ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/02/2002

הצעת חוק התכנון והבניה(תיקון-פרסום הודעה על הפקעה),התשס"ב-2002 של חבר כנסת א' קרא.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/46894
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
13/02/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4689
ירושלים, י"ב באדר, תשס"ב
24 בפברואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 382
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, א' באדר התשס"ב (13 בפברואר 2002), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פרסום הודעה על הפקעה), התשס"ב-2002 -
של חבר-הכנסת א' קרא.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
איוב קרא
מוסי רז
מוזמנים
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
שי יפתח - אגף התקציבים – משרד האוצר
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פרסום הודעה על הפקעה), התשס"ב-2001
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פרסום הודעה על הפקעה), התשס"ב-2001, של חבר-הכנסת איוב קרא. חבר-הכנסת קרא, בבקשה.
איוב קרא
כפי שאתם יודעים, עד היום כלל פרסום ברשומות, לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), . רק ציון גוש, חלקה, שטח הקרקע, שטח ההפקעה וייעודה. נתונים אלה אינם מוסרים מידע על הישוב בו מתוכננת ההפקעה ואת הרחוב של הקרקע המיועדת להפקעה. מצב זה מקשה על זיהוי הקרקע המיועדת להפקעה והוא בבחינת רב הנסתר על הנגלה.
היו"ר משה גפני
מי לא יודע?
איוב קרא
למי שיש עניין - היורשים או בעלי הקרקע שהיו צריכים לתת תשובות או להתנגד במקרה של פעולה כזו. לכן לא פעם בעלי נכסים מצאו שרכושם הופקע רק לאחר הפעולה.
היו"ר משה גפני
יש לי קרקע באיזשהו מקום בארץ ורוצים להפקיע לי אותה. הם לא מודיעים לי?
איוב קרא
לפעמים הם לא מודיעים. בהרבה מקרים גם לא מגיעים לאותו בעל הקרקע. הם מפרסמים בעיתון. אם הוא לא נמצא באותה כתובת ולא הגיע אליו המכתב אז הוא לא יודע שהקרקע הופקעה.
היו"ר משה גפני
החוק הזה הוא מחוייב המציאות. השאלה היא מה המצב החוקי היום.
איוב קרא
הממשלה תומכת בהצעת החוק.
היו"ר משה גפני
למה זה לא היה עד היום?
איוב קרא
אני ממש מתפלא ואני חושב שזה גם לא הגון כי הרבה אנשים סבלו מכך. אני לא יודע למה לא היתה יוזמה ממשלתית בעניין הזה.
דלית דרור
הממשלה אכן תומכת בהצעת החוק שבעצם באה להרחיב את הפרטים שצריך לציין בתיאור המקרקעין בהודעה על הפקעה לגבי אותן הפקעות מכוח חוק התכנון והבניה.
היו"ר משה גפני
אם את יכולה קצת להרחיב. רוצים להפקיע קרקע, למי מודיעים?
דלית דרור
יש הודעות בעיתונים. יש הנחיית היועץ המשפטי לנסות לאתר ככל האפשר את בעלי הקרקעות ולהודיע להם אישית, אבל זה לא כתוב בחוק.
איוב קרא
זה לא כתוב בחוק. אם יש יורשים, לפעמים אי-אפשר לאתר את היורשים. זה מסובך. זה נמשך לפעמים שנים, ועד שאותם יורשים מתגלים, הקרקע כבר הופקעה והם לא יכולים להתנגד כי עבר הזמן להתנגדות.
דלית דרור
בעצם היום מציינים גוש, חלקה, יעוד המקרקעין והשטח. מה שמציע חבר-הכנסת קרא זה להוסיף גם כתובת, שם. כתוב פה מספר מקרקעין, אני מניחה שהכוונה היא המספר ברחוב שבו הקרקע נמצאת.

ברור שמבחינה עקרונית רצוי שההודעה על ההפקעה תהיה כמה שיותר ברורה וכמה שיותר ספציפית, ולכן אנחנו תומכים בזה. אני רק ביקשתי, וזה מעוגן בהחלטת הממשלה, להוסיף איזשהו ניסוח כמו "ככל שהדבר אפשרי", כי לפעמים מדובר בהפקעה של גבעה לשכונה חדשה. זה עוד לא מחולק לרחובות. זה לא מעשי להגיד שמות של רחובות ומספרי בתים אם מדובר בהפקעה מהסוג הזה.
איוב קרא
כשמדובר בתוך עיר, זה אפשרי. אבל כשאין פרסלציה באיזשהו מקום, זה מקובל עלי.
דלית דרור
אם אנחנו לא כותבים "ככל שהדבר אפשרי", אם יהיה פגם בפרסום זה יפסול את כל ההפקעה. לכן תיקנו שהקביעה לא תהיה נוקשה.
משה גפני
חבר-הכנסת קרא מסכים לזה.
דלית דרור
אגב, גם בפקודת הקרקעות יש ביטוי כזה. שם כתוב: "כל אימת שהדבר הוא מעשי".

מאחר והמציע מסכים, אני חושבת שאפשר לקדם את ההצעה הזאת.
שי יפתח
אין לי מה להוסיף.
היו"ר משה גפני
יש לך התנגדות?
שי יפתח
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פרסום הודעה על הפקעה), התשס"ב-2002, של חבר-הכנסת איוב קרא, הכנה לקריאה ראשונה? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד הצעת החוק – 3
נגד – אין
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פרסום הודעה על הפקעה), התשס"ב-2002, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
פה אחד, אושרה הצעת החוק עם התוספת שדלית מציעה וחבר-הכנסת איוב קרא מסכים לה. נביא את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים