ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/01/2018

צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-08OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 539

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט"ז בטבת התשע"ח (03 בינואר 2018), שעה 9:30
סדר היום
צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
תניה גולשטיין - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אייל סיסו - רח"ט קונסולרית, משרד החוץ

דניאל רוזנבלט - עוזר ראשי, מחלקה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה

ניר ברנגה - סחר חוץ, מדיניות סחר והסכמים, משרד הכלכלה והתעשייה

שושי שטוב - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו), התשע"ח-2017
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו), התשע"ח-2017.
אייל סיסו
אני אייל סיסו, ממשרד החוץ. המטרה פה כחלק מהאג'נדה שמביא ראש הממשלה לקידום היחסים הכלכליים עם הודו ועל מנת לעזור לסחר במדינת ישראל. הודו היא מעצמת על עם פוטנציאל עסקי ענק, והמטרה היתה לאפשר לאנשי עסקים הודיים מתאגידים גדולים, מחברות גדולות, להגיע לישראל באופן כזה שלא יידרשו להגיע כל פעם לנציגוּת לעשות ויזה ולאפשר להם תנועה חופשית.
היו"ר דוד אמסלם
היום בעצם נדרשת ויזה על כל ביקור?
אייל סיסו
על כל ביקור.
היו"ר דוד אמסלם
לשני הכיוונים?
אייל סיסו
לא. ההודים שינו לפני כחצי שנה ונותנים לישראלים היום, גם לתיירים וגם לאנשי עסקים, אשרה לחמש שנים, מולטיפל, שהייה עד שלושה חודשים לפי חוק הכניסה שלהם שדומה מאוד לשלנו. אנחנו מתכוונים לתת רק לאנשי עסקים הודיים - - -
היו"ר דוד אמסלם
שלושה חודשים?
אייל סיסו
עד שלושה חודשים שהייה.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה זה חמש שנים?
אייל סיסו
חמש שנים זה רף כניסות, שלא יצטרך להגיע לנציגות או למשרד הפנים – כמו האמריקאים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. זאת אומרת, יש לך את האופציה לחמש שנים אבל היא יורדת כל שלושה חודשים, אתה צריך לצאת ולהיכנס.
אייל סיסו
כן.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, ומה אנחנו רוצים לעשות עכשיו?
אייל סיסו
אנחנו רוצים לאפשר לאנשי עסקים הודיים, על פי הגדרות שהגדרנו מה זה אנשי עסקים הודיים, תאגידים גדולים, קבוצת טאטא, אינפוסיס, כל התאגידים הגדולים בהודו שמקיימים יחסים עסקיים עם ישראל, לקבל אשרה לחמש שנים, זה כבר ייכנס לנוהל אחר כך, לאחר שבנציגות שלנו הנספח המסחרי והקונסול יבחנו ימליצו שבאמת מדובר בנציג, עובד, מנהל, מנכ"ל של החברה הרלוונטית, והוא רוצה להגיע לישראל, והוא מקיים יחסים עסקיים עם ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
זה גם שלושה חודשים?
אייל סיסו
כן, עד שלושה חודשים הוא יוכל לשהות, אבל הוא לא צריך להגיע כל פעם מחדש לעשות ויזה כי זה חסם, ביורוקרטיה.
היו"ר דוד אמסלם
תקריאו, בבקשה.
תניה גולשטיין
אני תניה גולדשטיין, מרשות האוכלוסין וההגירה.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
פטור 1.
מבקר עסקי שהוא אזרח הרפובליקה של הודו פטור מהוראות סעיף 2(א)(2) לחוק בדבר תקופת האשרה, לצורך קבלת אשרת כניסה רב פעמית לתקופה מרבית של חמש שנים ובלבד שמשך תקופת כל ביקור לא תעלה על תשעים ימים.לעניין סעיף זה, "מבקר עסקי" - מי שמשמש כבעלים או מנהל או עובד בעל תפקיד אחר בתאגיד אשר תפקידו כולל ניהול, קידום או פיתוח של יוזמה עסקית של התאגיד שמטרת הגעתו לישראל היא לשם קיום פעילות עסקית בעלת זיקה מוכחת לתחום פעילותו של התאגיד שבו הוא בעלים או מועסק לרבות קיום פגישות עסקיות, השתתפות בכנסים ותערוכות, ביצוע חקר שוק, שיתוף פעולה במחקר ופיתוח, בחינה וניהול משא ומתן בנוגע למיזמים משותפים, השקעה בישראל, מכירה או רכישה של חברות ישראליות ולמעט למטרת אספקה במישרין של טובין או מתן שירותים או ביצוע עבודה או כהונה כנציג קבוע של החברה בישראל או תיווך או אספקת כוח אדם."
תומר רוזנר
צריך לכתוב במשפט האחרון: של התאגיד בישראל, ולא: של החברה בישראל.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
תומר רוזנר
רק הערה למה שאמר מר סיסו, אין בהוראה שמתבקשת התייחסות דווקא לתאגידים גדולים. זאת אומרת, זה יכול להיות גם עסק מאוד מאוד קטן.
אייל סיסו
אנחנו בעד.
תומר רוזנר
אני מתקן את מה שאמרת.
היו"ר דוד אמסלם
תומר הוא בן אדם מדויק.
אייל סיסו
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הצו כפי שהוקרא? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו), התשע"ח-2017, אושר.
היו"ר דוד אמסלם
הוועדה ממליצה לשר לאשר את הצו. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35.

קוד המקור של הנתונים