ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/03/2018

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח-2018, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - תחולה על תושבי מזרח ירושלים ושיקול דעת שר הפנים), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 586

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ח באדר התשע"ח (05 במרץ 2018), שעה 12:00
סדר היום
1. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - תחולה על תושבי מזרח ירושלים ושיקול דעת שר הפנים), התשע"ח-2017, של חה"כ אמיר אוחנה, שולי מועלם-רפאלי, דוד ביטן, יעקב מרגי, טלי פלוסקוב, שרן השכל, עודד פורר, רועי פולקמן

2. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31) (ביטול רישיון לישיבת קבע), התשע"ח-2018, של חה"כ אמיר אוחנה, שולי מועלם-רפאלי, דוד ביטן, יעקב מרגי, טלי פלוסקוב, שרן השכל, עודד פורר, רועי פולקמן
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר

טלב אבו עראר

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ

לאה פדידה
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

ג'מעה אזברגה

ענת ברקו

יוליה מלינובסקי

אברהם נגוסה

עודד פורר
מוזמנים
נעמה פלאי - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אביטל שטרנברג - ראש תחום ייעוץ, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות בינג - משפטנית במח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עמרי בן צבי - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מרגנית לוי - עוזרת ראשית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טלי אהרן - רמ"ד תיאום אזרחי ביטחוני, משרד הביטחון

עמיחי פישר - מנהל אגף טיוב ורגולציה, משרד ראש הממשלה

חוה מונדרוביץ - ראש אגף רישוי עסקים, משרד הפנים

עמיחי דוד - רפרנט בטחון פנים ותעשיות צבאיות, אגף התקציבים, משרד האוצר

דוד קופל - המחלקה המשפטית, משרד האוצר

אלכסיי קובלנקו - יו"ר ועדת הגירה, לשכת עורכי הדין

אלכס זרנופולסקי - יו"ר ועדת זרים, לשכת עורכי הדין

מזל נייגו - ממונת חקיקה, לשכת עורכי הדין

דור דאודיאן - נציג התאחדות המלאכה והתעשייה

אלון שוורצר - נציג תנועת 'אם תרצו'

בן ציון אדורם - יועץ משפטי, תנועת 'אם תרצו'

שמעון נטף - עורך דין, פורום קהלת

אביעד בן ציון בקשי - ראש המחלקה המשפטית, פורום קהלת

מירב חג'אג' - אם שכולה, אמה של סגן שיר חג'אג'

הרצל חג'אג' - אב שכול, אביה של סגן שיר חג'אג'
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31) (ביטול רישיון לישיבת קבע), התשע"ח-2018

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - תחולה על תושבי מזרח ירושלים ושיקול דעת שר הפנים), התשע"ח-2017
היו"ר יואב קיש
שלום, אני פותח את הדיון, המשך דיון על הצעת חוק הכניסה לישראל תיקון מספר 31, ביטול רישיון לישיבת קבע. אתה רוצה קודם להתחיל?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
תקריאו את הנוסח ואחרי זה נתייחס. בבקשה. נוסח מטעם יושב ראש הוועדה.
ענת ברקו (הליכוד)
רק שנייה.
היו"ר יואב קיש
הוא מקריא את הנוסח.
ענת ברקו (הליכוד)
לא, אני לא יכולה לחכות לכל הדיון, יש לי שתי הערות קצרות.
היו"ר יואב קיש
לא, ענת, זה הסדר, ככה מתחילים דיון, מקריאים את הנוסח, אני אדבר ואת תהיי הראשונה אחרי זה בתור. בבקשה.
גלעד קרן
הצעת חוק כניסה לישראל (תיקון מס' 31) (ביטול רישיון לישיבת קבע), התשע"ח-2018.

הוספת סעיף 11א. 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, אחרי סעיף 11 יבוא:

"ביטול רישיון לישיבת קבע בשל הפרת אמונים. 11א.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11(א)(2), רשאי שר הפנים לבטל רישיון לישיבת קבע שניתן לאדם לפי חוק זה (בסעיף זה – רישיון), גם אם הוכח להנחת דעתו כי אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, ובלבד שלעניין מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לא יבוטל הרישיון כאמור אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם הוועדה שהוקמה לפי סעיף 11(ח) לחוק האזרחות:

בעת ביצוע המעשה חלפו למעלה מ-15 שנים מהמועד שבו קיבל את הרישיון;

בעת לידתו היה אחד מהוריו בעל רישיון לישיבת קבע.

החליט שר הפנים לבטל רישיון לפי הוראות סעיף זה וראה כי לאחר הביטול ייוותר אותו אדם בלא רישיון לישיבת קבע מחוץ לישראל, בלא אפשרות לרכישת זכות לישיבת קבע מחוץ לישראל או בלא אזרחות, ייתן לו, בסמוך לאחר ההחלטה על ביטול הרישיון, רישיון לישיבה בישראל; לעניין סעיף קטן זה חזקה כי מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל לא ייוותר בלא רישיון לישיבת קבע מחוץ לישראל, בלא אפשרות לרכישת זכות לישיבת קבע מחוץ לישראל או בלא אזרחות.

הגיש אדם שרישיונו בוטל לפי סעיף זה ערר לבית הדין לעררים לפי פרק רביעי 1 על החלטת השר, יתיר שר הפנים את כניסתו של אותו אדם לישראל עד תום בירור ההליכים הנובעים מהחלטת השר, אלא אם נוכח כי יש בכניסתו לישראל סכנה ממשית לבטחון המדינה או לשלום הציבור.

בסעיף זה – "הפרת אמונים למדינת ישראל", כל אחד מאלה:

מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, סיוע או שידול למעשה כאמור או נטילת חלק פעיל בארגון טרור או בארגון טרור מוכרז כהגדרתם בחוק האמור;

מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, או ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק האמור."
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רוצה להגיד כמה דברים ואחרי זה ידברו חברי הכנסת. כולם נרשמו, חברת הכנסת ברקו הראשונה, אחריה סמוטריץ ואוחנה. ועדת הכנסת אישרה את המיזוג, אנחנו דנים בזה ביחד.

חברים, אנחנו פה בגלל שבג"צ ביקש מהמחוקק להתייחס לנושא ספציפי, למה שהוא התייחס אליו, לתושבי מזרח ירושלים. קיבלנו הצעת חוק ממשלתית שהיו בה לא מעט סעיפים כי היה ניסיון של הממשלה לבוא ובכלל להתייחס לסמכות שר הפנים בעניין. בישיבה הקודמת ראיתי שחברי הכנסת לא רוצים ללכת למקום הזה, רוצים להשאיר, ואני אומר לכם שזו גם דעתי, לשר הפנים את הסמכות הרחבה וכן, מה שאנחנו רוצים לעשות בתיקון החקיקה הזה זה רק לענות לאותה שאלה שביקש בג"צ, הבהרה ספציפית וכך אנחנו עושים. ולכן אין פה שום כוונה לצמצם את הסמכות של שר הפנים, לשמר אותה כמו שהיא.

יותר מכך, בהצעה הממשלתית גם הייתה איזה דרישה, היועץ המשפטי הפך להיות פתאום מחליט ופה אמרתי לכם, וזו דעתי האישית, אני לעולם לא אחוקק חוק שבו היועץ המשפטי מחליט. לתפיסתי היועץ המשפטי הוא יועץ וזה תפקידו. אני יכול להגיד שאפילו מה ששמנו פה, נתנו לו חובת היוועצות, יש כאלה שיגידו שאפילו זה מיותר כי בהגדרה מתייעצים איתו כי הוא יועץ משפטי, לא צריך את זה בחוק. אני מוכן לדון על זה, זה גם נושא שנדבר עליו. אני אומר עוד פעם, אנחנו הולכים לא למהלך מצמצם, אלא למהלך שבסך הכול בא להבהיר את השאלה הספציפית שעלתה בבג"צ ובכך אנחנו נדון ועל זה הדיון.

אני מבקש שאנחנו לא נאריך בדברים כי זה כבר דיון המשך, כל אחד יקבל שלוש דקות, חברי הכנסת, ואנחנו נתכנס להצבעה. בבקשה, חברת הכנסת ברקו.
ענת ברקו (הליכוד)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. כבר הספקתי לדבר עם תומר, היועץ המשפטי, אז יש כמה דברים שאני כבר לא אדבר עליהם. אני רוצה להציע שלא נקרא לזה חוק הכניסה לישראל אלא לרבות מי שהוחל עליו החוק והמשפט הישראלי מתוקף זה, כפי שאתה יודע, שתושבי מזרח ירושלים, וזה בדיוק מה שעלה גם בבג"צ, שקראתי אותו בעיון, יכולים לומר שהם לא נכנסו לישראל. עלה ויכוח כזה ולכן אני מציעה להתייחס גם לשם הזה. אנחנו מכירים את ההתלבטות שהייתה בבג"צ אבו ערפה ולכן כך צריך, לדעתי, לנהוג.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה את התשובה של היועץ המשפטי.
תומר רוזנר
כן, על פי פסיקת בית המשפט עלתה השאלה הזו והפסיקה, כפי שאנחנו מבינים אותה לפחות, יתקנו אותנו נציגי הממשלה אם אנחנו אומרים משהו לא נכון, עמדת בית המשפט פה אחד היא שחוק הכניסה לישראל חל על כל מי שהוא בעל מעמד בישראל בלי קשר לשאלה אם הוא נכנס לישראל או נמצא בה.
היו"ר יואב קיש
אז אין צורך. לפי הייעוץ המשפטי אין צורך.
ענת ברקו (הליכוד)
רגע, בבג"צ הם כן.
היו"ר יואב קיש
לפי בית המשפט, הוא אומר - - -
ענת ברקו (הליכוד)
לפי בית המשפט - - -
היו"ר יואב קיש
פרשנות היועץ המשפטי שבית המשפט - - -
תומר רוזנר
החוק חל גם על מי ש - - -
היו"ר יואב קיש
חל עליהם גם. אוקיי, מה עוד?
ענת ברקו (הליכוד)
הדבר השני, לאחר שלילת התושבוּת קביעת מעמד, לדעתי צריך לבוא לידי ביטוי בחוק, או של תושב עראי או של אשרת תייר, אבל זה חייב להיות מוגדר כירידה במעמד ובעצם שלילת כל ההטבות הסוציאליות.
תומר רוזנר
זה ברור, זו המהות.
ענת ברקו (הליכוד)
אוקיי, אבל לקבוע את המעמד.
היו"ר יואב קיש
אבל זה ברור, זו המהות של השינוי.
ענת ברקו (הליכוד)
לא, אבל אין את זה היום בחוק.
תומר רוזנר
לא, החוק אומר, הצעת החוק, ההצעה המוצעת כרגע מטעם הוועדה היא בעצם שאם יימצא מצב שהוא נשאר משולל מעמד במקום אחר, אם אין לו אזרחות או תושבות קבע במקום אחר, ייתן לו שר הפנים רישיון ישיבה. רישיון ישיבה יכול להיות אחד משניים, או רישיון לישיבת עראי או רישיון לישיבת ביקור.
ענת ברקו (הליכוד)
אז למה לא לציין את זה בחוק?
תומר רוזנר
לא, זה מה שכתוב. השאלה אם אתם רוצים לפרט יותר ספציפית, אפשר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
שזה אומר שאין לו קצבאות?
היו"ר יואב קיש
אין לו זכויות ביטוח.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק זכות להיות כאן, בלי שיגרשו אותו.
היו"ר יואב קיש
נכון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, אם לא מוסיפים את מה שאמרה חברת הכנסת ברקו, זה מובן מאליו מלשון החוק?
תומר רוזנר
החוק לא מגדיר איזה רישיון ישיבה יינתן.
אביטל שטרנברג
רישיון ישיבת עראי כן נותן חלק מהזכויות הסוציאליות.
ענת ברקו (הליכוד)
בדיוק, זה מה שאני בדקתי.
היו"ר יואב קיש
איזה זכויות?
קריאה
ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מקבלים?
ענת ברקו (הליכוד)
כן.
היו"ר יואב קיש
למה לתת לו את זה?
ענת ברקו (הליכוד)
לכן אני מציעה מעמד אשרת תייר שתוארך כל שלושה חודשים, וזה גם בקרה על אנשים מהסוג הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, ישיבת ביקור.
תומר רוזנר
רישיון ישיבת ביקור.
היו"ר יואב קיש
אז רישיון ישיבת ביקור, בסדר. הערה חשובה וזו המטרה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יואב, לא הבנו, מדובר בשלילת הקצבה שלו?
היו"ר יואב קיש
כן. תיכף אנחנו נשמע.
ענת ברקו (הליכוד)
כן, הוא לא יכול להיות גם בחמאס וגם לקבל קצבה. זה ההיגיון.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת ברקו, אני אסביר במה מדובר.
ענת ברקו (הליכוד)
רק הסברתי את ההיגיון.
היו"ר יואב קיש
מדובר בתושב קבע שעסק בטרור והוא נשפט על כך ואין לו מעמד חילופי במקום אחר ואז השאלה מה עושים. במקום הזה תישלל תושבות הקבע שלו ואנחנו בחוק הגדרנו במקום זה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
שר הפנים יגדיר את המעמד שלו.
תומר רוזנר
הבעיה היא כזאת - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כתבנו, ייתן לו רישיון לישיבה בישראל. לא הגדרנו איזה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, עכשיו השאלה היא מה זה רישיון ישיבה בישראל. אנחנו רוצים שרישיון הישיבה בישראל יאפשר לו להישאר בישראל אבל לא ייתן לו זכויות, לא ביטוח לאומי ולא ביטוח בריאות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל, יואב קיש, מה יקרה - - -
אביטל שטרנברג
זו חקיקה - - - בחוק הביטוח הלאומי שמאפשרת שלילת זכויות בביטוח לאומי.
היו"ר יואב קיש
שנייה, בואו נשמע את היועץ המשפטי ואחרי זה - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
רק משפט. לא יכול להיות שתנסו לעשות משפט שלמה כשאין משפט שלמה. לאפשר לו ישיבה ארעית, אפשר לומר, אבל מבלי יכולת להתפרנס?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, הוא יכול לעבוד.
היו"ר יואב קיש
הוא יכול לעבוד.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל לא יקבל מהמדינה.
ענת ברקו (הליכוד)
הוא יעבוד, אבל הוא לא יקבל ביטוח לאומי.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הוא יעבוד, אבל הוא ישלם בכסף על ביטוח הבריאות שלו.
ענת ברקו (הליכוד)
המדינה לא תממן את התליינים שלה, זה מה שהחוק אומר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, הוא גם מקבל קצבה מהחמאס.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זה כולל את יגאל עמיר, למשל? יגאל עמיר שרצח ראש הממשלה?
היו"ר יואב קיש
זוהיר, תודה.
ענת ברקו (הליכוד)
מצדי זה כולל גם אותו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
האם הוא מקבל קצבה או לא מקבל קצבה?
היו"ר יואב קיש
הוא אזרח, זה בחוק האזרחות, זה משהו אחר. אני מדבר פה על תושבוּת.
ענת ברקו (הליכוד)
זה חוק לתושבי קבע.
היו"ר יואב קיש
סליחה, לא להתפרץ. חברת הכנסת ברקו, זה מפריע. תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
יש פה שני דברים. האחד, אנחנו נצטרך לקבוע רישיון ישיבת ביקור עם זכות לעבודה, זה לא ברור, צריך להבהיר את זה. דבר שני, יש פה שאלה אחרת שאתם צריכים לתת עליה את הדעת, לפי החוק הקיים רישיון ישיבת ביקור אפשר להאריך עד שנתיים בסך הכול, לכן אתם צריכים לקבוע הוראה ספציפית שאת רישיון ישיבת הביקור הזה אפשר יהיה להאריך לתקופות נוספות.
ענת ברקו (הליכוד)
לכן אני הצעתי לקבוע מעמד אחר, לתת איזה שהיא דרגה מסוימת של מעמד בדיוק לאנשים האלה ולא לערבב בין שני הדברים. זה מה שאני הצעתי.
תומר רוזנר
איזה מעמד?
ענת ברקו (הליכוד)
זה לא ממש תייר, כי הוא לא ממש תייר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תייר לא יכול לעבוד.
ענת ברקו (הליכוד)
בדיוק, לכן צריך לקבוע כאן סוג של מעמד ולדעתי זה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מעמד על פי שיקול דעת של שר הפנים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יואב, עוד משפט.
ענת ברקו (הליכוד)
אם אפשר היה הם לא היו נשארים בכלל, אבל אם לא, אני לא רוצה שהם יקבלו - - -
היו"ר יואב קיש
תודה, חברת הכנסת ברקו.
ענת ברקו (הליכוד)
רגע, יש לי עוד הערה אחת.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, אחרונה.
ענת ברקו (הליכוד)
למה? אתה לא רוצה את כל ההערות שכתבתי? עובדה שזה הערות טובות.
היו"ר יואב קיש
לא, אמרת הערה.
ענת ברקו (הליכוד)
אני מציעה לוועדה לבטל את סעיף 11(ח), 'בעת ביצוע המעשה חלפו למעלה מ-15 שנים', אני חושבת שזה מיותר, 'ובעת לידתו היה אחד מהוריו בעל רישיון לישיבת קבע'. יש כאן חסינות למי שהיה 15 שנה - - -
היו"ר יואב קיש
אז מה את מציעה?
ענת ברקו (הליכוד)
לבטל את שניהם, להוציא אותם מהחוק.
תומר רוזנר
אז מה יהיה בחוק?
ענת ברקו (הליכוד)
תושב, זה לא מונע שום דבר. זאת אומרת - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זה מחריג. זה אומר שלא כל תושב קבע יכול, רק מי שהיה מעל 15 שנה, מה הכוונה? נגיד עכשיו יש תושב קבע, מגיע לפני שלוש שנים מאיזה מדינה, הונדורס, הוא שלוש שנים פה והוא עוסק בטרור.
תומר רוזנר
אז יש סמכות כללית לשר הפנים.
היו"ר יואב קיש
לא צריך, אז הוא גם ככה בסמכות הכללית. אני רק התייחסתי פה לחומרה בעקבות הבג"צ.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל בעת לידתו - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אתה יודע, הפסיכואנליטיקנים אמרו שאין מילה מקרית, אתה אמרת הונדורס, הונדורס זה רפובליקת בננות. ההצעה הזאת - - -
היו"ר יואב קיש
כי הם עוסקים בטרור, זה מי שעוסק בטרור.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני כמובן - - - אתה - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה חס וחלילה ל - - -
ענת ברקו (הליכוד)
מה, אתה מגן על טרוריסטים? באת לפה להגן על טרוריסטים?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
ברקו, שנייה.
היו"ר יואב קיש
חס וחלילה, שלא ישתמע מדבריי שאני חושב שהונדורס הם טרוריסטים, נתתי דוגמה.
ענת ברקו (הליכוד)
חבר פרלמנט של החמאס?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני - - - אתה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
לא, אבל אנשי החמאס הם טרוריסטים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
ברקו סוחטת ממני את מה ש - - -
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת זוהיר בהלול, אתה תקבל זכות דיבור.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
שנייה, אני - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אנשי החמאס הם טרוריסטים. חבל שתפריע לי.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת ברקו, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
ענת ברקו (הליכוד)
לי אתה קורא לסדר? אני ברשות דיבור.
היו"ר יואב קיש
את לא בזכות דיבור עכשיו. חבר הכנסת זוהיר בהלול, אתה לא מפריע עכשיו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא, אבל - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אתה לא מפריע.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל היא הפלילה אותי.
היו"ר יואב קיש
אני לא מוכן לקריאות ביניים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל היא הפלילה אותי, יש לי זכות שימוע.
היו"ר יואב קיש
אתה תקבל זכות דיבור אחר כך.
ענת ברקו (הליכוד)
אפילו לא בנוכחותי, תוכל להשמיץ אותי כמה שאתה רוצה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כאילו שאני תומך טרור.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת ברקו, מספיק. אני מסביר, רק לגבי ההערה שלךְ, היא למעשה באה להועיל והיא תרע, כי היא בעצם תשים את כל מי שיש לו רישיון קבע בקטגוריה הזו. אנחנו צמצמנו בזה שהגדרנו, רק מי שיש לו לפחות 15 שנה או שנולד לתושבי קבע.
ענת ברקו (הליכוד)
ואם הוא נולד למישהו שהוא תושב קבע אז מה?
תומר רוזנר
אז יחול עליו ההסדר הזה.
היו"ר יואב קיש
אז יחול עליו ההסדר הזה, אחרת יש סמכות יותר רחבה, כללית.
ענת ברקו (הליכוד)
לא, זה מצמצם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה יצמצם. שאלת הבהרה.
ענת ברקו (הליכוד)
זה מצמצם.
תומר רוזנר
אני אבהיר.
היו"ר יואב קיש
תומר יבהיר את זה.
תומר רוזנר
בית המשפט העליון נזקק לשאלה האם אפשר לשלול תושבות קבע לאדם שהפר אמונים למדינת ישראל ואמר כן, הסמכות הכללית של שר הפנים חלה על אפשרות לשלול תושבות קבע לאדם שהפר אמונים למדינת ישראל, אלא מאי? לגבי תושבי מזרח ירושלים, שזה היה הנושא של הבג"צ, כלומר אלה שאנחנו הגדרנו אותם כאן כאלה שנולדו לתושבים או ששוהים פה מעל 15 שנה, לגביהם נדרשת סמכות מפורשת. לכן התנאים האלה בעצם באים לענות על המצב שבית המשפט העליון התייחס אליו בפסק הדין. כי בית המשפט אמר במפורש, שלילת - - -
ענת ברקו (הליכוד)
שאם אחד ההורים נולד אז אתה בעצם - - -
תומר רוזנר
צריך הוראה מפורשת.
ענת ברקו (הליכוד)
אוקיי.
היו"ר יואב קיש
זה הכול, זה מה שאנחנו באנו לעשות.
ענת ברקו (הליכוד)
אז מה שאני מציעה זה באמת לקבוע מעמד מיוחד כדי לפתור את הבעיה הזאת ולשלול את ההטבות הסוציאליות מאלה שרוצים לרצוח אותנו.
היו"ר יואב קיש
טוב. אני מבקש מהממשלה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה לחברת הכנסת ברקו. לשאלתה של חברת הכנסת ברקו, איזה מעמד אתם חושבים ראוי לציין בסיטואציה הזאת?
אביטל שטרנברג
ראשית החוק כבר נותן היום מענה לעניין שלילת קצבאות וישנה הוראה מפורשת שמאפשרת לשלול קצבאות ממי שהורשע בעבירות מסוימות כגון העבירות שאנחנו מדברים בהן כרגע. יחד עם זאת ניתן - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, אז אם אני מאשר לו שהות של ארעי, כמו שהגדרנו אז בהגדרה הזאת - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מי זאת, בבקשה?
היו"ר יואב קיש
תציגי את עצמך רק לפרוטוקול.
אביטל שטרנברג
שמי עורכת דין אביטל שטרנברג, אני ראש תחום ייעוץ במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

מה שרציתי לומר הוא שכבר היום ניתן לשלול קצבאות ממי שהורשע בעבירות טרור ולא צריך את התיקון - - -
תומר רוזנר
מכאן החובה.
ענת ברקו (הליכוד)
אנחנו רוצים חובה. לא מותר, חובה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
למה זה לא חל על יהודים? אני לא מבין מדוע זה איננו חל על יהודים?
היו"ר יואב קיש
מי אמר שזה לא חל על יהודים?
ענת ברקו (הליכוד)
זה יוחל על כל אחד.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יוחל על כולם?
ענת ברקו (הליכוד)
בטח, אין כאן סימון, יש תושבים יהודים ויש תושבים ערבים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יש לכם בקרה אם זה מבוצע הלכה למעשה?
ענת ברקו (הליכוד)
רק שבדרך כלל הערבים עושים את הפיגועים.
היו"ר יואב קיש
אם זה חובה, אז אני יכולה להשאיר את זה תושב ארעי וזה ממילא יחול עליו.
תומר רוזנר
אין בעיה, בדיוק.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, תודה, אז נפתר הסיפור.
תומר רוזנר
רק שיענו שזה חובה.
היו"ר יואב קיש
רק אני רוצה להבין שזה חובה. זאת אומרת לא יהיה מצב שמי שהורשע בטרור, קיבל תושבות ארעית פה וימשיך לקבל זכויות.
קריאה
אז תטמיע את זה עכשיו בחוק.
ענת ברקו (הליכוד)
רגע, רגע, רגע. אבל - - -
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת ברקו, עונים לך. אני רוצה להבהיר ואני רוצה תשובה לפרוטוקול ממשרד המשפטים. קודם כל אני מבקש שקט בוועדה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אתה אמרת עכשיו את משפט המפתח - - -
היו"ר יואב קיש
זוהיר, אתה לא בזכות דיבור.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
משפט המפתח, אמרת 'אם יורשע'. אם זה בתוך החוק זה בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש להבהיר, משרד המשפטים, אני מבקש את תשובתכם לפרוטוקול. לנו הייתה בעיה, אנחנו לא רוצים שמי שהורשע בטרור ייהנה מזכויות במדינת ישראל, זו האווירה שאנחנו רוצים לשדר בהצעת החוק הזה, בוודאי בהתייחסות לשאלת בג"צ בעניין. עכשיו, האם זה שאנחנו נותנים תושבות ארעית, בלית ברירה כנראה, בסיטואציה מסוימת, עדיין, אמרנו קודם לפני רגע שיש כל מיני זכויות לתושב ארעי, האם יש חובה בחוק שהזכויות האלה למי שהורשע בטרור, הוא לא יקבל אותן?
אביטל שטרנברג
זה לא קשור למעמד, אתה יכול לשלול - - -
היו"ר יואב קיש
מה זה 'אתה יכול'?
ענת ברקו (הליכוד)
אבל זו פרוצדורה נפרדת.
היו"ר יואב קיש
שאלתי אם זה חובה, האם יש תהליך שצריך לקרות או שבאופן אוטומטי, מי שהורשע בטרור זכויותיו יימנעו גם אם הוא תושב ארעי או תושב קבע?
ענת ברקו (הליכוד)
לא.
עמרי בן צבי
למיטב הבנתי כן. צריך למצוא את הסעיף.
היו"ר יואב קיש
אז תמצא ותעדכן.
ענת ברקו (הליכוד)
לא, זה ידרוש ממך משהו אקטיבי.
היו"ר יואב קיש
תודה. חבר הכנסת סמוטריץ, בבקשה, זכות הדיבור שלך.
ענת ברקו (הליכוד)
לא, אבל, רגע - - -
היו"ר יואב קיש
סיימנו, הם חוזרים עם תשובה.
ענת ברקו (הליכוד)
זה ידרוש משהו אקטיבי. צריך - - -
היו"ר יואב קיש
הם חוזרים עם תשובה. חבר הכנסת סמוטריץ, בבקשה. אתה רוצה קודם אוחנה? מי רוצה?
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, רצית את משרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא רוצה, אני רוצה קודם חברי כנסת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז אני אעיר רק כמה הערות. אין ספק שהנוסח הזה הוא טוב בהרבה מהנוסח הקודם ועדיין יש לי כמה הערות. ראשית, יש חיסרון בנוסח הזה שהוא בסוף כן מייצר איזה שהוא מדרג לתושבי מזרח ירושלים, זה דבר שעלולות להיות לו השלכות רוחב גם בחוקים אחרים וזו שגיאה.
היו"ר יואב קיש
לא, אין פה הגדרה של מזרח ירושלים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא משנה, בסוף זה מייצר זכויות עודפות לילידים, זאת אומרת לאלה שרכשו את התושבות מכוח שהם נולדו כאן.
היו"ר יואב קיש
אחד מההורים, כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
וזה ציבור מאוד מסוים. אני רוצה, דווקא על רקע הפתיח שלך, אתה, אדוני היושב ראש, הגדרת מאוד נכון את המטרה, המטרה היא לשמר את הסטטוס קוו שהיה נהוג לפני בג"צ ובסך הכול לתקן את אותה בקשה שבג"צ ביקש. אמרתי בפעם הקודמת, כולנו חשבנו שפסק הדין הזה שגוי, עכשיו בג"צ אמר, 'אתם רוצים ל - - -', לכן אני מציע שהנוסח יהיה: מבלי לגרוע מהאמור לשר הפנים יש סמכות גם לשלול לפי טה טה טה לכולם, גם אם מדובר במישהו שהוא רכש את זה מכוח ילידות או נמצא כאן הרבה מאוד שנים. בלי לומר באופן טבעי, יש לי דרגה א' שבלי היוועצות, דרגה ב' עם היוועצות, שר הפנים יכול, מה שהיה הוא שיהיה כולל, אמר בג"צ שאין הסמכה ספציפית, ניתן הסמכה ספציפית, כולל למי שרכש מסוג ילידוּת ובסך הכול השארנו, עוד פעם, בדיוק את מה שהיה לפני פסק הדין הזה. יותר מזה, עוד מעט נשמע את עמדת משרד המשפטים - - -
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת כל המהלך שכאילו - - - אנחנו עוד היינו קצת מושפעים מהמהלך הממשלתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בדיוק. עוד מעט נשמע - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, חברת הכנסת פדידה, מה דעתך? את חושבת שזה נכון?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני חושבת שהוא צודק. אם אנחנו רוצים לתקן ולתת את הסמכות, על מנת שלא ניתקל עוד פעם בבג"צ אז - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יפה, אני אומר יותר מזה, תיכף נשמע את עמדת משרד המשפטים, אני בסך הכול נצמד לעמדת משרד המשפטים כפי שהיא הוצגה בבג"צ הזה. הרי צריך לזכור, לפני פסק הדין הזה משרד המשפטים, פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים, הגנה על שר הפנים בטענה שיש סמכות כזאת, בא בג"צ - - -
היו"ר יואב קיש
אתה אומר למעשה, פשוט, בוא נגיד לבג"צ 'יש סמכות'.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בדיוק, מבלי לגרוע מהאמור רשאי - - -
היו"ר יואב קיש
כן. בבקשה, משרד המשפטים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, עוד שתי הערות.
היו"ר יואב קיש
לא, קודם כל זה מהותי. אני מטפל נושא נושא, חבר הכנסת סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל באמת, תומר, אני לא מצליח להבין את ההתנגדות של משרד המשפטים לזה אם תיכף היא תיאמר.
היו"ר יואב קיש
לא יודע, חכה ונשמע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כי באמת זו עמדתם כפי שהוצגה עובר לבג"צ.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, מי מייצג אתכם? שם לפרוטוקול.
עמרי בן צבי
עמרי בן צבי מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, עמרי, תציג לנו את ההתייחסות.
עמרי בן צבי
התשובה היא שמשרד המשפטים ומחלקת הבג"צים הגנו על ההליך הקודם לפי המצב המשפטי הקודם. בג"צ אבו ערפה שינה את המצב המשפטי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה הוא אמר? שצריך הסמכה קונקרטית. אנחנו נותנים הסמכה.
עמרי בן צבי
הוא אמר שצריך הסמכה קונקרטית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא לא כתב שצריך התייעצות עם היועץ או אישור של היועץ, אין מילה אחת על היועץ בבג"צ הזה.
עמרי בן צבי
ברגע שצריך הסמכה קונקרטית ברור שאנחנו צריכים לדון בפרוצדורה הנכונה לעשות את זה בשים לב לעובדה שנפגעות שורה של זכויות יסוד על פי פסיקת בג"צ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש מילה אחת בפסק הדין שמדברת על היועץ? על מקומו בתפקיד? למה הוא לא - - -
עמרי בן צבי
יש אמירה ברורה על כך שיש פגיעה בשורה של זכויות יסוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה היה גם קודם. שאלתי שאלה פשוטה, האם יש בבג"צ אמירה על מקומו של היועץ?
אמיר אוחנה (הליכוד)
למה אתה לא עונה לו? הוא שאל שאלה ברורה, תשיב לו.
עמרי בן צבי
אז אני משיב, תקבלו את התשובה בשלמותה.
היו"ר יואב קיש
רגע, תנו לו מילה להוציא מפה בלי שתפריעו.
עמרי בן צבי
זה נכון שבג"צ לא קבע מה הפרוצדורה, כפי שהוא לא אמור לקבוע, הממשלה והכנסת אמורות לקבוע את הפרוצדורה, בג"צ הסב את תשומת לבה של הממשלה ושל הכנסת לעובדה שזה הליך מאוד מאוד דרמטי שפוגע בשורה של זכויות יסוד, ראוי שהוא יהיה מוסדר באופן מפורש ויתווה את שיקול - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל לא ידענו את זה קודם? סליחה, אנחנו ידענו כל הזמן שיש כאן פגיעה בזכויות יסוד. אף אחד לא - - - אני מקווה ששר הפנים לא הקל ראש לרגע בכובד המשקל של הזכויות שנפגעות כתוצאה משלילת התושבות. בג"צ בנקודה הזאת לא חידש שום דבר ותאמין לי, עברתי על פסק הדין מראשיתו ועד סופו. הוא לא חידש שום דבר. בג"צ אמר, שמכיוון שזה המצב, אני לא מסתפק בהסמכה הכללית שיש בסעיף 11(א)(2), אני מבקש שתהיה הסמכה, שהמחוקק יקבע באופן, או כן או לא, אבל שהמחוקק ייתן דעתו ויקבע ואנחנו בסך הכול רוצים עכשיו לקבוע מפורשות שאותה הסמכות הנתונה לשר הפנים נתונה לו גם ביחס למי שרכש על סמך ילידוּת, שכמובן זכויותיו יותר קשות, הפגיעה בגרעין היסודי של זכויותיו הוא קשה יותר - - -
תומר רוזנר
אתה סותר את עצמך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אנחנו מבקשים שההסמכה הזאת תהיה - - - זאת זכותנו, אנחנו קובעים ש'למרות' אנחנו מבקשים את זה. אגב, זו הערתי השנייה, יואב, ברשותך, אני הייתי מוריד מכאן גם את חובת ההיוועצות עם היועץ, אני מוכן להשאיר עם הוועדה. אני חושב שהמחוקק מסמיך את שרי הממשלה לנקוט באלפי פעולות ובשום מקום כמעט לא כתוב שחייבים, בדרך כלל מתייעצים, אין סיבה בעולם, יותר מזה, היועץ המשפטי לממשלה הוא חלק מהאורגן הגדול שנקרא ממשלה. בכובע הזה. בכובעו כתובע כללי יש לו כובע אחר - - -
קריאה
אפשר להציע משהו?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק שנייה, בכובעו כיועץ הוא לא אורגן נפרד, הוא לא רשות רביעית, הוא חלק מהאורגן הכללי שנקרא ממשלה. כששר הפנים מחליט באופן טבעי הוא מתייעץ, לא צריך לכתוב את זה בצורה מפורשת בחוק. אין לי עניין לתת מעמד ספציפי ליועץ בעניין הזה גם לא כמייעץ, כי אחר כך בית המשפט הרי יגיד 'נו נו', ההבדל בין היוועצות להסכמה הוא הבדל מאוד מאוד קטן בפסיקה.
היו"ר יואב קיש
לא, הבדל משמעותי, למה אתה אומר ש - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, כי בפסיקה אתה רואה שהוא לא הבדל משמעותי.
אביטל שטרנברג
אפשר לענות?
היו"ר יואב קיש
כן, תיכף ניתן לך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
והערה אחרונה, אני רק מציע, בגלל פסק הדין, בפסק הדין בית המשפט השאיר ב'צריך עיון', או אולי אפילו קבע, לפחות אני מקווה שזה לא חלק מהרציו של פסק הדין, שתושבי מזרח ירושלים אינם חבים חובת אמונים למדינת ישראל ומכיוון שכך אני מציע שרק את הניסוח נשנה, במקום לקרוא לזה עבירה של הפרת אמונים נקרא לזה עבירת ביטחון. ההגדרה תישאר אותו דבר, מעשה טרור, מעשה בגידה, אבל לא להשתמש במונח הזה הפרת אמונים כי אחר כך בית המשפט יגיד 'טוב, הם בכלל לא חבים בהפרת אמונים'.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה, זה בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז נשנה את זה לעבירות ביטחון. אלה שלוש ההערות שלי.
היו"ר יואב קיש
טוב, אז עם הביטחון זה התקבל, נתקן. לגבי השאר אני רוצה לשמוע את משרד המשפטים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, אבל לפני זה שאלה.
היו"ר יואב קיש
משרד המשפטים צריך להתייחס.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
שאלה. אתה אמרת כמה פעמים שמדובר באדם שהורשע בעבירות טרור, נכון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ודאי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זאת אומרת שהחוק הזה לא מסמיך אותנו להיות גם התליין וגם השופט.
היו"ר יואב קיש
לא, ברור שלא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בוודאי שלא.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מי שהורשע - - -
עמרי בן צבי
זה לא נכון.
אביטל שטרנברג
גם ראיות מנהליות.
עמרי בן צבי
לא מי שהורשע.
אביטל שטרנברג
עשה מעשה, לא בהכרח הורשע.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מי שיש ראיות מנהליות לדבר הזה. אנחנו לא - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, גם אם הוכח, להנחת דעתו, בלי הרשעה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, יש רף שנדרש בפלילים ופה זה רף מנהלי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה הרף? זה לא ברור.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה מה שאנחנו דורשים, רף מנהלי.
אביטל שטרנברג
זה הרף שקיים גם בחוק האזרחות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להסביר, הסמכות היום של שר הפנים לגבי מי שעשה מעשה הפרת אמונים למדינת ישראל או עבירת ביטחון, כמו שאמר חבר הכנסת סמוטריץ, מוגדרת, בא בג"צ ואמר שספציפית בטענה, למרות שהממשלה טענה אז שאין צורך בשום שינוי, הסמכות חלה, בא בג"צ ואמר שבמקרים הספציפיים האלה הוא מבקש הגדרה ברורה של המחוקק. זה כל מה שהיה. לכן, לא נעים, המהות עצמה של סמכות שר הפנים קבועה בחוק ועליה אין ויכוח, הוויכוח הספציפי שנוצר זה בעקבות החלטת בג"צ בעניין. כן, בבקשה, משרד המשפטים.
אביטל שטרנברג
לשאלתו של חבר הכנסת סמוטריץ, אכן בית המשפט לא קבע מה יהיה תוכנו הקונקרטי של ההסדר, יחד עם זאת מקובל, בשיטת המשפט הישראלי שכשמדובר בזכות כל כך חשובה מקנים בה הליכים דיוניים כאלה שנועדו להבטיח את הזכות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל יש זכות עתירה לבג"צ. יש לו זכות, בסוף בסוף יש לו את ה - - -
אביטל שטרנברג
אכן, אבל עדיין - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני סומך על השופטים לא פחות מאשר על היועץ. במחילה, אני מאוד מעריך את היועץ, אבל ודאי שכל מי שחושב שזכויותיו נפגעו הולך לבית המשפט, יש ביקורת שיפוטית על ההליך הזה.
אביטל שטרנברג
עדיין אני רוצה להסביר משהו. כפי שציין בית המשפט זו זכות מאוד קרובה לאזרחות, באזרחות נדרשת הסכמת יועץ וגם בית משפט. אנחנו מוכנים להציע ולבדוק מול שר הפנים אם אפשרי להמיר את ההתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה בהסכמתו של בית המשפט. השאלה אם זה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אנחנו - - - סליחה, אני אומר למשרד המשפטים - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, זה מקובל עלינו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, זה אנחנו לא ניתן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עלינו זה מאוד מקובל.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד למשרד המשפטים ולכל משרדי הממשלה, הגיעה לפה הצעת חוק ממשלתית, הייתה פה הצעת חוק פרטית, חברי הכנסת מקדמים את התפיסה כפי שהם מאמינים לנכון. אנחנו לא הולכים להיכנס לשיקולי שרים כרגע, כאלה או אחרים, כל שר יפעיל את שיקול הדעת שלו בעניין הזה, אנחנו ממשיכים עם הליך החקיקה כפי שאתם רואים אותו.
אביטל שטרנברג
אני יכולה להמשיך את התשובה שלי?
היו"ר יואב קיש
ענית לו, לא?
אביטל שטרנברג
לא, יש לי גם תשובה לחברת הכנסת כהן-פארן. לעניין הזה, אנחנו חושבים שנדרשת ערבות דיונית ולכן אנחנו סבורים שהסכמת היועץ מאוד מאוד חיונית. מבחינתו של היועץ המשפטי לממשלה מדובר בחוקתיותה של הצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
מה?
אביטל שטרנברג
מדובר באחד המרכיבים המהותיים של חוקתיותה של הצעת החוק שמונחת כאן על השולחן. לשאלתךְ, אפשרי ללא הרשעה, אבל כמו שמקובל במשפט הישראלי ככל שהזכות היא במעמד גבוה יותר הראיות שנדרשות הן בסף הרבה יותר גבוה עד ברורות וחד משמעיות וזה מה שיידרש כאן כמובן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל זה לא ברור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, זה ברור.
עמרי בן צבי
זה ברור, כי זה המשפט המנהלי הכללי שיחול גם על המקרים האלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז אולי צריך למצוא את הדרך להבהיר את זה בחוק, כי 'גם אם הוכח, להנחת דעתו, כי אותו אדם עשה מעשה', זה, אני מצטערת, נורא נורא כללי.
אביטל שטרנברג
הכלל הוא מאוד מאוד ברור.
היו"ר יואב קיש
תודה. תומר, רצית להתייחס. בצלאל, זה בשבילך.
תומר רוזנר
אני אתייחס להערות - - -
היו"ר יואב קיש
סדר הדוברים זה אמיר אוחנה, חברת הכנסת פארן וחבר הכנסת טלב אבו עראר. חשוב לי שתתייחס.
אמיר אוחנה (הליכוד)
משפחת חג'אג', ביקשתי מההורים - - -
היו"ר יואב קיש
כן, הם ידברו.
תומר רוזנר
לעבירת ביטחון, שיעירו ואני אתייחס לזה.
אביטל שטרנברג
אני חושבת שהמונח הזה יבוא בעוכרינו בסופו של דבר כי אם אנחנו נגדיר את המונח כעבירת ביטחון ייצא שבעצם עבירות ביטחון אחרות לא יהיו בסמכות. אם הפכת את זה להסבר לעניין עבירות ביטחון, אז זה יהיה רק ההגדרות שיש פה, שזה מעשה טרור ומעשה המהווה בגידה וריגול חמור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז בסדר, נחפש נוסח אחר. הפרת אמונים, כיוון שבית המשפט קבע שהם לא חייבים בזה, אז - - -
עמרי בן צבי
אנחנו לא תופסים את זה כפי שבית המשפט קבע. להבנתנו מה שנדרש - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
אנחנו אומרים הפרת אמונים זה זה וזה, אנחנו קובעים מה זה הפרת אמונים.
היו"ר יואב קיש
טוב, תומר מתייחס. בבקשה.
תומר רוזנר
ראשית, אין קביעה של בית המשפט בנושא הזה של הפרת אמונים. יש התבטאות של שניים מן השופטים, למיטב זיכרוני, מתוך הרכב של תשעה, עד כמה שזכור לי, שאמרו שיש ספק בשאלה הזו.
אמיר אוחנה (הליכוד)
עכשיו אין ספק, כי המחוקק קבע.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יואב קיש
לא, אמיר, נראה לי לא נכון יהיה להתייחס.
תומר רוזנר
אני חושב שהחשש שהביעה עורכת דין פלאי ממשרד הפנים הוא חשש שהוא נכון וכדאי להישאר עם המונח הזה, ההחלטה היא כמובן בידי חברי הכנסת.

לגבי הערותיו של חבר הכנסת סמוטריץ. לגבי ביטול ההבחנה בהליך בין תושבי קבע רגילים ותושבי קבע שמתקיימים בהם הפרטים שמתקיימים כאן, הרי זו מהות פסק הדין. פסק הדין הבחין, עשה את ההבחנה הזו, בין התושבים, במרכאות, רגילים, אחרים, לבין התושבים שמתקיימים בהם שני התנאים שאנחנו מציינים כאן. הרי כפי שאמרתי בתחילת הדברים, בית המשפט אמר שסמכות לשלילת תושבות בשל הפרת אמונים היא סמכות שקיימת לשר הפנים בסמכות הכללית, אלא מאי? בהתקיים תנאים מסוימים נדרשת לכך הסמכה מפורשת כי במקרים האלה מדובר בזכות הקרובה מאוד לאזרחות.

לכן אני חושב ששמירת ההבחנה הזאת היא שמירה חשובה כדי לענות על הספק או הקביעה הפוזיטיבית של היעדר סמכות שלגביה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא יהיו לה השלכות רוחב, לדעתך?
תומר רוזנר
אני אומר שאנחנו מתייחסים ספציפית לנושא של הפרת אמונים וגם לא מגדירים, במכוון לא נקטנו במונח של ילידים או מי שלא נכנס לישראל, אלא של תנאים מסוימים. זה יחול, אגב, גם על תושבים שקיבלו תושבות מתוך בחירה, כמו למשל אדם שבוחר שלא לקבל אזרחות מהטעם שהוא רוצה לשמור על אזרחות אחרת. יש מדינות שאי אפשר ל - - -
קריאה
וחלפו 15 שנה - - -
תומר רוזנר
וחלפו 15 שנה מיום שהוא נכנס לישראל והוא רוצה לשמור על האזרחות ההולנדית שלו, לצורך העניין, שלא מאפשרת החזקת אזרחות כפולה. אז במצב הזה יחול עליו ההסדר המיוחד הזה. זה נכון שההסדר הזה הוא רחב יותר מאשר הקבוצה שאליה התייחס בית המשפט בפסק הדין, אבל היא - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו רואים היגיון בעניין הזה.
ענת ברקו (הליכוד)
אני גם קיבלתי הערה על הפרת אמונים.
תומר רוזנר
ההבדל הוא גם הבדל בפרוצדורה. בפרוצדורה ההבדל הוא שברגיל לשר הפנים יש סמכות רחבה בשיקול דעתו וכאן אנחנו מוסיפים שתי חובות התייעצות שמוצעות כאן. אני הייתי מציע לכם לשקול חגורות ואולי - - - אני אישית חושב שעמדת היועץ המשפטי לממשלה היא נכונה ודרוש ונכון לבקש הסכמת היועץ, עמדתכם היא שלא, אבל אפשר לחשוב על אלטרנטיבות שגם יבטיחו ערובות דיוניות יותר טובות במצב הזה. אני יכול לחשוב על שתיים לפחות שאתם יכולים לשקול, אחת זה הסכמת שר המשפטים, ושתיים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שנכניס עוד גורם?
תומר רוזנר
כן, נכניס עוד גורם.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל למה צריך? למה?
תומר רוזנר
ושתיים זה אפשרות שבמקום הפנייה לבית הדין לעררים ואחר כך ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בערעור מנהלי תהיה כאן אפשרות לפנייה ישירה לבית המשפט המחוזי. נדלג על בית הדין לעררים, שהוא ערכאה מעין שיפוטית מנהלית שהיא יותר בתוך משרד הפנים. זאת אומרת במקרה הזה לתת - - -
קריאה
המשמעות היא בעצם עתירה למחוזי וערעור בזכות לעליון.
תומר רוזנר
נכון.
אביטל שטרנברג
רק לשם ההבהרה כל נושא חוק הכניסה לישראל - - -
תומר רוזנר
רק דקה, השאלה, שאני מניח לפתחה של הממשלה בהקשר הזה, האם תוספת שתי הערובות הדיוניות האלה יניחו את דעתם של הגורמים המשפטיים.
ענת ברקו (הליכוד)
כן, אבל גם הנושא של הטייטל של החוק - - -
היו"ר יואב קיש
ענת, שמענו את ההערה שלך, את מתפרצת לשיחה ואני מבקש לא להפריע. אנחנו באמצע משהו. אי אפשר לבוא, כל מה שאת רוצה זה את וזהו, זה לא עובד ככה, עם כל הכבוד. נתתי לך לדבר ראשונה, התייחסנו לכל הנקודות, כבדי את הדיון.
ענת ברקו (הליכוד)
אוקיי.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מבקש את ההצעות של היועץ המשפטי, היו שתי הצעות, אחת, לאפשר דרג משפטי מחוזי ראשוני, והנושא השני הסכמה של שר המשפטים. בעניין הזה אני רוצה להוריד בכלל את חובת ההיוועצות עם היועץ המשפטי. זאת אומרת זה בא להחליף את זה. אם יש לי את שר המשפטים ממילא ואחר כך אני נותן דרג - - -
תומר רוזנר
להשאיר את הוועדה המייעצת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוועדה המייעצת אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני מציע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ועדה מייעצת - - -
תומר רוזנר
ועתירה.
אביטל שטרנברג
זה משפר חלקית, אבל לא באופן מלא.
היו"ר יואב קיש
ברור, אני לא עושה באופן מלא מה שאתם רוצים, זה כבר הבנו.
אביטל שטרנברג
זה מסיר את היועץ לגמרי ואנחנו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היועץ מעורב בכל תהליך. הוא מעורב, הוא - - -
עמרי בן צבי
אנחנו יכולים רק ל - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הלוואי שיכולנו לעשות בעוד כמה תהליכים, אבל - - -
היו"ר יואב קיש
השאלה אם המצב הזה שבו אנחנו מסירים בכלל את הנושא של היועץ המשפטי כגורם פה ומצד שני עושים שני דברים, אחת, מאפשרים ערכאה שיפוטית אחת יותר גבוהה מלכתחילה ושתיים, מאפשרים שזה יהיה בהסכמת שר המשפטים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עוד גורם.
היו"ר יואב קיש
עוד גורם. הרי ברור ששר המשפטים ושר הפנים, היועץ המשפטי יהיה שם, יעזור, ייעץ, זה ברור, זה תפקידו, אבל ברור שלא צריך להכניס אותו לחוק. אני רוצה ללכת לכיוון הזה, אני שואל איפה זה - - -
אביטל שטרנברג
אנחנו לא חושבים שזה מספיק, אנחנו חושבים שנדרשת הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה.
עמרי בן צבי
זה גם המנדט שניתן לבוא, לבוא ול - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא מספיק, מה שאנחנו מציעים? תבררו את זה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יואב, הכפילות הזו - - -
היו"ר יואב קיש
זה מפריע. נסו לראות אם בינתיים זה מספיק לכם או לא. חבר הכנסת זוהיר בהלול.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אבל אני - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, אז אחרי אמיר. אמיר ואז אתה. אמיר אוחנה, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מזל שזה אמיר, כי אחרת - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זה היה הסדר. הגדרתי את זה, אתה הייתה פה ושמעת.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מזל שזה אמיר, אז אני מוותר, אבל באמת תנו לנו לדבר.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, אמיר אוחנה ואחרי זה זוהיר בהלול.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תיסלם יא זוהיר. אדוני, אני רוצה להזכיר, אנחנו נמצאים פה בתגובה להחלטת בג"צ שבעצם מלכתחילה לשיטתנו, או לשיטתי בכל אופן, אני חושב שיש לי שותפים לעניין הזה, לא הייתה מוצדקת, לא הייתה נכונה. הממשלה הייתה צריכה לעתור לדיון נוסף, אבל משהיא לא עתרה אנחנו רוצים לפתור את הבעיה. אני חושב שיש קונצנזוס רחב מאוד בציבור הישראלי, רחב מאוד, אדוני, שלשלול תושבות קבע של אנשי חמאס זה לא רק סביר, זה מתבקש וזה הכרחי כחלק מהמאבק בטרור.

עכשיו אני רוצה להזכיר משהו, כל החלטה של השר, בין אם על פי החוק הזה, בין אם על פי החוק המקורי, נתונה לביקורת שיפוטית. כל אחד יכול לעתור לבג"צ ולתקוף את ההחלטה.
תומר רוזנר
לא.
אמיר אוחנה (הליכוד)
למה לא?
תומר רוזנר
יש תהליך שמוסדר בחוק לגבי זה, שזה בית הדין לעררים ו - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
אין בעיה, אז בית דין לעררים, אבל הוא נתון לביקורת שיפוטית.
תומר רוזנר
נכון, בוודאי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ובסופו של דבר אחרי בית הדין לעררים אפשר להמשיך לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט מנהלי ואז אפשר גם להגיע לבג"צ. כל החלטה כזאת נתונה לפיקוח שיפוטי, לכן לא ברור לי למה אנחנו צריכים עוד מסננות ועוד דברים שמעולם לא ראיתי אותם. אני מעולם לא ראיתי הצעת חוק שהיועץ המשפטי חייב לאשר משהו. כלומר הוא הפך להיות מגורם מייעץ לגורם מחליט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל פה בחוק הזה זו היוועצות.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, קודם כל את לא היית במקור. במקור הם דרשו הסכמה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני הייתי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אין בעיה, אז דרשו הסכמה. אז עכשיו, אדוני, במסגרת הרצון הטוב אני מבין שאדוני רוצה לאפשר - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני אגיד לך מה אני רוצה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
הסכמה של שר המשפטים.
היו"ר יואב קיש
שר המשפטים ולעלות דרג אחד ברמה השיפוטית ולהוריד את היועץ המשפטי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
נבחרי ציבור. יועצים משפטיים - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד גם דבר אחד פה למשרד המשפטים, אם היועץ המשפטי ידע בדיון הקודם כמה הלכנו לכיוון הזה וזה היה חשוב, הוא היה צריך לבוא הוא או המשנה שלו ולהציג את עמדתו. לא מכובד ולא מקובל שהוא זורק אמירות שלדעתי מתנגדות לחברי הכנסת ואפילו לא בא לייצג אותן.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אדוני, יש פה ניסיון הפיכה זוחל של הייעוץ המשפטי שמבקש להיות לא גורם שמייעץ, אלא גורם שמכריע, גורם שמחליט, למרות שהוא לא ייתן דין בפני הציבור בבחירות ולמרות שהוא לא יישא באחריות. את הדבר הזה אנחנו צריכים לעצור. אני אודה לך, אדוני, אם תוכל גם לשמוע את הוריה של שיר חג'אג' שנרצחה - -
היו"ר יואב קיש
כן, אנחנו ניתן להם. היחידים שניתן להם לדבר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
- - שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב שנעשה על ידי רוצח מחבל תושב מזרח ירושלים.
היו"ר יואב קיש
כן, תודה רבה. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יואב קיש, אתה מנהל ועדה קריטית בבניין הזה ובאמת אני מודה לך על כך שכרכת בדבריך את העניין של ההרשעה עם הסיפא שלך כאשר פנית אל הפקידה הבכירה של משרד המשפטים. אני מלין על כך שאתה מקל ואפילו מוזיל את מעמדם של הפקידים. אם היועץ המשפטי או המשנה ליועץ המשפטי לא הגיעו, זה לא אומר שאין דעתם מכובדה. צריך גם לשמוע את דעתם, הם נשלחו על ידי היועץ המשפטי והיא אומרת את זה בריש גלי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אין בעיה לשמוע, אבל מותר לחלוק.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת זוהיר בהלול, אני אגיד לך למה אמרתי את מה שאמרתי. כי אנחנו את ההצעה הזו העלינו כבר והם ראו את זה והם ראו שיש פה התנגדות מהותית של הוועדה לכיוון שהם הולכים. אם הם היו חושבים שעומד להם מה שנקרא, שדמם בוער בעניין, היו באים לפה ומציגים את זה יכול להיות שזה היה מקבל משקל עודף.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כן, אבל גם צריך לכבד את ה - - -
היו"ר יואב קיש
לכבד בהחלט, אני מעריך שהיא באה, הערתי לא כלפיה, הערתי כלפי היועץ או מי מסגניו בעניין.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
בסדר גמור. אני רוצה גם להשתמש במילה הפיכה, ניסיון הפיכה, פוטש.
היו"ר יואב קיש
מי אמר?
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני אמרתי.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
עכשיו, אני שומע. הפוטש הוא שלכם, אתם בעצם, המרצע מזמן יצא מן השק. כל הסיפור הזה בא להפקיע את זכותו של היועץ המשפטי לפקח - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
לפקח אין בעיה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לפקח וגם לומר את דעתו וגם המלצתו צריכה להתקבל, להיות קבילה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, הוא נבחר על ידי הציבור? לא.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה שאתם עושים עכשיו זה ניסיון הפיכה כנגד המעמד של היועץ המשפטי. פשוט זו הגחמה שלכם. הרי אתם גם אם מנסים להסתיר אתם לא מסוגלים להסתיר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זוהיר, מה תפקידו של היועץ?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
שני דברים אתם לא מסוגלים להסתיר - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה תפקידו של היועץ המשפטי?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
- - אל"ף, אתם רוצים להפקיע את קיומו של היועץ המשפטי בכל החזיתות.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ממש לא.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
דרך אגב, גם כאן, על הדרך - - -
היו"ר יואב קיש
לא, בחקיקה, אמרתי, לא היית פה בהתחלה, אני לא חושב שצריך בחקיקה - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני שמעתי אותך גם בפעם הקודמת.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אוקיי, אז אתה יודע. לא להעלים, חס וחלילה, תפקידו חשוב וראוי, אני רק לא חושב שצריך להיות - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
והמרצע השני שיצא מן השק זו העובדה שהחוק הזה הוא חוק שמכוון בתלת ממד - -
היו"ר יואב קיש
לתת מענה לבג"צ, כן.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
- - בתלת ממד כנגד התושבים של מזרח ירושלים, כאילו לא היו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא נכון.
אמיר אוחנה (הליכוד)
רק אלה שמעורבים בפשעי טרור.
היו"ר יואב קיש
זה לא נכון. הגדרנו סעיף של שני דברים, של 15 שנים - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני מסכים לשני דברים, אל"ף, לתחום את זה בביטחון. כי אני וסמוטריץ לא יכולים להסכים אלא רק על שני דברים, זה ששמו בצלאל סמוטריץ ו - -
היו"ר יואב קיש
לא, סמוטריץ שינה את דעתו, הוא חזר בו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
- - וזה שיש לו ישות כאדם כמו שאני ישות של אדם, אבל מעבר לזה יש חילוקי דעות תהומיים ביני לבין סמוטריץ. אבל בעניין הזה של להוריד את הפרת האמונים ולהשאיר רק את הביטחון, אני חושב שאתם מדברים בשכלתנות בעניין הזה ולהותיר את זה, כי כאשר אתה מותיר את זה ערטילאי, שרירותי, 'הפרת אמונים', אתה יכול להדביק את ההרשעה לכל אחד ואחד.

לסיום, ממש לסיום, אני אומר שני דברים. אל"ף, ההרשעה היא מרכזית. גם דיברה יעל בעניין הזה. אני חושב ש - - - יואב, אני לא מסוגל. כבודו של אביר המשפט, רוזנר, במקומו מונח, אבל אני לא מסוגל אם בן אדם לא מישיר מבט כלפיי.

אתה אמרת פעמיים 'אם יורשע', אם זה יישאר על כנו, אני חושב שאתם נוהגים לפחות לפחות בהוגנות מסוימת.
היו"ר יואב קיש
לא, לא יורשע, יש בסמכות שר הפנים - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
סף ראיות מנהליות.
היו"ר יואב קיש
זה לא מותנה בהרשעה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ראיות מנהליות. במקרה הספציפי בבג"צ הם היו מורשעים.
היו"ר יואב קיש
תודה. חברת הכנסת פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הנקודה האחרונה של חברי, חבר הכנסת זוהיר בהלול, והדברים שאמרת זה בדיוק הבעיה הכי מרכזית שאני מוצאת בחוק הזה, כי אין פה דרישה להרשעה והפכתם את שר הפנים לשופט ולתליין, ועכשיו הוא גם לא מתייעץ, הורדתם את הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה לאשר, אלא רק להתייעץ - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך, חברת הכנסת פארן - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, הוא עכשיו צריך להתייעץ רק עם שר אחר, אז הכול בדרג הפוליטי. גם אם הוכח, להנחת דעתו, אני לא רואה פה אפילו לא את הבסיס שאמרה כאן היועצת המשפטית ממשרד המשפטים, של ההוכחות המנהליות. אני לא רואה את זה כתוב, תכניסו את זה כתוב.
אמיר אוחנה (הליכוד)
שרים מקבלים החלטות על בסיס של ראיות מנהליות תמיד.
אביטל שטרנברג
זה אותו ניסוח כמו בחוק האזרחות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, 'הוכח להנחת דעתו כי אותו אדם עשה מעשה', צילמו אותו בווידיאו רץ עם מספריים, לא יודעת מה, לא הורשע, לא כלום, אתה יודע, זה כל כך מדרון חלקלק. הוצאתם את היועץ המשפטי, הוצאתם כל ערכאה שיפוטית. נכון שיש אחר כך ערכאה שיפוטית לערעור, אבל זה לפני, צריך להציג פה משהו שהוא סביר. יש כאן חוסר מידתיות קיצוני, לדעתי. שוב, אני שמחה שהוציאו את כל העניין הפלילי, אני מברכת על זה, נשאר רק העניין של עבירות של הפרת אמונים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אם הכול יהיה שיקול של שר, אז למה צריך משפט בישראל?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בדיוק. השר לא יכול ל - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
כדי לתקוף החלטות בלתי סבירות של השר. אין בעיה, אפשר לתקוף החלטות בלתי סבירות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו יודעים שמערכות המשפטית, זה הרבה פעמים מערכת משפט צבאית, פועלות די מהר בעבירות ביטחון. זהו.
היו"ר יואב קיש
טוב. תודה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם יש הרשאה, שייקחו את התושבות שלו. תודה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת טלב אבו עראר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה, כבוד היושב ראש. אני מסכים עם כולם, שלא נתבלבל, מדובר כאן בירושלים המזרחית.
היו"ר יואב קיש
בין השאר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ולכן זה שטח כבוש.
היו"ר יואב קיש
לא, משוחרר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
שטח כבוש על פי כל האמנות ועל פי עדותו של העולם, אולי גם אתה תשתכנע באחד הימים.
היו"ר יואב קיש
לא, לא יהיה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל יהיה חוק בשבוע הבא שיוציאו את המילה הזאת מן הטרמינל, מהארסנל, סליחה. המילה הזאת לא תהיה - - -
היו"ר יואב קיש
זוהיר, לא מתאים לך לטעות בלקסיקון.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
בארסנל.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לכן, מכובדי, אני באמת בהלם שממשלת ישראל הגיעה למצב שהיא לא תאמין למערכת המשפטית, לבג"צ. לא משיבים להבהרה שביקשו בג"צ בחקיקת חוק שהיא באה כאילו לטפל בטרור. הרי יש גם טרור יהודי, כל החקיקה שבאה לטפל בטרור היא מכוונת רק נגד ערבים.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תשמע, תעקוב אחרי כל החקיקה. אני אומר לך, למה? היא לא מתייחסת לטרור היהודי. אנחנו מגנים כל סוג של טרור, לא משנה, ערבי, יהודי, אבל כאן לאנשים אין אזרחות, הם תושבים ואין להם אזרחות, באים להתעלל בהם - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, שלא יעסקו בטרור. אם יעסקו בטרור, ועוד איך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בסדר, אז בכל מצב יש כאן בג"צ. לא יכול להיות שהממשלה תחליף את בג"צ. שר הפנים ושר המשפטים ולא יודע מי - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
נגיד שהשר החליט החלטה, אפשר לתקוף את זה בבית משפט.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מכובדי, אם הפסקת להאמין בבג"צ אז אתה בבעיה, לא אני. באמת.
היו"ר יואב קיש
טוב - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מה זה טוב? תענה לי. בג"צ - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו עכשיו - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני לא סיימת עדיין. ברקו דיברה חצי שעה, לא הפרעת לה.
היו"ר יואב קיש
לא נכון, טלב - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא, באמת, אל תהיה איפה ואיפה.
היו"ר יואב קיש
תקשיב, לא, טלב, היא נכנסה, אמרתי לה 'אל תתפרצי', היא חטפה ממני לא מעט.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל הנה, ברקו, היא - - -
היו"ר יואב קיש
בבקשה, אתה רוצה עוד דקה? בבקשה עוד דקה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ולכן נא להפסיק לחוקק חוקים גזעניים נגד אוכלוסייה מסוימת כי זה - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
נא להפסיק לעסוק בטרור.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת אוחנה, תן לו לסיים.
מירב חג'אג'
להרוג את הילדים שלנו.
היו"ר יואב קיש
סליחה, אל תענו לו. אתם תקבלו זכות דיבור, אל תענו לו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל כאילו שכל הערבים עוסקים בטרור. זה מה שאנחנו עושים?
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, אבל החוק הזה מטפל רק באלה שעוסקים בטרור.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
למה לא בטרור של יהודים? זה לא נגד יהודים. זה רק נגד תושבי מזרח ירושלים.
היו"ר יואב קיש
לא.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, זה אזרחות וזה תושבות של משרד הפנים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא, לא נכון.
היו"ר יואב קיש
טלב, סיימת?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
סיימתי.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
אביטל שטרנברג
אפשר להעיר עוד הערה לעניין ערבויות דיוניות?
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
אביטל שטרנברג
נאמר כאן קודם שכל מי שיעבור את ההליך הזה יוכל לעתור לבית משפט. עדיין הזמינות של הליכים משפטיים לא פתוחה לכולם באופן שוויוני כי זה בראש ובראשונה גם עניין של משאבים. לכן בכל מיני דברי חקיקה, על אחת כמה וכמה בחיקוק כזה שעוסק בזכות יסוד, חשוב שתהיינה ערבויות דיוניות חזקות בתוך ההליך המנהלי עצמו. לכן אנחנו סבורים שנדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה בדיוק כמו שנדרש בחוק האזרחות.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אנחנו עושים התערבות דיונית של שרה נוספת, שרת המשפטים - - -
אביטל שטרנברג
זה לא אקוויוולנטי.
קריאה
יש גם סיוע משפטי בשביל זה.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה. אני רוצה להגיב ותיכף אנחנו נשמע, נמצאים פה משפחת חג'אג', ההורים של שיר חג'אג' זיכרונה לברכה, אני אתן לכם לדבר, אני רוצה להגיד כמה דברים לפני כן.

ראשית, לגבי היועץ המשפטי. שלא ישתמע מדבריי כאילו אני חושב ש - - - בוא נגיד ככה, אין שום כוונה בדבריי לפגוע ביועץ המשפטי או במה מסמכויותיו. תפקידו חשוב וראוי, אני רק אומר שלגבי חקיקה אני לא רואה לנכון לשלב בחקיקה בצורה מפורשת את העניין הזה.
אביטל שטרנברג
למרות שזה קיים בחוק האזרחות.
היו"ר יואב קיש
נכון. אם את שואלת אותי, הייתי עושה תיקון לחוק האזרחות בעניין הזה. זו דעתי. לכן אני חושב שמה שאנחנו נעשה - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
הופה, רעיון.
היו"ר יואב קיש
מה שאני רוצה לעשות זה כך, אנחנו נוריד את חובת ההיוועצות עם היועץ המשפטי - - -
תומר רוזנר
אני חושב שלא כדאי.
היו"ר יואב קיש
אתה חושב שלא, תודה.
תומר רוזנר
אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
רגע. אני רוצה להוסיף במקום זה, הסכמת שר המשפטים ואפשרות לפנייה - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כפילות מיותרת, שני מינויים פוליטיים, שר הפנים ושר המשפטים ידברו באותה שפה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אבל פוליטיקאים מנהלים את המדינה. כן, בשביל זה יש בחירות.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת, אני לא צריך שתעזרו לי. חבר הכנסת אוחנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואין חוק?
אמיר אוחנה (הליכוד)
זו דמוקרטיה, פוליטיקאים מנהלים.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת אוחנה, אני לא צריך שתעזור לי, תודה. אני רוצה שבמקום זה יהיה גם את הסכמת שר, במקרה הזה זו שרת המשפטים, אבל שר המשפטים, וגם לאפשר פנייה בדרג משפטי, ישר עתירה למחוזי ולכן אני חושב שזה משקף בהחלט הליך משמעותי ובאמת שאני מכבד את תפקיד את היועץ המשפטי, אני רק חושב שלא ראוי - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא בוודאי יהיה שם.
היו"ר יואב קיש
הוא בוודאי ובוודאי יהיה שם בעניין הזה. כך ראוי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא חלק בתוך הממשלה.
היו"ר יואב קיש
לכן זה מה שאני מבקש. תומר, זה מה שאני מבקש. אנחנו לא נשנה את ההגדרה של הביטחון, מה שסמוטריץ - - -
עמרי בן צבי
רצו שנעדכן, אנחנו הגדרנו לבקשתכם את הנושא, דיברנו עם לשכת היועץ. העמדה של היועץ היא שללא הסכמת היועץ או אישור על ידי בית משפט לא ניתן יהיה להגן על החוק.
אמיר אוחנה (הליכוד)
שמענו, נגיב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תשמעו ותפנימו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, אנחנו - - -
היו"ר יואב קיש
לא צריך לזלזל. זו עמדתו, עמדה חשובה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מאוד חשוב.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה לא חדש, אנחנו מכירים את העמדה הזו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יואב, אני מבקש להגיד. אני סמוך ובטוח שהיועץ יגן על ההחלטה כי זה מה שתחליט הכנסת, ואם לא, אז יהיה - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל הסכמתם למה שאמר סמוטריץ לפני כמה דקות לגבי הפרת אמונים.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא חזר בו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חזרתי בי.
היו"ר יואב קיש
אמרתי לך, אתה לא הקשבת, אתה רק נאמת.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה, פתאום מקבל רגליים קרות?
היו"ר יואב קיש
אמרתי לך שאין לך הסכמה עם סמוטריץ כי הוא חזר בו מבקשתו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אז אני לא מסכים איתך בשום דבר, מכיוון ש - - -
היו"ר יואב קיש
אז אני רוצה לעבור ל - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ומה עשינו עם המדרוג? הולכים על המדרוג? הנוסח של - - -
היו"ר יואב קיש
אני אומר עוד פעם, מה שהצעתי זה ככה, אנחנו מדברים על חובת היוועצות עם הוועדה המייעצת, עם הסכמת שר המשפטים ואפשרנו להעלות רמה אחת במדרוג, כפי שתומר הגדיר פה, פנייה ישירות למחוזי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל עצם זה שאנחנו הולכים על מדרוג אחד של סוג כזה של תושבים - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
עכשיו היועמ"ש דורש הסכמה של היועמ"ש, כן?
עמרי בן צבי
מלכתחילה הוא דרש את זה.
היו"ר יואב קיש
זו התשובה למהות השאלה של בג"צ. זה הסיכום, זה מה שאנחנו נעלה תיכף להצבעה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ומה עושים עם הנושא של קצבאות וכו'? תלוי במעמד שהוא מקבל.
היו"ר יואב קיש
יש תשובה על זה?
קריאה
סעיף 326 לביטוח הלאומי. מה שהכנסת עשתה.
היו"ר יואב קיש
שמה? מה הוא אומר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
השאלה שלנו הייתה אם זה אוטומטי או שזה - - -
אביטל שטרנברג
הוא מדבר על הרשעה בעבירות הון.
עמרי בן צבי
אבל זו חובה, כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל רק בהרשעה.
אביטל שטרנברג
כשיש הרשעה בעבירות טרור אז - - -
היו"ר יואב קיש
אז נישאר ככה. אני רוצה לתת זכות דיבור להורי משפחת חג'אג'. אני לא יודע מי אתם רוצים שידבר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
הרצל ומירב.
היו"ר יואב קיש
מי מדבר? מירב או הרצל?
הרצל חג'אג'
אנחנו רוצים שנינו.
היו"ר יואב קיש
שניכם, בבקשה.
מירב חג'אג'
קודם כל אתם מדברים פה על חוקים ועל כל מיני דברים שהם כללים והם חשובים, אני אוריד לכם את זה למישור האישי שלנו. כששיר נרצחה בפיגוע אז שר הפנים מיידית הוציא צווי גירוש לעשרה או 11 מבני המשפחה, בתכלס, זה הגיע לבית דין לערעורים רק נגד חמישה מהם שעדיין, על כל מיני מילים שיפוטיות של חמאס או דאעש או זה, אז כל הערעור נדחה כרגע. זאת אומרת האנשים האלה ששמחו וידעו על פעילות הטרור של בן המשפחה שלהם שרצח ארבעה ישראלים, הם מקבלים זכויות, הם נהנים ממנעמי מדינת ישראל בתור תושבי מזרח ירושלים. לא ביטלו את התושבות שלהם, לא ביטלו כלום, מקבלים כספים מאיתנו וזה בלתי מתקבל על הדעת.

אני כל הזמן חושבת לעצמי, אם היינו עושים צעדים כאלה לפני 20 שנה אני לא הייתי פה היום. אנחנו לא היינו במצב הזה, הבת שלי השבוע הייתה חוגגת גיל 24. אז עכשיו אתם תיקחו את זה מעבר לדברים הגדולים ותיקחו את זה למישור האישי ותבינו איפה זה עומד. אנחנו חייבים ליצור פה סל של הרתעה, מערכת כוללת של הרתעה, גירוש מחבלים, גירוש בני משפחה של מחבלים זה חלק מסל הרתעה. המחבל הבא שיעשה את הסיבוב שם בארמון הנציב ויראה חיילים הוא יחשוב מה הולך להיות לי, למשפחה שלי, שהולכים לגרש אותם, שהילדים שלי יהיו בלי אוכל, בלי מים, ירעבו, ימותו ברעב, מצדי אפילו, והוא לא יעשה את זה, הוא ימשיך לנסוע. זה מה שאנחנו רוצים לגרום. זו הנקודה, זו השורה התחתונה שלנו, בתוך סל של הרתעה.

ואם אתם לא תשנו את החוק ולא - - - עד היום, כבר 12 חודשים אחרי הרצח של הילדה שלי שום דבר לא נעשה נגדם. אני יודעת שהם חיים ברווחה כלכלית, אנחנו יודעים, הם מקבלים קצבאות. זה בלתי - - - אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. זה מעודד את ה - - - כל הכפר רואה את זה והם צוחקים עלינו. הם קיבלו צווי גירוש באותו יום, אבל אין לנו שום שיניים, אין לנו שום יכולת לבצע את זה.

אני מבקשת עוד דבר אחד, שאם בסופו של דבר אתם לא עושים גירוש ממש, אני לא מבינה למה אי אפשר לעשות גירוש פיזי, לקחת אותם ולגרש אותם, למה אי אפשר לעשות את זה? אבל אם אתם כבר יוצרים מצב שבן אדם מקבל עראי או תייר, אז לפחות תבדקו כל שנתיים איפה הוא עומד, מה הוא עושה, מה הזכויות שלו. זה יתחדש כל שנה ותבדקו איפה זה עומד.
היו"ר יואב קיש
בעיקרון זה קיים.
מירב חג'אג'
שיבדקו, שלא יקבל - - -
היו"ר יואב קיש
זה ודאי וזה קיים.
מירב חג'אג'
הוא יבקש תושבות - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא לכל החיים, זה ודאי וזה קיים. בבקשה, תודה למירב. הרצל, בבקשה.
הרצל חג'אג'
ככה. קודם כל בקשר לסל ההרתעה, זה דבר שהוא מאוד חשוב לנו. העניין הוא פה שאנחנו חושבים היום שלמדינה יש פתרון כמעט לכל סוגי הפיגועים, אם זה כנופיות, אם זה התארגנויות ודברים כאלה, הבעיה היחידה שהמדינה היום לא הצליחה לפתור זה את המפגע הבודד, זה שיושב בחדר שלו, בבית שלו ושומע את ההסתה או שהתחנך ברשות הפלסטינית מגיל 3 לשנאה ולרצח יהודים, היום לא מצליחים להרתיע אותו. היום הבונוס שלו, אם הוא יפגע ביהודי, ירצח או ינסה לפגוע, הוא כל כך גדול שזה משתלם לו. ואנחנו רוצים לשנות את זה עם סל ההרתעה.

בקשר לייצוג שלהם, לא יהיה להם כסף. יש את המוקד להגנת הפרט והקרן להגנת ישראל שדואגים להם שלמחרת הפיגוע רצים אליהם הביתה, ואנחנו יודעים את זה מהפיגוע שלנו. אחרי שלושה ימים הם הגישו ערער על הריסת הבית, שלושה ימים, זאת אומרת שלמחרת הם היו אצלו בבית. רצים להגן עליהם בהגנה שעולה מאות אלפי שקלים, כשאנחנו לא מסוגלים לזה, יש לנו את עורך בן ציון אדורם שעוזר לנו בהתנדבות ואני אומר לכם, מהיד לפה אנחנו בדברים האלה. אנחנו עושים את זה באפס תקציבים והם עושים את זה במיליוני שקלים. איך אומרים? מחוררים את המדינה איפה שהם יכולים, מהסודנים ועד נשות הכותל ויש להם תקציבים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה זה קשור לנשות הכותל?
הרצל חג'אג'
לא, שנייה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
היו"ר יואב קיש
תני לו לסיים. חברת הכנסת פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה להזכיר את נשות הכותל?
הרצל חג'אג'
מי מממן אותם? אנחנו יודעים גם, עזבי, אני לא אכנס לזה כי זה לא קשור באמת לדיון. אבל אני אומר, יושבים פה חברי כנסת מהרשימה המשותפת והם לא פה באים להגן על ערבים שומרי חוק, על מוסלמים שומרי חוק, על תושבים שומרי חוק, על מחבלים מורשעים. אין לנו שום דבר, לא נגד מוסלמים ולא נגד - - - אני גרתי ברמלה 20 שנה, 20 שנה עם ערבים, חייתי איתם, הלכתי לאירועים שלהם והכול ואני לא שונא אותם ואין לי כלום נגדם, אחרי שהרגו לי את הילדה. יש לי רק נגד המחבלים וכל הזמן ממסמסים את כל החוקים הקטנים בכל מיני דיונים כאלה קטנים ומוציאים את הנשמה.

הרי למה הדיון הזה? זה אחרי שבג"צ הוציא את המיץ אחרי עשרות דיונים. צריך לעצור את זה, צריך שיהיה סל הרתעה. איך אמרו בלבנון? אם תהיה מלחמה בלבנון יחזירו אותם לתקופת האבן, אני רוצה מחבל שעשה פיגוע או ניסה לעשות פיגוע, יחזור מבחינתי לתקופת האבן שלו, לעשרות שנים. ואתם תעשו את זה איך שאתם יודעים, בצורה המשפטית שלכם. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יואב, אני יכול רק מילה אחת?
היו"ר יואב קיש
לא, כולם דיברו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מילה, סמוך עליי.
היו"ר יואב קיש
זוהיר, מילה, ונגוסה, מילה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הרצל, אתה נוגע בנימי נפשי, הטרגדיה שלכם, נוגעת, אנושית, בכל אחד ואחד מאיתנו, שלא תחשוב שאנחנו לא בני אדם. אני חושב שאני רק יכול לגלות אמפתיה והזדהות טוטאלית עם הכאב שלכם, ואני לא מפקיע ממך אפילו את הדרישה הכי חמורה מכיוון שאתה חווית את הכאב. מה שברצוני להגיד לך זה שני דברים, אל"ף, עונשים קולקטיביים לעולם אינם פתרון.
הרצל חג'אג'
לא דיברתי על עונשים קולקטיביים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא, כי אמרתם גם בני המשפחה וכולם.
הרצל חג'אג'
בני המשפחה שתומכים. בוא אני אגיד לך משהו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, הרצל.
הרצל חג'אג'
עוד משהו קטן קטן.
היו"ר יואב קיש
לא, זוהיר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
והנקודה השנייה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, תודה, זוהיר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הנקודה השנייה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זוהיר, לא, מספיק.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני סיימתי. נקמה, אסור שתהיה בלקסיקון, אנחנו צריכים להאמין אחד בשני.
היו"ר יואב קיש
לא, בסדר, זה לא זה. הרצל, מילת סיכום, בבקשה.
הרצל חג'אג'
נקמה נראית אחרת לגמרי ממה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרתעה. אני דואג למשפחה היום שהולכת ברחוב ולא יודעת שהיא המשפחה השכולה הבאה, כמו הבחור הזה באריאל, כמו - - - לאלה אני דואג. אבל אני רוצה אך ורק במי שתומך בטרור ועשה טרור ותומך בפיגוע, אחרי שהוא היה גם, לא לפני.
היו"ר יואב קיש
תודה. הרצל ומירב, תודה רבה. החוק הזה, למי שלא מבין, לא מחוקק סתם, זה בדיוק לעשות את הדבר הזה, זה לייצר הרתעה ולהסביר לכל מי שרוצה לעסוק בטרור שיהיה לזה מחיר, שמדינת ישראל לא תשב מהצד ותשאיר זכויות סוציאליות כאלה ואחרות או תושבות, או אפשרות לחיות פה, למי שעוסק בטרור. חד וחלק. נשאלה השאלה של בג"צ וזה המענה.

יש לנו כרגע על הפרק דילמה אחת, חברים, וזה האם אנחנו נשארים בנוסח המקורי של ההצעה או שאנחנו עוברים להצעה השנייה, שבה יורדת חובת ההיוועצות עם היועץ המשפטי - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יורדת.
היו"ר יואב קיש
תיכף נשמע את תומר, אני רוצה לשמוע את דעתו. יורדת חובת ההיוועצות ובמקום זה נשאר הסכמת שר המשפטים ולתת - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
עוד הערה אחת.
היו"ר יואב קיש
לא, תן לי לשמוע את תומר ואז. אין זמן, תומר ואחרי זה הצבעה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עוד הערה קטנה, עוד תיקון קטן.
תומר רוזנר
אין להקל ראש בעמדה שמציגים לנו כאן נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה ואני באמת לא זוכר מקרים, לפחות בוועדה הזאת, שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע הודעה שבעיניי היא דרמטית בהקשר הזה. אני חושב שצריך להביא בחשבון - - - עמדתנו הראשונית, עמדתנו כייעוץ משפטי כמובן, הייתה לקבל את מה שהיועץ המשפטי לממשלה ביקש, שצריך הסכמה של יועץ, אני חושב שזו ערובה דיונית ראויה ומתאימה. אנחנו חושבים שכדי לתת מענה גם לדרישה של חברי הכנסת שלא לקבוע את הדרישה הזאת בחקיקה, למרות שהיא קיימת בנושא של האזרחות ומשם היא באה, כי בית המשפט הוא זה שהקביל בין המעמד של אותם תושבי מזרח ירושלים לבין אזרחות ואמר שמעמדם הוא מעמד שקרוב לאזרחות, ולכן, אני מניח שזה המקור להצעה הממשלתית בעניין הזה. משחברי הכנסת לא מקבלים את העניין הזה, אנחנו סבורים שראוי שייווצרו ערובות דיוניות חלופות. הערובות הדיוניות החלופיות שאנחנו חושבים שהן ראויות הן שלוש, מה שהצענו - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
חלופיות או מצטברות?
תומר רוזנר
לא, חלופיות להסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
שלוש שלך.
תומר רוזנר
כן. מה שאנחנו חושבים שראוי שייכתב בחוק שנדרשת היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נדרשת היוועצות עם הוועדה המייעצת והסכמה של שר המשפטים והנושא של עתירה לבית המשפט. אני חושב שבמקרה כזה האמירה הדרמטית של היועץ המשפטי, אני אומר, היא אמירה דרמטית ואם תרצו אני אסביר לכם גם למה אני חושב כך, כי זה ייתן לה מענה שהוא מענה חלופי שלא מביא את היועץ המשפטי לממשלה לשביעות רצון מלאה, אבל הוא נותן מענה חלופי שלדעתנו הוא ראוי והולם.

אני חושב שלהכניס את חובת ההיוועצות כחובה מפורשת בחוק, היא לא מעלה ולא מורידה מבחינתכם כחברי הכנסת מכיוון שממילא אין להניח שהן שר הפנים ושר המשפטים יקבלו החלטה ללא היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא רוצה בחוק, להגדיר אותו כרשות עצמאית. הוא חלק מהממשלה.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה. חברים, שמענו את היועץ המשפטי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
יש לנו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שתי הערות. לא, טעו. נניח בשאלת הקצבאות, החוק שמפנים אליו בביטוח הלאומי שולל אך ורק 50% מהקצבאות, הוא לא שולל קצבת בריאות, אלא רק קצבת ביטוח לאומי והוא מתנה בעשר שנות מאסר שנגזרו עליו. אז בואו - - -
קריאה
זה האיזון שנמצא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הבנתי, אבל זה לא מה שאמרתם לנו. אנחנו ביקשנו לייצר מצב שבו מי שפה נשלל לא מקבל קצבאות, לא 50% ולא תלוי בעשר שנות מאסר.
היו"ר יואב קיש
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מציע שאנחנו נתנה את זה עכשיו, כמו שהציע תומר, אנחנו נגדיר את זה כמעמד - - - איך קראת לזה?
תומר רוזנר
רישיון ישיבת ביקור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל שאפשר להאריך אותו, לא מוגבל לשנתיים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אז תחיל את זה גם על יהודים. אני לא מבין מה הבעיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה תושב, אין הבדל.
היו"ר יואב קיש
אין פה הפרדה בין יהודים לערבים. זוהיר, אתה כל הזמן עם זה. החוק הזה מתייחס למוסלמים, נוצרי, ערבי, יהודי - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הוא מתייחס למזרח ירושלים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל מי שהוא תושב.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הוא מתייחס למזרח ירושלים. באמת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היהודים הם אזרחים, הם לא תושבים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם יש יהודי שהוא תושב מבחירה כי הוא לא רצה לוותר על האזרחות ההולנדית שלו, אז זה גם חל עליו.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ואם יש ערבי שהוא אזרח ועוסק בטרור, החוק הזה לא חל עליו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא חל עליו, בדיוק.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה לא ערבים-יהודים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אני רוצה לשאול, בבקשה, אדוני היושב ראש - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אז מי נשאר? נשאר מזרח ירושלים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לגבי ההערה שלי, תומר, מה שאני אמרתי, שזה צריך להיות ברור בצורה מאוד מאוד מובהקת ולי זה לא ברור כרגע, איפה השיקולים של הראיות המנהליות אפילו. כרגע זה מאוד לפי ה - - -
היו"ר יואב קיש
מה לא ברור לך, חברת הכנסת פארן?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
'להנחת דעתו'. נאמר כאן על ידי משרד המשפטים שזה ברור שיש פה - - - כי אמרתי 'אין הרשעה', אמרו 'כן, יש - - -
היו"ר יואב קיש
טוב. חברת הכנסת פארן, חברים, הסיכום הוא כזה, הדיון הסתיים, אני הולך להגיד בדיוק מה ההצעה שעולה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
עוד שאלה אחת לפני ההצבעה. בסעיף (ב), 'החליט שר הפנים לבטל רישיון לפי הוראות סעיף זה וראה כי לאחר הביטול ייוותר אותו אדם בלא רישיון לישיבת קבע מחוץ לישראל', אני מבקש להוריד את המילה 'קבע'. למה אני צריך לדאוג שיהיה לו רישיון לישיבת קבע? אם יש לו רישיון ב - - -
תומר רוזנר
לא.
אמיר אוחנה (הליכוד)
למה?
אביטל שטרנברג
אנחנו מוסיפים בעיות חוקתיות להצעה.
היו"ר יואב קיש
עזוב, עזוב, אי אפשר - - - חבר'ה, עזוב.
תומר רוזנר
לא, כי אם יש לו במקום אחר - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא. הוא חייב מקום לשבת, אני משאיר את זה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
בסדר, אבל למה קבע?
היו"ר יואב קיש
חברים, עוברים להצבעה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, הסתייגויות דיבור, אני מבקשת בשם כל המחנה הציוני.
תומר רוזנר
אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה. חוץ מזה אין הסתייגויות, הדיון הסתיים.
אביטל שטרנברג
אפשר להבהיר לעניין סעיף 326?
היו"ר יואב קיש
לא, אני רוצה להסביר בדיוק מה הולך להיות כי אנחנו סיכמנו את הדברים ואני מעלה את זה להצבעה. הנושא הוא כזה. חברים, אנחנו עושים, בשינוי מהנוסח הקיים, חובת ההיוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה תרד, בנוסף אנחנו נוסיף שההסכמה נדרשת גם משר המשפטים, נוסיף את האפשרות לעלות ערכאה, כמו שהצעת, תומר - - -
תומר רוזנר
כן, רק בהקשר הזה אנחנו נבקש את רשות הוועדה, אם יהיה צורך אנחנו נבוא בדברים עם משרד המשפטים לגבי האופן של הניסוח. נבקש את רשות הוועדה שאם יהיה צורך לתקן את חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים בהקשר הזה ונתקן את התוספת בהקשר הזה, או סעיף בחוק זה, תהיה לנו רשות של הוועדה לעשות את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו מאוד לארג'ים איתך היום.
היו"ר יואב קיש
בסדר, ואנחנו מוסיפים. אני רוצה להגיד עוד פעם שמה שאמר חבר הכנסת סמוטריץ - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בהקשר של הבקשה של תומר, אני מבקש, כשנסמיך אותם לתקן את חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים גם להחיל את כל ענייני יהודה ושומרון שם בחוק.
יואב בן צור (ש"ס)
בדרך אני גם מסמיך אותך לטפל בחוק הגיוס.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, לגבי אישור השהייה, ידובר, כמו שאמרנו, באישור זמני שלא כולל אף זכויות סוציאליות.
אביטל שטרנברג
מה שיכול לעורר בעיה חוקתית.
היו"ר יואב קיש
אני מעלה להצבעה.
תומר רוזנר
רק דקה. קודם כל אומרת נציגת משרד המשפטים וצריך לשמוע את מה שהיא אומרת.
היו"ר יואב קיש
מה? היא דיברה הרבה.
אביטל שטרנברג
סעיף 326, כפי שציין בצדק חבר הכנסת סמוטריץ, עושה שלילה חלקית. זה האיזון החוקתי שנמצא ב - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם הייתם צריכים לציין את זה. אנחנו שאלנו אתכם, סמכנו עליכם, אתם לא אמרתם לנו אמת. סליחה שאני אומר את זה פה לפרוטוקול. היינו צריכים לבדוק את זה בגוגל - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, אמרתם שאתם בודקים, אמרתם שאתם לא יודעים, חזרתם עם תשובה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נתתם תשובה - - -
עמרי בן צבי
התשובה הייתה שזה חובה.
אביטל שטרנברג
ביקשנו לקרוא את הסעיף, לא רציתם לשמוע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא אמרתם שזה 50%, לא אמרתם תלוי בעשר שנות מאסר.
עמרי בן צבי
אנחנו ביקשנו רשות לקרוא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - לסמוך על האינפורמציה שאתם נותנים לנו כאן בוועדה?
אביטל שטרנברג
סליחה, אנחנו מוכנים להקריא את הסעיף מתחילתו ועד סופו. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, שהסעיף הזה מייצר איזון חוקתי. מהרגע שתישלל הזכות באופן טוטאלי אנחנו מוסיפים בעיה חוקתית נוספת לחוק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם מוסיפים? אנחנו מוסיפים, לא אתם. אנחנו מוסיפים בעיה חוקתית, אנחנו חושבים שהבעיה החוקתית - - -
היו"ר יואב קיש
אני מסיים. אין יותר, הדיון הסתיים.
אמיר אוחנה (הליכוד)
- - - הם צריכים לקבל קצבת אבטלה? יש בית משפט - - -
אביטל שטרנברג
אנחנו - - - לקרוא את ה - - - הוא לא יקבל קצבת נכות - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
שלא יקבל. זה מה שאנחנו רוצים. שלא יקבל. זה מה שאנחנו רוצים בדיוק.
היו"ר יואב קיש
חמש דקות הפסקה להתייעצות סיעתית ואז הצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:47 ונתחדשה בשעה 13:54.)
היו"ר יואב קיש
נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. הדיון הסיעתי הסתיים, אני מעלה להצבעה. יש רק נקודה אחרונה שרציתי להגדיר, זה נושא רישיון ישיבה, זה יישאר ככה רישיון ישיבה, אם יהיו בעיות נטפל בזה אחר כך, אנחנו לא נכנסים לשינוי המשמעותי, אם יש או לא, בעניין הזה. אנחנו מעלים להצבעה. לא הוגשו הסתייגויות חוץ מהסתייגויות דיבור - - -
תומר רוזנר
בנוסח יהיה הנוסח של רישיון ישיבה כפי שמוצע בהצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
כפי שמופיע בהצעת החוק יהיה רישיון ישיבה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אנחנו רשומים בהסתייגויות?
היו"ר יואב קיש
הסתייגויות דיבור, כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני.
היו"ר יואב קיש
כל חברי הוועדה יהיו רשומים להסתייגויות דיבור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, כל המחנה הציוני.
היו"ר יואב קיש
כל המחנה הציוני להסתייגויות דיבור.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הרשימה משותפת רשומה?
היו"ר יואב קיש
והמשותפת, להסתייגויות דיבור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שאלה, האם השינוי, במקום היועץ המשפטי לממשלה יהיה שר המשפטים? אני לא רואה את זה פשוט כתוב מולנו.
היו"ר יואב קיש
אמרתי בצורה הכי ברורה בדיון - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מצביעים עליה?
היו"ר יואב קיש
מצביעים על מה שאמרתי, על ההצעה שלי, שיורדת היוועצות עם היועץ המשפטי, במקום זה ייכנס הסכמת שר המשפטים ואפשרות עתירה ישירה למחוזי. אלה השינויים.
תומר רוזנר
תקריאי מי רשאי להצביע.
לאה קריכלי
חבר הכנסת אמיר אוחנה במקום בני בגין, חברת הכנסת נאוה בוקר, חבר הכנסת נגוסה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, חבר הכנסת אזברגה, חברת הכנסת יעל גרמן, חבר הכנסת אכרם חסון, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, חבר הכנסת יואב בן צור, חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת יעקב אשר, חברת הכנסת תמר זנדברג, חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחבר הכנסת זוהיר בהלול.
היו"ר יואב קיש
מי בעד החוק? שירים את ידו.
לאה קריכלי
שמונה בעד.
היו"ר יואב קיש
מי נגד?
לאה קריכלי
שבעה.
היו"ר יואב קיש
מי נמנע? אין. ההצעה התקבלה. תודה.

הצבעה

בעד – שמונה

נגד – שבעה

נמנעים – אין

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31) – אושרה.
היו"ר יואב קיש
הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים