ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/11/2001

חוק לסיוע נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/4024



25
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
20.11.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4024
ירושלים, ז' בכסלו, תשס"ב
22 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי




פרוטוקול מס' 324

מישיבת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ה' בכסלו התשס"ב (20 בנובמבר 2001), שעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
איוב קרא
מוזמנים
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון ואחראי על המידע, מ. הפנים
משרד האוצר
אודי בן דרור - רפרנט לעניין ביטוח לאומי
נטשה כשר
קרן רפלנסקי
גיא קריגר
משרד המשפטים
יהושע שופמן
דן אורנשטיין
שי סומך
תמר קלהורה
יגאל שוהם
משרד הבריאות
ד"ר דוור גוברמן
ד"ר מיכאל דור
ד"ר ניר פרלמן

תומר מוסקוביץ - יועמ"ש, משרד העבודה והרווחה
רועי קרת - המוסד לביטוח לאומי
יגאל עמדי - סגן ראש עיריית ירושלים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
חנה כהן




הצעת חוק תגמולים לנפגעי אסון קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק תגמולים לנפגעי אסון קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001, הכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

החוק הזה עבר ניסוחים שונים. עמדתי היא שלא צריך חוק. עמדתי היא שמן הראוי היה שתהיה החלטת ממשלה לגבי פיצוי לנפגעי אסון ורסאי. זו דעתה של הממשלה, זאת דעתה של הכנסת, שכן כולם סבורים שבנוסף לפיצויים הרגילים שמקבלים בחוקי הפיצויים, כמו חוק הביטוח הלאומי, צריך פיצוי מיוחד לנפגעי אסון ורסאי. אני וחברים אחרים הסברנו את זה באריכות בדיונים הקודמים.

לאחר שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ולאחר שהיא עברה בקריאה ראשונה, פניתי לממשלה וביקשתי ממנה לקבל החלטה. ראש הממשלה הודיע במליאת הכנסת, באמצעות השר ריבלין, שהוא תומך בחוק, ולכן אין לנו מנוס אלא להשלים את חקיקת החוק.

לפנינו עומדות שתי ברירות, ואני הולך לברירה השנייה. הברירה הראשונה היתה שקודם כל תשב איזושהי ועדה שתבחן מה אופן הפיצויים הנוספים שנפגעי אסון ורסאי יקבלו, תלוי במספר ההרוגים במשפחה, תלוי במספר הפגועים במשפחה והמצב הכלכלי של המשפחה, ולאחר מכן להביא את זה לכאן ולהכניס את אותם קריטריונים לחוק.

האופן השני, שזה האופן שאני מעונין ללכת בו, כדי לא ליצור תקדים, וכדי לא להכניס בחקיקה קריטריונים וכדי לא לקבל החלטה שאנחנו לא מוסמכים לדון בה. אם חס וחלילה יהיה איזשהו אסון בעתיד, יכולים להסתמך על התקדים בחקיקה הקיימת ולכן אני לא סבור שזה צריך להיות בחוק הקיים, אלא הכנסת מחליטה בחוק שצריך לתת פיצויים מיוחדים לנפגעי אסון ורסאי מעבר לפיצויים הרגילים.

הכנסת מחליטה שתקום ועדה ציבורית שהחוק ממנה ומי שמופקד עליה הוא השר, שתוחם אותה בזמן והיא קובעת את הקריטריונים. הוועדה תגיש את הקריטריונים לשר. השר יביא את התקנות לאישור ועדת הפנים ומייד יתחילו בביצוע באמצעות המנגנונים הקיימים. הכל צריך להיות בסד של זמן קצר, מכיוון שכל מטרת החוק הזה הוא שהמדינה לא תפגע בנפגעי אסון ורסאי, מעבר לאסון הגדול שפקד אותם. מדובר באסון גדול שפקד שתי משפחות, עם הרבה מאוד פגועים – 23 הרוגים ומאות פצועים. אם מדובר בנפגע אחד, האסון אומנם גדול מאוד, אבל יש משפחה תומכת. במקרה הזה המשפחות נפגעו באופן חמור מאוד. לכן הכל צריך להיות תחום בזמן, הכל צריך להיות מהיר.

אני מודה לנציגי המשרדים על שיתוף הפעולה שלהם בגיבוש הצעת החוק הזאת. אני מבקש מהיועצת המשפטית לקרוא את הצעת החוק כפי שנוסחה על ידה ועל ידי נציגי המשרדים.
מרים פרנקל-שור
הצעת חוק נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001.

"מטרה" - 1. "חוק זה בא לכונן ועדה ציבורית לגיבוש אמות מידה לסיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, בירושלים, ביום ב' בסיון התשס"א (24 במאי 2001)(להלן – התאונה).

2. (א) "תוקם ועדה ציבורית שתפקידה לגבש אמות מידה לסיוע" – פה אני מבקשת להוסיף למי שנפגע תוך כדי או עקב התאונה – "(להלן – הנפגע) ולהמליץ על שיעורי הסיוע". אני מבקשת לכתוב את המילה "סיוע" במקום המילה "פיצויים".
יהושע שופמן
צריך לכתוב "למשפחת הנפגע", כי מי שנפטר למרבה הצער כבר אי אפשר לסייע לו.

לגבי הסיוע הייתי אומר שהוועדה תמליץ על אופן מתן הסיוע.
מרים פרנקל-שור
(ב) "בגיבוש אמות המידה תתייחס הוועדה לאלה:
(1)"מספר הנפגעים במשפחה;
(2) "מידה הפגיעה של כל אחד מבני המשפחה עקב התאונה, הן מבחינת מצבו הרפואי והן מבחינת כושרו להשתכר";
ד"ר מיכאל דור
הסעיף הזה מתבסס על ההחלטות של הביטוח הלאומי.
מרים פרנקל-שור
אנחנו לא יודעים על מה תתבסס הוועדה. הוועדה תחליט אם היא מתבססת על זה או לא.
ד"ר מיכאל דור
רק שלא יהיה מצב שנקים מערכת חדשה.
מרים פרנקל-שור
אולי תהיה חבר בצוות של הוועדה ואז תוכל להעלות את השאלה הזאת.

(3) "מקורות ההכנסה של המשפחה". כאן אני מבקשת להוסיף "לרבות זכאות לקבלת תשלומים בגין התאונה".

(ג) "בסעיף זה –
"ילד" ו"נכד" – מי שמתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (5) להגדרה ילד שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
"משפחה" – בן זוג של הנפגע, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, ילדו הנפגע לרבות ילד מאומץ או חורג, הורהו או הורה של בן זוג הגר עם הנפגע ועיקר כלכלתו עליו.
היו"ר משה גפני
בשביל מה צריך להזכיר כאן ידוע בציבור?
מרים פרנקל-שור
צריך להגדיר מי זה "משפחה".
תומר מוסקוביץ
מכיוון שמדברים על אסון קונקרטי, אני לא יודע אם יש צורך בזה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש למחוק את זה.
מרים פרנקל-שור
אם כך, אני מוחקת את המילים "לרבות הידוע בציבור כבן זוגו".
תומר מוסקוביץ
אין צורך במלים "לרבות ילד מאומץ או בן חורג". לפי חוק האימוץ, ברגע שילד מאומץ דינו כילדו של האדם.
היו"ר משה גפני
מה אכפת לך שזה בפנים?
תומר מוסקוביץ
אם מחר יהיה חוק אחר שבו לא יהיה כתוב "ילד מאומץ" יגידו שזה לא כולל את זה. ילד מאומץ הוא ילד לכל דבר.
מרים פרנקל-שור
זה מבוסס על חקיקה קיימת.
רועי קרת
נדמה לי שבהגדרת "משפחה" נשמטה המילה "נכד".
מרים פרנקל-שור
נכון, אני אתקן זאת.

3. (א) "הוועדה תהיה בת שמונה חברים ואלה חבריה":
היו"ר משה גפני
למה הגעתם לשמונה חברים? זה יותר מדיי.
מרים פרנקל-שור
רצינו לתת את האפשרות הרחבה ביותר.

(1) "שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש;
(2) "נציג שר המשפטים, שימונה מבין עובדי משרדו, הכשיר להתמנות לשופט מחוזי";
היו"ר משה גפני
מדוע דווקא נציג שכשיר להתמנות לשופט מחוזי?
מרים פרנקל-שור
אנחנו רוצים שהוא יהיה בעל דרגה בכירה.
יהושע שופמן
כשמדובר בנציגי משרדים בדרך כלל לא מקובל להכניס את העניין של הכשירות.
מרים פרנקל-שור
אם כך נוריד את זה.

(3) "נציג משרד העבודה והרווחה, שימונה מבין עובדי משרדו;
(4) "נציג המוסד לביטוח לאומי;
(5) "נציג שר האוצר, שימונה מבין עובדי משרדו";
יהושע שופמן
אם כותבים בכל סעיף "שימונה מבין עובדי משרדו", אז צריך לכתוב כך גם בסעיף (ב), שזה יהיה נציג מבין עובדי המוסד.
מרים פרנקל-שור
אני אתקן את זה.

(6) "נציג משרד הבריאות, שימונה מבין עובדי משרדו, שהוא רופא;
(7) "נציג לשכת עורכי הדין שהוא עורך דין הכשיר להתמנות לשופט מחוזי;
(8) "נציג ההסתדרות הרפואית בישראל שהוא רופא".
ד"ר מיכאל דור
בשביל מה צריך בוועדה נציג של איגוד מקצועי, כמו נציג ההסדרות הרפואית?
מרים פרנקל-שור
חשבנו שמן הראוי שיהיו מעבר לנציגי הממשלה גם נציגי ציבור בוועדה.
ד"ר מיכאל דור
אין לי התנגדות לזה, אבל אם היושב ראש חושב שיש פה יותר מדיי חברים, אפשר לקצץ בנציגים האלה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להוריד את מספר חברי הוועדה. אנחנו רוצים שהוועדה תהיה קומפקטית ומהירה ושמונה אנשים זה יותר מדיי. צריך רופא, אז או שהוא נציג משרד הבריאות הוא שהוא נציג ההסתדרות הרפואית בישראל.
מרים פרנקל-שור
לא מדובר בכך שאותו נציג הוא רק רופא, אלא יש נציג שר הבריאות ונציג ממשלה ונציגי ההסתדרות הרפואית כנציג ציבור.
היו"ר משה גפני
זו לא ועדה ציבורית, אלא ועדה ממשלתית, שבמקרה שמים בראשה שופט בדימוס. אני מציע להוריד את נציג לשכת עורכי הדין ואת נציג ההסתדרות הרפואית. אם משרדי הממשלה מתעקשים שגם משרד המשפטים יהיה מיוצג, וגם נציג משרד העבודה והרווחה, וגם ביטוח הלאומי, וגם אוצר וגם בריאות, אז יש להוסיף שני נציגי ציבור.
מרים פרנקל-שור
מי ימנה אותם?
היו"ר משה גפני
ימנה אותם יושב ראש הוועדה.
מרים פרנקל-שור
יוצא מזה שאת השופט בדימוס ממנה שר המשפטים, אז אותו אדם שימנה שר המשפטים ימנה גם שני חברים. אני סבורה שהיות שהוועדה מוקמת בחוק, יש מקום שהחוק יקבע מי יהיו שני נציגי הציבור, כדי שלא תהיה פה בעקיפין איזושהי שליטה לממשלה.
היו"ר משה גפני
יש לי התלבטות בעניין. סיכמנו שנציגי המשפחות לא יהיו, ואני לא בטוח שזה ראוי. כלומר, אני לא בטוח שזה ראוי שיהיו ואני לא בטוח שראוי שלא יהיו. הפתרון שלי הוא שיחליט על כך השופט בדימוס. אנחנו מדברים על אדם, שאומנם ממנה אותו שר המשפטים, אבל הוא אדם אובייקטיבי. כלומר, אנחנו סומכים על שיקול דעתו ולכן הוא יכול לקבל את ההחלטה אם יהיו נציגי ציבור שייצגו את המשפחות או נציגים שלא ייצגו את המשפחות. למה אנחנו צריכים להיכנס לסוגיה הזאת, כשבעניין הזה יש לנו התלבטות?
מרים פרנקל-שור
בסעיף 1 נאמר שהחוק מבקש להקים ועדה ציבורית. בעצם לפי מה שכתוב בסעיף 3 זו ועדה ממשלתית. אני חושבת שצריך לתת לה איזשהו פאן ציבורי, שהחוק ימנה את נציגי הציבור. יכול להיות שאפשר להוריד מנציגי הממשלה, שאין להם שום פאן ציבורי לוועדה הזאת. בעניין המשפחות, המשפחות יכולות להופיע בפני הוועדה.
ד"ר מיכאל דור
הם לא יוכלו לעולם להסכים על נציג אחד וזה רק יסבך את עבודת הוועדה.
היו"ר משה גפני
לכן אני טוען שלא צריך לכתוב את זה בחוק, אלא להשאיר את זה לשיקול דעתו של יושב ראש הוועדה, שהוא שופט בדימוס. את סבורה שיש בעיה משפטית עם העניין הזה?
מרים פרנקל-שור
לדעתי אין כאן בעיה משפטית גרידא, אבל אני סבורה שזה לא מן הראוי שאם מחליטים, אחרי כל מה שחוק ורסאי עבר ואחרי כל הגלגולים, ויש רצון לתת איזשהו פאן ציבורי לעניין, שלא יהיו נציגי ציבור. אולי כדאי שנשנה את סעיף המטרה, שזו לא תהיה ועדה ציבורית, אלא ועדה ממשלתית.
היו"ר משה גפני
אבל לפי מה שאת מציעה זו ועדה ממשלתית.
מרים פרנקל-שור
אז לפחות שיהיה בה נציג לשכת עורכי הדין ונציג ההסתדרות הרפואית.
יהושע שופמן
היועצת המשפטית צודקת שזה לא מקובל בחקיקה, אבל אני לא חושב שיש לנו התנגדות שהשופט ימנה את שני נציגים.
מרים פרנקל-שור
את כל נציגי הוועדה ממנה השר וגם את השופט ממנה השר.
היו"ר משה גפני
אם את טוענת שיש כאן בעיה משפטית, אני מסיר את הבקשה שלי.
מרים פרנקל-שור
אין כאן בעיה משפטית, אבל יש גם ריח לחוק.
היו"ר משה גפני
לא מופיע בחוקים אחרים ששופט ממנה נציגים?
מרים פרנקל-שור
החוק הזה, גם לדעת נציגי הממשלה, הוא חדשני. החקיקה הזאת שעכשיו אתם מבקשים להעביר לא היתה כמוה בעבר. יש בזה חידוש מעניין מאוד.
היו"ר משה גפני
אני מציע לקבוע שיהיו שני נציגי ציבור שימונו על ידי יושב ראש הוועדה.

דרך אגב, אני מבקש להודיע לכל חברי הוועדה שלא הגיעו לדיון החשוב הזה, שאם אנחנו נאשר את הצעת החוק, הם יכולים להגיש הסתייגויות.
מרים פרנקל-שור
אין הסתייגויות לחוק הזה. לפי תקנון הכנסת מי שמגיש הסתייגויות צריך להיות נוכח בדיון.



(ב) "הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ונהליה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של היושב ראש".

אני חושבת שכאן יש להוסיף סעיף שהוועדה רשאית להתייעץ בכל מיני יועצים ומומחים.
דן אורנשטיין
זה מובן מאליו. כך פועלות ועדות.
מרים פרנקל-שור
מקובל להכניס את זה בחקיקה. אני מבקשת להשאיר את זה לשיקול דעתי אם יש צורך או אין צורך.
היו"ר משה גפני
זה מקובל עליי.
מרים פרנקל-שור
(ג) " הממשלה תפרסם את שמות חברי הוועדה ברשומות (להלן – ההודעה).

4. "אמות המידה שתגבש הוועדה והמלצות על שיעורי הסיוע יוגשו לשר העבודה והרווחה בתוך 90 ימים מיום פרסום ההודעה.

5. (א) "הנציגים כאמור בסעיף 3 ימונו בתוך עשרה ימים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) וההודעה על מינויים בתוך 15 ימים מיום התחילה.

(ב) " אי מינוי נציג לוועדה אין בו כדי לעכב את עבודתה.

6. "שר העבודה והרווחה יכין תוכנית לסיוע לנפגעי התאונה ויגישה בצירוף המלצות הוועדה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; התכנית כאמור תוכן בתוך 90 ימים ממועד קבלת ההמלצות.

7. "תחילתו של חוק זה ביום פרסומו".
היו"ר משה גפני
אני מסכים לחוק הזה, אבל אני רוצה לשנות את המועדים. אני מציע שהגשת אמות המידה שתגבש הוועדה והמלצות על שיעורי הסיוע יוגשו לשר העבודה והרווחה בתוך 60 יום מיום פרסום ההודעה. כלומר, הגשת אמות המידה תהיה תוך 60 יום.

בסעיף 5 נאמר שההודעה על המינויים תהיה בתוך 15 יום מיום התחילה. מה זה "יום התחילה"?
תומר מוסקוביץ
פה צריך לתקן. יושב ראש הוועדה ממנה שניים מהנציגים רק לאחר שהוא מתמנה, ולכן צריך לתת לו זמן למנות אותם. אני מציע שהיושב ראש ימונה תוך עשרה ימים ואז צריך לתת לו עוד שבוע או עשרה ימים כדי שימנה את שני נציגי הציבור, אחרת ביום שבו יתמנה היושב ראש הוא יצטרך למנות אחרים.
היו"ר משה גפני
מה קורה אחרי שהחוק הזה יתפרסם? הנציגים יתמנו על ידי השרים הרלוונטים בתוך עשרה ימים. מדוע תוך עשרה ימים?
מרים פרנקל-שור
עד שהמכתב יגיע לשולחנו של השר יעברו כמה ימים.
היו"ר משה גפני
מדוע ההודעה על מינויים תהיה תוך 15 ימים?
מרים פרנקל-שור
יש חובת פרסום ברשומות שזה תוך חמישה ימים מיום המינוי. אפשר לכתוב שנציגי הציבור ימונו במשך הזמן, כי בהמשך נאמר שאי מינוי נציג לוועדה אין בו כדי לעכב את עבודת הוועדה.
יהושע שופמן
היושב יכול למנות עוד לפני פרסום ההודעה, שכן ההודעה היא דקלרטיבית.

כיוון שמדובר בלוח זמנים מאוד צפוף, אני מציע לכתוב שבראש הוועדה יעמוד שופט בדימוס ולא לקבוע איזה בית משפט, מפני שיש לנו ניסיון בכך שאין הרבה אנשים שיכולים להתפנות מהיום למחר. אם יוחלט שזה יהיה שופט בדימוס, זה ייתן לנו אפשרות יותר גדולה למצוא מישהו שיסכים.
היו"ר משה גפני
זה מקובל עליי.

חמישה עשר יום לאחר שהחוק יתפרסם יתפרסמו ברשומות שמות חברי הוועדה ויהיו 45 יום לעבודה. זה נראה לי יותר מדיי זמן.
תומר מוסקוביץ
סעיף 4 כמו שהוא מנוסח זה מיום פרסום ההודעה ולא מיום התחילה ולכן זה נותן 60 יום מיום התחילה.
היו"ר משה גפני
אבל יש 45 ימים לעבודה. צריך לכתוב שזה 60 יום מיום התחילה.

בסעיף 6 נאמר ששר העבודה והרווחה יכין תוכנית סיוע לנפגעי התאונה ויגישה בצירוף המלצות הוועדה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. התוכנית תוכן בתוך 90 יום ממועד קבלת הדוח. למה הכוונה?
מרים פרנקל-שור
זה אומר שהוועדה שמעה את כל הנציגים, גיבשה אמות מידה והגישה המלצות לשר העבודה והרווחה.
היו"ר משה גפני
60 יום לאחר תחילתו של החוק שר העבודה והרווחה יקבל את ההמלצות. בוועדה יושבים שני נציגים של שר העבודה והרווחה – נציג הביטוח הלאומי ונציג משרד העבודה – והוא יכול לקבל את ההמלצות או לא לקבל אותן. כלומר, לא הולך להיות דיון חדש אצל שר העבודה והרווחה, שכן הוא יתייעץ עם האנשים שלו בוועדה. לפיכך, מדוע לא מספיקים שבעה ימים לזה?
תומר מוסקוביץ
בתוך שבעה ימים אני יכול להגיד אם כן או לא, אבל אני לא יכול להציג אלטרנטיבה.
היו"ר משה גפני
לא צריך להציג אלטרנטיבה, הרי אתה יושב באותה ועדה.
גיא קריגר
שר יכול לקבל המלצות ויכול שלא לקבל אותן.
היו"ר משה גפני
אז שיבוא לכאן ויגיד שהוא לא מקבל את ההמלצות.
גיא קריגר
אבל אז הוא צריך להציג אלטרנטיבה.
היו"ר משה גפני
14 יום זה מספיק זמן?
תומר מוסקוביץ
בהחלט לא.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על מצב שבו ישבה ועדה ציבורית, שבה היו שני נציגי שר העבודה והרווחה. אני מתאר לעצמי שהוא ישים בוועדה הזאת את אנשי המקצוע הטובים ביותר של המשרד. אני מתאר לעצמי שבמשרד העבודה יושבים על העניין הזה ואנחנו לא ממציאים עכשיו את הגלגל. אנשי המשרד מכירים את הסוגיות ומכירים אפילו את המשפחות.
תומר מוסקוביץ
סליחה, עכשיו אני מבין משהו אחר. הוועדה תגבש קריטריון ומשרד העבודה צריך להפוך את זה לתוכנית. תוכנית אומרת שמשפחה א' מקבלת כך וכך ומשפחה ב' מקבלת כך וכך. צריך זמן לזה, כי יכול להיות שנצטרך גם סקר צרכים. הוועדה שמוקמת עתה תגבש קריטריונים ולא תיכנס עניינית למה שיקבלו המשפחות. אני צריך להפוך את זה לתוכנית אופרטיבית, שאחר כך הלשכות לשירותים חברתיים יקבלו הוראה ספציפית לבצע את זה. אני צריך זמן לזה. בסופו של דבר זה נגמר בכסף ולא נגמר ברעיונות. אני חושב שצריך לשם כך לפחות 60 יום.
היו"ר משה גפני
אני מוכן להתפשר על 45 ימים.
תומר מוסקוביץ
אני מסכים לזה.
איוב קרא
אני מבקש להוסיף נציג למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
כך הוועדה תהיה ממשלתית לגמרי.
איוב קרא
אם יש נציג למשרד האוצר, למה שלא יהיה נציג למשרד ראש הממשלה?
מרים פרנקל-שור
אנחנו רוצים לצמצם את הוועדה ככל היותר, על מנת שהיא תוכל לעבוד.
איוב קרא
חשוב מאוד שיהיה ייצוג ללשכת ראש הממשלה. ללשכת ראש הממשלה יש את ההשפעה הגדולה ביותר על כל הגורמים. אם יהיה נציג לראש הממשלה הוא יביא את התשובות באופן ישיר.
מרים פרנקל-שור
כך רק ננפח את הוועדה. יהיו תשעה נציגים, וזה יותר מדיי.
איוב קרא
אני מסכים איתך, אבל זה יותר נחוץ מנציגים אחרים.
מרים פרנקל-שור
כך אנחנו רק מגדילים את מספר נציגי הממשלה במקום להפחית את מספרם.
גיא קריגר
צריך לזכור שאם משרד ראש הממשלה רוצה להיות מעורב בעניין הזה, הוא יכול להיות מעורב. השרים נותנים דין וחשבון לראש הממשלה, הרי נציגי הממשלה לא פועלים בואקום. נציג האוצר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא הוא כפוף להחלטות ממשלה.
יגאל עמדי
זה יכול להיות נציג ציבור של משרד ראש הממשלה.
מרים פרנקל-שור
בהחלט לא.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת קרא, אני בעד שיהיה נציג לראש הממשלה, אבל הבעיה המרכזית היא שאנחנו מדברים על ועדה שהיא ועדה ציבורית. תוך כדי הדיונים עם משרדי הממשלה הוועדה הזאת הפכה להיות כמעט ועדה ממשלתית, הרי נציג משרד המשפטים חייב להיות, כך נציג משרד העבודה והרווחה, נציג הביטוח הלאומי, נציג משרד האוצר ונציג משרד הבריאות. סיכמנו שמוחקים את נציג לשכת עורכי הדין ואת נציג ההסתדרות הרפואית.
איוב קרא
מה מפריע לך שהם יהיו?
היו"ר משה גפני
לא אכפת לי, אבל זה יסרבל את עבודת הוועדה. היתה התלבטות כאן בוועדה אם לתת מקום לנציגים שייצגו את המשפחות. עמדת הוועדה היתה שלא לתת את זה. זה בעצם דבר לא מקובל. הצעתי שבמקום שני הנציגים האחרונים יושב ראש הוועדה ימנה שני נציגי ציבור.
איוב קרא
מדוע שיושב ראש הוועדה ימנה?
היו"ר משה גפני
בגלל שיושב ראש הוועדה הוא שופט בדימוס ולדעת כולם הוא אובייקטיבי. כלומר, הוא לא איש ממשלה ולא אדם שהתפקיד שלו לדאוג לאוצר המדינה. הוא מתמנה עבור המשפחות.
איוב קרא
אז משרד ראש הממשלה ימנה שני נציגי ציבור במקום שהשופט ימנה. זה יכול להיות הדבר הטוב ביותר וזה יפתור את הבעיה.
היו"ר משה גפני
זה יהיה כאילו שממנים את השופט. זה לא יעמוד במבחן בג"ץ. מהניסיון שלי אני מציע לך לא לסמוך על לשכת ראש הממשלה, כי לפעמים זה כך ולפעמים זה אחרת.
איוב קרא
משרד ראש הממשלה הוא הגוף הממונה על כל הסוגיה הזאת, לדעתי טוב לתת לו נציגים, כדי שידווחו למשרד ושתהיה גם גושפנקא לכל החלטות הוועדה הזאת. זה עדיף על השופט.
היו"ר משה גפני
השופט יפעל על פי החוק.
איוב קרא
אבל בסופו של דבר צריך גיבוי ולגיטימציה ממשרד ראש הממשלה. ברגע שמשרד ראש הממשלה ימנה שני נציגים, זה נותן לגיטימציה רבה יותר לוועדה.
היו"ר משה גפני
לגבי נציגי ציבור אין דרך אחרת. אם אנחנו רוצים לפרוק מעלינו את העניין שאנחנו מחליטים אם נותנים לנציגי המשפחות כן או לא, עדיף לתת את זה ליושב ראש הוועדה. חבר הכנסת קרא מציע שבנוסף לנציגי המשרדים, יהיה נציג של ראש הממשלה.
איוב קרא
זה חשוב מאוד.
היו"ר משה גפני
אני לא מתנגד, אבל אני רוצה שתדע שהמשמעות של העניין היא, שמתוך תשעה חברים יש רק שלושה שהם נציגי ציבור, שאחד מהם – השופט - מתמנה בעצם על ידי שר המשפטים. צריך לזכור שראש הממשלה יהיה כפוף למשאים ומתנים עם שר האוצר, ואם שר האוצר יגיד לו שזה עולה כך וכך מיליונים, ושהוא "דוחף" לו גם את חוק משפחות ברוכות ילדים, את חוק הקולנוע ועוד חוקים אחרים, ראש הממשלה יגיד לנציג שלו שיהיה מתון. זה החשש בנציג ממשלתי נוסף. אם אתה עומד על זה, אני אתמוך.
איוב קרא
אני עומד על כך.
היו"ר משה גפני
אם כך, נוסיף גם נציג למשרד ראש הממשלה.
מרים פרנקל-שור
אז אני אחזור לטענה שלי. הוועדה שמוקמת בחוק זה אינה ועדה ממשלתית. כל הרעיון בחוק הזה שתהיה ועדה ציבורית, אובייקטיבית. אם היא תהיה יותר ממשלתית יוכלו לטעון נגד ההמלצות שלה.
איוב קרא
כדאי שיהיה נציג ציבור אחד שראש הממשלה ימנה.
מרים פרנקל-שור
מדוע ראש הממשלה צריך למנות נציג ציבור? יש כאן כל כך הרבה נציגי ממשלה.
איוב קרא
מה יותר חשוב מזה שלשכת ראש הממשלה תיתן את גיבויה לעניין הזה? למה לא לקבוע את זה הלכה למעשה?
היו"ר משה גפני
אני מציע שנשאיר את זה להכרעת מליאת הכנסת. אתה תגיש הסתייגות בעניין הזה ויכול להיות שהמליאה תתמוך בזה. אם יהיה גיבוי של ראש הממשלה לזה, הקואליציה תתמוך בהסתייגות. לפי דעתי זו הדרך שיש לנהוג בה.
איוב קרא
מה ההבדל? מדוע לא ללכת מראש למהלך הזה?
מרים פרנקל-שור
החוק הזה בא לתת איזשהו מסר גם למשפחות, שמוקמת ועדה אובייקטיבית. ברגע שיהיו כל כך הרבה נציגי ממשלה, חבל על כל העבודה של הוועדה, כי היא תאבד את האמון של המשפחות. גם כך יש הרבה נציגי ממשלה בוועדה.
איוב קרא
זו גם בקשה של חלק מהמשפחות, שיהיה גיבוי של משרד ראש הממשלה.
מרים פרנקל-שור
יש גיבוי. אנחנו יוצאים תמיד מנקודת ההנחה והעבודה שמשרד ראש הממשלה שותף לכל.
איוב קרא
מדוע לא לתת ייצוג למשרד ראש הממשלה, שאז כאילו יושב ראש הממשלה בכל ישיבה של הוועדה, הרי בסופו של דבר הוא הממונה והוא המפקח מבחינת הביצוע.
מרים פרנקל-שור
האם מקובל בחקיקה שמקימים ועדה שיש נציג לראש הממשלה.
יהושע שופמן
זה מקובל.
רועי קרת
מדובר פה בוועדה מקצועית שמטרתה לקבוע קריטריונים והיא לא זו שתקבע מה יינתן בסופו של דבר. את זה משרד העבודה יקבע. כל אחד מהנציגים בוועדה הוא איש מקצוע בתחום שלו ובעל מומחיות רלוונטית. למשרד ראש הממשלה אין אנשים עם מומחיות שהיא רלוונטית לעניין הנדון. לכן, בשלב קביעת הקריטריונים, לא בטוח שהם חייבים להיות. החוק יימשך לאחר שהקריטריונים ייקבעו ולכן לא בטוח שהם חייבים להיות מעורבים כבר בשלב הזה. ספק אם יש להם להוסיף משהו רלוונטי לדיון מקצועי.
איוב קרא
אני חושב שמכובד שבוועדה ציבורית יהיה ייצוג גם לראש הממשלה ולמשרדים הרלוונטיים לסוגיה בה דנים. כאיש אובייקטיבי אני לא יכול לחשוב שבוועדה ציבורית לא יהיה נציג לראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אני מציע בכל זאת שתגיש את זה כהסתייגות ויכול להיות שגם אני אתמוך בזה. אנחנו מוציאים מפה מוצר שגם כך הוא לא לרוחי. יש פה יותר מדיי נציגי ממשלה ולו זו היתה כוונת המחוקק. החוק המקורי, שעליו חתמנו כולנו, היה שונה לחלוטין.
יגאל עמדי
החוק המקורי בעצם שונה לגמרי. שמתם אותו בצד וחוקקתם משהו לגיבוש אמות מידה לסיוע. שמעתם בישיבה הקודמת את המשפחות שחוששות שגם אם יחוקק החוק, פקידי הממשלה יעכבו את זה. עכשיו בעצם נותנים לפקידי הממשלה לנהל את כל העניין, כולל את הצורה של החוק.
איוב קרא
אני סבור שאם נציג ראש הממשלה יהיה בוועדה, זה ייתן לגיטימציה לוועדה יותר מכל דבר אחר. זה לא הגיוני לא לעשות את זה.
תומר מוסקוביץ
אני מציע להוריד את נציג משרד הבריאות מהוועדה ולהזמין אותם כנציגים ולא כחברים בוועדה. בסך הכל האספקט של הבריאות פה הוא לא המרכזי. דרך אגב, נציגי משרד הבריאות, בזמן שנכחו פה, אמרו שהם לא חושבים שהם צריכים להיות בוועדה. אפשר להתייעץ עם רופאים, אבל לא חייבים לתת להם זכות הצבעה.
יהושע שופמן
אפשר שאחד מנציגי הציבור יהיה רופא.
איוב קרא
בכל מקרה אני מבקש להגיש הסתייגות.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את הסעיף כמו שהוא וחבר הכנסת איוב קרא יגיש הסתייגות להוספת נציג שימנה ראש הממשלה.

למען השקיפות אני רוצה לומר, שאף על פי שהחוק שיאושר יאושר בלי ההסתייגות של חבר הכנסת קרא, יכול להיות שאני אתמוך בהסתייגות הזאת. אני אחליט על כך עד ההצבעה.
תומר מוסקוביץ
אם ההסתייגות תתקבל זה יהיה על חשבון נציג משרד הבריאות?
היו"ר משה גפני
לא.
מרים פרנקל-שור
אם ראש הממשלה ימנה לוועדה נציג שיש לו עניין כלשהו בוועדה - -
היו"ר משה גפני
אני לא מתערב בזה. ראש הממשלה הוא אדם מספיק מכובד לשאת באחריות. אם הוא ייקח פצוע וישים אותו כנציגו בוועדה, זה ראש הממשלה. מי אנחנו שנערער אחריו?
מרים פרנקל-שור
השאלה היא אם ראש הממשלה יכול למנות אחד מנציגי המשפחות לוועדה.
איוב קרא
מה זה חשוב לך?
היו"ר משה גפני
אם החוק הקודם היה עובר, המשפחות לא היו מקבלות שקל, ולכן הבאנו את הצעת החוק הנוכחית.
גיא קריגר
אנחנו עדיין חושבים שלא צריך לחוקק בכלל חוק.
משה גפני
הגענו למסקנה שכדי לקצר את התהליך וכדי להגיע לכך שהמשפחות יקבלו את הסיוע וכמה שיותר מהר, יש להקים את הוועדה בהסכמה עם משרדי הממשלה, באופן כזה שאנחנו תוחמים אותם בזמן די קצר באופן יחסי. הרכב הוועדה, כפי שהוא מנוסח בהצעת החוק, הוא ההרכב שאנחנו סבורים שצריך להיות. חבר הכנסת איוב קרא אומר שהוא סבור שגם בוועדה הזאת צריך להיות מישהו שראש הממשלה שולח. מותר לחבר הוועדה להגיש הסתייגות לחוק. אם הוא יגיד שיהיה נציג שישלח ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא אישיות ציבורית מהמדרגה הראשונה שאם הוא שולח נציג של המשפחות, הוא נושא באחריות. אם הוא שולח נציג מעובדי משרדו, הוא נושא באחריות. אם ראש הממשלה ישתתף בעצמו, הוא נושא באחריות. אם ההסתייגות של חבר הכנסת קרא תתקבל, זה יהיה החוק.
מרים פרנקל-שור
מכיוון שהכוונה שהוועדה תעבוד מהר, אני בכל זאת רוצה להכניס סייג להסתייגות. אני מבקשת להוסיף להסתייגות שכל נציג שימנה ראש הממשלה לא יהיה לו שום עניין שקשור לעבודת הוועדה, מכיוון שיכול דרך זה להיכנס נציג המשפחות, דבר שיכול להפריע לעבודת הוועדה.
איוב קרא
את מתכוונת שלא ימונה נציג מקרב המשפחות הנפגעות?
מרים פרנקל-שור
כן. אני מציעה שגם נציג משרד ראש הממשלה חייב להיות מבין עובדי המשרד.
איוב קרא
בקטע הזה אני אומר נציג ראש הממשלה ולא מקרב המשפחות הנפגעות.
תומר מוסקוביץ
זה מעליב.
איוב קרא
אפשר לומר שאין לו נגיעה אישית לוועדה.
מרים פרנקל-שור
אני אנסח את ההסתייגות ברוח זו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לאשר את הצעת החוק, בתיקונים שדיברנו עליהם, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעת חוק נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001?

הצבעה
בעד – 2
החלטה
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.



- - - - - - - - - - -




הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים