ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 25/09/2000

חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון)

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חוקה/1445

1
ועדה משותפת להצעת חוק יסוד
ירושלים בירת ישראל
25.9.2000

פרוטוקולים/ועדת חוקה/1445
ירושלים, כ"ו באלול, תש"ס
26 בספטמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני




פרוטוקול מס' 3
מישיבת של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה חוק ומשפט ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"ה באלול התש"ס (25 בספטמבר 2000), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין – היו"ר
דוד אזולאי
שאול יהלום
ציפי לבני
יעקב ליצמן
יהושע מצא
אופיר פינס-פז
יועץ משפטי
שלמה שהם
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
אביגיל זכאי
סדר היום
הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון) (שטח השיפוט
ופעילות שלטונית), של חה"כ יהושע מצא וקבוצת חברי הכנסת –
אישור לקריאה שניה ושלישית – הצבעות.
הצעת חוק יסוד
ירושלים בירת ישראל (תיקון)(שטח השיפוט ופעילות שלטונית)
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הפנים ואיכות הסביבה לעניין הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון) (שטח השיפוט ופעילות שלטונית), של חבר-הכנסת יהושע מצא.

אני מביא לקריאה שניה ושלישית נוסח חדש לחוק שסוכם עם משרד המשפטים. אני מבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה לקרוא את הסעיפים.
שלמה שהם
(קורא את שם החוק ואת סעיף 1).
היו"ר אמנון רובינשטיין
לסעיף 1 אין הסתייגויות. אני מעמיד אותו להצבעה בקריאה שניה ושלישית. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 3; נגד – 1
סעיף 1 נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 1 נתקבל והוא יעבור לקריאה שניה ושלישית.
שלמה שהם
(קורא את סעיף 2, סעיף 5).
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם לסעיף 5 אין הסתייגויות. אני מעמיד אותו להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 3; נגד – 1
סעיף 5 נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 5 נתקבל.
שלמה שהם
(קורא את סעיף 6).
יהושע מצא
זה הסיכום שהגעתי אליו בסעיף הזה עם משרד המשפטים, זאת בלי שום שינוי לכוונה מהותית שהיתה בסעיף.
ציפי לבני
אני קוראת את הסעיף: "לא תועבר לגורם זר בעל אופי מדיני, שלטוני או אחר, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת לתחום ירושלים...". "כל סמכות המתייחסת לתחום ירושלים". הסמכות מתייחסת לתחום או סמכות בתוך תחום?
היו"ר אמנון רובינשטיין
סמכות שמתייחסת לתחום. זו היתה הכוונה.
ציפי לבני
זו סמכות המתייחסת לגבול, ולא סמכויות בתוך התחום?
יהושע מצא
זו סמכות הרבה יותר רחבה. כל מה שבתוך התחום אסור לעשות מה שנאמר פה.
ציפי לבני
סמכות שלא מתייחסת אל תחום ירושלים אלא חלה בתחום ירושלים כלולה בזה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בוודאי, זה הרבה יותר רחב מזה. אני מעמיד את סעיף 6 כפי שהוא מופיע פה להצבעה. מי בעד העברת הסעיף לקריאה שניה ושלישית? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4; נגד – 2
סעיף 6 נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 6 נתקבל.
שלמה שהם
(קורא את סעיף 7).
דוד אזולאי
מה זה רוב חברי הכנסת?
היו"ר אמנון רובינשטיין
61, זה היה הסיכום.
יעקב ליצמן
האם הממשלה מתנגדת?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, זה היה הסיכום. לסעיף אין הסתייגויות. אני מעמיד אותו להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4; נגד – 2
סעיף 7 נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 7 נתקבל.

אנחנו עוברים לסעיף 3. איחדת את הסעיף עם התוספת שלי?
שלמה שהם
נוסיף אחר כך את מה שכתבנו כך: אין בהוראות חוק זה כדי למנוע ממדינת ישראל להסכים לשינוי שטח תחומה של ירושלים ואין בהוראותיו כדי לפגוע בהסכם בינלאומי אשר אושר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא כתבתי "שינוי בתחומה של ירושלים". אני כתבתי: הסדרים מוניציפליים מיוחדים בירושלים, אלה שני דברים שונים.

אני קורא את ההסתייגות שלי שאני רוצה להכניס בתוך סעיף 3 לחוק. אפשר להוסיף את זה כסעיף 8 או תוספת לסעיף 7, היועץ המשפטי יחליט: "אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בסמכותה של הממשלה להסכים בהסכם בינלאומי על הסדרים מוניציפליים מיוחדים בירושלים." לא הורדתי את סעיף 3, אני רוצה שזה יהיה סעיף נפרד.
יהושע מצא
סעיף 3 כפי שהוא במקור קיים, והתוספת שלך באה בנפרד? הבנו.
שאול יהלום
אני רוצה להבין. אתה לא כותב שום דבר על כך שההסדרים האלה יכללו שלטון זר או סמכות. נניח שבהסכם בינלאומי יש הסכם מוניציפלי על כך שבירושלים יהיו אורות בלילה. זאת אומרת, כל הסכם מוניציפלי שיהיה בהסכם בינלאומי ללא שום קשר לענין של הגבולות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם זה סותר את החוק. הענין של אורות לא סותר את החוק.
שאול יהלום
איפה זה כתוב? זה סעיף כללי שבהסכם בינלאומי מותר לממשלה להסכים על הסדרים מוניציפליים מיוחדים. זה רחב מיני ים ואין בו שום ענין טריטוריאלי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה מה שאני מציע. אני מעמיד זאת להצבעה. מי בעד הסעיף המיוחד הזה? מי נגד?

הצבעה
בעד הסעיף – 2; נגד – 4
הסעיף לא נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
הסעיף לא התקבל והוא יהפוך להסתייגות.

אני מבקש לכלול עוד הסתייגות שיכולה לבוא כהסתייגות לסעיף או כסעיף נפרד: "וכן אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בהסכם בינלאומי שאושר בידי הכנסת."
שאול יהלום
מה ההבדל בין התוספת הזאת לתוספת הקודמת? התוספת הקודמת היא בלי אישור של הכנסת? בשניהם אתה מדבר על הסכמים בינלאומיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
התוספת הראשונה היא יותר מצומצמת. יש כאן שתי הסתייגויות, אחת יותר צרה ואחת יותר רחבה. בשני המקרים מדובר בהסכם בינלאומי שיאושר על-ידי הכנסת. אני מוכן להוסיף את אישור הכנסת גם להסתייגות הראשונה שלי וזה יהיה: וכן אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכותה של הממשלה להסכים בהסכם בינלאומי שאושר בידי הכנסת על הסדרים מוניציפליים מיוחדים בירושלים.

אני מעמיד את הסעיף הזה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 2; נגד – 4
הסעיף לא נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
הסעיף לא נתקבל והוא יובא כהסתייגות.

אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות השניה שלי האומרת: וכן אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בהסכם בינלאומי שאושר בידי הכנסת.
יהושע מצא
זה להמית את הכול, לתת לממשלה אפשרויות לחתום הסכמים ולהחזיר הכול.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מי בעד הסעיף שהצעתי? מי נגד?

הצבעה
בעד – 2; נגד 4
הסעיף לא נתקבל
היו"ר אמנון רובינשטיין
הסעיף לא נתקבל ואני מגיש אותו כהסתייגות.

החוק אושר לקריאה שניה ושלישית.
יהושע מצא
ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על ההגינות בניהול הדיון ובכך שבמיוחד לא נגרמה סחבת ופעמיים התכנסנו בפגרה מתוך כוונה להעביר את החוק הזה שיש בכוונתי להביאו מייד עם פתיחת מושב הכנסת.

לעניות דעתי ההצבעה הזאת מעידה על כך שבכנסת יש רוב למניעה של כל פשרה על ירושלים. להערכתי, וגם לדעת משפטנים, ברגע שהחוק הזה יעבור בכנסת בקריאה שניה ושלישית
אסור לממשלת ישראל ולראש הממשלה לנהל משא-ומתן על ירושלים.
אופיר פינס-פז
באמת?
יהושע מצא
אני מקווה שה"באמת" הזה ידון בבג"צ.
אופיר פינס-פז
אתה באת אלינו וביקשת מאתנו תמיכה על הבסיס שטוען שאין שינוי במצב הקיים. אמרת לנו: החוק הזה לא מעלה ולא מוריד.
יהושע מצא
אני מתכוון לפנות אל ראש הממשלה להפסיק כל משא-ומתן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר-הכנסת מצא, תודה על הדברים שאמרת. בישיבה הקודמת חשבת שאולי תהיה סחבת אבל לא תהיה סחבת. אני רוצה לומר לך שעד שהחוק יועבר בקריאה שניה ושלישית הוא בגדר הצעה. לגבי המועד של הבאת החוק לקריאה שניה ושלישית למליאה אתה צריך לדבר לא אתי אלא עם יושב-ראש הכנסת.
יהושע מצא
אמות מידה מוסריות ציבוריות אוסרות על ראש הממשלה להמשיך לנהל משא-ומתן עם ערפאת על פשרה בירושלים. על-פי דין – רק כשזה יאושר בכנסת.
אופיר פינס-פז
קראת בעתון מה אומר היום חבר-הכנסת ריבלין? "ריבלין: אין לנו רוב להפלת הממשלה." כשיהיה לכם רוב תדברו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים