ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/04/2018

הצעת צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-16OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 729

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, ל' בניסן התשע"ח (15 באפריל 2018), שעה 11:05
סדר היום
נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - תהילה ורון

מנהל תחום ארגון הסחר העולמי , סחר חוץ-, משרד הכלכלה והתעשייה - אופיר יוספי

ראש ענף ועדת יבוא , לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - אורלי חי

מתמחה, לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - אורי רזניק

מנהל תחום בכיר יצו וכללי מקור ברשות המיסים, משרד האוצר - דוד חורי

עו"ד, משרד החוץ - שי מעוז פרידמן

מחלקת משפט, משרד החוץ - עומרי לוין
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018. בבקשה.
תהילה ורון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977 אני מצווה לאמור: תיקון סעיף 1. 1. בצו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ו-2015 (להלן – הצו העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "ייצוא" יבוא: "צו תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017.

2. תיקון התוספת הראשונה. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, אחרי פרט 25 יבוא: "(26) מוצרי נפט גולמי; (27) מוצרי נפט מזוקק; (28) מוצרי מזון וחקלאות, המסווגים בפרקים 07, 08 ו-12 לצו תעריף המכס; (29) מכונות, המסווגות בפרק 84 לצו תעריף המכס.
היו"ר איתן כבל
תדלגי להוראת שעה, 3.
תהילה ורון
הוראת שעה. 3. על אף האמור בתוספת הראשונה לצו העיקרי כתיקונה בסעיף 2 לצו זה, בתקופה של שנתיים מיום פרסומו של צו זה, הפרטים כמפורט להלן יהיו מותרים בייצוא: (1) פרט (26) – מוצרי נפט גולמי עד לכמות מצטברת של 4 מיליון חביות או 525,000 טונות, לכל תקופה של 12 חודשים; (2) פרט (27) – מוצרי נפט מזוקק (לרבות דלק סולר ודלק סילוני) עד לכמות של 50,000 חביות.
מרב תורג'מן
אני רק אציין לפרוטוקול, ששלושת הצווים הללו היו יכולים להיות מובאים כמקשה אחת, כצו אחד, ואני מבינה שבעתיד אולי תשקלו לאחד את כולם.
תהילה ורון
נכון. עכשיו מפאת הדחיפות, ומשיקולים טכניים, רצינו להביא את זה כמה שיותר מהר לאישור, אז הם בנפרד, כי לאחד ייבוא וייצוא זה לוקח זמן.
היו"ר איתן כבל
ומה הצו הזה אומר?
תהילה ורון
סעיף ראשון הוא יחסית טכני – בסך הכול מוסיף את ההפניה לצו תעריף המכס, והסעיף השני הוא הליבה, המהות, והוא מוסיף את כל הפריטים האלה, שיהיו גם אסורים בייצוא, למרות שכפי שדוד חורי מציין, אין כמעט ייצוא, אבל הפרטים האלה, גם אם יבקשו רשיון – לא יקבלו. זה איסור מוחלט.
מרב תורג'מן
בגדול, יש התאמה בין הפריטים של הייצוא לפריטים של הייבוא?
תהילה ורון
לא במאה אחוז, כי בייבוא היו כמה פרקים שראינו שאין אמירה חד-משמעית, שחייבים לאסור את הייבוא. לכן בייבוא לא הלכנו מעל מה שנדרש. גם ככה הכול ברשיון, אז השארנו את זה בשיקול דעת.
היו"ר איתן כבל
למרות זאת, גם בצו הייבוא וגם בצו הייצוא יש הגדרות של מוצרים שחבל לכם לפנות בכלל, שבכל מקרה יהיו אסורים. אבל העניין המרכזי הוא, שבעצם נכון לרגע זה אין ייבוא ואין ייצוא - ודאי לא משמעותי.
תהילה ורון
ייבוא יש קצת, וייצוא אין בכלל.
היו"ר איתן כבל
ייבוא – רשום, וחורי הטיל בזה ספק, אבל בסדר.

מי בעד צו הייצוא?

הצבעה

בעד הצו – פה אחד

צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018, אושר.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את צו הייצוא.
תהילה ורון
תודה רבה על היעילות והמהירות.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים