ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/01/2018

קרן מעגלים לסיוע לעוסקים במקצועות שוחקים: ליקויים חמורים וחוסר אפקטיביות, דוח מבקר המדינה 67ב - מעגלים הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים - אפקטיביות וסדרי ניהול - (משודרת מחדר הוועדה)

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 302

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, ו' בשבט התשע"ח (22 בינואר 2018), שעה 9:30
סדר היום
קרן מעגלים לסיוע לעוסקים במקצועות שוחקים: ליקויים חמורים וחוסר אפקטיביות, דוח מבקר המדינה 67ב - מעגלים הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים - אפקטיביות וסדרי ניהול - (משודרת מחדר הוועדה)
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
בני גולדמן - מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

מיכל שפיצר-טפיארו - רואת חשבון, מנהלת ביקורת, משרד מבקר המדינה

סילביה מרדכי - מנהלת תחום ביקורת ומעקב, משרד ראש הממשלה - אגף הפיקוח הכללי

שולי אייל - מנהל אגף בכיר, הכשרה ופיתוח כוח אדם, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הילה זהר אביטל - מנהלת אגף בכירה ביקורת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דוד בונלי - ממונה אזורי ת"א והמרכז, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אסף סגל - הכשרת מבוגרים, מחוז תל אביב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ביאן ותד - רפרנטית תעסוקה, משרד האוצר

קרן חחיאשוילי - רכזת משרדים חברתיים באגף החשב הכללי, משרד האוצר

איילת קארפ - ענף אסטרטגיה, משרד הכלכלה

איה דביר - משפטנית, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אוריאנה אלמסי - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

גדעון זעירא - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

שרגא ברוש - נשיא, התאחדות התעשיינים

נתנאל היימן - מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

רעות קינן - עורכת דין, סמנכ"לית קשרי ממשל ורגולציה, התאחדות התעשיינים

זאב חושן - יו"ר אגף הכספים בהסתדרות החדשה

שלומית משה - עורכת דין, יועצת משפטית, קרן מעגלים

אבי פליישון - ראש תחום אנשים עם מוגבלות צעירים ועולים, חברת תב"ת - תנופה בתעסוקה בע"מ, ג'וינט

אריאל אדרי - פעיל חברתי

מיכאל שאינסקי - שדלן/ית (עו"ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל)
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים

קרן מעגלים לסיוע לעוסקים במקצועות שוחקים: ליקויים חמורים וחוסר אפקטיביות, דוח מבקר המדינה 67ב - מעגלים הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים - אפקטיביות וסדרי ניהול - (משודרת מחדר הוועדה)
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבתה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא קרן מעגלים. אני אקדים ואומר כמה מילים על הקרן ועל ייעודה, למי שאינו מכיר אותה.

מדובר על קרן שהוקמה בעקבות העלאת גיל הפרישה בשנת 2004. היא התחילה בעצם לפעול ולקבל כספים בשנת 2011. מטרתה הייתה לסייע למי שנפגעו כתוצאה מהעלאתו של גיל הפרישה שני מסלולים. מסלול אחד מעין פנסיית גישור למי שנפלטו מהעבודה ונותרו בלא פרנסה ובלא עבודה חלופית בעקבות העלאת גיל הפרישה; והמטרה השנייה הייתה הכשרה והסבה מקצועית למי שעוסקים במקצועות שוחקים, כשמקצועות שוחקים יש להם הגדרה מאד ברורה. מדובר במקצועות שהעבודה הפיזית בהם בעיקר היא מאד מאד קשה ושוחקת והיא אפשר להמשיך לעסוק בהם בגיל מאוחר.

מדובר בעמותה שיושבים בוועדת ההיגוי של ההסתדרות, התאחדות התעשיינים, הקרן, משרד הרווחה והחשכ"ל. תקציבה ל-10 שנים 600 מליון שקלים, הרבה מאד כסף. התקציב כולו מגיע מן המדינה וזאת הסיבה שמבקר המדינה ראשי ומוסמך ואף עשה זאת, לפרסם דו"ח ביקורת על פעילותה של הוועדה, למרות שהוא לא מבקר עמותות בדרך כלל, אבל כאן מדובר על 100 אחוז כספי מדינה, לפיכך המבקר פרסם דו"ח. בשורה תחתונה נגיד שזה דו"ח קשה שמצא ליקויים רבים.

אנחנו מתכנסים עכשיו כדרכנו, שנה וחצי אחרי שהדו"ח התפרסם, כדי לבדוק גם את ממצאי הדו"ח, גם מה נעשה מאז וגם לאן פניה של הקרן הזאת, שכאמור מקבלת תקציב יפה, בצדק אגב. מדובר בכורח שנוצר בגלל בגלל העלאתו של גיל הפרישה ואיש שאינו מפקפק כמובן במטרות הקרן ובכך שטוב שהיא קמה. אנחנו בודקים כיצד היא מתנהלת.

בני גולדמן, משרד מבקר המדינה, בבקשה.
בני גולדמן
אני אעשה את זה בקצרה, כמה מהממצאים הקצרים בדו"ח ואני אתחיל קודם כל בנושא מרכזי שבחנו אותו. הנושא הוא בליבת העיסוק של הקרן, כמה היא אפקטיבית. אז אנחנו מוצאים בעניין הזה שמשרדי הממשלה הרלבנטיים לא בדקו ולא דרשו מהקרן כלל שיבדקו האם בכלל היא אפקטיבית. האם ההכשרות מתאימות לאנשים וכדומה.

גם הקרן לכשעצמה עסקה יותר בכמות הקורסים, בכמות האנשים שנמצאים שם, אבל לא בדקה האם הקורסים משדרגים את העובדים. דוגמא בולטת לכך היא שהקרן לא בדקה כלל את התאמתו של עובד לקורס ואת ייתכנות הקורס והאם הקורס שדרג את העובד. עולה חשש שהעובדים בחרו קורסים לשם העשרה ופנאי. למשל נשלחו קבוצות של עובדים לקורסים שספק האם יש בהם כדי לשדרגם מקצועית.

לעניין הזה אני חושב שחשוב לפרוטוקול לציין את התשובה של הקרן למבקר המדינה, כי לגישתה היא לא נועדה לקדם מטרות ציבוריות או למצות כספי ציבור באופן המיטבי, אלא לנהל את הכספים שמטרתם לשמש את המעסיקים והעובדים, כדי להקל על גזירת העלאת גיל הפרישה. לטעמה, ככל שהקרן מצאה שהפעילות שמקיימת עומדת בתנאי זה, הפעילות שלה לגיטימית ובדו"ח משרד מבקר המדינה שולל זאת מכל וכל, כי הקרן נשענת על כספי מדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בני, לפני שאתה מקריא לנו את התגובה, אני רוצה להבין בדיוק את ממצאי הדו"ח. אני מבקשת שתחלק אותם לשניים. אחד זה סוגיית פנסיית הגישור, שכמה כסף הוקצה לה עד היום, כמה נוצל ממנו ולטובת מי. הסוגיה השנייה אלה ההכשרות המקצועיות.
בני גולדמן
עד עכשיו דיברתי רק על האפקטיביות מבחינת ההכשרות המקצועיות ובעניין של ההכשרות המקצועיות אנחנו אומרים עוד פעם, הן לא אפקטיביות, או עוד פעם, קשה להגיד שהן לא אפקטיביות כי לא בדקו אותן. אנחנו ראינו אינדיקציות לספק גדול בעינינו של האם הן אפקטיביות, כי אף אחד לא עניין אותו האפקטיביות. האם האנשים אחרי ההכשרה מצבם השתפר.

הקרן ביצעה בזמנו איזה שהוא סקר שלא שאל שאלות לגבי האפקטיביות, אבל מתוך זה, - - - אחד יכולנו ממנו ללמוד שבסך הכל מרבית העובדים לא הרגישו שום שינוי במצבם, לא הרגישו שהם שודרגו ומצבם לא השתפר. זה דבר אחד.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה עובדים נשלחו להכשרות מקצועיות.
בני גולדמן
כ-15,000 עובדים.
קריאה
24,000.
מיכל שפיצר-טפיארו
16,700.
בני גולדמן
16,700, נכון. זה סדרי הגודל בתקופה שאנחנו בדקנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה מהם מצאו עבודה חלופית כתוצאה מההכשרה המקצועית?
בני גולדמן
אנחנו לא יודעים. לא ידענו. אף אחד לא ידע. היה סקר מסוים שבו דובר על משהו כמו 2-3%.
מיכל שפיצר-טפיארו
לא, משהו כמו 14% ו-9%. אלה שעשו הסבה היה 14% ואלה שעשו שדרוג היו 9%, כאלה שבאמת בעקבות ה- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מצאו עבודה חדשה בעקבות הקורס.
מיכל שפיצר-טפיארו
שודרגו או השתנה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה שודרגו? מה הכוונה שודרגו?
מיכל שפיצר-טפיארו
זה מה שאנחנו לא יודעים. "שודרגו" – אנחנו לא יודעים.
היו"ר שלי יחימוביץ
הם הועברו ממקצוע שוחק למקצוע לא שוחק בעקבות ההסבה?
מיכל שפיצר-טפיארו
כשהם ענו על הסקר, זו התשובה שהם נתנו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה.
בני גולדמן
אין לנו מעבר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. אני לא מבינה למה צריך לעשות סקר ואי אפשר פשוט לבדוק ממצאים ונתונים.
בני גולדמן
כי אף אחד לא רצה לבדוק אותם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, טוב. בוא נעבור לעניין פנסיית הגישור.
בני גולדמן
כן, לעניין ה פנסיה המגשרת, עוד פעם, מכאן בפנסיה המגשרת אנחנו יודעים שמתוך 102 מיליון שקלים שיועדו לנושא הפנסיה המגשרת, נוצלו בתקופת הדו"ח רק כ-5 מיליון שקלים.
מיכל שפיצר-טפיארו
רובם זה הוצאות, בעצם ייחוס הוצאות. משהו כמו 200,000 שקלים שולמו לעובדים ש- - -
בני גולדמן
שזה חמישה עובדים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה שוב להבין את המספרים. 100 מיליון שקלים שהועברו עד עכשיו - - -
בני גולדמן
כן, שהוקצו, לא הועברו.
היו"ר שלי יחימוביץ
שהוקצו לטובת פנסיית גישור, כמה מהם עברו לפנסיות גישור באמת?
מיכל שפיצר-טפיארו
5.2 מיליון שקלים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מתוך 100 מיליון?
מיכל שפיצר-טפיארו
נכון, הם בעצם נוצלו.
בני גולדמן
עד שנת 2016. בשנת 2017 עוד 100.
מיכל שפיצר-טפיארו
נכון, אוקיי, כאשר מתוך ה-5 מיליון שקלים כ-200,000 שקלים, אפילו פחות, היה ממש תשלום בפועל לחמישה עובדים.
היו"ר שלי יחימוביץ
חמישה עובדים?
מיכל שפיצר-טפיארו
חמישה עובדים.
בני גולדמן
כן, השאר זה הוצאות.
מיכל שפיצר-טפיארו
השאר זה הוצאות. זה ייחוס הוצאות.
בני גולדמן
תקורות.
מיכל שפיצר-טפיארו
תקורות.
היו"ר שלי יחימוביץ
חמישה עובדים קיבלו פנסיית גישור?
דוד בונלי
כן. בשנת 2017 רק שניים.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה בשנת 2017?
מיכל שפיצר-טפיארו
שניים.
קריאה
שמות בבקשה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שניים? שמות של החמישה שקיבלו פנסיית גישור? השמות של הדוברים, מי שמדבר שיאמר את שמו.
דוד בונלי
דוד בונלי, ממונה מחוז תל אביב.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, תיכף תקבל רשות דיבור. אוקיי, זאת אומרת שעד עצם היום הזה שבעה אנשים קיבלו פנסיית גישור, או שאני מפספסת משהו?
שרגא ברוש
את לא מפספסת כלום.
דוד בונלי
את מדייקת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. ומה קורה עם הכסף? הוא נשאר במדינה, מן הסתם.
בני גולדמן
מן הסתם.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, עכשיו נדע ממה לבקש כל מיני תוספות שאנחנו מבקשים לטובת דברים חשובים. אוקיי, תמשיך.
בני גולדמן
נושא נוסף שבדקנו אותו, שהוא עוד פעם, הוא נושא של סדרי מינהל בקרן ולעניין הזה אולי חשוב להעלות נושא שאני מבין שהוא בחלקו נפתר, זה בכלל המבנה הניהולי של הקרן, שבבדיקה שלנו ואנחנו מציינים את זה, שלא סביר שבקרן, שעם כל הכבוד של 20 עובדים בתקופת הביקורת, שהוא עשה דברים חשובים, יש שם יושב ראש פעיל בחצי משרה ומנכ"ל, כשמתוך סך כל התקרות, אנחנו מדברים רק על ההוצאות של יושב ראש פעיל פלוס מנכ"ל, זה חצי מיליון שקלים בשנה מתוך סך הכל תקורות של 2 מיליון שקלים. זה הביצוע.
קריאה
ב-2017 אין מנכ"ל.
בני גולדמן
נכון, עכשיו אין מנכ"ל. אנחנו דיברנו על הקטע של יושב ראש פעיל ושאלנו את עצמנו איפה יש יושב ראש פעיל. גם הקרן לקחה כבנץ' מארק את החברות הממשלתיות. יושב ראש פעיל יש בחברות דוגמת חברת חשמל, תעשייה אווירית. ספק בעינינו אם הקרן היא בסדרי הגודל האלה. ההמלצה שלנו הייתה לשקול מחדש את הצורך ביושב ראש פעיל.

נושא נוסף שחשוב להעלות פה, שאנחנו ראינו אותו ועוד פעם, מעבר לסדרי המינהל האלה, זה הפיקוח והבקרה של דאז משרד הכלכלה. אנחנו ציינו שלמעשה לא היה שם פיקוח ובקרה מספיקים. הכל היה אמורפי. לא זה מה שציפינו מרגולטור, עוד פעם, בתקופת הבדיקה. אנחנו נשמע מה קרה היום, כדי לראות מה קורה עם כספי מדינה כל כך ניכרים.

אולי רק לסיכום, אני חושב שזה דברים שבדרך כלל משרד מבקר המדינה לא אומר אותם, אני אצטט מה שהוא אומר: על ועדת המעקב העליונה של הקרן לדרוש ולבצע איסוף וניתוח נתונים הנוגעים לאפקטיביות של פעולות הקרן. כמו כן עליה לבחון מחדש ללא דיחוי את ההסכם בין ממשלת ישראל לקרן, לרבות את הנחות היסוד שלו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זו ההמלצה שלכם?
בני גולדמן
כן. את מטרותיו, את תנאיו ואת עלותו לציבור, כל זאת לעומת התועלות הצפויות ממנו. במסגרת בחינה זו ראוי לתת את הדעת על מידת הרלבנטיות של הפתרונות שהקרן מציעה לקהל היעד שלה ועל מידת הביקוש שלהם. ללא קשר לבחינה זו, על משרד העבודה להעמיק את הפיקוח ואת המעקב על הקרן, כדי להבטיח שהתקציבים הניכרים המועברים אליה מכספי ציבור, אכן משרתים את מטרתם.
היו"ר שלי יחימוביץ
משרד האוצר פה?
ביאן ותד
כן, ביאן.
היו"ר שלי יחימוביץ
ביאן ותד, נכון? רפרנטית תעסוקה.
ביאן ותד
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה יש לכם לומר על התפקוד של הקרן?
ביאן ותד
הנושא של כל החלטת הממשלה תוקצב בשנת 2011 בהרשאה ואנחנו מתקצבים את המזומן בהתאם לביצוע. אז מבחינת המדינה, המדינה הקצתה את הכסף וכל הכסף על ההרשאה חויב לטובת הקרן ולכן המדינה שמה את הכסף הנדרש ממנה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש כאן מישהו מהאוצר שיכול לתת עמדה קצת יותר עקרונית, חוץ מביצוע לא ביצוע?
קרן חחיאשוילי
אני מהחשכ"ל. היי, שמי קרן מהחשב הכללי.
היו"ר שלי יחימוביץ
תציגי את עצמך, קרן, לטובת הפרוטוקול.
קרן חחיאשוילי
אני רכזת משרדים חברתיים. קרן חחיאשוילי מהחשב הכללי, רכזת משרדים חברתיים. לפי מה שעדכנו אותי מאז באמת ועדת הביקורת שההמלצה שלה שוועדת ההיגוי העליונה תבחן את האפקטיביות של הקרן, למדתי שוועדת ההיגוי התכנסה מספר פעמים. לקחו יועץ על מנת לבחון את מדדי האפקטיביות של הקורסים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב שהם משלמים משכורות לעוד מישהו. באמת חסר מקבלי שכר בקרן.
קרן חחיאשוילי
צריך לבחון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז לקחו יועץ שיחליט אם - - -
קרן חחיאשוילי
צריך לבחון, כן, זה עדיין בתהליכי עבודה, אין ממצאים סופיים, אבל הנושא אכן בבדיקה על מנת לבחון מדדים אפקטיביים, לבדוק שההכשרות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה זמן? זה בעקבות דו"ח המבקר יש את בדיקת ההכשרות?
קרן חחיאשוילי
אני יודעת שאחרי זה זה עלה בוועדת ההיגוי. היו מספר ישיבות. אני לא יודעת להגיד לך איפה זה בדיוק, באיזה שלב זה נמצא. אני יכולה לעדכן את הוועדה.
היו"ר שלי יחימוביץ
באוצר מרוצים מהתפקוד של הקרן?
קרן חחיאשוילי
לא יודעת. הנושא הועבר אלינו רק בעקבות מעבר ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה, שנמצא תחת אחריותנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
ממש לא. ממש לא. האוצר עוסק בזה ומדבר על זה.
קרן חחיאשוילי
לא, לא, לחטיבה שלי, אני אישית, אני ספציפית ולכן אני לא יכולה לומר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי את סידור העבודה פה, טוב.
קרן חחיאשוילי
אני מוכנה לעדכן את הוועדה מיד אחרי הדיון. אני אשלח לכם במייל.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אוקיי.
דוד בונלי
אני רוצה להעיר לגבי זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
דוד בונלי, ממונה אזורי תל אביב והמרכז באגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם. אתה רק בתל אביב או שאתה ארצי?
דוד בונלי
אני ממונה על מחוז תל אביב והמרכז.
היו"ר שלי יחימוביץ
ולמה אתה בעצם מדבר במקום שולי אייל, שהוא מנהל - - -
דוד בונלי
אני לא מדבר בשם שולי אייל. אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. על כל פנים שולי אייל, מנהל אגף הכשרה ופיתוח כוח אדם שהיה אמור להגיע לדיון, לא הגיע משום מה.
דוד בונלי
אני מוניתי באחד בינואר 2017 להיות הנציג של משרד העבודה בוועדות ההיגוי של הקרן והרגולטור של הקרן. זאת אומרת זה שאני ממונה מחוז, אני גם הרגולטור - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה יושב בוועדות ההיגוי?
דוד בונלי
אני יושב בוועדות ההיגוי. אני הנציג בוועדות ההיגוי.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, אוקיי.
דוד בונלי
החל מאחד בינואר 2017 וזאת בעקבות דו"ח מבקר המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת אומרת יש לנו כאן בעצם הרבה נציגים של ועדת ההיגוי. גם אתה, גם שרגא.
דוד בונלי
רק שרגא ואני.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה נציג התאחדות התעשיינים וזאב חושינסקי, אתה גם - - -
זאב חושן
חושן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אה, שינית את השם?
זאב חושן
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, זאב חושן מטעם ההסתדרות. בעצם בוועדת ההיגוי של הקרן יושבים חמישה נציגים, נכון?
דוד בונלי
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
כאן יש לנו שלושה מהם ושרגא, אתה ביקשת גם לדבר בשם יו"ר קרן - - -
שרגא ברוש
ודאי. לא, בשם שרגא ברוש, יושב ראש הנהלת הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אתה אמרת שאתה תציג את עמדתה.
שרגא ברוש
את עמדת הקרן, לא את עמדתה. את עמדת הקרן. אני מייצג את הקרן. האדם לא מעניין.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, תיכף נשמע אותך. בבקשה, כן.
דוד בונלי
מהאחד בינואר התבקשתי בעקבות דו"ח מבקר המדינה לקבל עלי את הרגולציה של הקרן ולנסות ליישר קווים מול דו"ח המבקר ולנסות לחפש דרכים איך לבצע את זה. גם אני הוא זה שמשלם את הכסף, בכך שאני גם בודק את כל הביצועים.

מאז אחד בינואר 2017 ביצענו כ-100 בקרות באופן שוטף מול הביצועים. בנושא של האפקטיביות, אני יודע שוועדת ההיגוי העליונה יושבת בימים אלה כדי לסכם מה מדדי האפקטיביות. אני מניח שעם קבלת ההחלטות של הוועדה, אז נצטרך לבצע את בדיקת האפקטיביות.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה מצאת עד היום? דבר חופשי, אתה נראה לי קצת עצור. פשוט ספר מה הדברים שאתה רואה, מה הדברים שלא פועלים, מה הדברים שהשתפרו. מה דורש עוד שיפור. האם אתה מרוצה מעבודת הקרן. זה בסדר, זה המקום להגיד את הדברים. זה ועדה לענייני ביקורת המדינה שעוקבת אחרי דו"ח המבקר.
דוד בונלי
גברתי יושבת הראש, הקרן מבצעת 53% פעילות שהיא לא בפיקוח המשרד.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה אחוז?
דוד בונלי
53% וזה נכון לאתמול.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז מי מפקח?
דוד בונלי
לא יודע.
היו"ר שלי יחימוביץ
ויש לך איזו שהיא סמכות לפקח?
דוד בונלי
אין לי סמכות מעבר לבקרה שהיא ניהולית, אבל לא ידוע לנו מה מתבצע שם. נכנסים אנשים לקורסים שבסופם אין מבחנים, אין תעודות, אין בדיקת מערכת שעות, בדיקת מורים, לפחות מטעמנו. יכול להיות שזה מבוצע על ידי הקרן. אנחנו לא יודעים עליהם. כך ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
על איזה קורסים אנחנו מדברים?
דוד בונלי
זה יכול להיות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מדובר על קורסי הכשרה בעצם, שנועדו מן הסתם במקור לאפשר איזו שהיא חלופה תעסוקתית לאנשים שעובדים במקצועות שוחקים וקשה להם להמשיך לעבוד בעבודה פיזית והם אמורים לעשות הסבה מקצועית ולעבור למשהו אחר, שלא דורש מהם את המאמץ הפיזי שבאמת יכול לשבור את הגוף והנפש.
דוד בונלי
שליש מהתלמידים הם עובדי רשויות מקומיות.
היו"ר שלי יחימוביץ
שעושים מה?
דוד בונלי
שעושים את ההכשרה בקרן מעגלים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל במה הם עובדים?
דוד בונלי
יכול להיות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הם עונים לקריטריון של מקצוע שוחק? אני יכולה לקבל את הקריטריונים רגע?
אסף סגל
חברת הכנסת יחימוביץ, אסף סגל, אני אחראי מטעם דוד על הפרויקט הזה של הבקרה על קרן מעגלים. אנחנו אחראים עליה ברמה הארצית. אנחנו אמנם במחוז תל אביב, אבל אנחנו אחראים על זה ברמה הארצית.

מה שאנחנו בודקים מאז אחד בינואר 2017, כמו שדוד אמר, אנחנו למעשה בודקים את כל הקורסים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה. נאמר לי עכשיו שחצי - - -
דוד בונלי
שליש.
היו"ר שלי יחימוביץ
שליש מהעוברים הכשרות מקצועיות הם עובדי רשויות מקומיות.
אסף סגל
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
שזו עבודה קשה לעבוד ברשות מקומית, השאל איזו עבודה. האם הם עונים על הקריטריונים של מקצוע שוחק.
אסף סגל
כנראה שהם עונים, אבל אני חושב שהנקודה היותר חשובה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הם סוחבים משאות כבדים? הם עובדים בעמידה ממושכת?
אסף סגל
כנראה - - -
שרגא ברוש
צריכים שניים מתוך אלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הם בתנאים אקלימיים קשים?
שרגא ברוש
שניים מתוך אלה. למשל הפקח על החנייה. יש מקצועות שכן, יש מקצועות שלא.
אסף סגל
גברתי יושבת הראש, אני רוצה שנייה לגעת בנקודה שאני חושב שהיא יותר חשובה, זה העניין של מה שדוד אמר קודם, שמעל ל-50% מהקורסים הם קורסים לא מפוקחים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל רגע, אני יודעת שהכל חשוב, אבל למה לא לענות לי על שאלה פשוטה? בהינתן העובדה ששליש הם עובדי רשויות מקומיות, שאגב רבים מהם באמת עובדים בשכר נמוך בעבודה קשה, אף אחד לא מפקפק. יש לכם דרך לדעת אם העובדים האלה ברשויות המקומיות אכן עונים על שניים מהקריטריונים של המקצועות השוחקים?
דוד בונלי
לנו אין דרך.
אסף סגל
לנו אין דרך, אבל אני מוכרח להודות בעניין הזה שלא מצאנו, בדקנו את הדברים ולא מצאנו, זאת אומרת לא בדקנו את העובדים עצמם, אבל בדקנו טפסים ובעניין הזה לא מצאנו בעיות. זאת אומרת שנכנסים אנשים שלא עומדים בקריטריונים, זה לא מצאנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר מי שעובר את ההכשרות מתאים לקריטריונים.
אסף סגל
כנראה שכן.
שרגא ברוש
בלנית עומדת כל היום.
היו"ר שלי יחימוביץ
נכון, גם פקח.
אסף סגל
כנראה שכן, בעניין הזה כנראה שכן.
היו"ר שלי יחימוביץ
סייעות לגננת, זה גם מקצוע שוחק מן הסתם.
אסף סגל
בעניין הזה כנראה שכן ולכן אני חושב שאולי - - -
שרגא ברוש
- - - זה מקצוע שוחק. גם ברעש, גם בגשם.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, גם המשטרה בתוך הסיפור הזה?
אסף סגל
לא, המשטרה לא.
קריאה
המשטרה היא מעסיקה.
שרגא ברוש
ועדת ההיגוי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
חכה שרגא, סבלנות, אתה תדבר ככל העולה על רוחך.
שרגא ברוש
ועדת ההיגוי ביקשה להכניס את המשטרה ואת השוטרים, אנחנו ביקשנו לערער בוועדה העליונה והוועדה העליונה החליטה שכרגע היא לא מאשרת את זה.
קריאה
אני לא מכיר את זה, אבל - - -
שרגא ברוש
זה מה ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר הייתה בקשה להכניס את המשטרה לקרן?
שרגא ברוש
שוטרים לקרן לצורך הכשרה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה להבין את הסוגיה של ההכשרה רגע, לפני שאנחנו ממשיכים. מה המטרה של ההכשרה?
דוד בונלי
את מי את שואלת? את שואלת אותנו?
שלומית משה
שלומית משה, עורכת דין, יועצת משפטית של הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
של שרגא?
שלומית משה
של הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן שלומית, בבקשה.
שלומית משה
ברשותך, יש לנו את ההסכם והוא התנ"ך של הקרן. נתחיל מזה שבהסכם יש את נספח ד' שכולל את הקריטריונים. עובד שעומד בשני קריטריונים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ברור.
שלומית משה
כשהכי חשוב, כתוב כאן בסוף בצורה הכי מפורשת בעולם וזה עושה את כל השינוי של כל מה שלא דיברנו קודם. שתוענק עדיפות לבקשה של עובד שההכשרה שהוא מבקש תצליח להשאיר אותו במקום עבודתו. וכאן מדברים על הסבה ואם הוא עשה הסבה מקצועית, לא עשה. הנה, אני אקריא את זה ברשותך.
היו"ר שלי יחימוביץ
בבקשה.
שלומית משה
תוענק עדיפות לבקשות אשר ייעודן קידום תכניות הסבה או הכשרה מקצועית של העובד נשוא הבקשה, אשר יש בהן כדי להאריך את תקופת העסקתו אצל המבקש עד הגיעו לגיל ה פרישה כחוק. חד משמעית, אחרי הקריטריונים זה מופיע. כך שהקרן פועלת ככה, אדם מבקש, לצורך העניין מעסיק אומר אני רוצה קורס כזה, הכשרה כזאת ואחרת, אם אנחנו רואים שזה מתאים וזה מסתדר גם מהבחינה של המבקש – גם המבקש רוצה וגם המעסיק אומר רוצה אני וזה מסתדר – אז אנחנו נותנים. אבל להגיד לבדוק האם הוא פרש ועשה הסבה – כן או לא – זה בכלל לא שייך. זה לא קשור.
היו"ר שלי יחימוביץ
איזו הכשרה יכולה להפוך אדם שעובד במקצוע שוחק?
שלומית משה
למשל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, שנייה. יש לי שאלה. פועלת תעשייה בפס ייצור במפעל מזון, במפעל עופות שכל חייה חותכת את רגל ימין של העוף בעמידה בחום נוראי, בעבודה פיזית קשה, בשכר נמוך. אין שום ספק, עבודה שוחקת. אני נותנת בכוונה מקרה קיצון של עבודה שוחקת.
שלומית משה
חד משמעית ולאלה זה מיועד.
היו"ר שלי יחימוביץ
איזו הכשרה היא יכולה לעבור שתגרום לה להמשיך לעבוד בעבודה השוחקת הזאת?
שלומית משה
הרעיון הוא גם לתת לה הכשרה, ככל שהיא רוצה ומסוגלת. מאד חשוב להכניס גם את הנושא של המסוגלות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, כן.
שלומית משה
אם היא מסוגלת ואם היא מעוניינת, אז שני הדברים האלה גם ככה, כי יש את דרישות הסף של המכללה לקורס כזה ואחר. זה יכול להיות גם בישול, לזה הם רומזים, טיפוח היופי. יש עוד אלף ואחת אפשרויות לאותן נשים. אבל למשל נשים במלון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל איך זה ימנע את השחיקה שלהן?
שלומית משה
נשים במלון שהן חדרניות במלון לצורך העניין, מנקות, לא צריך להרחיב בעניין. מקבלות איזו שהיא הכשרה בתחום הקוסמטיקה והיופי ובכוונה אני נטפלת לזה, למרות שיש לנו קורסים מסוג אחר, הרבה יותר משדרג וכו', אבל דווקא כאן נותנים להן משהו מהקוסמטיקה והן יורדות לספא פתאום והן מתעסקות עם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה יורדות לספא? מה זה פתאום?
שלומית משה
יורדות לספא במלון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא פתאום יורדות לספא, הן עושות הסבה.
שלומית משה
כן, הן עושות הסבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הן מפסיקות להיות חדרניות ועוברות לעבוד בספא?
שלומית משה
כן, יש באפשרותן במקום העבודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, רגע, שנייה. אם יש לך דבר כזה זה קלאסיקה באמת של להפסיק לעבוד במקצוע שוחק ולעבור למקצוע שהוא טיפה יותר קל.
שלומית משה
וזה קיים.
דוד בונלי
איפה בעיריית בני ברק זה קיים?
שלומית משה
בבני המלון. מה הקשר עכשיו לעיריית בני ברק?
דוד בונלי
איפה?
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, נתת לי דוגמא שהיא דוגמא משכנעת מאד.
שלומית משה
אבל זאת הדוגמה בעיני.
היו"ר שלי יחימוביץ
אם זאת הדוגמה, ספרי לי - - -
שלומית משה
עוד דוגמאות?
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני רוצה מספרים, לא דוגמאות. אל תספרי לי פולקלור על בחורות שירדה מהחדר ועבדה ועברה לספא.
שלומית משה
אין לי כאן. לא, דיברנו על - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מדובר על הרבה - - -
שלומית משה
רגע, זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רגע. מדובר על הרבה כסף של המדינה. אנחנו רוצים לבדוק את הביצוע של הכסף הזה. אני שואלת אם לכם בקרן, את משפטנית, יש איזה שהוא מעקב ואת יכולה לספר לי על דוגמא נפלאה כמו זו שנתת, על הכשרה שניתנה לעובד במקצוע שוחק, שבה בתוך מקום העבודה שלו, בעקבות ההסבה, הוא עבר לעשות משהו פחות שוחק.
שלומית משה
אז אני רוצה לענות לך, ברשותך. מה שאמר בני בתחילת דבריו, בעיני אם היה ליקוי שהוצג על ידי מבקר המדינה ואימצנו אותו בחום, זה בדיקת האפקטיביות ובכלל מעקב וזה משהו שאנחנו עובדים עליו עכשיו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז תספרי.
שלומית משה
ברשותכם, רק הבחורה, קרן, שגתה כשהיא אמרה שוועדת ההיגוי היא זו שמטפלת בנושא של המדדים ולא היא. ועדת המעקב העליונה של הקרן, שמורכבת מהנציגות של החשכ"ל - - -
שרגא ברוש
זה לא מהנציגות. מהחכש"ל - - -
שלומית משה
ועדת המעקב, החשכ"ל עצמו - - -
שרגא ברוש
סליחה, מנכ"ל המשרד בעצמו, אני בעצמי ואבי ניסנקורן בעצמו.
שלומית משה
מנכ"ל המשרד ואבי. זאת הרביעייה שיושבת כוועדת מעקב. קיבלנו את ההמלצה של מבקר המדינה שאמר נא לעקוב אחרי הנושא הזה. בקיצור, ועדת המעקב העליונה שכרה את שירותיו של גורם מאד מוכר במשק, שבאמת אמור לדעת, יודע להגיד מה הם הקריטריונים שבהתקיימם נגיד האם הקורס הוא אפקטיבי או לא. כי בשביל מישהו אחד קורס כזה הוא צ'ופר, כמו שהם כותבים ואומרים, החברים כאן לידי, שזה צ'ופר.
היו"ר שלי יחימוביץ
וזה נכון?
שלומית משה
אני לא יודעת מה זה צ'ופר. מה זה צ'ופר – אני לא יודעת להגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, בסדר.
שלומית משה
אז אני אומרת שהנקודה הזאת נבחנת. זה משהו שאומץ בחום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מודה לך בינתיים. שרגא ברוש - - -
שרגא ברוש
כן, אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רק אציג אותך. נשיא התאחדות התעשיינים, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וחבר ועדת ההיגוי של קרן מעגלים, נכון?
שרגא ברוש
כן ויו"ר הוועד המנהל של קרן מעגלים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואני רק אומר למי שתוהה, יושבת ראש הקרן, הגברת יפה ויגודצקי, לא הגיעה. שרגא ביקש לייצג את עמדתה כאן ואני נתתי את הסכמתי, נכון?
שרגא ברוש
טוב, תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה אמרת שהיא אינה חשה בטוב, שהיא חולה ואנחנו מאחלים לה בריאות כמובן.
שרגא ברוש
גם אני.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל כאן אתה מדבר במידה רבה על תקן של - - -
שרגא ברוש
אני אגיד לך בדיוק איך אני מדבר והכל בסדר. רבותי, אני קיבלתי הזמנה לפה ואני באתי עם ההזמנה שבאתי. הקרן קיבלה הזמנה לבוא לפה וגם הקרן באה לפה. במקרה היא באה עם אותו בן אדם והבאנו את שלומית לעזרה, למקרה שאני אשכח משהו, אבל בואו נתחיל רגע אחד בהתחלה ושתהיה לכם טיפה סבלנות.

