ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/01/2018

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 667

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, ה' בשבט התשע"ח (21 בינואר 2018), שעה 15:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז-2016 (מ/1092)

דיון מחדש בסעיף 10(1), בנושא מתן רישיונות להפעלת מונית למי שיקבל רישיון להפעלת קו שירות כאמור בסעיף 14יח(1ב) לפקודת התעבורה.
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי – מ''מ היו''ר

יעקב אשר
מוזמנים:
מנכ"לית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - קרן טרנר

יועץ למנכ"לית, משרד התחבורה - אורי אפלבום

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה - חוה מרים ראובני

מנהל אגף בכיר תכנון תפעול ורישוי תח"צ, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דרור גנון

משפטן במח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דרור וגשל

רפרנט ביטחון פנים באג"ת, משרד האוצר - אסף וסרצוג

מוניות מרכז, ארגון מוניות השירות - ציון חדד

מנכ"ל מוניות הגיבורים, ארגון מוניות השירות - ציון אסולין

מוניות המרכז, ארגון מוניות השירות - אליהו אסולין

מוניות הגיבורים, ארגון מוניות השירות - יהודה אסולין

עו"ד, ארגון מוניות השירות - חיים כהן

מנכ"ל, ארגון מוניות השירות - הייתם עבד אלחק

הנהלה מוניות החלוץ ב"מ, ארגון מוניות השירות - אורי אברהם

הנהלה מוניות השרון, ארגון מוניות השירות - אלי אטלן

הנהלה מוניות כרמיאל ב"מ, ארגון מוניות השירות - מנאר איוב

מנהל, ארגון מוניות השירות - איציק אסולין

הנהלה מוניות תבל, ארגון מוניות השירות - אלעוברה אסעד

הנהלה מוניות אבו סנאן, ארגון מוניות השירות - סמי אסעד

הנהלה מוניות עמל, ארגון מוניות השירות - קובי אקהאוז

הנהלה מוניות קו 66, ארגון מוניות השירות - אורי דוד חי

הנהלה מוניות קדימה קלנווה טייבה, ארגון מוניות השירות - יעקב מבורך

הנהלה קווי מוניות מוסדרים בע"מ, ארגון מוניות השירות - דב מנדלסון

הנהלה מוניות לימון, ארגון מוניות השירות - בן בדרי

הנהלה מוניות ראשל"צ, ארגון מוניות השירות - שמעון דהרי

ראש גט טקסי, ארגון מוניות השירות - דני שפירו

הנהלה מוניות קו 164 פ"ת רחובות, ארגון מוניות השירות - חיים משה

הנהלה מוניות רחובות, ארגון מוניות השירות - יעקב עזרא

חבר טקסי מרכז, ארגון מוניות השירות - פנחס אייזן

מנהל קו 51 ת"א, התאגדות מוניות השירות הפעילות - יוני סוראני

מנכ"ל מוניות שי נתניה, התאגדות מוניות השירות הפעילות - משה מלול

חבר הנהלה, ארגון חברות ההסעה - רונן חיריק

גזבר, ארגון חברות ההסעה - אבינועם לוי

מנכ"ל מוניות המרכז, התאגדות מוניות השירות הפעילות - אריק חדד

מנכ"ל מוניות העיר אשדוד, התאגדות מוניות השירות הפעילות - אילן זיקרי

מנכ"ל קווים 4-5 ת"א, התאגדות מוניות השירות הפעילות - אבי גזית

מנכ"ל מוניות הטייסים, התאגדות מוניות השירות הפעילות - שלמה בורה

יועץ, התאגדות מוניות השירות הפעילות - עצמון אליאס

יועץ, התאגדות מוניות השירות הפעילות - אורי זליגמן

נציג הנהלה, מועצת המובילים והמסיעים - יהודה סודרי

נציג הנהלה, מועצת המובילים והמסיעים - יצחק אברהם

עוזר לסגנית ראש העיר, עיריית תל אביב-יפו - בר לביא

יועצת, סיעת מר"צ - מרים מיטל להבי

מנכ"ל יונייטד, דן, מפעילי התחבורה הציבורית - רון רפאלי

עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים - יונתן צויקל

יו"ר, ארגוני המוניות - יהודה בר אור

סטודנט מתלמד במשרד המשפטים - פיטר אנדרו פיליפס

מוזמן/ת - דוד בן עודד

מוזמן/ת - גל חן

מוזמן/ת - אייל דהרי

שדלן/ית - ליאור רוזנטל
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז-2016, מ/1092
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. יום ראשון טוב לכולם. גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשמת, דובר, אורחים נכבדים, גברתי המנכ"לית, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מתחילים את הדיון, כשאני מתכוון שהוא יהיה גם הדיון האחרון. אני רוצה להזכיר שב-26 בחודש, שזה או-טו-טו, אנחנו חייבים להעלות את הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית במליאת הכנסת, אחרת יפוג תוקפכם, וזה לא דבר שאנחנו יכולים להרשות אותו לעצמנו.

אני רוצה להזכיר שתי נקודות ואולי שלוש עכשיו, שעלו בדיון הקודם. אני לא מתכוון לחזור לדברים שכבר התקדמנו איתם. אני רוצה להזכיר שלוש נקודות שאנחנו צריכים לתת להן התייחסות. ביקשתי גם ממנכ"לית משרד התחבורה, הגב' טרנר, לתת עליהן את הדעת ולהתייחס.

העניין הראשון זה החידוד שביקש מר יהודה בר אור בעניין המעמד של אותו סעיף שהוא התקומם עליו. למרות שכולנו סברנו שהוא מספיק ברור, הוא ביקש לתת לו שלייקעס.
יעקב פרי (יש עתיד)
האם זה הסעיף של אמות המידה?
איתי עצמון
של מתן רישיון להפעלת מונית למי שיזכה בהליך - - -
היו"ר איתן כבל
בדיוק, שלא יבוא על חשבונם.

נקודה שנייה שאני רוצה להזכיר, וזו הפנייה של רונן חיריק, שמייצג את ארגון המובילים, שלא נמצא כאן.
קריאה
ארגון חברות ההסעה.
היו"ר איתן כבל
אני מתנצל. ארגון חברות ההסעה. הם ביקשו לקבל הבהרה לגבי נהגי מוניות שירות שעושים עבודות של שירותי הסעה לרשויות מקומיות וכו' וכו'. ביקשתי את ההבהרה הזאת.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא רק לרשויות מקומיות.
היו"ר איתן כבל
בכלל. אני רוצה להזכיר שטענתם היתה, מעבר לעובדה שכל אחד צריך לעסוק בתחומו, שזה מה שביקש יהודה בר אור, שספיישל זה ספיישל, מונית שירות היא מונית שירות והסעה היא הסעה – הטענה המרכזית שלהם היתה שתנאי הפתיחה של נהגי המוניות אינם דומים בכלל לתנאי הפתיחה של המובילים, אם זה במחיר רכישת הרכב וכו' וכו', כל אותם אלמנטים שהוזכרו בפעם הקודמת. גם על זה ביקשתי לקבל תשובות.

נקודה שלישית. נמצא כאן דודו גאליס מחברת דן, שירצה להעלות שאלה – לא ראיתי את עצמי מוסמך מספיק מקצועית כדי לתת את התשובה, למרות שיש לי הרגשה מה תהיה התשובה. איך אומרים? אני צריך לשים את הדברים כמו שהם. דודו מייצג את חברת ההסעות של דן, ויש להם חברת מוניות, הם קנו אותה בהרבה כסף לטענתם, מוניות בית שמש. האם הם יוכלו להשתתף כמי שיש להם חברת מוניות? אני רוצה להזכיר לכם את נקודת המוצא שלנו, שכוחות שהם כוחות גדולים ומרכזיים, שיכולים להשתלט על השוק, שהם חזקים בשוק, לא נאפשר להם גם בגלל ריכוזיות וגם בגלל עניינים אחרים להשתתף במכרז.

אלה הם פחות או יותר הדברים אשר אני מתכוון לקבל עליהם תשובות. ומכאן נמשיך בהקראה. אני רוצה להזכיר לכם שהנושא המרכזי שעומד לפתחנו הוא הוראות המעבר בין שני המצבים. אני כבר אומר לכם שאני מתכוון להתקדם עם התהליך הזה. מובן שלכל אחד תינתן האפשרות להתייחס לסעיפים.

שימו לב, כשאני אומר "להתייחס לסעיפים", הכוונה היא להתייחס לסעיפים, לא הרצאות – אנחנו כבר אחרי, אנחנו כבר שנה מרצים לעצמנו. אנחנו כבר לא בתהליך הזה – כדי שנוכל סוף סוף ובעזרת השם לסיים את התהליך הזה.

מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? בבקשה.
קריאה
איתן, אתה לא דן לגבי הפיצוי היום?
היו"ר איתן כבל
הוראות המעבר הן ההוראות שעוסקות בדיוק בתהליך הזה. לכן אמרתי שזו הלבנה הגדולה בתהליך הזה. בבקשה יעקב אשר, חברי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במסגרת האבולוציה של הדברים שקרו תוך כדי הדיונים, השאלה היא יותר לייעוץ המשפטי. בין המצב הקיים, שהיה עד היום – יכול להיות שהיה צריך לאשר אותו מחדש, המצב הלוא טוב שהיה – ובין השינויים עכשיו, האם יש איזה שינוי בהגדרה של הדבר הזה שנקרא "שירות מוניות"? ברגע שיש את הנושא של מכרזים כאלה או אחרים, או צורה כזאת של מכרזים, או נושא של התקנים מסוימים שצריך לשים כדי שיוכל לעבוד עם הרב-קו – בימים שבהם יעבוד הרב-קו, לפי מה שנאמר כאן בתחילת הדיון – השאלה אם ההגדרה נשארת אותה הגדרה, או שזה צריך להיות תחבורה ציבורית לכל דבר ועניין כמו אוטובוסים? מה השינוי שקרה בין קודם לעכשיו?
איתי עצמון
האמת שאני חושב שזאת שאלה שראוי שמשרד התחבורה ישיב עליה.
היו"ר איתן כבל
נכון. זאת לא שאלה ליועץ המשפטי. אני מבין את השאלה שלך. גברתי, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה היא מה יחול על זה הלאה? האם חלות על זה ההחלטות של היום או לא?
היו"ר איתן כבל
אדוני, השאלה שלך ברורה. בבקשה, גברתי.
קרן טרנר
אנחנו לא משנים את ההגדרה של מונית שירות. נכון, אנחנו משנים את המודל הפיננסי. נכון, מספר מוניות השירות ישתנה כמו שמשתנה מספר מוניות הספיישל, כמו שהשתנה בעשור האחרון מספר מוניות השירות. סביר שהמספר ישתנה, יגדל, יקטן, תלוי בקצב הוצאת המכרזים והתחרות. בתפיסה שלנו זו מונית שירות, היתה מונית שירות, תהיה מונית שירות, ואנחנו לא משנים שום דבר לגבי הכללים שחלים על מונית שירות. היא לא אוטובוס. זה לא אוטובוס, זה מפלס שירות אחר שנשאר מונית שירות.
מיטל להבי
והיא לא מסובסדת.
קרן טרנר
היא לא מסובסדת כמו אוטובוסים, רק תיקוף הרב-קו. הם לא מקבלים תשלום פר קילומטר, הם כן יכולים לעצור. זו חיה אחרת.
קריאה
זה לא שווה. לא שווה. סתם אתם דנים. סתם.
קרן טרנר
הדבר היחיד ששינינו שאנחנו לא נחייב אף אחד להתמודד במכרז - - -
קריאה
סתם אתם דנים.
היו"ר איתן כבל
חברים, מי שחושב שזה סתם והוא מבזבז את זמנו, יכול לצאת.
קרן טרנר
זו חיה תחבורתית שונה מאשר אוטובוסים. זה מפלס שירות אחר. מונית שירות תמיד היתה איפשהו בין מונית לתחבורה ציבורית אחרת, וככה זה גם לגבי העניין הזה. החקיקה הזאת לא משנה את ההגדרה לגבי מה זה מונית שירות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברגע שיש נושא התיקוף, האם התיקוף הזה נעשה מכוח תחבורה ציבורית? מכוח החוק של תחבורה ציבורית שקיים היום?
איתי עצמון
הפעלת הרב-קו לא מוסדרת באופן מלא בחקיקה היום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני יודע. זה מה שאני אומר.
חוה ראובני
גם לאוטובוסים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן אני שואל. אם יש תיקוף או הפעולות האלה, האם הן ממוקדות רק לנושא הזה, ואז בנושא הזה זה כמו תחבורה ציבורית?
קרן טרנר
השינוי במודל הפיננסי של הפעלת מונית שירות לא הופכת אותה לאוטובוס. מונית שירות זו מונית שירות. המודל הפיננסי שונה. תהיה שילוביות טובה יותר בימי החול עם התחבורה הציבורית הרגילה. אנחנו מנסים לפעול כמה שיותר כדי לעודד אנשים לעבור לתחבורה ציבורית. הפקקים בימי החול מטרידים אותנו, וכדי ליצור מוצר אטרקטיבי שינינו את המודל הפיננסי שיאפשר גם כיבוד הסדרי רב-קו ללקוחות הקבועים שלנו בתחבורה הציבורית, אבל זה לא הופך את זה למשהו שהוא לא מונית שירות. זה מונית שירות. המודל הפיננסי שלה השתנה, אבל זה מונית שירות, עדיין עם מספר ירוק ועם הרגולציה שחלה על מונית שירות, למעט כל מה שתיקנו כאן. כאן לא תיקנו את ההגדרה של מה זה מונית שירות, זו עדיין מונית שירות. בהיבט הזה אנחנו חושבים שהסטטוס קוו הוא - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיונים הראשונים שהיו דובר שהתיקוף של הרב-קו יהיה רק בימי חול.
קרן טרנר
זה בוודאי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה אם זה מתבסס על ההגדרה של הדברים או שזה רק רצון טוב או רצון רע, תלוי בעיני המתבונן?
קרן טרנר
משרד התחבורה הבהיר פה בוועדות שהוא הולך לפרסם מכרזים שבהם יתאפשר כיבוד הרב-קו בימי חול במוניות שירות. כשוועדת המכרזים תוציא מכרז, זה יבוא לידי ביטוי. לא שינינו חקיקה שהפכה את מונית השירות להיות אוטובוס או משהו כזה.
איתי עצמון
הנושא הזה לא מוסדר כאן בהצעה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא מוסדר בחקיקה, השאלה אם הוא יכול להיות מוסדר במכרזים ובתקנות.
היו"ר איתן כבל
זה מה שהיא אומרת.
קרן טרנר
אנחנו לא הולכים לשנות חקיקה.
היו"ר איתן כבל
מה שהיא אומרת לך בעברית – לא משנה אם אני מסכים או לא מסכים – היא אומרת שמבחינתה באופן ההתנהלות אין שינוי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש שישמעו את חוות-הדעת המשפטית, לא שאני לא סומך על קרן. התפעול של זה ברור לי. אני מבקש את חוות-הדעת של היועץ המשפטי של הוועדה או של היועץ המשפטי של משרד התחבורה.
היו"ר איתן כבל
הוא אמר שזה לא היה קיים עד היום.
איתי עצמון
זה גם לא קיים עכשיו בנוסח הצעת החוק. אין התייחסות לנושא הזה בהצעת החוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה, מה ההשלכה לגבי המכרזים? אתה נכנס פה למשל למכרזים, לשקיפות שלהם והכול. שאלה אחת פשוטה, האם במכרזים תהיה עדיפות לחברה שעובדת שבעה ימים בשבוע אל מול חברה שעובדת שישה ימים?
קרן טרנר
לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך משתלב הדבר הזה? אני מבקש את הדברים שנאמרו גם על-ידי השר וגם על-ידיכם פה בוועדה, פשוט לשמוע את זה מבחינה משפטית.
קרן טרנר
ועדת המכרזים תצטרך להיות שקופה לעניין השבת, כיוון שזה נושא שהיא תתערב בו ואף אחד לא יחויב, כמו שזה היום.
היו"ר איתן כבל
לפני שאני נותן לך, חוה ראובני, להתייחס אם תרצי – יעקב פרי.
יעקב פרי (יש עתיד)
גם לי היתה שאלה, כי בהוראות המעבר בסך-הכול אין התייחסות להכנסת הרב-קו באופן מיידי. הסתכלתי על עמדת נהגי המוניות, או מוניות השירות, והם מבקשים להכניס את הרב-קו, ואנחנו תמכנו בזה. אני לא מדבר כרגע על ימי חול או שבת, אלא להכניס את עניין הרב-קו באופן מיידי, ואתם גם מבקשים תקופת עבודה של שש שנים, אני לא אחזור על כל העמדה שלכם - - -
היו"ר איתן כבל
פרי, פרי - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
רגע. רגע.
היו"ר איתן כבל
תן לי לתקן אותך.
יעקב פרי (יש עתיד)
בבקשה.
היו"ר איתן כבל
אתה מחזיר אותי ל"ליל הצעקות". אני אחרי העניין הזה, אני גם לא מתכוון לפתוח את זה.
יעקב פרי (יש עתיד)
זאת לא כוונתי. אני רק שואל, אדוני היושב-ראש, איך אנחנו מוודאים – אם זה באמצעות תקנות, באמצעות תקנות - -
דרור וגשל
אין תקנות.
יעקב פרי (יש עתיד)
- - איך אנחנו מוודאים שהרב-קו נכנס באופן מיידי?
דרור וגשל
הוא לא.
היו"ר איתן כבל
הוא לא יכול להיכנס באופן מיידי.
יעקב פרי (יש עתיד)
אז ענית לי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה הוא לא יכול? פיזית?
היו"ר איתן כבל
טכנית. חבר'ה, הרי ידעתי שזה אחת מאבני היסוד המרכזיות. כדי שדעתי תשב על אדני ברזל, כי אני לא משחק פה עם מישהו, שתי ישיבות עשיתי על הדברים האלה וקיימתי דיון נפרד כדי לוודא. הדבר שכן התחייבנו שהפעולה של הוצאת המכרזים תהיה מהירה.
יעקב פרי (יש עתיד)
ענית לי. אני לא בטוח שהם יהיו מרוצים.
היו"ר איתן כבל
זה כבר היה.
יעקב פרי (יש עתיד)
השאלה השנייה נוגעת לנושא ששאלתי בישיבה הקודמת ולא נשארתי עד הסוף, אז אני לא יודע אם דנתם בזה. בנוסח הצעת החוק החדשה, בסוף הוראות המעבר כתוב: "תנאים להפחתת האגרה בעד רישיון להפעלת מונית במחצית, למי שעסקו בפועל בנהיגה במוניות בקו שירות ובלבד שלא היו בעלי עניין בתאגיד שהיה בידו רישיון להפעלת קו שירות". ואני שואל, מיהו בעל עניין בתאגיד?
לאה ורון
נגיע להוראות המעבר. זה סעיף 13, הוועדה עדיין לא דנה בו, חבר הכנסת פרי.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. תנו לי קודם לענות לשאלות.
חיים כהן
הוא התייחס למה שהמנכ"לית אמרה.
היו"ר איתן כבל
תן לי לסיים קודם כול חלק חלק, ונגיע לזה. חוה, בבקשה.
חוה ראובני
כל מה שאני יכולה לומר בקצרה מאוד, שאין בשום מקום בחקיקה הגדרה של מה זה תחבורה ציבורית. בסוף תחבורה ציבורית זה דברים שמדברים עליהם וההרכבים שלהם יכולים להיות טיפה שונים. לסוגים שונים של פעילויות יש היבטים, יותר או פחות, של תחבורה ציבורית. זה משהו יותר מודולרי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הסבסוד. סבסוד זה בדרך כלל בתחבורה ציבורית.
דרור וגשל
סבסוד לא הופך משהו לתחבורה ציבורית.
חוה ראובני
הסבסוד הוא לא הדבר היחיד שהופך משהו לתחבורה ציבורית.
היו"ר איתן כבל
גברתי, האם תוכלי, את או מי שתחליטי שישיב במקומך, להשיב על שלוש השאלות ששאלתי בפתיחת דבריי, כדי שנוכל להתקדם? אני אאפשר עוד שתי שאלות לסגנית ראש העיר, למיטל להבי, ולך, חיים, ונוכל להתקדם.
קרן טרנר
מי שיתמודד בחברה זו תהיה חברה שתוקם לצורך התמודדות באשכול הפעלת קווי שירות. כל מה שהחברה הזאת תעשה זה להפעיל אשכול של קווי שירות. אין כוונה שהיא גם תעסוק בהיסעים. זו באמת רגולציה אחרת, ענף אחר מבחינתנו.
איתי עצמון
סליחה. זה סעיף שעוד לא אושר.
היו"ר איתן כבל
לא משנה. היא מדברת ברמת העיקרון. העליתי שלוש שאלות עקרוניות. בבקשה.
קרן טרנר
לגבי החשש של יהודה בר אור, הרישיונות שיועמדו למכרז בסוף התקופה הם של המדינה, הם לא ניתנים לאף אחד, לא בחינם ולא בהנחה. מה שעשו בעשור האחרון זה לא מה שאנחנו עושים ברפורמה הזאת. זה יעמוד לרשות הזוכה במכרז כל עוד הוא מפעיל במכרז, ואז זה חוזר למדינה. זה נכס של המדינה שווה 240,000 שקל פר רישיון, זה לא מוענק לאף אחד.
יהודה בר אור
אני רוצה שזה יוסף.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נחדד את זה. נשים את השלייקעס בסעיף הזה.
יהודה בר אור
כמו שאת אומרת שיהיה כתוב.
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה.
יהודה בר אור
לא ביקשתי משהו אחר.
היו"ר איתן כבל
יהודה, תודה. מיטל, בבקשה.
מיטל להבי
המטרה של מוניות שירות זה 24/7, צריך להגדיר את הנושא של היום השביעי, גם אם הוא לא מגובה ברב-קו. זה דבר אחד. דבר שני, אני מעלה את החשש החוזר שלי שאזורים מוחלשים לא יקבלו שירות. כבר היום אני לא מבינה את נושא האשכולות. הוא כאילו לא מתייחס לבקשות שהעיריות העבירו למשרד התחבורה. אני לא מבינה את נושא האשכולות, כולל את הקווים הקיימים. הוא עולה על הקווים הקיימים ומשמיד אותם.
אלי אטלן
עולה על הקווים.
היו"ר איתן כבל
חברים, לא ביקשתי עזרה מאף אחד.
אלי אטלן
זו האמת.
היו"ר איתן כבל
תסלח לי. לכל אחד יש שאלה. היא שואלת על תל אביב - - -
מיטל להבי
אני לא שואלת על תל אביב, זו שאלה עקרונית. זו שאלה עקרונית לגבי כל הרשויות.
היו"ר איתן כבל
מיטל, הבנתי. אפילו אני הבנתי שיש שימוע, מפרסמים את הרשימה, ועדיין הדברים לא חלוטים. זה נאמר פה חזור ואמור. זה לא משהו - - -
מיטל להבי
בתור אחת שכותבת למשרד התחבורה חמש שנים, ציפיתי לא לראות בשימוע של האתר אינטרנט מה שהם עונים לי, קצת התייחסות למישהו שהשקיע והגיש תוכניות מפה ועד הודעה חדשה. אני לא רואה קווים ליפו, אני לא רואה כמה דברים - - -
היו"ר איתן כבל
מיטל להבי, את נכנסת כאן לדיון שאני מבין אותו, ייתכן ונצטרך לשוחח עליו פה, אבל ליישום החוק הוא בשלב אחר, הוא לא החוק הזה. חזרנו ואמרנו שבתהליך המתקיים יש שימוע. יש מי שיטען שלא שמעו אותו, כן שמעו אותו, כן קיבלו את דבריו, לא קיבלו את דבריו, זה לא הדיון כאן, ברגע הזה. הוא לא מתקיים ברגע הזה. לא השבת לי עדיין על חברת דן.
קרן טרנר
אנחנו מחויבים להליך שוויוני, פומבי, שמתייחס גם לתחרות בענף וגם מנקד את נושא הניסיון. ועדת המכרזים תצטרך לקבוע איך עושים את זה, האם חברה בת שמפעילה מונית שירות. זה נושא לוועדת המכרזים. צריך להגיד שההליך הולך להיות פומבי, שוויוני. אם מפעילים היום מונית שירות, מהניסיון המועט שלי יהיה קשה לומר שהם לא מפעילים מוניות שירות.
שלמה בורה
לא שמענו - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, לא פתחתי את זה לשעת שאלות.
שלמה בורה
לא שמענו מה היא אמרה בסוף.
אילן זיקרי
חברת הסעה תצטרך להפעיל חברה בת כדי להפעיל אשכול אם היא תזכה בו?
קרן טרנר
מי שיזכה בכול זו חברה חדשה שמפעילה את האשכול. הניסיון נגזר מהניסיון בהפעלה הקודמת. כמובן אם זו חברה בת של אחת ממפעילות התחבורה הציבורית, לעניין הריכוזיות והתחרותיות בענף, ברור שנתייחס למגבלות שחלות על הקבוצה. לא יכול להיות שדן או חברה בת תפעיל מוניות שירות באזור תל אביב ששם היא פועלת, כך בהתאמה לגבי שאר החברות.
שלמה בורה
אפשר לדעת מה המגבלות, קרן?
היו"ר איתן כבל
אי-אפשר.
שלמה בורה
למה אי-אפשר לדעת מה המגבלות?
קריאה
- - -
שלמה בורה
למה אני לא צריך לדעת מה המגבלות?
היו"ר איתן כבל
חברים, תודה רבה.
בן בדרי
מה שיצא פה שארגוני המוניות עבדו על הסובסידיות יופי בשביל אחרים.
קריאה
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
חברים, תודה רבה לכם, שמעתי. היה לכם זמן להטעין את עצמכם מהדיון הקודם לעכשיו, וכל אחד בא מהמקום שלו. הדברים כבר ברורים, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. בכל הכבוד, אני רוצה להזכיר ולא בהתרסה, שכל מי שיושב פה מייצג קבוצה, מייצג אינטרס, וזה בסדר גמור, אין לי טענה - - -
שלמה בורה
למה? על הגנה יש קונצנזוס.
היו"ר איתן כבל
לא, לא, לא.
שלמה בורה
על הגנה יש קונצנזוס בין כולם.
היו"ר איתן כבל
בורה.
שלמה בורה
הבטחת לנו את זה חמש-שש ישיבות.
היו"ר איתן כבל
בורה, תסלח לי.
שלמה בורה
חמש ישיבות - - -
היו"ר איתן כבל
תסלח לי, בורה. למה אני עדיין לא עומד בזה? תסלח לי.
אילן זיקרי
איפה זה בא לידי ביטוי?
היו"ר איתן כבל
תסלח לי. עוד לא הגענו - - -
אילן זיקרי
אנחנו מחפשים לראות איפה ההגנה באה לידי ביטוי.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, אני אסגור את הדיון. תקשיבו טוב טוב. תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר לכם, אני אומר את זה גם לחברי הכנסת. אני אסגור את הדיון ואני לא אכנס אותו עד אחרי ה-26, שאף אחד כאן לא יטעה. יש גבול כמה אפשר ללחוץ.
שלמה בורה
תן לנו תשובה, איתן.
היו"ר איתן כבל
תסלח לי. מי זה דיבר כאן?
שלמה בורה
אני. תן לנו תשובה.
היו"ר איתן כבל
בורה, עוד פעם אחת ואני אוציא אותך. אני יודע לתת תשובות.
שלמה בורה
על מה תוציא אותי?
היו"ר איתן כבל
אל תפריע לי.
שלמה בורה
אני נלחם על הבית שלי. אתה רוצה להוציא אותי? חמישה-שישה דיונים אתה אומר לי "הגנה", עכשיו אני מגיע לרגע האמת, אתה אומר שאין הגנה? איפה בחוק מופיעה הגנה?
היו"ר איתן כבל
תסלח לי, אני אמרתי שאין - - -
שלמה בורה
אין פה הגנה. אני לא רואה אותה. זה מה שאתה אומר, ששמת הכול במכרזים - - -
גבי צלקה
שיגידו לנו א', ב', ג'. מה ההגבלות לחברות הסעה?
שלמה בורה
איפה אנחנו פה?
היו"ר איתן כבל
בורה, אני עונה לך ואני עונה לך ממוניות אשדוד. עוד פעם אחת תפריע לי, אני אוציא אותך.
גבי צלקה
לא, אני אשקלון.
היו"ר איתן כבל
אני מתנצל. זה ליד.
גבי צלקה
שואלים שאלות.
היו"ר איתן כבל
אני רציני. תקשיב טוב טוב. אני חוזר ואומר, אמרתי את זה, בורה, גם בדיון הקודם, ובגלל זה גם הנציג של הממונה על ההגבלים אמר את הדברים בצורה ברורה. אמרתי וחזרתי ואמרתי שלא נאפשר – הנה, יושב פה דודו גאליס, שלא אוהב את ההחלטה הזאת – שלא נאפשר לכוחות הקיימים להשתלט על השוק. אמרתי את זה, והכנסנו את זה לחוק.
שלמה בורה
נכון, אבל - - -
היו"ר איתן כבל
שנייה. הכנסנו את זה לחוק. אני מצטער שעדיין לא כתוב מי החברה הזוכה...
שלמה בורה
לא זאת הכוונה.
היו"ר איתן כבל
אמרנו את זה. זה כתוב בחוק.
אבי גזית
איתן, קרן אמרה שדן לא יוכל להתמודד בתל אביב, הוא יתמודד בבאר שבע ואגד יתמודד בתל אביב.
יהודה בר אור
- - -
אבי גזית
עכשיו היא אמרה את זה.
היו"ר איתן כבל
היא אמרה משהו אחר.
שלמה בורה
היא לא אמרה משהו אחר.
היו"ר איתן כבל
אתה אל תגיד לי, אני שמעתי אותה.
מיטל להבי
בואו נבין מה היא אמרה.
היו"ר איתן כבל
היא אמרה דבר אחר לגמרי. היא אמרה שבמקום שבו הוא בעל השליטה, קודם כול בוודאות הוא לא יכול להתמודד.
שלמה בורה
נכון. נכון.
היו"ר איתן כבל
היא אמרה את זה. לגבי מקומות אחרים, שבהם הוא כבר פעל, יש אמות מידה נוספות. הוא צריך לעבור את הגודל, את הריכוזיות – כל אותם אלמנטים שהוא בנקודת מוצא חלש. אתם כאילו החלשים, אבל הוא הופך להיות חלש בנקודת המוצא הזאת, כי יש עליו ריכוזיות של הקבוצה שלו שלכם אין. היא חזרה ואמרה את זה אלף פעם. אתם מתנפחים ומתנפחים, כי אתם לא מקשיבים. אני כאן מגן עליכם, גם מול דן ואגד.
שלמה בורה
תחזיר את התקנות של המכרזים לפה.
היו"ר איתן כבל
לא, לא, לא.
שלמה בורה
תחזיר אותן לפה. תגן עלינו באמת.
היו"ר איתן כבל
בורה.
שלמה בורה
תגן עלינו באמת, תחזיר אותן לפה.
היו"ר איתן כבל
בורה, תקשיב טוב טוב. אם אתה צווח עליי כך - - -
שלמה בורה
לא צווח, אני בלי רמקול.
היו"ר איתן כבל
בורה, לא יקום ולא יהיה. זה נגמר. הבהרנו בחוק. בחוק.
שלמה בורה
ב-2005 החזירו את זה לפה. למה עכשיו אתה לא מחזיר את זה?
היו"ר איתן כבל
בורה, שמעת אותי? שמעת אותי? אל תפריע לי להגן עליכם. שמעתם אותי? אני זה שמגן עליכם. מספיק עם זה, אני האיש שמגן עליכם, שומר עליכם. זה הכול. יש גבול, כבר אמרתי לכם את זה. אי-אפשר שכל אחד יבוא עם סרגל הטווחים שלו. אני זה שהכנסתי את עניין הריכוזיות והכנסתי את הניסיון שלכם, וזה בחקיקה ראשית, לא בתקנות. חקיקה ראשית. אתה יודע מה המשמעות שזאת חקיקה ראשית?
שלמה בורה
שלא יוכלו לערער על זה.
היו"ר איתן כבל
לא תלויים ברצון של מאן דהוא. יותר מזה?
אבי גזית
למה הוועדה ויתרה על התקנות?
היו"ר איתן כבל
אל תתחיל איתי, בבקשה. אני רוצה להזכיר לך, יושבים פה ראשי איגודים. חבר'ה, אל תתבלבלו. אל תתבלבלו, אתם לא כל נהגי המוניות, אתם קבוצות כוח לא פחות. מי יותר, מי פחות, וזה בסדר גמור, אבל אל תמשכו את החבל יותר מדי. אני מנסה לתת לכם את כל הכלים, בעיקר לטובים שבכם. אין לי ספק שהטובים בכם גם יוכלו להיות חלק בלתי נפרד. אי-אפשר עכשיו לעקם את התהליך.
שלמה בורה
איתן, אנחנו מאמינים לך - - -
היו"ר איתן כבל
אתה לא. אם אתה שואל - - -
שלמה בורה
מאמינים לך, אבל אנחנו רוצים שתמשיך לשמור עלינו ותביא את התקנות לפה. זה מה שאנחנו רוצים.
היו"ר איתן כבל
אמרתי את הדברים. די. אייל.
שלמה בורה
תמשיך לשמור עלינו.
היו"ר איתן כבל
אייל, בבקשה.
אייל דהרי
אני רוצה להעיר בנושא הסעות, שזה נושא שאני מתעסק איתו במוניות השירות. רוב תחנות המוניות מתפרנסות גם ממתן הסעות לתלמידים בשעות הבוקר, בין 07:00 ל-08:00 - - -
היו"ר איתן כבל
אלוהים ישמור.
אייל דהרי
דקה. לא סיימתי. המנכ"לית פסלה את זה על הסף. אני רוצה להבין למה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
סליחה, גברתי. תסלחו לי. אייל, הייתי מציע לך אם היה לך שכל, סליחה על הביטוי הלוא פרלמנטרי, לומר לי את זה אחר-כך במקום אחר. היית אומר לי: דבר אתי, בוא נראה איך אתה עוזר לנו בעניין הזה. כשאני צריך אותך, אייל, בשיא של התנועה, שזה 07:00, 08:00, 09:00, אתה אומר לי שבזמן הזה תלך ותסיע מישהו אחר?
אייל דהרי
גם וגם.
היו"ר איתן כבל
אין. תסלח לי. תגיד לי, אייל – נו באמת, לפחות על זה נאמר אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה.
אייל דהרי
נתת לי הרבה מחמאות, אתה צודק... אבל בסוף גם אני צודק.
היו"ר איתן כבל
זה דיון אחר. שאלה אחרונה באמת.
קריאות
- - -
קריאה
רציתי לשאול שאלה.
היו"ר איתן כבל
אדוני, אין בעיה. נחכה עד ה-26 לחודש, עד שתשאלו את השאלות.
איתי עצמון
- - -
היו"ר איתן כבל
זו בעיה שלך?
איתי עצמון
לא.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. גם לא שלי. נמשיך עד ה-26... קבעתי לעצמי עד השעה 19:00 גג. סיימנו – סיימנו. לא סיימנו - - -
לאה ורון
18:00, אדוני.
היו"ר איתן כבל
18:00, גברתי? 18:00. תודה. בבקשה, אחרון, חוץ מחיים כהן.
קובי אקהאוז
רציתי לשאול לגבי הסעיף הקודם. אני מנהל מוניות עמל, קו נתב"ג, חיפה – תל אביב. רציתי לשאול איזה מנגנון פיקוח יהיה על קווי השירות האלה שיחלקו אותם בחינם לחברות שיזכו? ואיזה פיקוח יהיה שהם לא יזלגו לשוק החופשי ויסחרו בהם?
היו"ר איתן כבל
תודה. חיים, בבקשה.
חיים כהן
המנכ"לית דיברה על מספר קווי השירות, אם יגדל או יקטן. אני יודע שבחקיקה הקודמת היו קריטריונים שמאפשרים שמספר קווי השירות יגדל. זאת אומרת, צריך לכתוב שברגע שיהיה צורך תעבורתי, מספר קווי השירות יגדל. אני מציע את הדבר הזה.

דבר שני, בעניין האשכולות. אנחנו יודעים שיש היום הרבה תאגידים שיש להם אשכולות משלהם או תאגידים שמפעילים קו שירות יחיד. אני חושב שצריך לתת שיקול דעת למשרד התחבורה גם להוציא למכרז קווי שירות ספציפיים, ולא דווקא רק באשכולות, כדי להגדיל את ההיצע.
היו"ר איתן כבל
זה לא סותר לדעתי.
איתי עצמון
כתוב גם וגם.
היו"ר איתן כבל
כתוב גם וגם.
חיים כהן
ברגע שהיא אמרה אשכול, שיהיה ברור - - -
קרן טרנר
זה יכול להיות אשכול קטן.
היו"ר איתן כבל
זה כתוב בחוק שחור על גבי לבן, זה לא בידיים שלו.
חיים כהן
זה לא חייב להיות רק - - -
היו"ר איתן כבל
אישרנו את זה, זה או או.
חיים כהן
עניין אחרון בעניין האפשרות להשתתפות של התאגידים הגדולים. מניסיון העבר כל התאגידים הגדולים בסופו של דבר השתתפו על-ידי חברות בת, לכן צריך שיהיה ברור שחברה בת תחת התאגיד, דינה כדין התאגיד עצמו, ואז אפשר יהיה לפקח על זה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבהיר, חברות וחברים. אם עכשיו דן או אגד יקימו ב"ואדוז" חברה בת בשם "דגדן" ונצטרך עכשיו להתחקות - - -
חיים כהן
לא, לא.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. אני חושב שאמרנו את הדברים בצורה מפורשת, ואני לא חושב שחברה בסדר גודל של דן או אגד או כל חברה אחרת תסתכן בתהליך הזה.
חיים כהן
זה מה שהיה פעם.
היו"ר איתן כבל
כתוב פה: חייב להתאגד בישראל. יש כאן את כל - - -
קרן טרנר
מה שאתה אומר זו החקיקה הישראלית. ברור שמתייחסים לחברה בת לעניין הריכוזיות וההגבלים העסקיים. זה החוק הישראלי.
חיים כהן
בפעם שעברה זה לא היה ככה.
היו"ר איתן כבל
זה לא דומה. חיים, שכח ממה שהיה. אחרון באמת.
אלי אטלן
במכרז חברת ההסעות שתלבש את שמלת המוניות צריכה רישיון שירות, הנהג צריך רישיון מונית. אנחנו למדנו בשביל להיות נהגי מוניות, ואם חברת הסעות - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, יפה מאוד שכל אחד דואג כל-כך לקבוצה השנייה. החלוקה היא חלוקה ברורה. מי שנהג ת"פ יהודה בר אור, שהם נהגי מוניות ספיישל, הוא נהג מונית ספיישל. מי שקיבל רישיון במכרז לפעול כנהג שירות, הוא נהג שירות בקווים שבהם הוא זכה. מי שנמצא תחת הכללים של נהג הסעות, הוא תחת הכללים של נהג הסעות, מרכישת הרכב ועד האופן שבו הוא פועל. חברות וחברים, אלה הדברים.

משפט אחרון ונתחיל את ההקראה - - -
מיטל להבי
לא קיבלתי תשובה לשאלה האם האשכולות דורסים את הקווים הקיימים.
היו"ר איתן כבל
אמרתי שזה לא הדיון פה, יקירה. זה לא הדיון עכשיו. אני רק רוצה להבהיר דבר אחד, כי אנשים פה קצת מתבלבלים, ואמרתי את זה גם לחברים שלי, שכל המהלך הזה התחיל מהמקום של איך אנחנו דואגים לתת מקסימום שירות לאזרח, וזה התפקיד שלנו, חברי הכנסת. זאת נקודת המוצא. אתם ודומיכם, אתם משמשים את הכלי של החיבור, כל אחד בתחום שלו, בין הרצון של המדינה לבין אזרחי מדינת ישראל.

זה בסדר שכל אחד בא ושואל אותי. הדאגה שלכם לפרנסה שלכם היא דאגה לגיטימית, רק שאני שוב חוזר ואומר לכם שהממשלה הזאת רצתה לדרוס על הראש שלכם. אני אזכיר לכם את זה, חבר הכנסת פרי.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון.
היו"ר איתן כבל
זה היה. כשאמרו לי לדאוג, נזכיר תמיד תמיד שלפני שבורה או כל אחד אחר רוצה להגיד את המשפט, יש מישהו מולו שעושה: כן, כן, בורה צודק. רק שבורה, המוח שלו סלקטיבי, הוא זוכר רק את מה שהוא רוצה.
שלמה בורה
אמרת שתביא לפה את התקנות של המרכזים. תשמור עלינו באמת, תביא רק אותן לפה.
היו"ר איתן כבל
בורה, כפרה עליך, לפני חודשיים גם את זה לא היה להביא.
שלמה בורה
נכון.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. סתם אני מזכיר לאדוני מה היה כשהוא משוחח עם נוסע משועמם.
איתי עצמון
לא היה כלום.
היו"ר איתן כבל
היתה שממה. שממה. כלום. לא קווים, לא כלום, שממה. חלקכם באתם לאיים עליי שאתם הולכים ללשכה לחתום, כי אמרתם שממילא לא כדאי להיות נהג מונית שירות. אני אזכיר. היפה בפרוטוקול שהוא לא שוכח.
אבי גזית
אני לא בטוח שהיום זה כדאי.
היו"ר איתן כבל
יכול להיות. אני אגלה לך סוד, אל תגיד את זה בקול, יש כאלה שישמעו ופשוט הם ירצו. אתה עדיין השחקן הכי חזק.
אבי גזית
הכי חזק והיום מוחלש מאוד מאוד מאוד מאוד.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע. אתה אומר שאם אתה לא מקבל את האישור, זה חלש?
אבי גזית
ברור. המספרים מופקדים במשרד הרישוי, זה לא שאני מספר סיפורים. משרד התחבורה יכול לראות את זה על המסוף.
היו"ר איתן כבל
תודה.
בן בדרי
החברה האלה מפעילים - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
סיימנו. סיימנו. סיימנו. בבקשה, איפה אנחנו אוחזים?
חיים כהן
היא לא ענתה לי על השאלה.
היו"ר איתן כבל
היא ענתה לך.
חיים כהן
לא. לגבי העובדה שיהיה סעיף שאפשר יהיה לדרוש שיוקמו קווים חדשים. ברגע שיש צורך תעבורתי, ניתן יהיה לקלוט - - -
חוה ראובני
אין סעיף שמונע את זה.
היו"ר איתן כבל
אין סעיף שמונע את זה, חיים.
קרן טרנר
אחרי שמישהו זוכה באשכול מסוים, תהיה גמישות מסוימת באשכול, ואחת לשנה גם יהיה אפשר לתקן ולעשות שינויים באשכול. זה לא יהיה מאשכול של שני קווים ל-80 קווים, אבל שינויים בהיקף מסוים יוכלו להיות.
חיים כהן
עכשיו הנציגה מיפו אומרת: אני רוצה קו בתוך יפו למשל, יש שם בעיה תעבורתית. יגידו בשכונות בפריפריה: רוצים - - -
קרן טרנר
בתוך האשכול הזה גמישות מסוימת תינתן אחת לשנה.
היו"ר איתן כבל
אדוני היועץ, בבקשה.
איתי עצמון
אני גם רוצה להשלים - - -
חיים כהן
זאת אומרת, יהיה לנו standing - - -
היו"ר איתן כבל
הוא עונה לך.
איתי עצמון
רגע. בסעיף 14טז, שבו נקבעים השיקולים בקביעת הרשימה, כתוב במפורש שהמפקח על התעבורה יתחשב בצורך במתן שירות באמצעות קווי שירות למוניות באזורים מסוימים, בשים לב לצרכים ציבוריים, לאמצעי תחבורה ציבורית חלופית הקיימים באזורים אלה ולקווי שירות שהופעלו לפי רישיון שניתן בהתאם לסימן זה. כלומר, מסגרת שיקול הדעת קבועה כאן בחוק.
יעקב פרי (יש עתיד)
אדוני, זה עונה לחלוטין על השאלה שלך.
אורי אברהם
אלי התכוון לשאול שאלה מאוד שאלתית, הוא לא שאל אותה נכון.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אורי אברהם
מה ההגדרה של הנהג שיצטרך לעלות על רכב כזה של זכיין במכרז? האם נהג אוטובוס, נהג מונית או נהג פרייבט?
קרן טרנר
מה היום?
אורי אברהם
היום אנחנו נהגי מוניות.
קרן טרנר
אז גם מחר.
אורי אברהם
גם שם זה יהיה מונית?
קרן טרנר
ודאי.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. אין שינוי. תודה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, אני חייב - - -
גבי צלקה
לא, לא. שאלה. שאלה חשובה.
היו"ר איתן כבל
לא. אין חשובה - - -
גבי צלקה
נתת לכולם, אתה לא נותן לי.
היו"ר איתן כבל
די. סיימנו. סיימנו.
גבי צלקה
לגבי אשכול. לגבי אשכול.
היו"ר איתן כבל
אני לא מתעסק באשכולות עכשיו.
גבי צלקה
אבל זאת שאלה חשובה.
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא חשוב עכשיו. באשכולות נדון בנפרד.
גבי צלקה
שאלה חשובה. אתה יודע למה אשכול? יש למשל מרחב רחובות, אני רוצה לדעת מי יכול להתמודד על המרחב הזה. אתה יכול להתמודד על קו אחד או - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא ועדת מכרזים.
גבי צלקה
אז מה אנחנו עושים פה?
היו"ר איתן כבל
אני לא מכריח אותך.
גבי צלקה
אנחנו רוצים תשובות על הדברים האלה.
היו"ר איתן כבל
זאת חקיקה ראשית, אלוהים.
גבי צלקה
מה אנחנו נדע? מה אנחנו יודעים?
היו"ר איתן כבל
תהיה בריא.
גבי צלקה
מה "תהיה בריא"? אני רוצה לדעת.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא נצליח לעשות קורס של חקיקה ראשית. צריך לנסות להסביר לחברינו, שכולנו רוצים רק בטובתם, מה אנחנו עושים ומה אחר כך משרד התחבורה עושה בתקנות ומכרזים.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נותנים להם את הכלים.
גבי צלקה
- - -
יעקב פרי (יש עתיד)
תקשיב שנייה.
היו"ר איתן כבל
נשמה, אתה לא מתכתב בכלל. חקיקה ראשית היא זו שקובעת, היא הדבר הכי חשוב, כי היא קובעת את אמות המידה, עקרונות לפעולה. היא לא יכולה להגיד בחקיקה ראשית שמונית תיסע מפה לפה, תלך לשם, תחזור. אין בחקיקה דבר כזה.
אילן זיקרי
איתן, כל מה שהוא אומר עכשיו שתבטיח - - -
גבי צלקה
אתה לא הבנת את השאלה שלי.
קריאות
- - -
שלמה בורה
כמו שהיה ב-2005.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, עשיתי דבר יותר חזק מזה, אתם לא מבינים. נתתי את זה בחקיקה ראשית. אני משתגע. נתתי לכם את הכלי שאין חזק ממנו, חיים.
חיים כהן
אני יכול לחזק אותך? תרשה לי. אנחנו יודעים את זה מ-2005. ברגע שיש חקיקה ראשית, יש לך עקרונות ואתה יכול לתקוף אחר-כך החלטה של משרד התחבורה או של שר, שנוגד - - -
אילן זיקרי
איך? בעתירה?
היו"ר איתן כבל
בוודאי.
אילן זיקרי
זה מה שיקרה בסוף. הרב-קו לא יצא לפועל לעולם, זה לא יקרה.
קריאות
- - -
גבי צלקה
- - - כדי שעורכי-דין יתפרנסו. לא צריך את כל ה - - -
קריאות
- - -
גבי צלקה
תעשה תקנות עכשיו.
היו"ר איתן כבל
חברים, די. נגמר.
חיים כהן
אם תהיה חקיקת משנה, ישב לך מישהו - - -
אבי גזית
למה הוועדה דיברה על התקנת תקנות ונתנה סמכויות בלתי מוגבלות למפקח על התעבורה?
היו"ר איתן כבל
אני משתגע. זה שנרדמתם בשיעורי אזרחות, אני אשם?
חיים כהן
עדיף לכם ככה.
היו"ר איתן כבל
נו, באמת. אתם לא מבינים הליכים?
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, זה מדהים. אני משתגע. תסלחו לי. מה שאני אומר לכם שמשרד התחבורה היה מוכן להעיף את זה אליי ומיד. כבר כתבתי לכם את זה בחקיקה ראשית. מה אתם חושבים, שתקנות אי-אפשר לעקוף? גם אחרי שאני אצא מפה, אם אתם טוענים שחקיקה ראשית אפשר יהיה לשנות, אתם יודעים מה זה תקנות? זה חלש באלף כוחות. פה נתתי לכם בטון. הם יהיו חייבים לפעול על-פי אמות המידה. אני משתגע מכם. חברים, אני מתנצל בפניכם שלא הייתם בשיעורי אזרחות.
קריאה
- - -
חיים כהן
כשיעשו תקנות, אתה לא תשב שם, יכתיבו לך תקנות. פה יש חוק שמגן עליך.
אילן זיקרי
רצינו את זה - - -
היו"ר איתן כבל
תקנות, ברגע שעברו, אי-אפשר לפתוח אותן. תודה, חברים. חוה, מי מקריא?
גבי צלקה
- - - אנחנו רוצים לפתור את הבעיה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, מרגע זה מתחילים את הליכי החקיקה. מי שיפריע לי, יוצא החוצה. תודה.
לאה ורון
סעיף 11.
חוה ראובני
הדבר האחרון שקראנו בדיון הקודם היה הרביזיה בסעיף 14יח, לבטל את פסקה (1ב) שנוספה בפעם הקודמת. בהסדר החלופי אנחנו מציעים סעיף קטן (ו) חדש. קראנו את סעיף קטן (ו) שאמור לבוא במקום 14 יח(1ב) והתקיים הדיון המקיף. זה היה הנושא של הרישיונות.
איתי עצמון
זה הסעיף שלגביו נשמעה הערתו של מר יהודה בר אור.
חוה ראובני
הסעיף של הרישיונות, אבל לא היתה הצבעה על שני הדברים האלה.
היו"ר איתן כבל
נכון. אמרתי שנחשוב על העניין הזה וביקשתי את התשובות, קיבלנו את התשובות, אנחנו נצביע קודם כול על אישור - - -
לאה ורון
זה אושר. אושר בישיבה הקודמת.
איתי עצמון
כל הבקשות לדיון מחדש אושרו וכעת הדיון לגופו.
חוה ראובני
ב-(1) זו הבקשה לבטל את 14יח(1ב) ואני אקרא את 14ח(ו), ב-(ה) אחר-כך נדון כי זה קשור לרביזיה. "על אף האמור בסעיפים 14, 14ב ו-14ה, מי שזכאי לקבל רישיון קו שירות לפי סעיף קטן (ב), זכאי לקבל רישיונות להפעלת מונית במספר זהה למספר המוניות שייכללו ברישיון קו השירות לפי תוכנית ההפעלה שלו, והן יעמדו לרשותו לשם הפעלת המוניות האמורות, כל עוד רישיון קו השירות הוא בתוקף וכל עוד ניתנו לגביהן רישיונות לנסיעת שירות."
יהודה בר אור
פה יש הערה שלי.
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר לך, בבקשה. כאן ההערה שלך.
יהודה בר אור
אמרתי, עם כל הכבוד לכולם, שיש לנו ניסיון רע עם כל מה שקרה פה עם רכבי הנכים, גם עם המצב הזה, שמישהו ייקח את זה - - -
היו"ר איתן כבל
יהודה, תתקדם, אנחנו כבר אחרי ההרצאה הקודמת.
יהודה בר אור
מישהו יבוא ויזכיר את כל הדברים. כדי שיהיה דגש על העניין הזה, צריך להוסיף שהזכות תהיה לא שכירה ולא מכירה, כל עוד לא שולם עליה תמורה מלאה של 240,000 ש"ח צמודים למדד. היא תחזור למדינה בתום ההסכם שלהם עם המדינה. אבל שיהיה כתוב - - -
היו"ר איתן כבל
הבנו. גברתי המנכ"לית.
קרן טרנר
אני לא נכנסת לניסוח - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, הבעיה שלי היא לא הניסוח. אני מדבר על העיקרון.
קרן טרנר
במהות זה אכן רישיון שלא ניתן להעברה, ואכן רישיון שהתמורה בגינו צריכה להיות תמורה מלאה. אני לא יודעת אם זה יהיה 240,000, אבל התמורה צריכה להיות תמורה מלאה והוא לא ניתן להעברה ואת זה אפשר לעגן בחוק.
קובי אקהאוז
איך יהיה פיקוח שלא יהיה זליגה?
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים - - -
יהודה בר אור
מחר טרנר תעבור לתפקיד יותר טוב, ואני מאחל לה, תהיה מנכ"ל או יותר מזה - -
קרן טרנר
אין יותר מזה.
יהודה בר אור
- - מי יגן עלינו?
היו"ר איתן כבל
יהודה. חוה, העיקרון הוסכם.
חוה ראובני
העיקרון מוסכם. בנוסח הם יעמדו לרשותו אך ורק לצורך הפעלה. אם יש צורך לחדד בנוסח בצורה מפורשת, אין לי התנגדות.
היו"ר איתן כבל
חוה, שוחחתי עם המנכ"לית, התייעצתי עם האוצר, לחברי הכנסת מבחינתם אין סיבה לא לחדד את זה. אני מבקש שהחידוד יהיה ברוח הדברים שיהודה אמר, כדי שלא תיפול טעות בעניין הזה.
איתי עצמון
מה העיקרון? את רוצה לומר?
חוה ראובני
המטרה שלנו שהשימוש היחיד שניתן יהיה לעשות ברישיונות האלה זה הפעלת אותו קו שירות או מוניות שירות שמשמשות את הקו. שום שימוש אחר.
יהודה בר אור
יהיה כתוב שלא יכולים להשכיר אותם - - -
היו"ר איתן כבל
יהודה, אל תפריע לי.
איתי עצמון
כלומר, לא ניתן יהיה למכור את הרישיון הזה?
חוה ראובני
לא ניתן יהיה למכור אותו. הוא לא שייך לו, הוא עומד לרשותו.
איתי עצמון
זה גם מה שצריך לכתוב, כי אם לא כתוב, לכאורה ניתן לעשות את זה.
אסף וסרצוג
היום כתוב שאתה נותן את זה מול הפעלת קו שירות. אם מחר הוא לא מפעיל קו שירות - - -
קריאה
זה ניתן בתמורה או - - -
אסף וסרצוג
זה ניתן בתנאי.
קרן טרנר
זה ניתן אך ורק להפעלת קו שירות.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני מצטער להגיד לכם שיהודה בר אור צודק. אם אתם מתחילים לנהל את השיח הזה, יהודה צודק. שמעתם אותי, חוה, דרור? הדבר הברור שכולכם הבנתם נהיה הרצאה. כל אחד נותן את ההרצאה שלו באוניברסיטה שבה הוא למד משפטים. אם העניין לא ברור, אני מבקש לחדד אותו.
איתי עצמון
העיקרון הזה יעוגן בנוסח.
קרן טרנר
לא ניתן לשימוש. עכשיו זה נותן לכם מענה.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא ניתן להעברה ולא ניתן לשימוש.
קרן טרנר
להעברה או לשימוש.
איתי עצמון
על-ידי גורם אחר.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא ניתן להעברה או שימוש.
יהודה בר אור
אם בעתיד ירצו לעשות עם זה משהו - - -
היו"ר איתן כבל
עזוב את העתיד.
יהודה בר אור
אנחנו פה שוכרים במספרים?
היו"ר איתן כבל
יהודה, העניין ברור. די.
משה מלול
בוועדה הקודמת שאלתי את אותה שאלה ולא קיבלתי עליה תשובה. עד עכשיו היה נהוג שמי שרוצה להפעיל קו שירות, חייב להביא רישיון מונית, זכות ציבורית כדי להפעיל מונית. זה גם בספיישלים. מה שקורה, אם רק תאגידי השירות היו משתתפים במכרזים זה היה בסדר, זו היתה הצעה מעולה – מה שקורה פה שיש לנו יתרון מסוים, כבר רכשנו את המספרים, יש לנו מספרים – היתרון הזה נמחק ברגע - - -
יהודה בר אור
זה לא ככה. אתה לא מבין.
היו"ר איתן כבל
יהודה.
משה מלול
אני מבין את זה יפה מאוד, תאמין לי.
קרן טרנר
אני אסביר. לכאורה מה שאתה אומר שאם היינו צריכים שמישהו יביא מהבית, זה היה חוסך לכם 240,000 שקל, כי היה לכם כבר רישיון איתכם. מה שאנחנו אומרים עכשיו שהרישיון שיש לכם היום, אתם יכולים למכור אותו ב-240,000 שקל בשוק והוא שכיר, ואז אתה גם מגיע עם הון התחלתי. כלומר, אותו יתרון.
קובי אקהאוז
זה כבר לא שווה שום דבר.
קרן טרנר
לא רישיון למונית, אני מדברת על המספר הירוק. המספר הירוק שיש לכם עכשיו, יש 700 מספרים ירוקים שפועלים היום, שיכולים מחר להימכר.
קובי אקהאוז
למי? לספיישלים? הוא אומר שזה יציף לו את הספיישלים, זאת אומרת שכל המספר הירוק נמחק לחלוטין.
קרן טרנר
איך אפשר לדבר על הצפה כשמדובר ב-700 על 24,000 מוניות? היום יש 24,000 מוניות.
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, יש גבול כמה כל אחד יכול לשמור רק על עצמו.
משה מלול
זה מוחק לנו את היתרון היחיד שיש לנו.
קרן טרנר
לא נכון. אחרים יכלו לקנות את זה ב-240,000 שקל ולבוא עם זה, ואתה יכול למכור ב-240,000 שקל.
קריאה
זה היתרון שיכול היה להיות לנו.
קרן טרנר
זה אותו דבר.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מתנצל.
גבי צלקה
- - -
היו"ר איתן כבל
שנייה. אני אומר לכולם פה, שימו לב איך כל אחד עובר - - -
גבי צלקה
לגבי המספרים זה דבר מבורך.
היו"ר איתן כבל
ברור לי. לך זה מבורך. זה בדיוק המשפט שרציתי להגיד, שכל אחד פה - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
אני אוציא אתכם. חברים - - -
גבי צלקה
אתה צריך להקשות על אלה שמתחרים בנו.
היו"ר איתן כבל
תודה. בורה, דרור, חברים, תקשיבו, אני יותר לא מתכוון להרים את הקול, ומי שיגרום לי להרים את הקול, אני פשוט אוציא אותו. אני עדיין לא הוצאתי אף אחד. הראשון שייצא גם לא יוחזר.

הנקודה היא כזאת – זה בסדר שאמרתי לכם שאני דואג לכולכם, כי יש גם פה סביב השולחן אנשים, קבוצות, תאגידים, שלא רואים כולם עין בעין את הדברים. כל אחד בא עם האינטרס שלו. זה לא שכולם פה צדיקים שדואגים רק לקהילת נהגי המוניות. שלא תטעו, אני לא אומר את זה חס וחלילה ממקום שזה לא בסדר, זה לגיטימי, אנשים פה נאבקים על הפרנסה שלהם, אבל אי-אפשר שכל אחד יעצור אותי בתחנה שלו, כי אתם לא התחנות היחידות. יש עוד מאות שלא פה, וכל אחד רק דואג לתחנה שלו.
אלי אטלן
הכאב הוא של כולם.
היו"ר איתן כבל
לא ביקשתי מישהו שידבר בשם כולם. ראיתי שכל אחד בא עם הכאב שלו. מה שכואב למוניות האלה, לא כואב למוניות של אשקלון. ומה שכואב באשקלון לא בהכרח כואב בתל אביב. כל אחד בוכה רק מאיפה שכואב לו, והכוונה כאן היא למצוא את נקודת האיזון. היא קשה, היא לא פשוטה. התפקיד שלי הוא להיות הגון והוגן. ותזכרו, חייבת כאן להיות ראייה כוללת, שתיתן בסוף שירות לאזרח. זה חלק מהעניין. אם לא, לא עשינו כולם, חברי הכנסת.
יוני סוראני
אני רק רוצה להבהיר שהעניין הזה של 240,000 שקל נוגע לכלל נהגי המוניות.
קרן טרנר
לכולם.
יוני סוראני
פשוט לא הבנת את הנקודה שכולם רוצים להעביר לך. זה שייך לכולם. ברגע שגוף אחר ירצה להתמודד, הוא יהיה חייב להביא 240,000 שקל עבור כל רישיון הסעה. פה כרגע לנהגי המוניות יש להם את הדבר הזה וזה יכול להוות להם יתרון, לכל נהגי המוניות - - -
קרן טרנר
יהיה להם הון ראשוני בהיקף הזה.
יהודה בר אור
זה לא מה שהחוק אומר.
יוני סוראני
הם לא צריכים את ההון הראשוני הזה. זה הון עצמי של כל אחד ואחד, זה לא קשור.
קרן טרנר
לכסף אין צבע. אם הוא מביא מספר ירוק - - -
יוני סוראני
נכון, אבל היתרון - - -
קריאה
- - -
יוני סוראני
אני רק מנסה להסביר לך שהיתרון הכספי - - -
קריאה
מה שאת אומרת זה למכור ב-240,000, יישארו לך 120,000, תצטרכי להוסיף עוד 120,000. להחליף גרביים בגרביים?
קרן טרנר
אנחנו באנו להקל על המודל הפיננסי. ההצעה שלכם עכשיו שאנחנו נקנה. ממי?
יוני סוראני
אתם לא קונים.
קרן טרנר
אנחנו גם לא נוכל לחייב לקנות ממישהו קיים, בגלל שאנחנו מוציאים הרבה יותר מכרזים ממה שקיימים כיום.
שלמה בורה
תמכרי לטייקונים, שהם יקנו...
יוני סוראני
ברגע שיש יתרון לכל נהגי מוניות השירות בארץ בלי יוצא מן הכלל, יהיה להם יתרון על כל הגופים הגדולים. איך? יש להם כבר רישיונות, יש להם מספרים ירוקים.
קרן טרנר
אנחנו צריכים הרבה יותר מספרים ממה שיש לכם.
יוני סוראני
יש מספיק. תאמיני לי.
קריאות
- - -
קרן טרנר
- - -
יוני סוראני
אני אענה לך גם על זה. היו 2,500 נהגי מוניות בשירות. היו. עכשיו את רוצה לקחת אותם חזרה. היו מספרים כאלה, זה לא שהם נעלמו. מה שקורה שיבוא מישהו אחר להתחרות, נגיד אם תוציאו 50 רישיונות, צריך להבין 50 כפול 240,000, ואז יהיה לו קשה להתמודד מולנו.
קרן טרנר
אתם באתם ואמרתם: מי ירצה לעלות על המונית שלנו, על מונית השירות? ויש לנו אוטובוסים עם הרב-קו וכל הרפורמה המבורכת שהמשרד עשה בשנים האחרונות בתחבורה הציבורית. באנו והצענו מודל פיננסי טוב יותר. כשאתם תתמודדו במכרז, לא תצטרכו לשאת על עצמכם את מספר המוניות כפול 240,000 שקל.
קריאות
יש לנו את זה.
קרן טרנר
יש לכם מספרים ירוקים היום - - -
יוני סוראני
אבל אנחנו לא נצליח לזכות בזה - - -
היו"ר איתן כבל
תנו לה לסיים.
קרן טרנר
הם עדיין שלכם, ואתם גם לא חייבים למכור אותם, אתם יכולים להשכיר אותם.
חיים כהן
יפה. זאת אומרת - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, תנו לה לסיים.
קרן טרנר
ענף מוניות השירות, יש בו מודל פיננסי מיטיב עם הענף, כדי שבהצעה של המכרז יהיה מחיר נמוך יותר, כדי שמוניות השירות יהיו שירות אטרקטיבי למשתמשי התחבורה הציבורית, אחרת אין לכם זכות קיום.

הבנו שצריך להיטיב את המודל הפיננסי. חשבנו על כמה רעיונות, מאחד מהם השתכנענו וזה היה להפוך יסודות מאוד בסיסיים שחשב משרד התחבורה לאורך השנים. הסכמנו שיכובד הרב-קו במוניות השירות. זה הדבר הגדול הראשון. הדבר השני זה להקל פיננסית על המודל באמצעות ה-240,000 שקלים האלה. ועדיין המספר הירוק שיש לכם, הוא המספר הירוק שיש לכם. זה נכס - - -
שלמה בורה
זה היתרון היחיד שיש לנו על הטייקונים.
אורי דוד חי
פה מדברים על מכרזים. הכול טוב ויפה. היום במדינה חסרים 6,300 נהגים ציבורים. המדינה – בשבילי משרד התחבורה והמדינה זה אותו דבר – התערבה ברגולטור, העלתה את המחיר לנהגים לשעה ל-40 שקלים. כל נהגי המוניות שהיו לנו, ברחו לאוטובוסים. עכשיו אתם עושים מכרזים, מאיפה נביא נהגים? נהג שאני צריך לשלם לו לחודש 12,000-10,000 יעלה לי 20,000. מה מונית תכניס?
קרן טרנר
מה אתה מציע?
היו"ר איתן כבל
דוד חי. דוד חי - - -
אורי דוד חי
- - -
דרור גנון
איך אתה מפעיל היום?
היו"ר איתן כבל
חברים. אתה חוזר לדיון שכבר מזמן מזמן סיימנו. מה המשמעות? אם היית צודק בנקודת המוצא, ממילא מה אתם רוצים ממני? גם אחרי שאני נותן רב-קו, ואני נותן רב-קו מסובסד, אתה מחזיר אותי לנקודת המוצא? לא עשינו כלום. בבקשה.
אלי אטלן
ב-2005 אמרתם לנו: מי שיש לו מספר, יכול להתמודד במכרז. אם רציתי לקחת עוד קו, לא יכולתי. היום אתם באים ומשנים את זה.
היו"ר איתן כבל
משנים את זה לטובה.
אלי אטלן
לא לטובה, כי אלה שיש להם מספרים, הם יכולים לקחת את כל המכרזים, ואנחנו בעלי המספרים – כמו שהוא אמר 2,500 מספרים שהיו בקטנות ועברו לגדולות – יחזרו לגדולות. מה זה בחינם? לא רוצים בחינם.
היו"ר איתן כבל
יקירי, תהיה תחרות. אם לא תהיה תחרות, לא נגיע לשום מקום.
אלי אטלן
אני לא יכול להתמודד, אין לי במה להתמודד, אני בקושי גומר את החודש.
היו"ר איתן כבל
אם לא תהיה תחרות, ממילא כל זה לא יכול לצאת לדרך. אתם מחזירים אותי לאותו דיון שכבר קיימנו. חיים כבר התייחס אליו, כבר התקדמנו מעבר לתהליך הזה. אנחנו לא חוזרים לאחור.
סמי אסעד
אני מכפר אבו סנאן, אני מפעיל שני קווי שירות: קו אבו סנאן – עכו, קו אבו סנאן – נהריה. 22 שנים, קו מאושר. עבדנו כחפרים עוד 20 שנה.

אני רוצה לשאול בנושא הפיצוי שהוצע.
קרן טרנר
עוד לא הגענו לפיצוי.
סמי אסעד
אני רוצה לדבר בעניין הפיצוי שהוצע. הוצע 1 ל-5, 1 ל-7 - - -
היו"ר איתן כבל
עוד לא הגענו לזה, אדוני. כשנגיע לזה, אני אאפשר לאדוני לדבר.
חיים כהן
אני מבין שמי שיזכה במכרז, יקבל רישיונות שירות שלא בתשלום לתקופת ההפעלה. נכון? אם זה לא בתשלום, ההגבלה לגיטימית. אם זה בתשלום, זו פגיעה בזכות קניין.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. אני מעלה להצבעה. פרי, אני מעלה להצבעה את הסעיף עם התיקון.
איתי עצמון
מדובר על סעיף 2 להצעת החוק פסקה (4), הוספת סעיף קטן (ו), כפי שהוקרא.
היו"ר איתן כבל
נכון. תודה. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 14ח(ו) אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר. הלאה.
איתי עצמון
אדוני, יש עוד שתי הוראות באותו סעיף. אני מציע שעו"ד ראובני תציג אותן.
חוה ראובני
יש אחת. אנחנו מבקשים להוסיף לסעיף 14ח סעיף קטן (ה). "(ה) תאגיד כאמור בסעיף קטן (ב)(1) יהיה תאגיד נפרד שהוקם לשם הפעלת קווי שירות למוניות לפי סימן זה, או יקיים מערכת חשבונאית נפרדת לעניין ההפעלה כאמור."
איתי עצמון
האם ועדת המכרזים היא זו שתדרוש את אחד התנאים או שזה יהיה נתון לבחירתו של מגיש ההצעה? כרגע כתוב שמדובר על שתי אופציות.
חוה ראובני
"יהיה תאגיד נפרד שהוקם לשם הפעלת קווי שירות למוניות לפי סימן זה, או יקיים מערכת חשבונאית נפרדת לעניין ההפעלה כאמור."
איתי עצמון
לאו דווקא בתאגיד נפרד. השאלה אם מדובר על שתי אופציות לבחירתו של המסיע?
קריאות
- - -
דרור וגשל
כרגע זה לבחירתו.
איתי עצמון
כרגע זה לבחירתו.
קרן טרנר
זה יהיה תאגיד רק לשם זה.
איתי עצמון
לא. מה שכתוב בסעיף שמדובר על שתי אופציות, או שהוא יידרש להקים חברה נפרדת, SPC, או לקיים מערכת חשבונאית נפרדת. לפי נוסח הסעיף מדובר על שתי אופציות. לכן שאלתי האם ועדת המכרזים היא הגורם שיוכל להורות למגיש ההצעה לעשות כך או כך בתנאי המכרז. אני לא יודע.
חוה ראובני
אפשר לקבוע שזה ייקבע במכרז.
קרן טרנר
גם אם זה SPC, כלומר זו ישות חדשה, התאגיד פשוט מקים ישות חדשה שמתחילה מאפס.
היו"ר איתן כבל
אני מציע את הדבר הבא, גברתי. אני לא יודע מי יבוא. אני לא חושב שזו צריכה להיות מניעה. יש כאן אופציות, או שהוא באופציה א' או שהוא באופציה ב'. למה לי לסגור בפני אנשים - - -
חוה ראובני
כפי שייקבע בהוראות התהליך התחרותי.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים - - -
אסף וסרצוג
אופציה ב' נועדה למנוע סכסוכים צולבים, זה הכול. השאלה אם המדינה יכולה להבטיח את זה דרך זה, זה הכול.
קרן טרנר
לא היינו רוצים שאגד תתחרה כאגד - - -
היו"ר איתן כבל
אני מבין.
אורי זליגמן
אבל התאגידים הקיימים - - -
היו"ר איתן כבל
שנייה, חברים. אני מנסה לעזור. הדבר שמעניין אותי עכשיו איך אני לא פוגע בנהגי המוניות. מצד שני, כשאני לא פוגע, בזה שאני לא מגדיר כפי שאתם אומרים, אולי אני עלול לגרום שבדרך הזאת ייכנסו כוחות חזקים. אני אומר את הדבר הבא: קודם כול, האופציות יהיו קיימות. הרי העניין של אותם כוחות גדולים, הם יצטרכו ממילא לעמוד בכל הפרמטרים.
קרן טרנר
כן, כן.
היו"ר איתן כבל
כל העניין הוא שיכול להיות שמישהו פה רוצה לפעול בשיטה א' או בשיטה ב', כשהיום הוא לא יודע להגיד מה נכון לו, אז למה לי לעצור בעדו? לעניין הכוחות הגדולים, ממילא כבר עומדים בחקיקה הראשית ובכל התהליכים הנוספים עוד כלים שנותנים לוועדת המכרזים את הכוח למנוע מצב של כוחות גדולים שמשתלטים על השוק. כן, אדוני.
אסף וסרצוג
זה לא רק לעניין של הגדולים. העניין הוא שברגע ששירות הוא שירות מסובסד, וזה יחול בתאגיד, לא משנה מה אותו תאגיד לצורך העניין, אם זה תאגיד של מונית שירות קיימת או תאגיד אחר, יש לך פעילות מסובסדת ויש חשש שאותה פעילות מסובסדת גם תסבסד פעילות אחרת שלא קשורה בכלל, שלא אמורה להיות. זה החשש. זה לאו דווקא לגדולים, לכן צריך לוודא שאנחנו מגדירים את זה.
קרן טרנר
הכי בריא פעם שהחלטנו על כיבוד רב-קו וסבסוד זה לבוא ולהגיד שזה יהיה SPC, כלומר חברה ייחודית, כי תאגיד קיים יוכל להקים חברה חדשה אחד לאחד עם איזה שינויים שהוא ירצה. כדי לא להיות במצב שבו איזו חברה מצהירה על חשבונאות נפרדת, אבל ניגשת לחברה גדולה, נראה לי הכי נקי לעשות את זה SPC.
אסף וסרצוג
כתאגיד נפרד.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אורי זליגמן
אני לקוח מוניות השירות הפעילות.
היו"ר איתן כבל
זה בא לטובתכם, מה שמציעים.
אורי זליגמן
זה טוב, אבל אני לא רוצה לפגוע באפשרות של התאגיד הקיים, שהיום הוא רק עושה מוניות שירות, להתחרות.
קרן טרנר
הוא צריך לפתוח את עצמו כחברה חדשה.
אורי זליגמן
למה הוא צריך להקים עוד חברה בת?
קרן טרנר
הוא פותח דף חדש, חלק, עם משרד התחבורה עם הרבה יותר ביקורת, פיקוח, רגולציה.
היו"ר איתן כבל
גברתי, אני נוסע קדימה. בואו נחשוב מה נכון יותר לכם בתהליך, האם למנוע מצב שבו כוחות גדולים בדרך עקיפה ייכנסו או שאתה תצטרך בסך-הכול להקים חברה בת?
חיים כהן
אם מקימים חברה בת שיהיה כתוב למשל שמוניות המרכז הקימו חברה בת, הניסיון של מוניות המרכז ייחשב - - -
קרן טרנר
ברור.
היו"ר איתן כבל
ברור. זה ברור.
שלמה בורה
איתן, תחדד את הנקודה הזאת. תחדד את זה.
היו"ר איתן כבל
ברור, בורה.
דרור גנון
תאגיד שהוקם רק לצורך הפעלת מוניות שירות, הוא לא יצטרך להקים חברה חדשה.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני רוצה להבהיר, כדי שנסכם את זה. חברים, בסך-הכול זה סעיף שבא לשרת אתכם. בתהליך הזה זה הולך לקראתכם במובן הזה של מניעת אפשרות של כניסה של כוחות בדרך כזאת או אחרת אל תוך השוק. יובהר שהקמת חברה בת לוקחת איתה את כל הזכויות של הניסיון וכו' וכו' גם אל תוך החברה הזאת.
איתי עצמון
אם יהיה צורך להבהיר את זה בנוסח, אנחנו נבהיר. אני רק רוצה להבין את ההחלטה אם כך. הדרישה לקיום מערכת חשבונאית נפרדת – תימחק?
היו"ר איתן כבל
כן. זה כדי שתנוח דעתכם.
אורי זליגמן
כפוף להערה של היועץ המשפטי.
היו"ר איתן כבל
אמרנו. כבר אמרתי את זה. אני חזרתי. תודה. מי בעד הסעיף עם התיקונים, ירים א ידו.
איתי עצמון
סעיף קטן (ה).

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 14ח(ה) אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר. תודה.
איתי עצמון
אדוני, אני רוצה רק הבהרת נוסח קטנה. אם כבר דיברנו על תנאי המכרז, סוגיה שעלתה בדיון הקודם לעניין איתנות פיננסית. בדקתי שוב עם הממונה על הנוסח האם צריך לכתוב במפורש שהתנאים שעניינם איתנות פיננסית ייקבעו בתנאי ההליך התחרותי, והיא אמרה שיש צורך לכתוב זאת במפורש, את אותה כוונה. אני רוצה למען הסדר הטוב להבהיר את זה בוועדה, שאני אוסיף את זה בנוסח הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור. זה חשוב. זה חשוב מכל הכיוונים שהחוק יהיה ברור, שלא ייפלו אי-בהירויות.
חיים כהן
הכול ייבחן לפי תאגיד האם.
קרן טרנר
ברור.
היו"ר איתן כבל
ברור.
חיים כהן
תודה.

(היו"ר יעקב פרי, 16:37)
היו"ר יעקב פרי
חוה, בבקשה.
חוה ראובני
אנחנו עדיין בעמוד 2, אנחנו בסעיף שנוסף בנוסח הזה. ביטול 14ט. "סעיף 14ט לפקודה – בטל." זה הסעיף של דמי הרישיון. 2,040 שקל למונית לשנה. אנחנו מבקשים לבטל את זה. זו בקשה שהועלתה פה.
איתי עצמון
תוכלי לומר בקצרה מה קובע הסעיף היום?
חוה ראובני
סעיף 14ט מחייב בעל רישיון הפעלה לשלם דמי רישיון בסך 170 שקל לחודש למונית שהוא מפעיל בקו. זה קצת יותר מ-2,000 שקל לשנה על כל מונית. אנחנו פשוט מבטלים את זה.
קובי אקהאוז
כל הכבוד. מבטלים את האגרה.
היו"ר יעקב פרי
יש הערות, בעיות?
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
רבותיי, גם כשמבטלים אתם רוצים להעיר?
יוני סוראני
מעכשיו מבטלים?
היו"ר איתן כבל
הערות המעבר מבטלות.
בן בדרי
אם מבטלים, אני מבקש - - -
היו"ר איתן כבל
תקבל רשות דיבור.
בן בדרי
אני מבקש.
היו"ר איתן כבל
שנייה.
איתי עצמון
הערה לסדר. הנושא של דמי הרישיון מופיע, אם אינני טועה, גם בסעיף 14יד. נצטרך למחוק משם את האזכור. זה תיקון טכני בלבד, אבל נצטרך למחוק את האזכור של דמי הרישיון מאותו סעיף.
היו"ר איתן כבל
כן, אדוני.
בן בדרי
אם ראיתם לנכון שצריך לבטל את האגרה הזאת, זו באמת החלטה נבונה, אולי תחשבו על החזר רטרואקטיבי של כל מה ששילמנו?
קריאות
- - -
בן בדרי
זה לא מצחיק.
היו"ר איתן כבל
רעיון יצירתי... כן, אדוני.
אלי אטלן
אם מבטלים את זה, אולי נבטל גם לשנה הזאת שהולכים להאריך לנו את הרישיון.
היו"ר יעקב פרי
זה ברור.
חוה ראובני
לא ברור.
היו"ר איתן כבל
אז תבהירי.
חוה ראובני
עוד לא קראנו את הוראות המעבר, אבל הוראות המעבר אומרות שמי שממשיך להפעיל, ממשיך להפעיל לפי החוק בנוסח הקודם. זה מכלול חדש למפעילים החדשים. אנחנו לא משנים את התנאים שבהם קיבלתם רישיונות מלכתחילה.
בן בדרי
אמרתי את זה בציניות, אבל אנחנו נלחמנו בשביל הסובסידיות, מ-2007 - - -
היו"ר יעקב פרי
חבר'ה, לא חייבים בכל דבר לעורר מהומות. הבנו. תודה. הלאה.
איתי עצמון
ניתן לאשר, אדוני, את סעיף 2א, ביטול סעיף 14ט לפקודת התעבורה, דמי רישיון.
היו"ר יעקב פרי
מי בעד? אני בעד.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 2א להצעת החוק אושר.
היו"ר יעקב פרי
עברנו הלאה.
חוה ראובני
אנחנו עוברים לעמוד 5 אצלכם. תיקון סעיף 11, שזה תיקון סעיף 71ב.
איתי עצמון
יש עוד סעיף שנותר. תיקון של סעיף 14טו, הסעיף שנוגע לתוקף הרישיונות.
חוה ראובני
נכון תיקון הנוסח לגבי השנים.
איתי עצמון
זה תיקון מהות.
חוה ראובני
זה תקופות תוקף הרישיון. (א) כבר אושר. "בסעיף קטן (ב), במקום "שלא יעלו על שנה בכל פעם" יבוא "לתקופות נוספות של שנה" ובמקום הסיפה החל במלים "ואולם רישיון קו שירות" יבוא: "רישיון כאמור יחודש עד לתום התקופה שנקבעה לגבי קו השירות האמור בהליך התחרותי שהתקיים לפי סעיף 14ח(ב)." דיברנו על זה גם שתי ישיבות אחורה. הווה אומר שההליכים התחרותיים יהיו לתקופות של מספר שנים, נניח לצורך הדיון שש שנים. עם זאת, הרישיונות יינתנו בכל פעם לשנה אחת, גם כדי שתהיה נקודת ביקורת לוודא שהמפעיל עדיין עומד בכל התנאים וגם כדי להקל כלכלית. אם צריך למסור ערבות בנקאית על 225,000 שקל, ערבות בנקאית כזאת לשש שנים זה מאוד מאוד יקר לעומת ערבות כזאת לשנה אחת. אם הרישיון הוא לשנה, נותנים בכל פעם ערבות בנקאית בתוקף לשנה, חוסכים עלויות מימון מול הבנק. זה תהליך שיתבצע אוטומטית ובכל פעם הרישיון הוא לשנה אחת.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב פרי
רבותיי, זה שיושב-ראש הוועדה יצא לאיזו הפסקה, לא נותן לכם שום אפשרות להשתולל. ההפך הוא הנכון. דוד חי, בבקשה.
אורי דוד חי
אני בפעם שעברה ביקשתי בעניין הערבות הבנקאית – אנחנו מאשרים את הבנקים. הבנק לוקח מאיתנו בסביבות 1,000-8,000 שקל על ערבות של 150 שקל.
היו"ר יעקב פרי
150,000 שקל.
אורי דוד חי
על 150,000 שקל הוא לוקח לנו בין 8,000 ל-12,000 שקל, תלוי איזה תגית. מדוע לא משרד התחבורה? נניח שניתן לו צ'ק בנקאי במקום ללכת לבנק?
חיים כהן
או הפקדה.
קריאה
כל דף ערבות זה בערך 400 שקל.
היו"ר יעקב פרי
רבותיי. אתה מעלה פה בעיה של דמי ערבות שמשלמים לבנקים - - -
אורי דוד חי
או פיקדון.
היו"ר יעקב פרי
מנכ"לית משרד התחבורה.
קרן טרנר
הרעיון עלה גם בישיבה הקודמת. אנחנו לא מכירים יכולת כזאת, אנחנו כפופים לתנאים של מכרזים בשירות המדינה. אין לנו איך להתעסק עם זה.
היו"ר יעקב פרי
לדברי מנכ"לית משרד התחבורה זה בלתי אפשרי. כן, אדוני.
קובי אקהאוז
הערבות הבנקאית של ה-225,000 שקל, אם יש אשכול, והאשכול הזה אמרו שיהיה לא יותר משני קווים, זה על שני הקווים או על כל קו בנפרד?
חוה ראובני
זה ערבות לרישיון לאשכול. הסעיף שאושר עוד במאי אומר שעד 35 מוניות זה ערבות של 225,000 שקל, תאגיד גדול יותר יצטרך להוסיף עוד 10,000 שקל בעד כל תחנת מוניות.
קובי אקהאוז
לא משנה כמה קווים יהיו באותו אשכול?
חוה ראובני
זה לא קשור לקווים, זה צריך רישיון.
היו"ר איתן כבל
קיבלת תשובה. רצית משהו, ידידי מנתניה?
אלי אטלן
רציתי לדעת שני דברים. היום כשאני קונה מונית אני לא משלם מכס עליה. עכשיו אני חברת הסעות ואני רוצה לקנות מכוניות, אני לא אשלם מכס עליהן?
היו"ר יעקב פרי
תסביר.
אלי אטלן
אני חברת הסעות, אני הולך למכרז - - -
היו"ר יעקב פרי
אני מבין. מהי השאלה? השאלה אם אתה רוצה לקנות רכבים שתשתמש בהם להסעה, שעליהם לא תצטרך לשלם מכס?
חוה ראובני
אם למונית זה מוניות.
אלי אטלן
מחר אני כבר לא במכרז, אני אצטרך לשלם מיסים על הרכב?
דרור גנון
כן. כמו היום. בדיוק כמו היום.
חוה ראובני
רכב מפסיק להיות מונית - - -
דרור גנון
הוא חוזר להיות רכב רגיל.
אלי אטלן
אפילו שהוא ישן?
דרור גנון
כן. לפי הכללים של המכס.
היו"ר יעקב פרי
גברתי סגנית ראש עיריית תל אביב.
מיטל להבי
נקודת המוצא ונקודת היעד – האם יש מעורבות של המשרד שתהיה נקודה מסודרת? כיום יוצאים בצורה פרטיזנית, הם צריכים לשכור שטחים בצורה פרטית.
היו"ר יעקב פרי
נקודת היציאה? תחנת מוניות כאילו?
מיטל להבי
לא. תחנת מוצא ותחנת יעד הן בדרך כלל מקומות שצריך לעמוד בהם כמה דקות.
דרור גנון
נכון. עירייה שלא תעמיד מקום, לא יהיה לה קו שירות. חד וחלק. כולל עיריית תל אביב.
מיטל להבי
האם בדקתם שבמקומות שבהם החלטתם שתהיה נקודת מוצא יש איפה להעמיד?
דרור גנון
ברוב המקומות יש היום. במקומות חדשים נפנה לעירייה. למשל אם בתל אביב יהיו מספר קווים, העירייה תצטרך לדאוג לתחנות קצה גם לאותם תאגידים. מה שלא קורה היום.
מיטל להבי
אתה יודע שהעירייה דואגת היום או עיריות דואגות היום ומשלמות. על כמה אתה התחייבת?
יוני סוראני
ביקשו ממני עכשיו 60,000 שקל על השבחת נכס על מקום חניה למוניות בשטח שלנו.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מאוד מאוד מסמפתים את נהגי המוניות ורוצים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל אני כבר מודיע לכם שלא נוכל לפתור את כל הבעיות, לא של העיריות, לא של הנכסים ולא של ההשבחות. אנחנו נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים במסגרת ועדת הכלכלה. שתפו איתנו פעולה, אחרת הסיפור לא ייגמר. אנחנו בלחץ על מנת לסיים אותו ולהעלות אותו ב-26 בחודש. אנחנו נמצאים היום ב-20 לחודש.
חוה ראובני
ב-21.
היו"ר יעקב פרי
עוד יותר טוב.
לאה ורון
כמובן צריך להכין את כל הנוסח, את כל מה שדיברו כאן.
היו"ר יעקב פרי
צריך את כל הניירת ואת כל הנוסח להכין. מי שיישאר בסופו של דבר עירום זה אתם. אנחנו לא רוצים לתת לזה לקרות, אז שתפו איתנו פעולה. בואו נתקדם קדימה. כל אחד יעלה פה בעיה, יש פה בעיות כבדות, חלקן ניתנות לפתרון, חלקן לא ניתנות לפתרון, לכן תצטמצמו להערות הקונקרטיות.
פנחס אייזן
כל הזמן נאמר שמנסים להקל עלינו. בנושא הערבות דהיום כל תאגיד שם ערבות של 150,000 שקלים, 10, מוניות, 100 מוניות, 200 מוניות, לא משנה. פר תאגיד זה 150,000 שקלים ערבות בנקאית. כרגע מעלים את זה ל-225,000 ורק 35 מוניות. אם התאגיד יהיה 70 מוניות? אם מנסים להקל, מה הסיבה להגדיל את הסכום?
חוה ראובני
אני יכולה להשיב?
היו"ר יעקב פרי
אני יכול רק לבקש - - -
פנחס אייזן
שנייה, אני מסיים. אם החבר'ה המקצועיים האלה לפני עשר שנים החליטו ש-150,000 זה כלכלי - - -
היו"ר יעקב פרי
פיני, אנחנו תופסים מהר ואנחנו נבקש ממשרד התחבורה לנסות לענות לך. אני לא בטוח שהתשובה תמצא חן בעיניך, אבל ננסה לענות.
חוה ראובני
דבר ראשון, 150,000 השקלים האלה נקבעו בשנת 2005. אנחנו כמעט 13 שנה אחרי. דבר שני, לפני 13 שנה חייבו לא רק 150,000 שקל, אלא גם 5,000 שקל פר מונית בודדת. אם תעשה את המתמטיקה של 35 מוניות, כל אחת 15,000, תגיע בדיוק לאותו מספר של 225,000.
קריאות
- - -
קובי אקהאוז
רכבים בודדים לא יצטרכו לשלם ערבות בנקאית?
חוה ראובני
לא. זה בוטל בדיון שהיה במאי.
קובי אקהאוז
רק תאגיד.
קרן טרנר
אין מוניות שירות - - -
דרור גנון
ביטלנו את האגרה, ביטלנו את ערבות המכס - - -

