ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/04/2018

הצעת תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ז-2017, הצעת צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 (דחיית תחילתם של סעיפים 14א עד 14 י"ז לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 730

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, ל' בניסן התשע"ח (15 באפריל 2018), שעה 11:45
סדר היום
1. נוסח תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ז-2017

2. נוסח צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 (דחיית תחילתם של סעיפים 14א עד 14 י"ז היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
עו"ד לשכה משפטית, משרד התמ"ת - גלית יעקובוב

סגן הממונה על התקינה, משרד התמ"ת - איגור דוסקלוביץ

ממונה על עיצומים כספיים, תקינה, משרד הכלכלה והתעשייה - רותם משלי

ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים, התאחדות התעשיינים - דן קטריבס

מוזמן/ת - הלה בר חיים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

1. נוסח תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ז-2017

2. נוסח צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 (דחיית תחילתם של סעיפים 14א עד 14 י"ז לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
צהריים טובים, גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשמת, דובר, וכמובן אנשי ערוץ הכנסת – שמח לראותכם. על סדר-היום: נוסח תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ז-2017; נוסח צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 (דחיית תחילתם של סעיפים 14א עד 14 י"ז לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979), התשע"ח-2018.

ברשותכם, מי מציג?
גלית יעקובוב
גלית יעקובוב, לשכה משפטית, משרד הכלכלה. אחרי שעשינו את הדיון עם איתי, נתחיל בתקנות – נראה אם אתם מאשרים לנו- -
היו"ר איתן כבל
קודם כל תסבירי לנו בקליפת אגוז, למה התכנסנו? לאחר מכן נצלול פנימה אל תוך החומר.
גלית יעקובוב
בפקודת הייבוא והייצוא בחלק שמתייחס לנושא של יבואנים שצריכים לייבוא טובין שעומדים בדרישות של תקן רשמי ובמעבדות שמאשרות את העמידה של הטובין האלה, יש התייחסות למה קורה אם מישהו מפר אחת מהוראות הפקודה – נותן מידע לא נכון, משחרר טובין לשוק, למרות שהוא התחייב לא לשחרר אותם, או מעבדה שנותנת אישור במקום שבו לא היתה צריכה לתת אותו בדרך שבה ניתנה. נקבעו עיצומים כספיים. נקבעו השיעורים שלהם בפקודה, נקבעו מתי יושתו העיצומים בפקודה, ונקבע סעיף שתיקבענה תקנות, שמתייחסות למקרים שבהם ניתן יהיה להפחית את שיעור העיצומים שנקבע בפקודה.

מה שהתקנות האלה באות לנסות ולהסדיר זה את אותם מקרים, את המקרים שבהם לדעתנו נכון יהיה לאחר הפעלת שיקול דעת, להפחית את העיצומים.
היו"ר איתן כבל
זה רק עוסק בהפחתה, שיקול דעת להפחתה.
גלית יעקובוב
נכון.
איתי עצמון
אני רוצה להוסיף לדברים שאמרת – אנחנו מדברים על חלק מהרפורמה בתחום התקינה, שאושרה בכנסת במסגרת חוק ההסדרים לפני כשנה וחצי, ומועד התחילה שלה נדחה פעמיים כאן באישור הוועדה.
היו"ר איתן כבל
נכון. לקח זמן. משרדי הממשלה – לוקח זמן. יש תור ארוך. זה היה בחוק ההסדרים.
גלית יעקובוב
אני חושבת שקשה לומר שהמשרד פה לא עשה מאמצים עילאיים לעמוד בכל הנדרש ממנו. אני חושבת שחייבים...
היו"ר איתן כבל
אוקיי. בבקשה.
דן קטריבס
דן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ בהתאחדות התעשיינים. אנחנו רוצים לברך על הנכונות לשקול ולהקל אפשרות על-מנת להפחית עלויות, כי בהרבה מהמקרים, חלק מהבעיות שמתעוררות נובעות הרבה פעמים לא מתוך כוונה של היצואנים להפר או לא לעמוד בתקינה או בתקנות אלא בעובדה שיש פה שיקול דעת שמאפשר להוריד עלויות ממה שנקבע, וממילא יוזמה מאוד ברוכה.

אבל הייתי רוצה להוסיף – היום כל הנושא של ייבוא וייצוא נכנס למערכת חדשה של שער עולמי, שאמורה לייעל את כל הנושא של נספחים ושל עמידה בתקנות של ייבוא וייצוא. אנחנו גם מברכים על זה, אבל מוכרחים לציין, שהיום, אם מפה אנחנו רואים ירידה בעלויות אפשרית עבור המשתמשים, הרי הנושא של שער עולמי, שהיה אמור להיות מערכת שתהיה יותר יעילה, אכן יותר יעילה, אבל מושתות על היבואנים והיצואנים הוצאות נוספות כתוצאה מהמערכת. אז אני מציע להם לשקול, אם כבר אנחנו נמצאים בכל הנושא של תקנות ייבוא וייצוא, גם להעלות את הבעיה של עלויות נוספות שהושתו למעשה על המגזר הפרטי כתוצאה מהכנסת מערכת שהיא אמנם יותר יעילה, אבל מסתבר שהיא יותר יקרה.
היו"ר איתן כבל
ואני אגיד, שהכי חשוב – שהם יעמדו בכללים, ואז לא נצטרך לא תיקוני הפחתה ולא עיצומי הפחתה.
דן קטריבס
ללא ספק.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
גלית יעקובוב
ברשותך, נתחיל בתקנות, ואם תאשרו, נמשיך לצו.

תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי). בנוסח שהגשנו לוועדה היה כתוב: התשע"ז-2017. כמובן, זה התשע"ח-2018.
איתי עצמון
זה ודאי יותאם בשלב הפרסום.
גלית יעקובוב
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו(ב) לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט 1979 (להלן – הפקודה), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות.

1. בתקנות אלה –
"אישור" – כל אחד מאלה
(1) אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;

(2) לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;

(3) - וזו תוספת שהתבקשה כאן - לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975;

"יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

"מחזור עסקאות" – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

"הממונה" - הממונה על התקינה;

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 14א לפקודה;

"עוסק" – יבואן ומעבדת בדיקה;

"רואה חשבון מבקר" – כמשמעותו בפרק חמישי לחוק החברות.
היו"ר איתן כבל
טוב. אני מתנצל בפני הצופים המעטים שיש - זה משעמם, אבל חשוב. יש הערות?

הצבעה

בעד תקנה 1 – פה אחד

תקנה 1 אושרה.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את תקנה 1.
גלית יעקובוב
תקנה 2. הפחתת סכומי העיצום הכספי. (א) הממונה על התקינה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה: (1) המפר לא הפר כל הוראה מהוראות הפקודה או לפיה בשלוש השנים שקדמו להפרה (להלן - "הפרה ראשונה") – 20% אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש שנים שקדמו להפרה – 10% אחוזים; (2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30% אחוזים; המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה על התקינה - 20% אחוזים.
היו"ר איתן כבל
יש לי שאלה: לא יכול להיווצר פה מצב של מה שנקרא חותם עסקה? כלומר אולי שווה לו לא לשלם, למשל, ואז לומר – לא בדקתי את זה.
גלית יעקובוב
הזמנים שהוא חייב לשלם בהם, רשומים בפקודה.
היו"ר איתן כבל
לא התכוונתי לזה.
גלית יעקובוב
אה, שאם הוא מפר, זה שווה לו יותר.
היו"ר איתן כבל
כן.
גלית יעקובוב
מאחר שהפטורים שניתנים פה, הם פטורים שניתנים, בגדול, לפעם ראשונה, ותוך שאתה מראה מאמץ להפסיק את הנזק ולדווח מראש, זה פחות.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
איתי עצמון
בכל זאת אני רוצה להוסיף, שהנושא של אכיפה מינהלית מעורר קשיים משפטיים שונים, שנובעים ממהות תהליך שבו רגולטור, כלומר רשות מינהלית חוקרת, מטילה קנס, וגם מוציאה לפועל את אותו פסק דין. לכן נקבעו איזונים שונים בחקיקה – בין היתר תקנות ההפחתה. המודל שקיים כאן בתקנות ההפחתה בכל החיקוקים שמסמיכים רגולטורים להטיל עיצומים כספיים, ובהקשר הזה אני חושב שהמודל כאן הוא סטנדרטי.
גלית יעקובוב
וגם יש הנושא שאחר כך – שמי שמפר שוב, ועושה דברים שחוזרים על עצמם, תמיד יש האופציה ללכת לפלילי.

(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה על התקינה - 20% אחוזים.

תקנה 3. ראה הממונה לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 35% אחוזים. התיקון שבוצע כאן, בוצע אחרי התייעצות עם איתי.

4. הפחתה בשל מספר נסיבות. התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו-3, רשאי הממונה על התקינה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 90 אחוזים – מה שהגשנו לוועדה היה 95. תיקנו הבוקר ל-90 - מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם היתה זו הפרה ראשונה, ועל 85% אחוזים ממנו, אם היתה זו הפרה שאיננה הפרה ראשונה.
איתי עצמון
אני רוצה להסביר את התיקון שביקשתי כאן. הרציונל של התקנות האלה הוא מצד אחד, לא לפגוע בהרתעה, שהיא התכלית של העיצומים הכספיים, ומצד שני, ליצור למפר איזושהי מערכת תמריצים יעילה כך שבסכימה של כל אחוזי ההפחתה עדיין יהיה למפר תמריץ להפסיק את ההפרה ולדווח או לנקוט פעולות למניעת הישנות ההפרה. מה שביקשתי למנוע הוא מצב שבו בהפחתה בשל מספר נסיבות – ואני מניח שלא יהיו הרבה מקרים כאלה של מפר שמתקיימות בו כל הנסיבות. במקרה שבו אכן זו הפרה ראשונה, והוא הפסיק את ההפרה, ונקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ויש גם נסיבות מיוחדות, אישיות, לגבי מפר שהוא יחיד, כלומר לא תאגיד - בסכימה של כל הנסיבות האלה, שעדיין לא יפחיתו לו בשיעור המצטבר – למשל, עד 75%, שזה היה השיעור שביקש המשרד מלכתחילה, ואז יוצא מצב שבו בחישוב המתמטיקה לא משתלם לו להקטין את הנזק. זה מצב שהוא לא רצוי. זה הסיבה לתיקון כאן.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
גלית יעקובוב
רק אעיר – הגשנו לוועדה 95%, ואחרי שיח שהיה לנו עם משרד המשפטים ועם הוועדה זה ירד ל-90. אנחנו עוד לא הצלחנו להשיג את האישור של השר לזה כי יש ישיבת ממשלה. במישור המאוד רשמי - אני לא מניחה שתהיה בעיה, אבל אם תהיה- - -
איתי עצמון
אם תהיה, הוא יצטרך להגיש בקשה לדיון מחדש. השאלה, אם אתם רוצים להשהות את מכתב האישור.
גלית יעקובוב
בשלב הזה - לא. אם תהיה בעיה- -
איתי עצמון
ברגע שהוועדה מאשרת, אלא אם כן מוגשת בקשה לדיון מחדש לפי תקנון הכנסת, מנהלת הוועדה מוציאה בשם יו"ר הוועדה מכתב אישור לשר, ואז התקנות עוברות לפרסום במשרד המשפטים. זה דבר שאתם צריכים להביא בחשבון.
גלית יעקובוב
זה בגלל שיש ישיבת ממשלה – זו הסיבה היחידה, וברגעים אלה מנסים להשיג את האישור. אני מקווה שעד שנגמור לדון, יהיה לי האישור הסופי, ולא תהיה בעיה. אני מקווה מאוד. זה משהו שנסגר הבוקר, אז יש לזה ההתייחסות של זה.

5. הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות. (א) מצא הממונה על התקינה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-5% ממחזור העסקאות שלו.

(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו-3 ובין אם לאו.

(ג) מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

תחילה. 6. שוב – אחרי התייעצות - תחילתן של תקנות אלה – אנחנו מבקשים שיהיה ביום 15 במאי 2018, א' סיוון התשע"ח.
היו"ר איתן כבל
בסדר. יש הערות?

הצבעה

בעד תקנות 6-2 – פה אחד

תקנות 6-2 אושרו.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר מתקנה 2 עד תקנה 6.
איתי עצמון
כולל שני השינויים – בתקנה 4 – 90% במקום 65%, כאשר מדובר בהפרה ראשונה, ובתקנה 6 – מועד התחילה – 15 במאי.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. התקנות אושרו, מ-1 עד 6. נעבור לצו. בבקשה.
גלית יעקובוב
הצו למעשה, לפי הוראות הפקודה – הוראת הפקודה באה לוודא שאנחנו באותה רפורמה עושים הכול במועדים הנדרשים ולא מתעכבים, ולכן נקבע שאם אנחנו לא מתקינים תקנות של הפחתה עד מועד תחילת כל הרפורמה, שכאמור נדחה עד 1 באפריל, נידרש להגיע לכאן לוועדה, ולקבל צו שמאפשר לנו לדחות את הדחייה של התחלת העיצומים.
היו"ר איתן כבל
כשכתבנו את זה, כבר ידענו שתבואו לבקש...
גלית יעקובוב
הגשנו הרבה לפני... לזכותנו ייאמר, שאת התקנות הגשנו במועד. זה יצא ככה שאנחנו נדרשים בכל זאת לצו.
איתי עצמון
למעשה כניסתו לתוקף של פרק העיצומים הכספיים מותנה בתקנות הפחתה. ככל שלא הותקנו תקנות הפחתה, שכרגע הוועדה אישרה, השר צריך לדחות בצו את תחילתו של פרק העיצומים הכספיים, וזה הצו שכרגע מוקרא.
גלית יעקובוב
נכון.
היו"ר איתן כבל
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (דחיית תחילתם של סעיפים 14א עד 14יז לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979), התשע"ח-2018. בבקשה.
גלית יעקובוב
בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(ב) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. מועד תחילתם של סעיפים 14א עד 14יז לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), כנוסחם בסעיף 46(6) לחוק, יהיה – וזה בהתאם למה שאמרנו עכשיו לגבי התקנות – א' סיוון התשע"ח, 15 במאי 2018.
איתי עצמון
כלומר תחילתו של פרק העיצומים נדחה עד 15 במאי.
גלית יעקובוב
נכון.

2. תחילתו של צו זה ביום ט"ז בניסן התשע"ח (1 באפריל 2018), שזה תחולה רטרואקטיבית בשל העובדה שבמועד ההוא היינו נדרשים לצו הזה.
היו"ר איתן כבל
הערות?

הצבעה

בעד הצו – פה אחד

צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 (דחיית תחילתם של סעיפים 14א עד 14 י"ז לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979), התשע"ח-2018, אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני מאשר את הצו עם התיקון שהוקרא.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים