ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/03/2001

חוק בתי הדין הדרוזיים (תיקון מס' 12), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2918
6
ועדת הפנים ואיכות הסביבה – 19.3.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2918
ירושלים, ט' בניסן, תשס"א
2 באפריל, 2001

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 225
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום ב', כ"ד באדר התשס"א, 19.3.2001, בשעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר דוד אזולאי
זאב בוים
מוזמנים
השר ללא תיק, חבר הכנסת סאלח טריף
עו"ד אליהו ליפשיץ, סגן היועץ המשפטי, משרד הדתות
עו"ד עמיחי מגן, משרד המשפטים
רחל הריס, משרד המשפטים
מואפק טריף, יו"ר המועצה הדתית הדרוזית
עו"ד ביסם חוסאם, לשכת עורכי-הדין
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
ס ד ר ה י ו ם

הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזים (תיקון – הרכב ועדת המינויים), התשס"א2001-

הצעתו של חבר הכנסת דוד אזולאי


הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזים (תיקון – הרכב ועדת המינויים), התשס"א2001-

הצעתו של חבר הכנסת דוד אזולאי
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות
הסביבה שדנה בהצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזים (תיקון – הרכב ועדת המינויים), התשס"א2001-. הצעת החוק עברה קריאה טרומית ואנחנו עכשיו עוסקים בהכנה לקריאה ראשונה.

עד היום הכנסת הייתה בוחרת בנציגיה לוועדות המינויים. מי שכרגע ממלא את הפונקציה הזו בממשלה זה שר המשפטים ובעצם נוצר מצב – במידה מסוימת אולי קצת אבסורדי – בו שר המשפטים מכהן בוועדה הזאת ואילו שר שהוא דרוזי לא יוכל להיות חבר בוועדה. לכן הצעת החוק הזו באה לפתור את הבעיה ואני מבקש גם את השר סאלח טריף להוסיף בעניין הזה.
השר סאלח טריף
הצורך בחוק הזה נבע מכך שפעם ראשונה
בהיסטוריה מכהן שר דרוזי בממשלת ישראל. הכנסת הייתה אמורה לבחור שני חברי כנסת דרוזים ובמידה ואין שני חברי כנסת דרוזים, היא בוחרת איש ציבור דרוזי. מטעם ממשלה לעניין הזה כיהנו שני שרים. בתי-הדין הדרוזים היו תחת חסותו של שר הדתות שהיה אמור לשמש יושב-ראש הוועדה ושר המשפטים יחד אתו, אבל כידוע לכם נושא בית-הדין עבר בהסכמה במליאה לסמכותו של שר המשפטים בשלהי הממשלה הקודמת ולכן המצב הוא כזה שהיום מכהן שר המשפטים בוועדה ויהיה אבסורד אם השר הנוסף לא יהיה שר דרוזי שמכהן בממשלה.

לכן בהסכמת הממשלה ושר המשפטים מוצע למנות שר דרוזי. כמובן אם בממשלות הבאות לא יהיה שר דרוזי בממשלה, יחזור תמיד לכהן שר הדתות יחד עם שר המשפטים.

זה הדבר שמוצע בחוק וזאת כדי לאפשר המשך פעולת הוועדה.
עמיחי מגן
אני מייצג את עמדת משרד המשפטים. נכון
לעכשיו עמדתנו בסוגייה זו מתחלקת לשני ממדים שונים. בממד הפרוצדורלי לממשלה אין עדיין עמדה מגובשת לגבי הצעת החוק.
השר סאלח טריף
לא התכנסה עדיין ועדת השרים לענייני חקיקה.
עמיחי מגן
נכון. היא אמורה להתקיים היום אחר-הצהרים.
בהתאם לכך עמדתנו היא שלא מן הראוי לסיים את הדיון היום אלא לקיים אותו לאחר ישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה. אם לא יהיה כך, נאלץ בהתאם לכללים להתנגד להצעת החוק הפרטית.
השר סאלח טריף
לא שאלת את שר המשפטים?
עמיחי מגן
כאמור, עדיין לא התגבשה מדיניות בתוך המשרד
לגבי הצעת החוק הספציפית הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
הנושא עומד על סדר היום של ועדת שרים לענייני
חקיקה?
עמיחי מגן
לא ידוע לי אם זה על סדר יומה היום.
מירי פרנקל-שור
אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה שהצעת
החוק הונחה ב5- במרץ. הצעת החוק קיבלה פטור מחובת הנחה ולכן ועדת השרים לא יכלה להתכנס. לכן עדיין אין עמדת ממשלה וגם אליי הייתה פנייה שהוועדה לא תסיים את דיוניה. אני מבינה שההחלטה אמורה להתקבל היום.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש שזה יבוא לוועדת שרים לענייני חקיקה
עוד היום.
השר סאלח טריף
זאת לא בעיה כי אני יושב גם בוועדת שרים
לענייני חקיקה ונוכל להביא את זה היום. אני דיברתי אתמול עם שר המשפטים והוא נתן את הסכמתו. בלי הסכמתו לחוק, לא היינו מביאים אותו.
עמיחי מגן
מה שאמרתי היה ברמה הפרוצדורלית.
לגופו של עניין אני חושב שמן הראוי לציין שבחוקים מקבילים, דהיינו חוק יסוד השפיטה, חוק הקאדים, חוק הדיינים, ההסדר כפי שהוא כיום, לאחר העברת הסמכויות ממשרד הדתות למשרד המשפטים, הוא שהוועדה תהיה מורכבת משר המשפטים ושר אחר שתקבע הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
החוק עוד לא השתנה בנושא הזה.
עמיחי מגן
החוק עוד לא השתנה, אבל זה ההסדר.
השר סאלח טריף
כתוב שר המשפטים ושר הדתות.
עמיחי מגן
בחוק הדיינים מדובר על שר הדתות.
היו"ר דוד אזולאי
העניין הוא שהנושא עבר כרגע ממשרד הדתות
למשרד המשפטים.
עמיחי מגן
בחוק הקאדים מדובר בשר הדתות וחבר אחר של
הממשלה שייבחר על-ידה.
היו"ר דוד אזולאי
זה לא נוגע לנו.
עמיחי מגן
אני משווה בין הצעת החוק לחוקים קיימים.
השר סאלח טריף
בחוקים שנוגעים לבתי-הדין הדרוזים הקפידו
תמיד – בשינוי למה שכתוב בחוק לקאדים המוסלמים – לכתוב דרוזי.
מואפק טריף
עכשיו נאמר שר המשפטים ושר אחר.
השר סאלח טריף
בוועדה למינוי קאדים מוסלמים יכול היה להיות
יהודי וגם היה, אבל בוועדה למינוי קאדים דרוזים הקפידו שיהיה דרוזי, ואם אין חבר כנסת דרוזי, נציג ציבור דרוזי. לכן בממשלה כתבו את הפונקציות בחוק בתי-הדין הדרוזיים וכתבו שר דתות ושר משפטים.
עמיחי מגן
אני אחזור ואומר שעדיין במשרד המשפטים לא
גיבשנו מדיניות לגבי השאלה הספציפית הזאת. האוריינטציה הכללית שלנו היא שאם יוחלט שועדת המינויים תהיה מורכבת משר המשפטים ושר אחר שייבחר על-ידי הממשלה, זה יפה אם אכן זה יהיה שר דרוזי אבל לא בניסוח הנוכחי. האוריינטציה שלנו היא לתמוך בגישה הזאת בכפוף לאישור הממשלה ואני מאשר זאת כיוון שלא גיבשנו את המדיניות.
אליהו ליפשיץ
משרד הדתות לא מתנגד להצעת החוק. לנו אין
מה לומר בעניין מאחר שהסמכויות מועברות למשרד המשפטים.
מירי פרנקל-שור
שאלה לנציג משרד המשפטים. אם לא בנוסח
הזה, באיזה נוסח אתם מציעים? אני רוצה להבין את כיוון המחשבה.
עמיחי מגן
כיוון המחשבה שלנו הוא שייקבע שועדת
המינויים תהיה מורכבת משר המשפטים ושר אחר שהממשלה תמנה.
מירי פרנקל-שור
זה שינוי מהותי.
היו"ר דוד אזולאי
שר אחר, לא בהכרח שהוא יהיה דרוזי.
עמיחי מגן
לא בהכרח שר דרוזי. שוב, אני חייב להדגיש שזו
הייתה האוריינטציה שלנו אבל לא התקבלה החלטה חד-משמעית בתוך המשרד לגבי השאלה.
אליהו ליפשיץ
אנחנו שוחחנו לפני הישיבה. השאלה היא לא אם
כן שר דרוזי או לא שר דרוזי כי אין ספק שמן הראוי למנות דרוזי, אבל השאלה היא מה כותבים בחוק. זה לא כל כך חוקתי לציין עובדה ספציפית שהיא מתבקשת.
השר סאלח טריף
עשו את זה עד עכשיו ואני חושב שצריך לעשות
זאת שוב עקב הרגישות של הדת הדרוזית.
זאב בוים
לפני שאני מתייחס לעניין, אני רוצה לשאול
שאלה אינפורמטיבית. מה ברגע זה המצב מבחינת המינוי? איפה עומדים היום בתי-הדין מבחינת הצורך הדחוף? כי אני רואה פה דחיפות גדולה על-פי לוח הזמנים.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מתכוון אם הוועדה עומדת להתכנס והיא
צריכה למנות?
זאב בוים
האם חסר או לא חסר, מתי מינו פעם אחרונה?
מואפק טריף
בושה וחרפה למדינת ישראל ולדמוקרטיה כי
שלושים שנה היה מינוי אחד. עשרים שנה אנחנו פועלים עם קאדי אחד בערכאה ראשונה ללא ערכאת ערעור. מי שנתקע בבית-הדין, נתקע ואין לו לאן ללכת. יש קאדי אחד שמכהן בבית-הדין למטה.
זאב בוים
יש בית-דין אחד?
השר סאלח טריף
יש בית-דין תחתון ובית-דין לערעורים
כשבבית-הדין לערעורים לא מכהן קאדי.
זאב בוים
כמה קאדים יש בסך הכל?
השר סאלח טריף
שלושה למטה ושלושה למעלה.
מואפק טריף
הכוונה לשלושה תקנים, אבל בפועל הם לא
מאוישים. מאויש רק תקן אחד בבית-הדין למטה.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה שתבין שהנושא הזה מעוכב עד היום לא
מפני שהממשלה רצתה בזה אלא בגלל ויכוחים פנימיים וסכסוכים בתוך העדה. כתוצאה מהתערבות של בג"ץ הנושא הזה תקוע. שלא יובן כאילו הממשלה היא שתקעה את זה.
השר סאלח טריף
הייתה ועדה והוועדה התכנסה וצריכה להשלים
את עבודתה בעניין הזה ולכן זה דחוף. מה שקורה הוא שאם אני לא שם, אין קוורום בוועדה כי חלק מחברי הוועדה על-פי החוק חייבים להיות השופטים, הדיינים, והם אינם. הוועדה בהרכב חסר לא יכולה להתכנס. עכשיו התחלף השר האחראי ובא שר המשפטים החדש.
זאב בוים
אני הייתי מעדיף שההצעה הזו תבוא מהממשלה
ולא כהצעת חוק פרטית שבה יש חלק לשר סאלח טריף בתפקידו הקודם כחבר כנסת.
השר סאלח טריף
אני הייתי בין היוזמים אבל אני יורד מזה.
זאב בוים
אני הייתי מציע שהצעת החוק תבוא מהממשלה.
אני לא הייתי מכוון במישרין לשר דרוזי כי זה יוצר איזה חוק פרטי לאדם פרטי ואני לא חושב שחוק צריך לכוון למישהו פרטי.
השר סאלח טריף
אין לנו בעיה.
זאב בוים
אם באה הצעה כזאת מטעם הממשלה, זה כבר
נראה לגמרי אחר ואז יש כאן עמדה עקרונית שזה צריך להיות ההרכב וזה בסדר מבחינתי. אני מתייחס למעורבות האישית כאן. לכן אני הייתי מעדיף שההצעה תבוא מהממשלה.
השר סאלח טריף
לא פעם הממשלה מבקשת מהכנסת להגיש הצעת
חוק פרטית.
היו"ר דוד אזולאי
ברגע שהנושא הזה יבוא לוועדת שרים לענייני
חקיקה, הם יקבלו את ההחלטה וזה מקל עלינו את המלאכה בהמשך.
חוסאם ביסם
אני אתחיל בדחיפות של העניין כי בסך הכל יש לנו
ערכאה ראשונה מבחינת בתי-הדין הדרוזיים. קיבלתי פסק-דין בבית-הדין הזה ואני ארצה לערער עליו, בחיים אני לא אוכל לעשות זאת מכיוון שאין לי קאדי בבית-הדין לערעורים. מה שקורה הוא שעורכי-הדין פונים לבג"ץ ושם מקבלים צווים על תנאי שמעכבים את ביצוע פסקי-הדין. תארו לעצמכם אישה שקיבלה פסק-דין של מזונות או פסק-דין של חזקה ומשמורת לילדים והיא לא תוכל לגעת בילדים שלה מכיוון שאין דיינים בבית-הדין. אנחנו נמצאים בלחץ איום ונורא, הן מבחינת קבלת הזכויות בתור מתדיינים בבתי-הדין והן מבחינת המצב הכללי במישור הכללי של הקהילה.
אליהו ליפשיץ
אני חייב לומר שהגיעו אלינו הרבה תלונות בנושא.
היו"ר דוד אזולאי
זה תלוי במנהיגי העדה ולא באף אחד אחר.
חוסאם ביסם
אני מדבר עכשיו כאיש מקצוע פרופר. אצלי
במשרד יש ארבעה מקרים של נשים שקיבלנו עבורן פסקי-דין של מזונות וחזקה ומשמורת של ילדים, אבל אז הצד שכנגד הלך והגיש ערעורים על פסקי-הדין האלה והוצא צו על תנאי מטעם בג"ץ והנשים האלה יושבות בבית ולא יכולות לראות את הילדים שלהן.

מבחינת לשכת עורכי-הדין אנחנו יכולים להודיע שעמדתנו היא חיובית בנושא של הצעת החוק וטוב לעשות את זה ככל היותר בדחיפות המירבית מכיוון שהמצב הוא בלתי נסבל.
היו"ר דוד אזולאי
לסיכום הדיון. אני מבין שלמשרד הדתות אין
התנגדות להצעת החוק, למשרד המשפטים בעצם אין התנגדות אלא אם זה יבוא לוועדת שרים לענייני חקיקה ושם תובע הדעה של משרד המשפטים. בכך אני גם נענה לבקשתו של חבר הוועדה, חבר הכנסת איוב קרא שגם הוא ביקש ממני להשתתף בדיון הזה.

אשר על כן אנחנו נמשיך את הדיון הזה רק לאחר החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה יהיה היום על סדר היום - ואני מבקש שכך יהיה כי הנושא הוא חשוב – על-מנת לקבל את המלצת הממשלה.
עמיחי מגן
אני אדאג שלשכת השר תעביר את הבקשה.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר להכניס את הנושא עוד היום לסדר היום
וכך נוכל לקבל את התוצאה עוד היום ונוכל להמשיך בחקיקה.
השר סאלח טריף
אדוני היושב-ראש, אני מתחייב להביא את זה עוד
היום לדיון והכרעה בוועדת השרים. במידה והנושא אכן יוכרע היום באופן חיובי בוועדת השרים, אני מבקש ממך להועיל ולהביא את הצעת החוק לדיון עוד השבוע, כדי שנוכל להעלות את ההצעה בכנסת ולסיים את הקריאה הראשונה עוד השבוע.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר גמור. במידה וכך יהיה, עוד השבוע נביא את
הצעת החוק לדיון.
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים