ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/10/2001

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 59), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/389312
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
23.10.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3893
ירושלים, ט"ו בחשון, תשס"ב
1 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי


פרוטוקול מס' 310
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ו' בחשון התשס"ב (23 באוקטובר 2001), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – תסקיר השפעה על הסביבה), התש"ס-2000.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
יהודה זמרת, עו"ד לשכת היועמ"ש, משרד הפנים
דוד פילזר מנהל אגף התכנון, משרד הפנים
שלומית דוטן אגף תכנון, המשרד לאיכות הסביבה
אורלי חורש לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
הדס פינקפלר לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
דן צפריר, עו"ד לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
טל גיז משרד המשפטים
דלית דרור, עו"ד משרד המשפטים
יוני גרטי אגף תקציבים, משרד האוצר
איתי בר-סלע,עו"ד לשכה עוה"ד
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר


הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – תסקיר השפעה על הסביבה),
התש"ס-2000.
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – תסקיר השפעה על הסביבה), התש"ס-2000. יוזמי החוק הם חברת הכנסת יהודית נאות ומספר חברי כנסת. התקיים דיון בנושא הזה במרץ 2001 כשלא הייתי היו"ר. אני מבין שיש שתי בעיות בעניין הזה: בעיה אחת, מי המוסמך לתת את התסקיר, והבעיה השנייה היא מי ישלם את זה.
יהודית נאות
אין שתי בעיות, יש רק אחת.
היו"ר משה גפני
ככה הבנתי. אני מבין שהיו צריכים לתת תשובה בנושא הזה, ומה שהוגש בינתיים זה מכתב מהיועצת המשפטית של המשרד לאיכות הסביבה. אני מבקש ממך, חברת הכנסת נאות, להסביר איפה אנחנו עומדים.
יהודית נאות
להפתעתי, הממשלה שינתה את דעתה. הצעת החוק הזאת עברה בטרומית בשנת 2000 כשכיהנה עדיין ממשלת ברק. הממשלה הנוכחית שינתה את דעתה, משום שמישהו פרש את הצעת החוק כאילו מנסים להטיל על המשרד לאיכות הסביבה את עריכת התסקירים.

מטרת הצעת החוק הזאת היא למקצע את עורכי התסקיר. הקבלן, שמחוייב על פי תוכנית בנייה ועל פי החלטות ועדת משנה לתכנון ובנייה לערוך תסקיר, הוא זה שמממן את התסקיר. רציתי למקצע את הנושא של מי עורך את התסקיר, כדי למנוע את מהקבלן לבחור עורך תסקיר נוח לו. רצינו שהמשרד לאיכות הסביבה יגדיר אמות מידה לעורכי תסקירים: עורך ראשי, עורך משנה.

תסקיר השפעה על הסביבה צריך לכלול מומחים רבים. כל תסקיר צריך מומחיות שונה. לרוב, כאשר היזם לוקח את עורך התסקיר והוא גם זה שמשלם לו, המשרד לאיכות הסביבה טוען שהתסקיר הוא לא תסקיר רציני ושנדרשים תיקונים. אם מלכתחילה תהיה הגדרה בסיסית של מי הם רשימת המומחים לכל נושא ונושא, לא יוכלו אחר כך לבוא ולומר ליזם "התסקיר שלך לא שווה גרוש". מכיוון שחובת התשלום לעורך התסקיר חלה על הקבלן כמו שהיה עד עכשיו, להצעת החוק אין משמעות תקציבית.
היו"ר משה גפני
עו"ד זמרת, מה המצב החוקי היום?
יהודה זמרת
היום צריך עורך תסקיר, רק לא נקבע מי הוא צריך להיות.
יהודית נאות
אני יכולה לעשות תסקיר.
היו"ר משה גפני
נניח אני קבלן שבונה בניין,מה המצב החוקי שמחייב אותי לעשות תסקיר השפעה לסביבה? מה אני חייב לעשות?
יהודית נאות
קח אותי, אני אעשה לך תסקיר.
היו"ר משה גפני
האם אני חייב תסקיר השפעה לסביבה אם אני בונה בניין של קומה וחצי?
יהודה זמרת
שיקול הדעת אם צריך תסקיר או לא צריך תסקיר הוא של משרד התכנון שמכין את התוכנית.
היו"ר משה גפני
אני חייב להגיש?
יהודה זמרת
תלוי איפה אתה בונה. אם הבניין של הקומה וחצי נמצא באיזור שהוא מאוד רגיש סביבתית, אז הוועדה תשקול אם צריך תסקיר. אם זה בניין שנמצא באיזור מגורים רגיל, מן הסתם שלא ידרשו תסקיר.
יהודית נאות
יש מקומות שצריכים בהם תסקיר, יש מקומות שזה בשיקול דעת ועדה, ויש מקומות שלא צריכים תסקיר. אם על התוכניות שלך צריכים תסקיר, מי יכין?
היו"ר משה גפני
מה כתוב בחוק?
יהודה זמרת
החוק לא קבע את חובת הכנת התסקירים. בחוק נקבעה חובה להכנת תסקיר לגבי תוכניות דרך.
היו"ר משה גפני
מה זה תוכניות דרך?
יהודה זמרת
תוכנית דרך היא תוכנית לדרכים ברמה הארצית. התסקירים מעוגנים היום בתקנות. יש תקנות שהתקין שר הפנים ב-1982, שבאו וקבעו חובה..
היו"ר משה גפני
ואושרו כאן בוועדה?
יהודה זמרת
לא צריך היה אז את אישור הוועדה. יש מספר מקומות שלגביהם יש חובה לעשות תסקיר ואין שיקול דעת: נמל תעופה, תחנת כוח וכד'. נקבעה רשימה נוספת של מתקנים שיכול להיות שיהיה להם השפעה סביבתית, שחובה על הוועדה המחוזית או על המשרד לתכנון המוסמך לשקול בטרם הפקדת התוכנית אם יש צורך בתסקיר או לא. התקנות קבעו גם מה קורה אם הוחלט להכין תסקיר ומה צריך לכלול בו.
יהודית נאות
מכיוון שרק בנושא דרך יש חובת הכנת תסקיר, הכנסתי את הרעיון של ההתמקצעות בסעיף שעוסק רק בדרך. זאת לא היתה כוונתי. אני רוצה לעסוק בתסקירים בכלל.
היו"ר משה גפני
אני מסכים איתך. על פי החוק, מי מוסמך להכין תסקיר?
יהודה זמרת
התקנות הנוכחיות קובעות שיהיה עורך תסקיר. לא נקבע מה צריכות להיות המיומנויות. צריך לזכור שיש כרגע תקנות בהכנה.
היו"ר משה גפני
האם יש התנגדות להצעת החוק של יהודית נאות?
דוד פילזר
המשרד לאיכות הסביבה הגיש הצעת תיקון לתקנות שמתקין שר הפנים בעניין תסקירים. רוב התסקירים שנעשים, נעשים מכוח התקנות של שר הפנים. רק אם שוכחים, כפי שנאמר, הם נעשים מכוח חוק התכנון והבנייה. הנושא הזה נידון בוועדת משנה של המועצה הארצית. אותו הרעיון שמוצג כאן בחקיקה הוצג בפנינו. ועדת המשנה סברה שלא יהיה נכון לקבוע רשימה מוגדרת של מומחים לעניין הזה. היא חשבה שראוי לטפל בבעיה של המקצועיות של המומחים לא דרך רשימה מוגבלת. המקצוע הוא צעיר יחסית ותחומי המקצוע רבים מאוד. לא ברור אם עורך התסקיר אמור להיות מומחה בכל התחומים או רק מומחה בחלק מהנושאים. זה נושא בעייתי. ראינו בזה גם הגבלת עיסוק.
היו"ר משה גפני
זה יכול להיות פגיעה בחופש העיסוק?
דוד פילזר
כן.
היו"ר משה גפני
בכל תחום אפשר לומר את זה. אם היינו עוסקים ברפואה, מישהו היה מעלה על דעתו שלא היינו לוקחים מישהו מומחה לעניין?
יהודה זמרת
מי שמכין את התסקיר הוא איש טכני. מי שמאשר את התסקיר ולוקח את האחריות עליו זה המשרד לאיכות הסביבה. כשאתה נותן לרופא רשיון לרפואה, הוא זה שעושה את העבודה בפועל, אחריו אין מערכת בקרה ולכן אתה מקפיד ומגביל אותו. פה מדובר על אדם טכני שעושה את העבודה. המשרד לאיכות הסביבה מבקר אותו. אם הוא יעשה עבודה לא טובה, המשרד יפסול לו את התסקיר.
יהודית נאות
אז מה הואילו חכמים בתקנתם?
יהודה זמרת
זה לא כמו ברפואה, שאתה מסכן חיי אדם.
יהודית נאות
ודאי שאתה מסכן חיי אדם. כמה תסקירים של אנשים שאינם מומחים המשרד לאיכות הסביבה יכול לפסול? יש גם לחץ. מדובר על נציג אחד בוועדה.
יהודה זמרת
לא. מי שנותן את חוות דעתו ומאשר את התסקיר זה המשרד לאיכות הסביבה. אם המשרד לאיכות הסביבה אומר "התסקיר לא שלם, התסקיר לא מלא", זה חוזר להשלמות. הנזק היחיד שיכול להיות זה שהיזם יהיה צריך להוציא יותר כסף, ולכן חזקה עליו לקחת את עורכי התסקירים הכי טובים שיש.
יהודית נאות
הם לא מחפשים את הטובים שיש, הם מחפשים את אלה שיש להם מהלכים בוועדות.
יהודה זמרת
מהלכים בוועדות אני לא יודע, אבל ראיתי עורכי תסקירים עם רמת מקצועיות גבוהה, שהמשרד לאיכות הסביבה לא חיבב את התסקיר שלהם.
דוד פילזר
ההצעה שעומדת בפני המועצה הארצית ובפני שר הפנים מציעה לחייב תצהיר: "עורך תסקיר יצרף לתסקיר תצהיר שלו לפי טופס אחד שבתוספת, המאשר כי למיטב ידיעתו המקצועית נתוני התסקיר שהגיש, מסקנותיו, המלצותיו נכונים ותואמים להנחיות, וכן יצרף תצהיר לפי טופס 2 שבתוספת מאת כל בעל מקצוע שהיה מעורב בהכנת התסקיר, המאשר כי בכל הנוגע לנושאים שנערכו על ידו בתסקיר הוא אחראי לתוכנם וכי הוא בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחוות בהם את דעתו המקצועית וכי הנאמר בתסקיר משקף את חוות דעתו המקצועית".
יהודית נאות
מה זה בעל מומחיות והכשרה? בכנסת יש 120 אנשים שיש להם מומחיות והכשרה לכל דבר. מי יקבע? נגעת פה בלב ליבה של הבעיה. מה זה מומחיות לעריכת תסקיר? מי שם אותי להחליט על זה? המשרד לאיכות הסביבה צריך להחליט שבנושא דרכים אלו ואלו הקווליפיקציות הדרושות. אני לא מונעת מאדם שהוא מהנדס בניין, בעל הקווליפיקציות המתאימות להיות רשום. מי שם את הביולוג לעשות תסקיר השפעת סביבה במשטר רוחות? צריך קווליפיקציות. ביקשתי שתגדירו קווליפיקציות, לא להגביל את חופש העיסוק. לא יכול להיות שפרופ' לתורת החיסון תעשה תסקיר. היום אני יכולה לעשות תסקיר ולא תוכל לפסול אותי.
דוד פילזר
כן, אבל אם תכיני תסקיר לא מקצועי הוא יתעכב.
יהודית נאות
איך אתה יכול למנוע את זה? אתה לבד אומר "הוא צריך להצהיר שיש לו את ההכשרה".
טל גיז
אפשר לפתור את הבעיה על ידי ביטול המכרז, שיהיה איזה שהוא מאגר מומחים שייקבע על פי קריטריונים של המשרד לאיכות הסביבה ויהיה כפוף לו. זה לא יהיה מאגר שמוגבל במספר מומחים, זה יהיה מאגר שיוכלו להיכלל בו כל המומחים שקיימים והוא יעודכן מעת לעת. במידה ויש מצב של ניגוד עניינים והשר יגיש את זה בכתב, נוכל למנוע מאיש מקצוע X לבצע את התסקיר.
דן צפריר
חברת הכנסת נאות היטיבה לבטא את כל מה שאנחנו חושבים. אנחנו עקרונית מסכימים לכל מה שהיא אמרה, למעט העניין הזה של רשימת מומחים. אנחנו מסכימים שצריך לקבוע קריטריונים. זה מצב לא ראוי שעורך תסקיר זה תפקיד לא מוגדר. אנחנו שלחנו לאדוני את הקריטריונים המוצעים על ידנו. לעניין רשימת המומחים, אנחנו חושבים שתנאי השטח כיום – תוכל להעיד על זה אשת המקצוע שלומית – לא מאפשרים למצוא מגה סטארים כאלה של עורכי תסקירים שיהיו ברשימת המומחים.
יהודית נאות
אתה סותר את דבריו של עו"ד זמרת.
דן צפריר
בהחלט. קריטריונים לקביעת מיהו עורך תסקיר - בהחלט, אך רשימת מומחים שמית, כיום לא ניתן בשטח..
היו"ר משה גפני
ואם אני אטען שאני עומד בקריטריונים של המשרד לאיכות הסביבה.
דן צפריר
אין לנו בעיה שתהיה עורך תסקיר, ואנחנו נבדוק את העבודה הספציפית שלך לגבי כל פרוייקט כמו שאנחנו בודקים היום.
היו"ר משה גפני
עמדת משרד הפנים היא נגד עמדת המשרד לאיכות הסביבה?
יהודה זמרת
יש עמדת ממשלה.
איתי בר-סלע
באופן עקרוני, מדובר בהצעה מבורכת, בהצעה טובה, שנועדה לפתור בעיה קשה. חברת הכנסת נאות התייחסה לעניין המקצועיות, אבל אני רוצה להתייחס גם לעניין אחר שמופיע בדברי ההסבר, וזה העניין של ניגוד העניינים.

מה שקורה היום בפועל זה, שהיזם מביא איתו את עורך התסקיר. מדובר בעורך תסקיר של היזם, מטעם היזם, עושה דברו של היזם. הוא יחפש כל דרך להראות שמה שהיזם רוצה זה טוב. בשולי הדברים, ורק במקרים מאוד קיצוניים שהוא ממש לא יכול, הוא יגיד. לא אחת נתקלנו במקרים שהממצאים בתוך התסקיר מראים בעיות, ובדברי הסיכום הדברים לא מופיעים. מדובר בתסקירים מוטעים מלכתחילה. כשמביאים למוסד תכנון שרצות בו עשרות תוכניות ספר עם חוות דעת עמוקות, הוא לא ילך לבדוק אם בדף 16 או בדף זה או אחר יש בעיות.
יהודית נאות
עשרות אלפי דולרים עולה הספר הזה.
איתי בר-סלע
הוא רואה את כל המאסה של חוות הדעת הזאת, ובאופן בסיסי אין לו כלים לעשות את הביקורת. למוסד התכנון או המשרד לאיכות הסביבה, שמבקר את התסקירים, בודק אותם ונותן את ההנחיות לעריכת התסקירים, אין את הכלים המלאים לבוא ולהפוך את התסקיר. הוא יכול לשנות כאשר יש דברים בוטים. אני לא אגיד שהתסקירים הם חסרי כל תוכן, אבל הם בהחלט בעייתיים. בנוסף לשאלת ההתמקצעות, שאלת ניגוד העניינים היא שאלה כבדה, שהצעת החוק מנסה לתקן אותה.
היו"ר משה גפני
היא לא פותרת את הבעיה, היא ממזערת אותה במידה מסויימת.
איתי בר-סלע
אנחנו מציעים להכניס שני תיקונים קטנטנים, שלדעתנו ישפרו באופן מהותי את מה שכבר טוב. אנחנו מציעים שהתסקיר יוכן על ידי מומחה, שימונה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
יהודה זמרת
ואנחנו משלמים לו.
יהודית נאות
היזם משלם.
יהודה זמרת
אם אני אומר ליזם שהוא חייב לקחת אדם X, אותו אדם X מקפיץ את התעריפים לשמיים.
יהודית נאות
לא אמרתי לא את האחד ולא את השני. כשיש ויכוח על היטל השבחה, כל אחד מציע רשימה של שמאים? תציע רשימה.
איתי בר-סלע
אם המומחה לא ימונה על ידי מישהו ניטרלי אז לא הרווחנו כלום. אם, כמו שכתוב, תעשה רשימה על בסיס של מכרז פומבי, הרי גם נושא המחירים יבוא בתוך המכרז ולא תהיה הקפצת מחירים.

כמו שאמרה חברת הכנסת נאות, תיקון החוק שמוצע בסעיף 119 הוא בשוליים מבחינה כמותית, כי רוב התסקירים הם תסקירים מכוח תקנות, ולכן אנחנו מציעים להוסיף את המילים "כל תסקיר שיוכן לפי סעיף 119 ו/או מכוח הוראות דיני התכנון והבנייה". אנחנו מציעים, לגבי הנושא התקציבי, סעיף שיאמר בו: "מגיש התוכנית ישא בעלות הוצאות הכנת התסקיר".
יהודית נאות
כל התנגדויות האוצר נפלו כי ההוצאה הכספית היא על היזם.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מדברים על לשנות את ההסדרים מתי צריך תסקיר ומתי לא צריך תסקיר כי יש חוק ויש תקנות. אנחנו מקבלים את מה שאמר פה עו"ד איתי בר-סלע. ההצעה שלך, חברת הכנסת נאות, תכלול גם את החוק וגם את התקנות כפי שהוא ניסח.
יהודית נאות
אנחנו גם מקבלים את ההצעה שאומרת, שמגיש התוכנית ישא בעלות הוצאות הכנת התוכנית. זה בשביל להסיר כל ספק.
היו"ר משה גפני
אני לא רואה פה ספקות. אני לא חושב שצריך להוסיף סתם מילים. למי יש ספקות? למשרד האוצר יש בעיה עם העניין הזה?
יוני גרטי
עדיף שיובהר.
יהודית נאות
אני בעד להבהיר את זה חד משמעית.
היו"ר משה גפני
רשימת מומחים היא בעייתית. אנחנו צריכים לבוא ולקבוע מה הם הקריטריונים שעל פיהם צריך לעבוד. המשרד לאיכות הסביבה, במקרה הזה, יצטרך לבדוק אם האיש שהכין את התסקיר עובד ופועל על פי הקריטריונים הללו.
יהודית נאות
אתה אומר "לא מעניין אותנו רשימת מומחים, התסקיר יוכן על ידי אדם שעומד בקריטריונים שהמשרד לאיכות הסביבה הגדיר". מקובל עלי.
איתי בר-סלע
אל תוותרו על העניין של מינוי המומחה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מוותרים על זה. אף על פי שאני בקואליציה, אני הולך להעביר את הצעת החוק של חברת הכנסת יהודית נאות מהאופוזיציה. הממשלה לא שיכנעה אותי שיש איזו שהיא בעיה עם העניין.
יהודית נאות
בגלל הכסף.
היו"ר משה גפני
איזה כסף? אין פה בעיה של כסף. אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לעזור לנו בניסוח ההצעה לקריאה ראשונה לפי הקריטריונים שעליהם דיברנו עכשיו.
יהודית נאות
זאת אומרת שיכין את התסקיר מומחה שעומד בקריטריונים שיקבע המשרד לאיכות הסביבה או ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
היו"ר משה גפני
המשרד לאיכות הסביבה.
מירי פרנקל-שור
השאלה היא אם רשימת קריטריונים היא מעין הסדרת עיסוק. אני לא בטוחה שאפשר להסדיר עיסוק בתקנות. אני חושבת שאם מסדירים עיסוק, זה חייב להיות בחוק. אם הוועדה מחליטה לקבל החלטה כזו, אני מבקשת פרק זמן להגיש חוות דעת בנושא. אני חושבת שהסדרת עיסוק מקומה להיעשות בחקיקה ולא בתקנות.
יהודית נאות
לא מזמן קבעו שהסדרת העיסוק למרפא פרא-רפואי תהיה על פי תקנות שיקבע השר.
דלית דרור
צריכה להיות הסמכה מפורשת בחוק.
טלי גיז
אפשר להציע נוסח?
היו"ר משה גפני
כן.
טלי גיז
"היה המסמך הנדרש תסקיר השפעה על הסביבה, יוכן התסקיר על ידי מומחה ששמו נכלל במאגר מומחים אשר ייקבע על ידי השר לאיכות הסביבה"
יהודה זמרת
"שעונה על כישורים שייקבעו על ידי המשרד לאיכות הסביבה". אנחנו לא רוצים רשימה שמית.
יהודית נאות
יש רשימת קבלנים? במה זה שונה? אני קיבלתי את הדעה של חבר-הכנסת גפני, אבל אתה תסביר לי במה זה שונה מרשימת הקבלנים, מרשימת האדריכלים.
טלי גיז
אפשר עוד להוסיף "השר רשאי לגרוע מומחה מהמאגר לאחר שנימק זאת".
דן צפריר
קריטריונים – כן, רשימה שמית – לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסכמים שתסקיר השפעה, כפי שכתב עו"ד בר-סלע, יוכן מכוח הוראות דיני התכנון והבנייה.
מירי פרנקל-שור
כל החלטה שמתקבלת בוועדה תחול על התסקירים לפי חוק התכנון והבנייה.
היו"ר משה גפני
בדיוק. התסקיר יוכן על ידי מומחה שיפעל על פי הקריטריונים שייקבע השר לאיכות הסביבה.
איתי בר-סלע
הרעיון הוא לא שהמומחה יפעל לפי הקריטריונים, אלא שזהות המומחה תקבע על פי כישוריו.
היו"ר משה גפני
זהותו של המומחה תקבע על פי קריטריונים שייקבע השר לאיכות הסביבה בהכנה של תסקיר השפעה על איכות הסביבה. לא יכול כל בן אדם להכין תסקיר, אלא רק מי שעונה על הקריטריונים האלה. התסקיר שהוא מכין צריך להיות על פי הקריטריונים. המשרד לאיכות הסביבה יכול לבדוק אותו.
טל גיז
המשרד לאיכות הסביבה יכול גם לשלול מומחה?
היו"ר משה גפני
הוא נוגע בפעולתו.
מירי פרנקל-שור
הוא יקבע את הקריטריונים. כל מי שעונה על הקריטריונים האלה יוכל להכין תסקיר השפעה על הסביבה.
היו"ר משה גפני
אני מתנגד שייכתב "מגיש התוכנית ישא בעלות הוצאות הכנת התסקיר". אני חושב שצריך להתחיל את החוק במילים "השר לאיכות הסביבה יקבע קריטריונים". היועצת המשפטית של הוועדה תבדוק אם יש בעיה. אם אין בעיה, זה יהיה הנוסח.
דלית דרור
מה יהיה עד שהשר יקבע קריטריונים? זה לא פשוט לקבוע את אמות המידה.
יהודה זמרת
צריך גם הוראת מעבר לגבי התוכניות שהתחילו להכין.
דלית דרור
נקודת הזמן, לפי מה שיהודה אומר, צריכה להיות כשניתנו הנחיות להכנת התסקיר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נכניס את זה כהוראת מעבר.
דלית דרור
מה יהיה המצב כל עוד השר לא הכין את אמות המידה? המצב הקיים ימשיך לחול עד שיהיו תקנות?
היו"ר משה גפני
זה מובן מאליו.
יהודית נאות
מקובל שבדברי ההסבר יהיה כתוב שאין עלות תקציבית.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. מי בעד אישור הצעת החוק של חברת הכנסת נאות ואחרים לקריאה ראשונה בהתאם למה שנאמר בוועדה?

ה צ ב ע ה
בעד-2
נגד-0

החוק אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים