ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/06/2018

הצעת צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (הארכת תוקף סעיפים בחוק האפוטרופוס הכללי, ובחוק הסדרי משפט ומינהל) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת4
ועדת הכלכלה
13/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 782
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, ל' בסיון התשע"ח (13 ביוני 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (הארכת תוקף סעיפים בחוק האפוטרופוס הכללי, ובחוק הסדרי משפט ומינהל) (הוראת שעה), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
סגנית האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, משרד המשפטים - סיגל יעקבי

עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אסתר ורהפטיג

רפרנט ממשל ומינהל באג"ת, משרד האוצר - אייל טולדו

פעילת שלום עכשיו - חגית עופרן
ייעוץ משפטי
נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה


הצעת צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (הארכת תוקף סעיפים בחוק האפוטרופוס הכללי, ובחוק הסדרי משפט ומינהל) (הוראת שעה), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
אנחנו עוברים לדיון בצו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (הארכת תוקף סעיפים בחוק האפוטרופוס הכללי, ובחוק הסדרי משפט ומינהל) (הוראת שעה), התשע"ח-2018.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 127(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
הארכת תוקף
1.
תוקף סעיפים 15(א),(ג), (ג3) ו-(ג4) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, ולעניין נכס מקרקעין – סעיף 15(ד) לחוק האמור, וכן סעיף 5 לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], התש"ל-1970, כנוסחם בסעיפים 125 ו-126 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, מוארך עד יום כ"ג בתמוז התש"פ (15 ביולי 2020).

תחילה
1.
תחילתו של צו זה ביום כ"א בתמוז התשע"ז (15 ביולי 2017)."
על החתום
איילת שקד, שרת המשפטים.

הסבר, בבקשה.
סיגל יעקבי
עד לחוק ההתייעלות הכלכלית קבע חוק האפוטרופוס הכללי שבחלוף 15 שנות ניהול, רשאי האפוטרופוס הכללי לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר את הנכס לקניין המדינה, ובית המשפט יורה לעשות כן אם הוא התרשם שאין באמת הצדקה בהמשך ניהול הנכס. בדרך כלל עשו את זה באמת לגבי נכסים שהיו שכוחי אל או שהיה קשה לנהל אותם או שהיו לגביהם מגבלות אחרות, ולא היתה עבודה סיסטמתית להעברת נכסים לקניין המדינה.

אני חייבת להגיד שכשבשעתו עלתה הצעתה חוק הזו שקבעה איזושהי חובה של האפוטרופוס הכללי להעביר נכסים לקניין המדינה, כמובן אחרי פעולות איתור, מבחינתנו זה היה כמעט חילול הקודש כי התפיסה שלנו שאנחנו מנהלים רכוש של אנשים פרטיים, מה פתאום המדינה באה ורוצה לשים יד על הרכוש הזה? באמת התנגדנו. זה עבר למורת רוחנו. בחלוף עשר שנים אנחנו יכולים להגיד שהתיקון הזה היה מבורך. הוא היה מבורך מהסיבה שאותן פעולות איתור שהחוק הטיל עלינו לבצע הביאו לכך שהיום, בנכסי מקרקעין לפחות, מצליחים לאתר 75% מהבעלים. אם לא היו הוראות החוק האלה והניהול היה נמשך בלי זה, הנכסים האלה היו ממשיכים להיות מנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי, למרות שכמו שציינתי קודם, וזה אמת לאמיתה, ה-DNA שלנו הוא למצוא את הבעלים. אבל יש פער עצום בין כשאתה יוזם פעולות לאיתור – אפרופו, תחילת הדיון – לבין זה שאתה יושב ומחכה שהבעלים יגיעו.

מראש זה נקבע כהוראת שעה. אני חייבת להגיד שאנחנו לא היינו ערים לזה. זה עלה על ידי המבקר במהלך הביקורת. גם אם הוראת השעה פקעה, יש לנו מכוח הסעיף הקודם סמכות להעביר נכסים לקניין המדינה. אבל אנחנו לא מיהרנו לעשות את זה כי הוראות התיקון קבעו הסדרים טובים יותר לטובת הבעלים כי נכס שעובר לקניין המדינה, לעולם נשמרת לבעלים הזכות לבוא ולתבוע אותו או את שוויו מהמדינה, וכאן נקבעו הסדרים שקובעים באיזה שיערוך הוא יקבל אותם והם עדיפים על פני ההסדר הקודם. לכן, חשוב לנו להאריך את ההסדר חדש-ישן.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אנחנו הרבה פעמים מקבלים הארכות והארכות, ואנחנו חוזרים כל הזמן רטרואקטיבית כל שנה כי התחילה מתחילה מלפני שנה בערך – 15 ליולי 2017. כל ההתנהלות הזו שכל הזמן עובדים כאילו שהחוק לא קיים.
סיגל יעקבי
לא, אדוני. אני אסביר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז למה רטרואקטיבית?
סיגל יעקבי
אסביר את זה בהתנצלות. הפרסום בחוק שנכנס לנבו, למשל, לפרסום באתרי החוק, לא קבע בגוף החוק שמדובר בהוראת השעה ואנחנו באמת הסתמכנו על זה שכאילו זה חוק קבוע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כאילו זה חוק קבוע ולא הוראת שעה.
סיגל יעקבי
אמת לאמיתה, אני חייבת להודות בטעות הזו. זה מופיע בפסקה למטה - - -
היו"ר איתן כבל
ההערה במקומה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא החוק היחידי ולא התקנות היחידות, זה נוהל של הממשלה.
סיגל יעקבי
אם לא היה מבקר המדינה עושה את הביקורת הזו ומסב את תשומת ליבנו לעניין הזה, בהגינותו בתוך תקופת הביקורת, עוד לפני פרסום הדוח - - -
היו"ר איתן כבל
לא היינו שמים לב לזה.

משרד המשפטים, יש בעייתיות עם הרטרואקטיבי?
אסתי ורהפטיג
כמובן שכל הצעת חוק שאנחנו עושים רטרואקטיבית זה צריך לעבור משנה חוקתי. זה כן משהו שבדקנו אותו. מול האפוטרופוס גם בדקנו, והם גם יכולים להגיד את זה, בעצמם שלא נעשו שום פעולות מכוח התיקון הזה בתקופת הביניים. במובן הזה זה לא רטרואקטיביות שמכשירה פעולות שנעשו בחוסר סמכות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הנושא הוא לא התנגדות, אלא אני רואה את זה כעיקרון. זה התנהלות של כל משרדי הממשלה כמעט. אני רואה את זה גם בוועדה הזו וגם בוועדות אחרות - הכול רטרואקטיבי.
אסתי ורהפטיג
במובן הזה אין פה קושי מהותי של איזה משהו שאנחנו מנסים להכשיר בדיעבד. היה לנו חשוב לנו הרטרואקטיביות ולא לעשות את זה רק מעכשיו כי הסמכות בחוק של השרה להאריך את הצו זה להאריך את הוראות החוק ולא שיבטלו ואז לה - - - אותם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מבין שזה לא התנחלות, ולכן אין בעיה לאשר ולהסדיר רטרואקטיבי.
היו"ר איתן כבל
גברתי, בבקשה.
נעמה דניאל
הערה קצרה - לפי התיקון, חוק ההתייעלות הכלכלית, יש לעשות את פעולות האיתור במשך שנה וחצי. אני רק מבקשת לוודא שזה באמת יישמר. כלומר, יהיה שנה וחצי.
סיגל יעקבי
ודאי. את פעולות האיתור אנחנו כן ביצענו. עצרנו את פעילות העברת הנכס לקניין המדינה, ועצרנו את הפעילות הזו כדי לשמור על הזכות של הנעדרים לקבל את הנכס אם הם יבואו לפי ההסדרים המטיבים שבחוק.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה.

מי בעד אישור הצו? ירים את ידו.

הצבעה
בעד – פה אחד
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (הארכת תוקף סעיפים בחוק האפוטרופוס הכללי, ובחוק הסדרי משפט ומינהל) (הוראת שעה), התשע"ח-2018, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הצו אושר.

תודה לך, גברתי. תודה לכם. תעשו עבודה טובה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים