ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 02/07/2002

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 82), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/564415
ועדת פנים ואיכות הסביבה
02.07.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5644
ירושלים, כ"ח באב, תשס"ב
6 באוגוסט, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 439
מוועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ"ב בתמוז התשס"ב (02.07.2002), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון-מזכיר העירייה), התשס"ב2002- -חה"כ משה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
חה"כ יהודית נאות
חה"כ נסים זאב
מוזמנים
עו"ד מרגלית בוטרמן -יועצת משפטית, משרד הפנים.
מיכל קורנבלום -כ"א בשלטון המקוני, משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג -משרד המשפטים
אריה ןוינגר -יו"ר איגוד המזכירים והמנהלים
אמיר דוידוב -יועץ משפטי, איגוד המזכירים והמנהלים
טברהם טננבוים -מזכיר עיריית ב"ב
יעקב אגמון -מרכז השלטון המקומי
יחזקאל לביא -משרד הפנים
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מיטל אמסלם

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון-מזכיר העירייה), התשס"ב2002- -חה"כ משה גפני
היו”ר משה גפני
שלום, אני פותח את הישיבה. אני מבקש להקדים ולומר כי זה מסוג החוקים שאנו חברי הכנסת לא צריכים להגיש באופן פרטי. זה מסוג החוקים שהוועדה צריכה להגיש כוועדה. החוק הזה בא לתקן הליך לא תקין שיצר בעיות שבמהותן הן טכניות. המצב בו יש גם מנכ"ל וגם מזכיר לעירייה, יצר שתי בעיות. הבעיה האחת היא כי העירייה איננה יכולה לבחור גם במזכיר וגם במנכ"ל, ואם כן נבחרים שניהם צריך אחד מהשניים לסיים את כהונתו. אם יש לעירייה רק מנכ"ל, למנכ"ל הזה אין סמכויות כפי שיש למזכיר. אני מצטער כי הממשלה לא הגישה הצעת חוק כזו.

אני ביקשתי מוועדת הכנסת שתהיינה מספר ועדות שתוכלנה להציע חוקים מבלי לעבור את ההליך של הקריאה הטרומית.
יהודית נאות
אני מסכימה איתך כי כאשר חוקקנו וכתבנו מזכיר או מנכ"ל, היינו צריכים ללכת צעד נוסף קדימה ולהבהיר את הסמכויות של המנכ"ל. בחלק גדול מהרשויות המקומיות המזכיר הוא איננו המנכ"ל, ועל כן למנכ"ל צריך להוסיף סמכויות. אני חושבת כי סמכויות המנכ"ל צריכות לכלול את סמכויות המזכיר פלוס סמכויות נוספות. אנו נצטרך לחשוב אילו סמכויות נוספות ניתן להאציל על מנכ"ל העירייה. אני מודה כי כאשר חוקקנו את החוק, לא חשבתי כי יש להעביר את הסמכויות למנכ"ל.
היו”ר משה גפני
מי שהעיר לי על כך, הוא איגוד המזכירים והמנכ"לים.
יהודית נאות
באשר לסוגייה האם צריך גם מזכיר וגם מנכ"ל, אני שוכנעתי על ידי משרד המשפטים כי ישנו כאן כפל תפקידים. אסור לשכוח כי ברשויות גדולות ישנו תפקיד נוסף של מזכיר מועצה, שהוא איננו זהה לתפקיד מזכיר העיר.
היו”ר משה גפני
אני לא מכיר תפקיד כזה.
יהודית נאות
אני תומכת בחלק מהצעת החוק אשר מדבר על העברת סמכויות והגדרת סמכויות המנכ"ל. אני גורסת כי צריך להיות או מזכיר או מנכ"ל.
היו”ר משה גפני
את מעלה כאן דברים שאני לא הייתי מודע להם, אך אם ניתן לתקן זאת והממשלה תסכים לכך, אנו נתקן זאת כבר עכשיו.
יעקב אגמון
אתמול השלמנו עבודה שסוקרת את עבודת המנכ"ל וארגון העירייה. ישנם 50 מנכ"לים בעיקר בעיריות. כעת יש תפקיד חדש שמתהווה, כאשר המנכ"ל הוא האיש שבאמצעותו מנהל ראש הרשות את העירייה.
היו”ר משה גפני
האם המשרה הזו מוגדרת כמשרת אמון?
יעקב אגמון
בחוק זה היא איננה מוגדרת כמשרת אמון, אך זו בעצם משרת אמון. היא משרה שדרושה לעבור מכרז. אני חושב כי יש לשמור על תפקיד המנכ"ל. ליד מזכיר העירייה ישנן פונקציות מנהליות נוספות שונות. אין משרה סטטוטורית המוגדרת כמזכיר המועצה, אך יש תפקידים אחרים כמו עוזר למזכיר, סגן מזכיר וכו'.
יהודית נאות
תפקיד של מנכ"ל כבר קיים הרבה זמן.
יעקב אגמון
בעברי אני הייתי מנכ"ל עירייה, ואני חוויתי על בשרי את הבעיות עם בעלי התפקידים האחרים. הדברים הם בהתהוות, ועל כן ראוי כי אנו נבהיר את הדברים. אנו חושבים כי אין מקום לשני בעלי תפקידים ברשות. אנו בהחלט חושבים כי יש מקום להשאיר רק אחד משני בעלי התפקידים הללו. המנכ"ל יכול בהחלט למלא את תפקידי המזכיר. במקום בו אין מנכ"ל התפקידים שלו יחולקו בין המזכיר, ראש הרשות ואחרים. אנו מוכנים לסייע ככל שאפשר להגדיר במדויק את תפקידיו של המנכ"ל.
היו”ר משה גפני
אני מבקש לקבל את העבודה שהכנתם על תפקידי המנכ"לים. הבעיה של הממשלה בישראל, היא שחברי הכנסת יותר מהירים ממנה. אני חושב כי במקום להביא הצעות חוק הלוקות בחסרים, כמו ההצעה של חה"כ נאות והצעת החוק שלי, הממשלה היתה צריכה להציע הצעה שלמה ומגובשת.
אביטל שטרנברג
כפי שציינת הממשלה הסכימה רק לחלק מהעקרונות שבהצעת החוק. לאפשרות להעביר את הסמכויות הסטטוריות של המזכיר לעובד אחר אין לנו התנגדות. אני מדברת על סעיפים 124א וסעיף 340 לפקודת העיריות. בניגוד למה שנטען בהצעת החוק אנו לא מחויבים לפטר את מי שכרגע נמצאים בכהונה. אם בעירייה מסוימת קיימים מנכ"ל ומזכיר, החוק שיתקבל לא מחייב לפטר אחד מהם, כיוון שמבחינת דיני התחולה הוא חל מכאן ואילך ולא חל רטרואקטיבית על מי שכבר מונה. ברגע שאחד מהם יסיים את הקדנציה שלו, לא יוכלו למנות מישהו אחר במקומו.

מסעיף 2 בהצעת החוק עולה לכאורה, כי מבקשים לפטור את המנכ"ל ממכרז. לעומת זאת מהעולה מסעיף 3 בהצעת החוק, עולה כי לא היתה כוונה כזו. אנו סבורים כי אין מקום לפטור את המנכ"ל מהמכרז. אנו לא מעונינים כי יהיה ניתן לפרש את הסעיף באופן כזה שמנכ"ל יהיה פטור ממכרז. אין לנו התנגדות כי היועץ המשפטי של הממשלה יבדוק גם את העניין של המזכיר. הממשלה מבקשת להדגיש כי לא יווצר מצב של כפל תפקידים, וכספי ציבור יבוזבזו לחינם.
אמיר דוידוב
תיקון 77 לחוק של חה"כ נאות יצר מצב בו החוק הכיר במנכ"ל כתפקיד סטטוטורי. היום לפי התיקון הזה לא ניתן לפטר מנכ"ל, אלא באישורה של המועצה. אני מקבל את ההגנה שהמחוקק נתן למנכ"ל. בהיות התפקיד הזה תפקיד חשוב, טוב שתהיה לו הגנה.
היו”ר משה גפני
אנו נותנים את ההגנה הזו לכמה נושאי תפקידים. עכשיו אנו מדברים גם על הגזבר.
יהודית נאות
אני הנחתי הצעת חוק בעניין הזה.
אמיר דוידוב
אם ניקח את דבר החקיקה מאוגוסט 2001 שהפך את תפקידו של המנכ"ל לתפקיד סטטוטורי, אז נראה כי אין כוונה כי ברשויות מקומיות שבהם יש מזכיר, לא תינתן הגנה למנכ"ל. היום כיוון שבהצעת החוק כתוב "או", ניתן להבין כי ההגנה תינתן רק לאחד מבעלי התפקידים.
יהודית נאות
הכוונה היא שברשות מקומית יהיה או מזכיר או מנכ"ל.
אמיר דוידוב
בסעיף 167א' כתוב מזכיר או מנהל כללי. כך אני מבין כי ההגנה יכולה להיות רק לאחד משני בעלי התפקיד.
יהודית נאות
סעיף זה מדבר על דרכי מינוי של הפקידות הבכירה. מדובר על הפונקציות שהמועצה ממנה.
היו”ר משה גפני
יהודית, אני לא בטוח כי הוא אינו צודק.
יהודית נאות
לא צריך להגן על שניים אם יש רק בעל תפקיד אחד.
מרגלית בוטרמן
הניסוח אינו שולל מינוי של שני בעלי תפקידים.
יהודית נאות
כתוב במפורש כי המועצה תמנה אחד משני בעלי התפקידים.
אמיר דוידוב
אני חושב כי ההגנה היא על פי מהותו של תפקיד. הנוסח הקיים אינו נותן הגנה נאותה לשני נושאי תפקידים הקיימים ברשות. אין חובה למנות שני נושאי תפקידים, אך אם קיימים שני נושאי תפקידים, צריך לתת לשניהם הגנה.
היו”ר משה גפני
האם תפקיד מנכ"ל מבחינתכם הוא תפקיד של משרת אמון?
אריה לוינגר
מבחינתנו כן. ראש העיר רשאי לבחור לו מנכ"ל ללא מכרז.
מרגלית בוטרמן
זה בניגוד גמור לעמדת משרד הפנים.
היו”ר משה גפני
גם כאשר ישנה החלטת ממשלה שהיא אחידה, אני מעוניין לדעת את הויכוחים אשר קדמו לגיבוש ההחלטה. אני מבקש לדעת את עמדתם של איגוד המזכירים והמנכ"לים.
אריה לוינגר
כאשר יהושוע מצא כיהן כיו"ר ועדת הפנים, הגשנו הצעת חוק מנכ"ל מזכיר רשויות המקומיות, שאיננה התקבלה. אנו אומרים כי היום לא ניתן להתעלם מהמציאות הקיימת בשטח. היום בתשע עיריות מתוך 46 עיריות, קיימים גם מנכ"ל וגם מזכיר. בכל העיריות מכהנים 21 מזכירים. אנו מעונינים לתת הגנה גם למזכירים וגם למנכ"לים. לנו אין התנגדות כי תפקיד המנכ"ל יוסדר בחוק ויהיה בעל תפקיד סטטוטורי, ועל כן אנו ביקשנו כי בהצעת התיקון לסעיף 167 יהיה כתוב מזכיר ומנהל כללי, במקום מזכיר או מנהל כללי. ההצעה של חה"כ גפני לתיקון סעיף 1 מקובלת עלינו. גם לתיקון של סעיף 170 שהוא תיקון טכני הבא לכלול את המזכיר בנושא של חוות הדעת של היועץ המשפטי, אנו מסכימים.
יהודית נאות
לא מדובר בתיקון טכני.
היו”ר משה גפני
באופן מעשי מדובר בתיקון טכני שיש לו משמעות רבה מאוד מבחינה מהותית.
יהודית נאות
אני חושבת כי צריך להתחיל את הדיון בשאלה במה יעסוק המזכיר בעירייה שיש בה מנכ"ל.
מרגלית בוטרמן
אנו חושבים כי התיקון כפי שהוא מנוסח היום יגרום לכפל תפקידים. לדעתנו, זה נכון כי ההגנה הסטוטורית של פיטורין מכח החוק לא תחול על המנכ"ל כאשר יש מזכיר. ישנה כאן בעיה, כיוון שהמנכ"ל הוא איש הממונה על ידי ראש המועצה ועל כן היכולת לפטר אותו היא בידי ראש המועצה. לעומתו המזכיר הוא איש שמונה על ידי המועצה ואז כדי לפטרו נדרשת הסכמה של המועצה כולה.
היו”ר משה גפני
אני מעוניין כי תציגי את עמדת משרד הפנים לסעיף 1 בהצעת החוק הקיימת.
מרגלית בוטרמן
הבעיה שלנו עם סעיף 1, היא שאין בידנו כלי לפקח על כך שלא ימונו שני בעלי תפקידים.
אברהם טננבוים
בתשע עיריות יש מזכיר ומנכ"ל, בארבע עשרה עיריות יש מזכיר בלבד, כולל העירייה של יו"ר מרכז השלטון המקומי.
יעקב אגמון
היה מזכיר שעכשיו הוא מנכ"ל.
אברהם טננבוים
אנו ערכנו עכשיו דו"ח מפורט על כלל העיריות.
יעקב אגמון
הדו"ח שלכם אינו מעודכן.
היו”ר משה גפני
אנו לא דנים במצבה של עירייה זו או אחרת. מרגלית, האם אתם בעד סעיף 1?
מרגלית בוטרמן
יש לי בעיה לגבי הסעיף הזה, אך אני עדיין לא הצלחתי להגדיר לעצמי סעיף חלופי. בפקודה מוזכר תפקיד מזכיר שלו יש כמה תפקידים סטטוטורים, ועל כן הוא חשוב.
יהודית נאות
מהם התפקידים הסטטוטורים שלו?
מרגלית בוטרמן
התפקיד שלו הוא לכתוב את הפרוטוקול ולשלוח את הזמנות הישיבה.
היו”ר משה גפני
ההצעה שלי אומרת כי המועצה רשאית למנות מזכיר, אך אם אין מזכיר ויש מנכ"ל או עובד אחר של העירייה, העירייה יכולה להחליט כי הוא ימלא את תפקידי המזכיר לפי הפקודה.
מרגלית בוטרמן
האם המנהל הכללי כפוף להחלטת המועצה?
היו”ר משה גפני
כן. אני הודעתי במליאת הכנסת כי אני אקבל את עמדת הממשלה בנושא הזה. בעיריית עין קמונים אין מזכיר. למזכיר יש סמכויות שונות. הוא שולח את ההזמנות לוועדה וכותב את הפרוטוקולים. באותה עירייה יש מנהל כלל, שנבחר על פי החוק. המועצה מבקשת להעביר את הסמכויות המוקנות בחוק למזכיר, למנהל הכללי. אני יודע כי בעיריית עין קמונים אין גם מנהל כללי לאחרונה. המועצה מחליטה להעביר את הסמכויות שיש למזכיר למנהל מחלקת הרווחה, ואני מבקש בסעיף 1 להצעת החוק שלי לאשר זאת.
מרגלית בוטרמן
בוא נניח כי בעיריית עין כמונים יש מנכ"ל ויש מועצה לאומתית, והמועצה מחליטה כי סמכויות המזכיר יועברו לעובד עירייה אחר.
אביטל שטרנברג
היא איננה יכולה לעשות זאת, כיוון שהסמכויות מוקנות ספציפית למזכיר.
היו”ר משה גפני
אני שוב שואל את נציגת משרד הפנים האם יש למשרד הפנים בעיה עם סעיף 1.
מרגלית בוטרמן
אני שואלת מה יקרה כאשר מועצה לאומתית, מחליטה כי סמכויות המזכיר יועברו לעובד עירייה אחר.
מירי פרנקל-שור
היא איננה יכולה לעשות זאת, כיוון שהסמכויות בפקודת העירייה ניתנות למזכיר.
מרגלית בוטרמן
הניסוח אומר כי באין מזכיר הסמכויות יועברו למנהל הכללי או לעובד אחר.
היו”ר משה גפני
אני מבקש לקרוא מה כתוב בהצעת החוק: "בפקודת העירייה(להלן-הפקודה) בסעיף 1, אחרי ההגדרה מועצה יבוא: "מזכיר"-מי שמונה לכך על ידי המועצה, ובאין מזכיר המנהל הכללי או עובד אחר של העירייה שהמועצה החליטה שימלא את תפקידי המזכיר לפי הפקודה". מרגלית, אני שואלך אותך, מהי ההתלבטות שלך עם הסעיף הזה.
מרגלית בוטרמן
כשאין מזכיר, למועצה יש סמכות להאציל את הסמכויות של המזכיר לעובד מועצה אחר. אם התפיסה היא כי מנכ"ל הוא מינוי שבא והולך עם ראש המועצה, יכול להיות שהמועצה תגיד שהיא בוחרת בבעל תפקיד אחר למלא את התפקידים של המזכיר, ולא במנכ"ל.
אביטל שטרנברג
לי ברור כי צריך שיהיה סעיף כזה. צריך שיהיה מישהו שיוכלו להעביר אליו את הסמכויות הסטטוטוריות של מזכיר המועצה. מבחינתי עדיף היה שהמנכ"ל לא יוזכר כאן, אלא עובד אחר שבחרה המועצה.
היו”ר משה גפני
אם הסעיף ינוסח כשי שאת אומרת, זה עלול לגרום נזק.
אביטל שטרנברג
אם תציעו לי דרך אחרת שבה אני אצליח להבטיח כי לא יהיה מצב בו יהיה כפל תפקידים, אז לא אכפת לי שהניסוח יישאר. במחשבה שנייה אין לי בעיה עם הסעיף כפי שהוא מנוסח.
היו”ר משה גפני
מר טננבאום, האם יש לך הערות לגבי סעיף 1?
אברהם טננבוים
היום בהרבה רשויות ישנם מנכ"לים, אשר חלקם הגדול אלה אנשים אשר עבדו בבחירות עם ראש הרשות והיו ראשי מטה. למרות זאת לא כל מנכ"ל יכול להתמודד עם ראש הראשות שבחר אותו אפילו במכרז. כולם יודעים שניתן להסדיר מכרז בו ייבחר מי שמעוניין בו ראש הרשות. אם אנו רוצים לחזק את מעמדו של השלטון המקומי, אנו צריכים לחזק את מעמדו של המזכיר על ידי סמכויות סטוטוריות. מזכיר לא חותם רק על הזמנה לוועדות, אלא גם על דברים חשובים נוספים כמו הפקעת קרקעות. יש הצעות לסדר היום שחברי מועצה מגישים ואם מזכיר המועצה יגיש אותן בניגוד לדעתו של ראש הרשות, לא תמיד זה יעבור.
נסים זאב
בדרך כלל במועצות חדשות בישובים שמתפתחים יש מזכיר, כאשר במהלך השנים התפקיד מתפתח למנכ"ל. נוצר מצב בו המזכיר פתאום מרגיש שנוטלים את סמכויותיו. לעיתים יש מאבק פנימי בו מעונינים להשאיר את המזכיר ולהעביר את חלק מהסמכויות הסטוטוריות העיקריות למנכ"ל. בשל כך אני לא הייתי מנסח את סעיף 1: "באין מזכיר". אני לא רוצה שיתפרש מהחוק כי לא ניתן שיהיה מצב בו יהיה גם מזכיר וגם מנכ"ל. אני חושב כי ניתן להשאיר את שני התפקידים.
יהודית נאות
עניין הסמכויות שלא הועברו למנכ"ל כאשר אין מזכיר, לא נכנס למסגרת סעיף 1. צריך להתייחס רק לנושא הסמכויות. אני עשיתי צעד ראשון כאשר הכנסתי את המנכ"ל לקודקס. עד היום המנכ"לים כאילו לא היו קיימים. את הצעד השני אתה עושה, אדוני היו"ר, כאשר אתה אומר כי סמכויות המזכיר יועברו למנכ"ל. אני אומרת כי אנו צריכים לשאול את עצמנו מהם סמכויות המנכ"ל, ומהן הסמכויות הנותרות שאינן בידיו של המנכ"ל. אני לא רואה את מנכ"לי העירייה ממלאים את הפונקציה של מזכיר המועצה. אני חושבת כי משרה של מנכ"ל צריכה להיות משרת אמון, ואילו תפקיד של מזכיר צריך להיות מינוי מועצה. אם המועצה ממנה משרה מסוימת, רק בהסכמת שני שליש מתוכה, ניתן אחר כך לפטר את אותו אדם. במשרת האמון מי שממנה הוא גם זה שמפטר.
מירי פרנקל-שור
אני קוראת את סעיף 2: "בפקודה בסעיף 167(א), במקום "מזכיר או מנהל כללי" יבוא "מזכיר". סעיף 167(א) אומר: "מועצה רשאית ולפי דרישת הממונה חייבת למנות לעירייה אנשים הראויים למשרות הנקובות להלן, לכולן או למקצתן והן: מזכיר או מנהל כללי, גזבר…, אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות הנקובות בזה. מינוי נושא משרה כאמור, בסעיף קטן זה, ייעשה בדרך של מכרז פומבי".
אביטל שטרנברג
לכך אנו מתנגדים, כי המשמעות היא של הוצאת המנכ"ל מגדר שאר התפקידים הנבחרים במכרז.
היו”ר משה גפני
הסעיף הזה נמחק, והתיקון של חברת הכנסת נאות נשאר. אני התחייבתי במליאת הכנסת כי אני מקבל את עמדת הממשלה.
מירי פרנקל-שור
סעיף 3: "בפקודה בסעיף 170(ב1)(1) לפקודה, אחרי "מנהל כללי" יבוא "מזכיר". סעיף 170 אומר: "במנהלך מינוי למשרת גזבר, יועץ משפט, מבקר, מהנדס, מנהל כללי, תונח בפני ועדת המכרזים חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה בדבר קיום הרשעה של מועמד בעבירה שבשל אופייה חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד".
יהודית נאות
אני דורשת כי התיקון ינוסח כך: "מנהל כללי או מזכיר". המטרה היתה להחיל עליהם חובה של בדיקה, ועל כן לא יכולה להיות התנגדות לכך שגם המזכיר במקומות בו הוא יהיה קיים, יעבור גם הוא את הבדיקה.
מירי פרנקל-שור
השאלה היא אם הוא יקבל את סמכויות המנכ"ל, כיוון שבהעדרו של מזכיר יהיה מנכ"ל, ובהעדרו של המנכ"ל יהיה מזכיר. מטבע הדברים תהיה דינאמיקה ומזכיר יהפוך לפונקציה של מנכ"ל. הפועל היוצא של זה הוא שמזכיר יהפוך לפונקציה של תפקיד בכיר, ועל כן יש מקום לחשוב שהוא יכנס לרשימה הזו.
היו”ר משה גפני
אביטל, אם אנו מוחקים את סעיף 2, כיצד ייתכן מצב בו שתי הפונקציות הללו יוכלו להתקיים במקום בו כתוב מזכיר או מנכ"ל?
אביטל שטרנברג
השאלה היא שאלה עקרונית, האם אנו מעונינים בשתי הפונקציות.
מירי פרנקל-שור
כפי שאמרה חה"כ נאות, השאלה המהותית היא מה הכיוון הרעיוני שרוצה הוועדה לתת. האם הוועדה רוצה לקבוע כי מהיום יהיה שינוי במחשבה ויש מקום למנות בעירייה גם מזכיר וגם מנכ"ל, או רק מזכיר או רק מנכ"ל? כל התיקונים האלה הם נגזרת של ההחלטה של הוועדה.
אביטל שטרנברג
הממשלה היא נגד כפל תפקידים.
היו”ר משה גפני
האם סעיף 3 מקובל עליכם?
אביטל שטרנברג
כן. מדובר על בדיקתו של היועץ המשפטי.
יהודית נאות
אני חושבת כי צריך להיות כתוב כי הבדיקה תיערך למנכ"ל ובהעדרו למזכיר.
אברהם טננבוים
אני שומע פה כל הזמן את ההגדרה "כפל תפקידים". אני מכיר מקומות בהם יש חמישה סמנכ"לים. האם מישהו בדק מהו תפקידו של סמנכ"ל ברשויות המקומיות?
היו”ר משה גפני
אני נאלץ למחוק את סעיף 2. אנו יכולים לאשר את סעיף 1, סעיף 3 וסעיף 4. לוינגר, האם עליכם זה מקובל?
אריה לוינגר
זה מקובל עלינו בתנאי שלא יפגעו המזכירים המכהנים היום.
יהודית נאות
זה כתוב בחוק שלי.
אריה לוינגר
זה לא כתוב באף מקום. האם לא ניתן להוסיף הוראת שעה כי כל אותם המזכירים המכהנים היום ימשיכו לכהן?
מירי פרנקל-שור
בחוק לתיקון סעיף 77של חה"כ נאות, אנו קבענו כי התחולה תהיה מאוחרת.
אביטל שטרנברג
ממילא התיקון של הצעת החוק היו יחול רק מעכשיו. בכל מקרה ניתן להוסיף סעיף למען הסר ספק.
יהודית נאות
אני חושבת כי הנוסח של סעיף 3 צריך להשתנות ולהיות מנוסח כך: "מנהל כללי ובהיעדרו מזכיר".
היו”ר משה גפני
לוינגר, אני חוזר ושואל האם אתם מקבלים את סעיפים 1,3,4 או שברצונכם להשעות את החוק? אני מבקש לדעת את דעתכם, האם העיקרון הכללי של הסעיפים הללו מקובל עליכם?
אריה לוינגר
כן. יש לנו בקשה להוסיף הוראת שעה בסעיף 1, כי אין באמור בסעיף הזה כדי לפגוע במזכירים המכהנים.
יהודית נאות
אף אחד מן המזכירים פה לא דיבר על כך שצריך להגדיר את הסמכויות של המזכיר.
היו”ר משה גפני
על כך אנו נדון בהמשך.
יהודית נאות
מטרת ההצעה שלך היתה להעביר את הסמכויות למנכ"ל. כעת כאשר הוחלט להעביר את הסמכויות של המזכיר למנכ"ל, מה יעשה המנכ"ל?
היו”ר משה גפני
יעקב, במקום בו יש מזכיר מכהן ומנכ"ל, מבקש איגוד המזכירים להגן על המזכיר הקיים. במקום שאין מזכיר ויש רק מנכ"ל, מהו המצב החוקי הקיים היום?
יהודית נאות
למנכ"ל אין סמכויות מוגדרות.
היו”ר משה גפני
החוק הזה מאפשר להעניק למנכ"ל סמכויות.
יהודית נאות
זה לא נכון. זה יקרה רק אם המועצה תחליט שהמנכ"ל ימלא את תפקיד המזכיר.
מירי פרנקל-שור
אני חוזרת להצעה המקורית שלי. אני חושבת כי אין צורך בהגדרה של מזכיר. אנו נעגן סעיף אומר כי במקום שאין מזכיר, הסמכויות שיש למזכיר, לפי פקודת העיריות, יועברו למנכ"ל. מרגלית, מה היה עד היום כאשר לא היה מזכיר?
מרגלית בוטרמן
היינו מחייבים את המועצה למנות מזכיר. לעיתים הגזבר בתור מינוי היה מזכיר. אדם אחד יכול למלא שני תפקידים.
יחזקאל לביא
אני רוצה לשאול, מה יקרה כאשר ברשויות מקומיות מסוימות יש בעל תפקיד הנקרא "מזכיר המועצה"?
היו”ר משה גפני
אין תפקיד כזה בחוק.
יהודית נאות
זה נכון, אך זה קיים בפועל.
היו”ר משה גפני
אנו מדברים על מזכיר, ובאין מזכיר הסמכויות ניתנות למנהל הכללי, ובאין שניהם לתקופה מוגבלת של חצי שנה, יכולה המועצה למנות עובד אחר שהוסמך לכך. בנוסף לכך תינתן הגנה למזכירים הקיימים.
יעקב אגמון
אני חושב כי התקופה של חצי שנה היא ארוכה. אני חושב כי שלושה חודשים זה מספיק כדי למנות מנכ"ל.
היו”ר משה גפני
בסדר, זה מקובל עלי.
מירי פרנקל-שור
אני חושבת כי ההגנה צריכה גם להינתן למנכ"לים מכהנים.
יהודית נאות
אנו מדברים על הגנה למנכ"לים ולמזכירים שכיהנו בעת כניסת התוקף של סעיף 77 ויכהנו עד למועד הבחירות.
מירי פרנקל-שור
אני מציעה שזה יהיה עד למועד הבחירות הקרובות.
היו”ר משה גפני
לא. אלו אנשים שעברו מכרז.
נסים זאב
לא מקובל עלי הנוסח "באין מזכיר". בדרך כלל בעיריות יש מנכ"לים ולא מזכירים. מבחינה עובדתית יש מזכירים שכיהנו בעבר וגם מנכ"לים שכיהנו בעבר. המזכיר יכול להישאר בלי הסמכויות שהיו לו.
היו”ר משה גפני
בחוק לא כתוב דבר כזה.
נסים זאב
אם הסמכויות בחוק קבועות למזכיר, בואו נשמיט את התואר מנכ"ל.
היו”ר משה גפני
המצב החוקי הקיים היום הוא שהסמכויות הסטטוטוריות בעניין הזה מוקנות למזכיר. אין הגדרה בחוק בכלל למנהל כללי. ההגדרה הראשונה המתייחסת למנהל הכללי הופיעה בחוק של חה"כ יהודית נאות. אנו מקנים למנהל הכללי סמכויות רק באין מזכיר.
יהודית נאות
אתה מאפשר במצב בו יש גם מנכ"ל וגם מזכיר, שכל הסמכויות יישארו בידי המזכיר, ולמנכ"ל אין כלל סמכויות. אתה מכיר בכך שיש מנכ"ל, אך אתה לא מגדיר מהם סמכויותיו.
יעקב אגמון
זו תופעה שתלך ותתמעט, כיוון שהחוק היום לא יאפשר שני בעלי תפקידים מכהנים. באשר לתשעת המזכירים הקיימים, עדיף מצב בו הם יישארו וימלאו את תפקידם, מאשר נרוקן אותם מסמכות. לא כדאי לפגוע כעת בתשעה מזכירים שהם מאוד ותיקים.
יהודית נאות
אני לא התכוונתי לפגוע בהם.
היו”ר משה גפני
אנו מתקדמים צעד נוסף מהחוק שלך. במקום שאין מזכיר, אנו מקנים בחוק לראשונה סמכויות סטטוטוריות למנכ"ל.
יהודית נאות
לדעתי, לא מספיק.
היו”ר משה גפני
אני מסכים לכך, אך אני מוגבל בגלל עמדת הממשלה.
נסים זאב
אם כך, האם לא ניתן למנות מנכ"ל כאשר יש מזכיר?
היו”ר משה גפני
למנות אפשר, אך לא ניתן לתת לו את הסמכויות הסטטוטוריות.
מירי פרנקל-שור
זה לא נכון. בעתיד זה יהיה או מינוי מנכ"ל או מינוי מזכיר.
היו”ר משה גפני
בלי החוק הזה מהו המצב החוקי הקיים היום?
מירי פרנקל-שור
המצב החוקי היום הוא כזה שניתן למנות או מזכיר או מנכ"ל.
היו”ר משה גפני
הצעת החוק לאחר שאנו מוחקים את סעיף 2 אומרת, כי במקום שאין מזכיר הסמכויות הסטטוטוריות שלו יועברו למנכ"ל באופו אוטומטי. במקום שאין מזכיר ואין מנכ"ל, לפרק זמן של שלושה חודשים המועצה תעביר את הסמכויות הללו לעובד אחר שהיא תמנה אותו לתקופה של שלושה חודשים. אנו מוסיפים סעיף נוסף שיתן הגנה לאותם המזכירים והמנכ"לים הקיימים שהתמנו לפני כניסת החוק הזה לתוקף. אני מעוניין שנצביע על החוק.

ה צ ב ע ה
בעד: 3
נגד: 0
נמנעים
אין.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים