ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/11/2002

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 82), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/60233
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10.11.2002פרוטוקולים/ועדת הפנים/6023
ירושלים, ז' בכסלו, תשס"ג
12 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי


פרוטוקול מס' 484
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום ראשון, ה' בכסלו התשס"ג ( 10 בנובמבר 2002), שעה: 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 81) (מילוי תפקידי מזכיר העירייה)
התשס"ג-2002, של חה"כ משה גפני, פ/3331, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
עוזי אבן
מוזמנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

עו"ד מרגלית בוטרמן - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון, משרד הפנים

אריה לוינגר - יו"ר איגוד המזכירים והמנכ"לים
עמוס אהרון - מזכיר מ.א מרחבים
אברהם טננבאום - מזכיר עיריית בני-ברק

עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אושרה עצידה


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 81) (מילוי תפקידי מזכיר העירייה)
התשס"ג-2002, של חה"כ משה גפני, פ/3331, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר משה גפני
שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות(מס' 81), מילוי תפקידי מזכיר העירייה, התשס"ג-2002, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

החוק הזה בעיקרו הוא חוק שבא להסדיר את מעמדם של המזכירים ושל המנכ"לים. אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לקרוא את הצעת החוק.
מירי פרנקל-שור
"הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 81)(מילוי תפקידי מזכיר העירייה), התשס"ג-2002.

1. בפקודת העיריות (להלן-הפקודה), אחרי סעיף 169 יבוא:

169א. (א) מינתה המועצה לפי הוראות סעיף 167(א) מנהל כללי, ימלא הוא את תפקידי המזכיר ויהיו נתונות לו לצורך זה הסמכויות הנתונות למזכיר לפי הוראות פקודה זו; הוראה זו לא תחול מקום שמינה השר מזכיר לפי הוראות סעיף 169.

(ב) לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי הוראות סעיף 167 ולא מונה מזכיר לפי הוראות סעיף 169, תמנה המועצה לתקופה של תעלה על שלושה חודשים אדם ראוי מבין עובדי העירייה שימלא את תפקיד המזכיר; במילוי תפקידיו כמזכיר, יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למזכיר לפי הוראת פקודה זו."
היו"ר משה גפני
הייתה לקונה בחוק בעידן החדש או בשנים האחרונות כאשר העיריות והמועצות המקומיות הכניסו מנכ"לים.
יחזקאל לביא
או הפכו את משרות המזכיר למשרות מנכ"ל.
היו"ר משה גפני
נכון. ואז הסמכויות הקבועות בחוק לא ניתנו לא למנהל הכללי ולא למזכיר שהפך להיות מנכ"ל. החוק בא להסדיר את המצב הזה שבו אכן תהיינה סמכויות. מה קורה במקום של מונה מזכיר או מנהל כללי? תהיה אפשרות להסמיך לפרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים עד שממנים מזכיר או מנכ"ל, אחד מעובד העירייה שהוא ימלא את התפקידים. יכול להיות היום מצב שבו לא יהיה מזכיר ולא יהיה מנכ"ל ולא יהיה מי שיהיה מוסמך למלא את התפקידים האלה.

אביטל, האם יש לממשלה התנגדות?
עו"ד אביטל שטרנברג
לא.
היו"ר משה גפני
האם למרכז השלטון המקומי יש התנגדות?
עו"ד נועה בן אריה
לא.
היו"ר משה גפני
האם לאיגוד המזכירים והמנכ"לים יש התנגדות?
אריה לוינגר
לא. אנחנו מברכים על הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לקריאת סעיף 2.
מירי פרנקל שור
"סעיף 2. בסעיף 170(ב1)(1) לפקודה, אחרי "מהנדס" יבוא "מזכיר"."

"סעיף 3. הוראות סעיף 167 לפקודה, כנוסחן בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 77) התשס"א-2001, הוראות סעיף 169א לפקודה, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על מנהל כללי ועל מזכיר המכהנים בתפקידם באותה העירייה ביום פרסומו של חוק זה".
היו"ר משה גפני
למעשה, זו הוראת מעבר כאשר יש בפועל מנהל כללי או מזכיר כך שהם לא ייפגעו כתוצאה מהחוק הזה, אלא יחולו רק על הבאים אחריהם.
עו"ד נועה בן אריה
האם זה גם במצב שבו שתי הפונקציות נמצאות?
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי. זו הכוונה.

האם יש הערות? מי בעד הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד-2
נגד-אין
הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים