ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 17/04/2001

תקנות בתי הסוהר(קביעת גורמים מייעצים להחזקת אסיר בהפרדה),התשס"א-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3004
12
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
17.04.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3004
ירושלים, א' באייר, תשס"א
24 באפריל, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 238
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ"ד בניסן התשס"א (17 באפריל 2001), שעה: 11:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

משה גפני
מוזמנים
עו"ד לבנת משיח - משרד המשפטים

עודד ברוק - המשרד לביטחון פנים

חיים שמואלביץ' - יועץ משפטי בשירות בתי הסוהר
שמעון בר-גור - שירות בתי הסוהר
יועצת משפטית
מירי פרנקל - שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אושרה עצידה
סדר היום
תקנות בתי הסוהר (קביעת גורמים מייעצים להחזקת אסיר בהפרדה)
התשס"א- 2000.
תקנות בתי הסוהר (קביעת גורמים מייעצים להחזקת אסיר בהפרדה)
התשס"א- 2000.
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. אנחנו דנים כעת בתקנות בתי הסוהר (קביעת גורמים מייעצים להחזקת אסיר בהפרדה), התשס"א – 2000. אנחנו התבקשנו על ידי השר לשעבר שלמה בן עמי להביא את התקנות האלה. אני מבקש מהיועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר, מר חיים שמואלביץ' להציג את התקנות.
חיים שמואלביץ'
החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס' 18 שקבע את נושא החזקת אסירים בהפרדה, קבע בסעיף 19ג(ג) שלא יורה סוהר מוסמך כאמור בסעיף קטן (ב), כאשר אותו סעיף קטן (ב) מדבר על החזקה בהפרדה מעל 14 יום, אלא לאחר שנועץ בגורמים מקצועיים שנקבעו בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. במסגרת התקנות מוצעים כרגע אותם הגורמים המקצועיים שאיתם יתייעץ אותו סוהר מוסמך, סוהר מוסמך הוא סוהר שדרגתו אינה פחותה מדרגת תת גונדר, וזאת לפני שהוא יחליט על הארכת תקופת ההפרדה מעבר ל – 14 יום. על פי החוק האפשרות היא שמדובר על אסיר מוחזק בהפרדה לבד לתקופה העולה על 14 יום ושאינה עולה על חודש, והארכות נוספות של מידי חודש עד חצי שנה. לאחר מכן, הסמכות היא בידי בית המשפט. אפשרות אחרת היא שמדובר באסיר שמוחזק בהפרדה לא לבד, אלא יחד עם אסיר או אסירים אחרים, וזה מעבר ל- 14 יום ועד לחודשיים, עם תקופות נוספות של חודשיים ועד לסך הכל שלא יעלה על 12 חודש.

ההחזקה לבד יכולה להיות או לבד או יחד עם אחרים. זה גם מופיע בסעיף ההגדרות. הפרדה היא לא עונש. הפרדה היא צורת החזקה שונה עם כל התנאים הרגילים של האסירים, אבל מקרים שיש בהם בעיה וצריך לנקוט צעדים שמתחייבים מכוח ההפרדה. בעיקרון, מדובר בכל התנאים הרגילים. בעיקרון, הפרדה היא צורת החזקה שונה מטעמים שקבועים בחוק, כאשר המטרות שנקבעו הן מסיבות של ביטחון המדינה, ביטחון בית הסוהר, שמירה על שלומם ובריאותם של האסיר או האסירים האחרים, או פגיעה באורח החיים התקין של בית הסוהר. כלומר, אם יש מצבים כאלה מחזיקים אדם בהפרדה. החוק מגדיר אסיר בהפרדה כאסיר שמוחזק בנפרד מכלל האסירים באחד מאלה: או בתא כשהוא לבדו או בתא עם אסיר או אסירים אחרים שגם לגביהם יש צורך בהחזקה בהפרדה.
מירי פרנקל-שור
האם יש מספר מקסימלי של אסירים שנמצאים בהפרדה?
חיים שמואלביץ'
בתא בדרך כלל מדובר בשניים, אבל יכול להיות גם יותר. לפעמים יש אגף שלם שכל האגף הוא אסירים בהפרדה. מדובר באסירים מכל הסוגים. יכולים להיות בהפרדה גם אסירים שלא עשו כלום או אסירים שהם עדים בתיקים ויש חשש שיפגעו בהם. למשל, עדי מדינה גם מוחזקים בהפרדה כדי לשמור עליהם שלא יפגעו.

אנחנו קבענו שלושה גורמים מייעצים לסוהר המוסמך שיחליט על הארכת הפרדה כן או לא והם: נציג מחלקת המודיעין, נציג מחלקת האסיר ונציג מחלקת הביטחון. הם יתנו את התמונה המלאה האם יש מקום להחזיק את אותו אסיר בהפרדה, כאשר יצוין שאותו קצין סוהר מוסמך שמחליט על ההפרדה הוא שומע את אותם נציגים ומצד השני הוא גם עושה שימוע לאסיר עצמו שמופיע בפניו באופן אישי. הוא שומע את עמדת האסיר בעל פה ומה יש לאותו אסיר לטעון או להשיג כנגד החזקתו בהפרדה ואז בסופו של דבר הוא מחליט.

לעניין סעיף קטן (ב) אנחנו מציעים שאם מדובר על החזקת האסיר בהפרדה בגלל בריאותו של האסיר או בריאותם של אסירים אחרים, או כאשר מדובר בהארכת תקופת ההחזקה בהפרדה לתקופה העולה על שלושה חודשים, אז תהייה היוועצות גם בנציג של מחלקת הרפואה. כלומר, ברופא של בית הסוהר. הרופא הזה יוכל לתת אינדיקציה גם לגבי מצבו הגופני בריאותי של האסיר, ואם הרופא הזה ימצא שיש גם בעיה אחרת, נפשית לדוגמא, אז כמובן הוא יוכל גם לבקש בדיקה של גורם פסיכיאטרי. אני רוצה לציין בהיבט הזה שבטיוטת החוק היה רשום שתהיה חובת התייעצות עם פסיכיאטר, אבל הנושא הזה ירד מנוסח החוק מאחר ומחלקת בריאות הנפש במשרד הבריאות טענו חד משמעית שהם לא מוכנים להיות מעורבים בתהליך כזה. זה לא המנדט של פסיכיאטרים. הם רק בודקים חולי נפש אם הם חולים כן או לא, ומטפלים בהם. הם לא רוצים להיות שותפים בהליך שבסופו של דבר על סמך עמדה שלהם כן או לא, יחליטו האם להחזיק אדם בהפרדה. הדיונים האלה הגיעו עד ליועץ המשפטי לממשלה והייתה החלטה לקבל את עמדתם ולכן הסעיף הזה ירד מנוסח החוק. לכן, אנחנו גם בתקנות כמובן לא נכנסנו לעניין הזה אלא קבענו שתהיה היוועצות עם נציג מחלקת הרפואה של שירות בתי הסוהר, ובמידה ויהיה צורך באיזשהי בדיקה, אז אותו רופא יפנה לבדיקה של רופא אחר.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להתייחס לסעיף 1(א). אם מדובר על אסיר הפרדה בתוך קבוצה או עם עוד אסיר אחד אז יכול להיות שהייתי מסתפק בזה שהגורמים המייעצים יהיו נציג מחלקת המודיעין, נציג מחלקת האסיר ונציג מחלקת ביטחון. אבל כשמדובר על החזקת אסיר לבד לתקופה ארוכה, אז אני חושב שיש קצת בעיה שאלו הם יהיו האסירים שייקבעו. אולי היה כדאי להוסיף לרשימת הגורמים המייעצים במקרה של החזקת אסיר לבד רופא או עובד סוציאלי. גם הם צריכים להיות בצוות הזה שמקבל החלטות.
חיים שמואלביץ'
אני רוצה לציין שרופא תמיד בודק אסיר. הוא לא גורם מייעץ לעניין החזקה בהפרדה. אם מדובר על החזקה של מעל לשלושה חודשים אז ודאי שהרופא יצורף.
היו"ר דוד אזולאי
לא, אני מדבר על תקופה של עד שלושה חודשים שבה אסיר מוחזק בצורה מבודדת בתא לבד. יש בכך בעיה.
מירי פרנקל-שור
חיים, אני רוצה להזכיר לך שבטיוטת החוק בה תיקנו את נושא האסירים בהפרדה המונח של הגורמים המקצועיים בא לתת מענה לגורמים שלא מייצגים את שירות בתי הסוהר עצמו, אלא גורמים שיכולים "להופיע" מטעם האסירים. בזמנו היה מדובר על עובד סוציאלי.
חיים שמואלביץ'
גם עובד סוציאלי הוא איש שב"ס.
מירי פרנקל-שור
בסדר, אבל אני לא מדברת רק על נציגים שהם נציג מחלקת המודיעין, נציג מחלקת האסיר ונציג מחלקת הביטחון, אלא אני מדברת על גורם מטעם השב"ס שהוא מעורב בחיי בית הסוהר, אבל הוא רואה את הפאן האחר של האסיר, ולאו דווקא את הפאן הספציפי של הנציגים שמצוינים כאן בסעיף 1(א). בהתחלה אנחנו אמרנו אולי נקבע גורם זה וזה, ואחר כך אמרנו שכדאי לקחת מונח כללי שנוכל לפרט אותו בתקנות.
היו"ר דוד אזולאי
מירי, האם את מתכוונת שזה יהיה בכל מקרה? כלומר, גם אם האסיר מוחזק עם עוד כמה אסירים, בקבוצה של אסירים?
מירי פרנקל-שור
אני לא יודעת אם יש קבוצה של אסירים. זה מקסימום שניים שלושה אסירים.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש קבוצה גדולה יותר של אסירים שמוחזקת בהפרדה?
שמעון בר-גור
בדרך כלל מדובר בשניים-שלושה אסירים. האגף הוא אגף שלם שמחולק לתאים.
מירי פרנקל-שור
כמובן שצריך לתת תשומת לב יתרה לאסיר שנמצא בהפרדה.
חיים שמואלביץ'
עובד סוציאלי צריך פרק זמן מינימלי כדי להגיש תסקיר. זאת אומרת, זה לא עניין שהוא עושה מרגע לרגע. הוא צריך לדבר עם האסיר ולשמוע אותו. אם אנחנו מדברים על התקופה הזו שלפני 14 ימים, הרי ההחלטה של אותו סוהר מוסמך היא לגבי התקופה הראשונה בתום 14 יום. במהלך התקופה של עד 14 יום העובד הסוציאלי כבר צריך להיות ערוך עם איזשהו תסקיר כדי שהוא יוכל לבוא ולייעץ וזה נראה לי בעייתי.
מירי פרנקל-שור
למה זה נראה לך בעייתי? כמה פעמים יש החלטות על החזקת אסיר בהפרדה? יש לך מצב שאתה אומר שצריך להכניס את האסיר להפרדה ואז יש לך שבועיים ימים.
שמעון בר-גור
זה לא בהכרח שבועיים, כי זה הארכה של 48 שעות, 48 שעות, ו- 48 שעות. זאת אומרת, את לא יודעת בהכרח ביום א' שביום ה- 14 את צריכה לתת חוות דעת.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה לאחר ה- 14 יום?
חיים שמואלביץ'
לאחר ה – 14 יום ההארכה היא לשלושים יום, ואז לקראת הפעם שלאחר מכן יש אפשרות להכין תסקיר. זה סביר, אבל בהתחלה זה 48 שעות, 48 שעות, 48 שעות, ויכול להיות שאחר כך יחליטו שאין יותר צורך. ב – 48 שעות האחרונות לפני ה- 14 יום אז יגידו: רגע, אנחנו רוצים להאריך מעבר ל – 14 יום ולכן העובד הסוציאלי צריך לרוץ ולהכין חוות דעת היום.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה לאחר ההארכה של השלושים יום?
חיים שמואלביץ'
עוד פעם שלושים יום עד חצי שנה.
היו"ר דוד אזולאי
למעשה, אפשר להושיב אסיר שכזה לתקופה של עד חצי שנה בתא נפרד וזה בעייתי. אני מדבר על התקופה שלאחר שלושים יום.
חיים שמואלביץ
אם מדובר על התקופה שלאחר שלושים היום אז אין לי בעיה, אבל לגבי ה- 14 יום הראשונים זה ממש בלתי אפשרי.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש מצב שבו אפשר להחליט על הארכה של 14 יום באופן רצוף?
חיים שמואלביץ
לא. כל פעם 48 שעות, 48 שעות, 48 שעות עד 14 יום. אחר כך זה עוד שלושים יום אם זה יחיד או עוד חודשיים אם זה לא יחיד.
מירי פרנקל-שור
עד 14 יום ברור שאי אפשר שיהיה גם עובד סוציאלי משום שמדובר על 48 שעות כל פעם.
חיים שמואלביץ'
אני יכול לומר שברגע שהוא מחליט להאריך אחרי 14 יום לעוד שלושים יום, אז במקביל תהיה פנייה לעובד סוציאלי שיכין חוות דעת למועד הבא להארכה שהוא בתום אותם שלושים יום.
היו"ר דוד אזולאי
האם לאחר 45 יום הוא יכול להוציא את האסיר לתא רגיל ולהתחיל את התהליך מחדש?
שמעון בר-גור
תיאורטית כן, אבל אנחנו לא מוציאים ליום ומכניסים חזרה.
משה גפני
אני לא הייתי בחקיקת החוק אבל אם המשמעות של החוק הזו שצריך היוועצות בגורמים מייעצים, אז הכוונה כפי שמירי אומרת הייתה שיהיה כביכול נציג של האסיר עצמו.
עודד ברוק
האסיר בכל מקרה נשמע.
משה גפני
מה הבעיה שיהיה נציג של העובדים הסוציאליים?
מירי פרנקל-שור
אני לא מספיק מכירה את שירות בתי הסוהר אבל נראה שלכל דבר צריך להכין תסקיר. אם יש איזשהי התייעצות אז צריך להיות גם נציג בעל ראייה מזווית אחרת.
חיים שמואלביץ'
אנחנו לא רוצים שהוא יהיה שם בתור חותמת גומי ושהוא לא יכבד את מקצועו. לעובד סוציאלי לוקח זמן להכין תסקיר.
מירי פרנקל-שור
העובדים הסוציאלים מכירים את האסירים האלה.
חיים שמואלביץ'
אם הייתה החלטה ראשונית שהיה מדובר על 14 יום אז זה בסדר, אבל אנחנו אמרנו שהתקופות הן של 48 שעות, ולאחר כמה פעמים של 48 שעות את עדיין לא יודעת בחלק מהמקרים שזה ימשיך מעבר ל – 14 יום.
מירי פרנקל-שור
עד 14 ימים אני מבינה שזה בלתי אפשרי.
חיים שמואלביץ
ב – 48 שעות האחרונות יש להניח בוודאות שזה אכן יהיה מעבר ל – 14 יום. האם אתם רוצים שיגידו לעובד סוציאלי שבעוד יומיים יהיה דיון ועליו לבדוק מייד את האסיר? העובד הסוציאלי צריך לשבת עם האסיר לראיין אותו ואת אשתו. הוא צריך לנסות לדבר עם גורמים בקהילה ולהכין חוות דעת כדי שהוא ידע מי האסיר הזה. מתי הוא יעשה את כל העבודה הזו? זה בלתי אפשרי. יצא מצב שהעובד הסוציאלי ישב בוועדה לשם קישוט. הוא לא ייתן חוות דעת אמיתית.
מירי פרנקל-שור
ישנם אסירים שמחליטים להחזיק אותם בהפרדה לאחר שהם נמצאים שנים בכלא. הם מוכרים ולכן לא צריך ללכת לראיין את הנשים שלהם ואת הגורמים בקהילה.
חיים שמואלביץ'
זה לא קורה דווקא בסוף, אלא בדרך כלל קורה בתקופות הראשונות.
היו"ר דוד אזולאי
אבל יש אסירים שתוך כדי ריצוי העונש אתם מחליטים לשים אותו בהפרדה, ולגביהם בוודאי שיש תסקיר סוציאלי.
חיים שמואלביץ'
יכול להיות, אבל זה לא רוב המקרים.
משה גפני
מה צריך לעשות נציג מחלקת מודיעין בהיוועצות הזו?
חיים שמואלביץ'
הוא מביא את כל המידע המודיעיני שקיים לגבי האסיר.
משה גפני
בוא ניקח לדוגמא אסיר בטחוני.
חיים שמואלביץ'
בוא נדבר על אסיר כמו וענונו. הוא מוחזק בהפרדה מטעמים של ביטחון המדינה. במקרה שלו נותנים את הנימוקים הביטחוניים ונציג המודיעין נותן את המידע המודיעיני ומסביר למה.
משה גפני
האם אין חוות דעת של עובד סוציאלי לגבי כל אסיר שמגיע לבית הסוהר?
חיים שמואלביץ'
לא.
עו"ד לבנת משיח
אדם שעבר עבירה ולא היה בטיפול של עובד סוציאלי אז הוא לא מוכר.
היו"ר דוד אזולאי
מיהו נציג מחלקת האסיר?
חיים שמואלביץ'
מחלקת האסיר היא מחלקה בנציבות והיא לא המחלקה שמייצגת היכן נמצא האסיר. מחלקת האסיר אמורה לתת את כל המידע האישי שיש על האסיר בתיק. סוג העבירות שעליהן האסיר נשפט, מה קרה עם האסיר מתחילת המאסר שלו ובמשך תקופת המאסר. זה כאילו אגף כוח האדם של האסיר.
מירי פרנקל-שור
הנציג הזה לא מכיר את האסיר באופן אישי. הוא מכיר אותו דרך התיק.
חיים שמואלביץ'
דרך אגב, מי שמביא את זה לאותו דיון לאחר 14 יום זה מנהל בית האסיר שהוא הסמכות הראשונית ב – 14 יום האלה. הוא מכיר את האסיר, הוא עשה לו את השימוע וזה על פי המלצתו ובקשתו.
מירי פרנקל-שור
מה ההבדל בין נציג מחלקת המודיעין לנציג מחלקת הביטחון?
חיים שמואלביץ'
מחלקת הביטחון מייצגת את ההיבט של ביטחון בית הסוהר. על פי הסיכון שנשקף מהאסיר יאמר נציג מחלקת הביטחון באיזה מקום אפשר להחזיק את האסיר כדי שביטחון בית הסוהר לא יפגע. נציג מחלקת המודיעין מביא את המידע המודיעיני והמידע המודיעיני הוא לאו דווקא בתוך בית הסוהר. הוא מבוסס על המידע מהמשטרה, מהשב"כ ומכל הגורמים האחרים.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני בכל זאת חושב שכדאי לצרף עובד סוציאלי לצוות הגורמים המייעצים. זה מאוד רצוי בכל השלבים, גם בשלבים של 48 שעות. הוא צריך לפחות לשבת ולשמוע את עמדות כל הגורמים משום שאם לאחר 14 יום הוא יצטרך להכין תסקיר אז יהיה לו כבר איזשהו בסיס.
חיים שמואלביץ'
כיום המצב בשירות בתי הסוהר הוא שיש עובד סוציאלי אחד על יותר ממאה אסירים. אנחנו כמובן רוצים לשפר את המצב הזה, אבל אתם צריכים לדעת את הפרופורציות של ההיכרות מצד העובד הסוציאלי עם האסיר.
מירי פרנקל-שור
כמה החלטות בחודש יש לכם על אסירים בהפרדה שמוחזקים לבד?
חיים שמואלביץ'
בנקודת זמן ישנם מאה אסירים בהפרדה מכל הסוגים, חלקם בנפרד וחלקם עם אחרים.
מירי פרנקל-שור
זה לא קריטי.
חיים שמואלביץ'
בהפרדה ארצית שבה נמצאים האסירים המסוכנים ביותר יש 14 אסירים ורובם בהפרדת יחיד.
משה גפני
בוא ניקח לדוגמא הפרדת אסיר ל – 48 שעות. במקרה הזה העובד הסוציאלי ישאל את השאלות השטחיות לגבי האסיר שאמור להיות בהפרדה. הוא ישאל מה הרקע של האסיר, למשל. הרי ברור לגמרי שמה שהעובד הסוציאלי יכול לומר לגבי ה– 48 שעות הוא לא מה שהוא אומר לגבי שנה. לגבי תקופה של שנה הוא צריך להכין תסקיר והוא צריך לבדוק באופן יותר יסודי. אנחנו מדברים פה על התייעצות. יש מקרים מקצועיים שאפשר לדעת שלגבי אסירים מסוימים יש בעיה לשים אותם בהפרדה. העובד הסוציאלי כאילו מייצג את האסיר. אני לא מבין מה הבעיה.
היו"ר דוד אזולאי
חיים, אנחנו מציעים עובד סוציאלי מה הבעיה בהכנסת גורם שכזה?
חיים שמואלביץ'
אני לא נגד עובד סוציאלי, אני רק אומר שזה יותר מתאים לאחר אותו פרק זמן ראשוני של שלושים יום.
היו"ר דוד אזולאי
בכל מקרה שבו מדובר בהארכת תקופת ההפרדה צריך לשבת עובד סוציאלי בצוות המחליטים. הוא ישמע את כל התהליכים ואחר כך יהיה לו יותר קל לקבל החלטות.
מירי פרנקל-שור
יש פה נקודת מחשבה לפיה רוצים להכניס גורם אובייקטיבי שיראה יותר את הדברים מנקודת מבטו של האסיר והשפעת ההפרדה על האסיר. אנחנו מתרכזים כרגע באסיר בהפרדה בהחזקה לבד. אתה מכיר את המערכת יותר טוב מאיתנו, מה אתה מציע? אנחנו מתעקשים כן עובד סוציאלי או לא עובד סוציאלי, מה אתה אומר?
חיים שמואלביץ'
אנחנו לא תמיד יודעים אם האסיר יהיה בהפרדה לבד או לא לבד. העניין מבוסס על מה בא על חשבון מה. יש כל כך מעט עובדים סוציאליים בשירות בתי הסוהר, הם ממש בודדים. אחת לשבועיים ישנו דיון של ועדת הפרדות אחת ארצית, ובכל גוש היא יושבת פעם בשבוע. בדרך כלל דיון של ועדת הפרדות נמשך לאורך כל היום, בפרק הזמן הזה שבו מתקיים הדיון הזה עובד סוציאלי יכול לטפל באסירים. אם עובד סוציאלי יושב בדיון הזה אז יש לו פחות יום לטפל באסירים האחרים, כך יוצא שאסירים אחרים שיותר זקוקים לעובד הסוציאלי יפגעו. אם היה לנו יותר עובדים סוציאליים אז היה בסדר.
מירי פרנקל-שור
זה לא כל כך פשוט להיות בהפרדה לבד 45 יום.
חיים שמואלביץ'
על 45 יום אין לי בעיה. אני מסכים אתך החל מ – 45 יום.
מירי פרנקל-שור
נראה לי שגם לאחר 14 יום שאדם מוחזק לבד, בלי עוד אסיר בתא, יש צורך בעובד סוציאלי. אתה נותן לי נימוק פרקטי למה לא. אבל השאלה היא האם אנחנו מסכימים בכלל על הדבר העקרוני. אם הבעייתיות היא כזו ואתה מייצג את זה שלא יהיה לו מה לעשות שם, אז אני חושבת שהגישה מעיקרה היא לא נכונה. הוועדה צריכה להחליט האם היא רוצה רק ללכת על 45 ימים, כי זה נראה לי תקופה מאוד ארוכה, או ללכת לתקופה שאותו עובד סוציאלי יותר קצרה. אולי צריך להיות נציג אחר במקום העובד הסוציאלי. אני לא יודעת מי יכול לבוא במקום עובד סוציאלי. אתה מכיר את המערכת יותר טוב מאיתנו.
משה גפני
אולי יכול להיות נציג שהוא לא עובד סוציאלי, אבל הוא מייצג את האסיר בשירות בתי הסוהר.
מירי פרנקל-שור
קב"ן לא, פסיכיאטר לא. תציע פיגורה אחרת.
חיים שמואלביץ'
אם אני מבין נכון אז אתם מציעים שאם מדובר בהפרדת יחיד אז יהיה מדובר גם בעובד סוציאלי.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שצריכה להיות מעורבות של עובד סוציאלי במקרה שאסיר מוחזק לבד מלכתחילה מעל ל – 14 יום. העובד הסוציאלי צריך להיות חלק מהצוות. אם מדובר על אסיר שהוא מוחזק עם עוד אסיר, אז לאחר שלושים יום אפשר לצרף עובד סוציאלי.
חיים שמואלביץ'
זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינת השב"ס. אם זו עמדת הוועדה אז בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
החלטת הוועדה תהיה כלהלן: עד 14 יום אני מסכים למה שאמרתם פה לגבי נציג מחלקת מודיעין, נציג מחלקת האסיר ונציג מחלקת ביטחון.
חיים שמואלביץ'
יש אצלנו מינהל טיפול ושיקום והעובדים הסוציאלים שייכים אליו. אני מציע שיהיה כתוב: נציג מינהל טיפול ושיקום.
היו"ר דוד אזולאי
האם זה ברור שמדובר בעובד סוציאלי?
חיים שמואלביץ'
בדרך כלל זו תהיה עובדת סוציאלית.
מירי פרנקל-שור
אם לא מדובר בעובד סוציאלי מי זה יכול להיות?
חיים שמואלביץ'
זה יכול להיות אולי קצין החינוך של בית הסוהר.
היו"ר דוד אזולאי
לא. כל העניין הוא שאנחנו רוצים שיהיה עובד סוציאלי.
מירי פרנקל-שור
מה זה עוזר שקצין החינוך יהיה בצוות הזה?
היו"ר דוד אזולאי
עד 14 יום אין צורך בעובד סוציאלי. מעל 14 יום יש צורך לצרף לצוות הזה עובד סוציאלי כשמדובר על הפרדת יחיד, ובכל התהליך הלאה. אם אסיר נשאר בהפרדה עם עוד אסיר אז אין צורך בעובד סוציאלי. אולי הייתי מכניס את העובד הסוציאלי לכאן אם הולכים לתקופה של מעל 90 יום.
מירי פרנקל-שור
אסיר בהפרדה שנמצא עם אסיר נוסף אז ההפרדה יכולה להיות עד שנים עשר חודשים. תמיד ההארכה היא על שני חודשים.
חיים שמואלביץ'
כשמדובר בתקופה העולה על שלושה חודשים אנחנו מוסיפים את נציג מחלקת הרפואה, ואפשר להוסיף גם את העובד הסוציאלי.
היו"ר דוד אזולאי
מעל לשלושה חודשים גם אם האסיר נמצא עם עוד אסיר או עם שני אסירים, צריך להכניס את העובד הסוציאלי. חיים, זה בסדר?
חיים שמואלביץ'
כן.
משה גפני
האם האסיר וענונו, שהוזכר קודם, לא רואה עובד סוציאלי?
שמעון בר-גור
רופא ועובד סוציאלי מבקרים באגף ההפרדה. כל שבוע רופא מבקר באגף. חובש מבקר כל יום באגף ההפרדה. בוועדה הם לא נמצאים, אבל בפועל הם נמצאים שם.
משה גפני
אם כך, לכם לא צריכה להיות בעיה עם זה.
מירי פרנקל-שור
כן, אבל לא כולם אסירים כמו וענונו. ישנם גם האסירים האפורים הפשוטים.
עודד ברוק
כמובן שאם אסיר צריך לראות עובד סוציאלי אז הוא רואה עובד סוציאלי, גם מעבר לביקורים הקבועים.
מירי פרנקל-שור
אם כן, אסיר שנמצא בהפרדה לבד לאחר 14 יום יצורף לנציגים בסעיף 1(א) עובד סוציאלי. ובסעיף (ב) אנחנו נוסיף לגבי כל אסיר, בין אם ההפרדה לבד בתא, בין אם ההפרדה היא עם אסיר נוסף, לתקופה שעולה מעל לשלושה חודשים יצורף לצוות עובד סוציאלי.
משה גפני
צריך לדבר על אסירים נוספים בתא ולא על כך שהוא נמצא עם אסיר נוסף, כי כך אפשר לחשוב שרק אם הוא הולך לתא של שניים אז צריך עובד סוציאלי. מה קורה אם הוא יהיה בתא של שלושה אסירים?
מירי פרנקל-שור
ההפרדה היא או שהאסיר נמצא לבד או שהיא נמצא עם יותר.
עו"ד לבנת משיח
אם כותבים אסיר נוסף אז זה כולל רבים. כלומר, זה אסיר או אסירים.
היו"ר דוד אזולאי
בסעיף (ב) אנחנו נכתוב: הייתה עילת החזקתו של אסיר בהפרדה, שמירה על בריאותם של אסירים; וכן במקרה של הארכת תקופת החזקת אסיר בהפרדה לתקופה העולה על שלושה חודשים – יצורף לגורמים המקצועיים המפורטים בתקנת משנה (א), גם נציג מחלקת רפואה של שירות בתי הסוהר בנוסף לעובד הסוציאלי.

אתם תקבלו את התקנות המאושרות על ידי הוועדה. אנחנו נועלים את הישיבה הזו.
הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים