ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 21/04/2002

הצעת חוק רשות שירותי הדת היהודיים,התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/494349
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
21.4.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4943
ירושלים, כ' באייר, תשס"ב
2 במאי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 397
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום ראשון, ט' באייר התשס"ב (21 באפריל 2002), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק רשות שירותי הדת היהודיים, התשס"ב-2002.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר
יגאל ביבי
נסים זאב
עופר חוגי
מוסי רז
מוזמנים
אליהו ליפשיץ,עו"ד יועץ משפטי, משרד הדתות
יגאל גידרון אגף תקציבים, משרד האוצר
אמנון דה-הרטוך,עו"ד משרד המשפטים
ישראל שפיצר מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות
נועה וגנר,עו"ד לשכה משפטית, משרד העבודה והרווחה
שלום בן אבי הסתדרות הפקידים
נועה בן-אריה,עו"ד מרכז השלטון המקומי
נתן נתנזון חבר המועצות הדתיות
עודד וינר מנכ"ל הרבנות הראשית
שמעון אולמן,עו"ד יועץ משפטי, הרבנות הראשית
יורם עבודי אגף תכנון ופיתוח, מינהל מקרקעי ישראל
ישראל נדיבי סמנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
זאב פרידמן, עו"ד המועצה הישראלית לצרכנות
משה שיפמן
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

הצעת חוק רשות שירותי הדת היהודיים, התשס"ב-2002.
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: המשך הדיון בהצעת חוק רשות שירותי הדת היהודיים, התשס"ב-2002, של חבר הכנסת משה גפני. אני מבין שאנחנו נמצאים בסעיף 27.
מירי פרנקל-שור
תפקידי המנהל 27(א) "המנהל ינהל את הרשות בהתאם לתפקידיה ולקווי הפעולה והנחיות המועצה, יהיה אחראי לביצוע החלטות המועצה וימלא כל תפקיד אחר שהמועצה תטיל עליו. (ב) בכפוף להוראות חוק זה והחלטות המועצה, יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות לניהול הרשות ובכלל זה הסמכות לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום על הסכם או מסמך בשמה. (ג) המנהל יהיה אחראי לקידום ויישום פעולות חסכון והתייעלות שתקבע המועצה."
נתן נתנזון
בסעיף 27(ב) כתוב "ולחתום על הסכם או מסמך בשמה." האם הוא חותם יחידי?
היו"ר משה גפני
אני חושב שלא.
נתן נתנזון
צריך שיהיה ברור שהוא לא חותם יחידי.
מירי פרנקל-שור
אצילת סמכויות 28. "המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לעובד מעובדי הרשות וליפות את כוחו לחתום על כל הסכם או מסמך בשם הרשות, ובלבד שאצילת סמכות לייצג את הרשות בעסקאות ולחתום בשמה על מסמכים הנוגעים בהן טעונה אישור המועצה."
היו"ר משה גפני
גם כאן הוא לא חותם יחיד.
מירי פרנקל-שור
אגפים 29(א) "המנהל רשאי, באישור המועצה, להקים אגף שבראשו יעמוד עובד הרשות, ולאצול לו מסמכויותיו. (ב) המועצה לא תאשר למנהל להקים יותר מארבעה אגפים."
אליהו ליפשיץ
צריך לציין באיזה אגפים מדובר, למה ארבעה אגפים ולא שניים, חמש וכו'.
היו"ר משה גפני
אפשר להוריד את זה מהחקיקה הראשית. אנחנו מורידים את זה.
שלום בן-אבי
ברשויות מקומיות קיימות סמכויות מיוחדות לגבי חתימה של גזברים על מסמכים. אם אתה נותן למינהלת את הסמכות הזאת, אתה מרוקן מתוכן את הסמכות של הגזבר.
נתן נתנזון
בהמשך יש חותם נוסף.
מירי פרנקל-שור
פרק ו': מינהלות. 20(א) "המועצה תקים ברשויות המקומיות מינהלות עירוניות או אזוריות למתן שירותי דת יהודיים, לפי שיקול דעתה ובהתחשב במספר התושבים היהודיים ברשות המקומית. (ב) המועצה תגדיר את אזור פעילותן של המינהלות."
נתן נתנזון
ב30(א) אני מציע לקחת בחשבון לא רק את מספר התושבים היהודיים אלא גם את שטח השיפוט שלהם. באזוריות יש לך לפעמים פחות תושבים אבל שטח שיפוט גדול.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ישראל נדיבי
כשאתה אומר שיהיו מינהלות עירוניות או אזוריות, אתה מתכוון שיהיו מינהלות שיהיו בהן מועצות אזוריות כפי שרשויות מקומיות רגילות?
היו"ר משה גפני
שיקול דעתה של מועצת הרשות.
ישראל נדיבי
היא תוכל להכריח מועצה אזורית להיות כפופה לאישור עירונית?
היו"ר משה גפני
אין כפיפות לשילטון המקומי. החוק הזה לא מכפיף את שירותי הדת למועצות המקומיות או האזוריות. השילטון המקומי הוא חלק ממועצת הרשות. הרציונאל שעומד מאחורי העניין הזה זה לא להכפיף את זה, אלא שזה יהיה רשות על פי חוק כמו רשות העתיקות, כמו רשות הספורט.
אליהו ליפשיץ
ההגדרה של מינהלת עירונית או אזורית היא קצת בעייתית, כי השאלה היא אם זה מקביל לרשות מקומית או למועצה אזורית.
היו"ר משה גפני
לא מקביל לשום דבר.
אליהו ליפשיץ
אם לא, אז צריך להתייחס לסעיף 57(4) שמדבר על כך שהתקציב לא יפחת מסך 2% מתקציב הרשות המקומית. אם אין הקבלה, אז על איזו הקבלה מדובר בסעיף 57?
היו"ר משה גפני
מדובר על אם במרחבים ובאופקים מחליטים לעשות מינהלת אחת שאז תקציבה לא יפחת מהרשויות המקומיות שנמצאות בתחומה.
מוסי רז
האם יתכן שתהיה מינהלת נפרדת לדרום ירושלים ומינהלת נפרדת לצפון ירושלים?
היו"ר משה גפני
לפי הצעת החוק הזאת לא.
אליהו ליפשיץ
אם אין הקבלה איך אנחנו מתרגמים את זה לתקציב?
ישראל נדיבי
רשות מקומית לא תתפצל. את זה צריך לכתוב.
שמעון אולמן
צריך להוסיף את המילים "הכל לפי העניין".
היו"ר משה גפני
ברגע שכתוב "המועצה תקים ברשויות המקומיות מינהלות עירוניות או אזוריות", יכולות להיות בעיר אחת שתי מינהלות?
מוסי רז
לפי הניסוח כן.
היו"ר משה גפני
טוב, נמצא את הניסוח.
שמעון אולמן
אני מציע לכתוב "מינהלות עירוניות או אזוריות, הכל לפי העניין."
היו"ר משה גפני
אני לא מציע שנכנס לזה. יש מקומות שבהם אין הצדקה להקים מינהלת. ראוי לעשות מינהלת אחת לכמה רשויות קטנות או למועצה אזוריות ומועצה מקומית שנמצאות אחת ליד השנייה. אני רוצה שיהיה ברור שרשות מקומית או מועצה אזורית לא מחלקים.
נתן נתנזון
אני מציע את הנוסח הבא: "ובלבד שלא תפוצל רשות מקומית... בהתחשב במספר התושבים היהודיים ברשות המקומית ושטח השיפוט".
אליהו ליפשיץ
לא מובן מהסעיף שניתן להקים מינהלת לכמה רשויות מקומיות, או לחילופין למקומית ולאזורית.
היו"ר משה גפני
זה כתוב.
אליהו ליפשיץ
חסרות המילים "מרחבית או מחוזית". בנוסף לכך, כאשר מדובר על 57(4) הרשויות המקומיות יתחילו לריב ביניהן על האחוז. יש רשויות אזוריות או מקומיות שיש בהן תושבים לא יהודים. אפשר לקחת לדוגמה את עכו או את מעלות תרשיחא.
היו"ר משה גפני
נגיע לסעיף 57. התקציב איננו נושא של הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות יפסיקו לקבל את התקציב שהן מקבלות היום ממשרד הפנים וממשרד הדתות. את החישוב נעשה בסעיף 57.
יגאל גידרון
אין הקבלה בין 2% למה שהם מקבלים בשירותי דת.
היו"ר משה גפני
זה רלוונטי בסעיף 57. צריך שיהיה ברור שלא מפצלים מינהלת. מה שכן יכולים לעשות זה לעשות מינהלת מרחבית.
אליהו ליפשיץ
מה הסיבה שעושים זיקה בין הרשויות המקומיות לאותן מינהלות? התקציב הרי ממילא מגיע מהממשלה.
היו"ר משה גפני
מכיוון שהתושבים הם תושבי אותה רשות.
אליהו ליפשיץ
התושבים הם תושבי מדינת ישראל. אם מדברים בשם השוויון, יכול להיות שהיה עדיף לא לעשות שום זיקה בין הרשויות המקומיות לאותן מינהלות, ואז תחלק את כל הארץ לפי אזורים, לפי הסבירות ולפי אמות המידה שתחליט אותה מועצה.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. זה בעצם מה שאנחנו עושים, למעט העניין הזה שלא מפצלים רשות מקומיות לשתיים. הזיקה קיימת.
עודד וינר
מצד אחד לא רוצים ליצור מצב שבתחום סמכות אחת תפוצל המינהלת לשתי מינהלות, אבל מצד שני האם יש גבולות לגודל. מישהו יכול להחליט שכל אזור הדרום הוא מינהלת אחת.
היו"ר משה גפני
זה תפקידה של המועצה.
עודד וינר
זאת אומרת שאין מנגנון שאומר שבמינימום תושבים ובמינימום שטח חייב שתהיה מינהלת מקומית.
היו"ר משה גפני
שיקול הדעת של מועצת הרשות. כמובן שהיא עומדת לביקורת ממשית. זה מנגנון שונה לחלוטין ממה שקיים היום. היום על כל ישוב קטן אתה מנהל דין ודברים בבתי משפט.
שלום בן-אבי
השאלה היא אם יש במדינת ישראל שטח שלא מכוסה על ידי מינהלת. צריך לדאוג לכך שכל המדינה תהיה מכוסה, לא משנה מה הגודל.
נועה בן-אריה
יש שטחים שאין חובה שיהיה כיסוי. יש שטחים שכדאי שלא יהיה בהם כיסוי.
שמעון אולמן
יש למה שאתה אומר משמעות למקומות שאין בהם אוכלוסייה יהודית אבל יש בהם מפעלים שדורשים שירותים.
נועה בן-אריה
במקומות שאין יהודים אין צורך שתהיה מינהלת.
אליהו ליפשיץ
רבני עיר מוגדרים "רבנים ראשיים מקומיים שנבחרו לכהן ברשות מקומית באזור פעילותה של מינהלת, מכוח חוק שירותי הדת." יכול להווצר מצב שלא תוקם מינהלת ועדיין יצטרכו שירותי רב.
מוסי רז
אבל איך יתכן שלא תוקם מינהלת?
אליהו ליפשיץ
נניח שלא תוקם כי יחליטו שמינהלת לא צריך אבל שירותי רב כן צריך.
מוסי רז
איך יכול להיווצר מצב כזה?
עודד וינר
מה יהיה אם מחליטים לאחד במינהלת את שוהם ואת מודיעין? איזה רב עירייה קובע לצורך העניין? זאת השאלה היותר בעייתית.
אמנון דה-הרטוך
בסעיף 30(א) כתוב "בהתחשב במספר התושבים היהודיים ברשות המקומית". על פני הדברים ההתחייבות צריכה להיות על פי חלקם היחסי של התושבים היהודיים. ישוב שיש בו 400 תושבים יהודיים לא יקבל, או שהוא כן יקבל כיוון שרוב התושבים יהודיים?