נחתם הסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין משרד האוצר. חתמו את זה לפני, עודד טירה שהיה נשיא ההתאחדות וביבי נתניהו, שהיה שר האוצר וכתבו שהאוצר יתקצב 600 מיליון שקלים לצורך פתרון של קשיים כספיים. הכוונה הייתה לעזור למעסיקים. לא במקרה חתמו על זה לשכת התיאום ולא ההסתדרות.
היו"ר שלי יחימוביץ
כל הקרן הזאת היא לטובת המעסיקים ולא לטובת העובדים?
שרגא ברוש
דקה, אני אסביר. ברשותך, גברתי יושבת הראש, תתני לי לדבר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מדי פעם אני אשחיל שאלה.
שרגא ברוש
אבל זה נורא מפריע. למה? כי אז אני אעבור לענות לך ואז אנחנו נשכח את הקו העיקרי. תני לי את הקו העיקרי, אני אענה על כל השאלות בלי שאני אפילו אתכוון ואם בסוף עוד משהו, אני אשמח לענות.

המעסיקים התנגדו להעלאת גיל הפרישה ואמרו שזה מטיל עליהם עול כספי, כלומר להחזיק עובדים שהם עייפים, שקשה להם כבר להיות מועסקים ולכן זה עול כספי. האוצר קיבל את זה, תקצב 600 מיליון שקלים ל-10 שנים, 60 מיליון שקלים לשנה. כתוב בהסכם שחתום שר האוצר ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, משרד האוצר יתקצב סך של 600 מיליון שקלים לצורך סיוע בפתרון קשיים כספים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה, לרבות מתן אפשרות לעובדי כפיים, המבצעים עבודה פיזית מאומצת לפרוש לפרישה מוקדמת, מימון הכשרה מקצועית והסבה מקצועית והדרכות וכיוצא באלה.

נוסף לזה כתב – עקרונות השימוש בתקציב האמור ייקבעו בידי צוות משותף ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, לארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאוגדים בישראל ולמשרד האוצר והצוות יסיים את גיבוש העקרונות תוך 90 יום.

לצערי הרב במקום 90 יום זה היה 6 שנים, כי הצוות לא הצליח לגבש עקרונות. בין היתר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עד עצם היום הזה?
שרגא ברוש
לא, 6 שנים משנת 2004 עד שנת 2011.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, אוקיי.
שרגא ברוש
אז אחד בואו נגדיר: הכסף ניתן כדי לפתור בעיה כספית למעסיקים בצורה של לאפשר לעובדים להישאר רלבנטיים ואפקטיביים במקומות העבודה שלהם.
היו"ר שלי יחימוביץ
בכל זאת אני מרשה לעצמי להפריע לך. אם ככה, אני מודה שלא הבנתי.
שרגא ברוש
אז אני רוצה להסביר לך.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לתומי חשבתי ש-600 מיליון שקלים הועברו לטובת, וגם העובדה שההסתדרות לקחה חלק מאד גדול בזה במידה רבה כדי לסייע לעובדים במקצועות שוחקים.
שרגא ברוש
שלי, אז תני לי להסביר.
היו"ר שלי יחימוביץ
עכשיו אני מבינה שהם נועדו למעסיקים. אז ספר לי איך אתם - - -
שרגא ברוש
אם לא תתנו לי להסביר, אז תמשיכו לא להבין.
היו"ר שלי יחימוביץ
בבקשה.
שרגא ברוש
תאמינו לי, מבקר המדינה עד היום לא מבין. תנו לי להסביר. חבל. תנו לי להסביר מה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת? כל הדו"ח של מבקר המדינה נובע מחוסר הבנה?
שרגא ברוש
חברה, אתם רוצים שאני אסביר, אני אסביר. אתם לא רוצים שאני אסביר, אני מוכן להפסיק להסביר. איך שאתם תחליטו.
היו"ר שלי יחימוביץ
קדימה, תמשיך.
שרגא ברוש
אז אחד הסברתי למה ניתן הכסף. הוא כתוב, הוא חתום על ידי שר האוצר ועל ידי יושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. עכשיו התחילו להכין חוזה. וכשהולכים להכין חוזה, כתוב- עוד לפני החוזה, דקה אחת. אמות המידה לשימוש בתקציב ייקבעו על ידי הוועדה הציבורית וכו', מסגרת אמות המידה האמורות תיקבע עדיפות מוחלטת לסיוע בפתרון קשיים במגזר העסקי על פני האמור במגזר הציבורי. ההסכם הזה, מה? כי אנחנו מטבע הדברים דואגים למגזר העסקי ולא למגזר הציבורי.

אתם מבינים שאני הייתי רוצה שכל ה-600 מיליון שקלים ילכו למגזר הפרטי, אותו אני מייצג. כשכתבו את החוזה באו אנשי הפרקליטות, המשפטים, ואמרו לו זה לא בגיץ וכתבו בחוזה שאי אפשר להעדיף מעסיק אחד על פני השני, קרי כתבו בחוזה סעיף איסור אפליה של מעסיקים ושל עובדים בקשר לביצוע.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אין בעיה. זה גם ציבורי וגם פרטי, הכל בסדר.
שרגא ברוש
כלומר, יפה, אנחנו חייבים לתת לכל מקצוע שוחק - והקריטריון היחידי זה אותו נספח ד' שנתתי לך – שניים, כל מי, לא משנה אצל מי עובד, במשטרה, אצלי, ברשות המקומית, לא מעניין אצל מי – הוא מתאים לקריטריון – הוא צריך לקבל. זה אחד.

שנית, זכאים ללכת לכל ההכשרות, השתלמויות, הסבות מקצועיות וכיוצא באלה, כל מי שעובד באחד המקצועות האלה ועבר את גיל 50. עכשיו בואו נניח שאוסם שולח את המחסנאי שלו, בן 50 וחצי לקורס. הוא עובר קורס מחסן ממוחשב. הוא כבר עכשיו לא יסחוב יותר ולא ינהג מלגזה לכאורה, הוא יעבור למחשב. זה בדיוק.
היו"ר שלי יחימוביץ
מעולה.
שרגא ברוש
אבל כשהוא גומר את הקורס אחרי חצי שנה והוא באוסם, אוסם לא צריך להעביר אותו להיות מחסנאי ממוחשב. יש את האופציה לעובד ולאוסם לעשות מה שהם רוצים. המחסנאי הזה, שהלך לקורס, בשום מקום לא התחייב אוסם להעביר אותו מקצוע. בשום מקום העובד לא התחייב לעבור מקצוע. בשום מקום לא קורה כלום. המים ממשיכים לזרום במקום. בעתיד, בעתיד, הוא עשה את הקורס, בן 50 וחצי, בגיל 60 באוסם תתפנה משרה של מנהל המחסן הממוחשב, תהיה לאוסם האופציה להציע לעובד, שהוכשר לפני 10 שנים לעשות את זה ותהיה אופציה לעובד לעשות את זה – כן או לא.

אגב, יכול להיות שבאוסם לא תיפתח אופציה כזאת בכלל.
היו"ר שלי יחימוביץ
תגיד, אז למה צריך את הקרן הזאת?
שרגא ברוש
רק דקה, רק דקה, דקה. עוד שנייה אני אענה לך גם על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא הבנתי את זה.
שרגא ברוש
אני אענה לך גם על זה, עוד דקה אבל, ברשותך, שלי. באמת עוד דקה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל שרגא, ברשותך אתה, תתייחס בבקשה לממצאים שמבקר המדינה - - -
שרגא ברוש
לא, לא, אי אפשר. אמרתי לך שהם לא הבינו את הקרן, אז תני לי להסביר למה הם לא הבינו. כי הבחור מאוסם, שעבר את הקורס בגיל 50 וחצי לא חייב לעבור מקצוע ותפקיד גם עד גיל 67.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אז שאלתי היא כזאת - - -
שרגא ברוש
רגע, רגע, רק שנייה. והעובד יכול בגיל 60 - - -
קריאה
אז איך הוא לא ילך להכשרה מקצועית - - -
שרגא ברוש
הכל בסדר, רק שזה לא כתוב בחוזה ביני לבין המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, העובד יכול בגיל 60.
שרגא ברוש
בגיל 60 הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה להיות יותר מחסנאי, מלגזן ולפרוש ולעבור מאוסם עכשיו לשטראוס ובשטראוס אולי הוא יהיה מחסנאי ממוחשב ואולי לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, שרגא, אני צריכה - - -
שרגא ברוש
אבל זאת הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי אותך.
שרגא ברוש
זאת הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
מצוין. זאת הקרן.
שרגא ברוש
ולכן רגע, עכשיו הגענו לאפקטיביות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל רגע - - -
שרגא ברוש
רגע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה כן תרשה לי מדי פעם להשחיל שאלה.
שרגא ברוש
אבל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה נותן לי - - -
שרגא ברוש
הרי אם את לא תביני את ה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שרגא, אני מבינה.
שרגא ברוש
את לא מבינה לדעתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת בכל זאת למקד את הדיון.
שרגא ברוש
באפקטיביות של הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
בדיוק.
שרגא ברוש
אז אני רוצה להגיע לזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן. רגע, רגע, אתה בעצם הסברת לי שאנחנו לא יכולים לדעת את האפקטיביות, כי הבחור עשה את הקורס. מבחינתכם ביצעתם את עבודתכם נאמנה, הקרן, והוא חזר לעשות את אותו עיסוק.
שרגא ברוש
שלי, גברתי יושבת הראש, תתני לי רגע לסיים את דברי. מעניין שאחרים סיימו פה את דבריהם ואני ישבתי בסבלנות, לא היה לי נוח לשמוע, אבל אמרתי יגיע תורי. אז תגני עלי ותתני לי לסיים את דברי.
היו"ר שלי יחימוביץ
בבקשה.
שרגא ברוש
היום הקרן פועלת ארבע שנים שהם עשו את הביקורת. בגיל 50 וחצי או בגיל 51 או בגיל 55, כשאותם 16,000 איש עשו הכשרות וקורסים ומה שהם לא עשו, תיאורטית גם אחד מהם, מכל ה-16,000, יכול לא להחליף עבודה, לא לעשות שום דבר אחר. 14% החליפו. מקרי לחלוטין. הם לא מחויבים לזה. המעסיקים שלהם לא מחויבים לזה.

ולכן כשבודקים כרגע אפקטיביות, ואני רוצה לדבר על אפקטיביות, שנשאלת השאלה הגדולה מה זה אפקטיביות של הקרן. כלומר, אם הייתי יודע שכל מי שגומר קורס צריך ללכת לעבוד במקצוע אחר, אז אני יודע למדוד את זה. אם הייתי יודע שכולם צריכים להיות משודרגים במקום העבודה שלהם, אני יודע איך לבדוק את זה. אבל היות ויש אופציה שאף אחד לא יזוז מהמקום שלו, אז אנחנו בדילמה.

אז את הדילמה, הקרן במשך ארבע שנות עבודתה הראשונות, עד לביקורת המבקר, עשתה סקרים ויש לי את התוצאות של הסקרים ואני תיכף אגיד לך. בהמשך לדילמה שהציג בפנינו המבקר, ישבה ועדת ההיגוי העליונה ואמר החשב הכללי, שהוא לא, בעיני לפחות הוא אדם גם רציני וגם אחראי ואמר, חברה בעיני זאת מדידת אפקטיביות מה שאנחנו עושים. אני רק רוצה להקריא לכם את מה שאמר החשב הכללי. רק שנייה אחת. מרוב הניירות שהבאתי להראות לכם, אני כבר מפספס, אבל עוד דקה.

דרך אגב, אני גם תיכף אקריא לך את המקצועות שהקרן עושה. אמר מר רוני חזקיה: הפעולות הללו נראות מתאימות לצורך בדיקת האפקטיביות ועצם הבדיקה בתום תקופת ההכשרה מול התלמידים תניב את התשובות המתאימות. ככה הוא חשב. ככה גם אני חושב, אבל החלטנו אחרת.

בהמשך הישיבה הציע רוני ומנכ"ל המשרד חיזק אותו ואנחנו בוודאי הסכמנו, בואו ניקח מישהו שעוסק בזה ולקחנו מישהו שעוסק בזה, שיציע לנו כלים- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מתי כל זה קרה?
שרגא ברוש
הישיבה הזאת הייתה ב-6 ביולי 2017.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, לקחתם אדם שיבדוק את האפקטיביות.
שרגא ברוש
לקחנו אדם שיבדוק את האפקטיביות. הוא הגיש לנו טיוטות. זה כרגע זז. יש הערות של המשרד, יש הערות של החשב הכללי, יש הערות שלנו. אני מקווה שבימים או בשבועות הקרובים זה ייפתר. אבל אני רוצה להגיד לך שלאותה ישיבה של ועדת ההיגוי העליונה, כי אנחנו צעירים בעניין הזה, אבל בעולם לא צעירים בהתמודדות עם שחיקה, כי אנחנו רוצים להתמודד עם זה, עם שחיקה של עובדים, הבאנו עבודות שעשו דוקטור כזה ודוקטור אחר, באוניברסיטה כזאת ובאוניברסיטה אחרת וכתוב, אני מקריא לכם משפט אחד – בהקשר לעיל, דרכי התמודדות עם שחיקה, אני מקריא רק קטע מתוך העניין – בהקשר לעיל קורסי הכשרות שונים מאפשרים לעובדים לספק צרכים שונים שלהם עשויה להיות תועלת רבה כגון העשרת העיסוקים הקיימים עשויים לתרום להגדלת הגיוון, הזהות, עמידה במטלה המבוצעת בשלמות על ידי העובד.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, בסדר שרגא.
שרגא ברוש
כלומר אומר מי שאומר שעוסק בשחיקה, שעצם ההתייחסות לעובד, לקחת אותו לקורס ואפילו להחזיר אותו לאותה עבודה, זה כבר טיפול בשחיקה. עכשיו אני כבר אומר בגלוי, אני לא מומחה לשחיקות ולא מומחה לעבודה סוציאלית ולא לכל הדברים האלה וכנראה שגם לא רוני חזקיה וכנראה שגם לא מנכ"ל משרד האוצר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אולי כדאי שמומחה לשחיקות ינהל את הקרן?
שרגא ברוש
אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת אתם עושים?
שרגא ברוש
רק שנייה.
היו"ר שלי יחימוביץ
משנת 2011, העיקר הכסף זורם.
שרגא ברוש
רגע, רגע, רגע. הכסף זורם בדיוק על פי החוזה של משרד האוצר, ממשלת ישראל ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. זה המטרות ולשם הוא זורם. עכשיו אני אומר, מבקר המדינה חושב ואגב, בכל הדו"ח החמור מאד, אגב הוא לא משתמש במילים האלה, חוץ ממישהו אחר שכן משתמש. אבל הדו"ח אומר – אתם לא בודקים אפקטיביות. אנחנו לא מזלזלים במבקר. למרות שחשבנו שאנחנו כן בודקים אפקטיביות, אבל אולי הוא צודק ולא אנחנו. אז לקחנו את מי שלקחנו ונדע אם אנחנו צודקים או לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי.
שרגא ברוש
יחד עם זה, הכסף זורם בדיוק, אבל בדיוק במסלול. היות שאת שאלת קודם איזה מקצועות ולא נתנו לך תשובה, אז אני אתן לך תשובה איזה מקצועות נלמדים בקרן. עושים קורסים, זאת אומרת בארבע השנים שהקרן עושה קורסים ואני כבר מקריא לך את המקצועות כדי שתדעי.

אדריכלות, גרפיקה ועיצוב, איכות ובקר, אלקטרוניקה, ביטחון ובטיחות, בניין ובנייה, קורס הנדסאים, טכנאים, חקלאות, חשמל, טיפול יופי, טקסטיל, כימיה, מזון, IT, מטפלות וסיוע בגיל הרך. מיזוג אוויר, מלונאות, מנהלי ביניים, מנהלי חשבונות, מנהלי עבודה ו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שרגא, שרגא - - -
שרגא ברוש
את רוצה עוד?
היו"ר שלי יחימוביץ
אני ממש מבקשת ממך בכל זאת ש - - -
שרגא ברוש
שאלת איזה מקצועות.
היו"ר שלי יחימוביץ
קיבלתי רשימה חלקית, בסדר גמור. יופי של רשימה.
שרגא ברוש
בקיצור, כל מה שאני אומר זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, רגע שרגע, שנייה. אנחנו משועבדים ללוח הזמנים ויש לנו ביקור של מייקל פנס היום בכנסת ולכן זה לא יכול להיות נאום פרוגרמאתי כולל. אז בכל זאת אני רוצה למקד אותך. שמעתי איך אתם רואים את ה - - -
שרגא ברוש
לא, החוזה אומר שצריך לקרן לעבוד- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, הבנתי. לשיטתכם אתם עושים בדיוק מה שהקרן מצפה מכם.
שרגא ברוש
נכון, מה שהחוזר מצפה מאיתנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן. עוד לא הגענו בכלל לסוגיה של פנסיית הגישור, שאני רוצה להבין למה רק 7 אנשים קיבלו פנסיית גישור.
שרגא ברוש
נכון, אני אענה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל לפני כן אני רוצה לדעת, בהינתן העובדה שאתם נותנים את הקורסים האלה ויוצרים קשר עם גופים שונים שמספקים הכשרה מקצועית לכל מיני מקצועות ואין להם בכלל יעד לדעת האם האיש הזה נשאר בעבודתו, שודרג בעבודתו, עשה הסבה מקצועית או לא קרה כלום – למה אתם לא מבקשים במינימום איזה שהוא מעקב מהגופים שאיתם אתם מתקשרים כקרן ושואלים אותם מה קרה עם הבן אדם איקס הזה, בתום ההכשרה.
שרגא ברוש
סליחה, מאיפה הם מביאים את ה-14%? מה, הם המציאו את זה?
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, זה סקר, אבל למה שלא יהיו נתונים. הרי מועבר כסף לאנשים ספציפיים עם שם ועם מספר תעודת זהות, שענו לקריטריונים.
שרגא ברוש
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
מדוע באופן מסודר הקרן הזאת לא יכולה לעקוב אחרי מה שקרה עם אותם אנשים. האם זה הועיל בכלל? אולי הכל חרטא ברטא בכלל? כל הדבר הזה.
שרגא ברוש
פה אני רוצה להסביר. אני אגיד לך למה. אני יכול להקריא לך.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אל תקריא לי.
שרגא ברוש
אבל באזור של בין 70% ל-93% שבעי רצון האנשים, המעסיקים והעובדים מהפעילות שהם עברו בקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל מה הקשר?
שרגא ברוש
רק רגע, רגע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, רגע, סליחה.
שרגא ברוש
אבל הם לא צריכים להחליף תפקיד. הם לא צריכים להחליף תפקיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אני הייתי מרוצה אם היו שולחים אותי לקורס בישול בעודי חברת כנסת.
שרגא ברוש
נכון, נכון. את צודקת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אולי אני גם אשמח לשזור פרחים ואולי קצת קוסמטיקה.
שרגא ברוש
אבל אם את תשזרי פרחים בכנסת וזה יגדיל לך את הסיפוק מעבודתך בכנסת, זאת מטרת הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אני לא עובדת במקצוע שוחק. אני לא עומדת על הרגליים. אין לי פה - - -
שרגא ברוש
אז לא תתקבלי. לא תתקבלי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אולי מטאפוריים כן, אבל לא - - -
שרגא ברוש
אז לכן לא תתקבלי. אבל מצד שני שוטר תנועה שיש לו גם מזג אוויר וגם ריחות רעים ולקחו אותו לקורס לצורך העניין של נהיגה בווספה, והוא נורא מרוצה ששלחו אותו לנהוג בווספה. אף אחד לא אומר שהוא צריך להפסיק להיות שוטר מקוף, בשום מקום. פשוט מאד אף אחד לא אומר את זה. אז מה אני אשאל את המשטרה, האם הוא התחיל לנהוג בווספה? הוא לא צריך לנהוג בווספה. הוא לא מחויב לנהוג בווספה. הוא יכול לנהוג בווספה ויכול לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
שרגא, בוא נעבור לעניין של המיצוי של הכסף שהוקצב לפנסיית גישור.
שרגא ברוש
כן, אוקיי.
זאב חושן
אני רק רוצה משפט אחד.
היו"ר שלי יחימוביץ
תיכף אתה תדבר הרבה משפטים.
זאב חושן
לא, רק משפט אחד בנוגע למה שהוא אמר. הנושא של האפקטיביות עלה מספר פעמים במהלך השנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי שמדבר עכשיו זה זאב חושן, יו"ר אגף הכספים בהסתדרות וגם הוא חבר ועדת ההיגוי של קרן מעגלים. בבקשה.
זאב חושן
הנושא של האפקטיביות מאד חשוב לנו, אנחנו מנסים לבדוק את זה, כמו שאמר שרגא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל חכה, זאב, אנחנו ניתן לך לדבר דבר דבור על אופניו.
זאב חושן
לא, רק משפט אחד. אנחנו כן עושים התאמות, שרגא, זה חשוב להגיד, בין הדרישה בשוק – וזה בפעילות משותפת של ההסתדרות, של האיגודים בהסתדרות, של איגוד עובדי הבניין, איגוד עובדי המתכת, לבין התעשיינים, לוודא או לנסות לבדוק איפה יש ביקושים או צרכים של המשק בהכשרות מקצועיות כאלה ואחרות ולכן לשם אנחנו מנתבים את הקורסים. משתדלים לנתב. אנחנו מנסים כל הזמן לבדוק את האפקטיביות. כל הזמן מנסים לבדוק אפקטיביות ועושים בדיקות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז תיכף אתה תתאר לנו איך.
זאב חושן
יש דברים ביחד - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אבל למה במשפט מתפרש. אנחנו נשמע ממך בצורה שיטתית.
זאב חושן
אוקיי, בסדר. זה היה חשוב לי להגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
סוגיית פנסיית הגישור. אגב, פנסיית גישור נראה לי דבר כל כך חשוב וכל כך חיוני. אני מכירה באופן אישי אנשים שנפלטו משוק העבודה, כי הם פשוט לא יכלו עוד. הגב שלהם נשבר, הרגליים שלהם נשברו, הם היו שחוקים לחלוטין ופנסיית גישור זה ממש מקור הצלה בשבילם. למה רק שבעה אנשים קיבלו אותה?
שרגא ברוש
שלי, מי שקובע את התנאים לפנסיית גישור זה החשב הכללי. החשבת הכללית הקודמת קבעה כללים. בכללים האלה אין אף אחד שמוכן לפרוש לפנסיה, דוגמא. הוא לא ירוויח בפנסיית הגישור יותר משכר מינימום, מה לעשות? עובד בתעשייה, בין 65, לא חי משכר מינימום. השכר הממוצע בתעשייה הוא 14,000 שקלים. אז אני אומר לעובד בן 65, שכבר קשה לו והוא גם לא מועיל לי, בוא תפרוש והוא מגיע לסעיף שאומר סכום הקצבה לו יהיה זכאי העובד מהקרן בגין פרישה הוא שכר המינימום או הנמוך ביניהם. כלומר, אם הוא מרוויח עכשיו 10,000 שקלים, אני שולח אותו הביתה עם 5,300 שקלים היום ואז עם 5,000 שקלים, אז הוא אומר אני לא פורש. אחד.

שנית, המעסיק צריך בשנתיים האלה שהוא פרש את הפרישה המוקדמת, להפריש בשבילו הלאה כל מיני דברים. אומרים גם המעסיק וגם העובד – זה לא רוצה וזה לא רוצה.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא מתאים לנו.
שרגא ברוש
רגע, רגע. פנינו לחשכ"לית לא היום, לפני דו"ח המבקר. המבקר ראה את הניירות והחשכ"לית אמרה לא. זה התנאים. בתנאים האלה 5 אנשים מוכנים לפרוש. שינינו את התנאים. אני אומר לך את האמת, עכשיו זה 7,500 שקלים. להגיד לך שאני רואה ב-7,500 בשורה? לא רואה.
זאב חושן
זה הנמוך מביניהם.
שרגא ברוש
זה הנמוך ביניהם. אז אני אומר 7,500 שקלים זה הנמוך, כי אם הוא מרוויח שכר של 12,000 שקלים, 7,500 שקלים זה הנמוך. זה לא אנחנו קובעים. זה מה שאני רוצה להגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
תגידו, סליחה על התהייה, אבל נגיד עובדת ניקיון, שזה מקצוע שוחק לכל דבר.
שרגא ברוש
אם היא עובדת בתעשייה –
היו"ר שלי יחימוביץ
אם היא נפלטה כי היא לא יכולה יותר והגב שלה שבור ומציעים לה את הסכום הזה כפנסיית גישור - - -
שרגא ברוש
אם היא עובדת בתעשייה, אני אומר לך - - -
שלומית משה
אין ביקוש. הקרן ערוכה לזה. אין.
שרגא ברוש
בבקשה, אף אחד לא רוצה.
זאב חושן
אנחנו ביקשנו מהחשב הכללי לשפר את התנאים ולאחרונה הצלחנו להעלות את זה ל - - -
שרגא ברוש
שנתיים לא הסכימו לשפר את התנאים. לאחרונה הצלחנו להעלות את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואתם מחפשים באופן אקטיבי?
שלומית משה
כמו שמפרסמים הכשרות, כך מפרסמים את זה. בדיוק באותה מידה.
שרגא ברוש
איזו שאלה? כמו הכשרות.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר אם עכשיו צופות בדיון הזה עובדות ניקיון - - -
שרגא ברוש
הן יכולות לפרוש מגיל 65 או עכשיו בגלל שינוי גיל הפרישה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, לא, גיל הפרישה שלהן הוא 62 עדיין.
שרגא ברוש
62, בסדר.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואני כל כך שמחה שאנחנו נלחמים על זה שזה נשאר בינתיים 62, כי אני לא רואה עכשיו, לפחות לא כאן, איזה שהוא פתרון ל - - -
שרגא ברוש
לא משנה, שנתיים לפני היציאה הן יכולות לבוא, להיות זכאיות לפנסיית גישור.
שלומית משה
אבל הכל תלוי במעסיק – מסכים, לא מסכים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל עובדת ניקיון בת 60, שרוצה, שלא יכולה יותר, מה זה רוצה, היא זכאית לפנסיית הגישור? למי היא צריכה לפנות בכלל? איך היא יודעת שאתם קיימים.
שלומית משה
קודם למעסיק שלה. אלינו, לקרן מעגלים ואנחנו בדרך כלל משדכים בין המעסיק לבינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת אומרת היא צריכה לפנות למעסיק שלה ולבקש שהוא יפנה אותה.
שלומית משה
היא פונה אלינו.
שרגא ברוש
אבל היא יכולה גם דרך המעסיק. זה לא משנה, היא יכולה גם דרך המעסיק.
שלומית משה
אנחנו משווקים, מה זאת אומרת איך?
שרגא ברוש
חברה, ואיך היא מבקשת תוספת משכורת? היא הולכת למעסיק ומבקשת תוספת.
היו"ר שלי יחימוביץ
שרגא, אני הבנתי שכל הסיפור של פנסיית הגישור לא מתפקד בעצם, לשיטתכם. אין קליינטים - - -
שלומית משה
לא, אבל זה לא נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא מספיק טוב. הקריטריונים של החשכ"ל לא טובים מספיק ואתם רוצים לשנות אותם.
שרגא ברוש
היום שונו. חברה, אנחנו שינינו ביולי, בין היתר בעזרת דו"ח המבקר. שינינו ביולי את הקריטריונים. הקריטריונים החדשים מקלים מאד גם על המעסיק וגם על העובד. להגיד לך שאין בום? אין.
שלומית משה
עדיין אין.
שרגא ברוש
עוד שניים, עוד שלושה. אז באמת, שלושה בחצי שנה זה הרבה יותר מאשר חמישה בארבע שנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מעלה את סוגית הניהול. למה צריך יושב ראש לקרן כל כך קטנה, שמתעסקת בכל כך מעט כסף בסוף.
שרגא ברוש
אני אענה לך למה צריך יושב ראש. לקרן יש תקנון.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש לקרן מנכ"ל?
שרגא ברוש
לא.
שלומית משה
כיום לא.
שרגא ברוש
אני אענה לכם למה.
שלומית משה
כיום אין, מאז - - -
שרגא ברוש
אני אומר לקרן יש תקנון. התקנון הזה אושר על ידי כל הגורמים, כולל משרד המשפטים, כולל רשם העמותות, כולל כל העולם. והסמכויות האופרטיביות של הקרן, אין מנכ"ל בתקנון של הקרן, אין מנכ"ל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ויש יושב ראש? רק יושב ראש?
שרגא ברוש
רק יושב ראש, בלי מנכ"ל.
שלומית משה
נכון, רק יושב ראש, בלי מנכ"ל.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי מנהל את העסק הזה?
שרגא ברוש
חברה, אז דקה - - -
שלומית משה
יושב ראש. זה - - -
שרגא ברוש
שלומית, את לא מפריעה לי יותר, בסדר? היא אומרת לי מה לעשות ואני אומר לך מה לעשות, בזה זה נגמר. עכשיו אני רוצה פשוט להקריא לכם, כדי שהכל יהיה ברור.
היו"ר שלי יחימוביץ
שרגא, למה אתה מקריא לנו? אנחנו לא בבית משפט.
שרגא ברוש
אין בעיה. כי התכוננו כולנו לדיון, אז אני רוצה שתהיו בעניינים. יושב ראש העמותה: יושב ראש העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית. יו"ר העמותה יפעל לקדם את מטרות העמותה ואת הפעילות המיטבית של מוסדות העמותה. יו"ר העמותה ירכז את פעילותה של העמותה ויוביל את הוצאתה לפועל של מדיניות העמותה. יו"ר העמותה יוזמן לכל ההתכנסויות של האסיפה הכללית, אך לא יהיה בעל זכות הצבעה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, הבנתי.
שרגא ברוש
ובסוף יו"ר העמותה יהיה זכאי לשכר ראוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ובכפוף לכל דין.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב.
שרגא ברוש
אז היות וזה תקנון העמותה והיות והמנכ"ל לא פה, קיבלנו את ההערה, הוצאנו את המנכ"ל, נשאר יושב ראש העמותה ב-80% או ב-85% משרה. זה הדרך שהתקנון מכתיב. זה התקנון שהעמותה עובדת ובעצם אם אתם רוצים תצמידו למילה יושב ראש את המילה מנכ"ל, אבל זה כתוב בתקנון, אז נצמדנו לתקנון. אז אני יושב הראש בפועל. אני יושב ראש הוועד המנהל של העמותה ויושבת הראש של העמותה בעצם עושה את תפקיד המנכ"ל ובאה גאולה לציון.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. זאב חושן. קודם כל אני רוצה להבין, גם אתה חושב ש-600 מיליון שקלים הם בשביל המעסיקים ולא בשביל העובדים?
זאב חושן
לא, אני זוכר, אני הייתי באוצר כשזה קרה בשנת 2004, שהעלו את גיל הפרישה וזה היה במסגרת הסכם בין ההסתדרות למעסיקים לממשלה להקים את הקרן הזאת.
שרגא ברוש
לא, אני אקריא לך את המשפט הזה שאתה מכיר אותו. הצדדים להסכם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, לא, שרגא, תן לו לדבר.
שרגא ברוש
יפעלו להרחבת ההסכם ולשיתופה של ההסתדרות בהסכם זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת עכשיו לאפשר לזאב לדבר.
זאב חושן
העלאת גיל הפרישה – העלו את גיל הפרישה מ-65 ל-67 וזה היה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הכל זכור וידוע.
זאב חושן
זה יודע לכולנו. אני אומר עוד פעם, אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמר שרגא. חשוב לי להדגיש שבנושא האפקטיביות של הקרן לקחנו בחשבון מה שאמר מבקר המדינה. גם קודם אנחנו שמנו דגש מאד מאד חזק לעניין הזה של האפקטיביות. יש לנו קושי למדוד אפקטיביות, כי כמו שאמר שרגא, אין חובה לשדרג את העובד או להעביר אותו תפקיד, אבל עדיין העובדים האלה שבאים להשתלם, שלי, צריך לזכור, זה באמת עובדים עם מקצועות שוחקים. זה אותם עובדים של עוף העמק, שחותכים עופות ואותו פקח בעיריית ירושלים או תל אביב, לא משנה. אנחנו לוקחים את העובדים האלה, המסכנים, השחוקים ומשתדלים לתת להם מה שנקרא איזה שהוא שדרוג.

אנחנו כן הסכמו לקבל את ביקורת מבקר המדינה בנושא בחינת האפקטיביות על ידי שכירת יועץ, כי אני לא יודע לבדוק את זה. בואי, אני אומר לך את האמת. החלטנו לקחת מישהו מקצועי, מישהו שמתמחה בעניין הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל זאב למה? הקרן הוקמה, נבחרה לה יושב ראש שהיא בפועל מנכ"ל, יש בה עובדים. מה זה אני לא יודע לבדוק? הקרן הרי נוסדה לדעת לבדוק.
זאב חושן
נכון, לא. אוקיי, הקרן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ועכשיו אחרי שנים ואחרי דו"ח מבקר המדינה אתם לוקחים יועץ שיבדוק מה לא בסדר? זה נשמע כמו פארסה, כמו אפרים קישון למתחילים.
זאב חושן
עוד קודם בדקנו את זה.
שרגא ברוש
אנחנו חושבים שמה שאנחנו עשינו בודק את האפקטיביות. המבקר העיר, אז אמרנו בואו ניקח גורם בלתי תלוי שהוא בעל מקצוע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. שרגא, אבל אמרת את זה.
שרגא ברוש
שיפריך את דעתנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי.
שרגא ברוש
מאה אחוז.
זאב חושן
אנחנו גם די חדשים בעניין של מדידת אפקטיביות אמיתית לקורסים האלה. אנחנו לא יודעים למדוד אפקטיביות. כמו שהוא אמר, הרי אין חובה להעביר אותם תפקיד ואין חובה לשדרג אותם תפקיד. אז כדי לבחון את האפקטיביות, זה משהו שאנחנו לא מכירים אותו. אני אומר את האמת. אז בשביל זה לקחנו יועץ מקצועי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה לדעת משהו. מהרגע שהקרן קמה והתחילה לפעול והתחילו לזרום כספים ונקשרו קשרים עם כל מיני גופים להכשרה מקצועית, מה חשבתם לעצמכם? הבא וננפנף בכל מיני קורסים ולא נעקוב ולא נראה ולא נדע מה המשמעות או מה האפקטיביות.
זאב חושן
לא, לא, לא.
שרגא ברוש
אם המשק דורש עכשיו חשמלאים והמעסיק רוצה לקחת עובד שהוא עוזר חשמלאי ולהפוך אותו לחשמלאי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה אתה לא סומך על זאב שהוא ייצג את עצמו ואת הקרן? רגע, שרגא.
זאב חושן
אני אומר ואני אומר עוד פעם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הגיע נציג נכבד מההסתדרות, מבין בעולם הפנסיה, מבין בעובדים.
זאב חושן
זה למשל משהו שאנחנו מנסים לדחוף אותו כבר המון זמן. החשב הכללי עצר את זה. בואי, צריך להגיד את האמת. הם לא הסכימו להעלות את הסכום. אז צריך לזכור, זה הנמוך מביניהם. שכר המינימום או הזכויות שלו לפנסיה באותו יום שהוא נכנס למסלול. זאת אומרת זה יכול להיות 70% או 60% מהשכר הפנסיוני שלו ולכן לאנשים לא שווה לעשות את זה. זה גם בלי שעות נוספות ובלי כל מיני תוספות כאלה ואחרות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז היית מוותר על המסלול הזה?
זאב חושן
איך?
היו"ר שלי יחימוביץ
היית מוותר על המסלול הזה?
זאב חושן
לא הייתי מוותר, הייתי משפר אותו. הייתי משפר אותו כמו שניסינו עכשיו להעלות את זה ל-7,500 ולהמשיך להפריש. אנחנו התעקשנו שהמעסיקים ימשיכו להפריש להם לזכויות פנסיוניות, כדי שכשהם יגיעו לגיל הפרישה יהיה להם את הזכויות המלאות שלהם. זה משהו שאנחנו התעקשנו עליו. אנחנו מנסים כל הזמן לעשות התאמת ציפיות בין הדרישה בשוק לבין שהקורסים שאנחנו מבצעים. לפעמים אנחנו גם מורידים קורסים ומוסיפים קורסים ומשתדלים לבצע את העבודה כמה שיותר טוב לטובת העובדים וזה מה שאנחנו עושים.

חלק מההערות שמבקר המדינה העיר נלקחו בחשבון ותוקנו ומשם אנחנו ממשיכים קדימה. אני מקווה לראות את ההמלצות של היועץ ואנחנו גם ניישם אותן בנושא האפקטיביות.
היו"ר שלי יחימוביץ
איך מחליטים עם איזה גוף להתקשר ולהעביר לו כספים?
שרגא ברוש
כתוב בחוזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל תן לו לדבר, סליחה, שרגא. יושב כאן בן אדם רציני.
שרגא ברוש
אותי חתכת באמצע, אבל תני לו לדבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, גם אותו אני חותכת.
שרגא ברוש
כי אני חייב לו תשובה על ה-53% מפוקחים או לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
הרי גם אותו אני שואלת שאלות מנחות. בניגוד לכם אני מתייחסת ברצינות רבה מאד לדו"ח המבקר - - -
שרגא ברוש
גם אנחנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואני מתייחסת ברצינות רבה מאד למוסד מבקר המדינה.
שרגא ברוש
גם אנחנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואני יודעת כמה עבודה מושקעת בדו"ח כזה. עכשיו המטרה שלי כיושב ראש ועדה היא לבדוק את הדו"ח מול המציאות, לדעת מה השתפר מאז. אני מכירה בחשיבות של הדו"ח.
שרגא ברוש
אבל את צריכה להכיר את החוזה קודם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל סליחה דיברת, הבנתי.
שרגא ברוש
אבל לא נתת לי לסיים.
היו"ר שלי יחימוביץ
קודם כל קראתי את החוזה. קראתי את כל הניירת.
שרגא ברוש
אז את יודעת שאני לא חייב לעבוד בקורסים מפוקחים על ידי משרד העבודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אותך הבנתי. אותו אני פחות מבינה. אם אומר שרגא בראש שהקרן הזו בכלל כל כולה נועדה לפצות את המעסיקים, שהיה להם מאד קשה עם העלאת גיל הפרישה, אני שואלת איפה ההסתדרות פה בסיפור הזה. האם זה מספק אתכם? האם אתם לא חושבים על העובדים השחוקים?
זאב חושן
אנחנו בוודאי חושבים על העובדים וגם שרגא חושב על העובדים והרעיון היה באמת לתת את הפיצוי לאותם עובדים שהאריכו להם את גיל הפרישה. גם למעסיקים וגם לעובדים. זה היה הרעיון. זה הוסכם עוד בשנת 2014, לפני 13 או 14 שנה.

מה שאני מנסה להגיד, הנושא של התקשרויות מול הגופים זה נושא שאני פחות מכיר אותו, כי אני חבר ועד מנהל, אני לא מתקשר באופן שוטף עם גופים, אבל אני יודע שהכל נעשה על פי דין ועל פי ההוראות והנהלים שנקבעו. אני גם יודע שכל קורס שאנחנו עושים, אם הוא לא מפוקח על ידי משרד העבודה, אז הוא לפחות מפוקח על ידינו, על פי קריטריונים שאנחנו אימצנו של משרד העבודה והרווחה.
שרגא ברוש
זה כתוב בחוזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ועדת ההיגוי.
שלומית משה
ועדת ההיגוי.
שרגא ברוש
שנייה.
זאב חושן
ועדת ההיגוי. אבל הייתי מציע, הייתי באמת נותן לשלומית או לשולי.
שרגא ברוש
שולי מנהל האגף.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה שולי? אוקיי. כן, זאב, תמשיך.
זאב חושן
אני מציע שהיא תענה על זה, כי אני לא מכיר את ה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני מדברת איתך, לא איתה.
זאב חושן
אוקיי, בסדר, הבנתי. אני אומר, הקורסים שלא מפוקחים, אני יודע שאנחנו אימצנו את העקרונות שאומצו במשרד העבודה ולפי זה אנחנו מפקחים על הקורסים. זאת אומרת אנחנו כן עושים פיקוח כל הזמן על השתתפות בקורסים, על מי זכאי ומי לא זכאי. בוודאי, כל מי שמשתתף בקורסים – אני אומר לך באחריות – או במקצוע שוחק והוא זכאי להשתתף בקורסים האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ובדקתם באיזו צורה זה מפחית את השחיקה?
זאב חושן
אז אני אומר, הנושא של האפקטיביות, אנחנו בוחנים אותו כל הזמן ואנחנו מחכים להמלצות של היועץ שלקחנו, יועץ מומחה בתחום הזה ואנחנו ניישם אותן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אני בכל זאת רוצה לשאול. ברגע שמוקמת קרן כל כך חשובה, שאני כל כך מזדהה עם המטרות שלה ואין ספק שהיא חיונית, וגם עכשיו כשאנחנו דנים על העלאת גיל פרישה לנשים, על זה אנחנו נלחמים, שתהיה פנסיית גישור, שיהיו הכשרות וכן הלאה. זה לא ברור לחלוטין מהרגע שהקרן הזאת מתחילה לפעול ומתחילים לזרום אליה כספים והיא מתוקצבת, שגם תהיה בדיקת אפקטיביות? זאת אומרת זה נראה לי א'-ב', לא צריך לחכות - - -
זאב חושן
אנחנו כל הזמן, גם כשהוקמה הקרן - - -
שרגא ברוש
שלי, אנחנו חושבים שהיא אפקטיבית.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע שרגא, סליחה, לא.
שרגא ברוש
אי אפשר להכניס לו דברים שהוא לא יודע לענות לך עליהם, כי הוא לא עוסק בהם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אף אחד פה לא יודע לענות, רק אתה?
שרגא ברוש
הוא לא עוסק בזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה אמרת שאתה לא מבין בשחיקה.
שרגא ברוש
מה לעשות שאני יושב הראש?
היו"ר שלי יחימוביץ
אמרת שאתה לא מבין כלום בשחיקה.
שרגא ברוש
אבל במה אנחנו עושים אני מבין טוב. או לא עושים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת שתאפשר גם לזאב לדבר וגם לי לדבר. אני שואלת אם מהרגע שהקרן הזאת מוקמת, אם לא ברור שצריך לבדוק גם האם - - -
זאב חושן
ברור וגם נעשו בדיקות. אני אומר, א' זה ברור ו-ב' נעשו בדיקות, נעשו סקרים, נעשה כל מה שצריך. כל הפעולות שנדרשות כדי לבחון אפקטיביות על פי הבנתנו נעשו. זאת אומרת הקרן כן בדקה, הקרן כן בחנה כל הזמן לאורך הדרך. אני אומר לך, אנחנו עשינו התאמות בין דרישות השוק לבין קורסים שאנחנו מוציאים. למשל איגוד עובדי הבניין פנה לקרן ואמר אנחנו צריכים עובדי בניין, טפסנים, מסגרים, כל מיני כאלה. עשינו את זה עם עובדי המתכת.
בני גולדמן
נו, ו-?
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל איך זה קשור למקצועות שוחקים?
זאב חושן
זה לפי דעתי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה רוצה לעשות - - - לבן אדם לבניין, כשהוא עובד במקצוע שוחק?
זאב חושן
אני אומר, אם יש בן אדם שהוא עובד בבניין, במקצוע שוחק ויש דרישה בשוק למנהלי עבודה, אז אנחנו מפנים לשם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אה, למנהלי עבודה.
זאב חושן
אנחנו מפנים לשם.
היו"ר שלי יחימוביץ
תראה זאב, יש לי שאלה.
זאב חושן
אבל שלי, אנחנו כל הזמן עושים את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש לי שאלה קונקרטית. ניתנו כאן שתי דוגמאות, שתיהן כבשו את ליבי, אני מודה. אחת על חדרנית שלמדה טיפוח היופי וירדה לספא ואחד על מלגזן שעבר קורס מלגזנות ממוחשבת או אני לא יודעת מה, מחסן ממוחשב. אלה שתי דוגמאות באמת איך אפשר לקחת בן אדם עובד במקצוע שוחק ובתוך מקום העבודה לשדרג אותו לדבר שהוא פחות שוחק. אבל יש לי תחושה שזה ניתן כדוגמאות פולקלור כאלה ובעצם אין שום דרך מקצועית, רצינית, אחראית, לבדוק כמה מתוך ההסבות שנעשו אכן גרמו לדבר הנפלא הזה - - -
זאב חושן
זה - - -
שרגא ברוש
הם לא צריכים לעשות - - -. אלוהים, תבינו את זה כבר. מה כל כך קשה לעשות את זה? אין חובה.
זאב חושן
אין חובה.
היו"ר שלי יחימוביץ
עזוב אותי מחובה, אני שואלת אותך.
זאב חושן
אוקיי, אז אני אומר - - -
שרגא ברוש
אז 14% עברו.
זאב חושן
אין חובה בתקנון או בהסכם בינינו לבין המדינה לזה שעובד ישודרג ואמרתי את זה מהתחלה ואני חזור על זה שוב.
היו"ר שלי יחימוביץ
וזה נראה לך?
זאב חושן
אני אומר, זה כרגע המצב, אין חובה כזאת. אני חושב שכן, כי את האפקטיביות אפשר לבחון בכל מיני, בקשת רחבה של אפשרויות. זאת אומרת גם עובד שיוצא לקורס, כמו שאמר שרגא, שהוא לא בהכרח באותו רגע משודרג לתפקיד הזה, עדיין יש בזה איזו שהיא הקלה בשחיקה שלו. אנחנו בוחנים את זה. זה משהו ש - - -
דוד בונלי
ובלי הסמכה ובלי בחינות ובלי - - -
שרגא ברוש
אני רוצה לדבר על ההסמכות.
זאב חושן
בוודאי שעם בחינות, בוודאי שעם בחינות.
דוד בונלי
לא, זה הכל בלי.
שרגא ברוש
אז אני רוצה לדבר על ההסמכות.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, רגע, שרגא, שנייה. זאב, יש לך עוד משהו שאתה רוצה לומר?
זאב חושן
לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני שואלת אותך שאלה כללית: אתה מרוצה מהתפקוד של הקרן?
זאב חושן
באופן כללי כן. אני חושב שאנחנו הצלחנו לייצר פה פעילות.
היו"ר שלי יחימוביץ
ממה אתה מרוצה?
זאב חושן
מהפעילות, מהקורסים שאנחנו עושים, מהסקרים שאנחנו שומעים מאנשים שהסקרים נעשים על פי שביעות רצונם של המשתתפים. כמובן ניקח את הביקורת שכתב מבקר המדינה בנושא למשל של בחינת האפקטיביות. זה משהו שעסקנו בו גם קודם ואנחנו נאמץ את ההמלצות של היועץ. בשביל זה לקחנו יועץ.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. שולי איל, מנהל אגף בכיר, הכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד הרווחה, בבקשה שולי.
שרגא ברוש
שלי, אני מבקש להגיד עוד מילה אחת.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא. אז חכה, שרגא.
שרגא ברוש
רגע, שנייה, אז תתני לי בסוף לדבר על הקורסים – פיקוח ולא פיקוח.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. כן, בבקשה, שולי.
שולי אייל
מה השאלה?
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה שתתייחס לממצאים של המבקר, לדברים ששמעת פה, לסוגית האפקטיביות. האם אתה חושב שהקרן אפקטיבית? האם מקובל עליך שהיא לא צריכה בכלל לבדוק אפקטיביות והיא צריכה להשליך לחמה על פני המים ולחלק קורסים לאנשים? לי זה נשמע – אני מוכרחה להודות – עוד הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי כשקראתי את דו"ח המבקר, כי כשקראתי את דו"ח המבקר אמרתי אוקיי, נמצאו ליקויים, הם קשים, אבל מן הסתם יש נכונות לתקן אותם.

אני שומעת שבכלל אין מחויבות לעמוד באיזה שהם יעדים. זה לא במטרות הקרן בכלל. ואני גם מתקשה, אני חושבת שהמרחק שנעשה בין הרגע שבו נוסדה הקרן והוקצו אותם 600 מיליון שקלים והכוונות הטובות הרבות שהיו בבסיס הקמת הקרן, שאני מניחה שהיו תוצאה של התמקחות ושל משא ומתן קשה מול האוצר, שהעלה את גיל הפרישה למגינת ליבם של רבים. המטרות האלה הן מטרות מבורכות, אבל השאלה מה עם הגדי בחלב אימו הזה נעשה במהלך השנים.

אני לא רואה, סליחה שאני אומרת את זה, אני לא רואה קשר בין ההתנהלות היום של הקרן לבין המטרות שלה, אלא אם שוב אנחנו ננפנף בנייר ונגיד מה החוזה מחייב אותנו. אני מדברת על המטרות הגדולות, לא מה בסוף כתוב. אנחנו לא בדיון משפטי כרגע.
שולי אייל
טוב, אני שנתיים וחצי בתפקיד. אני חייב לומר שעד הגעת מבקר המדינה, מידת הביקורת של האגף על פעילות הקרן לא הייתה טובה מספיק, רחוקה מכך, על אף שיש לא מעט חורים ובוא נאמר זה הסכם מאד מאד חריג בין מדינה לבין גוף שמתוקצב באופן מלא על ידי המדינה, שיש חורים בהסכם. כמו שלדוגמא אין רוב למדינה בוועד המנהל ולכן הרבה דברים-. אני חושב שעברנו כברת דרך - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אין רוב במדינה כי יש רוב - - -
שולי אייל
בוועדת ההיגוי אין לנו רוב ולכאורה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
יש רוב לארגונים הכלכליים ולהסתדרות.
שולי אייל
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה אתה מתייחס אליהם כגוף אחד? יש הסתברות? מה זה?
שולי אייל
כי כשאין רוב למדינה, אז אין רוב למדינה. זה מאד ברור, שאם דברים חורגים והם לא נראים למדינה, אז אנחנו עדיין בדעת מיעוט.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, טוב.
שולי אייל
אני חושב שעברנו כברת דרך משמעותית מאז דו"ח מבקר המדינה. בראש ובראשונה מפיקוח על ידי סטודנטית שהייתה באגף, שהייתה אחראית על הפיקוח על הקרן, מיניתי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
באיזה אגף? באגף הרווחה?
שולי אייל
אצלי, באגף הכשרה מקצועית, בזמן שהיינו במשרד הכלכלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. זאת אומרת בגלל השינויים המבנים במשרדים זה עבר מהכלכלה לרווחה?
שולי אייל
כן, כן. כל האגף עבר יחד עם זרוע ה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ובזמן שזה היה תחת הכלכלה זה היה על ידי משרת סטודנט.
שולי אייל
משרת סטודנטית שפיקחה על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שפיקחה על 600 מיליון שקלים.
שולי אייל
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
והביצוע שלהם.
שולי אייל
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
די מגוחך הייתי אומרת.
שולי אייל
נכון, נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
ועכשיו?
שולי אייל
עכשיו מיניתי – לא שהמדינה הקצתה לזה תקורות – לקחתי את ממונה מחוז מרכז, שהוא איש בכיר מאד באגף, כלומר בכפיפות ישירה אלי, ששמו הולך לפניו כאיש הכי קפדן והכי מקצועי באגף.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מדבר על דוד שיושב פה.
שולי אייל
מר דוד בונלי ומיניתי אותו לפקח על הקרן ואני חושב שדברים ניכרים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ספר לנו.
שולי אייל
אז קודם כל הוא עובר על תשלום-תשלום, הוא עובר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
תשלום-תשלום לגופים שמספקים הכשרה מקצועית?
שולי אייל
כן, כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
שעד היום זה לא נעשה?
שולי אייל
זה נעשה, אבל אם היו תשלומים חריגים או שעות שאנחנו לא מסכימים לתעריפים שלהן, הם די זרמו ודוד עצר את כל התשלומים שהם נראים לו חריגים בסדר גודל. זה יכול להגיע ל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
והיו כאלה?
שולי אייל
היו והמון.
היו"ר שלי יחימוביץ
תן לי דוגמאות.
שולי אייל
לדוגמא קורס שאני רוכש אותו ב-369 שקלים לשעת הוראה בתחום הקולינריה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי זה אני?
שולי אייל
האגף להכשרה מקצועית. יש לי גם תקציב להכשיר מובטלים בישראל.
היו"ר שלי יחימוביץ
שם הקורס, שנבין על מה מדובר.
שולי אייל
נגיד קולינריה, טבחות סוג 1. זה יכול היה להגיע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שהאגף להכשרה מקצועית רוכש אותו ב-?
שולי אייל
בהתקשרות מול ספקים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בכמה כסף?
שולי אייל
369 שקלים לשעת הוראה ל-20 משתלמים. גילינו שבקרן זה יכול להגיע גם ל-1,500 שקלים לשעת הוראה ל-14 משתלמים. קורס קצבות לדוגמא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איך אתה מסביר את זה?
שולי אייל
אני לא יכול להסביר את זה, רק אני לא יכול להסכים לזה ויש בינינו ויכוחים על - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
קורס קצבות לדוגמא. תן לנו עוד דוגמא.
שולי אייל
אפיית לחמים – 740 שקלים לשעה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לעומת? תן לנו את האפשר.
שולי אייל
קונדיטוריה – 369 שקלים לשעה. פה 20 תלמידים, שם 10 תלמידים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז פה היו כמה גופים שעשו כסף מאד יפה מהסיפור הזה.
שולי אייל
חד משמעית. חד משמעית.
שלומית משה
כשהם אישרו את הסכום, את התעריף.
שולי אייל
לטענתך. לטענתנו לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מדברת איתו עכשיו.
שולי אייל
לטענתי לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה גופים לדעתך סחטו את כספי הקרן?
שולי אייל
קודם כל ספציפית על הגוף הזה, מאד צורם לי שגוף אחד קיבל כ-5 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר שלי יחימוביץ
על איזה גוף אתה מדבר, סליחה?
שולי אייל
על מכללה ספציפית שהקימה עוד מכללת משנה.
היו"ר שלי יחימוביץ
על איזו מכללה?
שולי אייל
אני לא יודע אם משפטית אני יכול לחשוף את זה פה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בוודאי שאתה יכול. מה זאת אומרת? אתה בדיון של ועדה - - -
שולי אייל
אז מכללת השף קיבלה 4 מיליון שקלים למכללת השף ועוד מיליון שקלים לב. ג. אמיר שזה באותה בעלות, כשהמכללה השנייה הוקמה אך ורק לטובת קרן מעגלים, כשיש עשרות מכללות שמפוקחות באותו מקצוע.
היו"ר שלי יחימוביץ
והמכללה הזאת לא מפוקחת?
שולי אייל
ב.ג. אמיר לא מפוקחת. קורס אפיית לחמים הספציפי במכללת השף היה מפוקח, עכשיו הוא כבר לא ולכן בדברים האלה כשלא ראינו עין בעין עם הקרן, עצרנו את התשלומים. לא שילמנו. את הדברים החריגים שציינתי עכשיו לא שילמנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואיזה הסברים קיבלתם?
שולי אייל
שלא הניחו את דעתנו. לקחו איזה אישור חריג שנתנו בתעריף יותר נמוך לקורס ספציפי בתדמור, חברה ממשלתית שהייתה על סף קריסה ושקראנו לזה פיילוט והעתיקו את זה לקורס אפיית לחמים שנתיים שלוש אחרי. לקצבות לא הסבירו. פשוט לא הסבירו. להם זה נשמע סביר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה אומר דברים מאד חמורים.
שולי אייל
להם זה נשמע סביר הסכומים האלה, אני לא יודע. לי זה לא נשמע סביר, משהו בקורס לא מפוקח. זה גם לא הקורס המקצועי, כלומר קורס מקצועי של קצבים הוא כ-600 שעות. הקורס הזה הוא 100 שעות. מה יוצא בסכום הזה? אז בן אדם כנראה יודע לעבוד יותר טוב על המנגל.

אז כמו שאמרתי עצרנו את התשלומים. דרשנו לראות את כל ההתחשבנויות בין הקרן לבין הספקים שלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רק רוצה להתמקד בעוד דבר. אתה אומר שיש דברים שקמו לכבוד קרן מעגלים.
שולי אייל
ב. ג. אמיר, אין לזה הסבר אחר. כי כששאלתי את הבעלים של המכללה האם עשית עוד קורסים לפני מעגלים, הוא נחנק ואמר לי שלא. אם תעשי ב. ג. אמיר עכשיו בגוגל, לא תמצאי מכללה כזאת.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואיך נעשה החיפוש, נגיד שמחליטים וכשיש יעד והמשק דובר וכדאי להעביר X עובדים לתחום הקצבות, אז אתה יכול לספר איך נעשתה הבדיקה, מי הכין מסמך לתת את שירותי ההכשרה המקצועית לקצבות?
שולי אייל
תראי, בואי נהיה כנים. כולנו חלשים במדינה במיפוי צורכי השוק ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל נניח שיש. אני יוצאת מנקודת הנחה שיש. אמר זאב חושינסקי שבדקו את הצרכים של השוק גם.
זאב חושן
חושן. אנחנו מנסים לבדוק.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני מדלגת על השלב הזה. אובחן שיש צורך בקורס קצבות. החל מהרגע שאובחן הצורך בקורס קצבות, איך בודקים מי הגוף שהכי טוב או הכי יעיל או הכי נכון מקצועית או גם במחיר סביר הוא זה שצריך לתת לקרן את השירות הזה, של הכשרה מקצועית לשירותי קצבות.
שולי אייל
תראי, מאחר שהיקף התקציב שאני מקצה, שהמדינה מקצה באמצעותי להכשרות, הוא לא עולה על התקציב שיש לקרן. אנחנו מנהלים את זה בשיטת מכרז. כאשר הזכיינים שלי מחויבים לתעריפים במכרז, בין אם הם עושים את זה במסגרת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה באגף להכשרה מקצועית.
שולי אייל
כן, כן, אבל אני אומר שאפשר לגזור מזה משמעויות. בין אם הם עושים את זה במכללות שלהם ובין אם מחויבים בהתקשרויות משנה עם ספקים אחרים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מפסיקה אותך שנייה. עורכת הדין שלומית משה, ההוצאה הזאת לגופים שיתנו הכשרה מקצועית נעשתה במכרז?
שרגא ברוש
היא לא צריכה להיות במכרז.
שלומית משה
הקרן פטורה ממכרז על פי חוק. הקרן מנהלת, קודם כל המשרד היה אמור על פי חוק, על פי ההסכם, סליחה, להעביר לקרן מעת לעת רשימה של קורסים. אגב, כל הפיקציה הזאת של מוסד מפוקח, אני לא יודעת איך אתם משתמשים ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אל תגידי לי אגב. אני שאלתי שאלה ממוקדת.
שלומית משה
אין מכללה כזאת מפוקחת, שנייה, יש קורס מפוקח. אין כזאת חיה שנקראת - - -
שולי אייל
יש מכללה מפוקחת ויש קורס מפוקח. הלאה.
שלומית משה
אני מכירה קורסים מפוקחים וגם אתה בעצמך, נציג שלכם אמר את זה בוועדת ההיגוי במפורש.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, אני שואלת ואני הפסקתי אותו לרגע כדי לקבל תשובה קונקרטית. איך מתקבלת ההחלטה בקרן לתת דווקא לגוף ספציפי ולא לגוף אחר, סכומים כל כך גבוהים.
שלומית משה
ככל שיש איזה שהוא קורס שמוכר על ידי האגף ומופיע ברשימה שהחברים כאן מסרו לקרן, אז שם עושים, במכללה הזאת. ככל שאין באזור הגיאוגרפי המבוקש או ככל שהם לא עושים את הקורס המתבקש, המסוים הזה על ידי המעסיק, הקרן לוקחת שלוש הצעות ממכללות אחרות, מביאה אותן לוועדת ההיגוי בה יושבים החברים ואין אפילו לא קורס אחד בקרן שיצא, שבוצע מבלי שוועדת ההיגוי אישרה אותו, כולל תעריף, כולל מספר שעות, כולל הפניה, בדיקה של התכנית. אם צריך הם מבקשים במהלך הישיבה – אני יושבת בישיבות, רושמת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז איך את מסבירה שבסוף משלמים כל כך הרבה כסף?
שלומית משה
כי הם אישרו. הם אישרו.
דוד בונלי
מי זה הם? תראי לי את האישור.
שלומית משה
על מה אין לך אישור?
דוד בונלי
אין לי את האישור של הקצבות.
שלומית משה
אתה תקבל הכל.
דוד בונלי
אז תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, מי זה הם? אני לא הבנתי.
שלומית משה
ועדת ההיגוי שבה יושבים, כל קורס שאני רוצה להוציא ואין לי אותו אצלם ברשימה, אנחנו יושבים בוועדת ההיגוי. יושב נציג של המשרד, נציג של החשכ"ל, הסתדרות, תעשיינים והקרן ועוברים קורס קורס ומאשרים. כולל תעריף.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. שולי, אני חוזרת אליך. תמשיך בבקשה.
שולי אייל
התעריפים אמורים להיות תעריפים דומים לתעריפי האגף. במקרים חריגים עד 15% מעל תעריפי האגף. כמו שהבנת מהמספרים זה לא 15% זה הרבה מעבר לזה וזה מבלי להיכנס עכשיו אם אני מכשיר 20 והם 10. כי אם את פורטת את זה פר בן אדם, אז כמובן שזה יוצא הרבה הרבה יותר. אבל על כל הדברים האלה הייתה ישיבה אצל המנכ"ל שלי והוסכמו הדברים, שהם יהיו מחויבים לתעריפי האגף ושוועדת ההיגוי יכולה לאשר מקסימום 15% מעל תעריפי האגף.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת אומרת שהדברים האלה הולכים להשתפר, או שכבר השתפרו.
שולי אייל
אנחנו נראה השנה, כי זה מתחילת השנה הזאת, מינואר, אחרי ישיבה שהייתה אצלנו, שמנכ"ל המשרד עמד על כל הדגשים האלה.
שרגא ברוש
הוא גם אמר שתעבירו את הרשימה של המכללות ועוד לא העברתם.
דוד בונלי
העברנו את זה לפחות 10 פעמים בכל תצורה שהיא, בכל דבר שאתם רוצים.
שרגא ברוש
אז אין לנו את זה.
דוד בונלי
אם אין לכם - - -
שרגא ברוש
אז תעבירו עוד פעם. תן להם והיא תיתן לנו.
דוד בונלי
בכל תצורה שהיא. עם מיקוד, בלי מיקוד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני בזאת מבקשת משולי אייל להעביר לי את הרשימה ואני אעביר אותה באופן אישי לידי הקרן.
שולי אייל
אני אעביר לך את זה.
שלומית משה
ביקשתם אישור של קצבות מוועדת היגוי, אז יש.
שרגא ברוש
תקריאי להם, שישמעו.
שולי אייל
אין רוב למדינה.
שרגא ברוש
למה צריך להיות רוב למדינה? כתוב בחוזה שלא יהיה רוב למדינה.
שולי אייל
כי ועדת היגוי יכולה להחליט עכשיו על 2,000 שקלים לשעה, כשאנחנו לוקחים ב-300 שקלים לשעה.
שרגא ברוש
אבל אם האוצר הסכים ואנחנו הסכמנו - - -
שולי אייל
אבל לא, אבל כתוב בהסכם -- -
שרגא ברוש
אבל בהסכם כתוב - - -
שולי אייל
אבל כתוב בהסכם תעריפים של האגף להכשרה מקצועית ועד 15% מעל האגף להכשרה מקצועית.
שרגא ברוש
ותמשיך לקרוא את ההסכם הלאה.
היו"ר שלי יחימוביץ
חברים, חברים. דוד, אני רוצה לחזור אליך. כשאתה אמרת שעל יותר מ-50% מהקורסים אין לכם אפשרות לפקח או הם לא נתונים לפיקוח, למה התכוונת?
דוד בונלי
53% מהקורסים שהיו בשנת 2017 הם לא היו קורסים מפוקחים על ידי האגף להכשרה.
שלומית משה
זה פשוט לא נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
ועכשיו?
דוד בונלי
זה כן נכון, זה מדויק. אתמול ארבעה עובדים בדקו שם-שם. את לא תגידי לי לא נכון, שלומית.
שלומית משה
גם אצלנו בקרן בדקו אתמול. 63% קורסים מפוקחים, 61% בשנה שעברה.
דוד בונלי
אז אני לא - - -
שרגא ברוש
אבל מה זה חשוב 63 או 61?
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, סליחה, אני מבקשת עכשיו מדוד בונלי להסביר בדיוק מה התחלת לומר. כמה קורסים לא מפוקחים ובאיזה צורה בדקתם את זה.
דוד בונלי
אנחנו מקבלים רשימות. כדי שאני אשלם אני צריך לקבל את הדו"ח שבו נאמר איך מתבצע הקורס. היות ואנחנו מאשרים את הקורסים המפוקחים, אנחנו יודעים מה אנחנו מאשרים, אז זה הדבר הכי קל. זה פשוט לבדוק אם אני אישרתי או לא אישרתי ואני יודע מה אני אישרתי. יש רשימות. 53% לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מתוך כמה? אתה יכול להגיד לי מספר?
אסף סגל
לא, מספרים מדויקים אני לא יכול. כמה קורסים וכמה זה היו?
שרגא ברוש
שלומית, תני לי את המייל של אסף.
אסף סגל
אני יכול, אבל לא עכשיו. אני רוצה להסביר אבל את המשמעות מה זה אומר קורס מפוקח וקורס לא מפוקח. כשאני מקבל דרישת תשלום, אני קודם כל בודק במחשבים שלנו אם הקורס מפוקח או לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
תגיד לי שום את שמך.
אסף סגל
אסף, אני ראש ענף הכשרה ותעסוקה ואני אחראי מטעם דוד על הפרויקטים ואני בודק אחד אחד. אם זה קורס מפוקח, יש אותו במערכות שלנו. אני יכול לראות כמה התלמיד היה, כמה אחוזי נוכחות, כמה הוא קיבל במבחנים. אם הוא הוציא תעודה או לא, אם הוא קיבל ומה הוא קיבל והכל. כזה קורס לא מפוקח, אני עיוור. אני לא יכול לראות כלום.

מאחר שהרבה פעמים בקורסים מפוקחים אני רואה שהנתונים שלהם לא מדויקים, הם כותבים שמישהו קיבל תעודה והוא לא קיבל באמת תעודה, או שיעורי אחוזי נוכחות כאלה ואחוזי הנוכחות שלו היו אחרים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איך אתה יודע את זה?
אסף סגל
כי יש אצלנו בקורסים מפוקחים, אני רואה את זה במערכות שלנו כי המכללה מחויבת להעביר לנו. בלי שום קשר למעגלים, היא מעבירה לנו את הפרטים. כשזה קורס לא מפוקח וזה 53%, אני עיוור לחלוטין. אין לי למעשה שום דרך לדעת מה קרה בקורס הזה, חוץ מזה שאנחנו מוציאים כמובן בקרים שלנו לעשות ביקורות, אבל כמה? עשינו מעל 100, אבל כמה אתה יכול לעשות בקרות בשטח? מעט מאד.

ויותר מזה, זה גם בניגוד לרוח ההסכם, כי כשאתה קורא את ההסכם, את הסעיף הזה, אתה מבין שהמטרה הייתה שרוב הקורסים יהיו קורסים מפוקחים ורק במקצועות שאנחנו לא מפקחים עליהם, אז הם יוכלו לעשות קורסים. אבל מה קורה, יש קורסי קוסמטיקה ב-ב. ג. אמיר שמעבירים את זה משום מה ב-ב. ג. אמיר ולא בעשרות אם לא יותר מזה מכללות שמפוקחות על ידינו. אז למה להעביר את זה למכללה פרטית שלא מפוקחת על ידינו ואין שום דרך לדעת מה זה.
שלומית משה
אז למה אישרתם?
אסף סגל
אז אנחנו לא בסדר. למה אנחנו אישרנו?
דוד בונלי
לא אישרנו ולא שילמנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
היועץ המשפטי שלנו מעביר לי שאלה כדלקמן: החוזה קובע כי המשרד רשאי לבטל את ההסכם כולו או חלקו, אם נציגי המשרד ומשרד האוצר מצאו שהקרן מתנהלת באופן לא יעיל או לא חסכוני. למה אתם לא עושים את זה?
שולי אייל
זו החלטה של השר, לא שלנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
של שר העבודה והרווחה ושל שר האוצר.
שולי אייל
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אם זה היה תלוי בכם, מה ההמלצה שלכם לשר?
שולי אייל
אני מנוע מלהגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. יש עוד משהו שאתם רוצים לומר, לפני סיכום?
שרגא ברוש
גם אני רוצה.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם שרגא.
אסף סגל
כן, אני רוצה לחזור לגעת בקטנה בנושא האפקטיביות, כי האפקטיביות לא נגמרת רק באחרי הקורס. האפקטיביות מתחילה לפני הקורס. הקרן לא בודקת את התאמת העובדים לקורס. אם יש טעם לשלוח עובד שעובד, או הגיוני לשלוח עובד שעובד במחסן ולתת לו מחסן ממוחשב. אבל זה הגיוני לשלוח עובד שעובד במחסן לקורס בישול, יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל הקרן לא בודקת גם את האפקטיביות לפני. זאת אומרת יש צורך לבדוק את עצם ההיגיון של לשלוח עובד מסוים לקורס מסוים והיא לא בודקת. איזה קורס שהוא רוצה הוא מקבל.

ככה גם עולה בבקרות שאנחנו עושים, חלק ניכר מהאנשים נניח בדוגמאות שהבאתי פה, במדרשה לאופנה, עיצוב שמלות כלה, קורס שעולה 25,000 שקלים לתלמיד, אני לא יודע אם המדינה, אני לא מכיר את הכל, שולי בטח יכול להגיד אם יש עוד קורסים ב-25,000 שקלים שהמדינה מממנת.
שולי אייל
לא, יש. יש יותר יקר.
אסף סגל
אבל זה הרבה מאד כסף. כשאתה שואל את הבנות הן מאד מרצונות. אין ספק. למה שלא תהיינה מרוצות. כמו שאמרת, הן מאד מרוצות, אבל כשאתה שואל אותן אתן תעשו משהו? במקרה זה היה בלניות - לא, אנחנו נתפור לבת שלנו שמלת ערב או משהו כזה, אבל אנחנו לא מתכוונות לעבוד בזה. אנחנו כבלניות, זה מה שאנחנו - - -
זאב חושן
אפשר לתת כסף גם לאנשים מסכנים. זה לא נורא לתת הרבה כסף גם לאנשים מסכנים.
אסף סגל
לא, זה לא השאלה. יכול להיות שזה לא נורא, השאלה היא מה המטרות.
זאב חושן
מה זה הרבה כסף? לבלנית שעובדת כל החיים בעבודה שחוקה - - -
אסף סגל
יכול להיות שזה בסדר, אני - - -
זאב חושן
אני אומר שהתעריפים שהם הציגו פה זה ממש לא ככה. רוב רובם של התעריפים הם תעריפים שלהם. העקרונות שאנחנו אימצנו בוועדת ההיגוי זה עקרונות וכללים שלקחנו מהנחיות של משרד העבודה ואימצנו אותם בקרן. לא ניצור פה איזה תמונת מצב של כאילו שאנחנו משלמים עשרות אלפי שקלים בשביל קורסים. זה לא נכון. הולכים קודם כל לקורסים של משרד העבודה. ככל שאין אותם, אנחנו מחפשים אחרים.
דוד בונלי
אני שנה בוועדת ההיגוי, לא ראיתי אותך שנה. לא ראיתי אותך שנה. אני בא כל פעם לוועדת היגוי.
זאב חושן
תן לי לסיים, תן לי לסיים. אז אני אומר, שלא ייווצר פה רושם, שלי, שאנחנו משלמים עשרות אלפי שקלים לקורסים. קודם כל הולכים לקורסים של משרד העבודה. ככל שאין אותם הולכים לקורסים אחרים והם מאשרים את התעריפים. ואני אומר לך שאנחנו לא מאשרים תעריפים בגלל שהם יוצאי דופן או חריגים. זה שהיא בלנית והקורס שלה עולה קצת יקר, זה לא נורא. זה מותר.
אסף סגל
אבל זה לא העניין. העניין הוא שהיא מתייחסת לזה כאל העשרה.
זאב חושן
לגביה האפקטיביות דיברנו כבר. אנחנו נבחן אותה. אנחנו בודקים אותה כל הזמן. אנחנו מנסים לבחון את האפקטיביות של הדבר הזה, אבל כרגע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. אנחנו ממש ממש צריכים לסיים. שרגא, בבקשה.
שרגא ברוש
טוב, אז דבר ראשון אני רוצה להדגיש לכולם, אני אמרתי בתחילת דברי, החוזה הזה, העקרונות שלו היו אמורים להסתיים ב-90 יום, זה לקח שש שנים. לצערי הרב, כשעושים חוזה שש שנים יוצא ילד לא אפוי כמו שצריך ויכול מאד להיות שיש חורים כאלה או אחרים, אבל החוזה נעשה בינינו לבין משרד האוצר. משרד הכלכלה בשלב הזה, משרד התעשייה שהיה בו את האגף להכשרה מקצועית, נכנס לעניין הזה כגוף המפקח והשותף, כמובן כי זה בתחום אחריותו.

לכן אין מקום כרגע בעינינו, אלא אם כן מישהו יחליט לעשות שינויים. נכון לרגע הקרן עובדת בדיוק על פי החוזה ואם עובד שהוא מחסנאי רוצה ללכת לקורס בישול ואם הוא חותם על זה והמעסיק שלו חותם על זה, על פי התנאים הוא יכול לעשות את זה. אם זה נראה למישהו לא הגיוני, יכול להיות, אבל זה כרגע החוזה. זה אחד.

שניים, אני רוצה לדבר על הפיקוח. כתוב בחוזה אז לא צריכים להמציא שום דבר. הקורסים ייווצרו במוסדות מוכרים על ידי אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם, לביצוע הכשרות בתחום הרלבנטי בהתאם לרשימת מוסדות מוכרים שתועבר מעת לעת לידיעת הקרן. במקרים בהם לא קיים – וזאת הנקודה – מוסד הכשרה בעל הכרה בתוקף לביצוע קורס במקצוע, יתבצע קורס באמצעות מוסד העומד בדרישות כפי שיוגדרו על ידי ועדת ההיגוי, אשר תקבע גם דרישות סף בין המוסדות כגון ניסיון, פיקוח פדגוגי, פרופיל מורה, דרישות לעניין המבנה וכיוצא באלה, לתנאי של ביצועו של הקורס.

העמותה התקשרה עם חברה בשם טל שיר, בראש החברה עומד מי שקדם לקדם בתפקיד הזה, נדמה לי לשולי, הוא זה שברגע שיש קורס כזה וועדת ההיגוי מאשרת אחד - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר הוא היה עובד מדינה ואז פתח עסק?
שרגא ברוש
הוא פרש לפנסיה ופתח עסק פרטי.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. אני מכירה את הנוהל הזה, אגב. בויסקונסין ראינו את זה הרבה.
שרגא ברוש
והיה מכרז והוא זכה, או הצעות מחיר, אני לא יודע בדיוק איך זה היה, כי אני לא הייתי אז. בכל מקרה הוא נבחר וברגע שהולך להיות קורס שהוא לא מפוקח על ידי האגף, האדם הזה יוצא לשטח, בודק את המתקן, את התוכן, את המורים, את הכל וברגע שהוא מאשר, אז פעם אחת נפתח הקורס, זה דבר אחד.

אגב, כל השנים להוציא בחודשים האחרונים, אולי בשלושה חודשים האחרונים, ההחלטות בוועדת ההיגוי הם פה אחד, כולל המשרד. אני לא מכיר החלטות שהמשרד התנגד להן, אולי אחת, עד לפני חודש או חודשיים או שלושה. אבל לפני זה במשך חמש שנים לא מכיר אפילו לא החלטה אחת. זה אחד.

שנית צריך להבין שבחוזה הזה עם המדינה יש שתי ועדות. מראש הקימו שתי ועדות. אחת ועדת פיקוח עליונה, שבה יושבים כמו שאמרנו ארבעה אנשים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה משפט אחרון, שרגא.
שרגא ברוש
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אסור לי לשבת כאן מעבר לזה.
שרגא ברוש
משפט אחרון. ארבעה אנשים ושם מוגדר – ההחלטות הן פה אחד. בוועדה השנייה יש חמישה אנשים וכתוב – ההחלטות הן ברוב.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה.
שרגא ברוש
וככה צריך להתייחס לוועדה ואין רוב לאף אחד בחוזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה שרגא. טוב, אני מרגישה שהדיון כאן לא מוצה בכלל. אני יודעת שיש לכם עוד הרבה מה לומר. אני מתכוונת לעקוב אחרי דיון המבקר. אני מבקשת גם לקבל מכל הגורמים הנוגעים בדבר נתונים כמה אנשים קיבלו הכשרה, כמה עברו הסבה, כמה שודרגו, באיזה קורסים. וגם מדדים ברורים של יעילות ואפקטיביות. אני לא מקבלת שאין דבר כזה ואין צורך. לא מקובל עלי. אני לא מקבלת את זה לא ברמה הלוגית, לא ברמה המעשית, לא ברמה הכלכלית וגם לא ברמה המוסרית.

הייתי רוצה לקבל גם רשימה מלאה של גופי ההכשרה ולדעת איזה מהם מפוקחים ואיזה לא ואיך בדיוק הם נבחרו; וגם איך נבחרים הקורסים. אני מבינה שיש ניסיון להיענות לדרישות המשק, מי עושה את הדבר הזה? מי בודק את דרישות המשק. מי הבן אדם שקובע?
שלומית משה
הלמ"ס.
שרגא ברוש
הלמ"ס. אנחנו יוצאים מהלמ"ס ומוסיפים את האימפוט של ההסתדרות והמעסיקים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מעולה, עכשיו תשמעו, אני לא רוצה להפעיל את סעיף 21. גם הדיון הזה הוא לא על בסיס סעיף 21. למי שלא יודע, סעיף 21 זה סעיף שמאפשר לוועדה להטיל על המבקר לבצע דו"ח, אבל אני כן מבקשת מכם לעשות מעין דו"ח המשך ולבדוק את מה קרה מאז הדו"ח הקודם, האם חל שיפור; ואני חייבת לומר שעולה כאן חשש כבד ביחס לכספים ש - - -
שרגא ברוש
עד כאן שלי, עד כאן.
היו"ר שלי יחימוביץ
ביחס לכספים - - -
שרגא ברוש
שלי, אפילו המבקר לא העיר על זה. עד כאן.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, סליחה. אני - - -
שרגא ברוש
כספים זה כבר יושר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
קודם כל אני מבקשת לא להגיד לי עד כאן.
שרגא ברוש
לא, כי את לא יכולה להטיל דופי באף עובד של הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני יכולה לומר - - -
שרגא ברוש
לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
את כל אשר אני חפצה - - -
שרגא ברוש
מאה אחוז. אז אני אומר לך שעד כאן. תיז- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כחברת כנסת.
שרגא ברוש
חברת כנסת זה לא אלוהים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת לא להפריע לי.
שרגא ברוש
אי אפשר להגיד מילה על יושר. גם המבקר לא דיבר על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת לא להפריע לי. אני אומרת עולה חשש כבד באשר לסכומים הגדולים מאד שהועברו לגופים פרטיים ויש צורך לבדוק גם את העברת הכספים הזאת – על מה היא נסמכה, מדוע ואיך נבחרו הגופים האלה. האם אכן הוגשו שלוש הצעות מחיר כפי שנאמר כאן על ידי היועצת המשפטית, מה הסיבה למחיר המנופח וגם עוד דברים שאני לא אכביר עליהם מילים, אבל עולה כאן תמונה שהיא מאד מאד מאד מדאיגה באשר להתנהלות הקרן וללא שום ספק בוודאי שלא לילד הזה התפללנו.

שרגא, אמרת יצא ילד מעוות - - -
שרגא ברוש
כשעושים חוזה שש שנים, יוצא ילד מעוות.
היו"ר שלי יחימוביץ
מדובר בהמון כסף, ב-600 מיליון שקלים כספי מדינה. הגופים, גם התאחדות התעשיינים וגם ההסתדרות הם גופים שאמונים עלי כיודעים לעשות ולהשתמש בכספים האלה - - -
שרגא ברוש
נכון ואנחנו עושים את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא הסיטואציה שאנחנו רואים, לא מדו"ח המבקר ולא מהדברים ששמענו כאן.
שרגא ברוש
אוקיי, צר לי על מה שאתם חושבים. טוב.
היו"ר שלי יחימוביץ
ולכן אנחנו נקיים דיון נוסף בעניין, כשנהיה קצת יותר חכמים. אני מבקשת מכם גם לעשות כעין עדכון של הדו"ח הקיים, כדי שאני לא אצטרך לכנס את הוועדה ולהטיל עליכם, על פי סעיף 21. אני מסתפקת בדברים האלה.

דבר נוסף שהייתי רוצה לבדוק זה האם אין סתירה בין הכהונה – הרי יושב ראש ומנכ"ל זה שני דברים לכאורה - - -
שרגא ברוש
אין מנכ"ל.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל אמרת היושבת ראש הפכה למנכ"ל, יושבת הראש היא בעצם מנכ"ל - - -
שרגא ברוש
הצמדנו את זה למה שכתוב בתקנון של הקרן.
היו"ר שלי יחימוביץ
ככל שאני יודעת ואולי אני לא מבינה בזה - - -
שלומית משה
יש אישור של - - - להיות יושב ראש - - - יש אישור.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, כי במבנה שאנחנו מכירים, יושב ראש אמור לפקח על עבודת המנכ"לית.
שרגא ברוש
זה מה שאני עושה.
שלומית משה
זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. אוקיי.
שרגא ברוש
בלי שכר.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, חברים אני מודה לכם מאד. היינו יכולים להישאר עוד, אבל נגמר לנו הזמן. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים