ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 24/11/1999

אישור מינוי לענין סעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב).

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/16383
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
24.11.1999

פרוטוקולים/ביקורת/1638
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"א
12 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 23
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
מיום רביעי, ט"ו בכסלו התש"ס - 24.11.1999, שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: עוזי לנדאו - היו"ר
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: יאיר הורביץ - מנכ"ל
מנהל/ הוועדה
ירדנה מלר-הורביץ
קצרנית
חדוה בנקין
סדר היום
אישור מינוי לענין סעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב).-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

אישור מינוי לענין סעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב)
היו"ר עוזי לנדאו
אני פותח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הנושא על סדר היום הוא אישור מינוי לענין סעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב).

אני קורא את מכתבו של מבקר המדינה, מר גולדברג: "הנדון: מינוי לענין סעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב). אני מביא בזאת לאישור הוועדה את החלטתי מהיום למנות את מר איל גור, עוזר משפטי למבקר המדינה, לענין הסמכויות האמורות בסעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב). אודה לך אם תציב ענין זה על סדר יומה בישיבה הקרובה ביום שני, 22 בנובמבר 1999".

אם כן, הנושא הזה מובא לתשומת לבנו.
יאיר הורביץ
לאישורכם, כפי שכותב מבקר המדינה בהחלטתו: "אני ממנה בזאת את מר איל גור... החלטה זו כפופה לאישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת".
היו"ר עוזי לנדאו
הנושא מובא לאישורנו. ובכן, אני מעלה את הנושא הזה להצבעה. מי בעד, מי נגד?

ה צ ב ע ה

ההצעה לאשר את החלטת מבקר המדינה למנות את מר איל גור, עוזר משפטי למבקר המדינה, לענין הסמכויות האמורות בסעיף 26 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958- (נוסח משולב) - נתקבלה.
היו"ר עוזי לנדאו
ובכן ההחלטה אושרה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 09:05)

קוד המקור של הנתונים