ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/02/2018

צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 560

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ז בשבט התשע"ח (12 בפברואר 2018), שעה 12:30
סדר היום
צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
יואל ליפובצקי - מנהל מינהל, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

טניה גולדשטיין - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

ירדן אלון - מרכזת בכירה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אייל סיסו - רח"ט קונסולרית, משרד החוץ

יעלה ציטרין - עו"ד, משרד החוץ

שי גלברג-סומך - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ביין ותד - רפרנטית תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלי אבידר - מנכ"ל בורסה ליהלומים

איתן אלון - שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את בורסת היהלומים הישראלית
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הנושא על סדר היום: צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), התשע"ח-2018.
אלי אבידר
מנסים להוביל את המהלך הזה כבר כמעט שנה וחצי כאשר הייתה פנייה דרך השגריר ההודי שהיה בקשר עם אותם יהלומנים שהתלוננו שהם עוברים בעצם מסע כומתה בכל פעם לאשר ויזה. מדובר באנשים שמחזור העסקים שלהם יכול להגיע למאות מיליוני דולרים והם, כדי לקבל את הוויזה, לחדש כל שנה, עומדים כמו כל אזרח.
היו"ר יואב קיש
הם עוזרים גם לכלכלת הודו, לא רק לכלכלת ישראל.
אלי אבידר
בעיקר לכלכלת ישראל.
היו"ר יואב קיש
יותר מהודו?
אלי אבידר
בהחלט, כיוון שמרכז העסקים שלהם הוא כאן.
היו"ר יואב קיש
הם עובדים מפה? לא מפה לשם?
אלי אבידר
אלה ישראלים לכל דבר ועניין, יש אפילו חבר הודי בהנהלת הבורסה, הם מדברים עברית.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. לא הבנתי את זה קודם, אני שמח לשמוע.
קריאה
החברות רשומות פה בישראל.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אז מדובר על חברות שרשומות פה, שעיקר הפעילות שלהן היא פה בעצם.
אלי אבידר
נכון.
היו"ר יואב קיש
מישהו ממשרדי הממשלה רוצה להתייחס?
אייל סיסו
רק להוסיף דבר אחד.
היו"ר יואב קיש
שם לפרוטוקול.
אייל סיסו
אייל סיסו, משרד החוץ. אני רק אוסיף נקודה אחת, שהנושא הזה למעשה עלה על ידי ראש הממשלה ההודי, מודי, עוד טרם ביקורו בישראל ובביקורו בישראל, כחלק מבקשה לראש הממשלה שלנו, להסדיר את הנושא הזה. אלה חבר'ה שבאים, בעיקר, רובם, ממדינת גוג'ראט, שהיא המדינה שממנה הוא מגיע. יש פה עניין קצת יותר אסטרטגי מעבר לסיפור הנקודתי.
היו"ר יואב קיש
יפה. אני מאוד שמח שאנחנו עושים מהלך שיחזק את הקשרים בין ישראל להודו, שאין לו שום השפעה, רק השפעה חיובית, בוא נגיד ככה, אין לו שום בעיות מול מינהל האוכלוסין ורק השפעה חיובית על עסקים בישראל ועל הגישה שלנו לעולם. אני חושב שזה מהלך ראוי.

בבקשה, מישהו עוד רוצה להתייחס, לפני שאנחנו מקריאים? בבקשה.
גלעד קרן
אני מקריא מתוך נוסח שמונח לפניכם שנקרא 'נוסח מוצע לדיון' של היועץ המשפטי לוועדה. למעשה השינוי היחיד פה הוא שינוי נוסח בסעיף 3, אנחנו מציעים שינוי שהוא מתאים לנוסחים דומים שהוועדה עשתה בקשרים אחרים.
היו"ר יואב קיש
יש לכם הערה לנוסח? לא, אתם מקבלים את השינוי. אוקיי, אז בוא תקריא, בבקשה.
גלעד קרן
צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו), התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק). לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ולפי סעיף 17(ב) לחוק, לאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרה.1. בצו זה –

"יהלומן" – עובד זר שהוא מנהל פעיל ובעל 25% לפחות מהמניות בחברה הרשומה בישראל אשר לה:

רישיון בתוקף לפי סעיף 2 לצו הפיקוח על יהלומים יבואם ויצואם, התשל"ט-1979 (להלן – צו הפיקוח);

היתר שניתן לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, בהמלצת המפקח כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח, להעסקת העובד הזר האמור.

נסיבות מיוחדות וחריגות של עובד זר. 2.

יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו ייחשב לעניין סעיף 3א(ג1) לחוק כמי שקיימות בעניינו נסיבות מיוחדות של תרומת עובד זר, כאמור באותו סעיף.

פטור. 3

יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו פטור מהוראות סעיף 3א(ג1) לחוק לעניין התקופה המרבית להארכת רישיונו לישיבת ביקור, ובלבד שהארכת הרישיון כאמור תהיה לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

בן זוגו וילדו הקטין של יהלומן שהוא אזרח הרפובליקה של הודו שקיבל פטור לפי סעיף קטן (א), הנלווים לו, פטורים מהוראות סעיף 3(2) לחוק לעניין התקופה המרבית להארכת רישיונם לישיבת ביקור ובלבד שהארכת הרישיון כאמור תהיה לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.
היו"ר יואב קיש
יפה. קראנו. רק עוד שאלה אחת שאני רוצה להבין, אני שואל דווקא אותך, אלי, האם המגבלות שיש פה על הזהות, או מנהל פעיל ב-25% ורישיון, כל זה מכסה את הציבור שאנחנו רוצים לבוא לקראתו בעניין הזה?
אלי אבידר
בהחלט. אנחנו תומכים בזה במאה אחוז, גם המפקח על היהלומים נותן להם את הרישיון, זה דבר חשוב, זה איזה שהיא בקרה באמצע שהבורסה מאוד תומכת בה.
היו"ר יואב קיש
אין פה איזה שהיא בעיה שבגלל איזה קריטריון אנחנו בסוף נמצא את עצמנו רוצים לעזור ולא עוזרים.
אלי אבידר
לא.
היו"ר יואב קיש
יפה. מכיוון שרק אני פה אני מעלה את זה להצבעה. אני תומך בהצעה, ההצעה התקבלה פה אחד, בפה שלי בעניין הזה. מכיוון שזו החלטה לא כזו דרמטית אני מרשה לעצמי, אנחנו לא עשינו פה מהלכים דרמטיים, אבל עשינו מהלך נחוץ וחשוב לחיזוק היחסים עם הודו ולהורדת בירוקרטיה מיותרת מאותם אנשים שתורמים רבות לכלכלת ישראל.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

תיקון צו הכניסה להודו – אושר
היו"ר יואב קיש
תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים