ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/02/2018

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-11OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 971

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018), שעה 14:37
סדר היום
תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עמר בר-לב

מיקי לוי

רועי פולקמן

מיקי רוזנטל
מוזמנים
צפריר נוימן - עו"ד, היועץ המשפטי, הרשות לחדשנות
ייעוץ משפטי
שיר שפר

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018
היו"ר משה גפני
אנחנו בסעיף האחרון בסדר היום. תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018.
מיקי לוי (יש עתיד)
הצעה לסדר.

המאמצים שאנחנו עושים כאן בוועדה הם לא לחינם. הצלה של שדרות עם סנרג'י שטיפלנו כאן לא אחת עם חברת החשמל. נעשתה בדיקה ואכן יש הצפה של כבלים מתורכיה ועכשיו עצרו אותה עם היטל הצף של שר הכלכלה לפחות לחצי שנה. בעוד חצי שנה אני מבטיח לך שאני אבדוק את זה. אנחנו לא ניתן להם לייבא לכאן ולפטר בשדרות עובדים ממפעל סנרג'י לכבלי נחושת.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לך שמה שאמרת, נכון. מה שאומר לנו שאף פעם אסור להרים ידיים. תמיד צריך להתמודד עם העניין הזה. אני משבח את משרד הכלכלה בעניין של היטל ההצף לגבי סנרג'י כי זה באמת יציל את המפעל. אתה, חבר הכנסת מיקי לוי, יכול לזקוף את זה לזכות הוועדה כשאתה הערת על העניין הזה ואנחנו קיימנו דיונים. אני מודה על כך ואני רוצה שתגיד עוד משהו שביקשת ביום רביעי לגבי העובדים, או שאתה רוצה להשאיר את זה למחר.
מיקי לוי (יש עתיד)
נשאיר למחר.
היו"ר משה גפני
בסדר. בבקשה, התקנות. מי מקריא אותן?
צפריר נוימן
היועץ המשפטי של רשות לחדשנות. הנושא כאן הוא נושא של מתן העדפה גיאוגרפית באחד המסלולים החדשים שזאת רשות לחדשנות. החוק קובע שבמידה ורשות החדשנות מעוניינת לתת באחד המסלולים שלה העדפה, בעיקרון כל ההטבות ניתנות בכל הארץ ואם רוצים לתת העדפה גיאוגרפית, יש צורך לתת אותה באזורים של חוק עידוד השקעות הון, באזורי א' ו-ב'. אם סוטים מהאזורים האלה, יש צורך להגיע לאישור.
היו"ר משה גפני
אלה החממות.
צפריר נוימן
החממות הביו טכנולוגיות. בעקבות החלטת ממשלה שהתקבלה לחיזוק הצפון, אנחנו מביאים לאישור ועדת הכספים סטייה מאותו עיקרון של כל אזור עדיפות א' ו-ב' של חוק עידוד השקעות הון כי אנחנו מייחדים את זה רק למחוז הצפון. אנחנו נעשה הליך תחרותי לבחירה של הזכיין. הזכיין יכול להיות רק אם החממה תקום במחוז הצפון לפי ההגדרות של משרד הפנים, עם העדפה 1 עד 4 בדומה למענק צפון.
היו"ר משה גפני
אם אפשר להקריא.
צפריר נוימן
תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15לו(ג) לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984, לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת של מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

מתן העדפה אזורית

על הטבות לפי מסלול הטבה מספר 22 של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – חממות ביוטכנולוגיות, יחולו הוראות אלה:

תינתן העדפה אזורית להקמת חממה ביוטכנולוגית בעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות במחוז הצפון, המסווגות באשכולות פריפריאליים 1 עד 4 לפי מדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר משה גפני
למה רק במחוז הצפון? בדרום לא צריך את זה?
צפריר נוימן
בעקבות החלטת ממשלה לחיזוק הצפון, הממשלה ביקשה מאתנו לבדוק את ההקמה של חממה בצפון. כיום פועלת חממה אחת בנס ציונה שזכתה בהליך תחרותי, חממת פיוצ'רס, וכרגע, לאחר בקשת הממשלה וכספים שמיועדים לזה, אנחנו בדקנו את ההקמה של מחוז הצפון בלבד.
רועי פולקמן (כולנו)
בבאר שבע ובירושלים יש להם טיפול בנושאים האלה. יש כבר תכניות ביו טכנולוגיות גם בבאר שבע. גם בירושלים לאורך שנים יש מענקים מיוחדים לביו וזה כבר קיים. בבאר שבע היה מנגנון, המרכז הלאומי לביו, וגם תכנית הסייבר. עכשיו באים ואומרים שצריך בצפון.
היו"ר משה גפני
אני אומר לפרוטוקול. אנחנו עשינו אותו הדבר עת עשינו הטבות מס. עשינו לדרום מפני שהייתה בעיה בדרום ובצפון לא עשינו. בסוף נהריה נפגעה. בסוף, בסוף, אחרי שנה-שנה וחצי. צריך לקחת בחשבון שלפעמים זה טוב לעשות עכשיו מכיוון שזאת תמונת המצב. אני אומר גם ביקורת על עצמי. אנחנו עשינו את החוק הזה ונצטרך לתקן אותו.
אייל לב ארי
אם יהיה צורך לשנות את האזורים, יבואו.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אין ספק שעכשיו הצפון בבעיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אומר את זה לפרוטוקול כדי שנדע שבסוף יכולה לעבור שנה-שנתיים ופתאום יתברר שצריך לעשות את זה גם בדרום.
אייל לב ארי
אז יהיה צורך לשנות את התקנות.
צפריר נוימן
במסגרת הליך תחרותי להקמת חממה ייעודית בתחום הביוטכנולוגיה במחוז הצפון, תתאפשר הקמת שלוחה בנפת חיפה לחממה הביוטכנולוגית שתוקם כאמור במחוז הצפון.

לעניין תקנות אלה, מחוז צפון, נפת חיפה - אזורים הקבועים בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם שבתוקף מזמן לזמן לפי סעיף 3 לחוק סדרי המשפט, התש"ח-1948.
היו"ר משה גפני
יש שאלות?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כן. לא ברור לי העניין עם חיפה. זאת אומרת, קודם צריכים להשלים חממה בחיפה ואחרי כן לפתוח שלוחה?
צפריר נוימן
לא. קודם כל, החממה צריכה לקום במחוז הצפון עם העדפה לפריפריה רחוקה שזה 1 עד 4. יש אפשרות, אם החממה תרצה בכך, להקים שלוחה משנית שתקום בנפת חיפה בגלל בתי החולים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
שלוחה של החממה בצפון, שלוחה שלה בחיפה.
צפריר נוימן
כן. בחיפה.
היו"ר משה גפני
הצפון הרחוק יותר.

אייל, אפשר להצביע?
אייל לב ארי
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח-2018, נתקבלו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:46.

קוד המקור של הנתונים