ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 06/02/2002

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 63), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/4671

הכנסת החמש-עשרה
מושב רביעי5
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
06/02/2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4671
ירושלים, ט' באדר, תשס"ב
21 בפברואר, 2002
פרוטוקול מספר 378
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום ד', כ"ד בשבט התשס"ב, 06/02/02, בשעה 8:15
על סדר היום
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - הודעה על הפקדת תכנית), התש"ס- 2000 ח"כים: יהודית נאות, רומן ברונפמן, ויקטור בריילובסקי, זהבה גלאון, אליעזר זנדברג, יוסף לפיד, יוסף יצחק פריצקי, דליה רבין-פילוסוף
נכחו
חברי הוועדה: יהודית נאות - היו"ר (זמני)
ניסים זאב
מוזמנים
עו"ד דבי סולו - לשכה משפטית, משרד הפנים
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
עו"ד דן צפריר - לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
אבי נוב - משרד האוצר
מיכאל בן צור - חבר ועדה לתכנון ובניה
עו"ד תמר רווה - יועצת לתכנון ובניה
מירי פרנקלטור - יועצת משפטית לוועדה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על ידי
מילת - הקלטות ותמלולהצעת חוק התכנון והבניה (תיקון- הודעה על הפקדת תכנית), התש"ס- 2000
יהודית נאות - היו"ר
אני פותחת באופן רשמי את ישיבת הוועדה. אנחנו אישרנו את החוק ברמה העקרונית ודנים היום בנוסח. לאור הערות שהושמעו כאן, בחלקם יש הרבה מין האמת ולכן יש נוסח חדש.
תמר רווה
בחוק כתוב שצריך לפרסם את כל הפרטים כמו גושים, חלקות, רחובות, מספרים וכולי וכן את עיקרי התוכנית המוצעת. עיקרי התוכנית המוצעת זה גם כולל את ההבדלים בינה לבין התוכנית הקודמת, אם יש.
יהודית נאות - היו"ר
לא בהכרח.
תמר רווה
בדרך כלל כן: שינוי ייעוד, תוספת קומה, הזזת קו בניין. לא אכפת לנו שזה יכלול גם את ההבדלים אבל הכל צריך להיות בנוסח רשמי. זה צריך להיות ברור שאת הנוסח הזה נותן מוסד התכנון וזה נוסח אחיד ומחייב, כמו שנעשה לגבי כל ההודעות בעיתונים ולגבי ההודעות ברישומים.
יהודית נאות
נכון. לזה הייתה כוונת המחוקק. אם מישהו רוצה לעשות סגירת מרפסת, מי שנותן את המודעה לעיתון זה מהנדס העיר, בוודאי שזה בלשון מקצועית.
מיכאל בן צור
מה שמפורסם זה מה שיוגדל ואז לא יהיו שני נוסחים.
יהודית נאות - היו"ר
הפרסום בעיתונות ייעשה על פי הוראות סעיף 92. זה בדיוק אותו דבר ולכן הפנו לסעיף 92.
מיכאל בן צור
הוא מגדיר את הסעיף, הוא מגדיר את הגופים והחלקות, הוא מגדיר את מהות התוכנית ומפנה למי שרוצה להעמיק ולחפור למשרדי הרשות המקומית ושם הוא באמת יכול לעמוד על קוצו של יוד. זה מין דגל שאומר לו "שים לב, במגרש ליד הבית שלך בונים איזה בנין ציבורי". אם אדם רוצה לדעת איזה גובה, ומה הייעוד וכולי הוא צריך ללכת למשרדים.
יהודית נאות - היו"ר
מטרת החוק היא אם מישהו במקרה באותו יום באותיות הקטנות הוא בכל זאת ידע שליד ביתו, או בשכונתו, מונחת להפקדה תוכנית. שהרי אם אתה מודיע לשכנים על סגירת מרפסת אז כשמפקידים תוכנית לא תודיע? ההיקף הוא אחר, המשמעות לחיים שלו אחרת. כאשר יש סטיה של 6% בתחום ההקלות המותרות חייבים להדביק על אתר את השלט, על אחת כמה וכמה כשהולכים להקים קומפלקס, שלא לדבר על הפקעה בהזדמנות זאת ואחר כך לא להשתמש לצרכים שהופקעו. אנחנו מקבלים את ההערה להוסיף ב- (22ב). "צורת שלט, הכיתוב עליו, מידותיו, אופן הצבתו" אני כבר הייתי אומרת, אם כך, תוכן ההודעה. נדמה לי שכתוב לגבי הפרסום בעיתונות "נוסח הפרסום".
דן צפריר
המשרד לאיכות הסביבה מסכים. הרציונאל מאוד מקובל עליו.
יהודית נאות - היו"ר
אתם מקבלים שאנחנו מורידים את ההדמיה?
דן צפריר
כן. גם אנחנו היינו מודעים לבעיות הטכניות שיש בעניין הזה וצריך להפעיל את כוח ההגיון בעניין.
יהודית נאות - היו"ר
עו"ד דלית נמצאת בשער, האם העברתם לה את הנוסח?
מירי פרנקלטור
בכל מקרה הנוסח הזה נמצא בנוסח הקודם. היא כבר ראתה את הנוסח.
יהודית נאות - היו"ר
בעצם זה אותו נוסח מלבד המילה "הדמיה". אני גם השוויתי את זה לנוסח שהציע בזמנו עו"ד יהודה זמרת. יש כאן סגנון כתיבה אחר אבל התוכן ישנו אותו דבר. אנחנו יכולים לגשת להצבעה.

הצבעה

מתנגדים - אין
יהודית נאות - היו"ר
(עונה להערה בקהל) את כביכול מדברת על נוסח בלשון מקצועית? תשווי מהנדסים מערים שונות אם הם לא כותבים את אותו נוסח. אין לשון מקצועית.
תמר רווה
לכן חשבתי אולי שהנוסח שיימסר על ידי מוסד התכנון ייכנס כאן "תפורסם על חשבון מגיש התוכנית על שלט במקום בולט על פי נוסח שיתקבל ממוסד התכנון". מכיוון שנוסח ההודעה קשה להגדיר בתקנות, את זה צריך להשאיר למוסד התכנון.
מירי פרנקלטור
השאלה אם זה לא מאפשר יותר גמישות.
יהודית נאות - היו"ר
לא צריך לאשר גמישות. מוסד התכנון רשאי אפילו, מטעמים מיוחדים, לקבוע דרכי פרסום חלופיות. המודעה בעיתון זה מוסד התכנון נותן, הוא קובע מה בעצם התוכנית הזאת אומרת, אותו דבר גם פה.
מירי פרנקלטור
אז בואו נוסיף את זה ב- (ב). הודעה על גבי שלט... עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת" ולהוסיף: "על פי נוסח שייקבע על ידי מוסד התכנון".
יהודית נאות - היו"ר
אני קובעת שזה אושר בנוסח הזה בתוספת הערה "את הנוסח מוסד התכנון יקבע" ואנחנו מאשרים את זה להגשה לקריאה ראשונה.

אנחנו דרשנו בחוק שתהיה גם הדמיה ממוחשבת על השלט במגרש הריק. אני גם התייעצתי עם אדריכלים ואנשי מקצוע ממשרדי מהנדס עיר, כשמסתבר שכדברי ארגון הקבלנים ונציגתו, הדמיה ממוחשבת אפשר לעשות שזה ייראה שכל בניין הוא הבניין היפה ביותר במזרח התיכון משום שזה תלוי מאיזה זווית אתה מתאר אותו, זה תלוי באיזה פרופורציות והתייחסות המבנה לסביבה. זה יכול להטעות יותר מאשר לעזור, ואנשים עשויים לראות דבר כל כך נחמד ואז לא להגיש התנגדויות. זאת אומרת שנשיג את ההיפך ממה שרצינו ולכן הורדנו את הנושא של הדמיה ממוחשבת. אני סיכמתי עם עורך דין זמרת שהנושא של הדמיה ממוחשבת וכללים של הדמיה ממוחשבת נכונה תוגש למוסד התכנון כשהוא דן בתוכנית. אם לא קבענו את הכללים האלה אז בטח לא לעיני הציבור שרובו לא מבין. צריך לדון על זה בנפרד בכלל, הדמיה ממוחשבת והמשמעויות שלה.
ניסים זאב
אני רגיל לראות תוכניות בהדמיה ממוחשבת מהמתנגדים ומהמגישים את הבקשה. אני עכשיו לא מדבר על אור, שמש ורוחב, גם לגבי גובה בניין הצגת הגובה לפעמים הוא כל כך מטעה בין המגיש לבין המתנגד.
יהודית נאות - היו"ר
מי שיפרסם את זה זה מוסד התכנון. אם מוסד התכנון ברצותו לאשר למישהו יציג את זה כך וברצותו לא לאשר (הרי לא לכל הקבלנים יש את אותו יחס) גם שם הוא יכול לגרום לא לאשר. זה דומה למשרד האוצר ואגף התקציבים כשרוצים להוריד מהבמה הם אומרים "חצי מיליארד שקל מינימום בהערכה תקציבית". ואם האוצר רוצה לאשר הוא אומר "בין מיליון לשני מיליון", וכך ההתייחסות משתנה. לכן אישרנו והורדנו ממה שאישרנו במקור את הסעיף של ההדמיה.
ניסים זאב
אז זה לא יופיע בכלל?
יהודית נאות - היו"ר
בנושא שלי יהיה שלט ועליו נוסח. השלט יוסיף על הפרסום בעיתון. אני מסכמת עבור עו"ד דרור: הורדנו את נושא ההדמיה והוספנו את ההצעה של ארגון הקבלנים שאת הנוסח שיפורסם על גבי השלט יכין מוסד התכנון ולא יזם ההצעה.


הישיבה ננעלה בשעה 8:30

קוד המקור של הנתונים