ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/04/2018

הצעת צו היבוא והיצוא (פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 728

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, ל' בניסן התשע"ח (15 באפריל 2018), שעה 11:00
סדר היום
נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
מוזמנים:
תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - תהילה ורון

מנהל תחום ארגון הסחר העולמי , סחר חוץ-, משרד הכלכלה והתעשייה - אופיר יוספי

ראש ענף ועדת יבוא , לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - אורלי חי

מתמחה, לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - אורי רזניק

מנהל תחום בכיר יצו וכללי מקור ברשות המיסים, משרד האוצר - דוד חורי

עו"ד, משרד החוץ - שי מעוז פרידמן

מחלקת משפט, משרד החוץ - עומרי לוין
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ח-2018. בבקשה.
תהילה ורון
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

הגדרות. בצו זה –

"צפון קוריאה" – הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה;
"הרשות המוסמכת" – בעצם קיבלנו הערה מהייעוץ המשפטי, ממרב, שכדאי להתאים את הנוסח, שהרשות המוסמכת לצו הייבוא תהיה אותה רשות מוסמכת של צו הייצוא.היו"ר איתן כבל:יש בזה היגיון.מרב תורג'מן:שאלתי, מה הסיבה להבחנה בין הרשות המוסמכת בצו הייצוא, שקיים כיום, לבין צו הייבוא המוצע, והבנתי שאין סיבה להבחנה. לכן אני סבורה שמי ש- - - לקבל רשיון לצורך הייבוא, יפנה לאותה רשות מוסמכת גם לצורך הייצוא. לכן כדאי להתאים את ההגדרה.תהילה ורון:נכון. אז קיבלנו, אז אקרא את התיקון: הרשות המוסמכת – מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה – להלן – המשרד – סגנו, או מי שהשר מינה ולהנפיק רשיון ייבוא.מרב תורג'מן:במקום ייצוא, יהיה ייבוא - התאמה לצו.תהילה ורון:נכון.צו תעריף המכס – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017.
"רישיון יבוא" – רישיון שנתנה רשות מוסמכת ליבוא טובין.

2. רשיון יבוא טובין. (א) לא ייבא אדם טובין מצפון קוריאה, אלא על פי רישיון יבוא מאת הרשות המוסמכת. (ב) טובין המנויים בתוספת אסורים ביבוא מצפון קוריאה ולא יינתן לגביהם רישיון יבוא.

3. הוראת שעה. על אף האמור בתוספת, בתקופה של שנתיים מיום פרסום הצו הפרטים כמפורט להלן יהיו מותרים ביבוא: (1) פרט (5), מוצרי נפט גולמי עד לכמות מצטברת של 4 מיליון חביות או 525,000 טונות, לכל תקופה של 12 חודשים; (2) פרט (6), מוצרי נפט מזוקק, לרבות דלק סולר ודלק סילוני, עד לכמות של 50,000 חביות.

היו"ר איתן כבל:מייד קופץ - למה דווקא את המוצרים האלה אפשר לייבא במשך התקופה הזאת? מכל העולם, דווקא משם נייבא את הדלק?תהילה ורון:אעביר את רשות הדיבור לשי לגבי המהות שעמדה מאחורי ההחלטה של מועצת הביטחון. אני רק יכולה לומר לכם שממש העתקנו מההחלטה. לא הפעלנו כאן שיקול דעת מהבחינה הזו, כי ברגע שההחלטה נקבעה, מבחינתנו זה מחייב. אבל נכון, זה מעניין.שי מעוז פרידמן:באמת מעניין. לפעמים יש לזה הסברים שאנחנו לא יודעים. היו"ר איתן כבל:אנחנו מקווים שאלה שכתבו, גם יודעים.שי מעוז פרידמן:אנחנו יודעים שהם יודעים. המדיניות של משרד החוץ היא לאשר ייבוא וייצוא בהתאם להחלטות מועצת הביטחון ולחריגים שמנויים בהם. היו"ר איתן כבל:הבנתי. אתה יכול לומר לי – אין לי מושג, או, כפי שנאמר, העתקנו, לא בדקנו, או אתה יכול לומר לי: אבדוק ואגיד לך. עכשיו אתה מכדרר... שי מעוז פרידמן:אחת, אני לא יודע. שתיים, אם תרצה, אני אוכל לבדוק.היו"ר איתן כבל:ארצה. מעניין אותי לדעת למה, סתם.שי מעוז פרידמן:שלוש, מה שאנחנו כן יכולים לומר זה שמועצת הביטחון, יש לה פאנל מומחים. הוא עושה גם הערכה פרטית. הוא מדבר עם מדינות, מקבל מהן מידע, ובהתאם לכך עושה שכלול.היו"ר איתן כבל:אני רואה דבר כזה – דלק מטוסים ודברים מהסוג הזה לייבא – שמע, אתה אומר לעצמך: למה בכלל לכתוב את זה? אבל בכל זאת, אם אני מבין, אם עשיתם העתק-הדבק כמו בכל הנחת העבודה שבוועדות הכלכלה בעולם – ישבו והעתיקו את אותו דבר, או שכן או שלא – בכל מקרה, מעניין אותי לדעת. שי מעוז פרידמן:נבדוק.היו"ר איתן כבל:מה הסיכוי שמדינת ישראל תייבא?שי מעוז פרידמן:אין סיכוי.דוד חורי:לכן זה עולמי.תהילה ורון:כלפי כל מדינות העולם. יכול להיות שמה שחורי

היו"ר איתן כבל:לפחות לא בתקופה הקרובה.דוד חורי:צריכים לתת למדינות להסתגל. למשל, כשאתה עוסק בתחום דלק, כדי לא ליצור תנועה או שינויים בעולם, אומרים: אם היית רגיל כמדינה לקנות דלק, ניתן לך עוד פרק זמן מסוים, להמשיך לקנות, אבל תדע לך- - -היו"ר איתן כבל:יש בזה שכל.תהילה ורון:יכול להיות – הרי בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא כלפי כל מדינות העולם. יכול להיות שמה שחורי אומר, שהיתה מדינה אחרת, שכן הסתמכה על זה.היו"ר איתן כבל:כן. מה זה סעיף 2(ב)? מה כל אלה?תהילה ורון:צריך להקריא את זה?מרב תורג'מן:אפשר לוותר עליו.תהילה ורון:זה בעצם כל הטובין שאנחנו מוסיפים עכשיו לרשימה, יוצרים ברשימה – צו ייבוא - שאסור לייבא אותם איסור מוחלט.היו"ר איתן כבל:מצד אחד, אמרנו שאין להם מספיק מאכלי ים, אז אנחנו צריכים לתת להם.תהילה ורון:לא, מאכלי ים – אסרנו את זה בייצוא עכשיו.היו"ר איתן כבל:זה מה שאני מנסה לומר – איך תייבא, אם אין להם? אבל לא חשוב.תהילה ורון:אלה כל הפריטים שעכשיו יהיו אסורים בייבוא.אני רוצה רק להסביר, שהכנסנו כאן שכל הטובין - גם ככה זה נכון, ולכן אמרנו שאם כבר אנחנו עושים צו, שזה יהיה מסודר ומיושר, אבל שכל הטובין שמיובאים מצפון קוריאה, כבר רשמנו את זה שיהיה ברור, שהם דורשים רשיון ייבוא, למרות שזה כבר היה קיים, והתוספת כאן זו הרשימה הזו, שאומרת: הדברים האלה אסורים. גם אם תבקשו רשיון, לא תקבלו – זה אסור. לא צריך להקריא?מרב תורג'מן:ברשותך, סעיף 2(א) שאת מדברת שקבעתם שלא יהיה בעדם טובין אלא על-פי רשיון, זה בהתאם לסעיף ההסמכה?תהילה ורון:
סעיף ההסמכה? בטלח. שר הכלכלה רשאי להסדיאר או לאסור ייבוא טובין לישראל, לרבות להתנות אותם ברשיון. כל הנושא של ההסדרה , כל הצוים של הייבוא והייצוא – וי הרבה – מבוססים על סעיף 2, וזה אומר גם לקבוע עמידה בתקננם או כל מיני דברים כאלה.

סעיף ההסמכה? בטח. שר הכלכלה רשאי להסדיר או לאסור ייבוא טובין לישראל. מרב תורג'מן: לרבות להתנות אותם ברשיון.תהילה ורון: כן. כל הנושא של ההסדרה, כל הצווים של הייבוא והייצוא – ויש הרבה – מבוססים על סעיף 2, שרשאי להסדיר, וזה אומר גם לקבוע שהם דורשים רשיון או אישור, עמידה בתקנים או כל מיני דברים כאלה.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה להצבעה את הצו השני, עם התיקון. מי בעד הצו השני? מי נגד?

הצבעה

בעד הצו – פה אחד

צו היבוא והיצוא (פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ח-2018.
היו"ר איתן כבל
הצו השני אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים