ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/06/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 76), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3336
19
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
26/6/2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3336
ירושלים, י"ב בתמוז, תשס"א
3 ביולי, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 275
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי ה' בתמוז התשס"א (26 ביוני 2001), שעה 13:10
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
זבולון אורלב
מוחמד כנעאן
יהודית נאות
מוזמנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
עו"ד חנה זיכל - לשכה משפטית, משרד הפנים
ישראל שפיצר - מנהל אגף כוח אדם ושכר
ברשויות המקומיות
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
עמיחי בן דרור - מרכז השלטון המקומי
יועץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
איה לינצ'בסקי
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 76) (סייגים להעסקה בשל קרבה משפחתית), התשס"א – 2001. חבר הכנסת זבולון אורלב.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 76) (סייגים להעסקה בשל קרבה משפחתית)
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 76), סייגים להעסקה בשל קרבה משפחתית. הכנה לקריאה שניה ושלישית. חבר הכנסת זבולון אורלב בבקשה:
זבולון אורלב
בחוק שירות למדינה, בפקודת הרשויות המקומיות יש סייגים להעסקה בשל קרבה משפחתית. מתברר, לתדהמת כולם, שזה לא חל על עיריות. מה שחל על שירות המדינה ועל רשויות מקומיות, לא חל על עיריות. ההצעה הזו באה להחיל את מה שנהוג בשירות המדינה.
היו"ר משה גפני
תן דוגמא משירות המדינה.
זבולון אורלב
בשירות המדינה, לא יכול להתקבל באותה יחידה בן זוג, הורה , בן, בת, ובני זוגם, אח אחות ילדיהם, גיס, גיסה, דוד , דודה, חותן חותנת, חם חמות, נכד ונכדה לרבות - - -
אביטל שטרנברג
גם חתן וכלה.
היו"ר משה גפני
אז למה זה לא כתוב?
זבולון אורלב
לא כתוב. ישנה עוד הסתייגות אחת, "לא יתקבל לעבודה בעירי ולא יתמנה עובד העירייה למשרה בעירייה אם הוא קרוב משפחה של ראש העיר או אחד מסגניו, כך כתוב במועצות המקומיות בשירות המדינה.
יהודית נאות
יש פה מוקש אחד, מה קורה אם יש ראש רשות שאשתו מורה?
זבולון אורלב
כמו ברשויות המקומיות, או כמו בשירות המדינה, יש פתח מילוט, למשל האח של ראש העיר הוא המומחה הכי טוב לזיהום אויר ורוצים לקבל אותו לעבודה, אז יש מנגנון במשרד הפנים, שבודק שהקבלה היא לא - - -
אביטל שטרנברג
המנגנון הזה נשמע כמו הנוסח הנכון של ההצעה.
זבולון אורלב
אבל הוא לא כתוב, צריך להכניס אותו. בדברי ההסבר זה מופיע, זה פשוט נשמט.
היו"ר משה גפני
בהצעת החוק המקורית שהגשת זה היה?
זבולון אורלב
כן.
היו"ר משה גפני
אז איפה זה?
זבולון אורלב
כנראה שזה נשמט בנוסח. בדברי הסבר כתוב: "על מנת לעקור תופעה שלילית זו, מוצע לתקן את פקודת העיריות ולקבוע בה הוראה דומה לזו הקיימת לגבי מועצות מקומיות אשר סייגים על קבלת קרובי משפחה לעבודה בעירייה. במקרים מיוחדים, כמו במקרה בו המועמד לעבודה הינו מומחה בתחום מסוים שהינו ייחודי בהתאמתו למשרה, ניתן יהיה לקבל היתר להעסקה מאת שר הפנים".
היו"ר משה גפני
יש את החוק המקורי?
אביטל שטרנברג
יש הרחבה לגבי סגן ראש רשות וראש רשות.
יהודית נאות
מה קורה אם מישהו עבד בעירייה ואחר כך קרובו נבחר לראש רשות?
אביטל שטרנברג
יש סעיף תחולה שאומר שזה יחול רק מכאן ולהבא על עובדים עתידיים ועל מועמדים עתידיים, לא אל אלה שכבר - - -
היו"ר משה גפני
לא על זה היא שואלת.
יהודית נאות
אם אני מורה לתנ"ך ובעלי נבחר לראש רשות, האם אני צריכה להתפטר מעבודתי? זה המקרה של מצנע ואשתו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לומר, כנראה שהייתה פה תקלה, ואני מציע שנתייחס לזה כאילו זה נמצא עכשיו בהכנה לקריאה שניה ושלישית. יש פה ארבעה סעיפים שכנראה הייתה פה טעות שלא בוועדה ולא במליאה, אלא כנראה בהדפסה. יש סעיף ה' לחוק הזה. סעיף ה' בחוק המקורי אומר ששר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי נסיבות מיוחדות שיפורטו בכתב להתיר העסקת אדם כעובד העירייה או מינויו של אדם כממונה על יחידה מנהלית בעירייה, גם אם לא נתקיימו הוראות סעיפים קטנים (ב( עד (ד). זה הסעיף? זה לא נמצא בקריאה ראשונה, זה הושמט כנראה בהדפסה.
יהודית נאות
אבל זה עבר בטרומית, אז מה זה משנה? אפשר להוסיף את זה גם בקריאה שניה ושלישית. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי שיש בעיה, רק אמרתי שנוסיף את זה.
עמיחי בן דרור
לגבי ההגדרה של קרוב משפחה, נשאלתי, ולא הייתה לי תשובה מיידית, מה קורה במקרה של ידועה בציבור? האם המושג בן זוג מתייחס גם לידועה בציבור?
זבולון אורלב
אני לא בעד לכתוב שום דבר שלא כתוב בשירות המדינה.
היו"ר משה גפני
התשובה שלילית.
יהודית נאות
הם לא מכירים בה מצד אחד וגם היא לא תעבוד.
היו"ר משה גפני
מי זה הם?
יהודית נאות
אתה. אתה לא מסכים לידועה בציבור, אז אי אפשר לעקוף אותה, זה פעמיים לעקוף אותה.
היו"ר משה גפני
מציע החוק גם מתנגד, רק אתה אומר את זה יותר בעדינות. חבר הכנסת אורלב לא מסכים להוסיף, ואני כיו"ר הוועדה חושב שהוא צודק. הוא אמר שזה לא מופיע בחוק.
עמיחי בן דרור
אם אני אשאל אז התשובה תהיה שזה לא כולל- - -
היו"ר משה גפני
נכון. אמרה עורכת דין שטרנברג בצדק שמה שלא נמצא, מה שלא כותבים במפורש, לא נמצא.
אביטל שטרנברג
זה לא מה שאמרתי. אמרתי שיגיעו עם זה לבית משפט ואני לא אתפלא איך יפרשו את זה.
זבולון אורלב
ראש הממשלה יכול למנות את הידועה בציבור שלו להיות מנכ"לית משרדו לפי חוק שירות המדינה. לא ראש הממשלה הזה, ראש ממשלה. אני לא יותר צדיק מנציב שירות המדינה, אני רק באתי לעשות תיקון קטן שמה שחל פה יחול גם פה.
היו"ר משה גפני
השאלה הובהרה, ואני מציע להתחיל לקרוא את החוק.
יהודית נאות
נשאר רק המקרה של המורה לתנ"ך.
היו"ר משה גפני
לזה צריך למצוא פתרון.
מוחמד כנעאן
צריך להיכנס לתוך החוק.
היו"ר משה גפני
אתה נגד החוק?
זבולון אורלב
הוא בעד, הוא תומך בי כי זו אחת הרעות החולות ברשויות הערביות.
מוחמד כנעאן
אבל יש לי הסתייגות.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, הבמה של היועצת המשפטית:
מירי פרנקל-שור
1. בפקודת העיריות אחרי סעיף 174א. יבוא:
174א. (א) בסעיף זה – עובד לרבות אדם המוסק באמצעות קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.
"קרוב משפחה – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח אחות וילדיהם, גיס גיסה דוד דודה, חותן חותנת, חם חמות, נכד או נכדה לרבות חורג או מאומץ לפי העניין" ועכשיו אני מתכוונת להוסיף "חתן, כלה".
זבולון אורלב
"חתן כלה" מופיע ברשויות המקומיות?
אביטל שטרנברג
כן.
מוחמד כנעאן
אני לא יכול להסכים ל"לרבות אדם המועסק באמצעות קבלן כוח אדם" אני לא חושב שאנחנו צריכים למנוע מאדם שעובד אצל חברה, או חברת כוח אדם או כל קבלן אחר לעבוד עם אותו קבלן שקיבל מכרז בתוך עירייה מסוימת, זה פשוט אי אפשר.
זבולון אורלב
הקבלן יכול להיות קרוב משפחה, כי הקבלן עובד דרך מכרז.
מוחמד כנעאן
לפי חוק רשויות המקומיות אם קבלן הוא קרוב משפחה של אותו ראש רשות, הוא לא יכול לעבוד.
ישראל שפיצר
למעשה אנחנו מדברים פה על חברות כוח אדם המעסיקות עובדים לטובת הרשויות המקומיות בכל מיני צורות. בתיקון האחרון של החוק - - -
היו"ר משה גפני
עכשיו אני מבין את ההערה שלו. למה הכוונה בקבלן? יש שני סוגי קבלנים, יש קבלן, שכשהעירייה עושה מכרז לניקוי האשפה בישוב- - -
זבולון אורלב
החוק הזה לא חל עליו, עובדי הקבלן הם לא מועסקים על ידי הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
אותו קבלן שזכה במכרז של פינוי האשפה או של מחשוב הרשות המקומית, לאותו קבלן יש עובדים שהם שלו, והם קרובי משפחה של ראש הרשות או סגניו, זה אופן אחד. האופן השני הוא שהרשות המקומית מעסיקה עובדים שלה באמצעות קבלן כוח אדם שמביא לה את האנשים. למה הכוונה?
זבולון אורלב
החוק הזה לא חל על קבלן שנשכר לעשות עבודה והעובדים הם עובדים שלו. אם הקבלן למחשוב שכר במכרז לחישוב הרשות המקומית והמתכנתת הראשית וכל יתר העודים הם ילדיו בניו חתניו כלותיו וחמותיו, החוק הזה לא חל עליהם.
אביטל שטרנברג
זה יהיה הסעיף של החוזה בניגוד עניינים.
זבולון אורלב
אבל זה כבר חוקים אחרים. לעומת זה, אם ראש הרשות, אחרי שנבחר, רוצה למנות את בתו למנהלת לשכתו ולהעסיק אותה באמצעות כוח אדם, החוק הזה חל עליו.
היו"ר משה גפני
הניסוח לא טוב. אני מסכים. חבר הכנסת כנעאן, יש לך הערה על זה?
מוחמד כנעאן
אני אומר את זה כי הייתי סגן ראש עיר במשך 9 שנים ואני מודע למצב.
היו"ר משה גפני
אתה לוקח בחשבון שאנחנו לא מדברים על קבלנים שזוכים במכרזים. אנחנו מדברים על ראש רשות שרוצה להעסיק את בתו.
מוחמד כנעאן
אני מדבר על מה שכתוב בחוק. יש הבדל בין מה שמדברים למה שכתוב.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. אני רוצה לדעת ממך קודם, לפני שאנחנו מדברים על הניסוח, האם יש לך בעיה עם העובדה הזו? תכף נראה איך מנסחים את זה באופן מדויק. האם יש לך בעיה עם העובדה שקבלן רגיל לא כלול בחוק הזה. מי שכלול בחוק הזה זה רק אם הרשות מקומית, ראש הרשות או סגניו הולכים להעסיק עובדים במועצה המקומית באמצעות קבלן כוח אדם שהוא קרוב משפחה שלהם. עם זה יש לך בעיה?
מוחמד כנעאן
לא, עם זה אין לי בעיה.
היו"ר משה גפני
אז את זה ננסח במדויק. מה עוד?
מוחמד כנעאן
צריך להבחין בין שני דברים, חבר הכנסת אורלב דיבר על הגדרה מסוימת על קבלן של אשפה למשל שמעסיק עובדים. גם קבלנים שמקבלים כל מיני עבודות ברשות. איסור קרבת משפחה למי?
היו"ר משה גפני
לראש הרשות או סגניו.
מוחמד כנעאן
מה עם חבר הנהלה?
היו"ר משה גפני
לא. סגניו.
מוחמד כנעאן
למה? אם לראש רשות אסור, למה לחבר הנהלה מותר?
זבולון אורלב
לחבר הנהלה אין את הכוח להעביר עובדים בעירייה כמו שיש לראש העיר או לסגניו במקרה זה. תמיד צריך לשים את זה בגבול מסוים.
מוחמד כנעאן
אני חושב שכאן זה לא נכון, אולי אפשר להוציא- - -
היו"ר משה גפני
המצב הוא שני דברים, חבר הכנסת אורלב לקח מצב חוקי קיים. הרי במועצות המקומיות זה קיים, זה רק לא קיים בעיריות. במועצות המקומיות לא יעסיק אדם, שהוא קרוב משפחה של ראש העיר- - -
אביטל שטרנברג
צריך לדייק, ההגבלה במועצות המקומיות היא לא לגבי חברי המועצה, לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שלממונה קרוב משפחה שלו.
היו"ר משה גפני
של מי?
אביטל שטרנברג
של אותו מי שמתמנה. אתה יכול להבין את זה...סליחה, אני חוזרת בי. הגדרת הממונה כוללת- - -
היו"ר משה גפני
בא חבר הכנסת אורלב ואמר מה שהחוק קובע לגבי הרשויות המקומיות והמועצות המקומיות, יחול גם על העיריות. הוא מוסיף תוספת, הוא השמיט חתן וכלה ואנחנו מוסיפים מפני שזה מה שקיים במועצות המקומיות ויש בזה גם היגיון. אבל הוא לא עושה שום דבר מעבר למה שקיים במועצות המקומיות, להוציא דבר אחד, ואני אסביר לך מדוע. מה שהוא מוסיף, מה שלא קיים במועצות המקומיות, זה הסגנים.
אביטל שטרנברג
הממונה, ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר מועצה...
מוחמד כנעאן
אני לא רוצה לגרוע, אני פשוט לא רוצה לעשת אפליה, כי אני יודע שהיום חבר הנהלה יכול להפעיל לחצים על ראש העיר, זה בלתי אפשרי לדעתי.
זבולון אורלב
ברור שלא עשיתי הכל, הורדתי קצת.
היו"ר משה גפני
זה לא חבר הנהלה, ממונה, ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה העובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מנהלית ברשות המקומית. זאת אומרת, זה לא חבר מועצה סתם, זה חבר מועצה תמנה לאותה יחידה. זה בסדר גמור, אני מסכים לזה, כך צריך לעשות.
מוחמד כנעאן
מה שקורה היום בפועל, אין אכיפה לחוק הזה. זה רק על הנייר. אני מעלה מחר נושא לסדר היום שיעבור אליך בסוף, שנדון כאן, לצערי הרב, לפני 8, 10 חודשים על שחיתות, על מרמה על גניבות ועל שוחד.
היו"ר משה גפני
המשטרה לא עובדת?
מוחמד כנעאן
אפילו משרד הפנים לא עבד.
היו"ר משה גפני
על איזה מקרה אתה מדבר?
מוחמד כנעאן
על הוועדה לתכנון ובניה, שחבר הכנסת דוד אזולאי, היום סגן שר- - -
היו"ר משה גפני
זה יעבור לוועדה פה?
מוחמד כנעאן
בטוח.
היו"ר משה גפני
אז ניתן לזה עדיפות.
מירי פרנקל-שור
יש לי שאלה על ההגדרה של עובד, אני מציעה לכתוב : "לא יועסק אדם בעירייה אם הוא קרוב משפחה של ראש העיר או אחד מסגניו". לא יועסק אדם.
זבולון אורלב
מה זה לא יועסק אדם? הוא כבר עובד שם. הכוונה לא להתקבל לעבודה לא שלא יועסק.
נועה בן אריה
אני חושבת שסעיף 174 בפקודת העיריות עונה על העניין הזה, על הצורך הזה, ובהקשר הזה, כמו בסעיף, צריך להשאיר את זה - - -
היו"ר משה גפני
אני מציע גם להשאיר את זה בגלל סיבה שחברת הכנסת נאות העלתה, המציאות הזו שבה יש מורה שמלמדת בבית הספר המקיף...
מוחמד כנעאן
זה כולל מורים?
היו"ר משה גפני
זה כולל מורים.
זבולון אורלב
אבל אם הוא יהיה מחזיק תיק החינוך, אז יש לו בעיה. אז הוא צריך לבוא ולבקש היתר.
נועה בן אריה
אז קח את סעיף 174 והוא יפתור לך את הבעיה של ניגוד עניינים.
היו"ר משה גפני
אין בזה בעיה גדולה. יש כמה מגבלות ונראה אותם בהמשך. אם אדם עובד כמורה או מורה ברשות המקומית ולאחר מכן התמנה קרוב המשפחה שלו, אז גם לא יתקבל אדם לעבודה, כמו שמנוסח בסעיף קטן (ב).
נועה בן אריה
סעיף התחולה מסייג את זה.
היו"ר משה גפני
סעיף התחולה לא פותר את הבעיה מכיוון שנניח שהחוק חל בעוד חצי שנה, אבל היא עובדת הרבה קודם לפני שנבחר קרוב המשפחה. כתוב בסעיף קטן (ב), לא יתבל אדם לעבודה בעירייה, לא יתמנה עובד בעירייה, לא מישהו שכבר נמצא.
חנה זיכל
אז זה יגיע לאישור השר.
זבולון אורלב
מה הדין היום ברשות המקומית? החוק הקיים? נבחר ראש רשות ואשתו- - -
חנה זיכל
בעירייה יש את הוועדה של ניגוד העניינים.
נועה בן אריה
לפי הסעיף של 174.
זבולון אורלב
בואו לא נמציא את הגלגל, מה קורה בשירות המדינה? מה קרה בלשכת היועץ המשפטי?
היו"ר משה גפני
טוען חבר הכנסת כנעאן שלא עושים כלום, הכל מושחת.
מוחמד כנעאן
אם אשתך עבדה שם כמורה.
היו"ר משה גפני
לא נוגעים בה. לא יתקבל אדם.
חנה זיכל
גם לא יתמנה.
זבולון אורלב
שוב אני אומר, החוק הזה הוא לא חוק תשתית, הוא העתקה. תגידו לי מה קורה היום ברשות המקומית. נבחר ראש רשות ואשתו מנהלת מחלקת החינוך, מה קורה אתה?
יחזקאל לביא
היא נשארת.
זבולון אורלב
היא רוצה להתקדם, לגשת למכרז משנה למנכ"ל, מה קורה אז? אני לא רוצה לחדש כלום.
מוחמד כנעאן
נבחר ראש העיר ___ ד"ר בירן, אשתו הייתה מנהלת לשכת ראש העיר, כשהוא נבחר, העבירו אותה אגף לתפקיד אחר בעירייה.
זבולון אורלב
אני לא מאמין.
היו"ר משה גפני
מה קורה היום במועצות המקומיות?
יחזקאל לביא
יש פניות לוועדה של דנה שפניץ בנושא זה, והיא עונה תשובות.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה, אני רוצה לדעת את התשובה, למה מסבכים את העניין? מה קורה היום במועצות המקומיות? נבחר ראש רשות מקומית, אשתו מנהלת מחלקת החינוך כבר 60 שנה.
אביטל שטרנברג
יכול להיות שנבחר מישהו כממונה על כוח אדם, לא רק נבחרים.
היו"ר משה גפני
זה לא משנה. הגברת או האיש שאשתו נבחרה לרשות העיר, רוצה להשתתף במכרז להיות מנכ"ל ולהתקדם.
יחזקאל לביא
אז יש ועדה לניגוד אינטרסים.
חנה זיכל
יש ועדה, היא בודקת את זה ומחליטה.
זבולון אורלב
מה שחל ברשויות המקומיות, חל גם פה. זה אותו דבר גם בשירות המדינה. יש פקידה או מזכירה שבעלה זכה במכרז להיות מנהל אגף, והאישה זכתה במכרז - - -
היו"ר משה גפני
אני רוצה לחזור ולהדגיש, מה שכתוב בסעיף קטן (ב): "לא יתקבל אדם לעבודה בעירייה, ולא יתמנה עובד העירייה למשרה בעירייה אם הוא קרוב משפחה של ראש העירייה או של אחד מסגניו. כוונת המחוקק היא שאדם לא מתקבל לעבודה בעירייה לאחר שקרוב המשפחה שלו נבחר. אבל אם הוא היה מורה או מורה שקרוב המשפחה שלו נבחר עתה לעירייה, אין לזה שום קשר לעבודתו. הסעיף הזה נוסח בצורה כזו בגלל הסיבה הזו.
עמיחי בן דרור
אני רוצה להסביר את הנקודה הזו. ישנו פתרון והוא עובד טוב, כאשר לא מזכירים את העובדה נמצא פתרון על ידי כך שקידומו של העובד, קביעת שכרו וכל אותן המגבלות האחרות מועברים אוטומטית לאחד העובדים האחרים כדי לא לפגוע במעמדו של אותו עובד.
מוחמד כנעאן
מהשאלה שלך הבנתי שיש כביכול ספקות לנושא הזה. לגבי המועד "שלא יתקבל אדם ולא יתמנה"- - -
היו"ר משה גפני
בכוונה אמרתי את זה כי רציתי שזה ירשם בפרוטוקול, זה ברור לחלוטין.
זבולון אורלב
מבחינה משפטית יש ספקות?
היו"ר משה גפני
מבחינה משפטית אין ספקות.
חנה זיכל
איפה הסעיף הזה שנשמט? הוא פותר את כל הבעיות האלה.
היו"ר משה גפני
נגיע לזה אני מדבר קודם על הניסוח.
מירי פרנקל-שור
"(ג) לא יתקבל אדם לעבודה בעירייה ולא יתמנה עובד לעירייה למשרה ביחידה מיחידות העירייה שקרוב משפחתו ממונה עליה."
אביטל שטרנברג
זה עבודה בעירייה או כעובד העירייה? יכול להיות הבדל עצום לעניין אותם קבלני כוח אדם. מפני שאז גם עובד של הקבלן הוא בעצם עובד פיזית בעירייה, הוא לא עובד של העירייה.
חנה זיכל
גם אחרי 9 חודשים כשייכנס התיקון לחוק הוא יתחיל להיות עובד עירייה בכל מקרה. אז אנחנו נכנסים בדיוק לאותה בעיה, כי זה לא להתמנות, הוא אוטומטית הופך להיות עובד עירייה, ואז איפה מצאנו את עצמנו? הסעיף כאילו לא חל עליו. יכול להיות מצב שכל עובדי כוח האדם האלה, יהפכו להיות עובדי עירייה, הוא מתקבל באופן אוטומטי כי התיקון לחוק מקבל אותו.
היו"ר משה גפני
הוא נכנס בהגדרה של קבלן כוח אדם.
חנה זיכל
אתם לא מבינים מה אני אומרת.
היו"ר משה גפני
עורכת דין זיכל, תציגי את בעיה.
חנה זיכל
אני מנסה להגיד שממילא חבר הכנסת אורלב אמר, אני מסייג את אותה תחולה של קבלני כוח אדם למצב שבו העירייה ממכרזת איזשהו שירות ע"י קבלן חיצוני, הופכת את שירותי הניקיון לקבלן חיצוני במכרז, והעובדים האלה, עליהם לא יחול החוק הזה. בעוד 9 חודשים, האנשים האלה הופכים באופן אוטומטי- - -
היו"ר משה גפני
ממש לא. אותו עובד ביחידת המחשוב של קבלן מחשבים שהעירייה שכרה אותו במכרז, אותו עובד הוא עובד של הקבלן, אין לו שום קשר עם העירייה, לא חל עליו החוק של עובדי קבלן מסיבה פשוטה, אין לו שום קשר עם העירייה, הקשר היחיד לעירייה זה החברה. החברה נותנת שירותי מחשוב, החברה נותנת שירותי תברואה, על מי חל חוק העובדים של קבלני כוח אדם. למשל סייעות או מזכירות או לא חשוב מי, עליהם החוק חל מעכשיו.
אי אפשר לקבל עובד או סייעת או מזכירה או כל אחד אחר על פי החוק הזה שמציע חבר הכנסת אורלב. אי אפשר לקבל את העובד הזה לא בעוד 9 חודשים שהוא יהפוך להיות עובד הרשות, אי אפשר לקבל אותו כבר עכשיו בגלל שהוא קרוב משפחה של ראש העירייה או של סגניו או של מחזיק התיק.
מוחמד כנעאן
היום ברשויות המקומיות רבים מעסיקים חברות גבייה. לפי מיטב ידיעתי ואני יודע על זה מקרוב, בדרך כלל ראש העיר שעושה את ההסכם, אומר, אתה עכשיו עובד בחברת גבייה עם עובדים של העירייה, עובדים של מחלקת הגבייה, קח אותם, שלם להם את המשכורת, הם יעשו לך את העבודה, בתום מספר שנים גומר הקבלן את העבודה, הם היו עובדי עירייה, מה דינם כעת?
היו"ר משה גפני
לפי דעתי זה שיך לוועדה הזו בסעיף ה'. אני אגיד לך מדוע. בעצם החוק לא חל עליהם בגלל שאמרנו שאם מישהו היה עובד עירייה, עוד קודם שקרוב משפחתו נבחר, הוא ממשיך לעבוד. זו שאלה נכונה.
מוחמד כנעאן
אני נבחר מחר לראש עיר, לפניי כשלושה חודשים נכנסה חברת גבייה לעירייה עם ראש העירייה הקודם. אותם עובדים שהיו עובדי עירייה, כמה מהם קרובי משפחה שלי. הם מקבלים את השכר מהעירייה.
זבולון אורלב
הם בחופשה ללא שכר מהעירייה. הם צריכים לקבל מהעירייה חופשה ללא שכר.
מוחמד כנעאן
בסדר. בינתיים אני מפסיק את העבודה של הקבלן אחרי שנתיים- - -
זבולון אורלב
החוק חד משמעית לא חל עליו, הוא עובד העירייה. כל עוד הוא בחופשה ללא שכר...יש כאן משפטנים שיגידו אם אני טועה. הקשר בין עובד למעביד... יש בעיה, הייתי מנהל אגף כוח אדם כמה שנים.
ישראל שפיצר
ברגע שעבר לחברת גבייה, ברוב המקרים הוא מוצא את עצמו מחוץ לעירייה. מפוטר או שהוא הוצא לפנסיה או כל דרך אחרת ואז החוק כן חל עליו.
זבולון אורלב
אם הוא ממשיך להיות עובד העירייה, מה שאני מציע לו זה לקחת חופשה ללא שכר ולהיות לפרק זמן של החברה הקבלנית כעובד העירייה, ואז החוק הזה לא חל עליו. אבל אם הוא התפטר, קיבל פיצויים, קיבל פנסיה והוא רוצה לחזור, החוק הזה חל עליו. המבחן הוא אם הוא עובד חדש או לא. אם הוא בחופשה ללא שכר, שמים וארץ יעידו עליך 20 אינדיקציות שהוא עובד, אני צודק או לא?
היו"ר משה גפני
אני מבקש רק להוסיף בסעיף קטן (ג) את הנוסח של המועצות המקומיות שגם חבר מועצה שממונה על אותה יחידה. ממונה, ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר מועצה או עובד באותה רשות מקומית והממונים על יחידה מנהלית, זה הניסוח. עכשיו סעיף קטן (ד):
מירי פרנקל-שור
"(ד) לא יתמנה אדם כממונה על יחידה מיחידות העירייה שבה עובד קרוב משפחתו אלא אם המינוי אינו יוצר ביניהם יחסי כפיפות.
אביטל שטרנברג
אנחנו מדברים על עובד של העירייה כי זה יכול להיות עובד של קבלן.
זבולון אורלב
יש הגדרה בפתיח של מה זה עובד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מוסיפים עכשיו את סעיף קטן (ה)
מירי פרנקל-שור
"(ה) שר הפנים וועדת המנהל השירות שהוקמה לפי פקודת המועצות המקומיות נוסח חדש- - - "
היו"ר משה גפני
זה לא מה שכתוב.
מירי פרנקל-שור
ניסחנו את זה בעקבות הדיון, זה הנוסח שבעצם עבר לקריאה ראשונה:" שר פנים, ועדת מנהל לשירות שהוקמה לפי פקודת המועצות המקומיות נוסח חדש פקודת השלטון והמשפט תש"ח 1948, מי שהוסמך לעניין זה, רשאים בנסיבות מיוחדות שיפורטו בכתב להתיר העסקת אדם כעובד העירייה, או מינויו של אדם כממונה על יחידה מנהלית בעירייה, רשאים הם להתנות בתנאים גם אם לא התקיימו הוראות סעיפים קטנים (ב) – (ד)".
זבולון אורלב
זה פתח המילוט בחוק רשות המדינה, שיש אפשרות לחרוג דרך ועדת מנהל השירות.
ישראל שפיצר
מה שקורה שלצורך זה יכול להיות שאני אוסיף חברים.
היו"ר משה גפני
יש הערות לגבי סעיף קטן (ה) שהוקרא עכשיו?
מוחמד כנעאן
האם יש מקום להבחין את נושא קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק, מה לגבי קבלנים אחרים.
היו"ר משה גפני
נגיע לעניין הזה. סעיף קטן 2:
זבולון אורלב
אל תעמיסו על החוק הזה דברים שאין ברשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
הם לא יכולים להעמיס כי אנחנו לא נאפשר.
אביטל שטרנברג
נכנס כאן ומשנה כללי משחק, צריך לקבוע תחולה, אין לך את זה בפקודת המועצות המקומיות, שם ההסדר הוא הסדר ישן.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לסכם את מה שדברנו עד עכשיו כדי שהעניין יהיה ברור. לגבי הנושא של קבלן כוח אדם, אני מבקש לנסח את זה באופן ברור וחד משמעי בגלל שבאמת אנחנו יכולים ליצור מצב אבסורדי. הכוונה בהצעת החוק של חבר הכנסת אורלב, בקבלן כוח אדם, למי שהוא קבלן שמעסיק עובדים של העירייה. זאת אומרת שהוא נותן את העובדים לעירייה, הוא מביא אותם, הם הופכים להיות עובדי עירייה.
יחזקאל לביא
לא. הם לא עובדי עירייה.
מירי פרנקל-שור
הם עובדים שעובדים בעירייה אבל לא עובדים שנותנים שירותים.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע איך להגדיר את זה משפטית. הכוונה בחוק זה לעובדי קבלן שהקבלן מביא את העובדים.
זבולון אורלב
הנותן שירותי כוח אדם.
היו"ר משה גפני
הקבלן מביא עובדים לעירייה, הוא נותן שירותי כוח אדם.
מירי פרנקל-שור
אני אלך לפי עובדים שעובדים פיזית בעירייה.
זבולון אורלב
לא. גם העובדים האחרים עובדים פיזית בעירייה.
היו"ר משה גפני
יש עובדים שהם עובדי קבלן והם עובדים פיזית בעירייה אבל הם לא קשורים בכלל לעירייה. תלוש השכר לא רלוונטי בעניין הזה. אמרנו יחידת מחשוב, ראש העיר הוציא מכרז, הוא רוצה חברה שתמחשב את העירייה, קבלן מתל-אביב זכה במכרז הזה והוא מעסיק עובדים. העירייה בכלל לא יודעת מי העובדים שלו, הוא צריך לתת להם את התפוקה, את התוצרת וזהו. העובדים לא מעניינם של העירייה. בין העובדים של אותו קבלן יש את אשתו של ראש העירייה. היא הייתה לפני זה או אחרי זה, זה לא חשוב, עליה לא חל החוק. מכיוון שהיחסים בין הרשות המקומית לבין הקבלן הם יחסים של תפוקה, הם לא מביאים לו כוח אדם, הוא יכול לעשות את זה בכלל בלי עובדים.
עמיחי בן דרור
אין יחסי עובד ומעביד.
היו"ר משה גפני
יחסי עובד ומעביד זה גם לא פשוט, זה גם לא הגדרה מדויקת. עליהם לא חל החוק. על מי כן חל החוק? יש חברת כוח אדם, שראש הרשות פונה לחברת כוח אדם ומבקש עובדים למחשוב. הם מביאים לו את העובדים מיומנים למחשוב. אם הוא יביא את אשתו של ראש העירייה, עליה חל החוק.
זבולון אורלב
לכן אני חושב שהניסוח שהציעה עורכת הדין זיכל לומר "כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם לעירייה", זה מבדיל מיתר השירותים.
אביטל שטרנברג
כי אז מדובר בתשומות ולא בתפוקות.
זבולון אורלב
קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם.
היו"ר משה גפני
לא קבלן שיש לו חברה ל- - -
זבולון אורלב
לא קבלן זבל ולא מחשוב ולא קבלן גבייה.
אביטל שטרנברג
הגעתם לסעיף 2 לעניין התחולה? השאלה היא מה קורה לגבי עובד שכבר נמצא אבל רוצים לקדם אותו.
זבולון אורלב
זה בסעיף ה', יש ועדה לזה. מה קורה היום ברשויות המקומיות?
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
אביטל שטרנברג
אין לי בעיה של סעיף קטן (ה) רק שצריך לציין את זה. ההוראה כפי שהיא היום פה בעצם לא מוסיפה לנו דבר. על עצם ההעסקה של מי שהוא כבר עובד זה לא חל אבל זה חל מכאן ואילך ועל הכל- - -
היו"ר משה גפני
יש שני סוגי קידומים, יש אדם שעובד בעירייה והוא מתקדם עם הפז"ם. על זה זה בוודאי לא חל . יש קידומים כמו אדם שעובד 20 שנה בעירייה, מטבע הדברים, אם הוא אדם נורמלי ועושה את עבודתו כפי שצריך, יש דבר הגיוני שאדם אחרי שהוא צובר ניסיון עושה את עבודתו נאמנה ואין עליו תלונות הוא מקודם מעבר לעניין הזה של ההסכמים הקיבוציים, יש דבר כזה?
ישראל שפיצר
אין דבר כזה.
זבולון אורלב
התבקשתי על ידי אחד מהמשתתפים לשקול מחדש את עניין החותנת כי אם הוא מעסיק את החותנת מגיע לו את העונש הזה.
מוחמד כנעאן
אני יודע על מקרים עם המתנ"סים. המתנ"סים הם עמותות בתוך הישובים המקבלים תמיכה מהרשות המקומית או מהעירייה, לא משנה כרגע כמה, בכל רשות זה משתנה. מה שקורה היום, ואני יכול לתת תשובה ספציפית בעיריית טמרה, ראש העירייה מתחמק מהנושא של קרבה, הוא אמר למנהל המתנ"ס כי יש לו שם את הכוח, תמנה אחד שניים או שלוש עובדים אצלך, אני אוסיף לך את השכר שלהם על התמיכות, וכך עשה מנהל המתנ"ס.
זבולון אורלב
תהיה הצעת חוק משותפת, זה לא קשור לחוק הזה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כנעאן עד היום אמרו שליהודים יש פטנטים מכל הכיוונים, אני רואה שגם לערבים יש פטנטים.
מוחמד כנעאן
הם למדו מהיהודים.
אביטל שטרנברג
המתנ"סים הם לא גוף של העירייה אז החוק הזה לא יחול עליו.
יחזקאל לביא
הדבר הזה קיים לגבי מתנ"סים לא רק ברשות הערבית.
היו"ר משה גפני
מי בעד לאשר את החוק לקריאה שניה ושלישית?
מוחמד כנעאן
אני רק רוצה לרשום הסתייגות לדיבור.
היו"ר משה גפני
מי בעד הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית?

הצבעה
בעד: 3
נגד: אין
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה, אני מברך אותך חבר הכנסת אורלב. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55

קוד המקור של הנתונים