ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/02/2018

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 33), התשע"ח-2018 , הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2017 (פ/4832/20)

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 568

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ד' באדר התשע"ח (19 בפברואר 2018), שעה 13:00
סדר היום
פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23)-פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) - לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

תמר זנדברג

חמד עמאר
מוזמנים
אריאל יוצר - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מירי כהן - סגנית ראש מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

סטפן אבו חדרה - ראש אגף תכן הבנייה, מינהל התכנון, משרד האוצר

שאול רבינוביץ - מינהל התכנון, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

בנימין ארביב - עו"ד, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

אורי דביר - אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם הירש - מנהל תחום ארצי, בריאות הסביבה, תכנון ובנייה, משרד הבריאות

טל זסק - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

אבנר עציון - מכון בקרה ניסים שוקר

הוגו שפנגנטל - מנכ"ל המכון לביקורת הבנייה הישראלי

אתי פלר - מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

יהושע שלמה זוהר

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע''מ) מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות

יובדל אלגד

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג) אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (שמות לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: תעשיית אבן וסיד)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23)-פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) - לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2018. ועדת הכנסת החליטה להעביר את הנושא אלינו ואנחנו רוצים למזג אותה בהצעה, בכפוף להודעה במליאת הכנסת מה שצריך לקרות היום כי ועדת הכנסת צריכה לקרוא את החלטתה במליאת הכנסת.
יעל גרמן (יש עתיד)
האם אנחנו לא מפצלים?
היו"ר יואב קיש
אני קודם רוצה למזג. תכף אומר לך מה אני עושה לגבי הפיצול. אני רוצה קודם כל למזג את הצעת החוק של גפני.
תומר רוזנר
הוא טעון אישור ועדת הכנסת.
היו"ר יואב קיש
ועדת הכנסת אישרה.
תומר רוזנר
היא אישרה להעביר את החוק אלינו.
היו"ר יואב קיש
כן. זה יחזור לוועדת הכנסת.

אני מעלה להצבעה את ההחלטה על מיזוג הצעת החוק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד המיזוג – פה אחד

המיזוג נתקבל.
היו"ר יואב קיש
המיזוג אושר. ההצעה התקבלה. החלטנו למזג. החלטת המיזוג תעבור לאישור ועדת הכנסת.

השלב השני, משרדי הממשלה, יש לכם כמה תשובות שביקשנו לקבל. האם נעשתה רי"ה ואם לא, למה לא וכיוצא בזה.
תמר זנדברג (מרצ)
אם אפשר גם לדעת מה העמדה של מרכז השלטון המקומי.
היו"ר יואב קיש
הדיון הסתיים. אנחנו עכשיו בשאלות.
תמר זנדברג (מרצ)
זו שאלה שנותרה פתוחה.
היו"ר יואב קיש
לא. הם מתנגדים. דיבר אתי היום חיים ביבס. הם מתנגדים להצעת החוק הזאת.
תמר זנדברג (מרצ)
זו הבהרה חשובה.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא היה לדיון.
אביעד נימקובסקי
לעניין רי"ה יש לנו תשובה. לא מדובר בשינוי רגולציה כלפי המפעל הספציפי. כלומר, מדובר בהעברת סמכויות מרגולטור מסוים לרגולטור אחר.
היו"ר יואב קיש
להבנתכם אין כאן עודף חקיקה.
אביעד נימקובסקי
אין כאן עודף חקיקה.
תומר רוזנר
רי"ה לא בודקת אם יש עודף חקיקה או חוסר אלא היא בודקת השפעות של השינוי ברגולציה.
היו"ר יואב קיש
הם טוענים שאין שינוי ברגולציה.
אביעד נימקובסקי
אין שינוי ברגולציה. זאת רק העברת סמכויות.
היו"ר יואב קיש
זה מה שהם טוענים. לגבי העסק הספציפי, הליך רישוי העסקים שלו אמור להתנהל אותו הדבר.
תומר רוזנר
אבל שמעת למשל בדיון בוועדה – אני לא רוצה להתווכח – שהרשויות המקומיות טוענות שזה ישפיע על הליך הרישוי כי למשרד הפנים אין את הנושא של תכנון ובנייה, כי יש השפעות רגולטוריות על שינוי הרגולטור וצריך היה לבחון אותן.
היו"ר יואב קיש
התשובה שלפחות קיבלנו לגבי רי"ה. מה לגבי יהודה ושומרון?
אביעד נימקובסקי
במסגרת החקיקה והכנת החקיקה לא ערכנו בדיקות לעניין ההשפעה של התיקון על החקיקה באיו"ש.
היו"ר יואב קיש
לא ערכתם.
אביעד נימקובסקי
לא ערכנו.
היו"ר יואב קיש
למה לא? זה לא חלק מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה היום?
קריאה
כן. הייתה החלטה. בגלל לוחות הזמנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לך עוד סיבה לפצל. אפשר יהיה לדון לעומק וגם לשקול את יהודה ושומרון.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לומר לגבי הנוסח, מה בכוונתי לעשות. ראשית, אנחנו סיימנו את הדיון ובדיון עלו גם הסתייגויות ונושא אחד החלטתי לקבל הוא בסעיף (ב), שזה הצוות המייעץ שהיום מורכב מהמנהל הכללי של משרד ראש הממשלה והוא היושב ראש, המנהל הכללי של משרד הפנים, המנהל הכללי של משרד האוצר. אני החלטתי להוסיף עוד שני אנשים לצוות הזה, את המנכ"ל של המשרד להגנת הסביבה והמנכ"ל של משרד הכלכלה. אלה שני האנשים שיצטרפו לצוות הזה.
קריאה
אולי תצרף את ראש הרשות לצוות הזה.
קריאה
אנחנו מתנגדים.
היו"ר יואב קיש
אתם מתנגדים. אני יודע שאתם מתנגדים אבל זה נעשה כדי לאזן. זו החלטה ברמה של הממשלה ולא של הרשות המקומית.
קריאה
אבל ראש העיר לא יודע מה הכי טוב?
היו"ר יואב קיש
אני אומר לכם מה בכוונתי לעשות לגבי החוק הזה. כמו שאתם רואים, החוק הזה מעורר לא מעט דיונים וויכוחים ודיברנו ארוכות אתמול על המשמעויות של החוק ועל האיזונים הנדרשים בין מצד אחד הצורך הלאומי לציבור ומצד שני הפגיעה בזכויות של הרשות המקומית והתושבים המקומיים. עשינו לא מעט איזונים לעומת הנוסח שהגיע בהתחלה מהממשלה ואני חושב שהממשלה גם לא לגמרי קיבלה את כל רצונה בעניין הזה.

מכיוון שאנחנו כבר סיימנו את הדיון, אני כן רוצה שההצבעות על הדבר הזה יתנהלו בנפרד מחוק ההסדרים, אני רוצה לפצל עכשיו את הפרק הזה. אני אביא אותו להצבעה ביום רביעי והוא יעלה למליאה בנפרד.
קריאה
יהיו עוד דיונים בוועדה?
היו"ר יואב קיש
לא. הדיונים הסתיימו. אני אומר לך מה עשינו בזה. ראשית, אפשר לא לפצל. אם הצעתי לפיצול לא תעלה, זה לא יפוצל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו תמיד בעד לפצל.
היו"ר יואב קיש
קודם כל, אפשר לא לפצל. אני נותן גמישות לחברי הכנסת להצביע במליאה לפי שיקולם לחלק הספציפי ולא להכניס את זה בחוק ההסדרים. זה משהו שאני חושב שיש לו חשיבות. יכול להיות שאנשים לא רוצים את זה והצעתי לפיצול לא תתקבל ואז זה ילך כמקשה עם חוק ההסדרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת להגיב.
היו"ר יואב קיש
את הדיון בהסתייגויות סיימנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להגיב לשני הדברים. ראשית, כמובן שאני שמחה, אני גם פניתי אליך ואני שמחה- - -
היו"ר יואב קיש
אני לא פתחתי את הדיון ואת ההסתייגויות. שיהיה ברור.
יעל גרמן (יש עתיד)
בדיוק. הבנתי טוב מאוד מה שאמרת. כשדיברתי אתך, אחד הדברים שאמרתי לך היה שמן הראוי לקיים על זה דיון הרבה יותר מעמיק מפני שהחוק הזה מבחינתי הוא חוק דרקוני שמשנה סדרי עולם, שמשנה באמת את היחס של שלטון מרכזי לשלטון מקומי ומשנה בכלל, להערכתי, אחד הדברים שהוא ישנה, הוא ישנה גם את היחס של המפעלים כלפי הרשות המקומית כי הם יבינו טוב שהרשות המקומית, לא צריך לספור אותה.
היו"ר יואב קיש
זה לא כל כך פשוט.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה רק חלק מהנימוקים. כידוע לך, אני אתמול הייתי בחוץ לארץ ולכן לא יכולתי להגיע.
היו"ר יואב קיש
למה לא אמרת לי את זה לפני כן? למה אמרת לי רק היום?
יעל גרמן (יש עתיד)
כי הייתי בחוץ לארץ מיום חמישי. אני לא ידעתי שזה יהיה ביום ראשון.
היו"ר יואב קיש
למה? זה פורסם.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. ביום חמישי קיבלתי הודעה שביום ראשון זה יהיה. אני כבר הייתי בלונדון. מצטערת.
היו"ר יואב קיש
היית צריכה לומר לי. לא משנה. לא דיברנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
יכול להיות. אני מצטערת שלא דיברתי אתך. על כל פנים, לי יש כמה דברים שהייתי רוצה להוסיף. דרך אגב, גם בני בגין לא היה, היום זה יום האזכרה של מנחם בגין.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל אתמול היה דיון וזה לא קשור.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא לא יכול היה להגיע. יש עוד כמה אנשים שהיו רוצים להביע את דעתם ולדבר ואולי גם להוסיף הסתייגויות. אני מבקשת ממך - דבר אחד בטוח והוא שלא יכולתי להגיש הסתייגויות - להצטרף להסתייגויות הקיימות.
היו"ר יואב קיש
את זה אני אאפשר.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר. זה מינימום. אני כן מבקשת שמכיוון שאתה כבר פיצלת וזה ראוי ויפה ונכון - -
היו"ר יואב קיש
עוד לא פיצלתי. העליתי הצעה לפצל.
יעל גרמן (יש עתיד)
העלית הצעה ואני כמובן תומכת בה, אני כן מבקשת לקיים עוד דיון כדי להשלים את הנימוקים.
היו"ר יואב קיש
לא יהיה עוד דיון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חושבת שזה רעיון.
היו"ר יואב קיש
אם את לא רוצה, לא נפצל.
תמר זנדברג (מרצ)
לא קשור אם אני רוצה או לא רוצה. אני שואלת מה המטרה.
היו"ר יואב קיש
אני הסברתי את המטרה. כשמגיע לחברי הכנסת חוק הסדרים והם עולים להצביע על חוק ההסדרים, מצביעים עליו כמקשה אחת.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו מודעים לזה.
היו"ר יואב קיש
שאלת מה המטרה ואני מסביר לך. אני אומר שאני מאפשר לחברי הכנסת להצביע בעד חוק ההסדרים ולהחליט האם הם מצביעים בעד או נגד ההצעה הזו בנפרד. זה היתרון היחידי שנוצר מהפיצול הזה.

אני מעלה להצבעה את בקשת יושב ראש הוועדה לפצל את הפרק הזה מחוק ההסדרים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפיצול – 8

הפיצול נתקבל.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה. הישיבה בעניין זה סגורה. ממשיכים הלאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, אני בכל זאת מבקשת שתשקול.
היו"ר יואב קיש
תודה. אנחנו עוברים לנושא הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10.

קוד המקור של הנתונים