ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/11/2001

דו"ח הביקורת ברשויות המקומיות.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/403530
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
19.11.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4035
ירושלים, י"א בכסלו, תשס"ב
26 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 322

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ד' בכסלו תשס"ב, 19.11.2001, שעה 10:00
סדר היום
דו"ח הביקורת ברשויות המקומיות
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
אורי יהודה אריאל
נסים זאב
יהודית נאות
איוב קרא
מוזמנים
סגן שר הפנים דוד אזולאי
שוקי אמרני – אחראי על הביקורת ברשויות והממונה על החשבונות,
משרד הפנים
יחזקאל לביא - ראש האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הפנים
ג'יין אולמן - לשכה משפטית, משרד הפנים
גיורא רוזנטל - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
גמליאל ברזילי - עוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
טלי רם

דו"ח הביקורת ברשויות המקומיות
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום דו"ח הביקורת ברשויות המקומיות – דו"ח שהכין שוקי אמרני, מנהל האגף לביקורת והממונה על החשבונות במשרד הפנים.

לא קראתי את הדו"ח למען האמת, בוודאי לא את כל היקפו שהוא היקף גדול ורחב – אבל לפי מה שהתרשמתי, מדובר על דו"ח די קשה, אפילו קשה. בין היתר אני מבין שגם נבדקה המציאות שבה ברשויות מסויימות, או ברשויות שנבדקו, גם נבחרים וגם פקידים בכירים לא משלמים ארנונה או שמקבלים הנחות בארנונה, בעוד שכאשר אזרח רגיל בא לבקש פטור או הנחה, הוא איננו מקבל ונבחרים מנצלים את מעמדם לצורך העניין.

מר אמרני, תציג בבקשה את הדו"ח. לפני כן, אני מודה לך על הדו"ח, שנראה שעבודה רבה הושקעה בו ועבודה יסודית. אני מברך אותך על כך.
שוקי אמרני
תודה רבה.

מדובר בדו"ח ביקורת שלמעשה אנחנו מפרסמים כמעט מדי שנה בשנים האחרונות- ביקורת שמבוצעת על ידי 260 משרדי רואי חשבון שאנחנו מעסיקים אותם, אנחנו ממנים אותם, אנחנו משלמים את שכרם, כך שאין להם שום תלות ברשות המקומית, וזו נקודה חשובה לציון.

רואי החשבון האלה מבצעים את הביקורת בכל 265 הרשויות המקומיות על פי הנחיות מקצועיות – זה נקרא "הספר הירוק" – שאנחנו כותבים אותן. בתפקידי כממונה על החשבונות אני מכתיב להם כל שנה אלו נושאים לבדוק.

לאחר שהם מכינים את דוחות הביקורת, הם מגישים אותם לרואה חשבון שנקרא "מעיין", רואה חשבון מקצועי, שבעצם בודק את הדו"ח – האם הוא נעשה לפי הכללים, לפי ההנחיות וכו', ולאחר מכן זה מוגש אלינו.

דוחות הביקורת שרואי החשבון שולחים אלינו נבדקים ונשלחים על ידינו לראש הרשות המקומית, להנהלת משרד הפנים, למבקר המדינה ולממונה על המחוז.

לראש הרשות המקומית אנחנו מבקשים להוציא ארבעה דברים: להביא את הדו"ח לדיון בפני ועדת הביקורת – ועכשיו חלק מן הדו"ח יהיה בפני ועדת הכספים, לאור החלטה של הוועדה כאן – הוא צריך להביא את הדו"ח לדיון בפני מליאת המועצה, לתקן את הליקויים ולדווח לנו על תיקון הליקויים.
יהודית נאות
מדוע אמרת לפי החלטת הוועדה?
שוקי אמרני
התקבלה החלטה שהדו"ח הכספי יוגש בפני ועדת הכספים. מאחר שהדוחות האלה ביחד נשלחים על ידינו – גם הדו"ח המפורט וגם הדו"ח הכספי – אחד הולך לשם ואחד לשם.

זו הפעולה, כאשר מבחינתנו הממונה על המחוז מתבקש לנקוט בצעדים כדי לתקן, לנהל מעקב אחר תיקון הליקויים – פעולות שגם אנחנו מבצעים.לאחר שהדו"ח הזה מוגש על ידינו, נבדק ונשלח לכל הרשויות המקומיות – חשוב להדגיש, לאחר שהדו"ח המפורט נשלח לכל ראשי הרשויות, שהם למעשה גם חתומים עליו, גם הם וגם הגזבר, על נכונות הנתונים – אנחנו מתמצתים את הליקויים שנמצאו בכל הדוחות האלה, מתמקדים בליקויים העיקריים בלבד, משום שכל רשות מקומית קיבלה דו"ח מפורט שהוא לעתים סדר גודל של 40-50 עמודים, וכאן למעשה יש תמצות של שני עמודים או שני עמודים וחצי במקרים קיצוניים.

את הדו"ח אני מרכז - מרכז את המשמעויות שלו, עושה חתכים כאלה ואחרים ומגיש אותו להנהלת המשרד. ב-11 בחודש הגשתי את הדו"ח לשר ולמנכ"ל – בעצם בתאריך הזה הם החליטו לפרסם אותו, הגשתי אותו מספר ימים קודם לכן - וב-12 בחודש הוא אושר לפרסום.
היו"ר משה גפני
לגבי הטכניקה – המעמד שלך כלפי הרשויות הוא כמו מבקר המדינה כלפי משרדי הממשלה? אני לא מדבר מבחינה חוקית, אלא מבחינה פורמלית. הרי יש מבקר לכל עירייה.

במה אתה שונה ממבקר הפנים של העירייה? במה התפקיד שלך שונה ובמה המטרות שלך שונות מאשר מבקר העירייה?
שוקי אמרני
ברמה הבסיסית העקרונית, המטרות של כל מבקר הן זהות.
היו"ר משה גפני
זה ברור. אני לא מדבר על האידיאולוגיה ועל הפילוסופיה. אני מדבר טכנית.
שוקי אמרני
המבקר הפנימי, תפקידו לאתר דברים שהם לא בסדר ולהתריע בפני ראש הרשות כדי שהדברים יתוקנו. התפקיד שלי גם להציג בפני משרדי הממשלה – משרד הפנים במקרה הזה ומשרד האוצר לגבי הנתונים הכספיים – את הפעילות של הרשויות המקומיות לצורך תהליך קבלת החלטות של הממשלה כלפי הרשות המקומית ושל הממשלה כלפי השלטון המקומי בכללותו, גם בהיבט של הפעילות הכספית וגם בהיבטים האחרים.

בהקשר הזה אני יכול לומר שבעקבות דוחות הביקורת שהגשנו במהלך השנים ובהם נמצא לדוגמא שפעולה מסויימת לא מתבצעת כראוי, יש כאן גם מרכיב של בדיקת החוק במובן של האם זו גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. בעקבות הדוחות שלנו שונו גם חוקים כאלה ואחרים במסגרת הפעילות של הרשות המקומית, כך שהמטרה שונה במובן זה שאני מציג את הדוחות לממונה על המחוז, למנכ"ל משרד הפנים, ולשמחתי הרבה בשנים האחרונות אנחנו עדים בהחלט לתהליך שדוחות הביקורת האלה משמשים יותר ויותר את הנהלת המשרד בתהליך קבלת ההחלטות.

אם אני יכול לתאר זאת בצורה ציורית, היום מנכ"ל משרד הפנים, כשבאה אליו רשות מקומית מתוך 265 רשויות, יש לו את הדו"ח הזה ויש לו את הדו"ח הכספי, הוא פותח את הדו"ח באותו מקום שבו מופיעה הרשות המקומית – בשני עמודים יש בפניו את תמצית הפעילות הכספית, את תמצית הפעילות ה"התנהגותית" ויש לו יכולת וכלים לקבל החלטה ולהתמודד עם התביעות של הרשות – כמובן, בדרך כלל באים כאשר חסר כסף.
היו"ר משה גפני
במשך כמה שנים אתה מבצע את הדו"ח הזה?
שוקי אמרני
למעשה הקמתי את האגף הזה, אני שמונה שנים וחצי בתפקיד. הביקורת של רואי חשבון מתבצעת סדר גודל של שש שנים – זה משהו חדש שנעשה, לא היה קיים קודם לכן במתכונת הזאת.
היו"ר משה גפני
מדוע זה קם? על סמך מה הוקמה המערכת הזאת עם הדוחות?
שוקי אמרני
המערכת הזאת הוקמה על סמך המלצה של דו"ח מבקר המדינה משנת 1990, שבו למעשה הועלו הערות כאלה ואחרות על ידי מבקר המדינה, שהנתונים הכספיים ששימשו את המשרדים השונים שהוגשו, לא נמצאו תמיד מדוייקים. מבקר המדינה המליץ בפני משרד הפנים, ושר הפנים דאז קיבל את ההמלצה והתחיל תהליך של התארגנות, כאשר ההתארגנות הסתיימה בשנת 1993, בשנת 1994 נכנסנו להליך של הביקורת בכל הרשויות המקומיות באמצעות רואי חשבון.
היו"ר משה גפני
מה היה לפני התהליך הזה? כיצד משרד הפנים בדק את הרשויות?
יהודית נאות
לא בדק.
יחזקאל לביא
לא נכון. זה לא היה בצורה כזאת. היו מערכות של רואי חשבון שמונו אד הוק למקרים מסוימים.
יהודית נאות
כאשר היה גירעון, מי בדק באופן שוטף?
גיורא רוזנטל
בדקו גם באופן שוטף. אני יכול להעיד מיידע אישי.
יחזקאל לביא
זו לא היתה בדיקה של כל הרשויות.
שוקי אמרני
לפני כן משרד הפנים העסיק 20 משרדי רואי חשבון שבדקו נקודתית כאשר היה צורך לקבל החלטה לגבי רשות מסוימת, ואז אותה בדיקה נעשתה.
היו"ר משה גפני
או כאשר היתה תלונה.
שוקי אמרני
בהחלט, אז היא נבדקה, אבל ביקורת שיטתית בכל 265 הרשויות המקומיות, על פי כללים אחידים ועל פי הנחיות מקצועיות זה משהו שקיים שש שנים.
יהודית נאות
עובדה היא שמבקר העירייה מעולם לא מצא חריגות בשכר בכירים, אני לא שמעתי באף רשות מקומית שהמבקר מצא חריגות. זה רק ללמדך.
היו"ר משה גפני
אם אני מחפש כלי לבדוק מה קרה לפני הבחירה הישירה לראשי ערים ומה קרה לאחריה – לא יהיה לי כלי במשרד הפנים לבדוק את זה.
דובר
לא.
יהודית נאות
אתה מוכן להאיר את עינינו לגבי הישנויות?
שוקי אמרני
לפני כן, אני רוצה לציין – נגעתי בהליך הביקורת וחייבים גם לציין לחיוב. אני חושב שצריך גם להביע הערכה רבה על כך ששיתוף הפעולה מצד מרבית הרשויות המקומיות הוא ראוי מבחינתנו – מבחינתי, מיד אתייחס גם לדברים שהם לא בסדר, מן הסתם, אבל בסך הכל שיתוף הפעולה מבחינתנו ראוי להערכה מפני שבהרבה מאד רשויות מקומיות אנחנו עדים לשיתוף פעולה הולך וגדל גם במובן של סיוע לרואי החשבון בעבודה וכן במובן של תיקון ליקויים תוך כדי העבודה.

חשוב לציין שישנה מגמה חשובה מבחינתי של תיקון הליקויים והיענות לתיקון הליקויים, אבל כפי שאני מציין בדו"ח, עדיין היקף הליקויים הוא גדול.

מה שמפריע כאן מבחינת התוצאות – אם מסתכלים גם באותם ליקויים חמורים שציינו, מדובר על סדר גודל ממוצע של 30% מרשויות מקומיות ששם אנחנו מגלים הרבה מאד ליקויים. לאורך כל הדרך, מרבית הליקויים החמורים – סדר גודל של 30% - מדובר גם מבחינתנו בקבוצה קטנה. חשוב להדגיש את הנקודה הזו ואני אגע אחר כך במסקנה שמשתמעת מכך.

מדובר ב- 100,000 עובדים בשלטון המקומי וישנה קבוצה קטנה של אנשים שמרשים לעצמם בחלק מן הרשויות המקומיות לנהוג לא כפי שצריך, ולדעתי הגישה צריכה להיות לא בהכללה כלפי השלטון המקומי – ובנושא הזה יש לי דין ודברים עם מרכז השלטון המקומי – אלא להתמקד באותם אלה שלא בסדר, וגם אם צריך להעניש אותם ברמה האישית, להעניש אותם ברמה האישית, ואם רשות מקומית מסוימת היא לא בסדר, לפעול נגדה.

לשמחתי הרבה, גם במשרד הפנים בזמן האחרון קיימת מגמה של שימוש הולך וגדל בדוחות האלה וכן קיימות תכניות הבראה שנעשות על ידי מנכ"ל משרד הפנים וכן בישיבות אצל השר, אנחנו שואלים אותם את השאלות על תיקון הליקויים. זוהי תוכנית הבראה שמשמעותה היום בעצם לתת להם כסף לאזן את התקציב, אנחנו דורשים מהם לתקן את הליקויים, דבר שלא היה קיים קודם לכן במתכונת שאנחנו מדברים עליה.

לגבי סוגי הליקויים תמיד שואלים האם הדו"ח חמור, מי יותר חמור ומי פחות חמור. אני רוצה לומר שלי, כאחד שמרכז את הנושא כבר הרבה שנים, יש קושי גדול מאד להצביע על חומרה. קשה מאד לכמת ליקויים משום שאני לא יודע מה יותר חמור – האם עסק שפועל ללא רשיון עסק ליד גן ילדים ויש בו חומרים מסוכנים זה חמור, או שחרגו מהתקציב במיליונים, או שעשו דבר ללא אישור. קשה מאד לכמת ליקויים.
יהודית נאות
לא ברור לך מה הכי חמור?
שוקי אמרני
בוודאי. לכן כתבתי את הדברים בדו"ח מיוחד שהגשתי בזמנו בנושא רישוי עסקים, ולשמחתי גם חלו כמה שינויים חשובים מאד בתחום הזה, אבל אני אומר – לגבי כל רשות צריך להתייחס באופן נפרד.

ברור שאחד הדברים שמקוממים במידה מסוימת זה ליקויים מסוימים שחוזרים ונשנים. אני רואה תופעה והיום אני מסוגל לכמת את הדברים במובן של תיקון ליקויים מאחר שהנהגתי לפני שלוש שנים שיטה שבה כל רואה חשבון, בשני העמודים הראשונים שלו, נותן דיווח מהם הליקויים שתוקנו ומה לא תוקן.

אני יכול לומר בהכללה שסדר גודל של כמעט 60% מהליקויים מדי שנה מתוקנים, וזהו הישג יפה מאד, אבל יש לנו את ה- 40% שחלקם חוזרים על עצמם לאורך שנים, וליקויים חדשים שנוספים, וכאן למעשה יש איזושהי בעייתיות.

בסיכום הדברים הייתי רוצה לומר שבסך הכל הכללי, מבחינתנו, מדובר בדו"ח ביקורת שמן הסתם מתמצת את הליקויים – ולא רק במדינת ישראל, אלא בכל המדינות בעולם לא נהוג לציין דברים טובים, זאת אומרת המושג של לציין דברים טובים לא קיים, וזו תרעומת שקיימת מצד השלטון המקומי.

אני רוצה לומר במשפט שתפיסת הביקורת היא שראשית אנחנו צריכים להצביע על מה לא בסדר, מתוך הנחה שהדברים שנעשים שהם בסדר, אף אחד לא צריך לקבל עליהם פרס. הוא עושה את חובתו והוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, ולכן אין מקום לציין, כביכול בתפיסה האידיאולוגית, דברים שהם בסדר, וכך נהוג בכל העולם.

אני אומר את הדברים האלה מאחר שהדו"ח שמונח על השולחן כולל 265 רשויות מקומיות – זה לא דוחות אחרים שמוגשים, שלפעמים כוללים חמש או עשר רשויות מקומיות, ועם כל החשיבות, מדובר על בחינה מערכתית של כל השלטון המקומי. מן הסתם, בתמצות של הליקויים מציגים תמונה מסוימת, אבל אני חושב שראוי גם לציין את הדברים החיוביים – אותן מגמות שציינתי – מתוך רצון ראשית שההתייחסות לשלטון המקומי תהיה בצורה הראויה במובן זה שאם ישנם כאלה שהם לא בסדר, צריך לטפל במה שלא בסדר ולא ליצור תדמית לכל המערכת הזאת, מה גם שהיקף הרשויות שנבדקו הוא של כולן.

החלק השני צריך להוביל אותנו למסקנה של הטיפול הנקודתי באותם אלה שהם לא בסדר – גם ברמה של הרשות המקומית וגם ברמה של האנשים בתוך הרשות המקומית, במובן האישי של האחריות של אותם אנשים.

אני חושב שבדרך זו נוכל להגיע למצב שבו היקף הליקויים יצטמצם בצורה משמעותית מאד.
היו"ר משה גפני
אלה דברי ההסבר הכלליים, והם בסדר גמור. אני מבקש ממך להתייחס באופן פרטני.


אתה הכנת את הדו"ח ואתה מכיר אותו. אני רוצה לדעת, ואני מבקש להתחיל לציין שמות, אנחנו לא מתכוונים להיות צמחוניים עם הדו"ח הזה.

שאלה חברת הכנסת יהודית נאות ואני גם רוצה לדעת מי העיריות ומהם המקרים של עיריות שחוזרים על עצמם כל הזמן.

למשל אופקים. אני רואה שחלק גדול מהביקורת שלכם זה שמועצת העיר לא קיימת- "העירייה לא צירפה דברי הסבר, הצעת התקציב שהוגשה לאישור משרד הפנים שונה מההצעה שאושרה על ידי מועצת העיר", זאת אומרת ראש העיר מגיש למשרד הפנים משהו אחר לגמרי.
יהודית נאות
אחת ההערות הראשונות שלי זה שאולי יואיל מר אמרני ביום שהוא נותן את הדו"ח לעיתונאים, גם לתת את זה לחברי ועדת הפנים.
היו"ר משה גפני
בשנה הבאה, בעזרת השם, הוא יעשה את זה.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
נשלח עותק לוועדה.
יהודית נאות
אתה רוצה שכל חברי ועדת הפנים המתעניינים ירוצו אחרי העותק? הערנו את זה כאשר אתה היית יושב ראש.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון לקחת את העניין הזה ברצינות ואני מבקש, אדוני סגן השר, לקחת את העניין ברצינות. כפי שמבקר המדינה מגיש ליושב ראש הכנסת וזה מגיע מיד לוועדה לענייני ביקורת המדינה, זה צריך להגיע גם הנה.
יחזקאל לביא
מבחינה חוקתית יש הבדל. מבקר המדינה מונה על ידי הכנסת לצורך העניין.
אורי אריאל
מה הבעיה? זו בקשה טכנית פשוטה – להניח כאן עוד עשרה עותקים.
היו"ר משה גפני
זה לא רק השאלה של לקבל. יפה יכולה להתקשר למשרד הפנים ומשרד הפנים נותן לה את הדו"ח – לא זאת הבעיה. אני פשוט רוצה לשדרג את העניין הזה.

אני מבין שמבחינת החוק המצב הוא שונה, זה ברור – מבקר המדינה נבחר על ידי הכנסת, כאן הוא מבקר של משרד הפנים. אף על פי כן, אני מבקש – וזו הבקשה של הוועדה, זה גם לטובתכם - נתחיל לדון בעניין הזה לא רק במשרדים בין השר או סגנו או המנכ"ל לבין ראש הרשות, אלא זה יהיה יותר ציבורי."הצעת התקציב שהוגשה לאישור משרד הפנים שונה מההצעה שאושרה על ידי מועצת העיר".

כמו כן, "צו הארנונה לא הובא לאישור מועצת העיר." "פרוטוקולים של ועדת הנחות לא הונחו על שולחן מועצת העיר."

זאת אומרת, ראש העיר מנהל את העיר ויש מועצה נבחרת – מאד נחמד. הוא מאשר שם את התקציב במועצת העיר, אבל למשרד הפנים – שהוא הולך לבקש את התקציב, שזה המקום שבו הוא צריך להגיד את האמת – הוא מגיש בכלל תקציב אחר.

אני לא יודע האם זו עבירה פלילית. לכן, תתחיל להתייחס פרטנית, אנחנו לא נישאר צמחוניים.
שוקי אמרני
יש כאן דו"ח על 265 רשויות, פתחת באופקים במקרה.
דוברים
ממש מקרי...
שוקי אמרני
את הממצאים האלה למעשה אנחנו מאתרים שנה לאחר מכן, זאת אומרת הדו"ח הזה מוגש – הוגש רק עכשיו – כל ממונה על מחוז נדרש גם בהנחיה של מנכ"ל משרד הפנים, לזמן אליו את הרשות, לשאול לגבי העניין ולנקוט בצעדים אם צריך לנקוט.
אורי אריאל
לאחר הדו"ח הזה או אחרי קודמו, האם משרד הפנים הגיש איזושהי תלונה ליועץ המשפטי לממשלה ולחקירת משטרה, או שמנהל המחוז מזמין ומדבר עם ראש הרשות?
שוקי אמרני
אנחנו בעקבות דוחות ביקורת לא הגשנו תלונות למשטרה.
גיורא רוזנטל
קונקרטית באופקים, בחלק מן הזמן היתה שם מועצה לעומתית והוא היה צריך לפעול.
יהודית נאות
אין דבר כזה.
גיורא רוזנטל
חלק מן ההערות האלה לא חוזרות ונשנות. יש כאן כמה מקרים מאד מיוחדים.
אורי אריאל
אני חושב שמכל הדו"ח – 265 רשויות - ראשית יישר כוח, אני גם עסקתי קצת בנושא, יש התקדמות בעניין.

אחת משתיים – או שאין אף עבירה פלילית או דבר שראוי לחקירה – מאה אחוז, אז כל הכבוד ל- 265 ראשי המועצות, סגניהם ועובדי הרשות – אבל הנוהל הוא ששותים קפה ואומרים לראש הרשות: זה לא בסדר, אנחנו מצפים שתתקן את זה. או שהוא מתקן או שלא מתקן – שמעתי את הערתך שמתקנים הרבה, וזה גם טוב, אבל זה רחוק מלהיות מספיק. כפי שאמרת, 40% לא מתוקן וחוזר על עצמו.

האם אין שום בעיה ברמה שהיא מעבר לתיקון אדמיניסטרטיבי, שהיא ברמה יותר חמורה?
שוקי אמרני
עד היום לא הגשנו, בעקבות ביקורת – על פי ידיעתי – שום תלונה.
אורי אריאל
זו מדיניות של המשרד, מדיניות של השר.
שוקי אמרני
יש כאן חריגות מסוימות שיכולות להיתפס כחריגה על הוראות החוק, אבל לא ראינו מצב שבו אנחנו מגישים תלונה פלילית.
גיורא רוזנטל
לא נמצאו כאן שחיתויות. עבירות מינהליות, אבל לא שחיתויות.
יהודית נאות
איך יוצא שיש רשויות מקומיות שמופיעות כאן שלילי בדו"ח, שמקבלות פרס התייעלות של משרד הפנים? כי ועדת הפרס לא קראה את הדו"ח?
סגן שר הפנים דוד אזולאי
לא, יש להבדיל בין הדברים. שם מדובר על ניהול תקציבי נכון ומוכיחים שחור על גבי לבן באמצעות אנשי מקצוע שאכן הרשות מתנהלת תקציבית בצורה יוצאת מן הכלל, ועל כך מקבלים את הפרס.
אורי אריאל
אבל למה ההפרדה? אם רשות ניהלה את תקציבה מאה אחוז, אבל מצד שני היא עשתה הרבה דברים לא בסדר.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
זה איזשהו פרס עידוד לאותן רשויות. יש שנה שבה המשרד קובע שהוא יעניק את הפרס לרשות שתפעל בנושא איכות הסביבה ויש שנה בנושא תקציב, כל פעם בנושא אחר.
יהודית נאות
זה משהו אחר, אבל רשות שנתתם לה פרס תקציבי ואחרי כן כתוב שהיא לא שיקפה בתקציב את כל הדברים, איך אתם יכולים לתת לה פרס?
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אם את מכירה מקרה קונקרטי של רשות מקומית שזכתה בפרס והיא מופיעה כאן בדו"ח – אדרבה, תאירי את תשומת לבנו, אני אשמח מאד לשמוע ממך על כך, אבל נראה לי שאין דבר כזה.
היו"ר משה גפני
אדוני השר, בוא נדבר באופן מעשי. יש כאן דו"ח, אני אעבור עליו יותר בפרוטרוט – יש כאן דברים חמורים: 12 חברי מועצת העיר אילת חייבים ארנונה.
יהודית נאות
על כך אנחנו צריכים להגיב, זה לא יכול להיות. זה שיא החוצפה הייתי אומרת. חברי מועצת עיר משיתים על האזרחים ארנונה, והם לא משלמים. לדעתי, זה שיא החוצפה.
היו"ר משה גפני
אדוני סגן השר. העבודה שמשרד הפנים עושה בנושא של הביקורת היא כנראה עבודה טובה, היא עבודה מקצועית.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
לא כנראה. היא עבודה טובה.
היו"ר משה גפני
אני אומר כנראה מכיוון שאני בכל אופן עוד רואה את זה חיצונית וזו באמת עבודה טובה. אני אומר כנראה כדי לסייג את עצמי – לא עשיתי עבודת שטח, אני מודה בעובדה הזאת, לא בדקתי את הדברים האלה, לא עברתי על הדו"ח כפי שצריך, אבל אני מתאר לעצמי, גם מהיקף הדברים וגם ממה שקראתי עד עכשיו - זו נראית עבודה טובה ואם אתה מעיד על כך שזו עבודה טובה, אני מצטרף.

עד נכון לרגע זה אני לא יודע מה השיניים של הדו"ח. מגישים את הדו"ח, מציגים את הבעיות, הממונה על המחוז קורא לראש הרשות, לסגנו או למישהו שראש הרשות מינה אותו – גזבר או לא חשוב מי – אומרים לו: תתקן את זה בשנה הבאה, ולא קורה דבר.

לא קרה, עד נכון להיום, שום דבר עם הדוחות האלה. תיקנו, לא תיקנו, לא קרה דבר.
אורי אריאל
יש תיקונים מסוימים שהרשויות עושות, אבל זה מרצונן הטוב.
היו"ר משה גפני
הם מתנדבים להיות ב- 60% מהמקרים טובים מפני שאמרו להם.
גיורא רוזנטל
קרה מהפך בשלטון המקומי בעקבות הדוחות האלה – מהפך אדיר. אתם פשוט לא מודעים למה שקרה.
אורי אריאל
מה שרוצים זה לשדרג את זה הלאה.
גיורא רוזנטל
יש גרף שדרוג חד מאד בשנים האלה.
היו"ר משה גפני
אם מבקר המדינה מגלה והוא יודע שיש דברים שהם לא בסדר במשרדי הממשלה באופן חמור כאשר הוא בודק את זה, אז יש הליכים שבודקים את העניין. זה עובר ליועץ המשפטי לממשלה במקרה מסוים, יכולים להיות הרבה דברים.

כאן הדברים האלה לא נעשים. השאלה האם זאת מדיניות, האם משרד הפנים בוחן את הדברים האלה.

אדוני סגן השר.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, אני חושב שקודם כל חייבים להגיד מילה טובה לאגף הביקורת במשרד הפנים שבאמת עושה עבודה יוצאת מן הכלל במשך שנים רבות. אני חושב שמי שרוצה לבדוק את הדברים, יכול להגיע גם לתוצאות טובות.

בכל זאת, לא תמיד אנחנו מרגישים בתוצאות בכנסת, אבל אנחנו במשרד בהחלט מרגישים בתוצאות כאשר אנחנו מקיימים דיונים עם אותן רשויות. יושב נציג אגף שכר וכוח אדם באופן קבוע בדיונים, כמו כן נציגי האגף לפיתוח במשרד יושבים ומעלים בדיונים את כל הליקויים שנמצאים באותה רשות מקומית. אני אומר לך שאנחנו לא מתקדמים עם אותם ראשי רשויות -אם אנחנו יודעים שישנם ליקויים שלא תוקנו, אנחנו עוצרים את הדברים. לפחות אני יכול להעיד על עצמי שאצלי, בתקופה שאני מקיים דיונים עם ראשי רשויות, כל ראש רשות שמופיע אצלי זה הדבר הראשון שעליו הוא נשאל – מה הוא עשה לגבי תיקון הליקויים במישור של כוח אדם ובמישור התקציבי.

להגיד שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה – בהחלט שלא. יש מה לתקן, אבל אני חושב שמאז שהדוחות הללו יוצאים קרה משהו בשלטון המקומי. יש כתובת גם לחברי מועצות, גם לציבור הרחב לפנות אליה, והכתובת הזאת היא האגף לביקורת בראשותו של מר אמרני, כשבאמת מתייחסים לכל פניה ופניה, הדברים נבדקים ויש תוצאות.

אדוני היושב ראש, אני חייב להגיד לך שגם ראשי הרשויות ברובם מתייחסים ברצינות הראויה לדוחות הללו והם עצמם מתקנים. יש כאלה שלא מתקנים, ואני חושב שהדברים גם יוצאים לרחוב. אני יכול לספר שהשבת, בעיתונות המקומית אצלנו בצפון, חלק גדול של הדו"ח יצא לעיתונות והדברים הובאו בהבלטה רבה. אני חושב שהציבור לא טיפש, הציבור רואה את הדברים ובסופו של דבר הוא שופט את ראש העיר בהתאם לדוחות הללו.

אבל, אני לא רוצה לטמון את ראשי בחול ולהגיד שהכל בסדר. אני חושב שבכל זאת צריך למצוא איזשהו מנגנון של נקיטת אמצעים כנגד אותם ראשי רשויות שהדברים אצלם חוזרים על עצמם. אני בהחלט חושב שצריך בעניין הזה לשתף את מרכז השלטון המקומי.

כשאומרים נקיטת אמצעים נגד ראש הרשות או כנגד הרשות המקומית הזאת, חשוב מאד לשתף את מרכז השלטון המקומי באותה נקיטת אמצעים כי אז יש לכך תוצאות.
אורי אריאל
לא הבנתי מה כוחם בעניין.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אני רוצה להגיד לך שאם אתה רוצה לקדם נושא ואתה רוצה לקבל תוצאות - רק באמצעות מרכז השלטון המקומי.

אמר יושב ראש ועדת הפנים שלמרכז השלטון המקומי יש לובי חזק מאד בכנסת, ולא פעם אנחנו יודעים איזה מאמצים אנחנו צריכים להשקיע כדי להעביר חקיקה אם מרכז השלטון המקומי מתנגד לכך.

לכן, אם אני רוצה נקיטת אמצעים ואני רוצה להיות יעיל ולקבל תוצאות – אני חייב לשתף פעולה עם מרכז השלטון המקומי. לא תמיד אנחנו מוצאים את השפה המשותפת, אבל אני חושב שזה רצוי כי גם ראשי הרשויות אז יודעים שאין להם גיבוי של מרכז השלטון המקומי, ולכן שיתוף הפעולה הזה הוא מאד מאד חשוב.

דבר נוסף שאמרתי ואני חוזר ואומר בדיונים התקציביים – צריך לעמוד על כך שתהיה דרישה לתיקונים. כאשר ראש רשות מקיים דיון תקציבי, צריכה להיות הנחייה – ובעניין הזה אני מודיע לך שאני אפנה ואני אבקש מהשר להוציא הנחייה - שאם מקיימים דיונים תקציביים עם ראשי רשויות וישנם ליקויים, אכן לא להתעלם מן הליקויים ולעשות על מנת לתקן את הליקויים האלה לפני שממשיכים בדיונים התקציביים.

בסך הכל, אמרתי – ישנם ראשי רשויות שפועלים ועושים לתיקון, ויש תיקון. מצד שני, אני מסתכל על הספר הזה, נדמה לי שבשנה שעברה הוא היה באותו עובי וזה חוזר על עצמו.

מה שאולי כאן אני אומר ליחידה לביקורת – צריך פעם אחת לתמצת נושאים מסוימים שחוזרים על עצמם אצל כל הרשויות המקומיות ולהוציא הנחיות, להוציא חוזר מנכ"ל ברור בעניין שיפעלו בהתאם.
היו"ר משה גפני
המצב הוא שבעקבות דו"ח מבקר המדינה יש שרים שדי חוששים מדו"ח הביקורת, הם חוששים מההליכים שיכולים לקרות.

אני מבקש שהנהלת המשרד תבחן את העניין. הרי מה שקרה זה שראשי רשויות רבים עמדו לדין או שנפתח נגדם תיק חקירה ונפתחה חקירת משטרה ונפתח תיק פלילי. אני שמח שברוב המקרים הם יצאו זכאים.
גיורא רוזנטל
בודדים הורשעו.
היו"ר משה גפני
בודדים הורשעו ואני שמח על כך.

ההליך הוא כזה – מגישים דו"ח מקצועי, רציני וכבד, ואין שום פניה מהמשרד המממן – שזה משרד הפנים. אין פניה ליועץ המשפטי לממשלה כנגד איזשהו ראש רשות במהלך הביקורת והבדיקות שנעשו ברשות שלו, לא מצא משרד הפנים לפנות ליועץ המשפטי להגיד: ראש הרשות הזה הוא לא בסדר.
יחזקאל לביא
השאלה אם נעברו עבירות פליליות.
היו"ר משה גפני
מה שקורה בפועל זה שמישהו חיצוני מגיש את התלונה ואז הפרקליטות בודקת וכולם בודקים את העניין ואפילו מגישים כתבי אישום, ושוב אני חוזר – אני שמח שבסופו של דבר ההליך המשפטי הוא כזה שהאיש יוצא זכאי.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אף פעם לא יצאה תלונה בעקבות הדוחות הללו. גם תלונה של גורם חיצוני.
היו"ר משה גפני
אדוני סגן השר, זה מה שאני טוען.
אורי אריאל
נניח שבעקבות הדו"ח הזה היו שתי תלונות – היו יודעים כל ראשי הרשויות בארץ שהעסק מתחיל להתגלגל. אף אחד כעת לא מבקש למצוא 30 ראשים, אם אין אף אחד אז אין אף אחד, הרי לא מחפשים אף אחד, אבל כנראה שיש וחבל שיש תפוח אחד רקוב שלפעמים גורם בעיות לכולם.
יהודית נאות
אתה זוכר שהתקיים כאן דיון למי מעבירים את הממצאים. אני חושבת שאם מבקר המדינה איננו רץ למשטרה...
היו"ר משה גפני
אני לא דיברתי על המשטרה.
יהודית נאות
... ולרוב מבקר המדינה הוא שופט, הוא ודאי יודע אם היתה עבירה על החוק, ממצאים שהם כביכול פליליים, לדעתי היה צריך להעביר ליועץ המשפטי לממשלה.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אבל אין.
יהודית נאות
אם יש. אני אמרתי שחייב שיהיו? אם יש – היה צריך להעביר. אם אין – אז לא מעבירים.
אורי אריאל
יש כאן כאלה שגובלים בכך, נגיד את זה כך בזהירות רבה.
יהודית נאות
אני לא מאמינה שאין ב- 265 רשויות.
אורי אריאל
אנחנו מאמינים ומקווים שאין, אבל יש כאן דברים שגובלים בזה.
יחזקאל לביא
כשראש עיר לא מקיים את הוראות חוק פקודת העיריות לדוגמה באיזשהו סעיף, זו לא עבירה פלילית.
יהודית נאות
בעיני זו עבירה פלילית. כל עבירה על החוק זו עבירה.
היו"ר משה גפני
אף אחד מאיתנו, מבין חברי הכנסת הנוכחים כאן וכנראה גם אחרים, איננו שש לכך שאישי ציבור ייקראו לחקירת משטרה, אבל אני מציע – אם אנחנו רוצים שהדו"ח הזה אכן יהיה דו"ח מעשי ויהיו לו שיניים ושהוא יהפוך להיות נושא ולא איזשהו דבר זניח ושולי – צריך לתת לנושא הזה מעמד, כוח ויכולת שראשי הרשויות יידעו שכאשר מתפרסם הדו"ח הזה, הם בבעיה, זאת אומרת הם צריכים לחשוש מכך שביום שזה מתפרסם יש להם בעיה שעליה הם צריכים לחשוב במשך כל השנה.

אם המצב יהיה שזה מוחלק ועובר באופן כזה שאין עם העניין הזה בעיה – אז עוד שנה יהיה דו"ח ועוד שנה, וזה יילך ויגווע.
שוקי אמרני
אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר שהגישה שלנו, האוריינטציה של הביקורת היא שזו ביקורת בונה. היא ביקורת שנועדה לאתר אמנם ליקויים ולפעול לתיקונם, היא ביקורת שנועדה להציג לראש הרשות המקומית מה לא בסדר מתוך רצון שהוא יתקן, היא ביקורת שבה אני מנחה גם את 300 משרדי רואי החשבון שאנחנו מעסיקים שידריכו את העובדים ויסייעו להם, היא ביקורת שנועדה להציג תמונה להנהלת המשרד – זה גם דו"ח מס' 3 כפי שרואים מפני שקודם לכן מעולם לא יצא דו"ח על ידי משרד הפנים על כלל הרשויות או על חלקן אפילו. לא היה מושג כזה של דו"ח ביקורת.

את הדו"ח הזה אני מגיש למנכ"ל ולשר, והם מחליטים מה לעשות איתו.
היו"ר משה גפני
מכאן ואילך אנחנו מבקשים שתגיש את זה גם לוועדה. אני מבקש מסגן השר שבתאריך שיוצא הדו"ח, זה יוגש גם לוועדה. אני מבקש את זה, אני מקווה שאתם תיעתרו לבקשה, אלא אם כן אתם רוצים שזה לא יהיה דו"ח ציבורי.
יהודית נאות
גם לנו יש סנקציות. לא יגישו – לא נדון.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך נגדם.
יהודית נאות
למשל, אפשר להיות יצירתי. אני סבורה למשל, שהיום לקראת דיונים בארנונה, ראש רשות שנתן הנחות שלא כדין או שחברי מועצה שלו לא משלמים ארנונה, לדעתי לא צריך להרשות לו להעלות את הארנונה. שילמד, ואז נראה אותו מנהל את העניין.

אם יש לו כל כך הרבה כסף, אין סיבה שישית על פלוני אלמוני כאשר הוא וחברי המועצה שלו לא משלמים ארנונה.

הייתי נוקטת בסנקציה. זה לא פלילי, אבל זו סנקציה חינוכית בעיני.
היו"ר משה גפני
אני לא מתכוון לעשות סנקציות, אבל אני מבקש ממשרד הפנים – כמו דוחות של המשטרה, כמו דוחות של רשויות אחרות – אנחנו מבקשים שהדו"ח שלך, של המשרד, מיד לאחר שהוא מוגש לשר, הוא יוגש לוועדה בישיבה של הוועדה ונקיים על כך דיון. אני חושב שזה צריך להיות האינטרס שלכם.

אני מבקש לקבל תשובה מוסמכת אם עושים את זה. אם עושים את זה – בסדר, אם לא עושים את זה – אנחנו ניקח את הדו"ח ונתחיל לטפל רשות רשות.
יהודית נאות
אתה נרמז כאן שבעצם זו לא החלטה שלו, אלא של השר. הממונה עליו זה השר.
היו"ר משה גפני
בוודאי. כדי לסכם את הקטע הזה, אנחנו מבקשים שהעניין הזה ישודרג, זה גם יהפוך את העבודה שלך לעבודה יותר רצינית ויותר ציבורית, זאת אומרת אותם נתונים שאתה נותן ייחשפו יותר לציבור.

אם נצליח לשדרג את זה ציבורית, הדו"ח שלך – עוד לפני שאתה מגיש ליועץ המשפטי לממשלה – הופך להיות נושא עם שיניים. אף ראש רשות לא ירצה שכאן יתחילו לדון עליו.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אני מבקש להוסיף שאנחנו מדי פעם גם ממנים חשבים מלווים ברשויות המקומיות, וזו אחת התוצאות.
אורי אריאל
בכמה רשויות יש חשבים מלווים?
שוקי אמרני
בסביבות 15-20.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אם אתה מתכוון למען ישמעו וייראו – יש בזה אפקט.
נסים זאב
בירושלים זה עבד טוב.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא מספיק.
גיורא רוזנטל
מסתבר שגם מועצות ממונות זה לא מספיק. גם כאן תמצא ליקויים.
היו"ר משה גפני
אני לא חסיד של מועצות ממונות.
יהודית נאות
אני לא חסידה של מועצה ממונה בכלל.
גיורא רוזנטל
גם כשאנשים באים מטעם הממשלה, ממונים על ידה ומנהלים את העיר, עדיין יש ליקויים רבים, אבל זה לא אומר שהם אשמים יותר מאחרים.
היו"ר משה גפני
לא על זה דיבר סגן השר.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
חשב מלווה ברשויות שנמצאו בהן ליקויים.
גיורא רוזנטל
בדרך כלל חשב מלווה זה לא בגלל ליקויים אלא בגלל מצב כספי קשה.
היו"ר משה גפני
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר גיורא רוזנטל, הבמה שלך ולאחר מכן חברי הכנסת.
גיורא רוזנטל
סגן השר, היושב ראש, חברי הכנסת, שוקי, קודם כל אני רוצה לפתוח בהערכה רבה לעבודה שעושה אגף הביקורת ואני אומר זאת מתוך היכרות רבת שנים של השלטון המקומי – אני בעצמי עוסק בזה 30 שנה ועוקב כמובן גם אחרי מה שעושה אגף הביקורת, ואני אומר לכם וכבר אמרתי, שחל מהפך אדיר בכל תרבות הניהול בשלטון המקומי מאז שהתחילו לבקר ולפרסם דוחות ביקורת.

זה לא קרה משום שיש לזה שיניים מי יודע מה. זה קרה משום שאין תחליף להפנמה של ערכי ניהול תקינים על ידי ראשי הרשויות. הם הבינו שהדבר הזה משרת אותם גם מבחינה ציבורית וגם מבחינה ניהולית.

כמובן, כל אחד יכול להיזכר מיד במקום אחד או שניים שבהם זה לא כך – אבל צריך רגע להתעלם מכל המקרים ולהסתכל בגדול.
יהודית נאות
הפחד מהתקשורת הוא המוביל.
גיורא רוזנטל
כל אחד יכול להגיד - הפחד מהתקשורת מוביל את כולנו – אבל מעבר לכך כל אחד חי ביישוב שלו ויודע שהניהול התקין בסיכומו של דבר משרת אותו, ואם נסתכל על הצד האחר של הכוס של הביקורת, על הצד התוצאתי, תראו שיש קשר.

אציג כמה נתונים. בשנת 1997 היו 17 רשויות שגמרו באיזון תקציבי, בשנת 1998 זה גדל ל-84 רשויות, בשנת 1999 כבר היו 130 רשויות, ובשנת 2000, השנה, חרף המצב הכלכלי הקשה וחרף הקיצוצים שהיו במענקי משרד הפנים, 140 רשויות סיימו באיזון תקציבי ועוד כמה עשרות רשויות נמצאות בגירעון של חצי אחוז, רבע אחוז, עד אחוז.

זה קרה משום שראשי הרשויות - אף אחד לא עקף אותם ואף אחד לא אכף עליהם, אף אחד לא נשך אותם. הם הבינו שזה מתכון להישרדות התקינה שלהם כראשי רשויות, גם לאורך זמן, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינת היכולת לתת שירותים טובים לתושבים, וזה מה שקרה כאן.

נראה דבר נוסף. אם תסתכלו על הגירעון של השלטון המקומי, תראו שבשנת 1998 הגירעון היה 1.8 מיליארד שקל, בשנת 1999 הוא ירד ל- 850 מיליון שקל, ב-2000 הוא כבר 680 מיליון שקל – זה שליש ממה שהיה לפני שנתיים - הוא הגיע לשיעור של מעט פחות מ- 2% מסך הכל ההוצאה, וההוצאה הכוללת היא 30 מיליארד שקל.
יהודית נאות
אתה מדבר על תקציב רגיל ופיתוח יחד?
גיורא רוזנטל
הכל ביחד. אם נסתכל על היבט נוסף – נסתכל על דו"ח הממונה על השכר, שזה הדו"ח שמצביע על חריגות השכר, הדו"ח האחרון הצביע על ירידה של 60% בכמות הליקויים.

אלה כולם דברים שהם צדדים שונים של המטבע. יש כאן דו"ח, יש המון ליקויים, אבל בסך הכל הוועדה יכולה לדעת מה קורה בשלטון המקומי – האם המצב גרוע, טוב, בינוני, ובעיקר האם הוא בכיוון של שיפור או סטגנציה בליקויים.

לפי דעתי יש כאן גרף של שדרוג מתמיד, אפילו חד, ברמת הניהול, למרות שיש לא מעט רשויות ולא מעט מקרים שבהם צריכים לטפל והם לא בסדר, ולא סתם אמרתי קודם מועצות ממונות, כי גם כששולחים פקיד ובעצם אומרים לו אתה תהיה ראש הרשות ונותנים לו פקידים שכחברי מועצה הם אנשי מקצוע, גם אז ישנם ליקויים וזה לא בהכרח מצביע על כך שהוא לא בסדר.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
יש כאן בלבול מושגים. מועצה ממונה היא לא מועצה שהוקמה כתוצאה מליקויים או מאי תפקוד.
גיורא רוזנטל
התכוונתי ועדה קרואה שאנשים שלה מונו. הוועדה קרואה, אבל ראש הרשות וחברי המועצה מונו, לכן אמרתי ממונים.

אז יש ועדות קרואות, וזה לא אומר שלא מתפקדים טוב אבל אתה לא יכול להגיע למצב של אפס ליקויים. אני חושב שרמה של 60% ליקויים שתוקנו – צריכים לבחון אותה על רקע העובדה שאולי בשנה שעברה רק 45% מהליקויים תוקנו, ואני מקווה שבשנה הבאה זה יהיה 65% או 70% של ליקויים שתוקנו, וזה בעצם לפי דעתי העיקר.

דבר נוסף שכמובן לא רואים מכאן – בנוסף לכל מה שמשתקף מתוך הנתונים, האם הרשויות נתנו שירותים טובים, או בינוניים, או גרועים, כי כמובן כשאני מסתכל על רשות שגם מתנהלת באופן לקוי וגם לא נותנת שירותים טובים, זו תמונה מסוג אחד, ואם אתה רואה שחרף המצב ולמרות שיש ליקויים, את השירותים לתושבים היא מספקת בצורה טובה או טובה מאד, זה סוג אחר.

אני חושב שהשלטון המקומי נמצא במצב קשה מאד בכל נושא מתן השירותים והוא מתמודד עם בעיות משקיות שגם נופלות עליו אולי בצורה חמורה יותר, וכמובן כל נושא האבטלה וכל נושא קליטת העליה והמצב החברתי הקשה והתעסוקה, והמפעלים – חרף כל זאת ניתנים שירותים ברמה טובה, אולי אפילו טובה מאד בחלק גדול מהמקומות – לא בכולם, בחלק גדול – וזה הצד האחר.

אז נכון, אמר שוקי – אני לא נותן מחמאות בדוחות שלי, אבל מתוך הדברים שמעתי לא מעט – לא רוצה להגיד מחמאות – אבל דברים טובים שהוא אמר, והוא ראוי גם להערכה על הניסיון שלו לאזן.

מילה נוספת לגבי מרכז השלטון המקומי. אנחנו לא יושבים סתם ככה ובאים לכאן פעם בשנה, אומרים את מה שאומרים והולכים, אלא אנחנו מתסכלים על הדו"ח הזה, אנחנו מאתרים את הנקודות המקצועיות ששם אנחנו חושבים שצריך לעזור לרשויות מבחינת הדרכה ואנחנו בונים את תוכנית ההשתלמות שלנו בהדרכה השנתית על ליקויים שישנם כאן במטרה לשפר אותם- גם בכתובים וגם בקורסים.

מאז שאני בתפקיד השתלמו 40,000 עובדי רשויות מקומיות – יש סך הכל 100,000 עובדים. הם השתלמו בנושאים שונים, החל מנושאים בני יום ועד לתואר ראשון ושני באוניברסיטה, כדי להתמודד גם עם ליקויים מהסוג הזה. למשל, כשיצא אותו חוק שדיבר על חובה למנות מבקרים, מיד התחלנו להקים קורסים של מבקרים יחד עם האגף לביקורת וקיימנו עד היום שבעה או שמונה קורסים כאשר עשרות רבות של אנשים מכל תחומי המשק הוכשרו להיות מבקרים ברשויות המקומיות. עדיין אין פריסה מלאה אבל יש עליה מתמדת ואנחנו הכשרנו את ה"קאדר" של מבקרים פנימיים ברשויות המקומיות, ודווקא בזה השקענו כי אנחנו יודעים שמהביקורת תצמח ההתייעלות ושיפור הניהול.

ועדת ברנע זאת ועדה שלפי דעתי כאשר המלצותיה ייושמו במלואן – זה גם כן מהפך מסוים בכל תחומי ניהול הכספים, שיביא בסיכומו של דבר להאחדה ולהתיישרות של הניהול הכללי. יש כרגע פיילוט שמתרחש בכמה רשויות, אני מקווה שבשנה הבאה זה יורחב.

עוד מילה אקטואלית וקשורה בקשר כזה או אחר לדו"ח זה כל נושא המעבר לפנסיה צוברת. זה תהליך שקרה ממש בימים האלה. בשבוע זה אנחנו עוברים לפנסיה הצוברת בשלטון המקומי, מקדימים בכך את המשק הציבורי האחר ואני חושב שאמנם אני באופן אישי ואולי אחרים כאן לא יזכו לראות את התוצאות החיוביות של זה – זה יקח 15 שנה – אבל חלק גדול מהקשיים שיש היום זה בגלל שנמצאים בפנסיה תקציבית וזה עול אדיר.
יהודית נאות
גיורא, משהו לא בסדר בכל זאת?
גיורא רוזנטל
בוודאי. יש כאן מספיק שאמרו את הלא בסדר. את החלק של הבסדר לא היה מי שיגיד.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך שהשלטון המקומי לא היה יכול לשלוח שגריר יותר טוב. אם חלק מאיתנו לא היה מכיר את השלטון המקומי, היינו בטוחים שכל מה שאמרת זה המצב, אבל אנחנו יודעים שיש עוד כמה דברים.
אורי אריאל
ראשית, מה שגיורא אמר זה נכון. ביקורת מטבעה מתבצעת על הדברים הקשים או הלא טובים, ובאמת צריך להגיד גם את הפן הכן חיובי, כי רוב הרשויות, רוב ראשי הרשויות, הם בסדר. שלא ייווצר כאן מצב שאנחנו באיזה "עליהום" על כולם.

אני מציע שתי הצעות – האחת טכנית, שתעבירו לנו את הדו"ח שיהיה לפחות לכל חבר כנסת בוועדת הפנים, אולי צריך יותר רחב, אבל זה לשיקולכם. זה דבר פשוט טכנית.

שנית, אני מציע שמשרד הפנים יגיש תוך חודשיים – או תוך פרק זמן סביר – הצעה איך לדו"ח הזה יהיו יותר שיניים, ונתקדם. אני אומר זאת בגדר דבר טוב, בגדר אין מזרזים אלא למזורזים. הרי אם למשרד הפנים לא היה אכפת מדבר – היינו מדברים כנראה אל הקירות. היות שאתם כן מקדמים את הנושא – וצריך שוב להגיד תודה ויישר כוח כי זה בהחלט משנה את הדברים – השאלה אם אפשר כרגע להעביר הילוך. לצורך הדימוי, אתם בהילוך שלישי, ואנחנו אומרים בואו נקפוץ מדרגה, נעבור להילוך רביעי שפירושו שלגבי מי שלא בסדר – רשות, ראש רשות, לא משנה – יהיו איזשהן סנקציות.

לא צריך ישר להוריד את כל הראשים, לאט לאט נתקדם, אבל יידעו ראשי ערים שבביקורת הבאה יש סנקציה על מי שלא עומד בכללים מסוימים. הרי יש עבירות פחות חמורות, יש עבירות יותר חמורות – לא הכל אותו דבר. כפי שנאמר, יש דברים שחוזרים – למרות ההדרכה ולמרות שאתם שמים לב, הם חוזרים.

אני מציע שייקבע זמן, בתיאום עם המשרד – לא בלחץ שחייבים להביא זאת מיד. יביאו הצעה, נדון על ההצעה, נגבש את זה יחד איתם ויחד עם השלטון המקומי וזה יובא לידיעת כל הרשויות בארץ וכל אחד ינהג לפי מה שהוא מבין.

תמיד יש את הסנקציה של הבוחר. זה תמיד קיים, כולם הולכים בסוף לבחירות. תודה.
יהודית נאות
אני חושבת שאפשר להמשיך בקו של אורי ולומר שבעצם, אם היה סיפק בידינו, אני הייתי מציעה את החריגים להזמין הנה להסביר את עצמם. אני חושבת שזה יכול לשמש כלי נוסף.

לא הייתי בוחרת את זה אקראי לפי סדר א'-ב' ובוודאי לא לפי אותו סדר שאנחנו שימשנו בתפקידים, כלומר המקומות שבהם במקרה חברי ועדת הפנים היו חברי מועצת עיר, אלא באותם מקומות שאנחנו רואים בהם הישנות, מעבר לשנה-שנתיים, אני חושבת שראש הרשות צריך לבוא לכאן ולהסביר את זה, כלומר להעלות מדרגה את נושא הדו"ח.
היו"ר משה גפני
יפה, אני מבקש לרשום את הערות חברי הכנסת כהחלטות. ראשית, מה שאמר חבר כנסת אורי אריאל – אנחנו פונים למשרד הפנים ואנחנו מבקשים תוך חודשיים-שלושה שמשרד הפנים יכין מסמך איך הוא רואה את הדו"ח הזה, איך הוא רוצה שהדו"ח הזה יטופל על מנת שהוא יקבל שיניים, אף על פי שאנחנו משבחים את הדו"ח.
יהודית נאות
ההפך. זה כלי עבודה נהדר.
היו"ר משה גפני
שנית, מה שאמרה יהודית נאות. אנחנו פונים למשרד הפנים ואנחנו מבקשים שהם ישדרגו, שיגידו מה לפי דעתם הדוחות החמורים – נניח עשרה הדוחות החמורים – שבהם אותם ליקויים שנתגלו בשנים האחרונות חוזרים על עצמם, ואנחנו נזמין את ראשי הרשויות לכאן לדיון, יחד עם מרכז השלטון המקומי ויחד עם משרד הפנים.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, יש בעיה. ברגע שאתה מזמין ראש רשות לכאן בעקבות הדו"ח, זה נראה כמו בין דין שדה.
היו"ר משה גפני
זה מצוין.
יהודית נאות
חבר כנסת אזולאי – יוסי כץ עושה עכשיו משאל בקרב חברי הכנסת האם ועדות הכנסת צריכות לקבל סמכות של בעצם תשאול והאם אדם כמו נבחר ציבור חייב להופיע בפניהן. אני חושבת שכן.
היו"ר משה גפני
את הולכת כבר רחוק. אני עוד מדבר על המצב הקיים. במצב הקיים, כאשר יש דו"ח ביקורת וזה דבר שהוא שגרתי לגמרי – מוזמן השר לוועדה לביקורת המדינה, מגיב על הדו"ח, עונה תשובות, נמצא שם נציג משרד ראש הממשלה ואומר מהן התגובות של ראש הממשלה. אנחנו מדברים על נבחרי ציבור, הם לא יכולים להיבחר בבחירה ישירה ואחרי כן להגיד אל תעמידו אותנו בבית דין שדה.
יהודית נאות
אני אתן דוגמה. אני במקרה עיינתי וזה לא המקרה הכי חמור, אבל מי שמציג בתקציב שהוא הולך לקצץ 150 משרות – וזה הרבה כסף - ואחרי כן לא עושה זאת, האם הציבור יודע על כך בכלל?

מציגים מצג שווא, עושים כותרות על הליכה לקראת התייעלות, ובסוף לא קורה דבר. מישהו צריך לקבל תשובה על כך. הציבור בעוד ארבע שנים לא זוכר את זה.
היו"ר משה גפני
יפה, אני מבקש שזה יהיה הנושא השני.
גיורא רוזנטל
הראשונים צריכים להיות אלה שכתוב שהם לא תיקנו אף ליקוי. יש בודדים שלגביהם כתוב שלא תיקנו דבר.
היו"ר משה גפני
גיורא, אם הייתי צריך לבחור את מי להזמין לכאן, אתה הרי יודע מיהם העשרה שהייתי מזמין, אבל אני לא מזמין. אני אומר להפך – שמשרד הפנים יחליט מי במצב הכי גרוע.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
חברי הכנסת המכובדים, אני לוקח דוגמה את מועצה מקומית בענה. כתוב בשורה התחתונה: "המועצה לא תיקנה כלל את הליקויים..." – יש ועדה קרואה היום בבענה.
נסים זאב
אני רוצה לומר שהתרשמנו שיש פחות בעיות ברשויות המקומיות, ואני מסכים עם זה. יש שיפורים ושיפורים ניכרים.
היו"ר משה גפני
אני, אגב, לא אמרתי את דעתי שאני מסכים שיש פחות בעיות בשלטון המקומי.
נסים זאב
אתה הבעת את דעתך ותאמר אותה אחרי שאני אסיים לדבר.
היו"ר משה גפני
אז אל תכלול אותי.
נסים זאב
זה מכובד שגם אדם יחיד מדבר בלשון רבים מפאת כבודו של היושב ראש. על פי הקבלה תמיד צריך לדבר בלשון רבים.

אני בכל זאת הייתי בשלטון המקומי 15 שנה. אני זוכר שהיו דוחות של מבקר הפנים והיו שיפורים ושיפורים ניכרים, גם בעקבות ביקורות של מבקרת המדינה. היו גם שיפורים רציניים ביותר, כמו שאמרה חברת הכנסת נאות ואני מסכים – למשל בטבריה, אני זוכר שדובר בתקשורת על כך שיש הפקרות בנושא הארנונה וזה שופר לאלתר, אני חושב שראש העיר היה בזמנו יגאל ביבי.

אני אומר שדברים שקשורים במהות לרשויות, זאת אומרת נושא התקציב – צריך לדון על כל אחד לגופו. יש ערים עניות ואי אפשר ללכת באותו קו ובמקשה אחת לגבי כל הערים. הקריטריונים למשל בנושא הארנונה בירושלים, בחיפה ובתל-אביב, לא יכולים להיות אותם קריטריונים כמו בערים אחרות שנחשבות כיותר עניות. יש קטגוריה שונה.

מתי אני יכול לבקר ראש רשות? כשבאמת יש פיזור מעל ומעבר, כשאין את הדברים הבסיסיים לקיום העיר, והוא מרשה לעצמו בזבוזים בשכר מעל ומעבר, וזה אגב היה בעיריית ירושלים שאותו ראש עיר שינה את כל הקריטריונים כאשר נכנס והרשה לעצמו להרים את השכר פי שלושה. על כך היתה הביקורת ואולי הורידו 10%. הרימו אולי ב- 300% ואחר כך הורידו 10%.

צריך לזכור שהרשויות מתמודדות כל כך קשה בנושא רווחה, בנושא כלכלה של הערים. במקרה ישבתי אתמול עם ראש רשות למעלה משעה בנושא אחר לגמרי. שמעתי על בעיות שלא האמנתי שבאים איתן לראש הרשות – יש היום בעיות קשות והרשויות מבזבזות כספים על חשבון זה שצריכים לקבל מרווחה, מפנים, מחינוך ומתרבות.
יהודית נאות
אני מסכימה איתך לגמרי.
נסים זאב
הם מקימים עמותות כי חסרים תקנים, ובגלל שיש מגבלה בתקנים למשל, אז מקימים עמותה ותומכים באותן עמותות כדי לאפשר את אותם תקנים. גם בנושאי רווחה לדוגמה, יש כמעט 20% תקנים של רווחה בעיריית ירושלים – עובדים סוציאליים – הם דרך עמותות משום שיש מגבלה של משרד הפנים, אבל ההוצאה היא הוצאה בפועל, אין כאן התחמקות ומי שמשלם זאת בעצם זו הרשות במאת האחוזים.

מעבר לכך, למשל בעיריית ירושלים נתנו בשנה אחת כמעט עשרה מיליון שקלים לצרכים מיוחדים ומשרד הרווחה לא משתתף בכך. צרכים מיוחדים זה עובדים סוציאליים, אין להם את הכלים להתמודד עם אותן משפחות נזקקות – אם צריך מקרר, מחשב למפגר, אם צריך עזרה בצרכים מינימליים לאותן משפחות.

לכן הרשויות, הייתי אומר באופן חריג, נושאות בנטל ובעול הזה.
גיורא רוזנטל
את כל זה לא רואים בדו"ח.
נסים זאב
בדו"ח אתה כן רואה אולי חריגה, אבל אתה לא רואה מדוע הגענו לחריגה הזאת. לכן, אי אפשר בגדול לומר את הביקורת – היתה חריגה – בלי להתייחס מהיכן הבסיס של החריגה הזאת, כשמדובר בערים שבהן הרשות צריכה להתמודד עם מצוקות קשות.
איוב קרא
ראיתי את הדו"ח, גם שמעתי מכמה חברים על הביקורת שהיתה. אני חושב שצריך לתת לכם יותר שיניים, לתת לכם גושפנקא יותר רצינית לביקורת הזאת.

לדעתי, אם מזמינים את בעלי הדוחות הכי גרועים, זאת אומרת יתחיל להיות מדד של העשרה הכי גרועים, הם יוזמנו להופיע כאן מול ועדת הפנים – להיפך, זה יהיה גיבוי מוחלט למה שאתה עושה.
נסים זאב
בשום פנים ואופן.
איוב קרא
סליחה, זו דעתי.
נסים זאב
אני לא הבעתי את דעתי בנושא הזה. אני חושב שאנחנו חורגים בסמכותנו כוועדת הפנים והופכים להיות בין דין, בית משפט – לא יכול להיות דבר כזה.

מי שצריך לבקר זה משרד הפנים, זה שר הפנים, זו ביקורת פנימית – וזה לא בגלל שהיום שר הפנים הוא אלי ישי, עם כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
אם אני לא טועה, חבר הכנסת איוב קרא נבחר לכנסת והוא חבר באופן מכובד בוועדת הפנים, וזו דעתו. זאת, אגב, גם דעתי.

למה אתה כל כך מגן על ראשי הרשויות?
נסים זאב
אני לא מגן. זה לא מכובד שראש עיר בא לוועדה ואתה נכנס איתו לפרטים. זה לא התפקיד שלנו.
היו"ר משה גפני
ועוד איך מכובד. אני מגן על זכותו של חבר הכנסת קרא לומר את דבריו.
איוב קרא
אני קטונתי בין שני רבנים חכמי הדור – אבל אני יכול תמיד להקשיב. אם ראשי רשויות מגיעים לוועדה הזו כשיש להם בעיות בתקציב, ברזרבות, בגרעונות – לגבי הביקורת הם לא יכולים להגיע לכאן? זה אבסורד, הרי אנחנו ועדה מפקחת , אנחנו רואים שיש כאן דו"ח ענייני ורציני שהושקע בו רבות כדי להביא אותו לוועדה מכובדת זו, ואני חושב שצריך לתת את דעתנו. אנחנו לא לוקחים שום סמכות משר הפנים, שלדעתי גם הוא יכול להיות נוכח באותה ישיבה ליד היושב ראש.
היו"ר משה גפני
שר הפנים ישמח על כך.
איוב קרא
הוא ישמח על כך – אם תשאל את דעתי – כי בסך הכל המטרה להביא למצב שהדו"ח הזה לא יישאר בגדר נייר, אלא תהיה בו פרקטיקה.
היו"ר משה גפני
נסים, אנחנו מקבלים את ההצעה שלו.
נסים זאב
עם כל הכבוד, אני מבקש שתהיה הצבעה בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
הרב נסים זאב, אני רוצה שתדע – אמרנו זאת קודם – וזו תהיה אחת ההחלטות. אנחנו פונים למשרד הפנים – בין יתר הדברים שאנחנו מבקשים גם לדעת לגבי השדרוג של העניין – אנחנו מבקשים מהם לציין מי לפי דעתם רשויות שבהן הביקורת חוזרת על עצמה, רשויות שבהן באמת הביקורת היא חמורה. את עשרה ראשי הרשויות הללו נזמין לדיון בוועדה ואתה תוכל לומר בוועדה שעמדתך היא שאסור להזמין אותם.

אני לא מבין. ראש עיר נבחר על ידי הציבור – הוא לא צריך למסור דו"ח?
נסים זאב
אחרי שהוא יופיע כאן, אני אגיד שמיותר שהוא מופיע? ברצינות. תשקול את זה.
היו"ר משה גפני
מלבדך, כולם בעד.
נסים זאב
אני חושב שזו פגיעה בסמכות של משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
בכלל לא.
נסים זאב
הרב גפני, מאז שנהיית יושב ראש ועדת הפנים, אתה מנסה להיכנס בתחומי משרד הפנים וליצור מעין תחרות.
היו"ר משה גפני
לטעמי, מעט מאד.
יהודית נאות
יש לי בשורה בשבילך – גם למשרד הדתות הוא נכנס וגם לביטחון פנים הוא נכנס.
נסים זאב
אתה עושה את עבודתך אמנם נאמנה, אבל אני חושב שאתה מגזים יתר על המידה. אתה לוקח לעצמך סמכויות מעבר למה שיש לך.
יהודית נאות
חבר הכנסת נסים זאב, אני הצעתי שנזמין את ראשי הרשויות ששלוש שנים רצוף לא מתקנים ליקויים, אז מה? זה סתם כתוב על הנייר? למה לא?
נסים זאב
מה, אנחנו רשות שופטת?
יהודית נאות
לא. רשות מפקחת.
נסים זאב
אנחנו לא משטרה ולא רשות שופטת, עם כל הכבוד. אנחנו ועדת הפנים, צריכים לראות את משרד הפנים מבחינת עבודתו.
גיורא רוזנטל
ראשי הרשויות שמקבלים מכאן תמיכה – הם יבואו. אם הם לא יקבלו כאן תמיכה, הם לא יבואו, גם אם יזמינו אותם.
נסים זאב
אנחנו נבקר את משרד הפנים אבל לא את ראשי הרשויות. זה התפקיד שלנו.
היו"ר משה גפני
הרב נסים, אני מבקש לקרוא לך מהתקנון: תפקידה של ועדת הפנים זה לבקר את הנושא של משרד הפנים – זה נכון – אבל תפקידה לבקר את השלטון המקומי. מי מבקר את השלטון המקומי?
גיורא רוזנטל
חשבתי שתפקידה לעזור לשלטון המקומי, זה התפקיד הראשון במעלה – ואז הם יבואו לכאן.
היו"ר משה גפני
גיורא, אתם אמרתם שאתם משבחים את הדו"ח הזה ואתם רואים בו כלי חשוב.
גיורא רוזנטל
בוודאי.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, אמרתי בתחילת דבריי – אינני רוצה שוועדת הפנים תהפוך להיות בית דין שדה.
היו"ר משה גפני
אין כוונה כזאת.
נסים זאב
אין כוונה, אבל יש עשייה כזאת. עוד מעט נעמיד כאן חבל תליה.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
חבר הכנסת נסים זאב, אני מודיע לך – על פי הקיים היום, אם תזמין ראש רשות, הוא לא חייב בכלל לבוא לכאן. איזה כלי יש בידך היום אם הוא לא רוצה לבוא?
נסים זאב
הוא יבוא כי הוא יודע שמשרד הפנים מחר לא יתחשב בגרעונות שלו.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
לכן, אני בהחלט חושב שלא יהיה מכובד להביא ראש רשות לוועדת הפנים וכאן לקיים דיון, במיוחד שאנחנו מכירים את חברי הכנסת – לא תמיד יש בידינו כל הכלים כדי לבדוק את הדברים.
היו"ר משה גפני
אני קורא את סעיף 13 בתקנון:
נסים זאב
משרד הפנים לא מסכים איתך בעניין הזה. אתה כופה את דעתך על משרד הפנים עכשיו.
היו"ר משה גפני
אני לא כופה את דעתי. הדברים שאנחנו עושים מתואמים עם משרד הפנים.
נסים זאב
אתה מקבל החלטות ומשרד הפנים לא רוצה להראות שהוא מתחמק מהחלטות, אבל אתה כופה את דעתך. זו לא דרך.

במשרד הפנים יש את הכלים להעניש את ראשי המועצות ואת ראשי הערים.
יהודית נאות
איזה כלים?
נסים זאב
ברגע שיש גרעונות וראש הרשות אינו מתקן ולא עומד בנהלים, למשרד הפנים יש את הכלים איך להתמודד עם העניין.
היו"ר משה גפני
נסים, על איזו רשות אתה הולך להגן עכשיו?
יהודית נאות
יש לי הצעה. נזמן הנה את שר הפנים שיודיע לנו מה הוא עשה עם עשר הרשויות האלה.
היו"ר משה גפני
לא, נזמין את ראשי הרשויות.
נסים זאב
אתה יכול, אבל זה לא מקובל.
היו"ר משה גפני
מקובל ועוד איך. סגן השר דוד אזולאי, כאשר היית יושב ראש הוועדה, לא הזמנת ראשי ערים?
סגן שר הפנים דוד אזולאי
הזמנתי, אבל תלוי באיזה נושא – כדי לעזור להם, לא כדי לעשות להם כאן "נו-נו-נו".
יהודית נאות
אז מה אתם עושים לערים שבהן הליקויים חוזרים על עצמם?
סגן שר הפנים דוד אזולאי
נתתי לך דוגמה את בענה – הקמנו ועדה קרואה, מג'ד אל כרום – מינינו חשב מלווה.
נסים זאב
אני מבקש שהנושא הזה יבוא לדיון במליאה ונקיים הצבעה.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
יש לי דוגמאות נוספות. ערערה במשולש – מינינו ועדה קרואה. אי אפשר להגיד שלא נעשה כלום. ננקטו צעדים כנגד רשויות כאלה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת איוב קרא, נא תשלים את הדברים. תראה איך הרגזת את חבר כנסת נסים זאב.
איוב קרא
אני אף פעם לא אוהב להרגיז רבנים, אבל במקרה זה צר לי שהדו"ח צריך לקבל גם גיבוי. לדעתי, או שמזמינים את השר שיתן לנו דו"ח על עשר הרשויות שהן הכי גרועות, או שהם יוזמנו לכאן יחד איתו.

שנית, לדעתי אם חוזרים על עצמם שלוש שנים ליקויים מהותיים ורציניים – צריך גם המלצה להקים ועדה קרואה באותו מקום. לדעתי הדו"ח צריך להתייחס לזה – להקים ועדה קרואה.
יחזקאל לביא
לא. אתה פוגע בסמכות חוקית.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
לא, זה לא קריטריון. עם כל הכבוד, היחידה לביקורת לא תקבע אם צריך ועדה קרואה או לא צריך.
איוב קרא
אני לא נכנס כרגע לפרט הזה. אני אומר שהדו"ח צריך לקבל ביטוי, להטיל סנקציות. למשל, אם הדו"ח של רשות מסוימת, שנה אחר שנה, בלתי תקין וגרוע, היא לא יכולה להמשיך להתנהל כאילו לא קרה דבר.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, אני חושב שהבאתי כמהדוגמאות: את בענה, את מג'ד אל כרום, את טייבה, את ערערה, את לוד – אלה ישובים שבאמת היו בהם בעיות, ואכן משרד הפנים נקט באמצעים.

אדוני היושב ראש, אם אתה אומר שישנם ליקויים שלא תוקנו, בוא ניקח עשרה ראשי רשויות שבאמת הליקויים שם חזרו על עצמם והם חמורים מאד, בואו נבדוק.

אני כמעט בטוח – אני אומר זאת בזהירות כי עדיין לא עברתי על כל הדו"ח – סביר להניח שלא תמצאו דבר כזה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש כעת להביע את דעתי ובזה נסכם.

לגבי הנושא של השלטון המקומי – השלטון המקומי נמצא היום במצב של פרשת דרכים, מצב לא ברור. למשל, נושא תקציבי החינוך והרווחה שלו, חלקם באים מהשלטון המקומי וחלקם באים ממשרדי הממשלה, פעמים רבות השלטון המקומי צריך לממן כשמשרדי הממשלה לא מעבירים את חלקם.

אנחנו מדברים על נתח גדול מהתקציב. זה ברור שצריך לטפל בעניין הזה וצריך לעזור לרשויות בחלק הזה, אבל כתוצאה מאי ההעברה התקציבית הקבועה וכתוצאה מאי הסדר שנוצר, השלטון המקומי גם מרגיש כאילו עצמאי לחלוטין.

הם באים ואומרים, לפעמים אפילו בצדק: אתם באים להגיד לנו מה לעשות בשעה שאתם את חלקכם – מה שאתם מחוייבים להעביר לנו שזה בתקציבי החינוך ובתקציבי הרווחה – לא עושים ולא מעבירים.

אני לא מתכוון – ובכך אני מקבל את עמדת חברי הוועדה, או את רובם להוציא חבר הכנסת נסים זאב – אני לא מתכוון להיות צמחוני בעניין הזה. אני חושב שמשרד הפנים עשה עבודה נאמנה ואני לא מתכוון ללכת נגד משרד הפנים אלא יחד עם משרד הפנים. במקום שבו יש דו"ח ביקורת שהוא חמור והוא חוזר על עצמו, אנחנו מבקשים ממשרד הפנים, בתיאום עם מרכז השלטון – תאמרו לנו אתם, לא אנחנו, לא שיחשדו חלילה שיש לנו נגיעות פוליטיות על ראש רשות מסוים - תגידו לנו אתם מיהם ראשי הרשויות שהם אכן נמצאים במצב שחוזר על עצמו כל הזמן.

שר הפנים וסגן שר הפנים יבואו לכאן עם אותם ראשי רשויות – זה לא בית דין שדה – ראש הרשות הוא נבחר ציבור, שיסביר לציבור באמצעותנו מה קרה.
גיורא רוזנטל
הציבור שלו נמצא שם, לא כאן.
היו"ר משה גפני
בכלל לא רלוונטי.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, אני שואל אותך מה אתה עושה לראש רשות שאומר לך: אני לא רוצה לבוא.
יחזקאל לביא
הוא לא יכול לעשות שום דבר.
היו"ר משה גפני
אדוני סגן השר, אם נגיע למסקנה – יחד אתכם, אני לא מתכוון ללכת נגדכם, אני לא יודע מה פתאום חבר הכנסת זאב חושב כך – יש ראש רשות שהמצב אצלו חוזר על עצמו כל הזמן והוא לא רוצה לבוא לכאן, אין בעיה, אנחנו גם מחוקקים.

תמונת המצב הזאת תוצג. אדם חורג כל הזמן, עובר פעם אחר פעם על דו"ח הביקורת, מוזמן לוועדת הפנים שתפקידה לפקח.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
מה תעשה אם הוא כבר לא נבחר שוב?
היו"ר משה גפני
אז הוא לא נבחר.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
הוא גרם לגירעון, גרם למחדלים והלך הביתה.
היו"ר משה גפני
אדוני סגן השר, את זה אתה יכול להגיד גם על ראש ממשלה שעשה נזקים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים וחברתיים – לא נבחר, והשאיר את מדינת ישראל כך.
גיורא רוזנטל
אבל כאשר הרשות מגיעה למשרד הפנים, הם לוקחים בחשבון את ההערות, את דוחות הביקורת.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, יש מצב שבו הוא לא נבחר, אז מה. אנחנו מדברים על ראשי רשויות שנמצאים בתפקידם, והביקורת חוזרת על עצמה – ואני לא יודע אפילו על מי אני מדבר – אני אומר שמשרד הפנים יגיד.
יחזקאל לביא
השאלה איזה סוג של ביקורת.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך – אם יהיה שיתוף פעולה בין המשרד שלכם לבין הוועדה, ראש רשות שיוזמן בהסכמה בינינו, יבוא. אף ראש רשות לא יקח על עצמו את הסיכון הזה, ולפי דעתי הוא גם לא ירצה. האם הוא יהיה מעוניין שאנחנו נוציא הודעה לעיתונות ונגיד שראש מועצת פלוני או ראש עיריית אלמוני לא הגיע לוועדה?
גיורא רוזנטל
אם הם ירגישו שהם מקבלים מכאן עזרה – הם יגיעו לכאן. אם הם לא יקבלו כאן עזרה- הם לא יגיעו לכאן.
היו"ר משה גפני
זאת הכוונה.

אני מסכם את הדיון. ראשית, אנחנו משבחים את עבודת אגף הביקורת ומשרד הפנים בעניין של הדו"ח שהוגש.

אנחנו מבקשים שבשנה הבאה, לאחר שהדו"ח מוגש לשר, הוא יוגש לוועדה. בעזרת השם, אנחנו נקיים עליו דיון מסודר.

אנחנו מבקשים שבתוך חודשיים או שלושה חודשים תאמרו אתם איך אתם סבורים שצריך לתת לדו"ח הזה שיניים, מה כלי העבודה שאיתם צריך לעבוד.

דבר אחרון – אנחנו מבקשים ממשרד הפנים שיאמר מהם הדוחות שלפי דעתו הם הדוחות החמורים ביותר שחוזרים על עצמם, ואנחנו מבקשים שהמשרד – השר, סגן השר – יבואו לוועדה. אנחנו מבקשים להזמין את אותם ראשי רשויות שיאמרו לוועדה מה הם אומרים על הדוחות האלה ומה הם מתכוונים לתקן.

אני חושב שחשוב גם מבחינת משרד הפנים, גם מבחינת ראשי הרשויות וגם מבחינתנו- שנבחרי ציבור יאמרו לציבור למה יש ביקורות מהסוג הזה ומה הם מתכוונים לתקן.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים