תחילה ותוקף. (א) תחילתה של תקנה 3 ביום כ"ב באייר, התשע"ו (30 במאי 2016) ותוקפה עד יום י"ז בתמוז התשע"ח (30 ביוני 2018).

כאן אנחנו מדברים על נושא הגמול המיוחד ליושב-ראש, שהוא מתחילת הכהונה של מרום, שביצע בפועל את העבודה, לפי תקנה 3.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה אי-אפשר כרגע, במצב הנתון שאנחנו יודעים - אנחנו נמצאים פה בוועדה שיש לה סמכות לתקן דברים תוך כדי תנועה. למה אי-אפשר לקחת עוד שלושה חודשים ספר כרגע, כדי שהכול יסונכרן בצורה נכונה עם הצעת החוק? אם כבר, אז כבר, אם אנחנו כבר עושים את זה.
היו"ר יצחק וקנין
הם אומרים שבסוף החודש זה מסתיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם יהיה החוק. אם לא יהיה החוק?
מאור לזר
לשאלתך, בעצם המגבלה של תוקף התקנה זה רק לעניין הגמול של היושב-ראש. כלומר אם החוק יוארך, התקנות יוארכו אוטומטית לגבי יתר חברי המועצה, ולאחר 30 ביוני יושב-ראש המועצה יקבל גמול כמו יושב-ראש לפי השתתפות בישיבה ולא גמול גלובלי.
עמי רוטמן
כפי שאמרתי, לאור העובדה שהחוק מהותית, לא הסתיימה העבודה שלו, כן מול הממונה על השכר – וכמובן, השר צריך לקדם את זה - כן להוסיף עוד תקופה.
היו"ר יצחק וקנין
לכן עשינו פיצול בחוק.
עמי רוטמן
השאלה היא גם טכנית, גם מהותית. כרגע החוק בתוקף עד 30 ביוני, גם החוק עצמו. האם, נניח, שהם נותנים הסכמה עקרונית, האם הוועדה יכולה להאריך תקנות מעבר למה שהחוק בתוקף היום?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תקנות לחוק- -
היו"ר יצחק וקנין
אין חוק, אז איך יהיו תקנות לחוק הזה?
חוה ראובני
נכון להיום, אי-אפשר.
היו"ר יצחק וקנין
ודאי. זה מה שרציתי לומר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאלתי. השכלתי.
חוה ראובני
(ב) על אף האמור בתקנה 3(ג) - אני מזכירה ש-3(ג) זה שצריך בתום כל חודש להגיש דרישת תשלום כתנאי לקבלת הגמול הנוסף – גמול שיושב ראש המועצה זכאי לו לפי תקנות אלה בעד התקופה שמיום כ"ב באייר, התשע"ו (30 במאי 2016) עד ליום פרסומן של תקנות אלה ולא שולם לפני פרסומן, ישולם לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו העביר יושב ראש המועצה דרישת תשלום, ובלבד שדרישת תשלום כאמור תוגש לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, וזאת אף אם נסתיימה תקופת תוקפה של תקנה 3 לפי תקנת משנה (א).

הווה אומר, שכעת מיום שהתקנות הללו מתפרסמות, יש ליושב-ראש שלושה חודשים להגיש דרישת תשלום לגבי תקופת העבר, מ-30 במאי 2016, גם אם זה קורה אחרי שהתקנות האלה מסתיימות, ואז לפי דרישה כזו, ישולם לו הגמול על שנתיים וחודש, 25 חודשים שחלפו.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? אין. מי בעד 6? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
תקנה 6 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
נעמה דניאל
אבקש לקבל את הנוסח המתוקן.
חוה ראובני
ברור.
היו"ר יצחק וקנין
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים