ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/03/2002

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשס"א - 2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/4925פרוטוקולים/ביקורת/4925
ירושלים, י"ח באייר, תשס"ב
30 באפריל, 2002
הכנסת החמש עשרה
מושב שלישי נוסח לא מתוקן


פרוטוקול מס' 175
מישיבת ועדה לענייני ביקורת המדינה
שהתקיימה ביום רביעי, כ"ט באדר תשס"ב - 13 במרץ 2002
הנושא
1. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשס"א2001-


היו"ר אמנון רובינשטיין
מוזמנים
משרד מבקר המדינה
אליעזר גולדברג מבקר המדינה
שלומית לביא ע. בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד
נורית ישראל יועצת משפטית למבקר המדינה

משרד הפנים
דני רייף אגף הביקורת ברשויות המקומיות
ישראל שפיצר מנהל אגף כ"א ושכר ברשויות המקומיות
עו"ד יהודה זימרת לשכה משפטית

מרכז המועצות האזוריות
בנימין כהן מנכ"ל

משרד ראש הממשלה
גדעון פרבר מנהל תחום


מנהלת הוועדה - ירדנה מלר
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא - אישור צו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, (תיקון) התשס"א - 2001. לצו הזה יש הסטוריה ותיקה בוועדה הזאת של חשיפת פגם בנושא ביקורת פנימית במועצות האזוריות.

מי מציג את הצו? בבקשה, כל מי שמדבר יציג את עצמו.
דני רייף
אני אציג את הצו כנציג הוועדה לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים.
השינוי המוצע הוא בהמלצת האגף לביקורת ברשויות המקומיות ובמשרד הפנים.
הרקע לנושא
בשנת 94' נבדקו על ידי האגף לביקורת במשרד הפנים, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. בבדיקה נמצא שכ67%- מהן אינן ממלאות את תפקידן בנושא הביקורת. זה פורסם בדו"ח מספר 1 של שנת 94' של האגף לביקורת ברשויות מקומיות.
בערך בשנת 95' החליט שר הפנים לתקן את צו מועצות מקומיות ואזוריות ולחייב אותן למנות מבקר פנימי כדוגמת העיריות. בשנת 97' הוועדה לענייני ביקורת המדינה אישרה שינוי הצו שפורסם ברשומות ומאז המועצות המקומיות מחוייבות במבקר פנים. עכשיו מציעים צו של 54 המועצות האזוריות, שזה הגוף האחרון שנשאר ללא ביקורת פנימית.
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה גדל מאוד בשנים האחרונות,
דני רייף
בשנת 1999 הוקמה ועדה לבדיקת מעמדו וסמכותו של הוועד המקומי במועצה האזורית, בראשותו של מר שוקי עמרני, ראש האגף לביקורת ברשויות מקומיות במשרד הפנים. ההמלצות של הוועדה שאומצו על ידי שר הפנים הן למנות מבקר פנימי ברשויות אזוריות,
היו”ר אמנון רובינשטיין
והוועד המקומי יהיה כלול בתוך זה,
יהודה זימרת
חלק מהשינויים המחוייבים, בצו המועצות האזוריות כרגע, נכתב במפורש שהוועדים המקומיים כפופים למבקר,
היו”ר אמנון רובינשטיין
אבל לא כל ועד מקומי צריך מבקר נפרד,
יהודה זימרת
ברור שלא כל מבקר בוועד מקומי ישא על גבו את משרת המבקר. הכוונה היא שבמסגרת הסמכויות נאמר שהוא יכול לבדוק. בסעיף המוצע 62 ד' סעיף קטן ב', כתוב - סעיף קטן א' יעשה גם לגבי הוועדים המקומיים והמועצה הדתית שבתחום המועצה. נאמר במפורש "גם הוועדים המקומיים" וזה כמובן בשונה ממצב מועצות מקומיות, ששם זה לא רלבנטי.
היו”ר אמנון רובינשטיין
כן, שם אין,
כמה ועדים מקומיים יש לנו, בסך הכל?
בנימין כהן
בכל ישוב, ששייך למועצה האזורית, אמור להיות לפי החוק, ועד מקומי, כמרכז המועצות האזוריות.
אנחנו בעד שהחוק יחול עלינו ושתהיה אצלנו ביקורת מסודרת. יושב הראש שלנו כתב לכם מכתב, ואפילו פנינו מיוזמתנו מספר פעמים למשרד הפנים והצענו, מאחר שהחוק שחל על המועצות המקומיות לא חל באופן ברור על המועצות האזוריות, שיחילו אותו עלינו. ללא כל קשר לחוק, מספר רב של מועצות אזוריות כבר מעסיקות מבקר מתוך יוזמה עצמית.
ויש גם כמה הערות קטנות לסעיפים,
היו”ר אמנון רובינשטיין
נעבור לסעיפים, ביקשתי מאנשי משרד הפנים לדעת מה העלות התקציבית.
ישראל שפיצר
אני מנהל אגף כוח אדם בשכר.
העלות התקציבית נאמדת בכשישה מיליון שקל בשנה, לא כולל החזר הוצאות. מדובר על עלויות ברוטו, עלויות מעביד, שהחזר ההוצאות זה פועל יוצא ממספר הנסיעות, מספר הישיבות או עבודות ביקורת שבגינן הוא נאלץ לנסוע, לדוגמה לוועדים מקומיים לשם בדיקה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
משרד הפנים מחשב את זה במסגרת ההוצאות?
ישראל שפיצר
זה במסגרת התקציב הכללי של ההוצאות.
בנימין כהן
אין שום סיכום שמשרד הפנים יכיר בהוצאה ועל פיה יגדיל את התקציב. הדבר הזה יפול על המועצות האזוריות.
ישראל שפיצר
זה יפול על המועצות האזוריות, כחלק מתקציבן הן, זה לא תקציב ספציפי מיוחד.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אתם תגדילו את חלקן, איך הם יממנו את זה?
מר ישראל שפיצר
התקציב של רשות מקומית בנוי משני חלקים, קטע אחד בא מהכנסות עצמיות של הרשות המקומית, החלק השני ממענק משרד הפנים שמועבר. בתוך התחשיב נקבעו גם כללים לגבי עלות השכר מתוך התקציב הרגיל של הרשות המקומית. היות וזו משרה סטטוטורית שהיא מחוייבת בעיריות במועצות מקומיות, ההחלה היא מכוח החוק, אנחנו לא מחייבים, אנחנו אומרים - אלה הדברים הראשונים לפני כל משרה אחרת שהיא איננה סטטוטורית.
היו”ר אמנון רובינשטיין
תגובה,
בנימין כהן
זה נכון, אלא שזה יפול על המועצות האזוריות וזה יכביד מבחינה תקציבית.
היו”ר אמנון רובינשטיין
מכיוון שכנראה יש לכם קיטון בהכנסות בימים אלה, במדינת ישראל.
בנימין כהן
זה יכביד מבחינה תקציבית, בשנים האחרונות מדי פעם נופלת על הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות החלטת חוק שמחייבת אותם להעסיק עובד מסויים ללא כיסוי תקציבי. בחודשים האחרונים לדוגמה הצטוו להעסיק רכז לענייני בטיחות כי על פי חוק חייב להיות רכז לענייני בטיחות. לפני שנה רכזת לענייני מעמד האשה, שתרכז את בעיות האשה.
ישראל שפיצר
אבל ללא תוספת תקציבית, היתה החלטה לתת תוספת דרגה לאותה בעלת תפקיד.
היו”ר אמנון רובינשטיין
הוא מציין עובדה נכונה, ההוצאות שלו גדלות וההכנסות שלו יורדות, אני אומר שההכנסות שלו יורדות, רואים כאן שהכנסת כל הזמן מטילה על השלטון המקומי, ולא רק על השלטון המקומי, הוצאות נוספות, נגד זה אי אפשר יהיה להילחם.
יהודה זימרת
מדובר על שישה מיליון שקל שמחולקים על חמישים רשויות מקומיות, והעלויות עצומות. רשות מקומית צריכה חצי משרה נוספת, אז לא רואים בזה את העלות התקציבית. חלק מזה משוקלל כמובן במסגרת עלויות השכר הכולל.
וכשמחלקים שישה מיליון שקל בחמישים לא מקבלים סכומי עתק.
בנימין כהן
אנחנו תומכים,
ישראל שפיצר
יהודה, אם יחליטו מבחינה תקציבית אין תקציב לא להפעיל-
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני יודע, אני התלוננתי במשרד הפנים שיש בעיה רצינית מאוד בשלטון המקומי והם מוכרחים לחשוב על זה.
יהודה זימרת
אנחנו כל הזמן מתריעים בפני הכנסת להעביר רק חוק שיש לו מקור תקציבי שיממן את הפעילות, לצערנו זה לא בדיוק -
היו”ר אמנון רובינשטיין
זו דרישה בלתי סבירה לחברי הכנסת, שגם יחשבו על מקור הכנסה, הם קבלנים בצד ההוצאה.
בנימין כהן
הערה- העלות של שישה מיליון שקל היא מאוד זהירה אצלנו כיוון שהמבקר יצטרך לבקר בירושלים, אם הוא יבקר את הוועדים המקומיים, לכן אחזקת הרכב של מבקרים אילו תהיה הוצאה משמעותית.
נורית ישראלי
במשרד מבקר המדינה אנחנו רואים את התיקון בעין יפה וכתיקון רצוי. השאלה התקציבית זו שאלה נכבדה אבל יש לצפות שפעילות של מבקר פנים תגרום לחסכון שאמור להתקזז עם העלויות הצפויות. הערה נוספת, מאז הוצע התיקון הנוכחי, נכנס לתוקף חוק לתיקון פקודת העיריות, תיקון מספר 80 שעוסק בשאלה של מבקר פנים ברשויות וצריך לעשות התאמה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
נעבור סעיף סעיף ואת תעירי את ההערה הספציפית לגבי זה. אני לא אקרא את הסעיפים, רק את ההערות.
סעיף 1, לאנשי מבקר המדינה יש הערות לגבי סעיף 1 או למשרד הפנים?
יהודה זימרת
יש לנו הערות, בשל הזמן הרב שחלף, יש כמה שגיאות.
שלומית לביא
ולגבי ההתאמות לחוק, הבנו שבדיון תביאו גם את ההתאמות.
היו”ר אמנון רובינשטיין
הם לא יכולים לשנות את זה כעת.
יהודה זימרת
יש חוק הביקורת הפנימית ויש מבקר מועצה, לא בכדי לא הוחל חוק הביקורת הפנימית, נאמר שזה יוחל,
שלומית לביא
אנחנו מדברים על פקודות העיריות,
היו”ר אמנון רובינשטיין
תציגי את עצמך לפרוטוקול, שלומית לביא, מטעם משרד מבקר המדינה.
סעיף 1 אנחנו מאשרים, סעיף 2 - יש הערות לגביו? סעיף 2 אנחנו מאשרים.
סעיף 3 הוא סעיף טכני, אנחנו מאשרים אותו, סעיף 4, כאן ודאי יש לך הערות, אנחנו מגיעים לסעיפים המהותיים.
סעיף 5 - סימן ב',
יהודה זימרת
המטרה שלנו היתה ליצור אחידות, לא ליצור מצב שיש צו המועצות המקומיות, לגבי מבקר וצו מועצות אזוריות שאומר אחרת. כשמבקר עובד בחצי משרה ברשות אחת, וההשלמה שלו היא רשות אחרת, לא הגיוני שהתנאים שלו ישתנו.
סעיף 62 א' במקור בא ואמר שהמועצה תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, על פי הוראות צו המועצות המקומיות שרות עובדים. הכוונה היתה לחייב אותו במכרז ולהעביר את זה במפורש. בפקודת העיריות הנושא תוקן והיום נאמר במפורש, המשרה טעונה מכרז פומבי, זה נעשה ככה מאחר וצו שירות העובדים לא חל בעיריות. במועצות מקומיות חל צו המועצות המקומיות שרותי עובדים. לכן אנחנו מבקשים בסיפא 62 א רבתי א' קטן, להוסיף- על פי הוראות צו המועצות המקומיות שרות עובדים התשכ"ט - 1992.
בנימין כהן
כפוף להוראות האלה,
יהודה זימרת
כן, בתהליכים -
היו”ר אמנון רובינשטיין
כל מה שאתה אומר לא כתוב כאן,
יהודה זימרת
לא כתוב, אנחנו מבקשים להוסיף את זה, זה כנראה נשמט.
היו”ר אמנון רובינשטיין
איך אני יכול להוסיף את זה?
יהודה זימרת
זו הערה שאפשר להמליץ עליה בפני השר.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אז תביאו לתיקון, אני ממליץ בפני השר לקבל את ההמלצה של אנשי משרדו. אני לא יכול לאשר את זה אחרת.
בנימין כהן
ההערה שלי היא לגבי המשרה המלאה, לפי דעתי זה לא נחוץ.
היו”ר אמנון רובינשטיין
סעיפים ב' וג', אם זה פחות מעשרת אלפים, אז בכלל נפתרת הבעיה.
בנימין כהן
דווקא בגלל שיש פירוט למטה.
יהודה זימרת
כמה מועצות אזוריות יש לך מעל עשרת אלפים?
בנימין כהן
אנחנו מדברים עכשיו על ההצעה הזאת שהיא חלה על המועצות האזוריות, והנה אין פה עיריות ואין פה מועצות מקומיות, יש רק מועצות אזוריות ויש מועצות אזוריות מעל עשרת אלפים, יש פחות מעשרת אלפים.
היו”ר אמנון רובינשטיין
כמה יש מעל עשרת אלפים? האם יש במגזר הערבי?
בנימין כהן
יש שתי מועצות אזוריות ערביות, הן פחות מעשרת אלפים.
היו”ר אמנון רובינשטיין
איפה יש לנו ישוב יהודי במועצה אזורית שהוא למעלה מעשרת אלפים?
בנימין כהן
מועצה אזורית מטה יהודה, שמונה כשלושים אלף נפש ב60- ישובים.
יהודה זימרת
בחמישה עשר ישובים יש מעל לעשרת אלפים תושבים.
בנימין כהן
מועצות אזוריות, במטה יהודה יש קרוב לחמישים ועדים ואולי גם מבקר במשרה מלאה,
היו”ר אמנון רובינשטיין
לא יספיק לזה,
בנימין כהן
אבל מאחר שיש פירוט שמעל עשרת אלפים, חצי משרה ופחות מעשרת אלפים, משרה חלקית, העניין הזה של משרה מלאה בהוראה מראש, מיותר, כי יש פירוט של כמה צריכים להיות בכל מקום.
היו”ר אמנון רובינשטיין
מדברי בנימין כהן משתמע שיש סתירה בין א' לב' וג'. ב' וג' כאילו מסדירים את כל הענין.
בנימין כהן
בדיוק, אז לא צריך את המשרה המלאה, יש להוריד את שתי המלים 'משרה מלאה',
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני יכול לאשר או לדחות, אבל יש כאן נקודה.
יהודה זימרת
הרעיון הגדול של סעיף 62 א' קטן, שאומר שהעקרון משרה מלאה,
נורית ישראלי
זה הנורמה,
היו”ר אמנון רובינשטיין
אז צריך למחוק את סעיף ב',
יהודה זימרת
לא, סעיף ב' הוא הנורמה, בעירייה אומרים שמבקר צריך להיות במשרה מלאה, הם אומרים שאפשר לחרוג מכך, לכן זה ישמש גם כנורמה של ביקורת,
נורית ישראלי
הנורמה היא משרה מלאה, אחר כך יש פעם חצי משרה, פעם רבע משרה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
לכן אני חושב שלגבי ג' צריך לבטל את הענין של אישור השר, אחת מהשתיים.
יהודה זימרת
אם לא יהיה אישור השר, מי מבטיח לי שאכן באמת זה נובע משיקולים עניניים ולא משיקולים שאינם עניניים.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אם יש פחות מעשרת אלפים איש.
בנימין כהן
העניין הזה מבוסס על רקע, היה משא ומתן בינינו לביניכם בענין הזה. אנחנו הסכמנו ותמיד דיברנו על מקסימום חצי משרה, אפילו במועצה האזורית הגדולה. ופה כתוב עשרת אלפים. כבר עשינו בהתאם לכך הסדר בין המועצות האזוריות וחילקנו אותם לקבוצות וכבר הנחינו מועצות אזוריות ביחד, מבקר במשרה מלאה וכן הלאה. הענין הזה של הנחתה מלמעלה - משרה מלאה, יכול לשמש כלי להחלטה על פיה יפנו למועצה האזורית, שתעסיק במשרה מלאה, ואחר כך תבקש הנחה, אם עד פחות מעשרת אלפים, או יותר מעשרת אלפים. לפי דעתי אם הסעיפים הבאים מסדירים, אין צורך בציון של משרה.
יהודה זימרת
האם באמת השיקול הכספי מצדיק את זה או לא, מישהו צריך להתמנות לביקורת, אין ברירה. אכן זה תפקיד בעייתי ולא נוח, אף אחד לא אוהב את המשרה הזאת, היא לא מכניסה, זו משרה לא טובה, כשיש משרה לא טובה ולא רצויה, צריך לדאוג לה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
בכל זאת צריך להגיע לסיכום עם מרכז המועצות המקומיות.
אם קובעים עקרון כללי של משרה מלאה ואחר כך בב' אומרים - במקרה של ישוב של עשרת אלפים ויותר זה כאילו חריג, רשאי שר הפנים -
יהודה זימרת
מה שהיה צריך להגיד הוא ששר הפנים רשאי -
היו”ר אמנון רובינשטיין
אז בג' לא צריך להיות אישור שר הפנים, אם זה -
יהודה זימרת
בפחות מעשרת אלפים הם יוכלו לעשות ברבע משרה בלי לבקש אישור, בלי לדעת, הרי כל הרעיון של אישור השר נועד כדי לתת מערכת בקרה שאכן השיקול הוא שיקול ענייני.
נורית ישראלי
יש משהו מלאכותי בב',
א', הנורמה, זה נכון וראוי. ג' זה סביר. יש משהו מלאכותי בב'. היה צריך להיות על אף האמור בסעיף א', רשאי שר הפנים משיקולים שירשמו, להפחית. ובלבד שבעשרת אלפים -
יהודה זימרת
מה שהיה אפשר, היה אפשר למחוק את הרישא לסעיף קטן ב' ולהוסיף - רשאי השר לאשר שהמבקר -
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני מקבל את ההערה שלך ואני אומר לגבי ג' צריך לומר - אם זה פחות מעשרת אלפים איש, אם זה חצי משרה, זה אוטומטי, בלי אישור שר הפנים.
נורית ישראלי
לא, עם אישור,
היו”ר אמנון רובינשטיין
למה? לא רבע,
נורית ישראלי
גם חצי,
עו"ד יהודה זימרת
אמנם מדובר בעשרת אלפים, אבל יש שם חמישים ועדים. איך הוא יספיק לבדוק חמישים ועדים? דובר על שיקול, יש לבחון מה מצב המועצה, כמה ועדים יש בה? על איזה שטח היא פרושה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
באורח עקרוני של השיטה זה יותר מדי כפוף לסמכויות שר הפנים.
בנימין כהן
בסעיף ב' כתוב - כאשר יש מעל עשרת אלפים (שזה אומר עד מיליון), שהמשרה לא תפחת מחצי משרה. משתמע מכך שכוונה היתה שיהיה בחצי משרה. אז למה הסעיף הראשון אומר משרה מלאה? לכן בקשתנו היא שהעניין של משרה מלאה ימחק, כי אין בו צורך. שהמועצה תמנה מבקר לפי הסעיפים הבאים, שעור המשרה שלו.
נורית ישראלי
הכפיפות היתרה למשרד הפנים בתחומים אחרים זה נושא שיש לתת עליו את הדעת. אבל דוקא בתחום הזה, כמו שאמר מר זימרת, אף אחד לא רוצה למנות על עצמו כלב שמירה. אז דוקא בתחום הזה יש מקום לדצנטרליזם הזה, שהשר צריך להפעיל שיקול דעת, אם להוריד ממשרה מלאה או לא,
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני מציע שהשר יקבע את זה,
יהודה זימרת
אבל הסברתי שהנספח השני הוא קצת מלאכותי, כי מהנספח השני אני לא יכול כיום לבוא ולהגיד אני יכול להציג, יש מועצות אזוריות, יש פה מגוון עצום מאוד, יש מועצות אזוריות שיש בהן פחות מעשרת אלפים תושבים. אבל יש בהן כמות ועדים מאוד גדולה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אז אולי צריך לפי מספר ועדים.
יהודה זימרת
אבל יש המון פרמטרים, לדוגמה פרישה גאוגרפית, יש מועצות אזוריות שמרוכזות, יש מועצות אזוריות שצריך לנסוע בהן מקצה ארץ לקצה ארץ.
היו”ר אמנון רובינשטיין
כל ישראל כל כך קטנה,
יהודה זימרת
- היא פרושה ממודיעין ועד כפר סבא, אז רק הנסיעות של המבקר, למרות שהמועצה היא קטנה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
ב62- ב' יש הערות?
יהודה זימרת
ב62-ב' נוצר פה מצב של אי אחידות, יש מספר תנאי ב' ב62-ב', ובסעיף ד' שהוצא, רשאי ממונה המחוז לאשר, עכשיו זה לא תואם למה שהיה קיים בצו המועצות המקומיות לגבי המבקר. שם נאמר סעיף שונה, אנחנו מבקשים, במטרה ליצור אחידות ולא ליצור מצב שונה, כרגע לקחת את הסעיף כפי שקיים שם, שהוא אומר - על אף האמור בסעיף קטן א', רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה, יש שם אפשרות לגרוע מהתנאים, אחד התנאים בסעיף קטן א' ב4- שזה תואר אקדמי, אם רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי, כמשמעותו בחוק -
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה נוסח אחר,
יהודה זימרת
הכוונה היא לתת נסיון וגם אפשרות להקל, הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. כי בעבר קרה שפתאום מבקרים נכנסו לתפקיד ולא היה ניתן במכה אחת לדרוש נסיון בעבודת ביקורת, כי לא היו אנשים. ביקשנו אז לוותר על התנאי ההוא, אם הוא עבר השתלמות מקצועית. עכשיו זה חשוב לשם ההתאמה ועל מנת שלא ליצור אי אחידות.
רצוי לתקן את הכל ביחד ולא לעשות תיקונים.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני מציע אם כך שתגישו הצעה חדשה. אני לא מוכן להכניס שינויים היום.
ישראל שפיצר
הבהרה קטנה, אני לא הבנתי האם חמשת הסעיפים הם מצטברים? כלומר המבקר יכול להיות כל אלה, הצעתי היא זו - יש המון אנשים בתחומי המועצות האזוריות שיכולים למלא תפקיד של מבקר ואין להם את כל הכישורים האלה. בעיקר ההשכלה האקדמית, אם התוספת שאמרת פותרת את הבעיה הזאת -
יהודה זימרת
אני מבין את הבעיה, כי עם עבודת ביקורת יש לנו בעיה, יש לנו גזבר -
ישראל שפיצר
או אפילו חשב -
יהודה זימרת
כרגע לתקן את זה ולהשאיר את זה באמת נסיון -
היו”ר אמנון רובינשטיין
לפי הנוסח של המועצות המקומיות זה צריך להיות מישהו שיש לו נסיון -
יהודה זימרת
בעבודת ביקורת,
ישראל שפיצר
הוא רכש נסיון, עסק בזה קצת.
יהודה זימרת
הוא אמר שיש בעיה כי לגזבר לשעבר שמחליט לעבוד בפנסיה בחצי משרה כמבקר, יש המון נסיון ויש צדק בטענה שלו שלמרות שאין לו נסיון בביקורת, הוא ראוי לתפקיד.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אז אולי תשנו את צו המועצות המקומיות? תביאו את שני הדברים ביחד.
ישראל שפיצר
יש להחשיב גם את הנסיון שהוא עוזר למלא את התפקיד הזה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אנחנו לא נאשר את זה היום, תשבו ביחד עם בנימין כהן ותגישו לנו נוסח אחיד של מה שנאמר פה, אבל תביאו בחשבון את ההערה. משום שלדעתי ראש רשות מקומית יכול להיות מבקר פנים, אבל אין לו נסיון בביקורת.
ישראל שפיצר
לאחר שפרש לגימלאות,
היו”ר אמנון רובינשטיין
והערה לגבי סעיף קטן 4, מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה,
נורית ישראלי
לפי חוק המל"ג,
יהודה זימרת
בגלל האחידות אנחנו לא -
היו”ר אמנון רובינשטיין
זאת שגיאה, מוסד להשכלה גבוהה לא רשאי להכיר במוסד מחוץ לארץ, זה טעות בניסוח. תביאו לנו את שני הצווים.
נורית ישראלי
צריך להיות - שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
יהודה זימרת
לפי החוק?
היו”ר אמנון רובינשטיין
יש חוק מיוחד לזה, לפי החוק חשבתי שזה המל"ג, מוסד להשכלה גבוהה לא רשאי להכיר בכלל. האוניברסיטה העברית מכירה בתארים לצורך עורכי דין,
יהודה זימרת
אותו רעיון מבחינתנו,
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה לא כך, תחליטו גם אם אתם רוצים את זה, מכיוון שיש הרי עננה מסוימת מעל השלוחות.
יהודה זימרת
אמנם חלק מהאנשים רימו, אך עדיין יש אנשים שהגיעו מאוניברסיטאות שראוי להכיר בהן.
היו”ר אמנון רובינשטיין
נכון, גם לטביה לא הוכרה על ידי המל"ג והיא לא שלוחה בכלל, וזו טעות של כל העתונות. כל העתונות כותבת שלאוניברסיטת לטביה יש שלוחה בישראל, זה לימוד מרחוק. המל"ג לא הכיר בה.
62 ג', יש הערות לגבי זה? זה סביר, זה במקרה שהמועצה לא ממלאת את תפקידיה.
בנימין כהן
איך ייעשה המינוי במקרה כזה? שוב כפוף להוראות שרות העובדים? אם המועצה ממנה אז אמרנו לפי הנחיות של שרות העובדים מכרז וכו', אם אני ממנה מבקר, גם הוא כפוף -
יהודה זימרת
הדבר היחיד שמחליט הממונה זה שהוא מחליף את המועצה באישור, אבל מבחינת המינוי הוא לא ממנה ועדה קרואה.
ישראל שפיצר
אותו דבר, על פי אותם כללים, כדאי להבהיר את זה,
היו”ר אמנון רובינשטיין
צריך להבהיר את זה, זה לא ברור, נכון.
62 ג ב' תפקידי המבקר, יש הערות לגבי זה?
נורית ישראלי
צריך לעשות הרחבה אם היה שינוי,
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה הוא אומר, פה צריך לעשות האחדה.
יהודה זימרת
חוץ מהועדים המקומיים שבהם שינינו, זה נשאר אותו דבר.
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה מתאים גם לחוק הביקורת הפנימית.
יהודה זימרת
זה הוחל בשינויים המחוייבים, עשינו פה מספר שינויים שמחוייבים בידיעת המערכת. מדובר בגוף נבחר מסוים, מערכת יחסים אחרת.
בנימין כהן
יש להבהיר בענין של הוועדים המקומיים. כאן כתוב שהביקורת תחול גם על הוועדים המקומיים, אבל רצוי שבמינוי המבקר הדבר הזה יהיה יותר ברור, שהמבקר הזה של המועצה האזורית הוא גם המבקר של הוועדים המקומיים.
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה ברור, לא?
יהודה זימרת
כתוב, תעשה גם לגבי הוועדים המקומיים,
בנימין כהן
פה, בסעיף הזה כן, אבל לא בתפקידי המבקר.
יהודה זימרת
כתוב - הביקורת לפי סעיף קטן א' תיעשה גם לגבי הוועדים המקומיים.
בנימין כהן
בתיקון שאנחנו עושים בדו"ח עמרני, אולי שם נציין שהוועדים המקומיים כפופים לביקורת של המועצה האזורית.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אם אני בקריאה ראשונה הבנתי את זה, אז אין -
נורית ישראלי
יש פה שגיאת הדפסה קטנה, ב62- ד רבתי ה' בשורה האחרונה מופיעה השורה הראשונה של ה', ואז בדף הבא יש חזרה. צריך למחוק פה למטה את השורה הראשונה. השורה - המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב, מופיעה פעמיים.
יהודה זימרת
זה שגיאת הדפסה, שימו לב ש-ה' הוא כל פעם שונה. זה רק ההתחלה של סעיף קטן ה' ובעמוד שאחרי זה,
נורית ישראלי
אז למחוק,
היו”ר אמנון רובינשטיין
בלאו הכי הם מגישים נוסח חדש לוועדה, אי אפשר לאשר את זה.
סעיף 6 תיקון סעיף 241, אין לי כאן נוסח משולב, אז אני לא מבין את הכוונה כאן, 241. מר זימרת.
יהודה זימרת
יש עוד 62ה',
בנימין כהן
לגבי 62ה', א' - ראש המועצה והסגנים וכו', חייבים למסור מידע, אבל כאן השתרבב העניין של המועצה הדתית. המועצה הדתית היא גוף סטטוטורי בפני עצמו, היא לא כפופה למועצה האזורית.
יהודה זימרת
אנחנו כופפים בכוונה כי אנחנו באים ואומרים, על פי אותו עקרון, כל מי שמשתתפים בתקציבו, הרשות המקומית משתתפת בהרבה יותר מעשרה אחוז, ולכן היא על אותו העקרון, אנחנו אומרים שהיא כפופה.
בנימין כהן
אם כך חוסכים כאן כי אומרים - אל תמנה במועצה הדתית של המועצה האזורית, כי היא תהיה כפופה למבקר הזה. בהרבה מקום המועצה הדתית היא מועצה משותפת, לא של מועצה אזורית אחת, אני לא מתנגד שזה ישאר ככה.
יהודה זימרת
אם רשות משלמת כסף לתאגיד סטטוטורי,
בנימין כהן
במועצה המקומית כופפתם את המועצה הדתית?
היו”ר אמנון רובינשטיין
כשיש מועצה דתית משותפת, הם ימנו ביחד את המבקר.
יהודה זימרת
יש לנו מצב כזה גם באיגודי ערים,
בנימין כהן
מה קורה במועצות המקומיות?
יהודה זימרת
אנחנו אומרים שאין בעיה, מבקר העירייה בא ואומר, לאשקלון אשדוד ובאר טוביה, יש איגוד ערים ושירותי כבאות. המבקר של אשקלון שמשלמת סכומים נכבדים, אומר, אני רוצה גם לבצע ביקורת, לראות לאן הולך הכסף שלי. המבקר של אשדוד אומר, אני גם חייב לבצע את הביקורת.
אנחנו אמרנו - כולם זכאים לבצע את הביקורת מבחינתם, לקבל מידע. הם מבקשים לבדוק בספרים מה קורה, להגיש דו"ח למועצה שלהם שמראה מה קרה בכסף שלהם, זה זכותם וחובתם. באנו ואמרנו, מבחינה מינהלית, כולם יבואו ביום אחד או שנעשה את זה ביום אחד, מוסדר. אבל זה לא עניין לחוק, זה עניין של מינהלה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
איך ממנים מבקר למועצה אזורית, מועצה דתית משותפת?
יהודה זימרת
אני לא יודע אם בכלל יש מבקר פנימי במועצה דתית.
היו”ר אמנון רובינשטיין
לא במועצה דתית, יהיה מבקר פנים למועצה אזורית א' אבל היא שותפה במועצה הדתית עם ב' וג', מי יפקח על המועצה הדתית?
נורית ישראלי
כולם,
יהודה זימרת
כולם, הם משתתפים במימון שלהם, גם על התנאי של הביקורת הפנימית אותו רעיון בא ואומר, יש שם גופים, כל גוף שאתה משתתף ביותר מעשרה אחוז מתקציבו או שאתה שותף בהנהלתו, זה על בסיס אותו עקרון.
היו”ר אמנון רובינשטיין
מועצה דתית זה גוף סטטוטורי נפרד, לא?
יהודה זימרת
אבל כל רשות משלמת את הסכום שעליה לשלם, ממנה את האנשים שלה, ויש לה את היכולת לבוא ולבקש לדעת מה קורה.
נורית ישראלי
יכול להיות גוף שיהיה כפוף לאיגוד ביקורת. הרעיון של איגוד ביקורת הוא שיהיה גוף אחר שתהיה לו אפשרות לעקוב אחר התקציב מבחינת -
היו”ר אמנון רובינשטיין
אין לי בעיה בסעיף קטן א', זה חובה לתת אינפורמציה. הבעיה היא אחרת, יש מבקר פנים למועצה אזורית א', מבקר פנים למועצה אזורית ב', ויש גוף סטטוטורי משותף, האם לא צריך הוראה מפורשת מי יהיה?
יהודה זימרת
על פי הנסיון שקרה מבחינת השטח, נראה שאין בעיה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
לא צריך, אין בעיה,
יהודה זימרת
הם משתדלים, כשהיו בעיות מיוחדות של מינהלה, קראו להם לשבת ביחד ולעשות את הדו"ח.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני חשבתי שיש כאן בעיה. סעיף קטן ב', ב62-ה'.
נורית ישראלי
הערה ניסוחית קטנה לסעיף קטן א', כתוב - כל מסמך, כל מידע או הסבר. כאילו הסבר זה לא כל הסבר. כדאי להוסיף את המילה 'כל' רק לשם החידוד, שלא תהיה אחר כך פרשנות שכל הסבר זה רק -
יהודה זימרת
כל מידע, כל הסבר? כל מידע או הסבר זה -
נורית ישראלי
יפרשו שמותר לתת חלקי כי לא כתוב 'כל'.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני לא חושב שזה הפרשנות.
יהודה זימרת
הפרשנות שתינתן לכל הוראת סעיף כזאת, תהיה בכיוון ההפוך.
ישראל שפיצר
תורידו את המילה - או הסבר, כל מידע.
היו”ר אמנון רובינשטיין
לא, אני לא רוצה להוריד, סעיף קטן א' מאושר, בכפוף להערה לשונית, תטפלו בה.
סעיף קטן ב', גם כן מאושר, יש לגבי ג'? יש לגבי 62ה'? אז אנחנו נאשר את חמשת סעיפי המשנה של 62 ה'.
62ו' עוסק בדו"ח, אחת לשנה. זה בטח תואם את המועצות המקומיות.
יהודה זימרת
תואם לחלוטין,
בנימין כהן
אין הערות,
היו”ר אמנון רובינשטיין
אז 62 ו' אושר, על שבעת סעיפיו.
בנימין כהן
לא נחוץ, כל סעיף 62 זה מיותר, מדובר על עובדים נוספים בלשכת המבקר. היה לנו ויכוח גדול לגבי היקף משרת המבקר עצמו ועכשיו אנחנו נותנים לו עוד עובדים -
היו”ר אמנון רובינשטיין
ראש המועצה מחליט על זה.
אם ראש המועצה יחליט, הוא יודע איך לקבל עובדים. כמו שהיום הוא מגיע למסקנה שהוא זקוק למשרה מסוימת, ויש לו נוהל איך לפנות למשרד הפנים ולבקש איוש משרה, אני מציע שזה ישאר אותו דבר ושזה לא יהיה על פי חיוב חוק.
נורית ישראלי
אנחנו קודם אישרנו, יחד עם התקציב הוא מציע גם תקן. היה סעיף מפורש שדיברנו על זה, אחת הדרכים שמבטאות את צעדי המבקרים זה שלא נותנים להם עובדים.
היו”ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אבל אישרתם את ענין התקן. מינוי עובדים, הוא אומר, מוסדר בחוק
יהודה זימרת
לא, אנחנו רק באים לדבר יחיד, הכוונה פה היתה לבוא ולהגיד שראש המועצה לא ימנה למבקר את העובדים שלו שהמבקר לא מסכים להם. כל הכוונה היא שראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר. הרעיון הגדול הוא שלא יווצר מצב שראש המועצה ימנה עובדים מסוימים למבקר, -
היו”ר אמנון רובינשטיין
בואו נכתוב במקום ראש המועצה ימנה, ראש המועצה רשאי למנות.
יהודה זימרת
אם יש תקן ונקבע ואני צריך -
בנימין כהן
אין תקן, יש הצעת תקן.
יהודה זימרת
צריך ליצור תקן, את המזכירה אתה צריך לתת למבקר.
בנימין כהן
כרגע אני דואג שיהיה תקן למבקר עצמו, וכאן הסעיף הזה מגניב לי עובדים של לשכת מבקר.
יהודה זימרת
הוראות צו המועצות המקומיות אומרות שאתה לא יכול לאייש בלי תקן.
בנימין כהן
הבעיה היא יותר שלכם, של משרד הפנים. המבקר יתלונן שהוא לא יכול לעבוד לבד וידרוש מזכירה, ראש המועצה יגיד לו להשתמש במזכירה של מנהל מחלקת החינוך. הוא יסרב ואולי בצדק. ואז יפנו לישראל שפיצר, כמו שפונים לגבי משרה נחוצה והוא יאשר אם הוא ימצא לנכון. על פי הנוהל של היום, -
יהודה זימרת
כתוב בכפוף להוראות צו המועצות המקומיות, ושם ההוראות לגבי איך תקנים -
היו”ר אמנון רובינשטיין
תקרא לי את ההוראה הזאת בצו המועצות המקומיות. הוא לא רוצה הגדלת הוצאות, אני יכול להבין את זה.
נורית ישראלי
אבל יש פה שני ענינים שונים, יש פה עצם השאלה שיש תקן ויש עובדים למבקר, ויש שאלה שלא יכפו על המבקר עובדים שהוא לא חפץ בהם.
היו”ר אמנון רובינשטיין
זה נכון, בגלל זה רציתי להציע שבא' יהיה - ראש המועצה רשאי למנות בהסכמת המבקר. אם הוא ממנה, אז זה בהסכמת המבקר, אבל אין חובה למנות, אם יש תקן אז בודאי שיש חובה.
שלומית לביא
מינוי עובדים בלשכת המבקר ייעשה בהסכמתו.
יהודה זימרת
מה שאתה אומר שנוהל שירות עובדים קובע את החובה לתקנים ואת כל ההסדרה של התקנים. אם לא יהיה, אז גם הנושא ההוא מבוטל.
היו”ר אמנון רובינשטיין
שלומית אומרת, הנוסח הנכון -
שלומית לביא
מינוי עובדים בלשכת המבקר ייעשה בהסכמת לשכת המבקר, זה הרעיון.
יהודה זימרת
לי חשוב שזה ייעשה, שיהיה ברור לכולם שיש מכרז, נוהל שרות עובדים.
שלומית לביא
אז זה ימשיך אחר כך, אבל הפואנטה פה שהמינוי ייעשה בהסכמה, ולא עצם המינוי.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני לא יכול לאשר שינויים כאן, 62ו' אתם צריכים להגיש מחדש. 62 ה' אושר.
בנימין כהן
אנחנו בעד מחיקתו של הסעיף הזה.
היו”ר אמנון רובינשטיין
אני לא מאשר את זה היום.
יש הערות לגבי 62ח', פיטורי המבקר?
בנימין כהן
שני השלישים זה גם במועצות המקומיות?
היו”ר אמנון רובינשטיין
כן,
ישראל שפיצר
עשיתי תיקון בפקודת העיריות,
יהודה זימרת
אנחנו עשינו והקדמנו אותם.
היו”ר אמנון רובינשטיין
62ח' מאושר, וסעיף 6 ו7 באשר לתחולה, מר כהן, אין לכם בעיות, נכון?
אנחנו מאשרים גם את 6 ו7-. יש לנו שני סעיפים מהותיים שנשארו פתוחים ואני מבקש מכם לבוא בדברים עם משרד מבקר המדינה ועם מר כהן ולהציע לנו נוסח לשני הסעיפים האלה ואז אנחנו נאשר את כל הצו, אנחנו לא יכולים לאשר את הצו הזה.
את צו המועצות המקומיות לא אנחנו מאשרים, נכון?
נורית ישראלי
אושר כאן,
היו”ר אמנון רובינשטיין
אם תרצה להכניס, כדי שזה יהיה אחיד, אז תביאו את זה בהקדם.
הדאגה של המועצה האזורית היא שלא יכפו עליה עובדים נוספים. ההצעה של שלומית היא טובה מאוד, ברגע שיש עובד, צריך את הסכמת המבקר, אבל אין חובה מעבר לחובת אישור התקן.
יהודה זימרת
אני יכול לכתוב גם שבכפוף לתקן, במקום להגיד בכפוף לקיומם של תקנים, כתבתי בכפוף - שאומר שאי אפשר לאייש משרה בלי תקן.
היו”ר אמנון רובינשטיין
ההצעה של שלומית נראית לי, אבל אני לא רוצה להתערב בזה.
ישראל שפיצר
מה היתה ההצעה?
שלומית לביא
ההצעה שהרעיון שמינוי עובדים בלשכת המבקר ייעשה בהסכמת המבקר הפנימי ובכפוף לכל ההנחיות.
בנימין כהן
אני גם ארצה שאת המילה בהסכמה נחליף בתיאום. רציתי שאכן לא יכפו על המבקר דברים שהם בניגוד, אבל יש אילוצים במועצה, יש עובד פנוי, הוא מתאים לעבוד עם המבקר רק בשמונים אחוז והוא ישים וטו על זה?
היו”ר אמנון רובינשטיין
מר כהן, תיפגש עם אנשי משרד הפנים ותנסו להגיע לסיכום אחיד. צריך להבין שכל השלטון המקומי בארץ היום במצב קשה מאוד מבחינה כלכלית. כל ההכנסה של השלטון המקומי נפגעת בצורה איומה, ועדיין לא ברור בכלל איך תעבור השנה הזאת. צריך לחשוב גם על קיטון בהוצאות.
יהודה זימרת
אני לא מאמין שמבקר בחצי משרה יקבל מזכירה במשרה מלאה, אלא בחצי משרה.
נורית ישראלי
הענין הוא שלא צריך לפתוח פתח שיכפו על מבקר עובדים שלא מתאימים.
בנימין כהן
אנחנו כבר הבנו שהמבקר לא יכול לעבוד לבד, צריך סיוע של עובד.
היו”ר אמנון רובינשטיין
מינימלי, כן,
בנימין כהן
לכן ביקשתי לתקן את ההערכה הכספית, כי התייחסנו בהערכה רק למבקר ולא לכוח העזר ולמשרד ולטלפון שלו ולחשמל והמים. ברגע שהוא יקבל חדר, תהיינה הוצאות.
היו”ר אמנון רובינשטיין
תנסו להגיע לנוסח מוסכם על שני הסעיפים האלה.
תודה רבה, הישיבה נעולה.


סוף הישיבה

קוד המקור של הנתונים