(היו"ר איתן כבל, 16:49)
היו"ר איתן כבל
חברים, הלכנו לקראתכם. סליחה, הגעתי. כבר אמרת להם על הביטול של האגרה - - -
קריאה
לא. עכשיו הודיעו.
היו"ר איתן כבל
יפה. חברים, אנחנו חוזרים לסעיף. יש לי בקשה, בורה. תבינו שאם אתם רוצים לירות לעצמכם ברגל, אל תתנו לעסק להתקדם. אני לא מתכוון להרים את הקול שלי יותר, אני רוצה שהעניין יהיה ברור. אם אתם לא סומכים עליי, זו בעיה שלכם. מרגע זה כל מי שמפריע לי אני מוציא אותו למגינת לבי. אתם יודעים מה הייתי צריך לעשות? להגיד שתבחרו ביניכם שלושה נציגים ודברו איתי.
יהודה בר אור
זה היה הדבר הכי טוב.
היו"ר איתן כבל
תודה, יהודה.
משה מלול
יהודה אתה חכם גדול.
יהודה בר אור
ככה צריך להיות.
היו"ר איתן כבל
משה, ביקשתי ממך עכשיו לענות לו?
משה מלול
הוא חכם גדול, הוא חושב - - -
היו"ר איתן כבל
תודה, משה. הרי אתם כל-כך מאוהבים אחד בשני, שאם אני אצא לרגע, אני אוכל לשמוע את הקְנָק שתעשו אחד לשני עד השירותים, אז בבקשה, תנו לי לנהל את הדברים לטובת כולכם. לא לטובת תחנה אחת, לא לטובת נהג אחד. לטובת כולכם. אולי יהיה מישהו שיהיה מרוצה מאוד, לא כי התכוונתי, כי זה חלק מהתהליך, אחד אולי יהיה קצת פחות מרוצה, אבל בסך-הכול הכללי נוכל להגיד שעשינו את המעשה הנכון.

אני אגיד לכם עוד דבר כדי להפיס את דעתכם, שלא נחזור על העניין הזה. אני מבין, גברתי המנכ"לית, ודרור, חשוב לי שגם אתה תקשיב, שהנהגים וגם התאגידים מפחדים מאוד מאוד מהתהליך, שזה יגיע אליכם ולא יהיה להם אבא ואימא, אצל מי לצעוק. אני מודיע לכם שכאן נלווה את כל התהליך מקרוב. בכל שלב ושלב יהיה גם דיווח בכתב וגם דיווח בפני הוועדה, כדי שדעתכם תנוח שרצונו של המחוקק באמת מתקיים. זו הכוונה.

אני מבקש עוד בקשה. חברות וחברים, אני יודע שכל אחד בא עם צרורו מביתו, עם ההרצאה שלו. כל אשר אני מבקש ברגע זה הרצאות רק לסעיפים שעליהם אנחנו מדברים, כי זה גם מסיט אותנו מהעניין וגם לא נותן לנו להתקדם. כן, בורה.
שלמה בורה
איתן אנחנו עכשיו ב-2018, 2,040 השקלים האלה לכל מונית לשנה זה גומר אותנו.
היו"ר איתן כבל
על מה אתה מדבר?
שלמה בורה
אנחנו צריכים לשלם 2,040 שקל אגרה לכל מונית. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה.
קריאה
אין לנו את הכסף הזה.
קריאה
מה שביטלו למכרז החדש.
שלמה בורה
שיבטלו גם השנה. מה הבעיה? זה 700 מוניות בסך הכול.
היו"ר איתן כבל
בורה, זה ניסיון טוב, אבל לא מוצלח. אני אסביר לך למה, מכיוון שכאן בעניין הזה פטרנו אתכם מדמי רישיון. זה 2,000 שקל - - -
שלמה בורה
לא, לא. לא פטרתם אותנו. היא פטרה את זה במכרזים, לא עכשיו.
קריאה
היא לא פטרה אותנו מזה.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים. בורה, אני רוצה ללכת לקראתך, בסוף אני לא רוצה למצוא את עצמי מקבל החלטות שאין להן תוקף. אתה תצא מכאן מרוצה ותספר, וזה יחזיק מעמד במקרה הטוב עד שתגיע הביתה. אני צריך לקבל כאן החלטות וזו החלטה שהיא מאוד מאוד משמעותית, לא ציפיתם לה. ישבנו המנכ"לית, דרור ואני והיתה התלבטות, ואני אמרתי: כן, בעניין הזה נוותר להם.
אילן זיקרי
אנחנו מדברים עכשיו על תקופת המעבר. עד שנכנס ועד שנקבע זכיין, האגרות האלה, אנחנו לא עומדים בהן. לנו היום קשה.
קריאה
אנחנו צריכים לקחת הלוואות כדי לשלם את זה עכשיו.
אילן זיקרי
תקופת המעבר הזאת, אנחנו הולכים - - -
היו"ר איתן כבל
תיכף נגיע לתקופת המעבר. זה לא תקופת המעבר.
שלמה בורה
היא באגרות עכשיו. היא קוראת את האגרות.
היו"ר איתן כבל
נכון. האגרות על מה שיהיה.
אילן זיקרי
בסדר. טוב.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה. הלאה.
איתי עצמון
האם יש הערות לסעיף 7 להצעת החוק כפי שהוקרא?
היו"ר איתן כבל
אלי אטלן, אם אתה לא שואל אותי לסעיף, אני מוציא אותך. אתה לוקח סיכון?
אלי אטלן
כן.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אלי אטלן
תחנת מוניות היא תחנה לא רווחית. אנחנו לוקחים מיסים מהנהגים לפי הצרכים שלנו. הנהגים, שיהיו בריאים, עושים הרבה בעיות בכבישים ועם הציבור. אתם רוצים מאיתנו 225,000 ועל כל מונית נוספת מעל 35,000 תוספת. אני מציע ואני חושב שזה הדבר הכי טוב, לגבות מהנהג לא 5,000, אפילו 7,000 ושהקנס יקבל הנהג כדי שילמד לתת שירות.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
תודה. מי יקבל את הקנס כשמכריחים אותו, ואני לא יכול לראות את זה, שאומרים לו שיעלה למונית גם אם הוא עייף, גם בגשם וגם - - -
אלי אטלן
זה תיקח ממני.
היו"ר איתן כבל
באמת? מה תגיד לו? אתה תגיד שאתה אמרת לו?
אלי אטלן
אם הנהג לא עובד לפי כללי הרישיון, שיקנסו אותו.
היו"ר איתן כבל
יקירי, תודה רבה. אני הייתי צריך להוציא אותך, אבל אני אוותר לך הפעם. זו היתה שאלה מהבית.

תודה. מי בעד סעיף 7(2) להצעת החוק, כפי שהוקראה?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 7(2) להצעת החוק אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. הסעיף אושר. הלאה.
חוה ראובני
סעיף 11 להצעת החוק, תיקון סעיף 71ב.

תיקון סעיף 71ב

11.

בסעיף 71ב לפקודה –

בסעיף קטן (ב) –

ברישה, אחרי "ועל שילוב ביניהם" יבוא "ועל קווי שירות למוניות כהגדרתם בסעיף 14ז";

בפסקה (1), אחרי "משך נסיעה המשוער" יבוא "של אוטובוס" ובסופו יבוא "ומשך הנסיעה המשוער בקו שירות למוניות בין תחנת מוצא לתחנת יעד";

בסעיף קטן (ג) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) בעל רישיון קו שירות כהגדרתו בסעיף 14ז, ימסור למפקח על התעבורה לצורך הפעלת מרכז המידע הארצי, פרטים מלאים ומעודכנים על מספר המוניות שהוא מפעיל, לוח הזמנים המתוכנן למתן שירות המוניות וכן מועדי התחלה וסיום השירות ותדירותו.";

סעיף 71ב לפקודה, עניינו בהקמת מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית. הוא נחקק לפני מספר שנים. הרעיון הוא מידע לציבור. מוניות השירות לא שולבו בו בזמנו. היום כחלק מהתפיסה הכוללת החדשה של מוניות שירות, כחלק יותר מעורב בתחבורה הציבורית, כחלק משלים, יחד עם הכרטוס המשותף ויחד עם התאמת הקווים והחיבורים ביניהם, אנחנו מבקשים שהמפעילים ימסרו את המידע גם הם למרכז השירות. כמובן המידע מותאם, כי אם קווי האוטובוס צריכים לתת מידע גם על תחנות, מוניות השירות לא צריכות לתת מידע על תחנות, אז במקום זה משך הנסיעה המשוער לפחות מקצה לקצה על הקווים.
יעקב פרי (יש עתיד)
חוה, מה ההבדל בין "של אוטובוס" ובין משך זמן משוער במונית בין תחנת מוצא לבין תחנת יעד? מה ההבדל ביניהם?
קרן טרנר
"של אוטובוס" כתוב היום בחוק, ואנחנו אומרים שזה יבוא אחרי המילים האלה.
חוה ראובני
זה עניין של נוסח. אנחנו מוסיפים כאן את החיוב שלהם. היום מה שנאמר זה משך הנסיעה המשוער בין תחנה לתחנה. בין תחנה לתחנה זה רק לאוטובוסים, למוניות אין תחנות.
שלמה בורה
אם יש פקקים, מה עושים?
היו"ר איתן כבל
זה לא לעניין. נהיית נהג אוטובוס עכשיו? כשאני בא אליהם, מה הם אומרים לי?
יעקב פרי (יש עתיד)
היו פקקים.
היו"ר איתן כבל
בשביל זה הבאנו אתכם? בשביל לשמוע את אותם תירוצים שנהגי אוטובוס נותנים לנו?
איתי עצמון
יש לי הערה לסעיף. מכיוון שהסעיף הזה הוא תמונת ראי לחובתם של בעלי רישיונות לאוטובוסים, אני מציע להתאים את נוסח הסעיף. כלומר, אותה חובה שחלה על בעלי רישיונות לאוטובוסים לעדכן באופן שוטף על הנתונים אמורה לחול גם על המידע שמוסרים בעלי רישיונות לקווי שירות.
קרן טרנר
בהתאמות הנדרשות.
איתי עצמון
כתוב היום בפקודה באופן מפורש שהם צריכים לעדכן.
חוה ראובני
זה כתוב לגבי אוטובוסים במפורש.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
בן בדרי
אתם דורשים את כל הדרישות האלה, כשבמקביל אתם משווים אותנו לאגד ולדן ולכל המפעילים הגדולים. אני מבקש שתבדקו איזה מענקים הם קיבלו לצורך הפעלת המידעים האלה, תפעולם, ושאותו תקצוב יעבור גם למוניות, זה יהיה הוגן.
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה, אדוני. אני מבין את מה שאתה אומר. זה הייתי עושה אם הייתי משאיר אותך בלי רב-קו מסובסד. תודה.
חוה ראובני
אני מבקשת לציין שהשילוב הזה שלכם במרכז המידע יאפשר לשירותים דוגמת "move it" וכו' לתת תוכניות נסיעה שכוללות מוניות שירות.
היו"ר איתן כבל
יקירי, אם אתה רוצה, שאנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות יעלו איתך, אם אתה רוצה, אנשים שהם ברב-קו המסובסד, לא רק, אבל בוודאי אם אתה רוצה אחד כמו שהיה פה השבוע, העיוור - - -
בן בדרי
אדוני היושב-ראש, אולי לא הסברתי את עצמי נכון.
היו"ר איתן כבל
הבנו. הבנו. הבנו, בגלל זה ענינו.
בן בדרי
כנראה לא הבנתם נכון, חברות האוטובוסים מקבלות תקציבים לדברים האלה.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. תודה.
חיים כהן
בקשר לסעיף הזה רציתי להגיד לכם שיצא לי לייצג בתביעה ייצוגית את תאגידי השירות על כך שנתבעו שהם לא קיימו את ההוראה הזאת. הבעיה בהוראה הזאת שחייבים להוסיף את הסעיף שההנחיות הנ"ל יבוצעו בהתחשב בכך שמדובר במוניות שירות אשר מעצם טיבן לא עוצרות בכל תחנה ותחנה, שזה דבר שצריך להתאים לסעיף.
חוה ראובני
לכן לא נאמר שהם ימסרו מידע על התחנות.
חיים כהן
גם הזמן המשוער צריך להיות כפוף לכך ולוח-הזמנים המתוכנן.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני מביא בחשבון שנהג שכבר אמר שהוא עומד לפשוט רגל, נתנו לו רב-קו מסובסד כדי שייקח נוסעים, לא כדי שיראה אותם בדרך וימשיך לתחנה הבאה.
חיים כהן
אבל זמן משוער - - -
קרן טרנר
אני מניחה שתראו את כל המפה של איפה כל רכב נמצא לרווחת הציבור.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר לך, חיים, אני בטוח שצופים בנו עכשיו החבר'ה מאגד, מדן ועוד אחרים, והם כולם יבינו. תהיה תחרות בעזרת השם שתריבו על כל נוסע.
חיים כהן
זה סעיף שייושם אחרי התחרות.
אורי דוד חי
לא יחסרו נוסעים אחרי הסובסידיות.
היו"ר איתן כבל
אתה רואה, יהיה לך לשלם 20,000.
חיים כהן
איתן, זה סעיף שמיושם אחרי התחרות. זמן משוער – אין אפשרות - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, העניין ברור. אני מעלה להצבעה.
איתי עצמון
סעיף 11 עם התיקון שהוספתי.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 11 להצעת החוק אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר. הלאה.
חוה ראובני
תיקון סעיף 71ג. עקב טעות שהיתה, אפילו שהנוסח כבר ברשומות, אני מתקנת תיקון קטן. 12 להצעת החוק, תיקון סעיף 71ג. "בסעיף 71ג לפקודה, סעיפים קטנים (ג) ו- (ד) – בטלים."
היו"ר איתן כבל
מה זה אומר?
חוה ראובני
סעיף קטן (ג) זו החובה להציב שלטים בתחנות המוצא ובתחנות היעד. מבטלים את החובה הזאת, היא מיותרת, אין בה היגיון, היא לא תורמת שום דבר.
היו"ר איתן כבל
אתם רוצים להשאיר אותה, בורה?
שלמה בורה
לא אמרנו כלום.
היו"ר איתן כבל
אם תתעקשו...
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
לא יודע. אני כבר לא יודע. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 12 להצעת החוק אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. הביטול אושר. הלאה.
חוה ראובני
13 זה הוראות מעבר.
היו"ר איתן כבל
חוץ מהוראות המעבר יש לנו עוד משהו?
חוה ראובני
לא. מהות – לא.
היו"ר איתן כבל
אם יש עוד דברים שצריך, אני מעדיף לפני כדי להתמקד בהוראות המעבר. הראש שלהם זה כמו ממטרה, הם כל הזמן קופצים נושא. אני רוצה שכולם יהיו בהוראות המעבר.

אתה לא דיברת. בבקשה.
הייתם עבד אלחק
תודה, אדוני היושב-ראש. לגבי הנת"צ בצפון, האם יתאפשר לנו לעלות על הנת"צ?
קרן טרנר
איזה נת"צ?
הייתם עבד אלחק
בצפון. בקריות לחיפה. יש שם נתיב לתחבורה ציבורית, ואתם היום הגדרתם אותנו כתחבורה ציבורית, האם יתאפשר לנו לעלות על הנת"צ?
קרן טרנר
אתה מדבר על המטרונית?
הייתם עבד אלחק
על המטרונית.
קרן טרנר
אני לא יודעת להגיד לכם.
הייתם עבד אלחק
הנתיב של המטרונית.
היו"ר איתן כבל
קודם כול, הייתם, זה לא קשור לעניין אבל זה כן קשור. המשימה שלנו בסוף, ללא שום קשר לדיון הזה, שנת"צים יהיו פרוסים בכל נקודה בארץ, כל הארץ בעזרת השם. אולי האתגר הגדול, גם של משרד התחבורה, זה להרים את המדרגה הזאת, שיהיו נת"צים שתיסע בהם רק תחבורה ציבורית. בנוסף, אנחנו רוצים שפקחים יוכלו לאכוף את התהליך הזה, כדי שבאמת תהיה לזה אפקטיביות.
הייתם עבד אלחק
בנושא הזה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחדד שברגע שאנחנו בעזרת השם נזכה במכרזים - - -
קרן טרנר
זה לא יהיה אותו קו בכלל.
הייתם עבד אלחק
הנוסעים שנוסעים ברב-קו, אם הוא ירצה לנסוע במונית, תהיה סכנת חיים. יחצה את הכביש וייסע במונית במקום לעלות בנת"צ. לפי דעתי גם פה צריך להתייחס לנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
זה לא המקום הזה, אבל כבר נענה לך.
קרן טרנר
הערה טובה. קודם כול, לגבי הקווים אנחנו אכן צריכים לראות שהקישוריות בינם לבין האוטובוסים נעשית בצורה טובה - - -
היו"ר איתן כבל
שלא יהיה כמו ז'בוטינסקי פתח-תקוה.
יוני סוראני
דווקא עשו עבודה טובה שם מבחינת הנת"צ. עשו עבודה טובה, משרד התחבורה, עם הנת"צ בפתח-תקוה תל-אביב.
קרן טרנר
המחוזות שלנו שאחראים על צד התשתית לא על צד שירות התחבורה הציבורית עוברים עכשיו על הקווים ומוודאים – כמו שכל הציבור מעיר עכשיו גם המשרד מעיר – אם הקישוריות בטוחה והאם היא בסדר.

באופן כללי אנחנו שואפים שנתיבי התחבורה הציבורית ישמשו כמה שיותר תחבורה ציבורית. דבר ראשון נוסע שם אוטובוס עם 50 נוסעים ומעלה. ככל שיש עודף קיבולת השאיפה היא להכניס עוד רכבים רבי קיבולת כמו מוניות השירות, אבל זה נבחן פר נת"צ, פר הסדר שיש בארץ. אני לא יכולה להגיד קטגורית אם כן ואם לא, וגם אם כן, יכול להיות שבעתיד לא, וגם אם לא עכשיו, בעתיד זה כן. סמכות המפקח על התעבורה היא לקבוע בעבור כל נת"צ, ובכל תקופה לתקן ולשנות, מי יכול לנסוע בנת"צ. מה שעומד לנגד עינינו זה כמה שיותר תחבורה ציבורית שתיסע בצורה טובה בנת"צ. אם הנת"צ מפוצץ, כנראה שלא נאפשר למוניות. ואם הוא לא מפוצץ, יכול להיות שכן, אבל זה תלוי פר נת"צ.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני לא רוצה לפתוח כאן את הדיון. אני רק רוצה לומר שבקרוב מאוד, בתיאום גם עם משרד התחבורה ומשרד האוצר, אנחנו הולכים לעשות שימוע תחבורה ציבורית של חמישה דיונים, ואחד הנושאים המרכזיים שיונח לשולחננו זה עניין של פריסת הנת"צים שהוא אמור להיות כלי מרכזי בתהליך.

נתחיל את הוראות המעבר, רק יש לי בקשה, זה נושא רגיש, זה נושא טעון, זה נושא שלאנשים כאן יש מה לומר. אני מציע שכל אחד יאמר את הדברים שלו באופן הכי מכובד ונראה איך אנחנו יוצאים מכאן עם תוצאה טובה.
שלמה בורה
רק ברשותך, נפתח קודם כול את העניין של האגרות של השנה הזאת בהוראת המעבר, שזה מציק לנו. 2,040 השקלים האלה שיש לשלם השנה.
קריאה
לבטל אותם.
שלמה בורה
לבטל אותם, בטח.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
חוה ראובני
הוראת מעבר
13.

על אף הוראות חוק זה, מי שערב יום ז' באב התשע"ו (11 באוגוסט 2016) (בסעיף זה – המועד הקובע) היה בידו רישיון קו שירות תקף שניתן לו לפי סימן ג'1 בפרק שני לפקודת התעבורה כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה וערב המועד הקובע הפעיל קו שירות למוניות בהתאם לרישיון כאמור (בסעיף זה – בעל רישיון ותיק פעיל), רשאי המפקח על התעבורה, על פי בקשת בעל הרישיון הוותיק הפעיל, לחדש את רישיונו לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם (בסעיף זה – תקופות חידוש הרישיון), בהתקיים התנאים למתן רישיון קו שירות לפי הוראות הסימן האמור כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ובלבד שהרישיון שחודש לפי סעיף זה יעמוד בתוקפו עד למועד שלא יאוחר מיום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019).

אני אסביר מה קראתי פה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
חוה ראובני
הוראת המעבר אומרת שמי שהיה בעל רישיון ביום 11 באוגוסט 2016, שזה תאריך החלטת הממשלה לעניין ההסדר החדש של מוניות השירות – לא היום, 11 באוגוסט 2016 – הפעיל ברישיון קו שירות למוניות, הוא יהיה זכאי להמשיך להפעיל אותו בתנאים של החוק הקודם עד ה-31 בדצמבר 2019, אם הוא ירצה בכך.
קריאה
אם הוא לא רוצה?
חוה ראובני
זכאי, לא חייב. על-פי בקשה. רוצה ללכת הביתה, יכול ללכת הביתה. חלקם כבר לא פועלים היום, כאלה שפעלו ב-11 באוגוסט 2016.
יעקב פרי (יש עתיד)
בפועל זה כמעט שנתיים.
חוה ראובני
זה יוצא כמעט שנתיים מעכשיו. זו הוראה בסיסית לגבי המפעילים הקיימים, שזכותם, אם ירצו, להמשיך להפעיל עד סוף 2019, בכפוף למה שיש בסעיף קטן (ב) אחריו. אני אקרא את סעיף קטן (ב) כי זה חלק מאותו הסדר.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
חוה ראובני
בהחלטה לגבי חידוש רישיונות קו שירות לפי סעיף קטן (א) יתחשב המפקח על התעבורה, בין השאר, בהתקדמות ההליכים התחרותיים למתן רישיונות קו שירות לפי סעיף 14ח(ב)(1א) לפקודת התעבורה כנוסחו בחוק זה.

הווה אומר שצריך להיות מפגש רצונות. שני הצדדים צריכים לרצות בזה. גם המפעיל צריך לרצות בזה וגם המפקח על התעבורה. יכול להיות מצב שבו יש קו שפועל היום, והוא כבר יצא למכרז - - -
יהודה בר אור
מי זה המפקח על התעבורה?
חוה ראובני
אני באמצע דיבור, מר בר אור.
היו"ר איתן כבל
תנו בבקשה לסיים.
חוה ראובני
אני אגמור לדבר ואני אברח... בסדר?
היו"ר איתן כבל
יהודה, אני רוצה שהיא תסיים. אני רוצה לשמוע פה את הזבובים שמסתובבים. היא תסיים, תסביר, ואז אני אאפשר לכל אחד מכם.
יהודה בר אור
מי המפקח על התעבורה?
היו"ר איתן כבל
תן לה לסיים. יהודה, לא מתאים לך. נהיית נהג מוניות שירות? אתה ספיישל, מיוחד.
חוה ראובני
אני ממשיכה (ב) ו-(ג). הרעיון הוא מפגש רצונות. זאת אומרת, אם יש מצב שבו כבר יצא ההליך התחרותי והסתיים במקום מסוים, איפה שיש מפעיל ותיק קיים, המפקח על התעבורה יגיד: תודה רבה, להתראות. נגמרה התקופה, קיבלת מה שקיבלת ב-20016 – נגמר.
יעקב פרי (יש עתיד)
חוה, גם אם זה לפני ה-31 בדצמבר?
חוה ראובני
כן, כי יכול להיות שכבר יש מפעיל חדש. מעבר לזה אי-אפשר. (ג) סוגר את הנושא הזה.

חודש רישיון לבעל רישיון ותיק פעיל בהתאם להוראות סעיף זה, יחולו הוראות סימן ג'1 לפקודת התעבורה כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים המחויבים, על הרישיון ועל בעל הרישיון כאמור.

זאת אומרת שהם ממשיכים לפעול לפי הדין הקודם.
איתי עצמון
לפי הדין הקיים היום לפני התיקון, על כל הוראותיו.
חוה ראובני
לפני כל החקיקה שעשינו. כמו לפני שנה ולפני חמש שנים.
היו"ר איתן כבל
עוד סעיף?
איתי עצמון
לא. זה לפני - - -
חוה ראובני
לפני - - -
קרן טרנר
עדיף הכול.
קובי אקהאוז
עדיף סעיף סעיף.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני זה שקובע פה. במקרה הזה לשמחתם ולצערי. נעבור דבר דבר. חשוב שבעניין הזה כל אחד יאמר את דעתו, נראה איך אנחנו מוצאים את נקודת האיזון הנכונה. בבקשה.
אילן זיקרי
לגבי הסעיף הראשון, שמדבר על התנאים הישנים, הקודמים. אם אנחנו רוצים שהרצונות שלנו ייפגשו לפי הסעיף השני, מתי שיבוא הזכיין ויזכה בהסכמה, נפנה את המקום, או שאם אנחנו זוכים, אנחנו ממשיכים, לגבי עניין האגרה של ה-2,040, היום משרד התחבורה והאוצר חייבים להבין מה הביא אותנו עד הלום. הוצאות התפעול של המונית, זה בנוסף לדברים שגרמו לנו לסגור מוניות. זה חלק חשוב.
היו"ר איתן כבל
נשמה, זה רשום לפניי. תודה. בבקשה.
קובי אקהאוז
אני קשור היום עם נתב"ג במכרז ואני צריך לשנה החדשה לחתום איתם על חוזה. לדוגמה תוציאו בעוד חצי שנה מכרז על נתב"ג, אני לא זכיתי בו לצורך העניין, האם אני יכול לקבל מהם אם אני יוצא, הפרת חוזה עם קנסות?
דרור גנון
התשובה היא כן. החוזה שלך יחודש בהתאם לתהליך המכרזי ולצפי של כניסת מפעיל חדש. אנחנו נסגור את זה עם רשות שדות התעופה.
קרן טרנר
ברור שאם הוא לא זוכה, אנחנו - - -
קובי אקהאוז
זאת אומרת, אני לא יוצא פגוע.
דרור גנון
לא תיפגע משום דבר. לא תיפגע.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לחזור לפרוטוקול. אני אומר את זה, גברתי מנכ"לית משרד התחבורה, שיהיה ברור שלא ייווצר מצב שאם הם לא זוכים חס וחלילה לשיטתם, שהם מוצאים את עצמם נפגעים. האחריות היא עליכם.
קרן טרנר
אכן.
היו"ר איתן כבל
אני אומר את הדברים בצורה ברורה מאוד, שייכתבו. זה דבר שאנחנו לא כותבים כמובן בחוק, אבל הוא ברור, הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך.
קובי אקהאוז
עוד שאלה. אם ייבחר זכיין חדש, איך אני בתור תאגיד שרוצה להיטמע בתוך התאגיד החדש – איך אני אכנס? יהיה מנגנון הגנה שהם יקלטו גם אותי? האם יש מצב כזה?
דרור גנון
הם לא יכולים לקלוט אותך, מי שזכה – זכה. הוא מפעיל.
היו"ר איתן כבל
הבנתי מה שאתה אומר. הוא זכה, אני רוצה ללכת לעבוד אצלו נניח.
קובי אקהאוז
מה אני הולך לעשות? איך אני מוגן?
קרן טרנר
אי-אפשר לחייב גורם פרטי - - -
דרור גנון
הוא יצטרך לדבר עם בעל התאגיד.
היו"ר איתן כבל
אתה גורם פרטי?
קובי אקהאוז
כן.
היו"ר איתן כבל
אני יכול להכריח אותך ולהחליט מי יעבוד אצלך?
קובי אקהאוז
אתה לא יכול להכריח, אבל זה אומר שאם מישהו אחר זוכה, אני צריך את המונית שלי לזרוק לים ולא לעשות שום דבר. איפה מנגנון ההגנה שלי? אם אני עומד באמות המידה, שיקלוט אותי.
היו"ר איתן כבל
תראו מה אתם אומרים לי. כשנוח לכם, אתם אומרים לי: מה אתה מתערב לי? אני פרטי ואני רוצה תחרות.
גבי צלקה
למה אתה שולל את עצמך? אל תשלול את עצמך.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
קובי, אתה נהג מונית לא רגיל, אתה שואל שאלות חכמות.
משה מלול
נהגי המוניות שואלים שאלות לא חכמות? אני רוצה להבין. אני לא חושב שנהגי מוניות - - -
היו"ר איתן כבל
אני צוחק. די. בחייאת דינק. אתה עף על עצמך עכשיו, אחי.
משה מלול
אני לא רוצה שתפגע בנו.
היו"ר איתן כבל
אנחנו פה פועלים ותופרים את הדברים, שים לב, בתפירה מאוד מאוד דקה ועדינה. אני לא יודע, גם לא צריך, זו גם לא חובתי, לתת את כל התשובות. בסוף יש כאן חבר'ה שישבו עם החברות שזכו, ינסו להשתלב בדרך כזאת או אחרת, בדרך הלגיטימית. אני לא יודע להגיד לאחד הגופים פה שיזכו נניח – להגיד לו שאם זה וזה לא זוכה, תקבל אותו בתנאים כאלה וכאלה. אני לא יודע להגיד את זה.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה בלתי אפשרי.
היו"ר איתן כבל
זה בלתי אפשרי. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שחסרים 6,000 נהגי - - -
קריאה
6,300.
היו"ר איתן כבל
קובי, יש מחסור מטורף. לא מחסור רגיל, מחסור מטורף. מה אחת הבעיות שיש לנו היום? עקב המחסור לצערי לוקחים מן היקב ומן הגורן בלי להסתכל אם זה נהג טוב, לא נהג טוב, עם עבירות, בלי עבירות.
קרן טרנר
על עבירות מסתכלים, אבל - - -
היו"ר איתן כבל
עבירות זה תיקון שלי, אני רוצה להזכיר לך, שגרמתי לכם לתקן את החוק. זה לאחרונה.
קרן טרנר
שלא תחשוב שאנחנו לא מיישמים.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שלא.
שלמה בורה
אם יוצא מכרז, ואנחנו עובדים, יש לנו אפשרות לגשת למכרז תוך כדי עבודה?
היו"ר איתן כבל
בוודאי. בוודאי, אחי. אתה מאתגר אותי בשאלות שלך.
שלמה בורה
למה לא לתת עד סוף 2019? פתאום המפקח על התעבורה יכול למחוק אותך באמצע 2019 - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא, נשמה. תן לי. בורה, נשמתי, כנראה שכחת מה אמרת לי. הרי מה רצינו? עקב העובדה שלצערי לא הצלחנו למצוא את המנגנון להחיל את הרב-קו עוד לפני, כמערכת, התחייבתי בפניכם שלפחות נדאג שהמכרזים יתבצעו במהירות. אלי, אתה זוכר? הנחת העבודה שמישהו שחקן אמיתי בשוק, רוב הסיכויים שלו, אם אין בעיה שאנחנו לא רואים לנגד עינינו, הוא יזכה. זו הנחת העבודה אם אתה בסדר ומרוצים ממך. מה אתה חושב? ועדת המכרזים לא יודעת איך 4, 5, עובדים? איך 16 עובד? מכירים את זה. לא שאני יודע לתת התחייבויות, אלא אם כן חס וחלילה יתברר שיש חור בתקציב, דברים שאני לא יודע להגיד ואף אחד לא יודע. אתה מבין? לכן בנקודה הזאת המהירות היא כדי לאפשר לכם כבר להיכנס בכללים החדשים.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה שהיושב-ראש אומר שלמהירות יש מבחינתכם יתרון.
היו"ר איתן כבל
יתרון.
יעקב פרי (יש עתיד)
יתרון ולא חיסרון.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.
שלמה בורה
מה עם ה-5,000 ערבות?
היו"ר איתן כבל
כפרה עליך, אתה סוחט את התימני. נכון, בורה? בבקשה, קובי. שאלה אחרונה.
קובי אקהאוז
גנון, מכיוון שנתב"ג זה לא אותו קו כמו בכל המדינה, ושם אנחנו משלמים דמי הרשאה לנתב"ג, שזה סכומים לא מבוטלים. מה קורה עם כל הכספים האלה? האם משרד התחבורה יתחיל לפקח על זה? אלה סכומים, ואני אפילו לא יכול לדמיין גם קנסות וגם דמי הרשאה. מה יקרה?
דרור גנון
כרגע מאחר שאתה ממשיך באותם תנאים ובאותה מתכונת, כנראה שזה יהיה באותם תנאים.
היו"ר איתן כבל
חברים, יש לי בקשה. זה לא שעת שאלות בכנסת. אני לא מזלזל בזה, אני מבין את העניין. אני מבקש מכם בבקשה – במחילה קובי, כמו שאצלנו אומרים בבית הכנסת – רק לסעיף. אני מתחייב שכל שאלה – יכול להיות, דרור, גברתי המנכ"לית, אני מציע שאולי אפילו תעשו דיון, אפילו תעלו את זה על הכתב, או אפילו אני אבוא לפה יחד איתכם ונעשה פורום של שאלות. בסוף זה הפרנסה שלהם, ואני לא מזלזל בשום שאלה מן השאלות שנשאלות כאן. הייתם.
הייתם עבד אלחק
אדוני היושב-ראש, חבל שמשרד התחבורה לא מזמין אותנו. על חלק מהשאלות שנשאלות פה היינו יכולים לקבל תשובות ממשרד התחבורה ואנחנו לא מקבלים אותן.

לדוגמה אני השנה, אני מדבר על התאגיד שלי, אני מתקשה להפעיל את הקו, מכיוון שיש מכסה מינימלית להפעיל את הקו. האם השנה הם יתחשבו? יש כאלה עם מכסה מינימלית של 16, ואני למשל עם 33. אני מתקשה להפעיל את ה-33. האם יורידו את החוק הזה?
היו"ר איתן כבל
אני כבר יודע מה שאתה אומר. אחד הדברים שאמרתי, וזה הוכנס בכללים החדשים, שיהיה אפשר לתת גיבוי, לנייד. מה שאתה מבקש על-פי הכללים הישנים אי-אפשר לעשות עכשיו.
הייתם עבד אלחק
היה אפשר.
היו"ר איתן כבל
חברים, בכללים החדשים, אחד הדברים שלמדתי מכם בדיונים זה מערכת הניוד. תודה.

חברים, יש לי בקשה, לא שאלות כלליות על התחנה.
משה מלול
שתי שאלות. השאלה הראשונה, מבחינה חוקית לא הבנתי למה אי-אפשר ליישם בתקופת המעבר את החוק שמעבירים עכשיו? השאלה השנייה, תאגידים שפועלים עכשיו מה-1 באוגוסט 2016, הם יכולים לפעול עד סוף שנת 2019. לאותו קו מתי עושים את המכרז? אם הוא רוצה להשלים עד 2019, הוא יכול לסיים עד 2019 ואחרי זה לעשות - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא.
משה מלול
אם הוא רוצה לפני זה? איך זה הולך?
היו"ר איתן כבל
אני מסביר. אפילו אני כבר יודע לענות, כי זה גם מה שביקשתי. ביקשתי שהמכרזים ייצאו לאלתר, מייד, בכל מקום שאפשר להוציא, כדי לא לייצר את המצב שבו אני אומר לך: אח שלי, אתה רוצה רב-קו? לך תקנה, לך עכשיו תחליף את כל המכשור במוניות, ובעוד שלושה חודשים, כיוון שאצלך נניח עשו את זה ממש מהר, אומרים לך: אדוני, סע הביתה, הפסדת. תבוא ותגיד לי: סליחה, בשביל זה השקעתי את כל עשרות האלפים האלה בהחלפת ציוד, הכנסת רב-קו וכל הדברים האלה, ואתה זורק אותי הביתה? לא נעמיד את עצמנו במצב כזה.

זאת התחייבות שגם ביקשתי מהמנכ"לית, גם השר ביקש אותה, בדיוק מהמקום הזה, כדי להכניס את השוק במינימום לטלטלות וכדי שהשירות לא ייפגע. הרי אתה רוצה לפעול במוטיבציה, כי יסתכלו עליך, בתקופה הזאת אתה נותן עבודה, זה חלק מהעניין.

מה שאני מנסה לומר לך על שתי השאלות שלך שאני מבין אותן, בשיח שהתקיים בינינו גם על הדברים האלה חשבנו. ניסיתי בעקבות השיחות הרבות שאני מקיים איתכם להתחבר מה שיותר אל הרצונות שלכם, אל הבעיות שאתם מביאים איתכם ולהוריד אותן למינימום. אני לא יודע לתת תשובה על הכול, אבל אני כן יודע לנסות להוריד את זה למינימום.

חיים, אחרי זה זליגמן.
חיים כהן
שתי הערות קצרות לסעיף. אני חושב שצריך להוסיף לסעיף הזה שאין האמור בסעיף זה כדי לפגוע מהוראות סעיף 14ח2(ג)(1א). זאת אומרת, התחשבות בין היתר בניסיונו של המבקש. זאת אומרת, שלא ייחשב שסעיף המעבר הזה מרוקן מתוכן את אותו יתרון שנותנים לתאגידים על ניסיונם.
קרן טרנר
- - -
דרור גנון
זה על העבר, זה לא קשור.
קריאה
באיזה מובן - - -
חיים כהן
במובן הזה שלכאורה יש פה הסכמה. הוא אפילו כבר אמר: אני מפסיד את המכרז.
היו"ר איתן כבל
חיים, כפרה עליך, אל תכניס אותו לדיכאון.
חיים כהן
זה מה שהוא אמר, לכן צריך לכתוב שאין בזה כדי לפגוע בכך שיינתן אותו - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, כבר קבענו את זה באמות המידה, אנחנו כבר אחרי, הדברים ברורים מאוד. כל הסעיפים כאן אומרים רק דבר אחד: מי מהתחנות הקיימות שיודעות לעשות עבודתן באופן סביר – לא אמרתי אפילו מצטיינים ביותר – אין סיבה - - -
חיים כהן
שיובהר הדבר הזה.
איתי עצמון
אין צורך להבהיר.
חוה ראובני
אלה שני תהליכים שמסתיימים במקביל.
שלמה בורה
- - - כמו כל הטכנולוגיה. משרד התחבורה צריכים להשתתף איתנו 50%.
היו"ר איתן כבל
אין בעיה, כפרה עליך... גם מהרב-קו תיתן לו 50%.
חיים כהן
הערה נוספת לנוסח - - -
שלמה בורה
- - - השר אמר.
היו"ר איתן כבל
בורה, על כל תיקוף, 50% מהמשרד...
אילן זיקרי
זו באמת הערה במקום.
היו"ר איתן כבל
תן לי.
חיים כהן
אני מציע שבהוראת המעבר יהיה פרק זמן מסוים, מינימלי, של הודעה לתאגיד על כוונה להוציא את המכרז. למשל לפחות חצי שנה יודיעו לתאגיד הספציפי שהולך לצאת למכרז - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, אני רוצה לענות לך. מה העניין? אתה משכלל את הצעד התימני. אני אסביר לך למה אתה משכלל את הצעד התימני. אנחנו רוצים כל הזמן לעשות את זה מה שיותר מהר. כדי שכולכם תרוויחו, עכשיו אני אודיע חצי שנה מראש. זה לא יהיה. חיים, אני אעמוד פה עם שוט – סליחה, במחילה, כדימוי - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, זה גם תהליך פומבי.
היו"ר איתן כבל
בוודאי.
קרן טרנר
השאיפה שלנו זה לצאת כמה שיותר מהר - - -
היו"ר איתן כבל
בוודאי. גם נעקוב מקרוב, כמו שאמרתי, בחובת הדיווח. יהיה בחוק חובת דיווח. נגיע לזה.
גבי צלקה
איתן, בואו נעבור למה - - -
היו"ר איתן כבל
אני יודע למה אתה מחכה, אתה כבר רוצה לדעת איך אתה ממיר את הז'יטונים...
גבי צלקה
עוד מעט יגיע 18:55 ותגיד "תלכו הביתה".
לאה ורון
17:55.
גבי צלקה
אז יאללה, תפסיקו עם השאלות שלכם.
היו"ר איתן כבל
עו"ד זליגמן, בבקשה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, תנו לעו"ד זליגמן.
אורי זליגמן
בסעיף הזה מדובר על תקופת מעבר מאוד קצרה. אני בעבר הייתי היועץ המשפטי של אגד והתמודדתי גם - - -
גבי צלקה
תקופת המעבר בסדר, עזוב.
קריאות
- - -
גבי צלקה
מספיק. תנו להם לצאת למכרזים. נו, באמת.
אורי זליגמן
שמע אותי.
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר לך. אל תדאג.
גבי צלקה
שיגעתם את כולם עם הדבר הזה – תקופת מעבר.
היו"ר איתן כבל
חברים, אתם עושים לי סחרחורת עם הטוויסט. אף אחד ברגע זה לא מפריע לעו"ד זליגמן.
קריאה
תנו לו להמשיך.
גבי צלקה
מי שרוצה, שימשיך - - -
לאה ורון
אדוני מפריע.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה להוציא אף אחד היום.
קריאה
אותם אנשים מדברים שלוש פעמים.
אורי זליגמן
בפועל מדובר בתקופה קצרה מאוד. מה שקרה באגד, בדן ובקווים אחרים, שלמעשה נתנו להם תקופת מעבר הרבה יותר גדולה. אלה שאני מייצג אותם, וזה רוב האנשים פה, אנחנו מבקשים שתהיה תקופת מעבר שיעשו דבר כזה, שאותן מוניות פעילות היום יזכו אוטומטית במכרז לשש שנים עם הרב-קו.

צריך להתחשב שהקווים האלה, הקווים שפירטו, אותם קווים שאני מייצג, יש רכבת קלה שתיכנס, כל הדברים האלה יתרחשו בעוד תקופה ארוכה. גם אגד, גם דן וגם אחרים זכו ברב-קו בלי שום קשר לזה שהם המשיכו להפעיל. אגד למשל בירושלים, יש לה עד היום גם רב-קו, לא הוציאו אותם למכרז. עשו תמורה אדירה בקווי האוטובוסים במזרח ירושלים, המדינה השקיעה בהם לפי הפרסומים של משרד התחבורה 64 מיליון שקל. אני חושב שאפשר לתת יתרון ולהגיד למוניות השירות הפעילות היום: זכיתן ברב-קו, תפעלו בדיוק לפי הוראות החוק הזה לשש שנים, ואחרי שש שנים תתמודדו רגיל במכרז.
שלמה בורה
שיענו לו.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לענות. חברים, די. במחילה, אני מכבד אותך מאוד מאוד, אני אפילו מרשה לעצמי להגיד לך שאתה ואני בידידות. כבר הגענו לסוף ופתאום פקחתי את העיניים ואני רואה שאני בהתחלה. הדיון הזה כבר הסתיים. אנחנו פה כפסע לפני הדיבור על ההמרה. אתה יודע וכל מי שיושב כאן יודע – אני לא רוצה לחזור על הנאום שלי שאני רוצה להזכיר לכם שרק לפני חודשיים לא היה בידיכם כלום. ותראו בסוף, יושבים פה שני אנשים בכלל מהאופוזיציה כדי להעביר לכם את החוק. עד לרגע זה לא עשיתי ואני גם לא אעשה - - -
בן בדרי
אני לא יודע למה כולם שותקים.
היו"ר איתן כבל
שנייה.
בן בדרי
איתן, אני חייב להגיד משהו. אני מ-2008-2007 עליתי במעלית בוויכוח די לוהט עם מר אלכס לנגר, שהיה מפקח על קצין התעבורה, כשהתחלנו לדבר על סובסידיות למוניות. דרור גנון ואלכס לנגר ירדו איתי במעלית ואמרו: אתה חולם בהקיץ, תרד מהעץ מהר. זה לא יקרה, זה לא יהיה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה.
בן בדרי
כשזה קורה, אתם מוציאים אותנו למכרזים, וזה קורה לאחרים, לא בשבילנו. אנחנו נלחמנו יחד איתך ובזכותך, כשזה סוף סוף קורה מגיעות הסובסידיות המיוחדות, שזה היה אמור להציל את הענף, ואתם מכניסים עכשיו את כל השחקנים החדשים. למה לא לעשות כמו שהעורך-דין מציע, לתת שש שנים מעבר, להאריך את זה ולאפשר לאנשים האלה לחזור לעצמם?
היו"ר איתן כבל
נתתי לך. חברים, בואו לנו נגחך את הדיון. אני אומר את זה במובן הכי מכובד שיש, באמת אני אומר את זה. חברים, אתה אומר למישהו משהו ואתה אומר: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ואחר-כך הוא אומר: אתה צדקת, זה לא יעזור. אנחנו כבר במקום אחר, אנחנו לא שם. אני לא רוצה אפילו לפתוח את זה, כי אנחנו כבר שם, אנחנו כבר בסוף הדרך. הנחת העבודה שמי שנמצא כאן, אם לא תהיה דרמה גדולה, אתם שחקנים ותיקים, אתם אנשים ותיקים, יש מחסור גדול מאוד בשוק - - -
בן בדרי
ניפגש עוד שנה, ואתה - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. אני מעלה להצבעה את סעיף - - -
איתי עצמון
13 (א) עד (ג).
בן בדרי
- - -
היו"ר איתן כבל
עוד לא הגענו.
בן בדרי
אבל זה בתוך הסעיף הזה.
היו"ר איתן כבל
אל תדאג.
אורי זליגמן
רק משפט אחד.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אורי זליגמן
בזמנו, כשזה עלה פה בוועדה, אמרו שיש חוות-דעת - - -
היו"ר איתן כבל
אתה צודק. בגלל זה אני לא אצביע. אנחנו נקרא עד הסוף ונעשה הצבעה במקשה אחת ונבדוק אם אני יכול להיענות לבקשה שלך.
אילן זיקרי
כולל הערבות של ה-5,000?
חוה ראובני
בואו נבטל את כל החוק הקודם.
היו"ר איתן כבל
הבקשה שלכם, עם כל הכבוד - - -
חוה ראובני
שמעתי כאן שלושה סעיפים שונים.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר שאלה אנשים בעזרת השם שכולם יהיו חלק בלתי נפרד, אבל יש מצב שגם לא.
בן בדרי
איתן, ממש קצר - - -
היו"ר איתן כבל
בן-אדם באמצע הדברים שלו. עו"ד זליגמן.
בן בדרי
תן לי ממש קצר, משהו שאף אחד עוד לא דיבר עליו וזה קשור לכולם.
היו"ר איתן כבל
אין לי ספק.
אורי זליגמן
אני מבקש לציין לפרוטוקול שבזמנו, כשהעליתי את ההצעה הזאת, היתה חוות-דעת של משרד המשפטים שאי-אפשר לתת רב-קו בלי לזכות במכרז. טרחתי וכתבתי חוות-דעת למה לא צריך וזה לא נכון, ולא קיבלתי תשובה ממשרד המשפטים ואנחנו כנראה נצטרך לפעול.
היו"ר איתן כבל
אני כבר אומר לכם את הדבר הבא, מי שירצה ללכת אחר-כך לבית המשפט, אני האחרון שאוכל למנוע את ההליך הדמוקרטי. אני בביטחון אומר לך, אני יודע מה תהיה התשובה, בוודאי כשפרוטוקולים מהדיונים האלה יימסרו. משפט, בבקשה.
בן בדרי
אני רוצה שתרחיבו בקשר ל-2016, איך זה נקבע, ולמה שני שלישים מהעוסקים בענף, פרנסתם הולכת להיזרק לפח. הם הראשונים שנפגעו. למה לא להחליף את כל ה-2,300 במנגנון - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה, יקירי, זה דיון שקיימנו חזור וקיים וטחנו אותו מכל כיוון. די, בואו נקרא את הדבר הכי חשוב.
יוני סוראני
האם משרד התחבורה או משרד המשפטים יכולים להגיד מדוע לא ניתן שכל אותן חברות שעובדות ופעילות כן ימשיכו שש שנים בלי מכרז? מדוע זה בלתי אפשרי? זה לא ניתן משפטית?
איתי עצמון
אני רוצה להזכיר לרגע אולי פיל שנמצא כאן בחדר ואנחנו לא מדברים עליו. אני לא אומר את זה בלי הבנה אליכם, אל בעלי הרישיונות הקיימים, שמדובר על מטה לחמכם, אבל צריך לזכור שלפי הרפורמה שהיתה ב-2005 הרישיונות ניתנו לקבוצה מצומצמת בלבד כהוראת שעה, שהוארכה פעם אחר פעם, פעמיים בצווים שאושרו כאן בוועדת הכלכלה, ולאחר מכן רק בגלל שהרפורמה לא התקדמה, רפורמה שמונחת כרגע על השולחן לא התקדמה, והיה צורך כדי להמשיך וללבן את הסוגיות שעלו מתוך הרפורמה להאריך שוב ושוב את תוקף הרישיונות.

אני חייב להסב את תשומת הלב לכך שיש קושי משפטי לתת שוב את אותם רישיונות לאותה קבוצה מצומצמת. אני לא כל-כך מבין מה זה אומר תחרותי שיזכו בו באופן אוטומטי, אותה קבוצה מצומצמת. אני לא מבין איך זה עומד משפטית אם בין היתר זה עלול ליצור בעיה עם עיקרון היסוד וחופש העיסוק, זכות היסוד לחופש העיסוק. אני באמת חושב שכל המתווה הוא מתווה שנותן מענה לקשיים השונים של בעלי הרישיונות הקיימים, ותיכף נגיע למתווה ההמרה - - -
קריאה
- - -
איתי עצמון
אל תפריע לי. תיכף ניכנס לסעיף מסגרת, מה שנקרא "מתווה ההמרה", שגם הוא סעיף די חריג בחקיקה. אני מוכרח להגיד שהוא לא קל משפטית, משרד התחבורה יפרט אותו כרגע, הוא יגיע לכאן בתקנות, באישור ועדה. אני באמת חושב שלא ניתן משפטית לקבל את ההצעה הזאת של זכייה אוטומטית בהליך תחרותי - - -
אורי זליגמן
זה מה שקרה ב-2005.
איתי עצמון
- - -
קריאה
היה דבר כזה. זה לא משהו חדש. עשו את זה בקווים אחרים של אוטובוס.
איתי עצמון
אל תפריע לי.
יוני סוראני
באגד, עד היום.
היו"ר איתן כבל
חברים.
איתי עצמון
זה דבר שחייבים להביא בחשבון.
קריאה
אפשר לענות ליועץ המשפטי?
היו"ר איתן כבל
יקירי, אתם כבר בבג"ץ.
קריאה
ליועץ?
היו"ר איתן כבל
לא, לא, לא. אתה כבר בבג"ץ.
קריאה
לענות ליועץ המשפטי.
היו"ר איתן כבל
במחילה, נתתי לך, תכבד אותי.
קריאה
לענות ליועץ המשפטי.
היו"ר איתן כבל
אל תענה. לא, לא, לא.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, סליחה, לא. חברות וחברים, לכו לבג"ץ, שיהיה בהצלחה. בבקשה, חוה.
חוה ראובני
(ד).
איתי עצמון
לפני מתווה ההמרה אני מניח שלנציג משרד המשפטים יהיה מה לומר בעניין הזה. הונחה על שולחן ועדת הכלכלה, לבקשתך, אדוני, חוות-דעת בנושא מתווה ההמרה מפי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, שהתייחס לדרך להסדיר את הנושא הזה בהצעת החוק הזאת. הוא גרס אז שיש לפרסם הצעת חוק נפרדת בעניין הזה, ואני יודע שיש גם חוות-דעת מעודכנת של המשנה הנוכחי לעניינים כלכליים-פיסקליים. אני מציע שלפני שתקריאי את ההסדר נציג משרד המשפטים יפרוס את התמונה בפני הוועדה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, דרור.
דרור וגשל
אני רק אתקן, לא היתה חוות-דעת של המשנה הקודם, יש מכתב שנשלח לוועדה בנושא שהתבקש. במכתב הזה נאמר בקצרה מאוד שמכיוון שאז סברנו בטעות שהנושא הסתיים בוועדה, ולכן צריך להביא הצעת חוק ממשלתית חדשה, אמרנו שנדון בכול כשתגיע ההצעה הממשלתית. בסוף הבנו שזה פוצל, ולכן בהמשך לבקשתו של היושב-ראש גיבשנו חוות-דעת חדשה, אני אוכל להגיד פה את העיקרים שלה אם תרצו.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
דרור וגשל
בחוות-הדעת אנחנו מתייחסים בעיקר לשאלת הפיצוי, שאלת הסובסידיה לקיימים, מה שהעלה עו"ד זליגמן. זו שאלה שמשרד התחבורה ומשרד האוצר בכלל לא העמידו אותה על הפרק, הם חשבו שלא היה צריך לתת את הסובסידיה הזאת, על רקע הנימוקים המקצועיים שסובסידיה כזאת לא רק שהיא לא תעזור למשק, שיהיה בה איזה צורך ציבורי, אלא שהיא עלולה רק לפגוע ואף לסכל. במצב הזה שבה הסובסידיה, אין לה שום הצדקה מקצועית או ציבורית, ברור שאין סיבה לתת עוד הטבה.

השאלה שאנחנו היינו צריכים להכריע בה היתה שאלת הפיצוי. בשאלת הפיצוי אין לי אלה לחזור על מה שהיועץ המשפטי של הוועדה אמר. ענייננו ברפורמה שהתחילה בשנת 1999. בשנת 1999 משרד התחבורה פרסם את המדיניות שלו, שרישיונות למוניות שירות יינתנו בהליכים תחרותיים, ב-2002 יש החלטת ממשלה שקבעה את זה, בעקבות החלטת הממשלה הזאת ב-2005 הגענו לחקיקה, כשהחקיקה הזאת אז הסתכלה – נערך אותו דיון שהיה פה, היו פה הרבה אנשים שהיו להם רישיונות, שקיבלו רישיונות בכל מיני דרכים, מבקר המדינה העיר - - -
גבי צלקה
לא. אתם שלחתם אותנו.
היו"ר איתן כבל
לא חשוב. אל תקטע. די הוא באמצע עניין מאוד מאוד חשוב. בבקשה. הוא לא מתעמת איתכם עכשיו. הוא מציג חוות-דעת. בבקשה.
דרור וגשל
קצת לגבי הנסיבות של איך הרישיונות האלה התקבלו. לא ניכנס לנקודה הזאת, זה לא הכי חשוב, אבל כדאי לעיין בדוחות מבקר המדינה מאותה תקופה.

אז הוחלט, כדי לאזן את כל הטענות שעולות פה עכשיו – הרי קיבלנו רישיונות לפני כל-כך הרבה שנים – אז אמרו שמי שכבר יש לו, שיישאר. היתה אופציה של מכירה. אלה שהיו קיימים, היו יכולים למכור את מה שהיה להם לחדשים, אבל ב-2005 ניקינו שולחן. אמרנו שכל הרישיונות בטלים, אנחנו נותנים רישיונות חדשים, ורישיון הוא לא זכות קנויה. זה דבר שחשוב להבין. מי שנתנו לו רישיון, אין לו זכות קנויה לשוב ולקבל את הרישיון. זה ביחס לכל מי שקיבל את הרישיון ב-2005. ידעת שאתה נכנס לשוק ש"עומד למות". ב-2005 זה היה עד 2010, היתה אפשרות להארכה, אבל כל מי שנכנס אחרי וקנה רישיונות ממפעילים קיימים, קנה את זה על ראשו.
אורי אברהם
לא על ראשו, אתם אמרתם לנו.
היו"ר איתן כבל
בבקשה. זאת חוות-הדעת שלו. הייתי רוצה שתתפרץ כשהשופט בבית המשפט מדבר... הוא נותן את חוות-הדעת עכשיו, וחשוב שתקשיבו. זה לא נושא לניגוח. נפתח אחר-כך שיחה. בבקשה.
דרור וגשל
כל מי שהיה קיים עוד לפני הרפורמה ב-2005, אמרו לו: בבקשה, תמשיך ותפעל עד סוף התקופה, שבינתיים הוארכה.

מייד אחרי שהתיקון ב-2005 עבר הוגש בג"ץ. יש בג"ץ, בג"ץ "טקסי המרכז", אחת מחברות המוניות שיושבות פה, ובבג"ץ הזה בית המשפט העליון העביר ביקורת קשה מאוד על ההסדר שעבר פה ב-2005, כי ההסדר הזה, כמו שאמר היועץ המשפטי של הוועדה, פוגע מאוד בחופש העיסוק. הוא מנע מאנשים שרצו להיכנס לשוק הזה, אז זה היה עד 2010, בדיעבד זה התארך עד 2018, להיכנס לשוק. השוק הזה היה של אנשים שנמצאים כאן עכשיו, ולכן לדעתנו לא היה צריך לתת פיצוי לאף אחד, גם לא לפעילים. מה שאנחנו אפשרנו זה לתת תקופת מעבר. היה העניין שהחוק הוארך והוארך, אנשים עדיין עובדים, אי-אפשר לשבור מטה לחמם של אנשים ביום אחד, ולכן צריך לתת להם תקופת מעבר כדי להתארגן. חוות-הדעת שלנו אומרת, ואני מקדים פה את הדיון הבא שיהיה. הרציונל, ההיגיון שעומד מאחורי תקופת מעבר אומר: עכשיו מוציאים אותך, ניתן לך עוד זמן להתארגן כדי שתמצא עבודה חדשה, ובסוף התקופה אתה יוצא. כלומר, מי שמממש את תקופת המעבר שלו, לא אמור לקבל שום פיצוי. הוא המשיך לפעול באופן בלעדי כמונופול בשוק, ולכן הוא כבר קיבל, הוא עוד פעם ממשיך לעשות את אותם רווחים.
חיים כהן
מתי יש מכרז לחמת גדר?
היו"ר איתן כבל
חיים, תן לו לסיים. לך לא מתאים, חיים.
חיים כהן
חמת גדר וערוץ 2.
היו"ר איתן כבל
חיים, תן לו לסיים. בבקשה.
דרור וגשל
עם זאת, משרד התחבורה וגם אדוני – אז בזמנו ביקשנו שזה יהיה תקופה של שנתיים, עד 2019, שהוא ימשיך לעבוד – אדוני ביקש שהדברים יקרו כמה שיותר מהר. כתוצאה מזה כן נצטרך לשקול, וזה יהיה במסגרת התקנות שיהיו, אולי בכל זאת יהיה אפשר לתת פיצוי גם לאותם אלה שיישארו, אם זה בהתאם לצרכים של משרד התחבורה שיישארו אותם אנשים.

כרגע זה צריך להיקבע במסגרת הפיצוי, והכללים שייקבעו במסגרת התקנות, וזה מה שאנחנו הולכים לקרוא.
קרן טרנר
אנחנו בוודאי לא רוצים לטלטל את הענף.
קריאה
איזה פיצוי. על איזה פיצוי אתה מדבר?
היו"ר איתן כבל
עוד לא קראנו. חיים, משפט. לא עדיף שנקרא קודם ותוכל להתייחס? חבר'ה, תהיו קשובים ולא לקפוץ.
חיים כהן
רציתי להתייחס לחוות-הדעת שלו, זה הכול.
היו"ר איתן כבל
עזוב עכשיו את חוות-הדעת שלו, אנחנו קוראים פה את הסעיפים.
חיים כהן
אבל חוות-הדעת שלו - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, אתה יודע מה היתרון בחוות-דעת, אתה רוצה תאתגר אותה. אני לא יכול עכשיו להגיד לו: אדוני, קח את חוות-הדעת שלך, סע הביתה. הוא היה שמח.
אסף וסרצוג
הוא בן-אדם רגיש...
היו"ר איתן כבל
הוא גם רגיש, דרור. מה שאני מנסה להגיד שזאת חוות-הדעת שהונחה על-ידי משרד המשפטים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. זה לא אני. חלק מהתיקונים הם בלחץ של משרד התחבורה ושלי באופן אישי, כדי שהדברים ייראו יותר טובים עבורכם. למרות שנאמר לי בהתחלה, חברות וחברים, בצורה הכי ברורה – הייתי צריך שתשמעו את הוויכוח, עם כל הכבוד לי, הוויכוח המשפטי הקשה – אמרו לי בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים: אדוני, אתה מבקש דברים שהיינו צריכים כבר מזמן. אני לא אעמיד את עצמי, ודאי לא כיושב-ראש ועדת הכלכלה, בחזית כשממילא אני יודע מראש שאני אחטוף בראש.
חיים כהן
רציתי להגיד לחוות-הדעת משפט אחד. חוות-הדעת עומדת על שולחן הוועדה, אני רוצה לומר בקצרה שחוות-הדעת הזאת, נעשתה מבלי שנתקבלה עמדת עורכי-הדין של התאגידים, חוות-הדעת הזאת אינה עומדת במבחן משפטי, והדברים שנאמרים הם מפלים. אני מצטט מדבריך, יש פה מיצוי של הדין עם החלשים. חוות-הדעת הזאת, אם היא היתה נכונה וכנה, צריכים ליישם אותה לגבי שורה ארוכה של משאבים שהמדינה מחלקת לשורה ארוכה - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, אבל אני - - -
חיים כהן
לא אני אמרתי את זה, אתה אמרת.
היו"ר איתן כבל
חיים, אני רק יושב-ראש ועדת הכלכלה, אני לא ראש הממשלה, לא שר האוצר, לא שר התחבורה, אולי יום אחד. בבקשה, חוה.
חוה ראובני
השר, בהסכמת שר האוצר לעניין פסקאות 1 ו-2, ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע -

(1) הוראות בעניין הפחתת האגרה בעד רישיונות להפעלת מונית לפי סעיף 14ה(א) לפקודה, והיקף הרישיונות שהאגרה בעדן תופחת, למי שהוא בעל רישיון ותיק פעיל;
היו"ר איתן כבל
תסבירי כל פסקה.
חוה ראובני
הסעיף הזה אומר שיהיו תקנות שיובאו כאן לוועדה על הפחתת האגרה לרישיונות להפעלת מונית. כיוון שהן משפיעות על אגרות, הן טעונות הסכמה של שר האוצר.
איתי עצמון
זה המספר הירוק.
חוה ראובני
זה המספר הירוק וכמה רישיונות האגרה בעדן תופחת. למי שהוא בעל רישיון ותיק פעיל, אני מזכירה - - -
קריאה
מה זה "ותיק פעיל"?
איתי עצמון
יש הגדרה.
חוה ראובני
אני מזכירה – זה בדיוק מה שעמדתי להגיד – בעל רישיון ותיק פעיל הוא מי שהיה לו רישיון קו שירות תקף ב-11 באוגוסט 2016.
קריאה
זה תאגיד?
חוה ראובני
תאגיד. רישיון הפעלת קו שירות. זה הסעיף הראשון שיהיו תקנות להפחתת האגרה וכמות הרישיונות.
היו"ר איתן כבל
תודה. (2).
חוה ראובני
(2) המועדים שבהם תוגש בקשה לקבלת רישיונות להפעלת מונית באגרה מופחתת לפי סעיף זה ושבהם מי שזכאי לקבל רישיונות להפעלת מונית באגרה מופחתת לפי סעיף קטן (ד), יהיה זכאי לקבל את הרישיונות האמורים;

זה כבר טכני, מתי מגישים בקשה כזאת ומתי מקבלים רישיונות בהנחה לפי ההסדר הזה.
איתי עצמון
אני עוצר אותך כאן. יכול להיות שצריך יהיה להבהיר כאן, כדי לאפשר שההסמכה תהיה רחבה מספיק – לאפשר לשר לקבוע הוראות שונות לסוגי בעלי רישיונות, ככל שיהיה בכך צורך. כלומר, להתחשב בתקופה שבה פעל בעל רישיון.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה בתקנות.
איתי עצמון
כן. שמסגרת ההסמכה תהיה יותר רחבה.
היו"ר איתן כבל
שיהיה להם יותר מרחב.
איתי עצמון
ולעניין המועדים אני מציע לכתוב גם תנאים. אני מבין שזה לא יהיה רק הוראות טכניות. כלומר, יכול להיות שייקבעו גם תנאים בעניין הזה.
קרן טרנר
הפעלת הקו.
היו"ר איתן כבל
(3).
חוה ראובני
תנאים להפחתת האגרה בעד רישיון להפעלת מונית במחצית, למי שעסקו בפועל בנהיגה במוניות בקו שירות ובלבד שלא היו בעלי עניין בתאגיד שהיה בידו רישיון להפעלת קו שירות.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה זה במחצית?
חוה ראובני
חצי מהקיים. היום זה בערך 240,000 שקל, מחר 120,000. חצי מחיר, וזה מיועד לנהגים עצמם שהם לא בעלי זכויות בתאגידים. הם אלה שהיו בשטח, הנהגים בפועל, אלה שבאו והיו או שכירים או שילמו דמי סדרנות או איך שאתם קוראים לזה, כדי להשתלב באיזה תאגיד, אבל הם לא היו בעלי מניות בתאגיד עצמו. גם לקבוצה הזאת ייקבעו הוראות ותנאים שהם יקבלו מספרים ירוקים בחצי מחיר.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, רצית לשאול שאלה.
גבי צלקה
בסדר גמור. למה לא מגיע לנהגים?
היו"ר איתן כבל
שקט.
איתי עצמון
שאלה ראשונה. האם מדובר בנהגים שעסקו בנהיגה במונית ערב תחילתו של התיקון הזה?
דרור גנון
לא. אוגוסט 2016.
איתי עצמון
זה לא מה שכתוב. יש שני דברים: יש בעלי רישיונות פעילים, שזה התאגידים, וכאן אנחנו מדברים על נהגים, אלה לא בעלי רישיונות.
קרן טרנר
הכיוון היה נהגים שנוהגים שלוש שנים נכון לאוגוסט 2016.
איתי עצמון
זה לא לגמרי ברור כאן. צריך להבהיר את הנקודה הזאת.

שאלה נוספת לעניין ההגבלה על בעלי עניין באותם תאגידים – באיזה תקופה? אם אתם רוצים לקבוע תקופה, צריך להסמיך את השר לקבוע את התקופה שתבוא בחשבון לגבי בעלי עניין בתאגיד.
חוה ראובני
אנחנו אומרים שהם לא היו בעלי עניין.
איתי עצמון
כן. שלא היו בעלי עניין בתאגיד באיזה תקופה.
דרור וגשל
התקופה שמקנה את הזכאות.
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר לכולם. חברים, בקיצור.
יהודה בר אור
אתם עושים פה מכירת חיסול?
היו"ר איתן כבל
יהודה.
גבי צלקה
קודם כול, זה דבר מבורך. השאלה היחידה שלי - - -
יהודה בר אור
- - -
גבי צלקה
זה מבורך לכולם.
גבי צלקה
למה? לא עבדת בתור נהג גם כשאתה בעל עניין? זו השאלה שלי עכשיו. איתן, קודם כול, זה דבר מבורך - - -
יהודה בר אור
על מה מדובר בכלל? אפשר להבין - - -
היו"ר איתן כבל
יהודה, תן לו לסיים. סליחה, אתה יוצא מפה כשאתה לא מבין מה אני אומר?
יהודה בר אור
אני רוצה להבין.
היו"ר איתן כבל
אדוני ימתין.
גבי צלקה
אני, כבעל עניין בתאגיד, עבדתי גם כנהג, נתתי שירות לאנשים. האם מגיעה לי הזכות הזאת?
דרור וגשל
לא.
יעקב פרי (יש עתיד)
גם כבעלים וגם כנהג?
דרור וגשל
לא. התשובה היא לא.
קרן טרנר
אני רגע רוצה לחדד.
קריאה
אפשר להסביר את זה?
גבי צלקה
אפשר להסביר? מה אנחנו עושים?
קרן טרנר
תמיד דיברנו על בעלי המוניות ועל התאגידים. ברגע האחרון עוד עלתה הסוגיה מה קורה עם מי שמטה לחמו נשבר והוא שכיר, והוספנו עוד רובד שהולך לקראתם. אני מבינה שאולי אתם גם וגם, אבל פה הסעיף הזה הוא סעיף שנועד למי שהיה רק שכיר, לא בעלים, לא שום דבר, והוא מקבל פיצוי נמוך יותר מהפיצוי שמקבלים התאגידים, אבל בכל זאת הולכים לקראתו במשהו.
היו"ר איתן כבל
תודה.
גבי צלקה
בסדר גמור.
חיים משה
קו 164 בפתח תקווה. אנחנו 25 בעלי מוניות, כולם עובדים בפועל - - -
היו"ר איתן כבל
מה יעשו עורכי-הדין, כפרה עליכם, אם אתם שואלים את כל השאלות פה?
חיים משה
- - - אנחנו לא נהנה מזה?
גבי צלקה
הוא אמר שיש מתווה אחר לנהגים.
קרן טרנר
אתם תהיו במתווה שבסעיף (1) ו-(2).
היו"ר איתן כבל
לכל אחד יש מענה, שהוא יובא גם בתקנות. ועוד איך יש לכם. בבקשה, מוניות 4, 5.
אבי גזית
אני מנהל מוניות קווים 4 ו-5, התאגדות מוניות השירות הפעילות. חברים בתחנה אצלנו מכרו בתים והשקיעו הון עתק בשביל להיות חברים בתחנה, אנשים ששירתו בצבא קבע קיבלו פיצויים וקנו זכות בתחנה. היום זורקים אותם, אני לא רוצה להגיד לכלבים, אבל הם לא יקבלו שום פיצוי. הפיצוי שמזכירה פה חוה הוא סכום פיצוי מצחיק, ולא מדובר בכלל לתת את זה לתאגיד ולחברים שקנו בהון עתק את הזכות בתחנה, אלא לנהגים השכירים. זה לא מובן לי.
קרן טרנר
סעיפים (1) ו-(2) זה לבעלים של התאגידים בעלי הרישיונות, סעיף (3) הוא לנהג שכיר.
שלמה בורה
מה סעיפים (1) ו-(2) אומרים?
היו"ר איתן כבל
בורה.
אבי גזית
זה לזרוק 1,700 משפחות לכל הרוחות והשדים.
היו"ר איתן כבל
יקירי, אתה יכול להגיד את זה יותר בקול, זה יישמע יותר דרמטי. אני רק רוצה להזכיר בעניין הזה, חברות וחברים, שבנקודת המוצא יכול להיות שמישהו יאתגר אותנו בעניין הזה, אני לא בטוח שגם את זה בית המשפט היה אומר שצריך לתת.

חברים, אנחנו יושבים פה בחדר סגור, משוחחים עם עצמנו, כל אחד מושך לכיוון שלו, כאילו לא היה אתמול, כאילו לא היה תהליך, כאילו לא היה כלום. אפשר לקחת עורכי-דין ולאתגר את העניין, כמו כל הימור שאתה עושה. אני טוען שבעניין הזה, מי שייקח על עצמו את ההימור, יתרסק.

אני מציע לכולכם, כפי שאני רואה את הדברים, להתמקד כדי שתזכו. אין שום סיבה שאתם ביכולות שלכם, במקצועיות שלכם, לא תהיו במקום הזה.

נקודת המוצא המשפטית היתה, וזו היתה חוות-הדעת הראשית – אפשר להגיד: כן חוות-דעת, לא חוות-דעת – שהם לא צריכים לקבל כלום, בכל הכבוד.
אבי גזית
איתן, הערה קטנה.
היו"ר איתן כבל
כן. בבקשה.
אבי גזית
לאגד לקחו 4% מהקווים שלהם ופיצו אותם מעל 900 מיליון שקל.
היו"ר איתן כבל
תן לי. אני לא ממליץ לאדוני ולאף אחד מהיושבים כאן להיות אגד או דן בתהליכים שהם עברו, פעם אחת, ופעם שנייה, אני חוזר ואומר לכם בחברות ובהגינות כלפיי שהשיח היום הוא שיח אחר לגמרי ממה שהיה כשהתיישבנו פה. אז לא דיברנו על אגד ודן, דיברנו על לחם-עבודה, תזכרו את זה. התווכחנו, עלינו, ירדנו. אי-אפשר לשכוח את התהליכים האלה. באמת אני אומר את זה.
שלמה בורה
מה עשיתם לגבי הבעלים? מה לגבי הבעלים, היא לא אמרה.
היו"ר איתן כבל
היא אמרה. אמרה.
שלמה בורה
מה מגיע? מה הפיצוי לבעלים?
קרן טרנר
בסעיפים (1) ו-(2).
היו"ר איתן כבל
תחזרי על זה, חוה, עוד פעם.
קריאה
זה עוד לא נקבע, זה ייקבע בתקנות.
היו"ר איתן כבל
לא. יהיה פיצוי, הוא יובא לכאן.
חוה ראובני
כאן זה רק הסמכה להסדיר פיצוי.
היו"ר איתן כבל
מה שעשינו פה זה סעיף הסמכה שכל נושא ההמרה לסוגיו יובא לוועדת הכלכלה בתקנות.
לאה ורון
ברור שהאגרה תהיה מופחתת.
היו"ר איתן כבל
ברור שהאגרה תהיה מופחתת.
דרור וגשל
וגם קבענו שהפיצוי יינתן רק לפעילים.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה ברור. אלה שתי נקודות שנותנות את העוגנים. עכשיו נתווכח על מועדים ושיעורים וכל הדברים האלה. בורה, יהיה בסדר. בבקשה.
אלי אטלן
יש לי 100 נהגים, 50 מוניות, בכל מונית יושבים שני נהגים, ולסירוגין הם מתחלפים. מי ייתן לי - - -
היו"ר איתן כבל
כפרה עליך, אתה מארגן לנו שאלות - - -
אלי אטלן
אני צריך לבוא הביתה עם תשובות.
יהודה בר אור
השאלה העיקרית, סליחה - - -
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר לך, יהודה. אאפשר.
דרור גנון
שניהם יהיו זכאים. כל מי שעבדו יהיו זכאים אם הם עומדים בקריטריונים.
היו"ר איתן כבל
יש קריטריונים. חברים, לפני שאני נותן ליהודה בר אור. דרור, חברים, אנחנו בסוף. סליחה, בורה, אני רוצה שגם אתה תקשיב. לפני שאני מעביר את השרביט לשאלה לחברי יהודה בר אור, אני רוצה להזכיר שאנחנו צריכים להכניס לחוק את העניין של חובת הדיווח לוועדת הכלכלה, וגברתי על-ידי מנכ"ל משרד התחבורה. אני לא רוצה את זה על-ידי שר שייתן לי הרצאות, אני צריך את הגורם המקצועי שיידע לענות לי ולהתמודד עם השאלות שנשאלות כאן סביב השולחן או שיעלו בבוא העת. זה דבר אחד.

דבר שני - - -
יוני סוראני
איתן, יש לי שאלה מאוד חשובה.
היו"ר איתן כבל
כפרה, עליך. הייתי מרשה לך לשאול שאלה לא חשובה?
יוני סוראני
לא. היא מאוד חשובה.
היו"ר איתן כבל
שנייה, תן לי. דבר שני – מה עוד?
איתי עצמון
יש לקבוע סעיף תחילה.
היו"ר איתן כבל
דבר שלישי, לפני שאני מצביע, אם יהיה שקט, אני אכריח אותם לוותר לכם. יהודה בר אור.
יעקב פרי (יש עתיד)
לוותר על מה?
יהודה בר אור
אני מזועזע רק מהמחשבה איזה דברים אתם הולכים לעשות. קודם כול, שאלה ראשונה. צריך להתחיל להבין את העניין הזה, שהזכות הציבורית היא לא קניין של אף אחד, היא קניין של אנשים שקנו אותה בכסף ולא קיבלו אותה אף פעם מאף אחד. הם קנו אותה בכסף, ולכן אם רוצים לתת את זה בכסף, אני בעד. אם רוצים בלי כסף או בחצי מחיר, אני נגד.

דבר שני, כמה אנשים רוצים עוד להכניס למוניות הספיישל שגם ככה רוויות מעל ומעבר כדי לרצות את כל העולם ואישתו?
קריאה
יהודה, יהודה, המדינה גדלה, יש שכונות וערים.
יהודה בר אור
אני לא הפרעתי לך לדבר, אל תפריע לי. כמה אנשים צריכים להיות במספר הזה? 100, 1,000, 5,000? אם נהג שבת יקבל, אם נהג 2 יקבל, אם נהג 3 יקבל – מי יקבל? האם יהיה פה מצב שפתאום נראה שבמקום לפצות את ה-740 האלה שבאמת עבדו כמו חמורים ועוד כמה מאלה שנתנו מ-2016 פיצוי, יבואו לנו עכשיו עם פיצוי של עוד כמה אלפים שיכניסו בפנים? הדבר הזה לא עולה על הדעת. לא קיבלנו שום תשובה כמה ייכנסו לעניין הזה?
היו"ר איתן כבל
תודה, יהודה. בבקשה.
קריאות
- - -
קריאה
אני חושב שאתם לא מבינים - - -
יהודה בר אור
התפקיד שלי הוא להגן על - - -
היו"ר איתן כבל
יהודה. חברים.
קריאות
- - -
יהודה בר אור
אני לא עושה חשבון לאף אחד מכם.
היו"ר איתן כבל
יהודה, אתה צודק.
יהודה בר אור
באתי לפה שעות בשביל לשמור עליכם? אתם שמרתם על עצמכם. תראו כמה אנשים. אני בודד, אחד. פה יש חוסר צדק.
היו"ר איתן כבל
תודה.
קריאות
- - -
קריאה
מה לגבי הפיצוי של - - -
היו"ר איתן כבל
הוא אמר, אנחנו מביאים את זה בכללים מיוחדים.
קריאות
- - -
יהודה בר אור
- - -
קריאות
- - -
יהודה בר אור
- - - אמרתי את זה ליושב-ראש. זה הגינות זה?
היו"ר איתן כבל
אל תגיד. אני רק רוצה לומר לכם שאני שוקל לקראת התקנות ברצינות את ההצעה, אז כדאי שתתחילו לדבר ביניכם. אני יודע שזה קשה, יותר קל לדבר איתי. בבקשה.
יהודה בר אור
הנה, דיברנו על - - -
היו"ר איתן כבל
יהודה. יהודה אחי. בבקשה.
יוני סוראני
הייתי רוצה שאולי משרד התחבורה ומשרד המשפטים יבדקו איך בנו את כל המבנה הזה של תאגיד של מוניות. איך שהם מדברים על פיצוי, כנראה יש להם חוסר הבנה בבסיס. מה שקורה שהתאגיד בנוי מחברי תחנה, וכל הנהגים השכירים לא קשורים לתאגיד. זאת אומרת, הם אומרים: אנחנו ניתן פיצוי לתאגיד ולנהגים השכירים - - -
היו"ר איתן כבל
נשמה, תקשיב. זה בתקנות.
יוני סוראני
אני אקצר לך את זה. אני אקצר לך.
היו"ר איתן כבל
תן לי לענות לך. ברשותך, אני כבר לא שם. תן לי. יהיו פה תקנות. יהיו תקנות, תוכל להתייחס. אם אדוני יחשוב שאין הוגנות או הגינות בתקנות - - -
יוני סוראני
לא על זה אני מדבר.
היו"ר איתן כבל
אתה כן. אתה לא שם לב. תאמין לי. מה שאתה מבקש לגבי המבנה, לגבי איך הפיצוי, אלה הפרטים, זה לא פה. כאן קבענו את המנגנון העליון. איך זה יתבצע, זה תקנות. רציתם תקנות, הנה תקנות.
יוני סוראני
אני לא מתווכח, רק שאני מנסה להסביר לכם שהנהגים השכירים הם לא חלק - - -
אסף וסרצוג
זה לא נהגים שכירים, אתם כל הזמן חוזרים על זה. יש בעלי התאגיד ויש נהגים.
יוני סוראני
זה אותו דבר. בעלי התאגיד - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
גברתי המנכ"לית. יהודה.
קריאה
אני יכול להעיר הערה, איתן?
היו"ר איתן כבל
אתה לא דיברת בכלל, בבקשה.
סמי אסעד
אני מכפר אבו סנאן - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, זה לא הוגן. תן לנציג מאבו סנאן.
קריאה
תנו לאדון לדבר.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, דבר. מוסה.
סמי אסעד
לא, סמי.
היו"ר איתן כבל
סמי, סליחה. אני מתנצל. יש סמ"ך.
סמי אסעד
רציתי לשאול. היא דיברה וגם הנציג של משרד המשפטים על נהג שכיר שיש לו הטבה, הוא יכול לקנות ב-50% את הזכות. מה עם הפיצוי של התאגידים? מה שהבטחתם?
היו"ר איתן כבל
זה גם יש. גם וגם. יש גם וגם.
קריאה
זה יהיה בתקנות.
סמי אסעד
אדוני היושב-ראש, מה שאני מבקש שתתחשבו לא 1 ל-5 או 1 ל-7. זה פיצוי מצחיק. לפחות יהיה 1 ל-1, האגרה לא תהיה - - -
היו"ר איתן כבל
סמי, נשמה. סמי מאבו סנאן - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
סמי מאבו סנאן, יהיו תקנות, שם נתווכח על כל הדברים האלה.
אבי גזית
אני יכול הערה קצרה?
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אבי גזית
היו עד לא מזמן קריטריונים במשרד התחבורה שנהג שכיר שעבד X שנים קנה במשרד התחבורה באגרה מאוד מאוד מופחתת.
יהודה בר אור
10 שנים עברו מאז.
דרור גנון
יותר אפילו.
יהודה בר אור
10 שנים עברו - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מציע לכם - - -
יהודה בר אור
- - - למעלה מ-10,000 נהגי מוניות קנו ב-240,000 שקל.
היו"ר איתן כבל
יהודה, בתקנות תשב לידי. איך שהם ידברו, תגיד להם את האמת. חברים, לבקשה של בורה. בורה, אני נענה חלקית. זה עניין משפטי, אני לא יכול להיענות לכל ה-100%. בדקתי את זה, אי-אפשר. אני לא רוצה שפה נפתח ונעכב את כל התהליך הזה. אני מבקש שתהיה הנחה של 50% - - -
איתי עצמון
מדמי הרישיון לשנה הקרובה.