ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/03/2018

פרק ז' כולו (כבאות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 592

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, כ"ד באדר התשע"ח (11 במרץ 2018), שעה 13:30
סדר-היום
פרק ז' כולו (כבאות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

יואב בן צור

בצלאל סמוטריץ

לאה פדידה
חברי הכנסת
מיקי לוי
מוזמנים
דדי שמחי - נציב כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

חיים תמר - רא"ג בטיחות אש וחקירות, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עודד ברוק - יועמ"ש כב"ה, המשרד לביטחון פנים

קרן גל-און - סגנית בכירה ליועמ"ש כב"ה, המשרד לביטחון פנים

בר לוי - עוזרת היועמ"ש, ביטחון פנים

ליאור חיימוביץ - יועץ השר, ביטחון פנים

אביטל שטרנברג - ממונה בכירה, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות בינג - משפטנית במחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עמיחי דוד - רפרנט ביטחון פנים ותעשיות צבאיות באג"ת, משרד האוצר

מתן יגל - רכז ביטחון פנים באג"ת, משרד האוצר

עמיחי פישר - ראש אגף טיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה

מרים סלומון - יועמ"ש, מרכז שלטון מקומי

נתנאל היימן - מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

ניר קפלן - ראש מחלקת רגולציה, התאחדות בתי המלונות בישראל

איתי בוימן - סגן מנהלת המחלקה הכלכלית, איגוד לשכות המסחר

יעל ארבל - בעלים, מלון ארבל ת"א

אלון ארבל - מנהל, מלון ארבל ת"א

טודי ורשבסקי - בעלים מלון פלטין ירושלים, התאחדות המלונות

חגי משה לוי - מתכנת, יחידת המחשב
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

פרק ז' כולו (כבאות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הדיון. שלום, חברים, אני רוצה לעדכן שעד הרגע האחרון היו דיונים על העניין הזה, ואני רוצה להגיד שזה בעצם שיתוף פעולה של המשרדים. אנחנו מדברים על הכבאות, שיהיה ברור לכולם, נוהל שבעצם מאפשר בחינה כלכלית משקית של נושא הנחיות הנציב ותקנות השר – זאת בעצם הייתה המטרה של הדבר הזה. איפה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה בנושא סמכות ואחריות.

בצלאל, אני רוצה להגיד בעיקר לך. זה נכון שמצד אחד יש הרגשה – דרך אגב, לא נכון, סליחה – נאמר על -די האוצר שבנציבות אין רגישות כלכלית, וגם זה נשמע אולי במשק, כמו שאתה דיברת על זה ארוכות. אני יכול להגיד לך ממה ששמעתי גם משר הבט"פ וגם מהנציבות, ונמצאים פה החברים, שהם מאוד רגישים לנושא הכלכלי והם מקלים הרבה מאוד רגולציה, דווקא להליך שלא בהכרח – אתה יודע, לא שמענו את הצד שלהם, אבל אני אומר לך שהם מאוד רגישים.

איפה הם חוששים, ובצדק? שיכולה להיות סיטואציה שיש דברים שהם צריכים להוציא לפועל, לפעמים גם דחופים, ופתאום יש תהליך שאפילו לא יודעים מתי הוא נגמר ואיפה הוא נגמר, ואז מצד אחד הם אחראים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חתמנו על לוחות זמנים.
היו"ר יואב קיש
לא, לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
60 יום, 60 יום, 60 יום.
היו"ר יואב קיש
עזוב, אני אגיד לך מה הכיוון ומה הסיפור. קודם כול יש לנו רוויזיה של השר לבט"פ, הוא יגיע לכאן עוד מעט, ואני מקווה שהוא יספיק להציג. אני פשוט רוצה לסיים את הדיון פה, כי יש לנו דיון חשוב פה על הוותמ"ל.
מיקי לוי (יש עתיד)
הסתייגות או רוויזיה הוא רצה, אדוני?
היו"ר יואב קיש
רוויזיה. אני רוצה לפתוח את הרוויזיה, ואני רוצה להציג את המתווה שהגענו אליו עכשיו, באמת ברגעים האחרונים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני דרוש פה? כי יש ועדת הכספים.
היו"ר יואב קיש
אתה לא דרוש. ברגע שיש פה הסכמות בין הבט"פ לאוצר ולמשרד ראש הממשלה אז אני חושב שלא.
מיקי לוי (יש עתיד)
השאלה אם המתווה הזה פוגע בסמכות המקצועית שלהם, על זה אני חרד.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, הם טוענים שהמתווה כרגע פוגע, ולכן הוגשה הרוויזיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
חד-משמעית.
היו"ר יואב קיש
אבל המתווה החדש שאנחנו מייצרים מייצר איזון נכון יותר, לדעתי, בין הדברים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תציג אותו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להצביע עליו בכל מקרה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
קודם כול אני מעלה להצבעה את נושא הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה? שירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

הרוויזיה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
6 בעד, פה אחד, ההצעה התקבלה.

אני פותח את הדיון, ועכשיו אני אציג את הנושא של המתווה. המתווה נכון לעכשיו בעצם הוא בשינוי מהחוק. החוק דיבר בהתחלה רק על התקנות של משרד הבט"פ, ולא על ההנחיות של הנציבות. אני שמח שהגעתם לפה באמת, דדי, וגם שהמסר יעלה. יכול להיות שאם הייתם באים לוועדה בסיבוב הקודם אז אולי היה יותר קל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק על זה עכשיו - - - 50, אחרי זה נדבר איתך על זה.
היו"ר יואב קיש
אבל בסוף כשיש כזו רפורמה משמעותית, אומנם ייצג אותך בכבוד היועץ המשפטי שלכם, אבל מאוד חשוב לשמוע גם אמירה שלך, ואני שמח שאתה פה היום.

אני אדבר רגע על המתווה שאנחנו מדברים עליו ולשם אנחנו הולכים. ראשית, הגדרנו סכום של 200 מיליון שקלים, שזאת ההערכה של ההשפעה של ההנחיה על המשק. אם זה מתחת ל-200 מיליון שקלים ההנחיות יצאו במסלול הרגיל. זאת אומרת, הן לא יכנסו בכלל – דרך אגב, זה מוסכם על האוצר. מה שאני אומר לכם עכשיו זה לאחר דין ודברים, יושבים פה גם נציגי האוצר – תרים את היד שיראו אותך – יושב שם. אם יש משהו שאני אומר שלא מקובל - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
תגידו לי, אתם רוצים להשתלט על כל העולם?
מתן יגל
להפך, לתת תקציב.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד דבר אחד – אני אומר את זה גם לנציג, גם לבט"פ וגם לאוצר – חברים, תקשיבו לי טוב, אני מעלה את הסיכום עכשיו, ואם יש משהו שלא מקובל על מישהו מהצדדים, נא להרים את יד ולהגיד: סליחה, זה לא מקובל. כי הרעיון הוא שהסיכום הזה מקובל על האוצר, על הבט"פ ועל הנציבות. בכוונה אני מפריד בין הבט"פ לנציג, כי כל אחד גם כן כבודו במקומו מונח ושיקוליו עימו.
אז קודם כול נאמר ככה
החלטה שיש לה השפעה משקית עד 200 מיליון שקלים ממשיכה כרגיל, היא לא תיכנס למסלול שדיברנו עליו קודם לכן של הוועדה וכל הסיפור. מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד)
על איזו תקופת זמן מדובר, אדוני היושב-ראש?
היו"ר יואב קיש
פה אין תקופת זמן.
מיקי לוי (יש עתיד)
ה-200 מיליון שקלים פר חודש, שבוע או שנה?
עמיחי פישר
שנה.
מתן יגל
שנה.
היו"ר יואב קיש
שנה. למשק לשנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
שייכתב בבקשה.
היו"ר יואב קיש
נכון, שנה. זאת הערה טובה. לא הבנתי את השאלה שלך, וזה ברור. לגבי העניין הזה, כרגע המנגנון שמתמחר את זה יושב כולו אצלך בנציבות, אבל אתה צריך לתת למשרד ראש הממשלה או למשרד האוצר את הדו"ח שלך והניתוח שלך, והם צריכים להגיב, להגיד: אנחנו מסכימים לניתוח או לא מסכימים, המשמעות היא לא 199 מיליון, אלא 1.2 מיליארד. ולכן צריך לראות פה איזשהו מנגנון.

אני מציע לדבר על זה ולראות איך – עוד אין לי איזושהי הצעה קונקרטית. אבל דבר אחד צריך להיות ברור, שכן מעבר לעבודה הראשונית שאתם עושים כגוף המקצוע יש אינפוט שצריך להיכנס, לדעתי, ממשרד ראש הממשלה, אם אני לא טועה.
עמיחי פישר
משרד ראש הממשלה הוא זה שקובע בהתאם להחלטת הממשלה את המתודולוגיה של איך מודדים, ולכן זה באמת הגיוני שזה יבוא אלינו.
היו"ר יואב קיש
אז הסיפור הוא כזה, דדי, אתם מכינים את העלות הכספית המשוערת למשק לשנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
המתווה.
היו"ר יואב קיש
יש להם הנחיה; מצרפים לעלות משקית - -
עמיחי פישר
שנתית.
היו"ר יואב קיש
- - בעקבות ההנחיות; מעבירים את הכסף, את הקטע של הכימות לכסף למשרד ראש הממשלה; ושם עושים בקרה קודם כול לראות אם המס' הוא אכן מתחת ל-200 מיליון. אם הם הסכימו אין בעיה, זה רץ בנתיב הרגיל. אם הם לא הסכימו זה הולך כבר בנתיב המיוחד, זאת אומרת שאני לא אתחיל פה דיון. אם הם לא הסכימו זה הולך לנתיב הוועדה שעליו תכף נדבר.

פה נתנו לכם זכות וטו בשביל לחסוך את הזמן, שלא יהיה עכשיו פינג-פונג. אתם תעשו את זה, אם תגיעו איתם להסכמות - מצוין, לא הגעתם להסכמות - זה הולך לנתיב של הוועדה.

נתיב הוועדה פה גם נפתח לשניים. למה אני אומר נפתח לשניים? מהסיבה היחידה שלפעמים יש הנחיות שהן דחופות. דחופות בגלל מסקנות, לא יודע מה, חומרים שפתאום התגלו כדליקים בבנייה ואסור להשתמש בהם, ואללה, כולם כבר משתמשים – אני סתם נותן משהו שבו חייבת לצאת הנחיה מיידית. ולכן, לנציב פה יש סמכות, ואת זה אני אומר בכוונה לנציב. כל זה גם יהיה בכפוף כמובן גם לנושא משרד הבט"פ.

אני חושב שגם בנושא הדחיפות בתקנות צריך להכניס אפשרות לשר הבט"פ להגדיר תקנה דחופה, ואותו דבר לגבי הנחיה דחופה. זאת אומרת שאם יש הנחיה או תקנה דחופה היא עוברת למסלול Normally open – תכף אני אדבר על זה – ואם יש תקנה או הנחיה שהיא לא דחופה אז היא עוברת למסלול האישורים הרגיל. כל זה מעל 200 מיליון.

אם אנחנו מתחת ל-200 מיליון אין את הוועדה, אין את כל הסיפור. יש חילוקי דעות, זה הולך למסלול המוגבל. מה ההבדל בין המסלול המה שנקרא דחוף ללא דחוף? ותבינו את המשמעות, הלוואי שהייתי יכול לעשות הכול לא דחוף, למה? כי אז הוועדה תחליט, יעלה לשר הבט"פ, השר יחליט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תמליץ.
היו"ר יואב קיש
תמליץ. אם אין התנגדות נגמר הסיפור, זה יעלה לשר הבט"פ. אתה יודע, כי כל פעם הם מרימים דגל וזה עולה רמה לפעמים עד ראש הממשלה. אבל כל עוד אין לחץ, אין בעיה שזה ירוץ במסלול הזה, ולכן גם המשק לא מתבלבל, התקנה או הנחיה עוד לא בתוקף, הכול בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה יהיה ב-90% מהדברים, הרי כמה דחוף?
מיקי לוי (יש עתיד)
אלו החלטות מציאות חיים, הוא מבין את זה.
היו"ר יואב קיש
לא 90%. ואיפה הבעיה בצד הדחוף? צריך להבין את זה. בצד הדחוף אנחנו נכנסים לתהליך שיש לו משמעויות על המשק. למה? כי אומר הנציב: יש לי החלטה פה שנגיד עולה מיליארד שקלים בשנה למשק, אבל היא דחופה, לתפיסתי מצילת חיים, אני לא אחכה דקה. ובצדק, האחריות והסמכות אצלו. ואז הוא אומר: מיליארד שקלים, או שהם טוענים שזה מיליארד שקלים, לא משנה, והוא אומר שזה נכנס עכשיו לתוקף.

מה המשמעות? שעכשיו, אחרי שהתקנה כבר נכנסה לתוקף, הוועדה המייעצת מתחילה לעבוד, עכשיו יש לה חודשיים, ואז היא מוציאה החלטה. אם ההחלטה שלה תומכת, גם נגמר הסיפור. זאת אומרת שלצורך העניין היא מצדיקה לתפיסתה, נגמר הסיפור, זה עולה לשר הבט"פ. גם שר הבט"פ יכול לעשות פה override על הנציבות ולהגיד: אני תומך למרות שבהחלטת הנציב – ואז נגמר הסיפור. אם הוא לא תומך זה הולך לשר האוצר. שר האוצר גם הוא אותו דבר, ובסוף ראש הממשלה. גם לראש הממשלה אני מבקש להכניס פה – זאת סיטואציה בעצם שהיא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הבנתי את הפרוצדורה.
היו"ר יואב קיש
אז אני אסביר עוד פעם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
החלטה דחופה, הוא קיבל החלטה, עכשיו זה הולך לוועדה, הוועדה חושבת שהוא טעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מעל 200 מיליון שקל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו מדברים עכשיו על מעל 200 מיליון.
היו"ר יואב קיש
אם הוא טעה זה עובר לאינסטנציה הבאה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שזה מה? שר הבט"פ.
יואב בן צור (ש"ס)
שר האוצר.
עודד ברוק
זה לא עניין של טעות, זה עניין של האיזון, כי הנציב - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הבנו, ברור.
היו"ר יואב קיש
איזון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוועדה חושבת שהוא לא איזן נכון ולא היה מקום להנחיה.
היו"ר יואב קיש
שהעלות הכספית למשק יותר גבוהה מהסיכון שאתם רוצים למנוע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הייתה הצדקה להנחיה, עכשיו זה הולך לשר לבט"פ.
היו"ר יואב קיש
אני מתלבט פה אם ראוי ששר הבט"פ יהיה בלופ הזה, כן או לא.
יואל הדר
הוא צריך להיות, כי הוא צריך להביא את זה לראש הממשלה.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
ואז מה? אם שר הבט"פ שוקל ואומר לוועדה: סליחה, עם כל מה שאתם חושבים, אני חושב שזאת החלטה ראויה – האם התהליך נגמר פה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אז צריך הסכמה של שניהם.
יואל הדר
אז זה עובר לשר האוצר.
קרן גל-און
אנחנו בעד שהתהליך ייגמר פה, כמובן.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל האוצר רוצה את ה-say שלו. יכולה להיות סיטואציה ששר האוצר לא יסכים עם שר הבט"פ.
יואל הדר
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ודאי.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה יגיע במילא לישיבת ממשלה, על-פי החלטת ממשלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הכרעה של רוה"מ.
מיקי לוי (יש עתיד)
רוה"מ לא יקבל החלטה.
היו"ר יואב קיש
אז אמרנו ככה: הוועדה לוקחת שתי החלטות, אחת אומרת: מקובלת עליי ההחלטה שלכם, זה אומנם עולה מיליארד שקלים, אבל זה מציל חיים. נגמר הדיון, לא עולה לשום שר, נגמר הסיפור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נכון.
דדי שמחי
נכון מאוד.
היו"ר יואב קיש
אם הוועדה אומרת ההפך: במדרג השיקולים נעשה תעדוף יתר לסיכון על העלות הכספית, ואנחנו חושבים שזאת לא הנחיה ראויה או תקנה ראויה, למרות שהיא דחופה היא עדיין בתוקף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז הוא מעלה לשר.
היו"ר יואב קיש
אז זה מגיע לשר הבט"פ. שר הבט"פ יכול להגיד ככה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שר הבט"פ צריך לדבר עם שר האוצר ולהגיע איתו להסכמה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לשניהם יש זכות וטו. אם שניהם הגיעו להסכמה, סבבה.
היו"ר יואב קיש
נכון, שניהם בהסכמה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
נכון.
היו"ר יואב קיש
שר הבט"פ ושר האוצר, לפי החלטתם לאיזה כיוון הולכים, כך ייקבע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם הם לא בהסכמה אז עולים להחלטת רוה"מ.
היו"ר יואב קיש
אם אין הסכמה זה מגיע לראש הממשלה. כל זה קורה כשהתקנה או ההנחיה בתוקף, תבינו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אמת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה לוקח - - -
היו"ר יואב קיש
ואז יכולה להיות סיטואציה שהתהליך הזה לקח חצי שנה, תכף נסדיר את הזמנים, ואז ראש הממשלה מחליט ואומר: השתכנתי על-ידי הוועדה. זה פשוט, אם הוא אומר שהוא מסכים עם הנציב, אין בעיה, אנחנו ב-flow הנורמלי של התקנה או ההנחיה, זה נשאר בתוקף. אבל אם הוא אומר: השתכנעתי שהוועדה, לצורך העניין, או מי מהשרים שחשב אחרת, שאנחנו צריכים לקחת את הסיכון המקצועי מול העלות הכספית, בסיטואציה הזאת צריך לבטל את ההנחיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נכון.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל את הסופרטנקר כבר קנו. על-פי אותה תקנה כבר קנו אותה, ההוצאה כבר הוצאה.
היו"ר יואב קיש
אולי לאותה שנה, בני, אבל לא באופן מתמשך.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם זה דרש הבאת ציוד – לא חשוב, הבאתי את הדוגמה הזאת שעולה כך וכך מיידית, אז אני אומר שצריך לקחת את זה בחשבון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בני, אבל אין ברירה.
היו"ר יואב קיש
בני, אין לי דרך אחרת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה היה חריג, בני, זה מדבר רק על החלטות - - -
קריאות
- - -
דדי שמחי
אבל, אדוני זה כל הרעיון.
מיקי לוי (יש עתיד)
בני, זה במקרה לא היה שלו, זה במקרה היה של ראש הממשלה, הוא גם ככה או ככה לא יכול לערער.
היו"ר יואב קיש
בסיטואציה הזאת במידה מסוימת הממשלה לוקחת את האחריות המקצועית על ביטול התקנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בדיוק, נכון, וזה תפקידה.
ליאור חיימוביץ
וחוץ מזה, בני, את הסופרטנקר אתה רוצה שיביאו בזמן אמת, אתה לא רוצה - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בסדר, אני לא נגד, רק שנדע את האפשרויות.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
היועץ המשפטי של משרד הבט"פ.
יואל הדר
לגבי ההנחיות, אני חושב שזה מתווה בהחלט הגיוני והוא מוסכם עלינו, עליי. לפחות השר עוד לא - - -
היו"ר יואב קיש
היו לי שיחות ארוכות עם השר. כל התהליך הזה קורה רק בגלל שר הבט"פ שהיה מאוד לא מרוצה מהסיכום הקודם, מאוד נלחם בעצם על זכות העצמאות והסמכות שלכם. אני חושב שהלכנו יותר מדיי לכיוון השני.
מיקי לוי (יש עתיד)
מקצועית.
היו"ר יואב קיש
אני הסכמתי איתו, לכן הוא העלה את הרוויזיה, לכן בנינו איתו. הוא מאוד רצה להגיע, אני לא יודע אם הוא יספיק, אבל אין ספק שכל הישיבה והמהלך הזה זה בזכות שר הבט"פ.
יואל הדר
לגבי הנושא של תקנה דחופה שאדוני אומר, אין לנו היום בחוק אפשרות לתקנה דחופה, יש לנו רק תקנות באישור הוועדה. זאת אומרת, אין מנגנון כזה.
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו צריכים להוסיף.
יואל הדר
אז נוסיף את זה.
היו"ר יואב קיש
אמרתי, כמו שתהיה הנחיה דחופה, צריך להוסיף תקנה דחופה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל חייבת להיות, נניח שלתקנה דחופה יש תוקף מוגבל.
היו"ר יואב קיש
למה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ככה. אחרת, אם אתה לא תדון בוועדה ויש תקנה, אז אפשר שעשר שנים התקנה תהיה תקועה בלי דיון בוועדה. אתה צריך להגיד: תשמע, אתה יכול לעשות תקנה דחופה - - -
עידו בן יצחק
את אישור הוועדה אתה צריך בכל מקרה.
יואל הדר
היום בכל מקרה יש אישור ועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בוא נגיד, אני מוכן תקנה דחופה שהיא בתוקף לחודשיים עד שתעשה את ההליך הקבוע ותגמור את כל - - -
עידו בן יצחק
מה שהוא מתכוון, שלא התקנה נכנסת אוטומטית לתוקף, את התקנה הוא בכל מקרה צריך להביא לאישורנו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז מה ההבדל בין דחופה ללא דחופה?
עידו בן יצחק
הוא לא צריך את הוועדה המייעצת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עוד פעם, אז אני חושב שזה צריך להיות בתוקף מוגבל - - -
היו"ר יואב קיש
נגיד של שנה או משהו כזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה? חודשיים, עד שהוועדה המייעצת צריכה לדון.
היו"ר יואב קיש
אבל זה יכול להגיע מהנציב לוועדה, הוועדה חודשיים, אחרי זה לשרים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו מדברים עכשיו על תקנה לא על - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, אחרי זה לשרים עוד חודשיים, אחרי השרים ראש הממשלה גם חודשיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
שנה זה סביר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בעיה, תקבע לזה לוחות זמנים.
היו"ר יואב קיש
תוקף של שנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
שנה זה סביר, יואב, אתה בסדר עם זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הייתי אומר אפילו שישה חודשים, אבל אין לזה תוקף.
דדי שמחי
שנה אנחנו מקצים לתקנה דחופה. אני חושב שהסיכום לגבי מה שסיכמת עד עכשיו הוא סיכום טוב מאוד גם בהיבט המקצועי. צריכים לסגור את נושא התקנות הדחופות. שנה נראה לי - - -
היו"ר יואב קיש
שנה, אתה מכיר את התהליכים פה. אתה בסוף תהיה בבחירות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בדיוק הדברים שצריך לגמור היום, יואב.
היו"ר יואב קיש
נכון.
מיקי לוי (יש עתיד)
כן בחירות, לא בחירות, לא רלוונטי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו לא ממציאים את הגלגל, יואב. זה קיים, לדוגמה, בתקנות הגנה לשעת חירום שיש סמכות לראש ממשלה לתת הנחיה לחודשיים. נדמה לי שאלו לוחות הזמנים שם.
עידו בן יצחק
שלושה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שלושה, ואחר כך אתה חייב לעשות את הפרוצדורה הנורמלית.
אביטל שטרנברג
ואם זה לא קורה?
קריאה
הבעיה שזה צריך להיות במצב חירום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עם כל הכבוד, בתקנות כיבוי אש הרי לא מדובר עכשיו על לכבות שריפה, אני מדבר על תקנה שאמורה למנוע סיכון. זה לא יותר חמור ממלחמה, אתה יודע, ממצב חירום, וגם אז אתה נותן סמכות - - -
היו"ר יואב קיש
השאלה כמה זמן ייקח התהליך של אישור או שלילה של הוועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מציע שנקצוב את לוחות הזמנים שם בוועדה.
היו"ר יואב קיש
אז בוא נקצוב. קצבנו לוועדה חודשיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אחר כך לשרים חודשיים.
דדי שמחי
זה כמו שאומרים שאין מושג כזה הפסקה של חמש דקות, חודשיים זה זמן לא רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
הוא לא דיבר על זה, דיבר עכשיו על - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הבנת אותי. חודשיים ועדה, חודשיים שר, חודשיים רוה"מ, זה שישה חודשים, זה חצי שנה.
דדי שמחי
אה, אוקיי, שישה חודשים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כן, כן, לא יותר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה חשוב, מכיוון שאנחנו מדברים על הליך שהוא פחות מפוקח - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בלחץ.
היו"ר יואב קיש
זה בלחץ.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בלחץ. מה קרה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אסביר.
מיקי לוי (יש עתיד)
תבוא לשר הרלוונטי ותגיד לו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אסביר מה קרה.
קריאה
אבל זה במקרה חירום. היה מקרה שהוא לא - - -
היו"ר יואב קיש
בצלאל, תפריד. אתה חייב להפריד בין תקנות השר שבאות לוועדת הפנים any way.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בתקנה זה פחות מהותי, זה פחות נורא, נכון.
היו"ר יואב קיש
לבין הנחיות שעוברות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מדבר על הנחיות.
מיקי לוי (יש עתיד)
בצלאל, אתה תגרום פה שההחלטות - - -
היו"ר יואב קיש
עדיין הוועדה תדון מספיק דחוף. אם יש לך תקנה דחופה - - -
יואל הדר
אין לי ועדה, יש לי פגרה, קורה לפעמים.
מיקי לוי (יש עתיד)
השישה חודשים יגרמו לכך שההחלטות - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אני לא מאשר תקנות דחופות, לא נעשה לזה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
קבלה או דחייה יתקבלו בלחץ, ואסור שזה יהיה בלחץ כשמדובר על חיים.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים איתו. אז למה משנה עוד חצי השנה הזאת?
מיקי לוי (יש עתיד)
שנה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מדובר על מקרה חירום, לא?
מיקי לוי (יש עתיד)
אומר לך הנציב שנה.
היו"ר יואב קיש
מה זה משנה? אני שואל את בצלאל, תסביר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה להסביר. הרי אין ויכוח על זה שהנציב ואנשיו עושים עבודה מקצועית במה שנוגע באמת לענייני מניעת השריפות, על זה בכלל אין ויכוח, זאת לא הנקודה. יש בעיני כשל בעייתי דמוקרטי עם העובדה שפקיד מטיל החלטה שיש לה השלכות תקציביות על האזרח בלי שהדבר הזה עובר ביקורת בטווח הכי מיידי שיכול להיות. אז זה פרק מדיני, לכן התקנות שזה עבר לשר הבט"פ, השר יקבל החלטה.
היו"ר יואב קיש
ומגיע לוועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז השר קיבל החלטה. בסוף, דדי, אני אוהב אותו, הוא יודע את זה, הוא פקיד, הוא לא - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
הרי אנחנו יודעים מה קורה, פגרת קיץ חודשיים, חגים שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
מיקי, תן לו לסיים את דבריו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי, למה אתה מתפרץ?
מיקי לוי (יש עתיד)
סליחה, אני מתנצל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בדיון אין כאן ימין, שמאל.
היו"ר יואב קיש
הנה, הוא התנצל, בצלאל, תמשיך.
מיקי לוי (יש עתיד)
בסדר, התנצלתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר. יש בעיני בעיה גם בשקל. גם לא נחה דעתי על זה שאתם מחריגים 2 מיליון, על הנושא שיהיה 200 מיליון, אבל אם כולם מרוצים, סבבה. יש בעייתיות אמיתית בזה שגורם שהוא לא גורם נבחר, הכוונה אחריות בלי סמכות, בסוף בסוף בסוף הוא לא נושא באחריות. באחריות אנחנו נושאים כנבחרי ציבור, ראש הממשלה נושא באחריות והשרים. יש קושי בזה שגורם לא נבחר מטיל עלות על הציבור, פוגע בזכויותיו, בקניינו, מבלי שהדבר הזה עובר ביקורת של נבחרי ציבור בממשלה ובכנסת בטווח הכי מיידי שאפשר. אז חצי שנה, לדוגמה - - -
דדי שמחי
מקח וממכר, אמרו לנו שישה חודשים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן.
דדי שמחי
והוועדה יכולה לתת ארכה של עוד חודשיים.
היו"ר יואב קיש
איזה ועדה?
דדי שמחי
אתה.
היו"ר יואב קיש
לא, רגע. זה לא מגיע לוועדה בכלל.
דדי שמחי
ניסיתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
עזוב, שנה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד שני דברים. ראשית, חברים, אני רוצה להבין דבר אחד, בעצם לגבי התקנות של שר הבט"פ, הרי למה האוצר דורש פה בכלל את מעורבות השר? הרי במילא זה מגיע לוועדת הפנים. למה אנחנו בכלל נתנו את זה אני לא מבין, שואל את עצמי פתאום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה נתנו מה?
היו"ר יואב קיש
למה נתנו לתקנות שר הבט"פ יכולת רוויזיה לשר האוצר כשזה מגיע לאישור הוועדה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
say לאוצר, כי זה קיים גם בתקנות אחרות שצריך לחכות.
היו"ר יואב קיש
זה לא קיים.
קריאה
הוראות נציב לא מגיעות לוועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה קיים גם בתקנות אחרות, אני לא בעד.
מתן יגל
זה לא נכון. למשל, בחוק הקרינה המייננת, שזה שם למשל גם חוק שעוסק בבטיחות, זה לא משהו ששונה מפה, גם שם בנושאים כלכליים משמעותיים יש הסכמה גם של שר האוצר, זה לא חריג.
אביטל שטרנברג
מקרה אחד. יש עוד החלטות כלכליות חשובות מאוד - - -
קרן גל-און
זה חריג.
מתן יגל
יש המון הסכמות אוצר, לא סתם זה עבר.
עידו בן יצחק
זה עוד לא אושר.
היו"ר יואב קיש
עוד לא אושר.
מתן יגל
חוק הקרינה המייננת?
היו"ר יואב קיש
עוד לא אושר.
מתן יגל
לא, לא נכון, בחוק הקיים.
עידו בן יצחק
הבלתי מייננת.
קרן גל-און
זה מקרה מאוד חריג, אי-אפשר להגיד שזה לא חריג.
מתן יגל
קיים.
קרן גל-און
זה חריג ביותר.
היו"ר יואב קיש
לפי השם ולפי הבלתי, לא בלתי, אז זה - - -
קריאות
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מבחינתי, תקשיב, אם יש שר לבט"פ בוועדה לא צריך את שר האוצר.
היו"ר יואב קיש
נכון, אני גם חושב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כי יש פיקוח שלהם. הבעיה שלי זה כשהנציב מקבל החלטה, ואז זה סיפור אחר.
היו"ר יואב קיש
הבעיה זה הנציב שאין עליו פיקוח.
עמיחי פישר
יש הרבה תקנות שלא מגיעות לוועדה.
היו"ר יואב קיש
איזה תקנות לא מגיעות לוועדה?
קריאות
- - -
דדי שמחי
אין דבר כזה.
קריאה
הוראות, לא תקנות.
מיקי לוי (יש עתיד)
שר שאחראי עליו, אין דבר כזה.
היו"ר יואב קיש
זאת אמירה מעניינת. משרד ראש הממשלה, איזה מהתקנות של בט"פ לא מגיעות לוועדה?
עמיחי פישר
תקנות רישוי עסקים, למשל, לא מגיעות.
יואל הדר
זה לא שלנו.
עמיחי פישר
גם לכם יש סמכות במסגרת חוק רשויות תקין להוציא תקנות.
קריאות
- - -
עמיחי פישר
יש לכם סמכות כזאת. אם זה לא מגיע - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה חייב RIA.
היו"ר יואב קיש
הנה, אתה אחראי, השר חייב RIA בתקנות, אתה בודק אותו, אתה עוצר אותו. למה אתה צריך עכשיו להכניס את שר האוצר לראש של שר הבט"פ?
עמיחי פישר
גם כיום ב- RIAאין לי סמכות לעצור.
היו"ר יואב קיש
בטח שיש לך.
עמיחי פישר
לא נכון.
היו"ר יואב קיש
אמר לי מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין לך סמכות, אבל בפועל אתה עושה את זה.
עמיחי פישר
אני יכול לנהל שיח, אבל אין לי סמכות לעצור את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה מה שקורה, אין לו סמכות, אבל זה לא עובר.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
השר לא יכול להיות?
עמיחי פישר
- - - הוא אומר לי לא רוצה, הוא יכול להתקדם, זאת החלטת הממשלה.
אביטל שטרנברג
עדיין אתה יכול לקחת אותו לראש הממשלה.
יואל הדר
דרך אגב, זה מה שטענו מלכתחילה.
עמיחי פישר
בסדר, אבל כמו שאני יכול לקחת - - -
היו"ר יואב קיש
תקשיבו, לגבי ההנחיות של הנציב אני מאוד מסכים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם זה רישוי עסקים שהמשטרה מאשרת, אז מה?
היו"ר יואב קיש
אבל לגבי דברים שמגיעים פה לוועדה, למה אני צריך את מעורבות שר האוצר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם תבואו לפה ותדברו איתנו, תביעו את עמדתכם, תשכנעו אותנו, ואז - - -
היו"ר יואב קיש
נכון.
מתן יגל
אבל בהמון המון חוקים יש הסכמת אוצר, זה גם מה שהממשלה אישרה, זה גם מה שהשר לביטחון פנים הציע.
היו"ר יואב קיש
מה הממשלה, אני כבר, אתה יודע, בשבוע האחרון עשיתי שני דברים שכבר הבנתי שמה שהממשלה זאת לא החוכמה הכי גדולה שיש.
מתן יגל
אבל גם יש בהמון חוקים אחרים.
היו"ר יואב קיש
בוא תדבר איתי תכלס. אני אומר לך שלא תהיה תקנה של שר הבט"פ שלא תבוא הנה, נשמע את כולם, כולל את האוצר, ונדון בה. אתה חושב שזה לא מספיק בשבילך? אני שואל ברצינות.
מתן יגל
לא. לא, כי יש הרבה מקומות – זה לא משהו חריג, לא באנו לפה עם משהו חריג.
היו"ר יואב קיש
זה חריג, עובדה.
מתן יגל
זה לא, זה כבר קיים באלף חוקים.
היו"ר יואב קיש
איפה? בקרינה המייננת?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם זה קיים זה לא אומר שזה לא חריג.
מתן יגל
הראיתי לך סתם דוגמה למשהו בבטיחות.
עמיחי פישר
זה מסרטן, זה לא צחוק.
מתן יגל
בחוקים אחרים בכל עולם התקשורת זה קיים באישור.
ניר קפלן
את המפרט האחיד אתם לא עושים פה בדיון.
היו"ר יואב קיש
מה הקשר?
ניר קפלן
המפרט האחיד זה התקנות של הכיבוי אש עלינו, על העסקים, אתם לא דנים בזה פה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדוני, על זה עכשיו כן סיכמנו.
עידו בן יצחק
הם גם עשו מפרט של ההנחיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את זה כן סיכמנו עכשיו. אם זה מעל 200 מיליון וזה לא דחוף זה עובר את ועדת ההמלצות, ואם לא, זה מגיע לשרים.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
נתנאל היימן
לגבי ה-200 מיליון, זה צריך להיות בשנה ספציפית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ודאי, זה כבר נאמר.
נתנאל היימן
כי ציוד קונים חד-פעמי.
היו"ר יואב קיש
אני מוריד את שר האוצר מהסיפור הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה מוריד את שר האוצר רק בתקנות של הבט"פ.
היו"ר יואב קיש
רק בתקנות, בהחניות הוא נשאר.
עמיחי פישר
רק תקנות שמגיעות לוועדה.
קריאה
רק תקנות לפי חוק הכבאות.
היו"ר יואב קיש
כן, ברור.
איתי בוימן
אני רק רוצה להגיד שזה אינטרס של נציבות הכבאות להגדיר את זה מתחת ל-200 מיליון.
היו"ר יואב קיש
אז שמעת, הגדרנו את המנגנון שאם משרד ראש הממשלה חושב שזה יותר אז זה מתחיל בתהליך הארוך, אין פה אפילו ויכוח. זאת אומרת שהם צריכים את ההסכמה של משרד ראש הממשלה.

אני מסכם. חברים, מה שאנחנו מסכמים יחול במידה שיש תקנות של הבט"פ שלא מגיעות לוועדה הזו, כי כל מה שמגיע לאישור הוועדה לא נכנס למסלול הזה, הוא ללא שינוי.
עודד ברוק
תקנות שעולות כסף חייבות להגיע לוועדה.
קרן גל-און
הנחיות.
היו"ר יואב קיש
הוא טוען שיש תקנות שלא מגיעות לוועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הנחיות שלכם.
קריאות
- - -
קריאה
החוק לרישוי עסקים.
עידו בן יצחק
אבל אנחנו לא מדברים על זה.
יואל הדר
אם זה הסמל של הרשות או אם אלו תקנות דרגות לא צריכים להביא את זה לפה, כי זה דבר שאנחנו עושים בלי זה. אם עכשיו רוצים לשנות את הדרגות ולהתאים אותן לצבא.
מתן יגל
אף אחד לא מדבר על זה.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים על בטיחות אש. תקנות בטיחות אש שלא מגיעות לפה או הנחיות בטיחות אש שבהגדרה לא מגיעות לפה, רק על זה אנחנו מדברים. אז יישרנו קו.
יואל הדר
נכון, בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
ואז פתרנו את המעורבות העודפת של שר האוצר בתקנות שלכם. זה כבר הישג ראשון לעשות את זה יותר פשוט.

שתיים, במקום הזה הנציב יבצע תמחור. אם זה מתחת 200 הוא יעביר את זה לבחינה למשרד ראש הממשלה, אם הם אישרו הוא הולך למסלול הירוק, מוציא את ההנחיות ונגמר הסיפור. מדובר על השנה, שנת פעילות אחת, כפי שהגדיר חבר הכנסת מיקי לוי.
אביטל שטרנברג
לא, אם זה מתחת ל-200 זה בלי הגבלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עלות של 200 בשנה.
היו"ר יואב קיש
נכון, אמרנו, 200 בשנה או חד-פעמי. יכול להיות שיש עלות חד-פעמית של 400 מיליון.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם הוא יחליט חד-פעמית על 200 מיליון נגמר לו המנדט.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אביטל שטרנברג
מה קורה כשההנחיות דחופות?
היו"ר יואב קיש
רגע, רצת קדימה. חשוב לי לסדר, ושהיועץ המשפטי יגיד לי שאני רץ בקצב שמתאים לו. הגדרנו מההתחלה שזה בדברים שלא באים לוועדה או בתקנות של הבט"פ שלא מגיעות או בהנחיות של הנציבות.

לגבי הנחיות של הנציבות עושים הערכת שווי למשק. אם זה מתחת ל-200 מיליון שקלים זה יכול לרוץ בנתיב רגיל, רק כפוף לאישור משרד ראש הממשלה. אם זה מעל 200 מיליון שקלים או אם משרד ראש הממשלה סובר שזה מעל 200 מיליון שקלים אז מתחיל מסלול אחר.
מתן יגל
מסלול הוועדה.
היו"ר יואב קיש
מסלול הוועדה. במסלול הוועדה יש שני נתיבים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לך על הרגיל.
היו"ר יואב קיש
המסלול הרגיל שהוא לא הדחוף.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ירוק.
היו"ר יואב קיש
הוא שהוא צריך להתייעץ עם הוועדה המייעצת כפי שהוגדר בחוק. חזרה הוועדה המייעצת באישור, נגמר, הוא יכול לצאת עם הנחיות ולהמשיך כרגיל. חזרה הוועדה המייעצת ולא אישרה, יש דיון בין שר בט"פ ושר האוצר האם יש ביניהם הסכמה. הסכימו שניהם שאין צורך וההנחיות מאושרות, למרות הוועדה, ההנחיות יהיו מאושרות. הייתה ביניהם אי-הסכמה – פה צריך, דרך אגב, להגדיר זמן – אמרנו לוועדה חודשיים, וניתן להליך הזה בין השרים גם חודשיים. הייתה אי-הסכמה בין השרים אחרי חודשיים, כפי שיש מנגנון של אי-הסכמה בין משרדים שונים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עולה לרוה"מ.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה שרים, זה שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
לא, זה מספיק. עולה למשרד ראש הממשלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא משנה, אין תקנות עכשיו.
היו"ר יואב קיש
הדבר היחידי שאני רוצה להכניס לפה גם כן, שלא עכשיו זה ייתקע שם לנצח, שגם פה צריך להגדיר חודשיים. אם אחרי חודשיים ראש הממשלה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למרות שזה לפרוטוקול זה חסר משמעות, כי גם אם אתה תגדיר, גם השרים יעמדו בקצב שלהם. הוועדה היא הגורם היחידי שבסוף יהיה כפוף לזה.
היו"ר יואב קיש
לא משנה. אם אצל ראש הממשלה אחרי חודשיים עדיין לא נלקחה החלטה אז ההנחיה תיכנס לתוקף.
מתן יגל
בצלאל, יש לך הנחיות, זה לא קשור לוועדה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
משרד ראש הממשלה בוועדה המייעצת?
עמיחי פישר
כן, הוא היושב-ראש.
דדי שמחי
יואב, מה שאמרת זה הכי חשוב, המשפט האחרון.
היו"ר יואב קיש
אמרתי, אם אחרי חודשיים השרים לא הגיעו להסכמה - - -
דדי שמחי
אז במצטבר שישה חודשים.
היו"ר יואב קיש
כן, זה במצטבר שישה חודשים. כשאתה מוציא הנחיה שלא דחופה לשיטתך, אתה יכול לדעת שאחרי שישה חודשים, אם זה טיפס עד ראש הממשלה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אם נניח זה טיפס לראש הממשלה והוא לא קיבל החלטה?
היו"ר יואב קיש
אז אמרתי, יש להם חודשיים, אם לא קיבל החלטה, אחרי חודשיים ההנחיה בתוקף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, מה פתאום, אין דבר כזה, תביא לי תקדים. סליחה, ההנחיה לא בתוקף.
מיקי לוי (יש עתיד)
לפחות תעשה דיון פה, כי אתה לא יכול לכפות על ראש הממשלה. עם כל הכבוד, ראש הממשלה בקצה הפירמידה.
אביטל שטרנברג
ואז ההנחיה לא תיכנס לתוקף אף פעם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם הנציב הולך מול ההחלטה של הוועדה המייעצת הוא צריך אישור פוזיטיבי או של שני השרים שמאשרים לו או של ראש הממשלה, הוא לא יכול בלי אישור.
קריאות
- - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בצלאל, מה יקרה אחרי חודשיים אם אין דיון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא רוצה שזה יכנס אוטומטית לתוקף.
היו"ר יואב קיש
רגע, תעצרו את הדיון. מיקי, בצלאל, חשבתי על זה, אסביר לך למה אני חושב אחרת ממך. הרי יש פה שאלה מאוד מהותית, האם אנחנו הולכים באופן עקרוני למהלך מעקר לצורך העניין או שאנחנו הולכים לאיזה תהליך מבקר. מעקר או מבקר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
או מאזן. אמרנו שיש דיון עם עוד גורמים.
היו"ר יואב קיש
לתפיסתי, אם זה עובר ועדה ושרים וראש ממשלה, יש פה דילמה אמיתית כנראה. איפה אני חושש? שבסיטואציה הזאת גם אצל ראש הממשלה לא ימהרו להחליט, ועכשיו נוצר מצב בעייתי שאתה צריך להחליט. הרי נתנו כל כך הרבה רגליים בדרך לעצור את זה. גם ראש הממשלה בסוף יכול להגיד - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
או לאשר את זה.
היו"ר יואב קיש
או לאשר. אז אני שואל שאלה. בהתלבטות הזאת אני מעדיף שההנחיה תהיה בתוקף, אתה מבין?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אוסיף עוד משהו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם זה עולה לו כסף שישלים קנס על כל יום איחור, 30,000 שקל על כל יום איחור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חבות אישית. שיהיה כתוב בחוק שראש הממשלה יכול בכל רגע נתון לעצור את זה, זה לא שזה one way.
היו"ר יואב קיש
ברור, זה לא נגמר, זה נכנס לתוקף עד החלטת ראש הממשלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
ברור, זאת הכוונה, התהליך לא נגמר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, הבנתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זה גם דבר נורמלי. אתה עושה הנחיה חדשה, אנשים נערכים לפי ההנחיה הזאת, יומיים אחר כך אין הנחיה.
היו"ר יואב קיש
נכון, אבל לא היית פה, יעקב אשר, דיברנו על זה מהתחלה, שזה משהו שאנחנו לא רוצים להגיע אליו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל הנה, הגעת.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לסכם, עוד לא סיימתי, תנו לי לסיים את התהליך. אז זה המסלול של ראש הממשלה. איפה המסלול השני של הנחיה דחופה? שגם פה אנחנו במידה מסוימת נכנסים לאותו מקום. הנחיה דחופה אומרת שהוא רואה מצב שהנחיה משמעותית עם עלות כבדה למשק, אבל לתפיסתו היא דחופה – זאת החלטה על דחיפות, ולכן אין את הדחופות – החלטה שלו על דחיפות, יש לזה לתפיסתו משמעות של הצלת חיים או סיכון חיים. ולכן הוא יכול להגיד: אני יודע שזאת החלטה של מיליארד שקל, אבל היא דחופה והיא נכנסת מיידית לתוקף.

עכשיו היא מתחילה הליך שדיברנו עליו, את אותו הליך, אבל רק שהיא בתוקף, יעקב אשר, למה? כי הוא מאמין שזה מציל חיים. ואז חודשיים לוועדה, אם הוועדה אישרה, אתה צודק, שווה מיליארד שקלים, נגמר הדיון, ממשיכים, ההנחיה במילא כבר חודשיים בתוקף. הלך לשני השרים, שני השרים לא הסכימו, גם פה שישה חודשים. אם אחרי שישה חודשים - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ואז מה?
היו"ר יואב קיש
היא בתוקף, ועדיין לראש הממשלה בכל רגע נתון יש אפשרות לבטל אותה. זה המתווה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מקובל עליי. רק הייתי רוצה לבקש מהנציב, מאחר שאי-אפשר יהיה להגדיר בחוק מה זה דחוף, מה זה לא דחוף. הרי הכול - - -
היו"ר יואב קיש
החלטה שלו.
מיקי לוי (יש עתיד)
מקצועית מנומקת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חבר'ה, נו, דקה. ברוך השם, הנציב פה, הוא לא צריך עזרה, מהיכרותי איתו הוא יודע מצוין. מכיוון שלא נגדיר את זה בחוק, הייתי שמח אם תרחיב, תגיד לפרוטוקול – הרי הכול זה הצלת חיים, תן דוגמאות מה נראה לך דחוף, איפה היית עושה שימוש – לפרוטוקול, זה דבר שמקובל כאן בדיונים כאלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת הגדרה מאוד קשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן אמרתי, תנו לו לדבר שתיים-שלוש דקות, לנסות להסביר את האינדיקציות למה דחוף, מה לא דחוף, שנהיה רגועים שהמושג דחוף – כי שוב, היושב-ראש אמר הצלת חיים, כל מה שאתה עוסק בו הוא הצלת חיים, ואז כל דבר ילך למסלול הדחוף, אז תסביר – אני לפחות לא מבין בזה.
דדי שמחי
האירועים שקרו בעולם, כמו לדוגמה בניין שנשרף בלונדון או שריפה בבית החולים בדרום קוריאה, ויש כמה לקחים מיידיים שצריך לטפל בהם באופן מיידי, אז אלה הנקודות. אני לא מדבר עכשיו על תהליכים ארוכי טווח של שנים, זה האירוע שיש משהו דחוף שצריך לטפל בו. לדוגמה, לפני שניים נשרף בניין בגשר ההלכה בתל אביב. התברר שהציפוי הזה לא תקין. הוא היה תקין, אבל כשהדביקו אותו לקירות הבניין ניסרו אותו בצדדים כדי להתאים את הגודל, ובזה שניסרו אותו הם הפכו אותו מתקין ללא תקין, ובגלל זה נדלק כל הבניין. דברים כאלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז אתה עושה הנחיה שאסור לחתוך את הדבר הזה?
היו"ר יואב קיש
שאסור להשתמש.
דדי שמחי
אסור להשתמש בפריט הזה או להוציא מייד תקן התקנה. חוץ מתקן אם זה בעיר או לא בעיר יש גם תקן התקנה. כלומר, בתקן ההתקנה אסור לנסר את הדברים האלה. אלה הדברים.

תזכרו עוד נקודה אחת רק לפרוטוקול, העניין הוא לא רק הצלת חיים, העניין זה גם באחריות שיש לי על הלוחמים שלי. כי כשיש שריפה כולם בורחים, והלוחמים שלי נכנסים פנימה, ואני צריך לשמור גם על חייהם, וזה כל העניין.
היו"ר יואב קיש
חברים, עוד משהו? מיקי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
תיאורטית כדי להגן עליו, נגיד שב-1 בינואר הוא קיבל החלטה של 200 מיליון, אז ההוצאה הבאה עוברת למסלול הארוך, זה לא שהוא גמר את - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, כל החלטה בוחנים בנפרד.
עודד ברוק
כל החלטה של 200.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא גמר את ה-200 מיליון בהחלטה אחת.
היו"ר יואב קיש
לא גמר, כל החלטה בנפרד. יכולות להיות לו עשר החלטות של 100 מיליון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי צודק.
מיקי לוי (יש עתיד)
שנייה אחת, תהיו איתי, קיבל 300 החלטות שגמרו לו ב-5 בינואר את ה-200.
קרן גל-און
כל החלטה בפני עצמה.
היו"ר יואב קיש
מה זה גמרו לו? כל החלטה היא כן ולא, מיקי, כל החלטה בפני עצמה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הבהרת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל צריך עכשיו לראות, מיקי העלה נקודה חשובה, שלא יפרקו החלטה לכמה החלטות.
היו"ר יואב קיש
עזוב.
דדי שמחי
יש לי עוד דבר, אז בוא נבדוק את האוצר. כל התהליך הזה, אני ממליץ שיתפוס רק אם אני רוצה להכביד את הרגולציה. אם אני רוצה להקל את הרגולציה לא צריך את כל המהלך.
היו"ר יואב קיש
ברור, זה מתחת 200 מיליון.
דדי שמחי
אז זה ברור?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
על זה אין ויכוח.
קריאה
אבל הוועדה צריכה להגיד שזאת הקלת רגולציה.
היו"ר יואב קיש
להקל על המשק, ברור. מתחת 200 מיליון אתה בקו הירוק בלי קשר.
קריאות
- - -
דדי שמחי
אם אני רוצה להקל ב-13 מיליון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה יכול, אין בעיה.
קריאה
אתה יכול להקל גם ב-1,000.
היו"ר יואב קיש
כל מה שלא עולה על 200 אין עלות. חבר'ה, אני חייב לסיים, תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל מה שלהקל.
מיקי לוי (יש עתיד)
יואב, הוא אומר דבר יפה, בהקלה תיתנו לו אפילו אם זה מעל 200.
היו"ר יואב קיש
ברור.
דדי שמחי
בהקלת רגולציה אין לי מגבלות של 200 מיליון.
היו"ר יואב קיש
אין לך שום מגבלות.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
רק שאלות של היועץ המשפטי ואנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת.
עידו בן יצחק
כמה דברים שצריך לחדד בתקנות שהן כן באישור הוועדה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
- - -
היו"ר יואב קיש
לא נכנסים בכלל לתחום, הכול נמחק, אין שום שינוי.
עידו בן יצחק
גם לא ועדה מייעצת?
היו"ר יואב קיש
כלום, שום דבר. לא צריך שום דבר.
עידו בן יצחק
בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה אתה לא רוצה שתהיה ועדה מייעצת?
היו"ר יואב קיש
לא רוצה ועדה מייעצת. אם נרצה נבקש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא רוצה שאתה תקבל המלצות מוועדה מייעצת?
קריאה
תזמין מומחים.
היו"ר יואב קיש
תזמין אתה, עזוב אותך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תראה לי מתי הזמינו מומחים.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה לשנות.
מתן יגל
למה שלא תהיה חוות דעת של הוועדה המייעצת?
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה. אם אני ארצה אני אבקש.
מתן יגל
רק חוות דעת.
היו"ר יואב קיש
אם נרצה נבקש. יבוא לפה האוצר ויגיד: אני רוצה, אז - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל למה? אתה מתנגד שתהיה חוות דעת של הוועדה המייעצת?
היו"ר יואב קיש
בצלאל, אני לא רוצה לעכב את התהליכים.
מתן יגל
אתה לא מעכב.
היו"ר יואב קיש
זה מעכב.
ליאור חיימוביץ
אנחנו עושים RIA בכל מקרה.
מתן יגל
כל תקנה מגיעה עם RIA.
היו"ר יואב קיש
תמשיך, בבקשה.
מתן יגל
אבל מה הבעיה?
היו"ר יואב קיש
תקשיב, יש לי ותמ"ל, אתם שיגעתם אותי מעל הראש. אנחנו עכשיו הולכים למתווה שדיברנו עליו, שאלות של היועץ המשפטי בלבד. בבקשה.
עידו בן יצחק
דיברנו על מה שקורה אם ראש הממשלה לא נותן תשובה תוך 60 יום. מה קורה אם הוועדה המייעצת לא נותנת תוך 60 יום או ששר האוצר לא נותן?
דדי שמחי
כנ"ל.
היו"ר יואב קיש
שאלה טובה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה מדלג לשלב הבא.
ליאור חיימוביץ
אם הגבלתם את רוה"מ, על אחת כמה וכמה כל החבר'ה למטה יהיו מוגבלים.
מיקי לוי (יש עתיד)
חד-משמעית.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אבל זאת לא סיטואציה - - -
יואל הדר
אם הם לא ענו תוך 60 יום, בכל מקרה רק לראש הממשלה יש סמכות להצטרף, לא לאף גורם אחר, הוא כל הזמן במסלול שיכול לעצור את זה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם הוא לא טרח - - -
היו"ר יואב קיש
יש לי תשובה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה כמו סירוב לא מנומק בחוק ההנמקות.
היו"ר יואב קיש
עזוב אותי עם הכמו זה, אתה חושב שאני יודע מה זה סירוב לא מנומק בחוק ההנמקות?
דדי שמחי
אתה שולט בכול, הא?
היו"ר יואב קיש
אבל אני צריך לדעת, בצלאל, לא הוא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם הוא לא יודע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
6(ב).
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנה, הוא יודע.
היו"ר יואב קיש
תקשיב רגע, בצלאל, זאת ההצעה שלי, אם מישהו מהאינסטנציות לא עמד בזמנים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עולה הלאה.
היו"ר יואב קיש
לא, תקשיב.
דדי שמחי
לא, זה יורד למטה.
היו"ר יואב קיש
תקשיבו, נו, מספיק, הבא שמדבר אני מוציא אותו, גמרנו, כולל חברי כנסת. השאלות טובות, אני מבקש שלוש, אני מבקש התייחסות ותשובה. והתשובה היא כזו, אם הוועדה השתהתה ולא הגיעה חודשיים ההנחיה נכנסה לתוקף, אבל התהליך לא הסתיים. מה כוונתי? לצורך העניין זה כאילו שראש הממשלה לא ענה. הוא עדיין יוכל לשנות את דעתו בעתיד. זאת אומרת, היא יכולה להגיש המלצה אחרי שלושה חודשים, להגיד: אני לא מסכימה, אני רוצה שיעמדו בזמנים. מי שלא עומד בזמנים ההנחיה נכנסת לתוקף, אבל ההליך ממשיך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מדלג לראש הממשלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מסכים.
היו"ר יואב קיש
אבל למה מדלג?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מדלג לגורם הבא.
היו"ר יואב קיש
ואם הם בעד? למה אתה רוצה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז אם הם לא כתבו בעד שילכו לעזאזל.
היו"ר יואב קיש
אם אין אישור פוזיטיבי זה עובר לאי-הסכמה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז זה עולה לשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ממשיך הלאה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, גם מקובל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אין הסכמה, עולה לשר, מה הבעיה?
היו"ר יואב קיש
כי אז אתה מגיע לחצי שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ה-limit שלך זה חצי שנה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שתיקה כהסכמה גם אין.
דדי שמחי
אבל אם הוועדה לא נתנה תשובה אז מה רוה"מ יחליט?
היו"ר יואב קיש
הוא לא יחליט, ובגלל זה הוא יאשר אחרי חצי שנה. תקשיב, לך יש הליך שאחרי חצי שנה אם אין החלטה אובייקטיבית של רוה"מ נגד, ההנחיה בתוקף. נראה לך שאם אף אחד לא דיבר, לא השרים ולא הוועדה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ועכשיו הוא יבוא?
היו"ר יואב קיש
- - רוה"מ יבוא ויגיד: אני מתנגד? אז אחרי חצי שנה אתה צריך לצאת מהנחה שלהנחיה שלך לוקח חצי שנה לעבור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הוא צריך לנהל את התהליך. הוא לא קיבל תשובה מהוועדה, הוא הולך לשר שלו, אומר: אדוני השר, תן לי תשובה תוך חודשיים.
היו"ר יואב קיש
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא צריך להניע את התהליך הזה.
דדי שמחי
אני חושב שזאת בעיה מקצועית אמיתית.
היו"ר יואב קיש
אולי אפשר אחרי השרים להגיד שזה בתוקף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא יכול. אתה שואל אם הוא יכול?
היו"ר יואב קיש
למה הם לא עשו כלום?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כי הם בטלנים.
היו"ר יואב קיש
אז הם צריכים להיענש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אתה מעניש את הציבור, לא אותם.
היו"ר יואב קיש
לא את הציבור, לא, אני מעניש את הגוף המבצע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מעניש אותו. זה דחוף - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
הוא רוצה להוציא הנחיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז הוא יוציא הנחיה.
היו"ר יואב קיש
ומי אמר שזה דחוף?
יעקב אשר (יהדות התורה)
נגיד שהם ענו לך יום אחד לפני שפקעו להם החודשיים, מה קורה הלאה?
היו"ר יואב קיש
זה הולך לאינסטנציה הבאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יפה. אז תחשוב שהם ענו.
היו"ר יואב קיש
אבל יכול להיות שהם יענו ויגידו שזה בסדר, ואז זה נגמר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אתה צריך לראות את זה כשלילי.
דדי שמחי
הנחת המוצא פה גם של חבר הכנסת בצלאל היא בעייתית.
היו"ר יואב קיש
אני יודע.
דדי שמחי
אני לא נגד הציבור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ברור, חס וחלילה, אמרתי את זה מראש, דדי.
דדי שמחי
אז אני מביא הנחיה מקצועית, להבנתי, אם הוועדה לא מצאה את הזמן לשבת חודשיים, היא צריכה להתקבל, וחובת ההוכחה היא עכשיו על הוועדה, זה הכול.
היו"ר יואב קיש
יש לי תשובה. בצלאל, בוא נעשה את זה ככה, על הוועדה אפשר לדלג, אבל אם אחרי ארבעה חודשים לא הייתה לא ועדה ולא שרים ההנחיה בתוקף, סליחה, מצטער מאוד. השרים צריכים להגיד לפחות את המילה שלהם, אם הם לא אמרו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, וראש הממשלה יכול לעצור בכל שלב.
היו"ר יואב קיש
ראש הממשלה תמיד יכול לעצור.
יואל הדר
נכון, ראש הממשלה תמיד יכול לעצור.
היו"ר יואב קיש
גם אחרי השרים, זה יוצא כאילו השרים אישרו.
קריאות
- - -
עידו בן יצחק
הסיטואציה היא בעצם: שר האוצר, עברו 60 והוא לא אמר כלום.
היו"ר יואב קיש
60 על ה-60.
עידו בן יצחק
60 פלוס 60, שר האוצר לא אמר כלום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כאילו הוא הסכים.
עידו בן יצחק
אז כאילו הוא הסכים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז ההחלטה בתוקף.
עידו בן יצחק
ואחר כך ראש הממשלה - - -
קרן גל-און
אם יורשה לי, אפשר משפט אחד? זה מנגנון מאוד בעייתי פה.
היו"ר יואב קיש
מה לעשות.
קרן גל-און
כי המשמעות היא שאותה ועדה, שהייתה אמורה להתכנס ואולי אפילו לאשר, היא לא מעבירה נתונים. על בסיס איזה נתונים שר האוצר יקבל החלטה? זה להכשיל אותו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את צודקת.
היו"ר יואב קיש
עזבי את השיקולים האלה, יש לשר האוצר את השיקולים שלו.
דדי שמחי
ברשותך, אדוני, האוצר שמח על הדבר הזה, מה זה אומר לו? הוא דילג על הוועדה הזאת.
קרן גל-און
הוא יכול למשוך את זה לנצח.
היו"ר יואב קיש
הוא לא דילג.
מתן יגל
מה פתאום, יש הגבלה של ארבעה חודשים בכל מקרה.
דדי שמחי
הוא לא מכנס את הוועדה, ואז שר האוצר משיקולים כאלה ואחרים אומר: חבר'ה, אני לא מאשר את הדבר הזה. הפוך, חובת ההוכחה צריכה להיות הפוך. יש החלטת נציב - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא יוצא מהנחה שלשר האוצר אין אינטרס בוועדה, יש לו אינטרס בוועדה, זאת העבודה המקצועית שהוא עושה.
מתן יגל
שר האוצר לא יעשה דברים בלי עבודה מקצועית מאחוריו.
דדי שמחי
כן, אבל בעצם איפה שר האוצר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש בזה משהו. הוא אומר: תשמע, הרי עכשיו אם הוועדה מאשרת אז הוא סוגר את זה אצלו ולא צריך כלום.
דדי שמחי
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל שר האוצר לא שולט בוועדה, זה רוה"מ. יש שם נציג של כבאות, יש שם נציג של בט"פ.
קריאות
- - -
קרן גל-און
נציג האוצר.
מתן יגל
נציג ועדה.
היו"ר יואב קיש
אי-אפשר לצאת מהנחה שאנשים שיושבים בוועדה באים בשביל לא לעבוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דדי, אם הוא ירצה לתקוע את זה - - -
היו"ר יואב קיש
נעשה חודשיים, אם הם לא הגישו את חוות הדעת שלהם זה נגמר.
דדי שמחי
הערה אחרונה, אדוני היושב-ראש, אם הטלת את המגבלה הזאת על רוה"מ, על אחת כמה וכמה על החבר'ה למטה.
קריאה
לא, זה לא נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רוה"מ זאת לא מגבלה. רוה"מ זה סוף התהליך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תפתור את זה בזה שאם לא מתכנסת הוועדה רואים את זה כהסכמה.
היו"ר יואב קיש
נכון, אם היא לא מתכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולאחר מכן זה צריך להגיע לשרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם הוועדה מסכימה זה לא מגיע לשרים.
קרן גל-און
אם יש הסכמה לא מגיעים לשרים?
היו"ר יואב קיש
זהו, אם הוועדה הסכימה אז אין המשך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם הוועדה הסכימה אין שום תהליך.
היו"ר יואב קיש
אתה צריך להחליט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן זאת בעיה.
דדי שמחי
אז מה שאמרת.
היו"ר יואב קיש
בגלל זה אמרתי עד השרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עד השרים רק ארבעה חודשים.
היו"ר יואב קיש
אם עברו ארבעה חודשים ואף אחד מהשרים לא ערער, אז זאת הסכמה.
דדי שמחי
מבחינת האוצר זה תענוג. אם הוועדה לא התכנסה - -
קרן גל-און
כאילו היא הסכימה.
דדי שמחי
- - ההחלטה נכנסת לתוקף, אבל למרות שההחלטה בתוקף, אם היא תתכנס חודש אחרי עדיין היא יכולה לעצור את הכול, זה הכול.
היו"ר יואב קיש
לא, אז אתה משגע את השוק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה משגע את השוק.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שני מצבים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
האוצר לא ירוויח כלום, אחרי חודשיים זה נכנס לתוקף.
ליאור חיימוביץ
שר האוצר צריך לקבל החלטה אם יש השלכה משמעותית כלכלית על המשק. אם הוועדה לא החליטה - - -
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יכול לדעת מה העלות הכלכלית הקודמת.
היו"ר יואב קיש
חברים, הסיפור מאוד פשוט, זה עושה לי שכל. בצלאל, הם הגישו את הבקשה לוועדה, עכשיו בעצם הם מסתכלים על הליך של ארבעה חודשים. ההליך שהם מסתכלים עליו הוא ארבעה חודשים אמיתיים, למה? כי בחודשיים הראשונים אם הוועדה אישרה להם סבבה, אישרה להם ונגמר הסיפור.

אם לא, זה בכל מקרה יגיע למשרדים, ואז המשרדים מהדד-ליין הראשון שלהם יש ארבעה חודשים. אם תוך ארבעה חודשים השרים לא הגיבו באמירה ברורה של מתנגדים אז זה אושר ונגמר הסיפור וזהו. אחד השרים התנגד בארבעה חודשים האלה זה עולה לרוה"מ. זהו.
עידו בן יצחק
שאלה אחרונה. בהחלטה של ה-200 מיליון שאתה – פה אני צריך את משרד ראש הממשלה – שאתה מעביר אליו את הנתונים על העלויות, איך נקרא הגורם אצלכם במשרד ראש הממשלה שעושה את זה? אני לא אכתוב פה משרד ראש הממשלה.
עמיחי פישר
יש אגף טיוב רגולציה.
היו"ר יואב קיש
אגף, איך זה נקרא?
עמיחי פישר
טיוב רגולציה.
עידו בן יצחק
אז אני אכתוב מי שהמנהל האחראי של משרד ראש הממשלה הסמיך לעניין זה במשרד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
בסדר, מי שמנכ"ל משרד ראש הממשלה הסמיך לעניין זה.
מתן יגל
הכי פשוט יו"ר הוועדה.
היו"ר יואב קיש
לא.
מתן יגל
הוא נציג הוועדה, הוא נציג רוה"מ.
עידו בן יצחק
הוא יכול להיות יושב-ראש הוועדה באמת.
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע אם זה אותו אחד.
קריאה
זה אותו אחד.
היו"ר יואב קיש
אולי מחר לא? מי שהסמיך מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
עמיחי פישר
וכמה זמן יש לו לענות?
היו"ר יואב קיש
אם זה במסלול הדחוף הוא רץ בדחוף, ואם זה לא בדחוף יש לו 30 יום לענות.
עמיחי פישר
בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
חברים, עוד שאלות? חברי הכנסת?
מיקי לוי (יש עתיד)
למה הם לא עשו את זה על משרד הביטחון פיקוד העורף?
היו"ר יואב קיש
זה לוועדת החוץ והביטחון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה צודק.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה, הם מסכנים?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי, אני מצטרף לקריאתך, אתה צודק.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אשנה את זה יום אחד.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני מעלה להצבעה את ההחלטה בנושא כיבוי אש לאחר הרוויזיה שהתקבלה – מי בעד? שירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

פרק ז' כולו (כבאות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018, נתקבל.
היו"ר יואב קיש
פה אחד, ההחלטה התקבלה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:11.

קוד המקור של הנתונים