ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/04/2018

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית); (תיקון מס' 12) (אצילת סמכת לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018, חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-12-02OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 5

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה להצ''ח יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) (1184/מ) הצ''ח הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכויות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע''ח-2018 (1184/מ)

יום שני, ט"ו באייר התשע"ח (30 באפריל 2018), שעה 16:30
סדר היום
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית); (תיקון מס' 12) (אצילת סמכת לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: אבי דיכטר – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב בנימין בגין

עמר בר-לב

מוטי יוגב

אורי מקלב

עמיר פרץ

מיכל רוזין

עפר שלח
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

איימן עודה

אלעזר שטרן
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור

גור בליי
מנהל/ת הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
הצעת חוק יסוד
הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית); (תיקון מס' 12) (אצילת סמכת לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018
היו"ר אבי דיכטר
גבירותי ורבותי, אני פותח את הדיון. אנחנו דנים ברביזיה שהגשתי על הסתייגות של חבר הכנסת אילטוב שהתקבלה, בנושא סעיף (א2) בהצעת חוק היסוד.
למי שלא זוכר
"אצלה הממשלה סמכותה כאמור בסעיף קטן (א1) יהיה המניין החוקי לקבלת ההחלטה בוועדת השרים מחצית מחברי הממשלה המכהנים בוועדה." תזכרו את הנקודה פה, היא רלוונטית לרביזיות הבאות. "ואולם בנסיבות קיצוניות ומנימוקים שיירשמו ואם הדבר הכרחי מטעמי דחיפות שאינם מאפשרים לכנס את המניין החוקי האמור, רשאים ראש הממשלה ושר הביטחון לקבל את ההחלטה במניין חוקי מצומצם יותר."
מירי פרנקל שור
הרביזיה היא קבלת הסתייגותו של חבר הכנסת אילטוב.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני שואל מה היתה ההסתייגות.
היו"ר אבי דיכטר
להסיר את כל מה שקראתי.
מירי פרנקל שור
כל הסוגיה של הקוורום.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
יש נוסח כחול שהממשלה הביאה, ושם אין את כל התוספת שהיושב-ראש קרא כרגע. לכן ביקשתי להשאיר את הנוסח הממשלתי, והבקשה שלי התקבלה. אבי דיכטר הגיש רביזיה ועכשיו יש הצבעה על הרביזיה – לפתוח את הדיון מחדש על הסוגיה הזאת.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אם הסעיף הזה, שאדוני קרא כרגע, יורד - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
הוא כבר ירד.
מירי פרנקל שור
הבקשה היא להחזיר אותו.
היו"ר אבי דיכטר
כן, הבקשה היא להחזיר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
הבנתי, בסדר.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו מצביעים על הרביזיה. מי שבעד הרביזיה – קרי, בעד החזרת הסעיף – ירים את ידו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אבי דיכטר
הרביזיה נדחתה.

עכשיו יש לנו רביזיה נוספת, שהיא המשפט שקראתי עד לנקודה. היא הועלתה על-ידי חברי הכנסת עמר בר-לב ועפר שלח. אנחנו מצביעים על הרביזיה הזו. מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6

נגד – 6

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אבי דיכטר
הרביזיה לא התקבלה.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:40.

קוד המקור של הנתונים