ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/03/2018

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 10

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע''ה-2015 (מ/945)

יום שני, כ"ה באדר התשע"ח (12 במרץ 2018), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: ניסן סלומינסקי – היו"ר

משה גפני

טלי פלוסקוב
מוזמנים
שרית פלבר – משרד המשפטים

אסי מסינג – יועץ משפטי למשרד האוצר

איל טולדו – משרד האוצר

רוני ליטינצקי – שדלן/ית (כהן-רימון-כהן) מייצג/ת את חברת ישראכרט

עינת גלילי – שדלן/ית (כהן-רימון-כהן) מייצג/ת את חברת ישראכרט

גל גולן – שדלן/ית (ברדוגו יועצים) מייצג/ת את גמא ניהול וסליקה בע''מ
ייעוץ משפטי
גור בליי

אלעזר שטרן

שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
נטלי שלף
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון

הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015, מ/945
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה של הוועדה המשותפת. אני הגשתי בקשה לרביזיה, הכוונה לפתוח, מאחר והתברר אי-בהירות מסוימת שנזקקה להבהרה נוספת.

מי בעד לאשר את הרביזיה, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זהו, אנחנו פותחים. בבקשה, כבודו.
משה גפני (יהדות התורה)
יש שתי אפשרויות לתקן את זה, מה שהתברר, מה שאמרת לי, שהתברר שאנחנו מחריגים את הגמ"חים, אבל בעצם יכול להיות החרגה של כל מיני פעולות שהם לא בדיוק גמ"ח – דברים שהם שירותים, כמו משרד או כמו מכונית, או משהו כזה, אבל כל הפעולות של הגמ"ח הוא מוחרג.

השאלה איך מנסחים את זה. אני קיבלתי את העמדה הזאת. אני סבור שבאמת זה לא צריך לחול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היועצת המשפטית של ועדת כספים תקריא את הניסוח.
משה גפני (יהדות התורה)
בבקשה, יש שתי אפשרויות.
שגית אפיק
"עד תום שנתיים מיום התחילה או יום תחילתו של החוק המסדיר, לפי המוקדם, לא יחולו הוראות סעיף 2 על מי שעיסוקו במתן אשראי, שזה גמ"ח, שאינו נושא ריבית ליחיד או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור".

האופציה הראשונה שבעצם אתה ביקשת, זה לגבי כל פעולה שהיא לעניין עיסוקו כאמור, לרבות תרומה, הלוואה או מתנה, ואז צריך לומר, מבקשים פה לומר, אם כבר אומרים לרבות מה, אז למעט מה?
משה גפני (יהדות התורה)
מה אתם מעדיפים?
שגית אפיק
מבקשים להוסיף ו"למעט עסקה או שכר" בעצם לכאן.

האופציה השנייה היא הנוסח שנוסח אתמול בערב, אני אקריא אותו: "לעניין עיסוקו כאמור, לגבי פעולות של תרומה, הלוואה או מתנה" - שאז המשמעות היא, כשהוא עוסק כגמ"ח בפעולות האלה של – תרומה, הלוואה או מתנה, הוא פטור מהחוק - - -

יש פעולות נוספות שהוא עושה כגמ"ח, לפי דעתך, והן לא נמצאות כאן?
שרית פלבר
יש החרגה שנותנת מענה לדעתי פשוט במחיר העסקה. אמרנו כשיש הפקדה או משיכה של כסף, אז סכום ההפקדה וסכום המשיכה הוא לא בגדר העסקה, ואני מניחה שזה גם פעולות שרלבנטיות, אבל זה ממילא מוחרג בתוך ההגדרה של מחיר העסקה, וזה נותן מענה לפן הזה של הדברים. יתר הדברים הוחרגו במה שלדעתי שגית הקריאה.
שגית אפיק
אין פעולות נוספות שהגמ"ח עושה כגמ"ח ומפוספסות כאן, כי מה שמבקש בעצם חבר הכנסת גפני, הוא בגלל זה רצה להכניס – "ובכלל זה פעולות של", כי הוא לא רצה שייווצר מצב שבו יש פעולות נוספות שלא נמצאות כאן, זה בעצם החשש.
שרית פלבר
אני לא המומחית לגמ"חים, אבל להבנתי הפעילות הגמ"חית שלהם, אמרתי, יכולה להיחשב כהלוואה שהם נותנים, הלוואה שהם מקבלים. הם מקבלים תרומה שאין בצידה איזושהי התחשבות אחר-כך למתן אשראי. הדברים האלה נכללים בהגדרה ששגית הקריאה. אנחנו מעדיפים את הנוסח השני ששגית הקריאה.
שגית אפיק
מה שהם ניסחו – "לעניין עיסוקו כאמור לגבי פעולות של תרומה, הלוואה או מתנה".
משה גפני (יהדות התורה)
שגית, אני לא מתווכח על העניין הזה. אני רוצה שיירשם בפרוטוקול, שההסכמה של כולנו היא שכל מה שהוא פעולות גמ"ח, אני לא מנהל גמ"ח, ליצמן הוא מנהל גמ"ח, באמת, יש לו גמ"ח גדול.

על כל פנים, אם יש פעולות שהפעולות האלה נכללות בתוך העניין שאמרנו - הלוואה או תרומה, שאני לא יודע אותם, את לא מנהלת גמ"ח, ואני לא מנהל גמ"ח, אני לא יודע. אם יש פעולה כזאת היא תוחרג מהחוק. כל פעולה אחרת, כמו הסיפור הזה של קניית רכב, או עסק, או כל מה שאמרת קודם - אבל שיהיה רשום בפרוטוקול – ש"כל מה שהוא גמ"ח הוא מוחרג".
שרית פילבר
הפעילות הגמ"חית.
משה גפני (יהדות התורה)
כן. לא רק מה ששגית הקריאה, או מה שאתם כתבתם, לא רק הפעולות האלה, אם פתאום התברר שיש עוד איזו פעולה בגמ"ח שהיא גמ"חית.
שרית פילבר
בנוסח ששגית הקריאה - ההפניה היא בעניין עיסוקו כאמור, כלומר, העיסוק שלו.
אסי מסינג
רק צריך להבין, שהכוונה בפעילות גמ"חית היא הפעילות המקבילה שעושה מוסד פיננסי אחר, כלומר, הפעילות היא פעילות של – או מתן הלוואה, גם תרומה שמוסד פיננסי אחר אינו עושה, זה החריג היחידי. אבל הכוונה היא שבמהלך עסקים רגיל של פעילות של עסקה, או תשלום שכר, כל הדברים האלה הם אינם מוחרגים.
משה גפני (יהדות התורה)
אסי, אין לנו ויכוח. אנחנו מסכימים לעיקרון. אני רק אומר, שיכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אז אם הם בעיקרון של העסקים - אז הם בעסקים. אם זה בעיקרון של הגמ"ח - אז הוא בגמ"ח.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אקרא שוב שיהיה ברור: "עד תום שנתיים מיום התחילה או יום תחילתו של החוק המסדיר, לפי המוקדם, לא יחולו הוראות סעיף 2 על מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית ליחיד או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור – שזה הגמ"ח, לעניין עיסוקו כאמור, דהיינו, לעניין פעילותו בגמ"ח, לגבי פעולות של תרומה, הלוואה או מתנה".
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, מקובל.

מי בעד הנוסח הזה שהוקרא, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

בסעיף 41 בהצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015, הנוסח שהוקרא, נתקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד.

יישר כוח, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים