ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 06/03/2000

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חוקה/196פרוטוקולים/ועדת חוקה/196
ירושלים, ו' ב אדר ב, תש"ס
13 במרץ, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 7
מישיבת ועדת המשנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999
יום שני, כ"ט בשבט התש"ס (6 במרץ 2000), שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: ציפי לבני - היו"ר
מוזמנים
עו"ד גלוריה וייסמן - משרד המשפטים, ראש התחום למשפט פלילי
אביבית אהרונוף - משרד המשפטים, מתמחה
עודד ברוק - משרד האוצר, סגן מנהל המכס
עו"ד מיכל דויטש - משרד האוצר, נציבות מס הכנסה
נצ"מ רחל קוטליב - המשרד לביטחון פנים, סגנית היועמ"ש
סנ"ץ אלינוער מזוז - המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, הלשכה
המשפטית
רפ"ק יהודה טברסקי - המשרד לביטחון פנים, יחב"ל
עו"ד אילנה חן - המשרד לביטחון פנים, יועמ"ש
עירית בוטון - המשרד לביטחון פנים, ראש מדור סמים ופשיעה
מאורגנת
בני גואטה - משרד ראש הממשלה
עו"ד ורדה לוסטהויז - בנק ישראל, משנה ליועמ"ש
עו"ד אורנה ואגו - בנק ישראל
דוד זקן - בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים
עו"ד דניאל חחיאשוילי - בנק ישראל, לשכה משפטית
עו"ד פרדי וידר - איגוד הבנקים
עו"ד אריה יוסקוביץ - איגוד הבנקים, בנק הפועלים
עו"ד מרים טמיר - איגוד הבנקים, בנק לאומי לישראל
עו"ד איירין גרובר - איגוד הבנקים, בנק המזרחי
דוד פרגר - איגוד הבנקים, בנק ירושלים
שמואל מלכיס - איגוד חברות הביטוח, מנהל המח' הכלכלית
אשר ספיר - איגוד לשכות המסחר, יו"ר החטיבה בפיננסית
משה אייזנברג - איגוד לשכות המסחר
עו"ד נעמי ליבנה - הרשות לניירות ערך
עו"ד מנשה קפלן - התאחדות הקבלנים
עו"ד אדווין פרידמן - לשכת עורכי הדין
עו"ד יהודה לנדא - לשכת עורכי הדין
יועץ משפטי
שלמה שהם
מתמחה ליועץ המשפטי
בועז פרסלר
מנהל/ת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999


הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999
היו"ר ציפי לבני
אני פותחת את ישיבת הוועדה. מונח על השולחן, לכולכם, בעקבות הדיונים, גם אלה שהתקיימו בוועדה וגם דיונים שהתקיימו ביני לבין משרד המשפטים, תיקון לסעיף 6 ותוספת לסעיף 21.

החשש שלנו היה מהטלת נטל כבד מדי על אנשים שעושים פעולה ברכוש, שהם לא העבריינים העיקריים, אלא אנשים שהרכוש עובר דרכם, אולי אפילו במובן מסוים משתמשים בו לצורך הלבנת הון. היה לנו על זה דיון ארוך בפעם הקודמת. החשש היה שנטיל עליהם נטל שהוא לא סביר. לכן, סעיף 6, שאמור לתת להם את ההגנות, הורחב.

אם בעבר, בנוסח המקורי שהיה בהצעת החוק, הם היו צריכים ללכת למשטרה לפני עשיית הפעולה, או אלא אם כן נבצר מהם, ואז הם יכולים ללכת אחרי - אנחנו לא דורשים מהם שום דבר, אם הם רוצים לגשת לפני, שייגשו לפני, אם הם רוצים לגשת אחרי, שייגשו אחרי.

סעיף 6 אומר: "חשד אדם כי הרכוש הוא רכוש כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3)," - אלה הסעיפים שמפנים לרכוש הבעייתי - "לא יישא באחריות פלילית... עם עשה אחת מאלה" - זאת אומרת, זה דורש מהאדם לעשות פעולת דיווח - "(1) הודיע למשטרה, בדרך שתיקבע בתקנות," - הוספנו "בדרך שתיקבע בתקנות", כי אני חושבת שחשוב שיהיה טופס סטנדרטי, שיקל על התהליך הזה - "לפני עשיית הפעולה ברכוש על הכוונה לעשות בו פעולה, או מיד, ככל האפשר בנסיבות העניין, ופעל לפי הנחיותיה של המשטרה לגבי אותה פעולה או פעולות הקשורות ב;"

לגבי הנחיות המשטרה, אני כבר אשתף אתכם בתהליך המחשבתי שאני עברתי. אם אותו אדם פונה לפני, אז אין שום טעם בזה שהוא יפנה, יעשה את הפעולה, ובזה הוא יצא ידי חובתו. לכן אמרנו שיכול להיות שיהיו מצבים שבהם המשטרה תיתן לו הנחיות ביחס לפעולה ברכוש, ולכן הכללנו את זה בסעיף הזה.

אני עוברת לסעיף 6(א)(2): "אם הוראות סעיף 7 חלות עליו - דיווח בהתאם לכללים לפי אותו סעיף". על מי סעיף 7 חל? על הבנקאים?
אריה יוסקוביץ
בנקאים, ברוקרים, כל הרשימה.
היו"ר ציפי לבני
סעיף 6(ב) וסעיף 21א נועדו לפתור בעיה שהועלתה כאן, והיא, כאשר אדם חושש ללכת למשטרה, או אפילו הראשון שהלך, אחר כך אותו פושע מגיע אליו ושואל למה הוא הלשין ולמה הוא גילה, במקרה הטוב; במקרה הגרוע, הוא מטפל בו פיזית.

לכן הצעת החוק קובעת בסעיף 6(ב), ש"אין לגלות את שמו של אדם שפעל כאמור בסעיף קטן(א)(1)", וסעיף 21א נועד להרחיב את ההגנה, שהחומר לא ייחשב כחומר חקירה, דהיינו, גם הסניגורים של אותו פושע, לא יוכלו לקבל את החומר הזה. זו הגנה מאוד רחבה.

יש עוד הגנות כאלה?
גלוריה וייסמן
יש לנו בסעיף 21 הגנות מסוימות על גילוי או אי-גילוי של דבר. לאותו סעיף 21 נוסיף הגנות על אי-עשיית פעולה, בגלל ההוראות שמקבלים מהמשטרה.
אריה יוסקוביץ
או לפני.
היו"ר ציפי לבני
אם המשטרה אמרה לך לא לעשות, ואתה עשית.
יהודה טברסקי
הוא מתכוון למשהו אחר.
אריה יוסקוביץ
אני מתכוון למה שאמרתי בישיבה הקודמת. יש שני מצבים של אי-עשייה: יש אי-עשייה מראש, כפי שיהודית קרפ אמרה, שצריך להימנע, ויש אי-עשייה כתוצאה מהוראה של המשטרה. את מדברת על אי-עשייה כתוצאה מהוראה של המשטרה, ואנחנו מדברים גם על אי-עשייה מראש.
גלוריה וייסמן
לגבי אי-עשייה לפי הוראה של המשטרה, ברור שצריך הגנה; לגבי אי-עשייה מראש, כיוון שהוא מחליט, אנחנו צריכים לבדוק.

בנושא של הגדרה של פעולה ברכוש בנושא הירושה, טרם קיבלנו המלצה או הערה של המחלקה האזרחית שבמשרד המשפטים. זאת אומרת, כשיש הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת, בין בתמורה או בין שלא בתמורה. הנושא של הירושה טרם סוכם.

ניסיתי לנסח את הסעיף בהתאם להערות שהיו בוועדה.
היו"ר ציפי לבני
אין ספק שהסעיף עכשיו מקל הרבה יותר.
שלמה שהם
יש ספק. כשאני רואה את סעיף 6, ואני משווה אותו לסעיף 6 המקורי, יש לי תחושה שנוצר מצב הפוך, הכבדנו והטלנו חובות גדולות יותר ולא הקלנו.

קודם כול, בסעיף 6(א)(1) הוספנו חובה, חובה שהיא לא פשוטה. לא רק שהאדם חייב להודיע למשטרה, אלא, כשהוא מודיע למשטרה, הוא מקבל מיד הוראות מה לעשות.
גלוריה וייסמן
זה היה כתוב בסעיף.
שלמה שהם
סעיף 6(1) המקורי אמר: "הודיע למשטרה לפני עשיית הפעולה... אם לא היה יכול, בנסיבות העניין, להודיע לה על כך לפני העשייה". לא היה כתוב שהוא צריך לפעול לפי הוראות המשטרה.
רחל גוטליב
אנחנו הגדרנו מה זה הנחיות.
גלוריה וייסמן
"הוא פעל לפי הנחיותיה."
שלמה שהם
ההנחיות היו רק בהודעה שלפני.
גלוריה וייסמן
בפעולה אחרי, אין שום הנחיות. מה אפשר להגיד לו? הפעולה כבר נעשתה.
היו"ר ציפי לבני
אם מקובל על משרד המשפטים שההנחיות מתייחסות לשלב שלפני, אז אפשר להכניס את זה בטקסט במקום.
אריה יוסקוביץ
אני לא מבין את הדוגמה של ה"לפני". מה פירוש הנחיות שלפני?
היו"ר ציפי לבני
הוא ראה, הוא חשד, הוא הולך למשטרה. אומרת המשטרה: לך תעשה את העסקה.
אריה יוסקוביץ
יהודית קרפ אמרה, בתפיסה שלה, שמבחינתה, האדם הוא בר-חורין להחליט ברגע מסוים אם הוא עושה את הפעולה ומדווח או מדווח לאחר מכן. זה משהו אחר לחלוטין.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, תגידו למה אתם מתכוונים.
גלוריה וייסמן
כשלאדם יש חשד רציני בקשר לרכוש שלגביו רוצים לעשות פעולה, הוא יכול לעשות שלושה דברים: הוא יכול לא לעשות את העסקה.
מרים טמיר
ואז הוא לא צריך לעשות שום דבר.
היו"ר ציפי לבני
ואז הוא לא צריך לדווח.
שלמה שהם
זה לא מדויק.
גלוריה וייסמן
שלמה שהם, אני רוצה להסביר את המצב כפי שראינו אותו וכפי שגם יהודית קרפ הסבירה. יש שלוש אפשרויות: אפשרות אחת, שהוא מחליא לא לעשות את הפעולה, ואז הוא לא צריך לדווח. אני לא חושבת שזה נופל בתוך המסגרת של עבירה של מניעת פשע, אינני יודעת. כאן, לפי החוק הזה, אין שום חובה לעשות משהו; האפשרות השנייה היא, שהוא רוצה לעשות את הפעולה, ועל כן הוא רוצה לדווח למשטרה על הפעולה לפני עשייתה, כדי שהמשטרה תגיד אם הוא יכול לעשות את הפעולה או לא יכול לעשות את הפעולה. המשטרה יכולה להגיד לו: אל תעשה את הפעולה הזאת.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, לעניין של לא עשה - לא מדווח, לזה התכוונו כולם?
גלוריה וייסמן
זאת הכוונה.
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם העיר, ואני מסכימה אתו, זה לא ברור.
אלינוער מזוז
כי זו הגנה.
גלוריה וייסמן
הוא לא עשה את הפעולה, הוא לא מדווח.

אם הוא רוצה לעשות את הפעולה, מסיבה כלשהי, הוא מודיע למשטרה, ופועל בהתאם להנחיות שלה. המשטרה יכולה להגיד לו "אל תעשה את הפעולה", ואז, אסור לו לעשות את הפעולה. או שהמשטרה יכולה להגיד לו "תעשה את הפעולה בתנאים מסוימים", למשל, "תעשה את הפעולה ביום מסוים, ותגיד לנו איפה אתה מבצע אותה, כדי שאנחנו אחר כך נעשה מה שאנחנו חושבים".
שלמה שהם
"תיקח כסף מזומן," וכן הלאה. אנחנו נהפוך אותו לסוכן משטרתי.
אריה יוסקוביץ
רק אם הוא מילא את התנאים יש לו הגנה.
מרים טמיר
או שהוא לא יעשה את הפעולה.
גלוריה וייסמן
ייתכן שאני טועה, אבל תתנו לי לסיים. האפשרות השלישית היא, שהוא מבצע את הפעולה, ואחרי שהוא סיים לבצע אותה, בהקדם האפשרי, הוא מודיע למשטרה. אלה הן שלוש האפשרויות, זה מה שאנחנו מציעים כאן.
היו"ר ציפי לבני
צריך להכניס באיזה מקום הגנה על אדם כזה, שנמנע מביצוע עסקה, שאם יש לו חובה, למשל, לספק אותו שירות לכולם וכן הלאה, שתהיה לו הגנה.
גלוריה וייסמן
רשום אצלי שבסעיף 21, הסעיף של ההגנות, שם נוסיף, בנוסף להגנה שאנחנו נותנים על גילוי או אי-גילוי של מידע שהועבר על-ידי אותו אדם, הגנה גם על אי-עשיית פעולה.
היו"ר ציפי לבני
הערות.
פרדי וידר
רציתי לומר שיש שני סוגים של אי-עשייה: יש אי-עשייה שהאדם החליט שהוא לא עושה את הפעולה, וזהו, והמשטרה אפילו לא יודעת מזה; ויש אי-עשייה של מין "לך ושוב". הוא אומר ללקוח: אני לא עושה אתך את הפעולה עכשיו, תבוא מחרתיים ב-16:00. גם זה אי-עשייה. אלה שני מקרים שהוא לא עושה את הפעולה. יש מקרה שהוא לא עושה, כי אין לו שום חובה, ובמקרה השני הוא לא עושה את הפעולה, אבל הוא אומר ללקוח "תבוא אלי מחרתיים". במקרה הראשון הוא לא מדווח, במקרה השני הוא מתחיל לפעול.
גלוריה וייסמן
במקרה הראשון הוא אומר "אני לא רוצה להיכנס לעסקה הזאת". במקרה השני, הוא כן רוצה להיכנס לעסקה, אחרת הוא לא היה הולך ומדווח מראש. הוא אומר: יש לי חשד, אבל אולי אני טועה, אולי אם אני אדבר עם המשטרה יגידו לי "האיש הזה הוא בסדר גמור, לך תעשה את הפעולה".
אריה יוסקוביץ
המצב השני הוא המצב שמטריד אותי. במצב הראשון יש היגיון, כי באמת הסעיף הוא סעיף של הגנה, הוא אומר: אל תיכנס, אל תעשה. והמדינה מוותרת מראש, לא רוצה לדעת. המצב השני הוא מצב בעייתי מאוד, משום שאז הוא אומר "אני רוצה לעשות את העסקה", ובמקרה כזה לא עומדת לרשותו הגנה בהגדרה, משום שהוא, מרגע זה, נתון להוראות של המשטרה, בין אם הוא רוצה לבצע אותן, הן מקובלות עליו, ובין אם הן לא מקובלות עליו. זאת אומרת, הן יכולות להעמיד בסיכון את האדם ואת העסק שלו.

הוא לא חוזר חזרה למצב הראשוני שהוא לא עושה עסקה. הוא עכשיו נמצא בקטגוריה מיוחדת, כמי שלא מקיים הוראות משטרה. כאשר אומרים לו "תעשה את העסקה ביום רביעי או ביום שלישי", זה מצב פשוט. אבל, למשל, אם אומרים לו "תדווח לאדם השני שאתה עושה דבר אחד, ולנו תיתן מידע מסוג אחר", כלומר, תטעה את האדם שעומד מולך - כמו שהיתה דרישה באחת הוורסיות של החקיקה - או תיצור דיווח "כוזב"; לספק אחד תדווח כך ולספק אחר תדווח אחרת, כדי שלא תיווצר ביניהם אינטראקציה, או תכניס אלמנטים מסוימים לעסקה שלא היית עושה קודם. אם הוא מסרב, לאיזה מצב הוא חוזר?
היו"ר ציפי לבני
לפי הבנתי, הוא תמיד יכול לא לעשות את העסקה.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, בניסוח כאן, צריך לחשוב על כך.
היו"ר ציפי לבני
הניסוח כרגע פחות מעניין אותנו. אם יש הסכמה על העיקרון, הניסוח ישקף אותו.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, צריך להביא בחשבון שברגע מסוים צריך להחליט. העסקאות הן מהירות מאוד, היכולת להתייעץ עם המשטרה ולקבל את הנחיותיה, בדרך כלל היא תיאורטית. במדיה שאנחנו עובדים, אנחנו דנים בסעיף 7, אבל גם אצל גופים אחרים, הוא מהיר מאוד. החלק של ההתייעצות עם המשטרה הוא תיאורטי לחלוטין.
היו"ר ציפי לבני
סעיף 7 הוא עולם אחר לגמרי.
אריה יוסקוביץ
חוץ מעולם הבנקאות יש עוד כמה עולמות מאוד משוכללים מסביבנו, של הלקוחות שלנו, שמשרשרים את האחריות אלינו.

הנושא של קבלת הוראות מהמשטרה צריך להיות מאוד מוגבל. לא יכול להיות מצב שבו ניתן קארט בלאנש מהמשטרה לתת הוראות כאלה, וכן, צריך להתחשב בממד הזמן.
היו"ר ציפי לבני
בממד הזמן יש התחשבות גדולה, כתוב "ככל האפשר בנסיבות העניין".
רחל גוטליב
תמיד עומדת לו אופציה להודיע אחרי, הרי שינינו מהנוסח הקודם.
היו"ר ציפי לבני
זה שונה מהסעיף המקורי, אנחנו הקלנו. במקום לעבור את הצעקות על הסעיף הראשון, אמרנו: כבר מראש נביא את הסעיף המקל.
אריה יוסקוביץ
בישיבה הקודמת נשאר פתוח לדיון הנושא אם המשטרה היא הכתובת.
היו"ר ציפי לבני
לא קיבלתי החלטה.
אריה יוסקוביץ
אמרת שתפתחי את הישיבה בעניין הזה.
היו"ר ציפי לבני
לא התקבלה החלטה לגבי העניין הזה.
גלוריה וייסמן
הדיווח לא יכול להגיע לשום מקום אחר, אלא למשטרה, מכיוון שאם אתה חושב על הרשות, לרשות אין כלים חקירתיים. הרשות היא לא גוף חוקר, הרשות היא גוף מודיעין, שיודע מה שיש לו, אבל לא מה שאין לו. לרשות אין שום דבר מכל החומר המודיעיני שיש למשטרה. כך שהרשות לא יכולה לתת שום הוראה לאף אחד, תעשה או אל תעשה, כי היא לא יודעת. היא מקבלת חומר, וזהו. החומר שהיא מקבלת, בחלקו זה דיווחים על פעולות, שהן פעולות לפי תבחינים אובייקטיביים, ואין לה את האפשרות לדעת מי עומד מאחורי הפעולות האלה.

לגבי מה קורה אם המשטרה מתחילה לתת הוראות או הנחיות שהעסקה הזאת או שהאדם שעושה את העסקה איננו יכול לעמוד בהן, אז הוא יכול להימנע מלעשות את הפעולה. אם הוא נמנע מלעשות את הפעולה, הוא לא עבר עבירה, הוא לא עשה שום דבר.
מרים טמיר
רציתי להביא דוגמה שבה אנחנו, כבנק, יכולים להימצא במצב שבו אי-אפשר לא לעשות פעולה.
היו"ר ציפי לבני
את מדברת על כך שסעיף 7 לא חל עלייך? כי יש כאן הבחנה.
מרים טמיר
אני חוששת מלהיכנס לסעיף 4.
היו"ר ציפי לבני
בנק לא יישא באחריות פלילית, לפי סעיף 4, אם חלות עלייך הוראות סעיף 7, ודיווחת. למה את צריכה להתעסק עם סעיף 6(א)?
מרים טמיר
למרות שחשדתי?
היו"ר ציפי לבני
כן.
פרדי וידר
כל מה שחל עלייך זה במסגרת סעיף 7.
גלוריה וייסמן
הדיווחים - או שהם דיווחים על-פי חשד, או שהם דיווחים שקריים או שהם דברים משולבים, עם תבחינים קשיחים בנוסף לאינדיקטורים. זה מה שאת צריכה לעשות.
מרים טמיר
אני אוכל לדווח ומיידית לעשות את הפעולה?
אריה יוסקוביץ
התשובה היא כן. מיקי טמיר לא היתה בישיבה.
אשר ספיר
אפשר לדווח אחרי הפעולה.
גלוריה וייסמן
סעיף 6 הוא בעצם לכולנו, כאשר אנחנו לא פועלים במסגרת של מחויבי דיווח לפי סעיף 7.
היו"ר ציפי לבני
הפסקתי קודם את שלמה שהם. תמשיך, בבקשה.
שלמה שהם
לגבי ההערה הראשונה שהערתי, אני מבין שצריך לתקן את הניסוח. אם מדובר בדיווח אחרי הפעולה, אתם מסכימים שלא יעשו אותו לסוכן משטרתי.
יהודה טברסקי
כאן יש בעיה, משום שיש פעולות ברצף.
גלוריה וייסמן
ההנחיות הן לפני עשיית הפעולה.
יהודה טברסקי
אני מנסה להסביר שייתכן מצב תיאורטי שאדם--
אריה יוסקוביץ
סדרה של פעולות.
יהודה טברסקי
--בא, מדווח על פעולה, וייתכן ויהיו פעולות נוספות. ואנחנו רוצים לבקש ממנו להימנע, לבצע, לבצע בצורה מסוימת וכן הלאה.
היו"ר ציפי לבני
מה נחשב לפעולה? אם הוא היה עושה את הפעולה הראשונה ולא מדווח, הוא היה עובר עבירה. זאת אומרת, אתה רואה גם את הפעולה הראשונה כפעולה. אז למה הוא צריך הוראות משטרה?
יהודה טברסקי
אם האיש בא לאחר ביצוע פעולה ראשונה, אזי, כמובן, המשטרה לא ידעה על ביצוע הפעולה הראשונה.
היו"ר ציפי לבני
המשטרה יכולה מחר בבוקר להוציא הנחיות, אחרי קבלת החוק, בעיתונות היומית, ולהודיע: במקרה וייכנס האיש עם המשקפיים הכהים, שני "בודי-גרד", עם המזוודה של המזומנים, אל תעשה עסקה. אתה בעצם אומר, שיש סיטואציה שאולי האיש ההוא יחזור.
יהודה טברסקי
לא שאולי הוא יחזור, אלא שמתוכננות פעולות ברצף.
אריה יוסקוביץ
סדרה של תשלומים על אותה עסקה. יהודה טברסקי צודק.
היו"ר ציפי לבני
השאלה היא מה ההגדרה של הפעולה, האם היא התשלום או ההעברה. אם הפעולה היא העסקה, אז אחר כך לא כל תשלום הוא פעולה, למיטב הבנתי. אם צפויים עוד תשלומים, זה בגין אותה עסקה, ואתה אומר שהוא בא באמצע.
יהודה טברסקי
לא על זה אני מדבר, אני מדבר על מצב שבו, לדוגמה, אני פועל באמצעות מתווך נדל"ן, ואני מראש אומר שמתוכננת סדרה של עסקאות, כאשר העסקה הראשונה היא כך וכך. בעקבות ביצוע העסקה הראשונה מתקבל דיווח.
היו"ר ציפי לבני
אי-אפשר לעשות הבחנה שהעסקה הראשונה נגמרה, ועל העסקה הבאה הוא דיווח לפני? למה אני צריכה להכין חוק שלם בצורה עקומה בשביל הסיטואציה הזאת? מבחינה הגיונית היתה עסקה אחת, פעולה אחת, שהסתיימה, ובאותה נשימה הוא גם דיווח לפני הפעולה הבאה. כשהוא בא לפני, המשטרה יכולה לתת הנחיות, כשהוא בא אחרי זה "פסה".
אלינוער מזוז
לא דיברנו בינינו על העניין, כי זה עלה עכשיו. אבל כמו שהצענו בהצעת החוק המקורית, ודיברנו על מתן הנחיות ופעולה על-פי הנחיות רק לפני פעולה, זה גם מתיישב עם היגיון הדברים. עם הדוגמה שיהודה טברסקי העלה אני מסכימה לגמרי. זאת אומרת, אם הכול פעולה אחת, הפעולה כבר נעשתה, ואם כל אחד מהדברים הוא פעולה, למשל, עוד נכסים שקונים אצל אותו מתווך, אז מראש, זה לגבי תשע הפעולות הנוספות שנותרו. לכן, אפשר להשאיר את הנוסח שהיה בהצעת החוק.
היו"ר ציפי לבני
אתם מתנגדים להשאיר בנוסח ההוא?
אריה יוסקוביץ
אני לא רוצה שהמשטרה תתערב דווקא בסיטואציה הזאת, כי זה יעמיד אנשים בסכנה. יש פעולות שהן פעולות שנובעות מאותו מקור חוזי, רצף של תשלומים, לא כל אחת מהן פעולה נפרדת. למשל, עסקת תשלומים, כל חודש ספק מסוים צריך להעביר כסף עבור סחורה.
היו"ר ציפי לבני
התשלומים הם עבור משהו שהוא נחזה או נחשד שהוא רכוש בעייתי. העסקה היתה, מה הבעיה עם התשלומים?
אריה יוסקוביץ
העסקה כשרה. חוק המכר, למשל, אומר, שהביצוע של העסקה הוא עם העברת הסחורה.

ניקח, למשל, עסקה, שבה פלוני מזמין מספר משלוחים של סחורה אחת, על-פי אותו הסכם. מדובר בבסיס חוזי אחד, התשלומים הם תשלומים לשיעורין, שהם דבקים או לא דבקים באספקת הסחורה, ואחרי האספקה הראשונה והתשלום הראשון התעורר בו חשד. הוא בא למשטרה, והם אומרים לו: אנחנו רוצים שמרגע זה תתחיל לבצע את העסקה בתנאים מסוימים. הוא אומר להם: אני לא יכול, אני חייב לבצע, או שאני נותן לו הודעה על ביטול ההסכם באופן גלוי, ואז אני מפוצץ את הכול, ואני כבר במצב של הפרת הסכם, שכלפי מי שעושה את הפעולה הוא נסתר, הוא לא יודע למה. יכול להיות גם שחשדת בו לשווא, אתה גם לא יכול לבוא לתחקר אותו.
היו"ר ציפי לבני
לטעמי, אחרי ההתקשרות, זה כבר אחרי הפעולה.
אריה יוסקוביץ
את צריכה להיות ערה לקושי.
היו"ר ציפי לבני
אין קושי, המשטרה אחרי זה לא תוכל לתת לו הוראות.
אריה יוסקוביץ
אז תכתבו: "אחרי תחילת העסקה המשטרה לא יכולה לתת הוראות".
היו"ר ציפי לבני
זה לא אחרי תחילת העסקה.
רחל גוטליב
ברוח הדברים שאמר היועץ המשפטי של הוועדה ואלינוער מזוז, נייחד למתן הנחיות רק לפני השלמה הפעולה.
שלמה שהם
המילה "השלמה" היא בעייתית.
רחל גוטליב
בסדר, "לפני ביצוע הפעולה".
שלמה שהם
"תחילת הפעולה".
אריה יוסקוביץ
הצעת "תחילה" זה הגיוני, למרות שזה קורבן מסוים של המשטרה.
רחל גוטליב
מה זה "תחילה"?
שלמה שהם
יש פה כמה אלמנטים. קודם כול, יש עבירות כמו החזקה ועבירות אחרות שהמעשה הוא מעשה נמשך.
רחל גוטליב
לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על עשיית פעולה ברכוש.
שלמה שהם
תקראי מה זה פעולה ברכוש. החזקה היא עשיית פעולה ברכוש.
אלינוער מזוז
אם אנחנו אומרים שניתן את ההנחיות רק אם הוא דיווח לפני, אם ההנחיות יגיעו יותר מאוחר, אמרנו שתהיה הגנה על התוצאות העסקיות של הדבר.
שלמה שהם
לא זה העניין. איפה החשש שלי? הלכנו כבר מהלך מחשבתי, זאת אומרת, כבר ברור לנו שאנחנו לוקחים את האדם, אנחנו כבר משתמשים בו כסוכן משטרתי כזה או אחר. השאלה שאני צריך לשאול את עצמי היא, אם אני רוצה שאותו אדם, מעבר לזה שהוא הודיע למשטרה, שזה החלק הכבד ביותר שאני מטיל עליו, משום שהוא אדם תמים שנכנס לעסקה מסוימת שהוא לא רצה בה, והיה אזרח ישר והודיע למשטרה, אני בטוח שבחדר הזה אף אחד לא היה רוצה שיוטלו עליו, כתוצאה מהעניין הזה, מדבר שנפל עליו באקראי, פתאום, חובות נוספות, שהמשטרה אולי יכולה לעשות אותן בדרכים אחרות. אני חושב שעל זה אין ויכוח.
היו"ר ציפי לבני
המועד הקובע הוא ההתקשרות.
שלמה שהם
אנחנו צריכים לומר "תחילת העסקה".
היו"ר ציפי לבני
לא תחילה, אלא ההתקשרות. יש הגדרות משפטיות מתי נכרת חוזה - יום כריתת החוזה.
רחל גוטליב
אנחנו הגבלנו באופן מיוחד את סוג ההנחיות רק לגבי אותה פעולה או פעולות הקשורות בה, שום דבר אחר. זה לא סוכן משטרתי. בקשר לפעולה, אותה פעולה של החזקת רכוש וכן הלאה - כן תחזיק לא תחזיק. זה הכול. היא לא יכולה להגיד לאדם: תתחיל עכשיו לתחמן, או דברים אחרים.
היו"ר ציפי לבני
אני מבינה את החשש. כתוב בחוק: "פעל לפי הנחיותיה".
רחל גוטליב
תיקנו - "לגבי אותה פעולה".
היו"ר ציפי לבני
תתארי לי, אם כבר נעשתה הפעולה, מה המשטרה יכולה להגיד?
רחל גוטליב
אין הנחיות. לאחר שבוצעה הפעולה, מקובל עלינו שאין יותר הנחיות, רק דיווח. קבענו את האיסור בסעיף 4 על מנת למנוע פעילות כלכלית ברכוש שמקורו בעבירה. זו המטרה.
היו"ר ציפי לבני
אבל ירדנו מזה.
רחל גוטליב
זה מה שכתוב: "העושה פעולה ברכוש שמקורו בעבירה...".
היו"ר ציפי לבני
בסעיף 6 החלטנו לנגוס מהרציו הזה של סעיף 4. כשהחוק הונח כאן, הרעיון היה שהעדיפות היא שלא תתבצע הפעולה.
רחל גוטליב
מקובל עלי. אבל אני אומרת, כדי להשיג אותה תכלית בעקיפין - - -
היו"ר ציפי לבני
אני לא רוצה להשיג את אותה תכלית, התכלית הזאת כרגע משנית לגמרי. אם כתוצאה מהתכלית הזאת אני אגיע למצב שבו יתחילו להגיד לאדם "תעשה כך, תעשה אחרת", זו סיטואציה בעייתית.
שלמה שהם
לא רק זה, אתם גם תעודדו אותו לדווח תמיד אחרי הפעולה, משום שהוא יגיד: למה לי לדווח לפני כן ולהסתבך, ותגידו לי כך ואחרת? אני לא אכנס לזה.

"פעל לפי הנחיותיה" - כל המילים האלה הייתי מוריד, ואני אסביר. יש, למשל, פרק שלם של עבירות שאנחנו קוראים להן "עבירות נגזרות" או "עבירות בלתי-מושלמות", של שידול, של ניסיון, של הכנה בתנאים מסוימים - כל הדבר הזה הוא בעייתי לא פחות. אני אקרא לכם את ההגדרה "אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד, העבירה לא הושלמה". זאת אומרת, גם אם הוא עוד לא עושה פעולה, הוא עבר עבירה של ניסיון, ובעצם הוא מקבל את אותו עונש.
אריה יוסקוביץ
שלמה שהם, בישיבה הקודמת הובהר שעבירות של ניסיון הן מחוץ לתמונה.
רחל גוטליב
לא, לא יישא באחריות.
שלמה שהם
איפה הדבר הזה עולה? למשל, בדוגמה שהבאת לגבי כריתת הסכם. למה דיברתי על תחילת הפעולה? יכולות להיות סיטואציות שבהן אדם התחיל משא-ומתן, ובהחלט המשא-ומתן הגיע לנקודה מסוימת שהיא לא הכנה בלבד, ואז יגידו, שהאדם עבר את העבירה, משום שהוא ניסה לעבור. הוא עבר עבירה של ניסיון. במצב הזה, למשל, עוד אין פעולה.
היו"ר ציפי לבני
הוא דיווח?
שלמה שהם
הוא לא דיווח.

השאלה, מה קורה אז?
רחל גוטליב
זה משא-ומתן לקראת חוזה? עד כמה שאני מבינה, זו עדיין לא הקניה של זכות, זו עדיין לא קבלה של בעלות ברכוש.
אדווין פרידמן
אבל זה ניסיון.
היו"ר ציפי לבני
השאלה אם זה ניסיון. פרצה המשטרה לחנות בדיוק בשלב שהוא נתן את הסחורה, הוא עדיין לא קיבל את הכסף, והוא חשב מיד אחרי זה לגשת למשטרה.
מרים טמיר
לפחות זה מה שהוא יגיד.
גלוריה וייסמן
אם הוא רשאי להגיד אחרי עשיית הפעולה, למה הוא לא רשאי להגיד בשלב של משא-ומתן?
היו"ר ציפי לבני
על מה יהיה הדיון?
גלוריה וייסמן
השאלה היא שאלה היפותטית. אם החוק אומר, שלא רק שהוא יכול להגיד לפני, הוא יכול להגיד אחרי, זה כולל גם את שלב האמצע, כשעדיין אין פעולה, יש מה שאתם קוראים לו "שלב של הניסיון".
היו"ר ציפי לבני
נכנסה המשטרה לחנות - - -
שלמה שהם
והוא שכח להגיד שהוא רוצה להודיע, הוא לא מכיר את הסעיף הזה.
היו"ר ציפי לבני
הוא עדיין לא אמר כלום. הסיטואציה היא סיטואציה בעייתית.
רחל גוטליב
הפרשנות הסבירה היא כמו שגלוריה וייסמן אומרת, אם יש לו הגנה על פעולה שהוא יעשה - - -
שלמה שהם
אם ההגנה היא אחר כך, את צודקת, אבל אם הוא לא יודע להגיד את ההגנה הזאת? הוא לא רוצה לשקר, קורה. זאת אומרת, אדם תמים אומר: לא התכוונתי להודיע למשטרה, לא התכוונתי לדווח.
ורדה לוסטהויז
אתה רוצה שניתן לו פרס?
רחל גוטליב
בית-המשפט שבא לדון באשמתו אומר: עדיין הוא לא השלים את אותו ניסיון, הוא לא השלים את העבירה, כי עדיין עמדה לו האפשרות. אפילו אם הוא עוד לא מימש אותה כרגע, אולי הוא יעשה את זה מחר. בינתיים הוא יקבל ייעוץ של עורך-דין, ואז הוא לא עבר עבירה, הוא לא השלים את ההגנה, הוא לא מיצה את אפשרות ההגנה.
אדווין פרידמן
הוא צריך לדווח למשטרה.
רחל גוטליב
הוא צריך לדווח מיד אחרי.
ורדה לוסטהויז
התוצאה של מה שאתה אומר, שלמה שהם, היא הפוכה. בעצם, אתה אומר, אין הרבה היגיון לתת דיווח אחר כך, כי כל אחד ינצל את ההזדמנות להגיד: התכוונתי, כשהמשטרה נכנסת לחנות.
היו"ר ציפי לבני
המשטרה לא נכנסת כל יום לחנות של כל אחד.
שלמה שהם
כתבנו "מיד לאחר המעשה".
ורדה לוסטהויז
לאיזו מסקנה זה יכול להוביל? להגיד שהדיווח אחר כך לא שווה הרבה. אם הוא לא שווה הרבה, מה ההצעה פה?
היו"ר ציפי לבני
לא, השאלה אם יש ניסיון. השאלה אם בסיטואציה כזאת אפשר להאשים על ניסיון.
רדה לוסטהויז
אני רוצה להבין את ההתחלה, לפני הניסיון, שזה נראה לי הרבה יותר מורכב.

אם באותה דקה שהוא עושה את העסקה הוא נתפס, הוא בא אחר כך ואומר: בדיוק התכוונתי להודיע. כאן השאלה ודאי מתעוררת. אני לא יודעת מה התשובה--
שלמה שהם
לפי הסעיף כתוב: "מיד ככל האפשר, בנסיבות העניין".
ורדה לוסטהויז
--אני גם לא מציעה למחוק את זה, הרי צריך את ההגנה.
שלמה שהם
התשובה לעניין הזה היא, שאם המשטרה באה באותו רגע, ומיד ככל האפשר בנסיבות העניין, הוא אומר: עכשיו התכוונתי ללכת למשטרה. אם באמת זה מה שהוא אמר, תהיה לו הגנה. אבל לא זאת השאלה שאני שואל.
ורדה לוסטהויז
אם זה נכון לדבר הזה, למה שזה לא יהיה נכון לכל דבר לפני כן?
שלמה שהם
לטעמי, כל הנושא של עשיית הפעולה לא היה צריך לכלול את העבירה של ניסיון. איפה כאן הבעיה? הבעיה היא בעבירה של ניסיון, כשהעבירה לא הושלמה, ואם העבירה לא הושלמה, ההגנה לא נכנסה לתוקפה, והחובה הזאת שלו להודיע למשטרה לא נכנסת לתוקפה בכלל. אם אני מכניס את החובה הזאת באופן אינהרנטי, ומאפשר לו להודיע אחר כך, אז לא הייתי מכניס את כל העבירה של הניסיון.
ורדה לוסטהויז
אם הוא באמצע, בשלב של הניסיון ולא בעבירה המשולמת, והוא בשלב הזה משתמש בהגנה, זאת אומרת, הוא מודיע. אני לא מבינה את הפרשנות הזאת, היא נראית לי מוזרה.
יהודה טברסקי
למה שנוותר מראש על האפשרות להעמיד לדין את העבריין המרכזי? אני לא מדבר על המדווח.
שלמה שהם
עם העבריין המרכזי אין לי בעיה, אני מדבר על המדווח.
אלינוער מזוז
מעבר לקושי הזה, שקצת קשה לנו שצריך איזו הזדמנות לבצע את הדיווח, לא ברור לי למה קונספטואלית אתה חושב שבתחום הזה לא צריכה להיות עבירה של ניסיון, להבדיל מכל התחומים שבהם יש עבירה של ניסיון? קח את המקרה המובהק, מקרה שאדם עושה פעולה בידיעה, לא היתה לו שום כוונה לדווח. הוא גם עושה את זה בנסיבות שברור - - -
אדווין פרידמן
לא בידיעה, בחשד.
אלינוער מזוז
בידיעה או בעצימת עיניים.

מעבר לזה, החוק דורש ידיעה. נכון שהוא מסתפק בעצימת עיניים שהיא תחליף לידיעה.
אדווין פרידמן
כתוב "חשד".
אלינוער מזוז
בסעיף 4?
אדווין פרידמן
בסעיף 6.
אלינוער מזוז
סעיף 6 לא יוצר עבירה, סעיף 4 יוצר עבירה. סעיף 6 הוא רק סעיף ההגנה. סעיף 6, אפילו שאתה מפר את כולו, אם לא עשית את הרכיבים של סעיף 4, אין לך עבירה.
אדווין פרידמן
אתה חייב לדווח.
אלינוער מזוז
אתה לא חייב לדווח. סעיף 6 זה הגנה. "לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיפים 3 או 4, אם עשה אחת מאלה". אין חובת דיווח.
אדווין פרידמן
אדם כבר חשד.
אלינוער מזוז
לא. יש פה אי-הבנה מוחלטת. יש פה שתי נקודות: נקודה אחת היא הנקודה של הניסיון, שאמרתי: ניקח את הדוגמה המובהקת של אדם שעושה את זה בידיעה, לפי הדרישה של סעיף 4, לא התכוון לדווח. אני לא רואה סיבה למה שהוא לא יהיה אשם בעבירה של ניסיון, שכל עולם העבריינים האחרים אשם בעבירה הזאת? הנקודה השנייה, אני רוצה להדגיש שוב את מה שאמרתי קודם. סעיף 6 הוא לא סעיף שיוצר עבירה, סעיף 6 הוא רק סעיף של הגנה. קודם כול, בשביל להגיש כתב אישום, יצטרכו שיתמלאו סעיף 4 או סעיף 3.

נניח שאנחנו מדברים על סעיף 4, וכל הרכיבים של סעיף 4 יצטרכו להתקיים, כשיש נסיבות של סעיף 6, שאדם חשד, דיווח למשטרה, נתנו לו הנחיות, ולא עשה את ההנחיות של המשטרה, אבל הוא לא עשה את הפעולה של סעיף 4, או שלא היה לו יסוד של ידיעה, על-פי סעיף 4, לרבות עצימת עיניים, אין עבירה לפי סעיף 4. סעיף 6 כשלעצמו לא יוצר עבירה.
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם.
שלמה שהם
לדעתי, המהות לא השתנתה בתיקון הזה. הדבר הזה צריך להיות ברור. למעשה, החובה הבסיסית של אותו אדם, שדיברנו עליו כבר לפני שתי ישיבות ושלוש ישיבות – את החובה להודיע למשטרה, או בדרך אחרת, לא שינינו.
גלוריה וייסמן
אתה טועה.
שלמה שהם
במה זה השתנה?
גלוריה וייסמן
לפי הנוסחים הקודמים, האפשרות של דיווח אחרי עשיית הפעולה היתה מאוד מצומצמת.
שלמה שהם
היה כתוב "מיד" ו"ככל האפשר בנסיבות העניין".
אלינוער מזוז
היה כתוב, רק אם הוא לא יכול להודיע לפני.
גלוריה וייסמן
הוא לא היה יכול קודם, זה השינוי המהותי שהיה, לאחר הדיונים שהתנהלו כאן.
היו"ר ציפי לבני
הסכמנו על זה שהוא יכול ללכת לדווח אחרי, והוא לא צריך להסביר למה הוא לא הלך קודם.
גלוריה וייסמן
לגבי הדיווח אחרי עשיית הפעולה, היה כתוב "מיד". אמרנו "מיד", "בנסיבות העניין", אז זה יכול להיות מיד, זה יכול להיות שעות, זה יכול להיות יום או מספר ימים.
שלמה שהם
אבל יגידו לך כל המשפטנים, שכאשר השארת את המילה "מיד", אפילו שקצת מיתנת את זה, בסופו של דבר אין שינוי גדול.
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם, לפני זה היתה עליו חובה ללכת למשטרה לפני ביצוע העסקה, והוא היה צריך לתת הסברים טובים למה הוא לא עשה את זה קודם. עכשיו מספיק שהוא יבוא למשטרה אחרי ביצוע העסקה. נכון שאחרי זה נאמר "מיד, בנסיבות העניין", אבל זה אחרי. ההבדל הוא בין לפני הפעולה לבין אחריה, בלי להסביר למה לא דיווחת, למה לא באת קודם.
אלינוער מזוז
אמרת "הטלנו חובה", לא הטלנו קודם ואנחנו לא מטילים עכשיו. זו הגנה, זו לא הטלת חובה.
שלמה שהם
החובה הזאת מוטלת על הרבה מאוד אנשים, אותם אנשים תמימים שנופלים בטעות לעסקה. ברגע שאת אומרת שזו הגנה, את נותנת הגנה אולי לציבור רחב, שמלכתחילה אולי לא היה צריך להטיל עליו את החובה, אבל את אומרת: אני מטילה את החובה ונותנת איזו הגנה.
אלינוער מזוז
אני לא מטילה חובה לדווח.
יהודה טברסקי
שלמה שהם, סעיף ההגנה לא רלוונטי למי שלא עומד בתנאים של סעיף 4 מלכתחילה--
שלמה שהם
ודאי, אבל סעיף 4 הוא רחב מאוד. אני לא רוצה לחזור על כל הדיון מהפעם הקודמת.
יהודה טברסקי
על כן אנשים תמימים לא נכנסים לסיפור.
שלמה שהם
הייתי מציע, ואם זה לא עלה בפעם הקודמת אני אומר את זה עכשיו, לא לחייב את האדם, כתנאי לקבלת ההגנה, לפעול על-פי הנחיות המשטרה בסיטואציה הזאת. הודעתי למשטרה, למשטרה יש כלי חקירה מספיק טובים משלה, תיכבד ותעשה זאת. זה דבר מהותי ביותר. הרי יש אפשרויות דיווח אחרות וכן הלאה, הוא כבר הלך למשטרה וכבר הודיע למשטרה, תעשה המשטרה את הדבר הזה.

לעניין הניסיון. אני מקבל את מה שאמרה אלינוער מזוז, ועדיין יש בעיה לא פשוטה, משום שאתה קובע אפשרות הגנה של אחרי הפעולה, דבר שהוא לא כל כך מקובל אצלנו, כי בדרך כלל ההגנות עוסקות תמיד באותו מכשיר תיאורטי שנמצא בראשו של העבריין באותו רגע, ומצב נפשי מסוים כזה או אחר או שכרות או טירוף דעת וכן הלאה. העבריין הגדול תמיד ישתמש בעובדה ויגיד: התכוונתי להודיע אחר כך. דווקא אותם אלה שאנחנו רוצים לתפוס, תמיד ישתמשו בזה. יכול להיות שדווקא בשביל להגן על האנשים התמימים שלא יודעים בדיוק מה לומר, או לא קיבלו ייעוץ משפטי נכון, לטעמי, אם הוא לא ביצע את הפעולה, הייתי נעצר בשלב הזה.

מה שקורה במציאות, שהעבריינים, הם אלה שמכירים את הדברים, הם גם ייקחו את עורך הדין, והם גם יגידו שהם התכוונו אחר כך להודיע למשטרה, והם יצאו מן העניין. מי שייפול בעניין הזה זה יכול להיות אותו אדם תמים שלא כל כך מכיר את הסיטואציה המשפטית. אם אני כבר חורג מהמקובל ונותן אלמנט של הגנה, דבר שבדרך כלל לא קורה, של איזה מעשה שלאחר עשיית הפעולה, וזה נותן לי הגנה רטרואקטיבית, בהחלט אפשר היה להוריד מפה את עניין הניסיון.
היו"ר ציפי לבני
אדווין פרידמן.
אדווין פרידמן
יש בעיה גם במישור העקרוני וגם בניסוח. אני מבין שהכוונה היא להחיל כאן את ההגנה, אבל זה מכיוון שאתם יוצאים מנקודת הנחה שאתה פושע, אלא אם כן אתה מוכיח שאתה חף מפשע. אני לא מסתכל על מי שמוגש נגדו כתב אישום ויש לו הגנה טובה, כי הוא רץ למשטרה. פה מדובר על עסקה, לא העסקה הרגילה שמתבצעת כל יום במדינה הזאת, שאתה לא יודע מה מקור הכסף.
היו"ר ציפי לבני
אתה חושד?
אדווין פרידמן
אתה חושד.

מה זה גורם לי כעורך דין? קודם אני חייב לדווח ללקוח שאני הולך למשטרה. אני לא יכול לספר למשטרה על עסקה פוטנציאלית בלי לדווח ללקוח.
היו"ר ציפי לבני
את כל ענייני עורכי הדין אל תכניס. זה מסבך את הנושא, בגלל חובות שמוטלות עליהם, יש גם שאלת הבנקים עם חובות שמוטלות עליהם, ויחסי בנק-לקוח, ויחסי עורך דין לקוח. לא נדון בזה עכשיו.
אדווין פרידמן
אדם שעושה עסקה הולך לעורך דין. אני חייב, כאיש מקצוע, לדווח ללקוח. לפחות בתום לב, אני לא יכול לעמוד מול לקוח, גם אם אני לא עורך דין.
היו"ר ציפי לבני
תניח בצד מקצועות שיש בהם יחסי אמון.
אדווין פרידמן
גם אם אני מתווך או כל דבר אחר, אני לא יכול לעשות עסקה עם לקוח פוטנציאלי בתום לב מבלי להסביר לו שקודם אני מדווח למשטרה על עסקה.
היו"ר ציפי לבני
אז אל תעשה את העסקה. אני לא חושבת שמתווך צריך לעשות את זה.
אדווין פרידמן
יש חובה היום, על-פי דין, לנהל משא-ומתן בתום לב, זה מחייב כל אחד, לא משנה מה המקצוע שלו. אני לא יכול לנהל משא-ומתן בתום לב בעסקה כלשהי מבלי לדווח לצד השני שאני רץ למשטרה, כי יש לי חשד.
היו"ר ציפי לבני
השאלה, האם הקונספציה הציבורית, המשפטית, אומרת שאתה לא תם לב, אם אתה הולך לדווח למשטרה על כך שמי שמולך הולך לעבור עבירה?
אדווין פרידמן
יש הבדל בין ידיעה שאדם הולך לעשות עבירה לבין חשד.
היו"ר ציפי לבני
אתה חושד בו, אתה לא הולך סתם למשטרה.
אדווין פרידמן
כן, אתה צריך ללכת למשטרה.
יהודה טברסקי
התשובה היא שלילית.
אדווין פרידמן
סעיף 6 לא מתייחס למי שעושה פעולה. סעיף 6 אומר: "חשד אדם כי רכוש הוא רכוש כאמור...". כלומר, יש לי חשד, אפילו אם אני לא מבצע את העסקה.
היו"ר ציפי לבני
"לא יישא באחריות פלילית לפי סעיפים 3 ו-4."
אדווין פרידמן
אם הוא ידווח.
היו"ר ציפי לבני
אבל סעיפים 3 ו-4 מדברים על עשיית פעולה.
אדווין פרידמן
לא כתוב כאן. יש לי חשד שמישהו אחר הולך לעשות עסקה אסורה.
היו"ר ציפי לבני
כן כתוב כאן. תקרא את הסיפא של סעיף 6.
אדווין פרידמן
הוא לא יישא באחריות פלילית, אם הוא ידווח למשטרה.
היו"ר ציפי לבני
סעיפים 3 ו-4 מדברים על פעולה?
אדווין פרידמן
כן. אז אם יש לי חשד - - -
היו"ר ציפי לבני
אם אתה סתם חושד, אין עליך שום חובה.
אדווין פרידמן
אני חייב לדווח למשטרה.
היו"ר ציפי לבני
נניח שלא דיווחת, מוטלת עליך חובה אם לא עשית שום פעולה?
אדווין פרידמן
לא כתוב כאן שאתה עושה את העסקה, כתוב שיש לך חשד.
יהודה לנדא
בזמן שדנו פה עשיתי בדיקה שטחית על כל מקום בספר החוקים הישראלי שכתובה בו המילה חשד. ב-99% מהמקרים מדובר בחשד של רשות כלשהי, זה חשד של ממונה כלשהו, זה חשד של פקיד כלשהו, זה חשד של המשטרה, זה חשד של בית-משפט. המונח "חשד" שמופנה לסתם אדם ולציבור בכללותו, כמעט ולא קיים בספר החוקים.

בסעיף 20 לחוק העונשין, שמגדיר מהי מחשבה פלילית, רואים אדם שחשד בדבר טיב התנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות, כמי שהיה מודע להן, אם נמנע מלבררן. כלומר, המצב שבו אתם מכניסים כל אדם שהחזיק משום מה כסף עבור חברו, ואני לא מדבר על הסיטואציה של עורכי הדין, שהבנתי שהולך להיות לגביה דיון נפרד - - -
היו"ר ציפי לבני
סליחה, אני ביקשתי, והובטח לי, שלא יהיה מצב שבו אנחנו מטילים על הציבור נטל לשאול על כל מיני מקורות כספיים. אתם יכולים לתת לו תשובה?
גלוריה וייסמן
הסעיף בהצעת החוק לא דיבר על חשד. סעיף 6 אמר: "לא יישא אדם באחריות פלילית... אם עשה אחת מאלה...". היו כאן דיונים אין-סוף בנושא הזה. הדיון היה כאן בוועדה, ומי שלא היה, יכול לקרוא את הפרוטוקולים. רצו שבכל זאת נקשור את זה עם החשד. אם הוא יודע שהרכוש אסור, זה ברור שהוא לא צריך לעשות שום דבר.
אדווין פרידמן
שיהיה כתוב "יודע", לא "חושד".
היו"ר ציפי לבני
הוא חשד, הוא לא שאל שום דבר, הוא הלך למשטרה. הוא עשה את העסקה, הרוויח את הכסף, הלך לדווח במשטרה.
אדווין פרידמן
המערכת העסקית במדינה קורסת, המשטרה לא תעמוד בעומס. יהיה שוטר בכל פינה.
היו"ר ציפי לבני
אני מציעה שיהיה ברור בדיון הזה לכל אחד מה האינטרס שהוא מייצג, השאלה אם המשטרה תקרוס או לא, אלה שאלות שהמשטרה צריכה לענות עליהן.
גלוריה וייסמן
קיבלנו את ההערות שנשמעו כאן, ואנחנו בהחלט לא חושבים שאותו אדם שרוצה לעשות עסקה עם מישהו, שיש לו חשד לגביו, שהוא צריך להפוך, לא לשוטר, לא לחוקר, ולא לשום דבר מהסוג הזה. אבל אם הוא חושד, והוא שואל, והוא מקבל תשובות לעניין, הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא צריך להמשיך עם העסקה, זה הכול. אם הוא לא רוצה לשאול, אנחנו אומרים לו: אנחנו נותנים לך הגנה נוספת. אם יש לו חשד מבוסס שזה רכוש אסור, והוא לא רוצה לשאול כדי להיות בטוח, אולי יענו לו: את הרכוש הזה קיבלתי מקרוב משפחה. הוא לא רוצה לשאול, הוא מפחד, וזה יכול לקרות לכל אחד מאתנו – במקרה כזה יש לו הגנה נוספת, ועל כן השתמשנו במילה חשד.
אשר ספיר
יכול להיות שאחרי שהוא שאל יש לו חשד, אחרי שהוא בירר.
גלוריה וייסמן
אחרי שהוא שאל, יכול להיות שיש לו חשד, יכול להיות שהוא ידע שזה רכוש אסור. אין לי בעיה להוריד את המילה "חשד" ולהשאיר את הסעיף כמו שהיה קודם.
היו"ר ציפי לבני
אני ביקשתי את זה בגלל האמורפיות של זה.
יהודה לנדא
גברת וייסמן, הייתי מציע לשקול את האפשרות ללכת עם מה שהיא אמרה בתחילת התשובה שלה לדברייך, ולא להסתפק במילה "חשד בעלמא", אלא להוסיף על החשד. למשל, חשד של ממש, אולי שלמה שהם יעזור לנו עם הניסוח, אבל שלא יהיה מדובר בחשד בעלמא, כיוון שהסיטואציה יכולה לגרום לכך שכל אחד מאזרחי מדינת ישראל יצטרך, על מנת לשמור על גבו, להיות במעמד של מודיע של השלטונות.
היו"ר ציפי לבני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים