ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/12/2002

חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/62003
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
16.12.02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6200
ירושלים, י"ב בטבת, תשס"ג
17 בדצמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 487
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שני, י"א בטבת התשס"ג – 16.12.02, שעה 14:00
סדר היום
חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 – תיקון טעות.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יועצת משפטית
ליאת בלום - מתמחה
קצרנית
חדוה בנקין-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
(תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 – תיקון טעות
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר היום
תיקון טעות בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002. גב' בלום, תסבירי במה מדובר.
ליאת בלום
הטעות היא טעות טכנית. במעבר בין שני מחשבים נפלה פסקה. בהתאם לסעיף 10(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, יושב ראש הכנסת פונה אליך, יושב ראש הוועדה, מביאים את העניין לוועדה, הוועדה מקבלת החלטה, ואז זה עולה לאישור מליאת הכנסת.

אני רק אקרא את הפסקה שהושמטה ושמבקשים להוסיף אותה עכשיו: "(14) נציג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר הפנים בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו גופים אלה; לעניין זה, 'הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה' – הגופים המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002'". זו פסקה המדברת על נציג בוועדות המחוזיות לפי חוק התכנון והבנייה.

מוצע לתקן את הטעות האמורה ולקבוע כי תחילתו של תיקון הטעות יהיה ביום תחילתו של החוק.
היו"ר משה גפני
יש התנגדות לכך?
ליאת בלום
לא. הוועדה צריכה לקבל החלטה, ואנחנו נביא את זה למליאת הכנסת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מאשרים את תיקון הטעות הזאת, כפי שהוא מונח לפנינו.
הוחלט
לאשר את תיקון הטעות שנפלה בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002, כפי שהונח לפני הוועדה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:10)

קוד המקור של הנתונים