היו"ר משה גפני
כל הכוונה היא להוציא את המנגנון של מתן שירותי דת משיקולים שלא עומדים לגופו של עניין. אתה מעביר את שיקול הדעת למועצת הרשות. מועצת הרשות מייצגת את כל הגופים שנוגעים בדבר. זאת מועצה שלוקחת בחשבון את השיקול הארצי. המועצה לוקחת בחשבון אם מדובר במספר אבסולוטי או במספר יחסי. המועצה תצטרך לתת הסברים לציבור אם מישהו יעתור נגדה. לזה אנחנו לא נכנסים.
אמנון דה-הרטוך
לכך בדיוק אני חותר. האמירה "בהתחשב במספר התושבים היהודיים ברשות המקומית" כובלת את שיקול דעתה של המועצה. הרשות יכולה להחליט שצריך להקים מינהלת כשיש במקום מסויים 1000 יהודים, ואז אפילו אם 1000 היהודים האלה מהווים חצי אחוז מהתושבים הרשות תצטרך להקים מינהלת.
היו"ר משה גפני
מינהלה זה גוף מקצועי. המינהלת צריכה לספק שירותי דת. המועצה כשהיא מחלקת את מפת המדינה וקובעת שבמקום מסויים תהיה מינהלת, לוקחת בחשבון את מספר התושבים היהודיים ואת גודל השטח. למה יהודיים? מכיוון שלמי שאיננו יהודי יש חוק אחר. גם במקרים שמספר התושבים הנזקקים לשירותי הדת היהודיים הוא קטן יותר, צריך שיהיה שיקול של גודל האזור. זה לא דבר שהוא חד-משמעי. המועצה יכולה לקחת בחשבון שיש אנשים ביישוב מסויים שנזקקים יותר לשירותי דת ויש כאלה שנזקקים פחות לשירותי דת. את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. צריך לייעל את המערכת באופן כזה ששיקול הדעת יהיה שיקול דעת מקצועי.
אמנון דה-הרטוך
משמעות המינוח "בהתחשב במספר התושבים היהודיים ברשות מקומית" היא, שאם אותה מועצה תקים ברשות מקומית שיש בה 1000 תושבים מינהלה, מעתה ואילך בכל מקום שיש בו 1000 תושבים תהיה לה בעיה להסביר למה בו אין מינהלה.
היו"ר משה גפני
אם יהיה כתוב "בין היתר" זה בסדר?
אמנון דה-הרטוך
כן.
היו"ר משה גפני
המועצה צריכה לקחת בחשבון את מכלול השיקולים. המועצה צריכה על פי שיקול דעתה ולגופו של עניין לקחת בחשבון שיקולים רבים. בין היתר אנחנו אומרים שהיא תיקח בחשבון שני שיקולים נוספים: מספר התושבים היהודיים באזור ואת גודל האזור.
אליהו ליפשיץ
הצעת החוק מבטלת את חוק שירותי הדת היהודיים מסעיף 1-12. בלי סעיף 1-12 אין שום יכולת לבחור ברב עיר או ברב לרשות מקומית, מכיוון שבחירת רב לרשות מקומית צריכה להיות במציאות של מועצה דתית, דבר שמתבטל על פי הצעת החוק החדשה. זה שלא מבטלים את סעיף 15(2) לא מעלה ולא מוריד. מעבר לכך, יכולים לבוא ולהגיד "טוב, אז נתקין תקנות חדשות בנוגע לבחירת רבנים". זה לא ראוי. לא רק שלא ראוי, גם לא ברור. המרכזיות של שירותי הדת ניתנים דרך החוק החדש, ולכן מן הראוי שייקבעו דברים בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נגיע לסעיף הוראות מעבר. יתכן ונצטרך להוסיף הוראת מעבר.
אליהו ליפשיץ
אבל זאת לא רק הוראת מעבר, זה מהותי לכל הנוגע לבחירת רבנים.
היו"ר משה גפני
למה?
אליהו ליפשיץ
מפני שאני לא מדבר רק על הרבנים הקיימים. זה אמור להיכנס לחוק כחקיקה ראשית ולא כחקיקה אחרת. בחירת רבנים זה דבר חשוב, זה אולי החלק הארי של שירותי הדת שניתנים במדינת ישראל. זה לוקה בחסר בהצעת החוק הזאת.
היו"ר משה גפני
לפי המצב היום רב עיר נבחר על פי החוק?
אליהו ליפשיץ
על פי תקנות בחירות רבני עיר שתוקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים.
היו"ר משה גפני
לפי חוק שירותי הדת הזה מה מפריע לבחירת רבני עיר?
אליהו ליפשיץ
חוק שירותי הדת הזה מבטל את כל הנושא של מועצה דתית. ללא מועצה דתית אי אפשר לבחור רב עיר, כי כל המנגנון של הבחירה תלוי במועצה דתית.
היו"ר משה גפני
מירי, מה את מציעה כדי להתגבר על מה שהוא מעלה?
מירי פרנקל
תן לי לבדוק את הנושא הזה.
אליהו ליפשיץ
מה שצריך לעשות זה להכניס את כל נושא בחירת רבני עיר להצעת החוק החדשה.
היו"ר משה גפני
לפי החוק הקיים היום יש תקנות שעל פיהן נבחרים רבני עיר. על החוק הזה שר הדתות צריך להתקין תקנות. זה בין יתר הדברים.
אליהו ליפשיץ
זה נכון, אבל לא יתכן שנושא כל כך חשוב כמו בחירת רבנים יהיה בדרך של תקנות. זה צריך להיות בחקיקה ראשית.
מירי פרנקל
האם על-מנת לבחור רבני עיר לפי התקנות צריך את המועצה הדתית?
אליהו ליפשיץ
בהחלט.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו מסיימים היום את החוק להכנה לקריאה ראשונה, אז תביאו הצעה לגבי הנושא של רבני עיר לקריאה שנייה ושלישית. אם לא נסיים, אז עד הקריאה הראשונה תביאו הצעה. אני לא רציתי להיכנס לזה.
אליהו ליפשיץ
אני חושב שזה הנושא החשוב ביותר בכל הצעת החוק הזאת.
היו"ר משה גפני
כמציע החוק לא רציתי להיכנס לנושא של בחירת רבני עיר או בחירת רבנים מקומיים. אתה יודע שזה דבר שתלוי בתקנות של שר הדתות. לא רציתי להיכנס במקום שר הדתות. ההערה שהערת היא הערה. אני מבקש מכם לבחון את העניין.
שלום בן-אבי
אני חושב שצריך להוסיף ב30(א) את המילים "לצורכי השירותים הנדרשים". יש מקומות שבהם לא צריך שתהיה מינהלת ויש שם הרבה שירותים דתיים, כמו למשל המשחתות בכפרים הערביים.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, הערתך נרשמה.
מירי פרנקל-שור
תפקידי המינהלת 31(א) "תפקידי המינהלת לפתח, לנהל, להחזיק ולהפעיל את ענייני הרשות במסגרת המדיניות, התכניות והתקציבים של הרשות ובמסגרת החלטות המועצה, באזור פעילותה של המינהלת. (ב) בנוסף על האמור בסעיף 6(ג) תפעל המינהלת לפי פסיקת רבני העיר בכל עניין שבתחום תפקידיה וסמכויותיה."
אליהו ליפשיץ
המינהלת מוקמת בזיקה לרשות מקומית אחת או בזיקה לכמה רשויות. מה יקרה כאשר ירצו לצרף אליה רשויות מקומיות נוספות, דבר שיכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מן המקרים? אין מנגנון בחוק שמסביר איך עושים את זה. האם זה צריך להיות בהחלטה, או לבוא רק כאשר מחדשים את ההרכב של המינהלות? צריכה להיות פה איזו שהיא הוראה שמסבירה למי המינהלת נותנת שירותים.
היו"ר משה גפני
המינהלת היא לא גוף מחליט, היא גוף מבצע.
נתן נתנזון
ב31(ב) כתוב "לפי פסיקת רבני העיר". במקום זה צריך להיות "רבני הרשויות המקומיות שכלולות במינהלת."
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.
אליהו ליפשיץ
ואז מה יקרה כשאין הסכמה?
נתן נתנזון
הם יחליטו ביניהן. מה קורה כשיש מחלוקת בין הרב האשכנזי לרב הספרדי בעיר?
היו"ר משה גפני
הכוונה לרבני עיר שנמצאים בתחום אזור המינהלת.
מוסי רז
זה ברור, אבל מה קורה כשיש מינהלת משותפת לרמת-גן וגבעתיים והרב של רמת-גן אומר א' והרב של גבעתיים אומר ב'?
אליהו ליפשיץ
עד כמה שלי ידוע זה מנוגד להלכה, כי מרה דאתרא הוא הקובע. הרבנות הראשית איננה סמכות לפסיקה של הרבנות המקומית, כי לפי ההלכה למרה דאתרא יש משמעות הלכתית ולרב הראשי אין משמעות הלכתית. אתה קובע דבר שהוא הפוך ומנוגד להלכה בזה שאתה אומר שרבנים יצטרכו להחליט ביניהם ואם לא אז יהיה גוף מעליהם שיחליט בשבילם. כידוע, לפי ההלכה מרה דאתרא קובע לעירו ואף אחד לא יכול לקבוע לו. יש בעיה אחרת של ספרדים ואשכנזים, שאומרים שהרב הספרדי קובע לעדה הספרדית והרב האשכנזי לעדה האשכנזית. לא יתכן ליצור מנגנון בחוק שמנוגד להלכה, בייחוד כשמדובר בחוק שירותי הדת היהודיים.
מוסי רז
אז פתרת את הבעיה, כי ברמת-גן יחליט הרב של רמת-גן ובגבעתיים יחליט הרב של גבעתיים.
אליהו ליפשיץ
אבל בדברים שנוגעים לשניהם לא פתרתי את הבעיה.
היו"ר משה גפני
אני הבנתי שהבעיה שלך היא מה יהיה אם תהיה מינהלת לרמת-גן וגבעתיים ורבני שני הערים יחלקו ביניהם. אני לא יודע מה זה קשור להלכה. מה קורה היום במועצה הדתית ברמת-גן כאשר שני הרבנים הראשיים חולקים ביניהם? הסיפור של ספרדים ואשכנזים מזמן עבר מהעולם. הנושא של ספרדים ואשכנזים הוא בסך הכל מנהג. יש כאלה שנוהגים על פי מנהגים ספרדיים ויש כאלה שנוהגים על פי המנהגים אשכנזיים. אין לזה שום קשר לרבנות המקומית. אני חושב שזה לא נוגע להלכה. נניח ששני הרבנים חלוקים לגבי השאלה מתי פותחים את המקווה. מה עושים היום?
אליהו ליפשיץ
בעיה גדולה מאוד.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לתקן את הבעיות של כל העולם. אמרתי שבמקום שיחלקו שני רבנים ברמת-גן ובגבעתיים יחלקו 4 רבנים. מה זה קשור להלכה?
אליהו ליפשיץ
כי זה סותר את המושג מרה דאתרא.
היו"ר משה גפני
מי קבע את המרה דאתרא מבחינת רמת-גן?
נתן נתנזון
כבודו רוצה לשאול מי קבע את האתרא לא את המרה דאתרא.
היו"ר משה גפני
מי קבע את המקום? המחוקק. המחוקק קובע עכשיו את האתרא לגבי שירותי הדת. סעיף 32. "המינהלת תפעל בהתאם להוראות המנהל ובפיקוחו."
אמנון דה-הרטוך
מה קורה אם ההוראות של המנהל סותרות את הוראות הרבנות?
היו"ר משה גפני
מה עושים היום?
נתן נתנזון
השאלה היא על מה הויכוח. אם הדיון הוא דיון הלכתי, אז הסמכות העליונה היא של הרבנים.
היו"ר משה גפני
ניקח לדוגמה את השאלה מתי לפתוח את המקווה.
נתן נתנזון
ברגע שהרבנים קובעים שהבעיה היא בעיה הלכתית, ראש מועצה "נורמלי" עושה שלושה צעדים אחורה ונותן לרבנים לפתור את הבעיה. ברגע שהבעיה מנהלתית, רבנים הגיונים עוזבים את העניין ונותנים לראש המועצה הדתית לפתור את הבעיה.
אליהו ליפשיץ
אם יש מחלוקת בין הרבנות המקומית למועצה הדתית יש ועדת בירור עליונה. ועדת בירור עליונה היא זאת שקובעת את סמכויות המועצה ואת סמכויות הרבנים. הוועדה הזאת הוקמה מספר פעמים.
היו"ר משה גפני
זאת התשובה. המנהל כפוף לרבנים הראשיים. אם יש ויכוח אז זה יהיה כפי שנהוג היום. שר הדתות יצטרך להתקין תקנות כך שיהיה מנגנון שיברר את הדבר הזה.
משה שיפמן
זה מופיע בסעיף 6(ג).
אמנון דה-הרטוך
ישנה אפשרות שתהיה מחלוקת בין הרבנים הראשיים לפסיקה המקומית.
היו"ר משה גפני
אבל אז הרבנים הראשיים קובעים.
אמנון דה-הרטוך
איפה זה כתוב בחוק?
היו"ר משה גפני
בסעיף 6(ג).
עודד וינר
הרב גפני, יש הרבה דברים שגם היום לא מכוסים וצריך לתת עליהם תשובה. למי כפופים משגיחי כשרות?
אמנון דה-הרטוך
אולי במקום המילים "בנוסף על האמור" בסעיף 31(ב), נכתוב את המילים "בכפוף לאמור".
היו"ר משה גפני
בסדר.
שלום בן-אבי
אם, למשל, מנהל המינהלת נפגע מהחלטתו של הרב המקומי צריך לאפשר לו לפנות לרבנות הראשית.
היו"ר משה גפני
נדבר על זה בפרק של העובדים.
מירי פרנקל-שור
33(א) "המנהל ימנה מנהל לכל מינהלת, באישור המועצה ולאחר התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באזור פעולתה של המינהלת, ובהסכמת רבני העיר. (ב) הודעה על המינוי תפורסם ברשומות."
אמנון דה-הרטוך
למה צריך את הסכמת רבני העיר?
היו"ר משה גפני
אין ברירה. גם היום אם אין הסכמה של רבני העיר אז הכל תקוע.
ישראל נדיבי
למה לגבי ראשי הרשויות צריך התייעצות?
היו"ר משה גפני
בגלל שלראשי הרשויות יש מנגנון כדי לאשר את הכל.
שלום בן-אבי
אני מציע שהמנהל ימונה ממומלצי הרבנות הראשית.
היו"ר משה גפני
אנחנו נדבר על זה בסעיף 49.
מירי פרנקל-שור
34(א) "המנהל, באישור המועצה, ולאחר התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באזור פעולתה של המינהלת, ובהסכמת רבני העיר, רשאי למנות – (1) סגן מנהל למינהלת –ברשות מקומית שבה יותר מ-125,000 תושבים; (2) שני סגני מנהל למינהלת –ברשות מקומית שבה יותר מ-250,000 תושבים. (ב) הודעה על המינוי תפורסם ברשומות."
מוסי רז
בשביל מה צריך סגן מנהל?
אמנון דה-הרטוך
למה צריך מנגנון כל כך מורכב למינוי סגן מנהל שאמור בסך הכל לשרת את המנהל?
היו"ר משה גפני
לסגן מנהל יש מעמד.
שמעון אולמן
זה לא רק מעמד, זה גם תקציב.
אליהו ליפשיץ
יש גם ראשי אגפים שיכולים למלא את מקום המנהל.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את ההערה. מאוד יכול להיות שזה מיותר. אני מציע לא לדון על זה עכשיו. אנחנו משאירים את זה כמות שהוא. יכול להיות שנוריד את זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
מירי פרנקל-שור
35(א) "מנהל המינהלת וסגנו יחתמו על הצהרת אמונים כנוסחה בתוספת. (ב) כהונתו של מנהל המינהלת או סגנו מותנית בהצהרה כאמור בסעיף זה."
היו"ר משה גפני
לקראת הקריאה השנייה והשלישית נקיים דיון נפרד לגבי הסגן, יכול להיות שנוריד את זה. מכאן ואילך בכל מקום שכתוב סגן לזה הכוונה.
אליהו ליפשיץ
אני חייב לציין שההצהרה היא שונה.
אמנון דה-הרטוך
ההצהרה צריכה להיות שונה, מפני שהנוסח של התוספת מדבר על חבר הרשות וכאן זה לא חבר הרשות אלא מנהל המינהלת.
היו"ר משה גפני
אנחנו נתאים את זה למה שקיים היום. הסעיף הזה הוא סעיף שבא להשאיר את המצב הקיים מבחינת כל הדברים האחרים.
אמנון דה-הרטוך
מה שקיים היום גורר עתירות לבג"ץ.
היו"ר משה גפני
היתה עתירה לבג"ץ בעניין?
אליהו ליפשיץ
היה קדם בג"ץ.
אמנון דה-הרטוך
אני לא בטוח. אני יודע שמשרד הדתות התייעץ איתנו מה לעשות במקרים קונקרטיים בהם התעורר קושי לגבי אנשים שנכנסו לכהונתם ובפועל לא נשבעו.
אליהו ליפשיץ
זה עלה בבג"ץ מסויים כהערת אגב, אבל זה לא בא לידי ביטוי. השאלה היא מתי מתחילים לכהן.
היו"ר משה גפני
כהונתו מותנית בהצהרה.
אליהו ליפשיץ
זה לא כל כך ברור.
היו"ר משה גפני
איך היית מנסח את זה?
אמנון דה-הרטוך
"כהונתו תכנס לתוקף לאחר ההצהרה".
היו"ר משה גפני
בסדר.
אליהו ליפשיץ
השאלה היא מה קורה עד שנבחר. ראובן בן-יעקב נבחר למנהל באיזו שהיא מינהלת. לאחר 5 שנים פג תוקף הכהונה שלו ויש חלל ריק.
היו"ר משה גפני
לא, אין חלל ריק, המועצה יכולה להאריך את התפקיד שלו.
אליהו ליפשיץ
איפה כתוב שהיא יכולה להאריך?
היו"ר משה גפני
ב-36(ב).
מירי פרנקל-שור
מה קורה אם היא לא מאריכה?
היו"ר משה גפני
אז היא שמה מישהו אחר במקומו. בניגוד למה שקיים היום, שהיום ההליך הוא מורכב, מסובך, נמשך על פני שנים, כאן מדובר על מועצת רשות שמורכבת מ-9 חברים. היא יושבת חצי שנה קודם.
אליהו ליפשיץ
והיה ולא?
היו"ר משה גפני
והיה ולא אז יעשו תקנות.
אליהו ליפשיץ
לא, אי אפשר, זה צריך להיות בחקיקה ראשית.
מירי פרנקל-שור
הוא ימשיך לכהן בתפקידו עד שהיא תבחר. אפשר להשתמש לרעה בסמכות הזאת, כיוון שהיא רשאית להאריך לו לתקופת כהונה נוספת.
עודד וינר
תכתבי את מה שכתוב בסעיף 9(א) "תקופת כהונתו של המנהל תהיה 5 שנים; המנהל ימשיך לכהן עד למינויה של המועצה."
היו"ר משה גפני
אומרת מירי שאפשר לנצל את זה לרעה. יכול להיות מצב שלא יבחרו או לא ימנו מישהו..
עודד וינר
אתה טוען שיש מועצה קומפקטית של 9 אנשים שקרוב לוודאי תמנה מהר.
היו"ר משה גפני
אסור להשאיר ואקום.
עודד וינר
המנהל ממשיך לכהן עד המינוי. זה מכסה את הפערים.
היו"ר משה גפני
אבל אז זה יכול להיות גם 20 שנה בלי מינוי.
עודד וינר
אז תגביל את זה בלא יותר מ-6 חודשים מתום כהונתו.
מירי פרנקל-שור
אז שוב נוצר ואקום.
היו"ר משה גפני
נצטרך לכתוב שהמועצה חייבת לקבל החלטה 6 חודשים לפני תום המועד.
אליהו ליפשיץ
ואם היא לא מקבלת?
היו"ר משה גפני
6 חודשים לפני המועד המועצה חייבת להחליט אם היא ממשיכה את כהונתו או לא. במידה ולא, היא חייבת למצוא מינוי חדש. מה קורה ברשות העתיקות או ברשות הספורט כשהמנהל לא קיים?
אמנון דה-הרטוך
ההצהרה מדברת על כך שאותו מנהל מינהלת חייב להישמע להוראות הרבנות הראשית לישראל, כשם שהוא מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. השאלה היא אם הנוסח של ההצהרה הזאת הוא לא מופרז.
היו"ר משה גפני
נדון על זה בתוספת.
אמנון דה-הרטוך
מה קורה אם אותו מנהל מינהלת נבחר או מונה אבל לא מצהיר?
היו"ר משה גפני
יש את מועצת הרשות. חובה עליה למנות מנהל.
מירי פרנקל-שור
37(א) "מנהל המינהלת או סגנו יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה: (1) התפטר בהודעה בכתב שהגיש למנהל; (2) הפר את הצהרתו כאמור בסעיף 35; (3) המועצה החליטה להעבירו מכהונתו, לפי בקשת רבני העיר; (4) המנהל קבע, לאחר התייעלות במועצה כי נבצר ממנהל המינהלת או סגנו דרך קבע למלא תפקידם; (5) על פי קביעת נציב שירות המדינה. (ב) התפטר מנהל המינהלת או סגנו, תפקע כהונתם בתום שלושים ימים מיום הגשת ההתפטרות, זולת אם הסכים המנהל למועד קצר מזה, לפי בקשת המתפטר."
ישראל נדיבי
לפי ההגדרה של רבני העיר מדובר על רבנים ראשיים מקומיים שנבחרו לכהן ברשות מקומית באזור פעילותה של מינהלת. באופן תאורטי יכולים להיות שם 50 רבנים. על הבקשה צריכים להיות חתומים כל 50 הרבנים?
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים שיהיה איזה גוף שידון בבקשה הזאת. המועצה צריכה לדון בזה. השאלה שאתה שואל היא נכונה.
שמעון אולמן
השאלה היא מה משמעות המונח "רבני העיר".
היו"ר משה גפני
יש הגדרה.
שמעון אולמן
רב עיר בחוק אחר זה מי שמונה להיות רב עיר, שזה לא יכול להיות יותר משניים.
היו"ר משה גפני
בחוק הזה יכולים להיות 10.
שמעון אולמן
ניתן להבין מהנוסח שהכוונה היא למי שמונו להיות רבני העיר.
היו"ר משה גפני
אבל העיר הזאת זאת רמת-גן וגבעתיים. רבני העיר שאתה מדבר עליהם זה רק רבני רמת-גן או רק רבני גבעתיים.
נתן נתנזון
הרב גפני, אני מציע לייתר את כל הסייפה של סעיף 3, ואז או שהמועצה החליטה להעבירו מכהונתו, שזה יכול להיות לפי בקשה של רבני העיר, לפי בקשה של ראשי העיר או לפי בקשה של מספר בתי כנסת, או שהמנהל קובע לאחר התייעצות. את למה היא החליטה תשאיר מחוץ לחוק הראשי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מוחקים את הסייפה.
אליהו ליפשיץ
סעיף 37(א)(2) אולי מיותר, כי מי בעצם החליט אם הוא הפר את הצהרתו. צריך איזה שהוא מנגנון. אין ספק שאם הוא מפר את הצהרתו המועצה יכולה להכריע. אם המועצה לא החליטה, מי יחליט שהוא הפר את הצהרתו?
היו"ר משה גפני
אפשר להתלונן נגד המועצה. יש דברים שמגדירים בחקיקה ראשית.
אליהו ליפשיץ
אין פה איזה שהוא מנגנון אוטומטי.
היו"ר משה גפני
בסדר, זה המחוקק קובע.
אליהו ליפשיץ
"שהפר הצהרתו" פירושו של דבר או בית משפט או שהמועצה תדון.
היו"ר משה גפני
כן.
שלום בן-אבי
לפי איזה כללים נציב שירות המדינה מחליט?
היו"ר משה גפני
לפי הכללים של נציבות שירות המדינה. זה גם אחד ההבדלים בין יושב-ראש מועצה דתית למנהל מינהלת. יושב-ראש המועצה הדתית לא כפוף לנציבות שירות המדינה כי הוא נבחר, ואילו מנהל המינהלת כן כפוף לנציבות שירות המדינה בגלל שהוא ממונה.
מוסי רז
לי יש בעיה עם (4). מה זה המנהל קבע לאחר התייעצות במועצה? מה, יתכן מצב שאין רוב במועצה להדחה והמנהל קבע?
היו"ר משה גפני
מדובר על דבר מוגדר.
אמנון דה-הרטוך
השאלה למה צריך התייעצות עם המועצה. מה זה רלוונטי? אם באמת נבצר ממנו דרך קבע, אז לא צריך התייעצות, ואם לא נבצר מה שווה ההתייעצות הזאת? אין לזה שום משמעות.
היו"ר משה גפני
זה מועתק מרשויות אחרות. אני חושב שצריך את המנגנון הזה.
שלום בן-אבי
בכל זאת צריך לכתוב פה שבכל המקרים האלה תינתן זכות למנהל להתגונן.
היו"ר משה גפני
אנחנו נוסיף את השימוע או כאן או בפרק של העובדים.
אמנון דה-הרטוך
מדוע בסעיף 37(3) נדרש רוב של 51% ואילו בסעיף 26(א)(4) נדרש רוב של שני שליש?
היו"ר משה גפני
מה שאין במקומות אחרים זה המינהלות האזוריות. אין דבר מקביל שקיים היום על פי חוק. באופן עקרוני נראה שרוב רגיל מספיק. אנחנו מדברים על אדם בתפקיד שהוא פחות ממנהל הרשות.
אמנון דה-הרטוך
אפשר לטעון שמנהל הרשות הוא אדם שעומד בקשר רצוף עם המועצה, ואילו כאן מדובר בסך הכל באיזה שהוא מנהל מינהלת של איזה שהוא אזור מאוד מאוד רחוק מהמועצה שאז די ברוב פשוט. לכאורה, הריחוק הזה צריך לשמור על השני שליש מהפן השני. כאן מדובר בעובד.
היו"ר משה גפני
למה צריך שני שליש?
נתן נתנזון
כדי לתת לו ביסוס יותר חזק.
היו"ר משה גפני
אנחנו נבדוק מה קורה במקומות אחרים.
מירי פרנקל-שור
38(א) "מנהל מינהלת רשאי, באישור המנהל, להקים מחלקות ומחלקות הלכתיות לעניין מסוים שבסמכות המינהלת ולמנות להן ראש מחלקה מבין עובדי הרשות, לרבות רבני שכונות שבאזור פעולתה של המינהלת, בהסכמת רבני העיר. (ב) המנהל לא יאשר למנהל המינהלת להקים יותר מחמש מחלקות."
אליהו ליפשיץ
למה זה צריך להיות בחקיקה ראשית כאשר זה עניין מינהלי פעוט? למה לא יותר מ-5 מחלקות? המחלקות ידועות, אבל יש לפעמים שצריך להקים מחלקות נוספות או לאחד מחלקות.
אמנון דה-הרטוך
מדובר פה בכמה וכמה רבנים מכמה ערים. לא מן הנמנע שיווצרו כאן קואליציות.
שלום בן-אבי
אני חושב שרבני השכונות צריכים להיבחר מתוך רשימת המומלצים.
ישראל נדיבי
אין כל כך הרבה מגבלות לגבי מנהלי אגפים כמו לגבי מנהלי מחלקות. את אותן מגבלות לגבי בחירת מנהלי המחלקות צריך לעשות לגבי מנהלי אגפים, שהם יותר חשובים ממנהלי המחלקות.
היו"ר משה גפני
האגפים זה באישור המועצה. כאן המנהל עצמו עושה את זה.
נתן נתנזון
האגפים הם של הרשות הארצית, לא של המקומית.
היו"ר משה גפני
כאן מדובר על איש אחד שהולך לעשות את זה.
מוסי רז
למה דווקא 5 מחלקות?
אמנון דה-הרטוך
מה עניין רבני העיר למחלקה שאינה הלכתית? איך אפשר להסביר את זה שרב העיר צריך לאשר מחלקה שאינה הלכתית?
עודד וינר
מחלקות הלכתיות זה לא בהסכמה, זה בכפיפות לרבני העיר. פה זה בהסכמת רבני העיר.
היו"ר משה גפני
מי ממנה את מנהלי המחלקות? מנהל המחלקה ממנה, אבל הוא צריך את ההסכמה של רבני העיר. את הדבר הטכני עושה מנהל המחלקה. מה, אתה רוצה לכתוב שרבני העיר ממנים? באופן מעשי מי שמנהל את המינהלת זה מנהל המינהלת. ההגבלה של 5 מחלקות זה פשוט על-מנת להגביל. היה נראה באופן עקרוני ש5 מחלקות מכסות את העניין. אני חושב שזה מספיק.
יגאל ביבי
בפקודת העיריות אין סעיף כזה.
היו"ר משה גפני
אבל ברשות כן.
יגאל ביבי
צריך לקבוע את המינימום שחייבים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על זה שמועצת הרשות מחלקת את הארץ באופן יותר יעיל. זה לא כמו רשות מקומית.
אליהו ליפשיץ
מקום גדול צריך יותר מ5 מחלקות.
נתן נתנזון
הרב גפני, 5 מחלקות לא יספיקו. יש לך מחלקת קבורה, עירובין, כשרות, רישום נישואין, מקוואות, תרבות תורנית, כספים, וזה עוד לא הסוף.
היו"ר משה גפני
לכל אחד צריך מנהל מחלקה? רישום נישואין לא יכול להיות תת מחלקה? למה זה צריך להיות עם עוד מנהל מחלקה?
נועה בן-אריה
צריך להשאיר את זה על מקסימום 5 מחלקות.
נתן נתנזון
כאילו בשילטון המקומי יש עד 5 מחלקות. עכשיו הבעיה היא רק איך מנהלים את המועצות הדתיות בחיסכון?
נועה בן-אריה
אני לתומי חשבתי שיש כאן מגמת התייעלות.
נתן נתנזון
יש גם גבול להתייעלות. אפשר שיהיה אחראי על שירותי הדת במקום ראש רשות ואז את הכל נפתור בהתייעלות.
היו"ר משה גפני
יש כאן ויכוח שמביא אותי להתלבטות. אני מעוניין בהתייעלות המערכת. אני רוצה שנהיה אור לרשויות המקומיות.
נועה בן-אריה
יש לבצע איזו שהיא הבחנה בין רשות מקומית שמופקדת על מתן סל שירותים גדול לשירותי דת לכשעצמם. הגדרה מחלקתית במסגרת פקודת העיריות לא קיימת ולא צריכה להיות. הראייה היא שהיום יש איזו שהיא מגמה של צמצום. אם שירותי הדת יצאו מתוך הרשויות המקומיות, אז לא יהיו יותר מחלקות של שירותי דת ברשויות המקומיות. אם הרווחה תצא מהרשויות המקומיות, אז ילכו ויצטמצמו המחלקות. יש צורך לתחום את מספר המחלקות כיוון שממילא ניתן יהיה ליצור תת מחלקות. המגמה היא התייעלות ולכן צריך להגביל את מספר המחלקות.
ישראל נדיבי
אני מציע שמספר המחלקות ייקבע לפי מספר התושבים. צריכה להיות איזו שהיא פרופורציה בין מספר האנשים למספר המחלקות.
נועה בן-אריה
אין קשר.
שלום בן-אבי
אני חושב שצריכות להיות 4 מחלקות חובה, כאשר את יתר המחלקות תאשר המינהלת הראשית.
היו"ר משה גפני
כשרשות מקומית רוצה לפתוח מחלקת תרבות היא צריכה אישור לזה?
ישראל שפיצר
אנחנו מאשרים את זה היום רק באמצעות התקציב. ראש הרשות כשהוא מציג את התקציב שלו בתחילת שנה חייב להכניס את כל השינויים שהוא מתכוון לעשות.
היו"ר משה גפני
ואתם יכולים להגיד לו..
ישראל שפיצר
אנחנו נבחן לגופו של עניין.
היו"ר משה גפני
ואם הגעתם למסקנה..
ישראל שפיצר
אז אנחנו לא מאשרים את זה.
עודד וינר
אני לא מבין ממתי מקימים מחלקות בחקיקה ראשית.
יגאל ביבי
המועצה צריכה לקבוע.
עודד וינר
המועצה תקצה תקציב בהתאם לגודל.
אמנון דה-הרטוך
בנושא הזה הניסיון מראה שהמינויים במועצות הדתיות לא נבעו מתוך התחשבות בהיקף התקציבי של הפעילות. ישנם מקרים רבים שתקציבה של המועצה הדתית מוקצה רובו ככולו לתשלום משכורות ופנסיה של כל מיני עובדים ומנהלי מחלקות שהצורך שלהם לא ברור. מהבחינה הזאת אני חושב שזה בהחלט לגיטימי שהמחוקק הראשי יאמר שהתקציב שמוקצה לשירותי הדת ינוצל למטרות אמיתיות.
היו"ר משה גפני
לירושלים, למשל, יש צורך אמיתי ביותר מחלקות.
אמנון דה-הרטוך
במדינות כמו הולנד ובלגיה מספר משרדי הממשלה הוא בערך 10, לא 25. אפשר לפתור את הבעיה.
היו"ר משה גפני
אני רק מקווה לשמוע אותך כשיהיה פה דיון בוועדה על צמצום ברשויות המקומיות.
עודד וינר
מה שאומר אמנון זה לא רלוונטי, כי אין הגבלה של מספר העובדים במחלקות. אפשר לנפח כל מחלקה עד בלי די.
היו"ר משה גפני
על כל דבר אפשר להגיד שאפשר לנפח. אנחנו כמחוקקים יכולים לעשות את המקסימום, לא מעבר לזה. אני מציע שאת הסעיף לגבי הגבלת המחלקות נשאיר לקריאה שנייה ושלישית. יכול להיות שנביא את זה לקריאה שנייה ושלישית בשתי גירסאות.
מירי פרנקל-שור
ולקריאה ראשונה?
היו"ר משה גפני
להשאיר ככה.
מירי פרנקל-שור
39(א) "רבני שכונות ימונו על ידי רבני העיר, באישור המועצה."
משה וינר
זה סותר את ההוראות הקיימות היום. משקיף הרבנות הראשית נמצא במינוי רבני שכונות. איפה זה נמצא פה?
היו"ר משה גפני
איך נבחרים היום רבני שכונות?
עודד וינר
על פי מכרז. בוועדה הבוחרת צריך להיות נציג הרבנות הראשית כמשקיף. האם (א) כולל את כל הפרוצדורה של היום?
היו"ר משה גפני
בוודאי. תראה ממה המועצה מורכבת. כל מה שאמרת נמצא, רק יותר יעיל.
שלום בן-אבי
רב שכונה לא נבחר היום לפי מכרז מובן מאליו. כל מועצה דתית עושה מכרז איך שהיא רוצה.
אליהו ליפשיץ
לא נכון.
שלום בן-אבי
יש תקנון שאומר איך בוחרים רב שכונה?
אליהו ליפשיץ
כן.
שלום בן-אבי
בתקנה?
אליהו ליפשיץ
בנהלים.
היו"ר משה גפני
אומר עו"ד ליפשיץ שמייצג את משרד הדתות שיש נהלים ברורים.
שלום בן-אבי
הם לא מתקיימים. אני חושב שרב שכונה צריך להיבחר במכרז מבין המומלצים של הרבנים המקומיים, לא שהרבנים ימנו.
יגאל ביבי
ככה מנסחים סעיף?
אמנון דה-הרטוך
מה גודלה של שכונה? 3 רחובות? מה היא הגדרה של שכונה?
ישראל נדיבי
אין כאן התייחסות לרבנים במועצות האזוריות.
נתן נתנזון
השאלה במה מדובר פה. האם מדובר על רב שכונה שיכול להתמנות כמנהל מחלקה, או מדובר על מינוי של רבני שכונות?
היו"ר משה גפני
זה שרבני שכונות יכולים להיות מנהלי מחלקות כבר כתוב בסעיף קודם. כאן מדובר על מינוי של רבני שכונות. אני סומך על עו"ד ליפשיץ שהכל נעשה על פי נהלים. אני קיבלתי כמה וכמה תלונות לגבי העניין הזה, אבל יכול להיות שהתלונות טופלו והכל בסדר.
נתן נתנזון
או שזאת מדינה אחרת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על אותה מדינה.
אליהו ליפשיץ
יכולים גם לחוקק חוק ולא לקיים אותו.
היו"ר משה גפני
זה ברור. אין חוק לגבי רבני שכונות, אפילו לא תקנות.
אליהו ליפשיץ
יש הסכם קיבוצי.
היו"ר משה גפני
האם באופן תאורטי יכול שר הדתות להפעיל את השפעתו כך שבמקום מסויים לא ייבחר רב שכונה ובמקום אחר כן ייבחר רב שכונה? זה יכול לקרות על פי הנהלים הקיימים?
אליהו ליפשיץ
לא יתכן.
יגאל ביבי
אני מבין את ההרגשה של יושב-ראש הוועדה שצריך לעשות איזה שהיא רפורמה בנושא של שירותי הדת. אין ספק שבכל נושא רבני הערים צריך לעשות רפורמה. היום המועצה הדתית ממנה את רבני השכונה.
היו"ר משה גפני
כשהכנו את החוק הזה הפרק של רבני שכונות לא היה בפנים. ניסיתי להימנע, עד כמה שאפשר, מלעלות על מוקשים, לכן את מינוי רבני הערים לא הכנסתי.
יגאל ביבי
אבל רבני ערים זה הכי חשוב.
היו"ר משה גפני
שיהיה רב עיר אחד, לא אשכנזי וספרדי.
יגאל ביבי
תכתוב.
היו"ר משה גפני
יש הצעת חוק שלי. הגשתי את הצעת החוק בקדנציה הקודמת והיא עברה. אני לא ממשיך אותה עכשיו.
יגאל ביבי
המהות של החוק זה רב עיר.
היו"ר משה גפני
כל עוד שזה המצב החוקי אי אפשר למנות רב שכונה בלי הסכמה של רב עיר.
יגאל ביבי
הסכמה, אבל לא שהוא ימנה.
היו"ר משה גפני
אני מציע שרבני שכונות ימונו על ידי רבני העיר, באישור המועצה.
אליהו ליפשיץ
מי יקבע כמה תקנים יהיו של רבני שכונות?
היו"ר משה גפני
זה ההיקף התקציבי שנדבר עליו בהמשך. אנחנו מדברים עכשיו על איך ממנים את רבני השכונות, איך מונעים מצב שממנים רב שכונה בגלל שמישהו רצה. זה הרציונאל שעומד מאחורי העניין הזה.
יגאל ביבי
אל תכתוב שרבני השכונות ימונו על ידי רבני העיר, אלא השכונה, בתי הכנסת, גבאי בתי הכנסת יגישו את המלצתם לגבי רב מסויים שהם רוצים.
היו"ר משה גפני
אני מציע שרבני שכונות ימונו על ידי רבני עיר, באישור המועצה, על פי תקנות שיקבע השר לענייני דתות.
מירי פרנקל-שור
דרך הבחירה תהיה בתקנות?
היו"ר משה גפני
לא.
אליהו ליפשיץ
תוסיף לרבני השכונות את רבני היישובים.
ישראל נדיבי
ביישובים צריך להשאיר את המצב כמו שהוא היום, כלומר שהיישוב עצמו יקבע.
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו לא נכנסים לזה.
אמנון דה-הרטוך
הרעיון הוא שראש השילטון המקומי, מנכ"ל משרד הדתות, שני ראשי הרשויות המקומיות יצטרכו להידרש לאישור רב שכונה בכל עיר ועיר בישראל.
היו"ר משה גפני
יש לך הצעה טובה יותר?
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שהדברים יכולים לשבש את עבודתם של כמה וכמה בעלי תפקידים במדינה שיידרשו לאשר רב שכונה בכל עיר ועיר.
היו"ר משה גפני
עו"ד ליפשיץ, כמה רבני שכונות מאשרים בשבוע?
אליהו ליפשיץ
תלוי בתקופה.
היו"ר משה גפני
כמה בשנה?
אליהו ליפשיץ
זה עשוי להגיע לעשרות, וזה יכול להיות גם 0.
היו"ר משה גפני
מכיוון שמדובר על כמה עשרות בשנה, אני מציע שפעמיים בשנה הם יתכנסו לשם אישור רבני שכונות.
אמנון דה-הרטוך
לא התייחסתי להליך הפורמאלי של הישיבה, התייחסתי לכמות הטלפונים שאותם אנשים צריכים לקבל.
שמעון אולמן
אני חושב שצריך להכניס את מנכ"ל הרבנות הראשית כגורם מרכזי בתוך הסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
איזה מעמד אתה רוצה לתת לו?
שמעון אולמן
אני חוזר לסעיף 7(א)..
היו"ר משה גפני
אם תשים לב להרכב מועצת הרשות זה פשוט בלתי אפשרי. אם מכניסים את מנכ"ל הרבנות הראשית, יצטרכו להכניס עוד כמה. כשאתה מדבר על מועצת הרבנות הראשית המנכ"ל הוא בוודאי הגורם.
עופר חוגי
יש בעיה בנושא של רבני עיר. רבני עיר לא מעוניינים למנות רבני שכונה. זאת המציאות.
היו"ר משה גפני
אתה בעד זה או נגד זה?
עופר חוגי
אני מדבר איתך על מציאות שבה האזרח סובל.
היו"ר משה גפני
הפתרון מופיע בסעיף 39(ב)(3).
שמעון אולמן
החשיבות של רבני שכונות היא גדולה. אנחנו צריכים את מספר רבני השכונות שיהיו לכל עיר להשאיר לתקנות וגם את בחירתם של רבני השכונות להשאיר לתקנות.
זאב פרידמן
כל השירותים שניתנים הם לצרכנים. קובע גם המחוקק - ואם לא המחוקק אז הרשות -מנגנון כלשהו לבדיקת הלך הרוח של הציבור. הדברים של חבר הכנסת ביבי רק נתנו דוגמה ספציפית איפה צריכים לעגן את השמיעה של הציבור ולהתחיל הליכי מינוי מן הציבור ואילך. הדברים האלה נעשו ברשויות מאוד גדולות, כמו ברשות המים, כמו בחוק משק החשמל. אני לא קובע כרגע באיזו דרך זה צריך להיעשות.
היו"ר משה גפני
סעיף 39(ב)(3) עונה על מה שאתה אומר?
זאב פרידמן
אני מדבר על משהו יותר כללי. יכולה להיות מציאות שציבור שלם יוזם משהו. יכול להיות שהאינטרסים של הציבור בשטח שונים ממקום למקום. לכל אורך החוק צריך למצוא את הכלי איך להביא את דבר הציבור אל המחוקק או אל המחליט.
היו"ר משה גפני
אחרי שהחליטו שבוחרים רב שכונה, למה הצרכן צריך להיות שם?
זאב פרידמן
אפשר למצוא את הדרך בתקנות כך שהציבור יוכל להשפיע על ההחלטה. לפחות צריך לשמוע את הציבור בטרם קובעים את ההחלטה.
היו"ר משה גפני
צריך בתקנות של שר הדתות לכתוב את זה. כשהולכים למנות רב צריך לשמוע נציג של השכונה. אי אפשר בחקיקה הראשית להיכנס לזה.
זאב פרידמן
רוב החוקים החדשים היום כן כוללים איזו שהיא חובת היוועצות, או לפחות מנגנון שבו מחוייבת הרשות להתייחס לאותן פניות של ציבור מאורגן או של אירגון צרכנים.
שלום בן-אבי
בחוק שירותי הדת קיימת חובה על שר הדתות להתקין תקנות. ב-20 השנים האחרונות לא הותקנו תקנות. אני חיברתי את התקנות לפי צו המועצות המקומיות.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
שלום בן-אבי
אני מציע לכתוב "למכרז לתפקיד רבני שכונות יוכלו לגשת רבנים שקיבלו המלצת רבני העיר. ועדת המכרזים תורכב כמתחייב מהוראות התקשי"ר, בהתאמה."
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. אנחנו עוסקים בחוק מאוד רגיש. אני נתון לביקורת ציבורית גדולה מאוד לגבי החוק הזה. אנחנו מדברים על נושאים הלכתיים. נכון שרב שכונה נושא בתפקיד של פקיד, אבל הוא בכל זאת רב שכונה. אנחנו רוצים שהוא יהיה אדם משכמו ומעלה, שיהיה אדם הלכתי. אי אפשר ללכת איתו במנגנון הרגיל. מירי, אני מציע שתהיה איזו שהיא אמירה בחוק שנציג השכונה יהיה שותף בהליך הזה. לא צריך ניסוח משפטי מחייב, אלא ששר הדתות יתחשב.
מירי פרנקל-שור
40(א) "בכל מקום בחוק זה בו נדרשת הסכמת רבני עיר, ולא ניתנה הסכמתם בתוך שבועיים מיום שנדרשה, בשל חילוקי דעות בינם לבין המינהלת, תעבור ההחלטה לדיון במועצת הרשו, והיא רשאית (1) להכריע בשאלה; ההכרעה טעונה הסכמת הרבנים הראשיים; (2) לחזור ולבקש את הסכמת רבני העיר, ואם זו לא ניתנה כעבור שלושה ימים, להכריע כאמור בפסקה (1). (ב) בכל מקום בחוק זה בו נדרשת הסכמת רבני עיר, ולא ניתנה הסכמתם בתוך שבועיים מיום שנדרשה, בשל חילוקי דעות בין רבני העיר, או בשל העדר רבני עיר, תעבור הסמכות לידי מועצת הרבנות הראשית; מועצת הרבנות הראשית תכריע בתוך פרק זמן סביר."
אליהו ליפשיץ
מה זה פרק זמן סביר?
היו"ר משה גפני
אני סומך על מועצת הרבנות הראשית שהיא תעשה את זה בזמן סביר.
אליהו ליפשיץ
אני דווקא לא. פרק זמן סביר זאת אחת הבעיות הגדולות ביותר בחקיקה.
אמנון דה-הרטוך
אני מציע שהפיסקה "בשל חילוקי דעות בין רבני העיר" תמחק.
היו"ר משה גפני
"ולא ניתנה הסכמתם בתוך שבועיים מיום שנדרשה."
אמנון דה-הרטוך
שבועיים נראה לי פרק זמן קצת קצר מידי.
אליהו ליפשיץ
30 יום לזה ו30 יום לזה.
היו"ר משה גפני
במקום שבועיים 21 יום.
אמנון דה-הרטוך
חודש.
היו"ר משה גפני
הכל ייעצר. אנחנו מדברים על מקרים שבהם המערכת עומדת, היא לא פועלת. מדובר על מצב שאין הסכמה בין רבני העיר.
עודד וינר
אתה לפני רגע רצית שרבני שכונות ימונו פעמיים בשנה.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי את זה. אמרתי שאם מנכ"ל הרבנות הראשית הוא אדם יעיל אז הוא ירכז את זה פעמיים בשנה. אתה לא חייב. אתה יכול לזמן אותם פעם ביומיים.
עודד וינר
חברי מועצת הרבנות הראשית שמתכנסים פעם בחודשיים..
היו"ר משה גפני
אחרי החוק הזה הם יתכנסו יותר. מה יקרה?
מירי פרנקל-שור
אז מה מחליטים?
היו"ר משה גפני
21 יום בשני המקרים.
עודד וינר
ב-40(א)(1) אתה דורש את הסכמת הרבנים הראשיים, ואילו ב40(ב) אתה דורש את הסכמת מועצת הרבנות הראשית. או שבשניהם תדרוש את הסכמת הרבנים, או שבשניהם תדרוש את הסכמת המועצה.
היו"ר משה גפני
תלוי במה. יש דברים שמספיק הרבנים הראשיים, ויש דברים שמספיק המועצה.
עודד וינר
צריך לחשוב אם שיקול הדעת שנותן את ההכרעה למועצה לא ראוי שיינתן לשניהם. בשניהם יש חילוקי דעות בין המערכת המקומית למערכת הארצית.
היו"ר משה גפני
סעיף (א) אומר שכשיש חילוקי דעות בין הרבנים למינהלת השאלה עוברת למועצת הרשות. סעיף (ב) אומר שבכל מקום בחוק בו נדרשת הסכמת רבני העיר ולא ניתנה הסכמתם בתוך שבועיים מיום שנדרשה, צריך להעביר את זה לגוף שיחליט במקומם.
שמעון אולמן
מתוך חברי מועצת הרבנות הראשית 4 או 5 הם גם דיינים. תן חודש ימים.
היו"ר משה גפני
לא. דיינים שהולכים לדיינות יקחו בחשבון שהעומס עליהם הופך להיות גדול.
שמעון אולמן
יש להם מספיק תפקידים. הם גם בוועדת ערר, גם בדין משמעתי.
מירי פרנקל-שור
41. "הרשות תגיש לשר, אחת לששה חודשים, דין וחשבון על פעולותיה, וכן חייבת היא למסור, לשר או למי שהוא הסמיך, מידע על פעולותיה, כל אימת שתידרש לעשות כן. 42. הרשות תגיש לרבנים הראשיים, אחת לששה חודשים, דין וחשבון על פעולותיה. 43. הרשות תגיש לוועדה, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיה. 44. המנהל יגיש דין וחשבון למועצה על ביצוע התקציב, על המשאבים ואופן השימוש בהם וסקירה על פעולות הרשות (1) אחת לשלושה חודשים; (2) על פי דרישת המועצה לא יאוחר מ-21 ימים לאחר שנדרש לעשות זאת. 45. המינהלת תגיש למנהל דין וחשבון על פעולותיה אחת לשלושה חודשים. 46. המינהלת תגיש דין וחשבון על פעולותיה לרבני העיר, אחת לשלושה חודשים או כל אימת שתידרש לעשות כן."
עודד וינר
נדמה לי שבכל מקום הגדרנו את זה כמועצה ולא כרשות, אז למה פה זה מוגדר כרשות? בהגדרות לא מופיעה הגדרה של רשות אלא הגדרה של מועצה.
היו"ר משה גפני
זה משהו אחר.
עודד וינר
אני רוצה שהסייפה של סעיף 42 תהיה כמו הסייפה של סעיף 41. לפי דעתי אפשר לחבר את סעיף 41 ואת סעיף 42. זה פותר את העניין.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אליהו ליפשיץ
חוק הביקורת הפנימית מכליל את המועצה הדתית בתוכו. אולי כדאי להוסיף סעיף שמכניס את הרשות הזאת לחוק הביקורת הפנימית.
היו"ר משה גפני
בסדר, נוסיף את זה בסעיף 71.
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שקביעה של 21 יום לדין וחשבון על ביצוע התקציב זה פרק זמן לא סביר. מהקשר שיש לי עם רואי חשבון הם לא יהיו מסוגלים לעמוד במטלה הזאת.
היו"ר משה גפני
כמה אתה מציע? כאן מדובר על מנהל שמוסר דוח למועצה שלו.
אמנון דה-הרטוך
בסדר, אבל בשביל ביצוע התקציב הוא צריך לפנות לרואה חשבון. מדובר על תקציב של עשרות ומאות מיליוני שקלים. לעשות את זה תוך 21 יום זה בלתי אפשרי. כדאי לברר את זה עם לשכת רואי החשבון. זה נראה לי לא סביר.
עודד וינר
אם זה דין וחשבון לא מבוקר אין לך בעיה.
אמנון דה-הרטוך
זה תלוי גם בזמן.
היו"ר משה גפני
בסדר, את סעיף 44(2) אפשר להוריד.
מירי פרנקל-שור
אולי לעניין מסויים כן אפשר לדרוש שזה ייעשה תוך 21 יום.
היו"ר משה גפני
"המועצה יכולה לדרוש ממנו לעניין מסויים דוח תוך 21 יום."
עודד וינר
אם כך אז צריך להוסיף בסעיף 45 לאחר המילים "אחת לשלושה חודשים" את המילים "או כל אימת שתדרש לעניין מסויים".
היו"ר משה גפני
בסדר. בסעיף 45 נכתוב "כל אימת שתידרש לעשות תוך 21 יום על דבר מסויים".
ליאת כהן
47. "עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה לכל דבר ועניין. 48(א) שכרם ותנאי עבודתם ותקניהם של עובדי הרשות לרבות המנהל וסגנו, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה, בהתחשב בתפקידיה המיוחדים של הרשות, בהתייעלותה, ובתיאומים שתקבע המועצה. (ב) כל תנאי העבודה, שינויי התקן, השכר וההטבות אחרות של עובדי הרשות, טעונים אישור השר ושר האוצר."
נועה וגנר
בחוקים אחרים שבהם היו טיעונים לגבי עובדים, הם נעשו בתקנות שקבע השר. כשאנחנו קובעים פה טיעונים שונים, רצוי שזה ייעשה בתקנות ולא בהחלטות פנימיות, במיוחד כשהם עובדי מדינה לכל דבר ועניין.
אליהו ליפשיץ
במקום שתקבע המועצה, שיקבע השר.
שמעון אולמן
אתה יכול לקבוע שאת הטיעונים האלה יעשו שר הדתות ושר העבודה והרווחה.
אמנון דה-הרטוך
איך אפשר להצדיק מצב שבו עובדי מדינה לכל דבר ועניין מקבלים מעמד שונה, תנאי עבודה שונים מכל עובד מדינה אחר? יש כללים של הנציבות שמחייבים את כל משרדי הממשלה, ללא אבחנה. יש מקרה אחד שבחוק השב"כ באו וקבעו שבהתחשב בתנאים המיוחדים של השב"כ, השינויים, אם בכלל, ייעשו בתיאום עם נציב שירות המדינה. כאן נציב שירות המדינה לא מקבל שום מעמד, ועל פני הדברים זה לא סביר.
היו"ר משה גפני
עובדי המוסד לביטוח לאומי הם שונים מעובדי מדינה רגילים?
אמנון דה-הרטוך
אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת.
נועה וגנר
אני לא יודעת אם יש להם הוראות מיוחדות.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון בחוק הזה שהם יהיו במעמד של עובדי מדינה. מדובר פה בעובדים מיוחדים. מדובר על גוף שאיננו גוף ממשלתי לכל דבר ועניין. אני חושב שהמוסד לביטוח לאומי זה גוף שהמדינה מחזיקה אותו אבל העובדים הם עובדים של גוף מאוד מוגדר. זה לא כמו עובד במשרד ממשלתי. אני לא מוצא את ההגדרה המדוייקת לכך.
נועה וגנר
השאלה היא אם זה בקבלת העובדים לעבודה או בתנאי השכר והתנאים, שאז אני לא יודעת אם הם חייבים להיות שונים משל עובדי מדינה אחרים.
היו"ר משה גפני
תנאי העבודה, שינויי התקן וההטבות האחרות של עובדי הרשות טעונים אישור השר ושר האוצר, שזה תקנות.
נועה וגנר
נראה שיש אי התאמה בין סעיף (א) ל(ב).
אמנון דה-הרטוך
אדוני היושב-ראש, הביטוי המיוחד של אותם עובדים יכול להיות מובן בתחום של עובד המחלקה ההלכתית בסעיף 50, אבל פרט לכך אין לזה שום סיבה. לא מספיק שהם מקבלים מעמד של עובדי מדינה לכל דבר ועניין, הם גם צריכים להנות מתוספות או יחס מיוחד?
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר על הטבות מיוחדות, אני מדבר על תנאים מיוחדים.
אמנון דה-הרטוך
איזה תנאים מיוחדים? הם יכולים לעבוד רק 4 ימים בשבוע?
היו"ר משה גפני
לא. זה לא כמו עובד במשרד ממשלתי רגיל. יש כאלה שעובדים בלילות.
נועה בן-אריה
התקשי"ר חל גם על מקרים כאלה.
אליהו ליפשיץ
בלניות ומשגיחי כשרות הם תפקידים חריגים.
נועה בן-אריה
חריגים באיזה מובן?
אמנון דה-הרטוך
בלנית צריכה לנקות את המקווה. היא צריכה גם להשגיח מבחינה הלכתית על כשרות הטבילה של האישה.
היו"ר משה גפני
איזה עבודה במשרד ממשלתי דומה מבחינת זמני העבודה לעבודה של בלנית?
אליהו ליפשיץ
גם מבחינת תנאי העבודה, שעובדים באיזור לח ודביק כל היום.
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שכל עובדי הבריכות עובדים באיזורים לחים. גם המציל עובד באיזור לח מאוד. באיזה מובן זה אחרת?
נועה וגנר
יש כל מיני תוספות מיוחדות שמתייחסות למקרים מיוחדים, כמו עובדי שדה, עובדי לילות.
אמנון דה-הרטוך
אחיות בבתי חולים עובדות באזורים יבשים?
אליהו ליפשיץ
אני לא יודע כמה פעמים היית במקווה.
אמנון דה-הרטוך
גם לא הייתי בתנאים של אחיות שצריכות לרחוץ חולים והן כל הזמן בסביבה של מים.
היו"ר משה גפני
למה שני הסעיפים האלה לא עונים על זה?
אמנון דה-הרטוך
סעיף 47 קובע שעובדי הרשות יהיו עובדי מדינה לכל דבר ועניין. הסעיף הזה הוא סעיף שמעניק להם מעמד טוב. למה מיד אחרי זה, באותה נשימה, סעיף 48 נותן להם מעמד ייחודי? אני יכול להבין את סעיף 50, אבל את סעיפים 48 ו-49 אני לא מבין.
היו"ר משה גפני
ואם נכתוב שעובדי הרשות יהיו עובדי מדינה לכל דבר ועניין, תוך התחשבות בתפקידיה המיוחדים של הרשות.
אמנון דה-הרטוך
השאלה היא מה הם התפקידים המיוחדים.
היו"ר משה גפני
יש הגדרה לא של עובדי מדינה? איך מוגדרים עובדי המוסד לביטוח לאומי? איך מוגדרים עובדי השב"כ?
אמנון דה-הרטוך
ההגדרה של עובדי השב"כ היא של עובדי מדינה. נקבע שכללי התקשי"ר חלים עליהם, אלא אם כן יינתן אישור מיוחד של נציב לשנות את הכללים ביחס אליהם. לנציבות ניתן כאן מעמד.
היו"ר משה גפני
גם לגבי העובדים של המוסד לביטוח לאומי?
אמנון דה-הרטוך
אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. אם לגבי השב"כ ההחלטה היא לא אוטומטית על ידי המחוקק, אז על פני הדברים תמוה שבתחום הרשות הזאת הדברים חורגים בלי שום שיקול דעת. בהחלט יכולה להיווצר הצדקה לאיזו שהיא החרגה, אבל הדבר צריך להיעשות במסגרת הראייה המערכתית הכוללת של הנציבות.
היו"ר משה גפני
נדלג עכשיו על פרק ט'.
ליאת כהן
53. "המועצה, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים ובאישור השר וועדת הכספים של הכנסת, תקבע את התשלומים והאגרות שישולמו עבור השירותים הניתנים על ידי הרשות."
אליהו ליפשיץ
למה צריך את ועדת הכספים של הכנסת?
היו"ר משה גפני
כמו בכל אגרה.
אליהו ליפשיץ
באגרות של המועצות הדתיות אין צורך באישור ועדת הכספים אלא רק באישור שר האוצר.
היו"ר משה גפני
אוקיי, אז באישור השר ושר האוצר.
אליהו ליפשיץ
מספיק באישור השר, לא צריך את שר האוצר.
היו"ר משה גפני
כשאומרים באישור השר מתכוונים לשר הדתות.
אליהו ליפשיץ
לכן אני אומר שלא צריך את שר האוצר כי הוא ממילא קבוע בחוק.
היו"ר משה גפני
צריך לכתוב את זה. זה יהיה באישור השר ושר האוצר.
ליאת כהן
54(א) "המועצה תמנה חשב לרשות. (ב) כל הוצאה כספית או התחייבות להוצאה כספית של הרשות תשא את חתימת החשב."
אליהו ליפשיץ
אולי צריך להוסיף את המילה "בנוסף" כדי שיהיה ברור שצריכים חתימה של שניים.
היו"ר משה גפני
נכתוב "תשא גם את חתימת החשב".
אליהו ליפשיץ
מה קורה אם החשב לא נמצא? השאלה היא אם מפעילים מנגנון אחר.
היו"ר משה גפני
מה עושה רשות מקומית כשהגזבר התפטר?
נועה בן-אריה
אני חושבת שיש הסמכה לראש רשות במקומו.
היו"ר משה גפני
אפשר אולי להוסיף סעיף קטן (ג) "כשהחשב נעדר צריך למנות מישהו במקומו". צריך למצוא את הניסוח המשפטי לזה. צריך לקחת את זה מפקודת העיריות.
ליאת כהן
55(א) "תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב. (ב) הממונה על סעיף תקציב זה, לעניין חוק יסודות התקציב, יהיה יושב ראש המועצה."
אמנון דה-הרטוך
לפי סעיף 3(א) לחוק יסודות התקציב, הממונה על סעיף התקציב ייקבע תבחינים לחלוקת תמיכות, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. מי הממונה פה על סעיף התקציב? האם זה אמור להיות השר או יושב-ראש המועצה? האם יושב-ראש המועצה יכול להחליט על חלוקה של כספים לתמיכות לתרבות התורנית?
היו"ר משה גפני
הכל בהתאם לחוק יסודות התקציב.
ליאת כהן
56. "המנהל יערוך בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, את הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של הרשות לכל שנת כספים, המראה את אומדן הכנסות והוצאות הרשות."
אליהו ליפשיץ
אני חושב שזה צריך להיות לפני כל שנת תקציב כדי שיוכלו להיערך, לאו דווקא במועד שתקבע המועצה.
אמנון דה-הרטוך
זה דבר ראוי.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שאתה מציע למחוק "במועד שתקבע המועצה".
אליהו ליפשיץ
בהחלט.
היו"ר משה גפני
אוקיי, אנחנו נמחק את המילים "במועד שתקבע המועצה".
ליאת כהן
57. "על אף האמור בכל דין – (1) תקציב הרשות טעון אישור המועצה; (2) המועצה תגיש את הצעת התקציב לאישור השר ושר האוצר; (3) תקציב מינהלת טעון אישור רבני העיר; (4) תקציב מינהלת לא יפחת מ-2% מסך תקציב הרשות המקומית, המצויה באזור פעילותה של המינהלת."
נועה בן-אריה
האם התקציב יהיה 2% מכלל התקציבים של כל הרשויות שאנחנו מדברים עליהן?
היו"ר משה גפני
כן.
אמנון דה-הרטוך
צריך לכתוב "מסך תקציבי הרשויות המקומיות המצויות בתחום המינהלת".
נועה בן-אריה
מניין הקביעה של 2%? על סמך מה היא מבוססת?
היו"ר משה גפני
התקציב לשירותי הדת הוא תקציב שלא מכסה את כל הצרכים. בחנו מה היו ההצעות בעבר. בעבר היו הצעות של 4% ,היו הצעות של אחוז וחצי, היו הצעות של 2%. הממוצע כלפי מטה היה 2%. נכון שלא עשיתי בדיקה מדוקדקת, אבל הסך הכל הכללי מנוצל כלפי מטה. מסתבר שמסך כל השירותים הניתנים לתושבי מדינת ישראל, 2% מתקציב הרשות המקומית לשירותי דת זה דבר מינימאלי. אני טועה?
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שזה מייצג במידה רבה את המצב הנוכחי. תקציב הרשויות המקומיות היהודיות הוא בערך 25 מיליארד שקלים. 2% מזה זה 500 מיליון. אם לוקחים את התקציב של המועצות הדתיות ותקציב משרד הדתות, שמהווה לפי החוק נכון להיום 40%, מגיעים לסכום הזה.
נועה בן-אריה
האם אותו תקציב נבחן על פי תקציב רשות מקומית ויצא מקופת האוצר ולא מקופת הרשות המקומית?
היו"ר משה גפני
זה הופך להיות רשות על פי חוק. רשות על פי חוק ממומנת מתקציב המדינה.
נועה בן-אריה
זאת אומרת שהתקציב יועבר ישירות ממשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
נכון. ה-60% לא יועברו לרשויות המקומיות.
אליהו ליפשיץ
על פי משרד האוצר תקציב הרשויות המקומיות הוא 30 מיליארד. על פי נתוני משרד האוצר הבסיס לתקציב של 2002 זה 92 מיליון שקל. אני חושב שמשרד האוצר מצא בסיס נמוך יחסית.
אמנון דה-הרטוך
תקציב משרד הדתות כולל בתוכו מרכיב למועצות הדתיות של 150 מיליון שקל. הסכום הזה מהווה 40% מהתקציב של המועצות הדתיות.
אליהו ליפשיץ
האוצר לא דיבר על 150 אלא על 92 מיליון.
היו"ר משה גפני
זה נתון לא נכון. הלך משרד האוצר באופן שרירותי, תוך פגיעה נוראה בתקציב שירותי הדת שהוא בלאו הכי נמוך, ולקח את הבסיס הנמוך ביותר שהוא החליט עליו. עכשיו הוא בא ואומר שלא נכתוב 2% כיוון שהתקציב נמוך. אני לא מקבל את זה.
אליהו ליפשיץ
האוצר טוען שעל פי ההצעה זה פי 6 וחצי מהמציאות. התקציב כפי שידוע לי הוא 120 מיליון לשנה זו. אם מוסיפים את ה-60% זה מגיע ל-300 מיליון. אם אנחנו מגיעים על פי הצעת החוק המונחת על שולחננו לכ-600 מיליון, אז יוצא כפול או קצת פחות מכפול. אם הצעת החוק הולכת לייעל את המועצות הדתיות, אז יכול להיות שלא צריך כל כך הרבה. אין ספק שאנחנו כמשרד הדתות בעד תוספת לתקציב..
היו"ר משה גפני
האם הסבירות, כפי שאני הצגתי בפני עו"ד בן-אריה, של לא יפחת מ2% משקף את המצב הנוכחי?
אמנון דה-הרטוך
הנתון הכולל של הסכום הוא על פני הדברים מייצג את המציאות. עו"ד ליפשיץ לא כלל בדבריו את הכספים שמשרד הדתות מממן בהם את שירותי הדת במועצות האזוריות. זה צריך להוסיף עוד כמה עשרות מיליוני שקלים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת 2% זה נמוך מידי?
אליהו ליפשיץ
זה לא נכון.
אמנון דה-הרטוך
כשאנחנו מדברים על הסכום הכולל של כל המועצות הדתיות בישראל, אני חושב ש2% מכלל התקציב של הרשויות המקומיות זה סדר גודל שבאופן כללי מתיישב. אם ככה זה בנוי, המשמעות היא יצירת הפליה לטובה או לרעה בכל מיני מקרים. נאמר שיש יישוב מעורב כמו העיר עכו, אז העיר עכו תהיה 2%, אבל מספר התושבים היהודיים שם זה לא כל התושבים של העיר עכו. המשמעות של הדבר היא שהם יופלו לרעה רק כיוון שלידם יש שכנים ערבים.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע? איך פותרים את זה? מה, אתה מציע שגם פה נכנס לפרטים?
אליהו ליפשיץ
אני חושב שצריך, כי ייווצר מצב שערים שיש בהן פחות בתי ספר יקבלו פחות מערים שיש בהן יותר בתי ספר.
היו"ר משה גפני
מה הקריטריון שאתה מציע?
אמנון דה-הרטוך
במסגרת בג"ץ שהגישה מועצה דתית ראשון לציון שר הדתות קבע קריטריון של תמיכה לפי מספר התושבים היהודיים הנזקקים לשירותי הדת היהודית באותו מקום. על ידי המנגנון הזה פותרים את בעיית ההפליה שיכולה להיווצר.
נועה בן-אריה
כן, אבל אז איך אתה עושה את האחוז?
אמנון דה-הרטוך
ייקבע סכום מינימאלי לכל תושב יהודי באותה רשות מקומית.
מוסי רז
אני לא יודע למה חשבת שחשוב לקבוע את תקציב המינהלת כאחוז מסך התקציב של הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
אלא איך?
מוסי רז
תקציב המינהלת צריך להיות תקציב שעונה על הצרכים שלה. העלה דה-הרטוך בצדק את השאלה של מספר התושבים היהודיים בכל רשות, אבל זה לא הקריטריון היחיד. אני לא חושב שהצרכים הדתיים בבני-ברק הם מחצית מהצרכים של שירותי הדת בתל-אביב. הצרכים יותר גדולים בבני-ברק כי יש שם הרבה יותר אנשים שנזקקים לשירותים האלה. יש ערים שמלכתחילה התקציב שלהן הרבה יותר גדול בגלל היותם מרכז, כמו העיר תל-אביב. זה לא הגיוני שבתל-אביב האחוז יהיה אותו אחוז כמו בבני-ברק.
היו"ר משה גפני
לעניין הזה אין פתרון. אם לא נקבע מה התקציב של הרשות יתחיל דיון שיכול להתנהל גם 10 שנים. כל אלה שמערערים על כל החוק הזה יגידו "שמע, אתה ממוטט את שירותי הדת לא בגלל החוק אלא בגלל התקציב". היו הצעות של 4%, של אחוז וחצי. לקחתי את הממוצע כלפי מטה, כאשר הממוצע כלפי מטה הוא 2%. זה נכון שיש עיר ש2% הוא גבוה מידי מכיוון שיש פחות תושבים יהודים שנזקקים לשירותי הדת, אבל יש גם ישובים ש2% הוא אחוז מאוד מאוד נמוך.
מוסי רז
כן, אבל בזה אתה עושה עוול פעמיים. אם תקבע רף של 2%, אז זה יהיה המינימום וגם המקסימום ואז אותה מועצה שהיום אצלה זה 3%,4% תקבל רק 2%.
היו"ר משה גפני
יש מקומות שזה יותר מ3%.
עודד וינר
אם תיקח את כל המועצות המקומיות ותחבר אותן, אתה תקבל את הסכום הגלובאלי שמופיע באוצר לטובת הרשויות המקומיות.
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שהפתרון יכול להיות שקובעים מה גודלו של תקציב הרשות, ואז אפשר לקבוע את התקציב המינימאלי של כל מינהלת. התקציב לא יפחת מאחוז או מאחוז וחצי.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לשים דבר כזה בחקיקה.
אמנון דה-הרטוך
גם בחוק הקולנוע המחוקק קבע מפורשת כמה כסף יוקצה במשרד התרבות. לקולנוע יש תקציב סגור, לא משנה מה קורה במדינה.
נועה בן-עריה
יש בעיה עם התקציב הכולל. באותה בעיה נתקלנו כשנעשה התיקון לפקודת העיריות. קביעת תקציב כולל כאיזה שהוא מדד עשוי להשאיר את המועצה ללא תקציב.
שלום בן-אבי
צריך לקחת בחשבון שהמועצות הדתיות נהנות מכל מיני שירותים שלא באים לידי ביטוי בתקציב. זה לא רק ה60% או 40% שאנחנו קובעים, יש עוד דברים שהמועצה הדתית נהנית מהם. אני חושב שמה שהוצע פה שהתקציב יהיה כולל והכסף יחולק בין כל המינהלות זה רעיון טוב.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לנתק את הרשויות המקומיות מן העניין. הרשות המקומית היא הגוף השלטוני המקומי. יש ראשי רשויות טובים. יש ראשי רשויות שמתקציבם, בלי קשר ל40,60, עוזרים בבניית בתי כנסת, עוזרים בבניית מקוואות. אני אתן לדוגמה את הרצליה. בהרצליה העירייה עזרה לבנות בית כנסת. אני מחפש דרך לא להוציא את הרשות המקומית באופן מוחלט מן העניין.
אמנון דה-הרטוך
איך אתה לא מוציא אותה כאן?
מוסי רז
עדיין בכל אחת מהאופציות אם ראש עיריית הרצליה תרצה לבנות בית כנסת היא תוכל, ואם היא לא תרצה היא תוכל שלא לבנות. אם התקציב של המועצות הדתיות הוא בערך 500-600 מיליון שקל לשנה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על 100 שקל לכל אזרח שנזקק לחוק שירותי הדת. אפשר במקום ה-2% לקבוע את תקציב המינהלת על 100 כפול מספר התושבים הזקוקים לשירותי הדת.
עודד וינר
הרעיון לגבי התקציב של משרד הדתות לשנה הבאה הולך להיות לפי מספר התושבים של כל מועצה דתית.
אליהו ליפשיץ
מי מממן את עובדי הרשות והמינהלות? הרשות עצמה. המשכורת תבוא מקופת המדינה, ישירות מהרשות. כאשר אנחנו מדברים על 2% תקציב, פירושו של דבר תקציב לפעילות. כיום רוב התקציב לשירותי הדת הולך למשכורות. זה אומר שאנחנו מכפילים או משלשים את התקציב הכולל של שירותי הדת, ולכן אפילו נתוני האוצר לא נכונים, כלומר הם הרבה יותר נמוכים.
היו"ר משה גפני
הרעיון הוא לייעל את המערכת. הבלניות לא צריכות לקבל פחות משכר מינימום, וראש המועצה הדתית צריך לקבל משכורת אחרת.
אליהו ליפשיץ
בכל המקומות הקטנים, שהם רשויות מקומיות שיש בהן רב מקומי, תקציב המועצה הדתית איננו 2% אלא 7% או 8% מתקציב הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
אני מציע שתקציב המינהלת לא יפחת מ2% מסך תקציב הרשויות המקומיות המצויות באיזור פעילותן של המינהלות. מועצת הרשות רשאית לקבוע את תקציב המינהלת בכל מקום ומקום כאשר הוא טעון אישור של רבני העיר.
אמנון דה-הרטוך
המשמעות אם כך היא הרחבה מאוד משמעותית של התקציב.
היו"ר משה גפני
להיפך. הסך הכל הכללי של תקציב שירותי הדת, אם אני לוקח בחשבון את כל הדברים, הוא 2%. הרשות צריכה לקבוע את התקציב לכל מינהלת. ברשויות קטנות יכולות להיות 3 משרות שעברו את ה-2%, לכן צריך לתת את היכולת למועצת הרשות לעשות את זה. עם כל ההתנגדות של משרד האוצר, אני לא יכול לא לקבוע אחוז. לא איכפת לי שתהיה הוראת מעבר שזה יהיה לפרק זמן מסויים.
עודד וינר
למה אתה הולך לפרטני ולא לכלל?
היו"ר משה גפני
אני הולך לכלל. אני מסכים ל3% אם משרד הדתות לא מתנגד.
אליהו ליפשיץ
משרד הדתות לא מתנגד.
היו"ר משה גפני
הניסוח הזה הוא בסדר?
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שהוא טוב יותר מאשר הניסוח הנוכחי. אין כאן מילה אחת בכל החוק הזה על ההכנסות העצמיות של הרשות.
היו"ר משה גפני
אבל זה כתוב קודם. זה צריך את האישור של השר ושל שר האוצר.
אליהו ליפשיץ
לא. האישור של השר ושר האוצר זה לגבי גובה האגרות. כאשר אנחנו מדברים על התקציב אנחנו חייבים להכניס את גורם האגרות.
היו"ר משה גפני
אנחנו קובעים 2% של כל הרשויות בכלל. אם יש רשות מקומית בארץ שבה אין מינהלת, הרשות הזאת לא נכללת בתקציב ולא לוקחים אותה בחשבון. מדובר רק במקום שבו יש מינהלות.
ליאת כהן
58. "שכר רבני עיר ותקציב לשכותיהם ישולם ישירות מתקציבה הכללי של הרשות ולא מתקציב המינהלת."
אליהו ליפשיץ
האם שכר שאר העובדים יבוא מתקציב הרשות או מתקציב המינהלת? הדברים לא ברורים.
מוסי רז
השאלה היא איך מחשבים את זה בחישוב של ה2%.
אמנון דה-הרטוך
2% מתייחס לתקציב הרשות כולה בכל המדינה. החלוקה בין מינהלת למינהלת היא חלוקה פרטנית.
אליהו ליפשיץ
הסעיף הזה נוגע לתקציב הלשכות. אנחנו יכולים להחליט שהמשכורת עצמה באה ישיר מקופת הרשות. כאן אנחנו לא רוצים שתהיה תלות בין המינהלת לרבני העיר. מי חותם על השיק? האם כל רב ירוץ לראש רשות על כל הוצאה שיש לו, או שתינתן סמכות מסויימת לרבנים עצמם?
היו"ר משה גפני
הכוונה בסעיף הזה זה למנוע ניגוד אינטרסים באישור תקציב המינהלת. כשמאשרים תקציב למינהלת, רבני העיר מהווים גורם. את הגורם הזה צריך לנטרל. לא עניינם אם התקציב של המינהלת יהיה גבוה יותר או נמוך יותר.
אליהו ליפשיץ
כלומר העניין הוא תקציב מינהלת ותקציב ללשכת הרב. צריך לציין שכמו שיש תקציב למינהלת יש גם תקציב ללשכת הרב.
היו"ר משה גפני
למה הניסוח הזה לא טוב?
אליהו ליפשיץ
כי מהניסוח הזה אתה למד ששכר רבני העיר אולי היחידי שבה ישירות מהתקציב הכללי של הרשות.
היו"ר משה גפני
הניסוח צריך להיות כזה שיהיה ברור.
אליהו ליפשיץ
כאשר מדובר על תקציב המינהלות, צריכים לציין גם תקציב לשכות.
היו"ר משה גפני
את זה אני רוצה לנטרל. הניסוח צריך להיות כזה שיהיה מובן שהשכר והלשכות של רבני העיר לא ייכללו בתוך תקציב המינהלת אלא בתקציב הרשות.
עודד וינר
ראש מינהלת יכול לסייע במישור המקומי לרב העיר וללשכה כתוספת נוספת ואז אתה יוצר כפילות.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה. יש את מועצת הרשות שהיא גוף מפוקח. לא יכולים לתת כפול. זה לא מה שהיה.
ליאת כהן
59(א) "כל נכסי הרשות יהיו נכסי המדינה, בכפוף להוראות חוק נכסי המדינה. (ב) המנהל, ביחד עם חשב הרשות, מורשה לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור."
יורם עבודי
על אלה נכסים מדובר? האם מדובר גם בנכסי מטלטלין וגם במקרקעין?
היו"ר משה גפני
מה שמוגדר בסעיפים 4 ו-5.
יורם עבודי
מה קורה עם בתי עלמין?
היו"ר משה גפני
נדבר על זה בסעיף 66.
ליאת כהן
:

שיא כוח אדם 60(א) "המועצה, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, תהא רשאית לקבוע את תקן עובדי הרשות. (ב) שר האוצר, באישור הוועדה, רשאי להפחית את תקן עובדי הרשות; הפחתת תקן עובדי המחלקות ההלכתיות טעון הסכמת הרבנים הראשיים."
שלום בן-אבי
אני רוצה שהתקן לא יפחת מהתקן כיום.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות? הרעיון שעומד מאחורי העניין זה לייעל את הנושא של שירותי הדת. מועצת הרשות יכולה להגיע למסקנה שעובדי שירותי הדת במדינת ישראל זה סתם ניפוח שכתוצאה מתשלומי המשכורות האזרח הרגיל לא מקבל שירותי דת.
שלום בן-אבי
ב-3.3.1999 חתמנו עם השילטון המקומי על כך שאפשר לעשות תוכנית הבראה. פה אתה קובע באופן אוטומטי ששר האוצר..
היו"ר משה גפני
גם היום על פי החוק שר האוצר רשאי לפטר עובדים.
שלום בן-אבי
הוא לא רשאי.
היו"ר משה גפני
מוסי, מה אתה חושב לעשות עם זה?
מוסי רז
אני חושב שצריך להשאיר את זה כמו שזה רשום כרגע. אני לא מקבל את מה ששלום אומר.
היו"ר משה גפני
תהיה הוראת מעבר על העובדים הקיימים. אי אפשר לפטר עובדים בגלל שמישהו החליט. על זה אין ויכוח. באה מועצת הרשות ואומרת "תקן של עובדי השירותים הדתיים זה 1000 עובדים, אבל מספיק 900. מכאן ואילך אנחנו לא מקבלים יותר מ-900".
שלום בן-אבי
אז תסייג.
היו"ר משה גפני
יש הוראת מעבר. אם הוראת המעבר לא תספק אותך נדבר על זה.
שמעון אולמן
צריך שיהיה מישהו מוסמך, כמו מי שהיום הוא ראש המועצה הדתית או רב העיר, כדי לומר שבעיריית חולון 3 לא ייכנסו כי הם לא מתאימים.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על הוראת המעבר.
שמעון אולמן
הרשות תצטרך, אולי, לשלם להם פנסיה, אבל אתה חסכת 3 עובדים. אל תתן לאוצר להגיד "אתה יכול לפטר אנשים."
היו"ר משה גפני
בסדר.
שלום בן-אבי
משרד הפנים קובע היום לכל רשות תוכנית הבראה שלא יותר מ-45% ילך לשכר עובדים. אנחנו עומדים בזה. במועצה הדתית אתה לא יכול לעשות את זה, כי במועצה הדתית 90% מהשירותים הם של בני אדם. זה לא כמו בעירייה שמקבלת כסף מהארנונה או משירותים אחרים, פה כל הרשות היא של עובדים. כל הבעיה של המועצות הדתיות הם לא העובדים הזוטרים שמקבלים 2000 ו-3000 שקלים, אלא של העובדים שמקבלים סכומים גבוהים מאוד.
היו"ר משה גפני
זה נגמר.
שלום בן-אבי
ברגע שאתה נותן לאוצר את השוט הזה, הוא גם יקבע מה יהיה התקציב.
היו"ר משה גפני
את התקציב אנחנו קבענו. שר האוצר לא הולך לחסוך כסף בזה שהוא יוריד תקנים, מכיוון שהתקציב הוא בסביבות 2%. רשאי שר האוצר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להגיד שבמקום 1000 עובדים יהיו 900. הוא לא חוסך כסף ב-100 תקנים האלה. הוא חייב להעביר את זה לשירותי הדת, לא יעזור לו.
שלום בן-אבי
למה שהמועצה לא תקבע כמה עובדים היא צריכה?
עודד וינר
הרב גפני, אתה מוכן להסביר את הזיקה בין (א) ל(ב)? אם יש קיצוץ בתקציב המדינה לכולם אז מה זה קשור לתקן?
היו"ר משה גפני
רוצים להפחית. אני רוצה להדגיש את העניין הזה.
עודד וינר
קבעת את זה באישור הוועדה, באישור שר האוצר. מה קרה פתאום שאתה נותן לו את הזכות להפחית אחרי שקבעת את זה בהסכמתו? אני לא מבין את הצורך ב(ב).
היו"ר משה גפני
אני מציע שנאחד את זה כך שייאמר שהמועצה, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, תהא רשאית לקבוע את תקן עובדי הרשות, לרבות שינוים, הפחתתם וכו'."
שלום בן-אבי
אני חושב ש(א) מספק.
היו"ר משה גפני
הרעיון מאחורי העניין הזה זה להשקיע פחות בתקנים.
אליהו ליפשיץ
יש המון שירותים שהמועצות הדתיות קונות או יכולות לקנות. הדברים האלה חייבים להיות מוגדרים בצורה שוויונית.
היו"ר משה גפני
כמציע החוק אני פתוח לכל הצעה אחרת. אם משרד הדתות ימצא לנכון להציע משהו אחר, אני פתוח לכל הצעה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45

קוד המקור של הנתונים