ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/01/2001

חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25882
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
1.1.01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2588
ירושלים, כ' בטבת, תשס"א
15 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס' 207
של וועדת הפנים ואיכות הסביבה
בישיבתה מיום שני, ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001), שעה: 10:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יהודית אלון
יעקב ליצמן

בנימין אלון
מוזמנים
דוד פילזר מנהל אגף התכנון, משרד הפנים
יחזקאל לביא מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הפנים

עו"ד דלית דרור משרד המשפטים
עו"ד עליזה קן משרד המשפטים

דניאלה רימון משרד האוצר

עו"ד שושנה שטראוס משרד העבודה והרווחה

יוסף רז משרד השיכון

עו"ד איתי בר סלע לשכת עורכי הדין

מנחם רון

משה ריגל

ליאון רוזנבאום

אלעזר שטרום
יועץ משפטי
עו"ד מרים פרנקל – שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף
סדר היום
הצעת חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים (תיקוני חקיקה),
התשס"א-2000-
ח"כים
בנימין אלון, זבולון אורלב,צבי הנדל, נסים זאב

הצעת חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשס"א-2000-
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, אני פותח את הישיבה. הצעת חוק התקנת מעליות שבת בבניינים רבי קומות ובבניינים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשס"א –2001, של חבר הכנסת בני אלון. אנחנו ניגשים לקרוא את הצעת החוק.

"תיקון חוק התכנון והבניה. 1. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בסעיף 158א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

(א1) בכל בנין, אשר על פי דין חובה להתקין בו שתי מעליות או יותר וכן בכל בניין ציבורי כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, יותקן באחת המעליות לוח פיקוד המתאים להפעלת מעלית שבת. לא יינתן היתר לבניית בניין כאמור שאין בו תנאי המחייב התקנת לוח פיקוד להפעלת מעליות שבת כאמור.

בסעיף זה, "בניין ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 158ב".

הלאה. בסדר, חבר הכנסת אלון?
בנימין אלון
כן. אתה רוצה להתחיל דיון על כל סעיף?
היו”ר דוד אזולאי
בשביל מה? אם אין התנגדות, אני מתקדם הלאה.
בנימין אלון
לא, אני הייתי רוצה אם אפשר להוסיף משהו. "בכל בנין, אשר על פי דין חובה להתקין בו שתי מעליות…" יש מציאות שבה אדריכל פשוט מתכנן שם שתי מעליות, גם אם זו לא חובה. יכול להיות שחובה זה רק משמונה קומות ומעלה. אז אם אפשר להוסיף: "או שמבקש היתר הבניה מבקש להתקין בו שתי מעליות או יותר".
מרים פרנקל – שור
או שאתה רוצה להגיד: "בכל מקום שמותקנות בו שתי מעליות".
בנימין אלון
אפשר, אבל זה לא סעיף ההפעלה, זה סעיף ההקמה. זה בניין שעומדים להקים אותו ועומדים להתקין בו שתי מעליות. אני לא חושב שזה הגיוני, מבחינת רוח החוק, שיהיה הבדל אם זה על פי חובה או לא.
היו”ר דוד אזולאי
שלא יהיה כתוב "חובה"?
בנימין אלון
לאו דווקא. יש הרי חוק. בחוק התכנון והבניה סעיף 158 יש תקנות, שאם יש שמונה או תשע קומות, צריך שתי מעליות.
יוסף רז
יש בנין רב קומות ובנין גבוה.
בנימין אלון
כן. אם נניח קבלן בונה שתי מעליות או שלוש מעליות.
היו”ר דוד אזולאי
ואם יש רק מעלית אחת בבניין?
בנימין אלון
תכף נגיע לזה. רק רגע. השאלה היא רק, אם אפשר פה – מבחינה משפטית – אני ראיתי שיש שם איזשהו סעיף אחר, ששם הכנסת השינוי אולי יותר קל מפה. כי זה עלה במליאה – אני פשוט חייב להביא את זה.
מרים פרנקל – שור
אנחנו לא רצינו. הנוסח הזה משקף בהתאם את החלטות הוועדה. אנחנו לא רצינו לשנות.
בנימין אלון
בסדר, אני עכשיו רוצה להציע משפטית ככה: כשזה עלה בוועידה, אדוני היושב ראש, שאלו למה ערבים באזור נצרת צריכים מעלית שבת. או אמרו: יש, כמו שאז כבר אמרנו, בנייני משרדים שלא צריך בהם מעליות בשבת. את אומרת: שהשר יתקין. אז אולי פשוט להוסיף – שם זה מופיע בחוק. שם זה כתוב ככה: שר הפנים, באישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראת סעיף זה. אני חושב שזה ייתן פתח כללי.
יוסף רז
יש את המבנים האלה שהם מוסדות ציבור, שהם סגורים בשבת ממילא.
בנימין אלון
נכון. אני לא צריך להכריח אותם לזה.
היו"ר דוד אזולאי
מאיפה אתה יודע שהשר לא ינצל את סמכותו?
בנימין אלון
יש בג"ץ. אם יש חוק ויבוא דייר וירצה, אז יש בג"ץ.
היו"ר דוד אזולאי
לא תמיד הדיירים מודעים לזכויות שלהם.
בנימין אלון
אני חשבתי לא רק על מבני ציבור. יש גם ערבים. אני צריך להכריח מישהו בנצרת שיבנה לי מעלית שבת? בשביל מה?
יוסף רז
יכולים להגדיר את זה אחרי זה בתקנות?
בנימין אלון
לגבי התקנות? הן רק לבנייני ציבור.
יוסף רז
נכון. אז אפשר גם פה לכלול אותן.
בנימין אלון
זה מה שאני מציע פה.

עו"ד פרנקל-שור, יש לך פה את החוק, זה סעיף שאת הכנסת, אני חושב.
מרים פרנקל – שור
לא, עוד לא הייתי בכנסת בזמן הזה.

השאלה היא אם ללכת על מנגנון שחובה תהיה להתקין שתי מעליות ושר הפנים רשאי לפטור, או הפוך.
בנימין אלון
הנה אני מקריא לך, מסעיף דומה. אין לי פה את סעיף 158. "שר הפנים באישור וועדת הפנים… רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראת סעיף זה". אם יהיה קיבוץ, למשל, שיש לו רבי קומות, אז הוא יגיד את זה. אני לא חושב שיש טעם בכזה דבר ללא צורך.
היו"ר דוד אזולאי
אין לי בעיה עם זה. הבעיה שלנו היא מה קורה אם שר הפנים יבוא ויחליט. אתה יודע, יש לחצים, יש בקשות, יבוא ויבקש אחרת.
בנימין אלון
הבנתי.
מרים פרנקל – שור
השאלה פה היא מאד עקרונית. השאלה היא מה תהיה הנורמה. האם הנורמה תהיה חקיקה שבבניין תהיה חובה להתקין ושר הפנים רשאי לפטור, או שהנורמה תהיה שלא צריכה להיות חובה ושר הפנים רשאי לקבוע שיש בניינים שחייבים.
בנימין אלון
מה לא מתאים שקבענו בנוסח המוצע?
מרים פרנקל – שור
בנוסח המוצע, בבניין ציבורי, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות.
בנימין אלון
לא, אז זה לא מה שאני מציע.
איתי בר סלע
סליחה שאני מתפרץ. בחוק פה יש הבדל בין בניין ציבורי ובניין פרטי. לגבי בניינים פרטיים, משתמע שיש חובה ואין פתרון. אין דרך לפטור, גם לא לאוכלוסייה ערבית. לגבי בניינים ציבוריים, משתמע שהשר צריך להתקין באיזה בניינים זה יהיה. הפוך.
בנימין אלון
זה לא הגיוני.
יוסף רז
אם קוראים את המשפט נכון, אז התקנות הן רק לגבי הסיפא. לא הרישא.
מרים פרנקל – שור
נכון. זה רק לגבי בנייני ציבור. ברור. זו שאלה נפרדת. האם באמת חובה לקבוע חוק שבכל בניין תהיה חובה להתקין שתי מעליות.
בנימין אלון
אני שוב מציע, אדוני היושב ראש, את הנוסח שהצעתי. אני חושב שהוא צודק יותר מבחינת חכמת החיים, פשוט. אנחנו נקבע את זה כנורמה, אבל ניתן לשר אפשרות לפטור יותר מאשר אנחנו נותנים לו פה. גם בבנייני ציבור וגם בבנייני מגורים.
דוד פילזר
הצעתו של חבר הכנסת אלון תהיה מקובלת על משרד הפנים. מנהלת מנהל התכנון אישרה גם לעניין הזה. כיוון שמדובר בבלעדיות בקביעה לשר הפנים, אז רצוי באמת שזה יהיה באישור וועדת הפנים של הכנסת ואז פתרתם באמת את הבעיה של שימוש גורף ולא יעיל בחוק.
מרים פרנקל – שור
אני רוצה להבין. מה עמדתכם לגבי הבניינים הפרטיים? אתם חושבים שצריכה להיקבע נורמה שבכל בניין שיש בו חובה להתקין שתי מעליות צריכה להיות נורמה? או אולי צריך לתת לשר הפנים יותר סמכות לקבוע שצריך להתקין פה שתי מעליות שאחת מהן מעלית שבת?
בנימין אלון
אני לא מבין: למה המחוקקים לא רשאים לקבוע נורמה?
מרים פרנקל – שור
אני לא אומרת שהמחוקק לא צריך לקבוע נורמה. השאלה היא אם זו צריכה להיות נורמה כללית והשאלה היא אם לא ניתן מקום לפתור את זה. השאלה היא אם בכל בניין ברור שעושים את זה.
בנימין אלון
ההפך.
דוד פילזר
השוני פה הוא הצהרתי וסמנטי, אבל לגופו של עניין אין שוני גדול. שר הפנים לא יבוא לפטור בניין מסוים אלא סוג בניין. אולי הוא יאפיין אותו באוכלוסייה שגרה בו או בשימוש בבניין.
מרים פרנקל – שור
זה לא מה שכתוב בהצעת החוק והוועדה צריכה להחליט.
בנימין אלון
סליחה, עו"ד פרנקל-שור, לא הבנת את מה שאמרתי, אני מבקש עוד פעם: אני לא מתייחס למה שכתוב. אני מציע נוסח אחר. אני מציע לבטל את מה שכתוב פה שהשר צריך לקבוע בתקנות. זה מיותר. התקנות האלו הן רק לבנייני ציבור והן לא לבנייני מגורים. אם בנצרת לא גר אף יהודי, למה אני צריך לחייב את הקבלן לשים שם מנגנון?

לכן, אני מציע במקום זה, שיהיה סעיף קטן נוסף, כמו שמופיע בסעיף 158 א2, שהוא המקום שבו אנחנו נמצאים ושם יהיה כתוב: "שר הפנים באישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה". ואז קבענו את הנורמה ויריעת הרוחב של השר לפטור, תהיה הרבה יותר מקיפה. בשיקול הדעת שלו – אם הבג"ץ לא יפסול את שיקול הדעת שלו – הוא ירשה לפטור גם קיבוץ, גם עיר שאין בה יהודים, גם במגורים וגם בבנייני ציבור.
מרים פרנקל – שור
אני בדיוק הבנתי. אני הבנתי את זה מצוין, חבר הכנסת אלון. אני מעלה שאלה, האם זה לא צריך להיות הפוך. אם לא צריכה להיות חובה, אלא רק בבניינים שיקבע שר הפנים.
יהודית נאות
הוא אומר שלא.
יעקב ליצמן
אז זה לא חוק.
בנימין אלון
אז זה לא חוק. אני אעשה חוק שהוא רשאי להתקין תקנות? זה לא חוק. אני רוצה חוק. אני מכניס פה מוסד חדש, וכדי לא לגרום לשרירותיות במקום שזה חסר הגיון, אני נותן לשר סמכות. מה הבעיה? אני שמח גם לשמוע שלמשרד הפנים זה נראה הגיוני יותר.
יהודית נאות
אתה מדבר רק על הנושא של הבניינים הציבוריים, או גם על הבניינים הפרטים?
בנימין אלון
גם על הבניינים הפרטיים.
יהודית נאות
שהשר יהיה רשאי לפטור?
היו"ר דוד אזולאי
כן. רשאי לפטור באישור וועדת הפנים.
בנימין אלון
כן. במליאה השאלה הזאת עלתה כמה פעמים. למה אני צריך לחייב מקומות שלא צריך?
יהודית נאות
נכון. בשביל מה לחייב אותם לעשות מעלית שבת, זה מייקר גם את העסק.

לי אין בעיה עם סעיף 1 הזה, אלא בכפוף לבעיה של התחולה, שמה שכתוב אצלכם זה שזה יחול על בניינים שנבנו החל ביום תחילת החוק ואני אומרת…
היו"ר דוד אזולאי
תכף נגיע לסעיף 3. עוד לא הגענו.
יהודית נאות
רגע. לא. זה שייך לחוק התכנון והבנייה. אני רוצה לשלב את זה. אני סבורה שזה יכול לחול רק על בניינים שהבקשה להיתר לגביהם החלה ביום תחולת החוק. למה? היום יש אדם שיש לו היתר, אתה לא יכול לשלול היתר קיים. זה היתר חוקי. לפי חוק התכנון הבניה, היתר זו זכות קניינית.
בנימין אלון
אני, דווקא, לפי התיקון שביקשתי להכניס לפני שנכנסת, פוטר את זה. אמרתי: לא בניין שיש עליו חובה - ואז קורה מה שאת אומרת - אלא בניין שאדם מבקש היתר ובתוכנית הקבלנית יש כך וכך, אז זה יחול.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתקריא את זה עוד הפעם.
דלית דרור
אישרתם את ההגדרה של בניין ציבורי? שכולל בתי נתיבות, שבמילא לא משתמשים בהם בשבת?
יהודית נאות
לא, השר יפטור.
בנימין אלון
הרגע דיברנו על זה.
עליזה קן
יש פה דבר שכדאי אולי לשים אליו לב. ההצעה כרגע מדברת על סמכות לקבוע סוגים של בניינים. חבר הכנסת אלון מדבר על מקומות. בהחלט יכולות לדור שתי הסוגיות בכפיפה אחת. שר הפנים יקבע איזה סוגים של בניינים ראוי שתהיה בהם מעלית שבת ולצד זאת תהיה לו סמכות לפטור במקומות מסוימים את אותם בניינים. אלה שתי סמכויות שיכולות לדור בכפיפה אחת.
יוסף רז
היא מחלקת את זה לשתי קבוצות.
בנימין אלון
אני מקריא סעיף קיים – 158א2, אני פשוט מעתיק אותו: "שר הפנים, באישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה".
עליזה קן
הבעיה היא שיש מלכתחילה בהגדרה קיימת של בניינים ציבוריים, בניינים כגון בנקים, שאין שום הצדקה להטיל עליהם חובה להתקין מעלית שבת.
יהודית נאות
אתה טועה. אל תגרע.
בנימין אלון
אני לא גורע. אני חושב שההגדרה של בנין ציבורי, כהגדרתו בסעיף 158ב זו ההגדרה של בניין ציבורי. אני לא חושב שאני צריך להיכנס לנושא הזה עכשיו. הואיל ולצורך החוק הזה אני צריך הגדרה עניינית יותר - אין לי עניין לחייב משרדים שלא עובדים בשבתות, אין לי עניין לחייב באזור מגורים שלא רלוונטי - לכן במקום הזה, על אף שהחוק כביכול כן יחול, השר יקבע מיד עם תחולת החוק תקנות: באזור זה לא צריך, בסוגים כאלה לא צריך וכולי. וכך זה יהיה.
עליזה קן
אני בכל אופן אחזור על מה שרציתי לומר. יש פה שתי שאלות. ההגדרה כיום של בניין ציבורי, כוללת בניינים שעל פניו אין שום הצדקה להחיל עליהם חובת התקנת מעלית שבת, כגון בנקים, סוכנויות דואר וכיוצא באלה. השאלה אם קיימת הצדקה לקבוע נורמה, שגם בבניינים האלה - אלא אם כן קיבלו פטור מפורשות - תחול החובה. לכן ההצעה היא, עם כל הכבוד, לקבוע את שתי הסמכויות ביחד. בצד אחד שהגדרת בניין ציבורי תהיה הגדרה שהיא בעצם מה שכתוב פה, ששר הפנים הוא זה שיקבע מהו בניין ציבורי ויתבסס על הרשימה הקיימת. לצד זאת הסמכות הנוספת לפטור בניינים שהוגדרו כבניינים ציבוריים - משום שהם פתוחים בשבת ויש בהם שימוש בשבתות ובחגים ו/או בניינים פרטיים - מן החובה להתקין את מעלית השבת.

אלה שתי סמכויות שבהחלט יכולות לדור בכפיפה אחת. הסמכות הראשונה היא להגדיר מהו בניין ציבורי מתוך רשימה קיימת, הסמכות השניה היא לפטור.
בנימין אלון
יש לי חשש משפטי אחד, שזה יהיה חוק סתום. זה יהיה חוק שללא תקנות, אין לו משמעות.
מרים פרנקל – שור
אז בוא נלך בדרך שלך, יותקן, אלא אם פטר שר הפנים.
בנימין אלון
לא.
מרים פרנקל – שור
למה לא?
איתי בר סלע
אני חושב שמה שהיא הציעה זה הרבה יותר ברור ממה שכתוב כאן. כי החוק הזה, מי שקורא אותו ביסודיות, יש בו כל מיני סתירות. ברישא שלו עולה ששר הפנים יקבע תקנות, מה זה בניין ציבור. הסיפא שלו אומרת שבניין ציבור יהיה כהגדרתו בסעיף 158ב. מי שהולך לראות את ההגדרה רואה שהיא כוללת בנקים, רשויות דואר, אוניברסיטאות וכל מיני מוסדות שאין שום הגיון לחייב אותם להתקין מעלית. לכן, מה שמציעים פה, שזה שילוב של מה שאתה הצעת קודם, לדעתי אומר ככה: תהיה חובה בבתים פרטיים להתקין, אלא אם כן שר הפנים יפטור ותהיה חובה בבנייני ציבור, כששר הפנים יקבע.
יהודית נאות
נכון.
איתי בר סלע
ואז לגבי בנייני ציבור עד ששר הפנים לא יקבע אין חובה.
מרים פרנקל – שור
זו לא הכוונה של חבר הכנסת אלון.
יהודית נאות
זו כן הכוונה שלו.
מרים פרנקל – שור
לא. הכוונה שלו היתה שיהיה בניין ציבורי כפי שקבע שר הפנים – הוא הולך פשוט הפוך – ולשר הפנים תהיה הסמכות לפטור. הנורמה תהיה להתקין, אלא אם כן שר הפנים פטר.
בנימין אלון
זה נכון מה שאתה אומרת, אבל הבעיה היא מעשית. אני חשבתי שאפשר לוותר בחוק על המילים : "בכל בניין ציבורי כפי שיקבע שר הפנים", בגלל תוספת שאני מוסיף. הם אומרים שזה יסבך. אני לא בטוח שהם צודקים, אבל זה לא איכפת לי.
יהודית נאות
אפשר לסכם את מה שאנחנו חושבים שנכון, שינסחו את זה אחר כך בלשון משפטית. הרעיון שלך הוא שבכל מקום לגבי בניינים פרטיים זה חל כחוק, להוציא את אותם מקומות…
בנימין אלון
גם בניינים ציבוריים. והשר רשאי לפטור. זה אותו דבר.
יהודית נאות
רגע, בוא נעבור דבר דבר. בניין פרטי שבו יש חובת שתי מעליות זה חל עליו, אלא אם כן השר פטר אותו.

בניין ציבורי, אתה צריך קודם כל רשימה של מי שזה חל עליו, כי אחרת זה יחול על כל העולם ובנותיו ואתה לא התכוונת לזה.
בנימין אלון
נכון.
דלית דרור
מה שהציעה חברת הכנסת נאות זה בעצם מה שנאמר על ידי עו"ד בר סלע.
בנימין אלון
רק שניה, אני רק לא רוצה אי הבנות. אני רוצה לשמוע את הניסוח כאן, כי מה שמפריע לי זה שאני יוצר פה נורמה במגורים ולא יוצר נורמה בציבור.
דלית דרור
אתה כן יוצר נורמה, שהיא צריכה להתמלא תוכן על ידי שר הפנים.
יהודית נאות
תגיד, אתה מכיר מבנה ציבורי שאין בו מעלית שבת?
יחזקאל לביא
כן. הרבה. הרבה מאד. מבני ציבור רבים מאד במדינת ישראל, אין בהם מעליות שבת.
יהודית נאות
כמו למשל?
יחזקאל לביא
כמו למשל, יש מספר בתי מלון שאין בהם, נתקלתי במלון כזה.
בנימין אלון
בבתי חולים.
יחזקאל לביא
לא, בבתי חולים בדרך כלל יש.
יעקב ליצמן
בבתי חולים בוודאי יש.
בנימין אלון
אדוני היושב ראש, תעשה סדר ומה שתעשה מקובל עלי.
היו"ר דוד אזולאי
אני בעד ההצעה. היועצת המשפטית שלנו תנסח את זה.
מרים פרנקל – שור
אם אני הבנתי נכון, שלגבי בתים פרטיים תהיה חובה להתקין, אלא אם פטר שר הפנים בתקנות. לגבי בנייני ציבור כהגדרתם בסעיף 158ב, לא תהיה חובה.
בנימין אלון
סליחה, לא. קודם כל, הביטוי: "פטר שר הפנים בתקנות" הוא שרירותי. אני מציע נוסח שקיים בחוק. "שר הפנים באישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה". מה שמציעה החברה ממשרד המשפטים, זה שהתוספת שלי לא תגרע מהקיים. זה כל מה שהיא מציעה. להשאיר את הסעיף הקיים כמו שניסחת אותו ולהוסיף את הסעיף הזה וזהו. אני מקבל את זה.
יחזקאל לביא
היא צודקת מבחינה זאת.
היו"ר דוד אזולאי
איך שר הפנים יפטור?
יחזקאל לביא
באמצעות תקנות.
איתי בר סלע
ולמחוק את המילים: "בסעיף זה, "בניין ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 158ב.
בנימין אלון
כן. ולמחוק את זה.
דלית דרור
למה להיכנס עכשיו לניסוח? בואו נדבר על המהות.
מרים פרנקל – שור
נכון. מה זה משנה עכשיו הניסוח?
בנימין אלון
ראינו שזה כן משנה. המהות היא שאנחנו נותנים כאן – זה מה שהיא הציעה, אני הבנתי שזה מקובל על היושב ראש וגם עלי – שני פתחים להרחבת ההיתרים של אי תחולת החוק. אחד זה שבנייני ציבור הם לפי קביעתו של שר הפנים, כמו שכתוב כאן, שני זה ששר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות. לא משנה אם זה ציבור או מגורים. זהו.
יהודית נאות
נכון. הטעות היתה שלא היה לך א1 ו א2.
היו"ר דוד אזולאי
יפטור באמצעות תקנות? אם הוא פוטר באמצעות תקנות, מה הבעיה עם זה?
איתי בר סלע
לא אמרתי שיש בעיה. לדעתי – ואני רואה שממשרד המשפטים הם חושבים אחרת – המילים "בסעיף זה, 'בניין ציבורי'-כהגדרתו…" יסבכו את המשמעות של התקנות. כי יבואו ויגידו שזה קודם כל כולל את מה שיש בסעיף 158ב' ואחר כך תקבע הבהרות וכולי. לדעתי, אם השר קובע זה מספיק. השר יקבע בתי חולים, מלונות וכיוצא בזה.
יחזקאל לביא
סוגי מבני ציבור.
איתי בר סלע
כן וגם יקבע אזורים וההגדרה בסעיף 158ב, מי שקורא אותה רואה שהיא לא רלוונטית.
בנימין אלון
עו"ד פרנקל-שור, מבחינה משפטית, את צריכה לומר את דעתך. זה נראה לך?
מרים פרנקל – שור
כן. בסדר גמור.
בנימין אלון
ואז תהיה הגדרה מחדש לנושא של בניין ציבורי?
איתי בר סלע
השר יגדיר אותו.
יחזקאל לביא
לא, השר יגדיר סוגי מבני ציבור.
יוסף רז
מה, אתה תגדיר סוגי מבני ציבור לפי מעלית שבת?
בנימין אלון
לא. הוא יגדיר קבוצה. הוא יגיד: בתי מלון. הוא יוציא מזה קבוצות לא רלוונטיות, כמו בנקים.
דוד פילזר
רצוי למחוק את ההפניה בהגדרה של בנין ציבורי לסעיף 158ב, מסיבה נוספת: שר הפנים כבר הגדיר מבני ציבור לצורך אחר לפי החוק הזה וזה רק יבלבל את הציבור. הוא הגדיר מבני ציבור לצורך נגישות לנכים. זה משיקולים אחרים. לכן יהיה כאן בלבול.
דלית דרור
אז אנחנו לא מפנים לסעיף 158ב. אנחנו אומרים: בניין ציבורי, כפי שיקבע שר הפנים.
איתי בר סלע
אם יורשה לי, עוד הערה אחת. הוועדה לתכנון ובניה של לשכת עורכי הדין גיבשה הצעה לכתוב, לא הפעלת מעלית שבת, אלא: הפעלת אחת מהמעליות, גם כמעלית שבת.
בנימין אלון
רגע, רגע. עוד לא מדברים על ההפעלה.
היו"ר דוד אזולאי
שלא יהיו כל המעליות מחויבות להפעלה כמעלית שבת.
איתי בר סלע
כתוב: "באחת המעליות לוח פיקוד המתאים להפעלת מעלית שבת". ואני אומר: "באחת המעליות לוח פיקוד המתאים להפעלתה גם כמעלית שבת". כי יש מצב שבו, לצורך העניין אני, איש חילוני, נכנס למעלית, לא יכול ללחוץ על קומה 7.
יחזקאל לביא
לא, יש פה בעיה. אם אדם אחר יבטל את ההפעלה שלה בשבת והוא עצמו יפעיל אותה מחדש, לאחר שיגמור את השימוש בה, אדם דתי לא יוכל להשתמש במעלית.
יהודית נאות
למה?
יעקב ליצמן
כי אסור לו.
יחזקאל לביא
אסור לו לפי ההלכה היהודית לעשות את זה.
יהודית נאות
מה זאת אומרת? לא הבנתי. נגיד שהמעלית נוסעת בכל הקומות. עכשיו אני רוצה ללחוץ על הכפתור שיסע לי ישר לקומה 10.
יחזקאל לביא
אז את צריכה לבטל את פיקוד שבת. ברגע שאת מבטלת את פיקוד שבת ומפעילה אותו מחדש…
יהודית נאות
אתה לא במעלית.
יחזקאל לביא
לא משנה. אם עשית את זה ואת יהודיה – כי אם עשה את זה אדם שהוא לא "בן ברית", אין בעיה מבחינת ההלכה – אז ליהודי דתי אסור להשתמש באותו יום במעלית הזאת.
דלית דרור
לזה חוק התכנון לא נכנס, לבעיה הזו.
יהודית נאות
רגע, רגע. את רוצה להגיד לי שאני עכשיו אצטרך לנסוע בבית שיש בו, נניח, מאה דיירים, עד קומה עשר קומה קומה?
יעקב ליצמן
יש לך שתי מעליות.
יהודית נאות
נו, באמת. למה החוק אמר שתי מעליות? כי יש כאן נפח כזה של נסיעה ודיירים, שצריך שתי מעליות. שהרי אלמלא כן, תאמין לי שהלובי של הקבלנים לא היה שם שתי מעליות. אז מה, אז פתאום המעלית הזאת תיסע רק כמעלית שבת? דיברנו על לוח פיקוד.
איתי בר סלע
אני רוצה להסביר את ההערה שלנו, כי אני עוררתי את הנושא. ההערה שלנו מותנית בכך, שמבחינה טכנולוגית זה אפשרי…
בנימין אלון
את לא תצאי מפה בקלות הפעם.
יהודית נאות
זה לא יכול להיות. אמרנו שזה ייסע גם ככה וגם ככה. את זה לא אמרת לי. זה נכון שמעלית שהותקנה כמעלית שבת תיסע לנו קומה קומה?
בנימין אלון
מעלית שבת שיש בקשה של הדיירים להפעיל אותה – תראי גם את ההמשך. ההפעלה זה אחר כך – אז היא פועלת כמעלית שבת.
מרים פרנקל – שור
את לא יכולה לנטרל אותה.
בנימין אלון
יש אולי מנגנונים מודרניים – אם אפשר – אני לא מכיר, אבל אולי יש. כרגע, זה מה שיש.
היו"ר דוד אזולאי
יש מעלית שבת, מעלית שבת ההפעלה שלה היא פשוטה. היא עוצרת בכל קומה. נקודה.
משה ריגל
:

או בכל קומה שרוצים שתיעצר. לאו דווקא בכל קומה.
בנימין אלון
זה הבניין המשותף.
איתי בר סלע
אולי זה הפתרון. אפשר לעשות מעלית שבת שתלך מקומה ראשונה לשביעית וחוזר חלילה.
משה ריגל
:

הפיקוד היום לא עוצר אוטומטית בכל קומה, אלא לפי מה שמתכנתים אותו. אפשר כל שתי קומות, כל שלוש קומות.
יהודית נאות
וזה מותר לפי ההלכה?
יחזקאל לביא
כן. אבל זה מתוכנת. השיטה היום במעליות היא כזו, שנותנים למעלית לעלות בבת אחת עד לקומה העליונה ולאחר מכן היא יורדת קומה קומה. ואז חוסכים את העניין של העלייה והירידה.
יהודית נאות
אבל בירידה יותר קל מאשר בעליה.
יחזקאל לביא
אז מקסימום בני אדם ירדו.
יהודית נאות
בסדר. הבנתי.
מרים פרנקל – שור
זה לא רלוונטי.
בנימין אלון
מה אתה רצית להגיד?
איתי בר סלע
מה שאני רציתי להגיד - אני לא יודע אם מבחינה טכנולוגית זה אפשרי - מה שאנחנו חשבנו להציע זה שהמעלית תהיה גם מעלית שבת, ואז כשנכנס איש חילוני הוא יכול ללחוץ על איזו קומה שהוא רוצה, היא עולה לאותה קומה שהוא רוצה והיא ממשיכה כמעלית שבת.
בנימין אלון
אני חושב שגם בנוסח הקיים זה אפשרי.
היו"ר דוד אזולאי
מבחינה הלכתית יש עם זה בעיה. אני לא יכול לעלות באותה מעלית שמישהו אחר יכול לשנות את הפיקוד שלה.
איתי בר סלע
לא יחד אתך. לבד.
בנימין אלון
אני חושב שזה אפשרי גם בניסוח הזה.
יהודית נאות
אני בטוחה שזה אפשרי.
מרים פרנקל – שור
בנוסח הזה, החוק בכלל לא נכנס לסוגייה הזאת. בשביל מה להיכנס אליה?
יעקב ליצמן
שמישהו יכנס אתו למעלית, יחכה שמישהו אחר יזמין אותה לקומה עשר ויעלה אתה.
יהודית נאות
אני בעד התיקון של עו"ד בר סלע.
יעקב ליצמן
אנחנו מתנגדים.
יהודית נאות
בסדר. תצביעו ואז תהיה הסתייגות.
איתי בר סלע
אני חושב שמה שאדוני אמר זו התשובה. שיכנסו שני אנשים ביחד ואז האיש הדתי, הוא לא יכול להסכים שהשכן החילוני ילחץ על קומה 7, כי אז הוא צריך לצאת.
יעקב ליצמן
גם אחר כך אסור לו.
יחזקאל לביא
גם אחר כך יהיה אסור לו להשתמש במעלית.
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה יכולה להתעורר בבניין שיש לך רק מעלית אחת.
בנימין אלון
אבל אז אין חובה.
יהודית נאות
במעלית אחת, עדיף כבר שלא יגורו יחד.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי חדשות בשבילך. אני גר בבניין שגרים בו גם דתיים וגם לא דתיים ומסתדרים עם זה.
יהודית נאות
יש לך מעלית שבת?
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו עכשיו מתקינים מעלית שבת.
בנימין אלון
אדוני היושב ראש, אם אפשר שתי הערות לסדר. הערה ראשונה זה שמי שלא מסתדר בבניין משותף יכול לקנות וילה. זו הערה אחת לנושא סעיף כזה בחוק.
יהודית נאות
חבר הכנסת אלון, אני כבר רוצה להגיד לך שאתה מכניס פה בעיה קשה. אנשים ילכו לקבלן שלהם ויחתימו אותו שהוא לא ימכור לאנשים דתיים.
דלית דרור
יש לנו חוק איסור הפליה.
יעקב ליצמן
יש לי חדשות בשבילך. אנשים עושים את זה כבר עכשיו.
יהודית נאות
אבל זה יגביר את זה.
בנימין אלון
הערה שניה, אני מציע שאנחנו נתייחס למה שאנחנו מסוגלים בחקיקה ואי אפשר לנבא את כל הציורים האפשריים. אנחנו לא יכולים לנבא בחקיקה את כל סוגי המנגנונים המודרניים שיוקמו ושיאפשרו מקסימום נוחות לכל הסוגים. אני חושב שגם הנוסח הזה לא סותר הקמת מנגנון הלכתי שמאפשר לאדם חילוני לא לנהוג לפי ההלכה, בתנאי שהוא לא מכביד אחרי זה על המשך הפעילות של המעלית. אם יהיה דבר כזה, יהיה. בסדר? אפשר להמשיך? זה מקובל?
יחזקאל לביא
סליחה, אני בכל זאת רוצה לחזור לדברים שאמרתי, לנסות לשכנע את חברת הכנסת נאות. אני חוזר לגבי המבנה היום במעליות וחשוב שנדע את זה. היום במעליות המכניזם הוא כזה שהמעלית עובדת צד אחד.
בנימין אלון
מה זה משנה?
מרים פרנקל – שור
זה לא רלוונטי. חבל.
יחזקאל לביא
כי אני רואה שזה מרגיז. למה לי להרגיז?
בנימין אלון
לא קשור. אנחנו עכשיו לא בסדנא לשבת שלום.
יהודית נאות
אני אגיש הסתייגות על סעיף אחד. אתה עושה הצבעות על הסתייגויות?
היו"ר דוד אזולאי
לא, את יכולה להגיש הסתייגות.
מרים פרנקל – שור
זו הכנה לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר דוד אזולאי
אז את מגישה את ההסתייגות.
יהודית נאות
לא, צריך להצביע. אם זה מתקבל אז זה הופך לחלק מהחוק, אם זה נופל, אני מגישה את זה כהסתייגות. כך לימדו אותי בוועדת חוקה.
יעקב ליצמן
היושב ראש מרשה לך להגיש את זה גם בלי להצביע.
יהודית נאות
אתה אומר שהוא יודע את ההצבעה בסוגייה?
יעקב ליצמן
לא.
יהודית נאות
אתה לא יכול לאסור עלי.
מרים פרנקל – שור
בואו נגמור קודם את כל החוק. אל תגישו הסתייגויות עדיין.
יהודית נאות
אוקי. מקובל.
בנימין אלון
תרשמי לך את זה.

סעיף 1 גמרנו? אפשר להמשיך?
היו"ר דוד אזולאי
כן.
עליזה קן
אני רק רוצה להעיר שפה בסעיף 2 זה צריך להיות סעיף 59 ו רבתי, לא סעיף 59.
איתי בר סלע
כן. נכון.
דלית דרור
רגע. גמרנו את סעיף 1? אז בשורה האחרונה צריך להיות "מעלית" ולא "מעליות".
מרים פרנקל – שור
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
לוח פיקוד להפעלת מעלית.

ו "בסעיף זה, 'בניין ציבורי' – כהגדרתו…" נמחק וזה "כפי שיקבע השר".
מרים פרנקל – שור
כן. כפי שיקבע השר.
היו"ר דוד אזולאי
טוב, סעיף 2.
מרים פרנקל – שור
"בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בסעיף 59 ו' רבתי, אחרי סעיף קטן (ד), יבוא: (ה) (1) הותקנו בבית משותף שתי מעליות או יותר על פי דין, תהא אחת המעליות בעלת לוח פיקוד המאפשר הפעלת מעלית שבת בבניין המגורים, והיא תופעל כמעלית שבת אם התקיימו כל אלה:
(1) דרש בעל דירה, אחד לפחות, בבניין המגורים, כי תופעל המעלית כמעלית שבת.
(2) בעלי הדירות שביקשו הפעלת המעלית כאמור יישאו בהוצאות הכרוכות בהפעלת המעלית כמעלית שבת".

יש הערות?
היו"ר דוד אזולאי
כן, בבקשה. את מי אדוני מייצג?
מנחם רון
שמי מנחם רון ואני אזרח.

בית משותף יש לו הגדרות בחוק ועיקרן זה רישום אצל רשם הבתים המשותפים. לפעמים בתים לא נרשמים וזה יוצר בעיה. אני מציע לדבר על מבנה המשמש למגורים.
בנימין אלון
עוד פעם.
איתי בר סלע
יש הוראה בחוק שאומרת שכל בניין שאמור להירשם כבית משותף, יחולו עליו הוראות כאילו הוא בית משותף. אז אין לך בעיה עם זה.
מנחם רון
אם בזה אין בעיה אז בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
סיימת?
מנחם רון
יש לי עוד הערה. בקשר למילים "על פי דין". אני חושב שזה לא על פי מטרות החוק.
בנימין אלון
כן. רגע. אני רוצה עוד להעיר בהקשר זה. אני חושב שצריך למחוק את המילים "על פי דין", בעקבות ההערה שהכנסנו בסעיף א', שגם אם הקבלן מגיש בקשה להיתר והוא לא מחויב על פי דין, יחולו עליו הוראות החוק.
מרים פרנקל – שור
על פי דין זה גם על פי חובה וגם על פי תקנות. אני, דווקא, לא מציעה למחוק את זה. מכיוון שאם תותקן מעלית או על פי דין, או על פי חוק כלשהו, או על פי תקנות כלשהן, אז אחר כך זה יחול.
מנחם רון
ואם זה לא על פי דין?
היו"ר דוד אזולאי
על פי רצונו של הקבלן?
איתי בר סלע
ברגע שסעיף (א1) קובע שבבניין שהקבלן יזם בו שתי מעליות, חובה להתקין מעלית שבת, זה הופך להיות על פי דין. כי החובה היא מכוח הסעיף הזה, לא מכוח החובה על בניין רב קומות.
בנימין אלון
כן, אבל אם סעיף התחולה של (1) (א) יהיה רק מרגע שעכשיו מגישים ואם סעיף התחולה של ההפעלה יהיה גם על בניין קיים, אז על פי דין לא יהיה.
איתי בר סלע
זה אתה צודק. השאלה היא איך אתה מפרש את סעיף התחולה.
בנימין אלון
נכון. לכן אני מציע למחוק את "על פי דין".
דוד פילזר
תקנות התכנון והבנייה היום, מחייבות בבניין גבוה - בניין גבוה פירושו מ 12 מטר – 4 קומות, עד 27 מטר - מעלית אחת בלבד.
יעקב ליצמן
כמה קומות זה 27 מטר?
דוד פילזר
תשע קומות. מספיק רק אחת. במקרים מסוימים, בגלל השירות הרצוי, מתקינים יותר מאחת.
בנימין אלון
זה מה שאני אומר.
דוד פילזר
יש ציבור שזקוק למעליות במבנים כאלה.
יעקב ליצמן
אז יש עוד מעלית אחת.
דוד פילזר
כן.
דלית דרור
אז זה שתי מעליות לא על פי דין.
דוד פילזר
אז רצוי, בכל מקרה, שיתקינו יותר ממעלית אחת. לכן עדיף להוריד את ה "על פי דין", כי הוא יכול להתפרש רק בבניינים שיש חובה ואז לא יהיה לכם את הבניינים שבין 4 ל 9 קומות.
מרים פרנקל – שור
בסדר. אין לי התנגדות.
דלית דרור
מה קורה אם זה בניין מגורים ששר הפנים פטר?
בנימין אלון
אז פטר.
דלית דרור
עדיין יחול חוק המקרקעין אם אנחנו מורידים "על פי דין". אז יוצא שבחוק המקרקעין תהיה חובה שאחת מהן תהיה מעלית שבת.
בנימין אלון
רגע. שניה. שר הפנים רשאי לפטור גם את הסעיף הזה וגם את הסעיף הזה. לא?
עליזה קן
יש פה שתי חובות נפרדות.
בנימין אלון
השר יכול לפטור גם על מקרקעין וגם על תכנון ובניה. מקובל עלייך? נראה הגיוני.
עליזה קן
אני לא שותפה לחשש של הבתים שלא נרשמו כבתים משותפים מהסיבה שעו"ד בר סלע העלה, אבל עדיין בחוק המקרקעין אין הגדרה לבניין מגורים. אני מבינה, שהמילים בניין המגורים באות להבדיל את בניין המגורים מבניין למשרדים, שעל פניו אין בו צורך להתקנת מעלית שבת. אז אולי אפשר להשתמש בניסוח: "הותקנו בבית משותף שהוא בניין מגורים, שתי מעליות או יותר". על מנת להכניס בכל זאת את המינוח למינוח של חוק המקרקעין.
היו"ר דוד אזולאי
שהוא בניין מגורים?
עליזה קן
שזה יהיה בית משותף שהוא גם בניין מגורים. משום שבית משותף מוגדר בחוק המקרקעין כבית שיש בו שתי דירות או יותר ודירה מוגדרת כחדר או תא, או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה או נפרדת למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.
היו"ר דוד אזולאי
איך אני מבטיח בסעיף כזה שבנייני ציבור כדוגמת בתי מלון יהיו חייבים?
יחזקאל לביא
זה מופיע כבר בסעיף הראשון.
עליזה קן
זה בסעיף השני ועל זה אנחנו נדון.
בנימין אלון
לא הבנתי, גברתי, למה אני צריך להיכנס להגדרה של בניין מגורים?
עליזה קן
לא, אני מציעה לא להיכנס להגדרה של בניין מגורים, אבל יחד עם זאת להכניס את הרישא ב (ה)(1), את המינוח של בניין מגורים, לקלסיפיקציה של חוק המקרקעין ואז במקום לכתוב "הותקנו בבית משותף שתי מעליות או יותר", אני מציעה לכתוב: "הותקנו בבית משותף שהוא בניין מגורים, שתי מעליות או יותר". כי ממילא ההמשך של הסעיף מתייחס אך ורק לבניין מגורים.
דלית דרור
ואם זה שימוש מעורב, כמו משרדי עורכי דין ברחביה?
איתי בר סלע
זה בניין משותף שהוא בית מגורים.
בנימין אלון
זה בניין מגורים.
דלית דרור
זה בניין משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין בוודאי, אבל האם התוספת הזאת זה עניין נכון?
בנימין אלון
זה בניין מגורים וגם אסור להם להיות שם, מבחינת העירייה.
דלית דרור
זה גם נכון.
איתי בר סלע
לחלק אסור, לחלק מותר.
עליזה קן
האלטרנטיבה היא פשוט למחוק את בניין מגורים ולכתוב בית משותף.
בנימין אלון
נכון, גם האלטרנטיבה שלך לא גרועה. שבמקום השני תהיה מעלית שבת בבית משותף.
דלית דרור
אולי לכתוב "המשמש גם למגורים". משהו כזה. שזה לא רק למגורים.
בנימין אלון
נכון? זה גם אפשרי, שגם הבניין מגורים השני יהיה בית משותף.
עליזה קן
כן, אבל זה מעכב את תחולת הסעיף. אני מבינה את כוונת המחוקק ברצון לפטור בניינים שמהותם מבני משרדים או כיוצא באלה, שבהם באמת אין צורך להתקין מעלית שבת ואני מבקשת פה שיתקנו אותי, משום שאני לא הייתי פה בדיון הקודם. אני ראיתי את המלה בניין מגורים, שאלתי את עצמי מדוע.
בנימין אלון
כדי להבדיל מבניין ציבורי.
עליזה קן
אבל הקלסיפיקציה היא לא בניין מגורים ובניין ציבורי.
מרים פרנקל – שור
אז בואי תעזרי לי.
בנימין אלון
אז אולי באמת אפשר, האם באמת מקובל עליכם מבחינת המונחים החוקיים, שבית משותף זה מינוח מספיק מבדיל מבניין ציבורי? אז לא נזדקק לטרמינולוגיה של בניין מגורים.
דוד פילזר
יש בניינים מסוגים אחרים, מסוגים שונים, שהם לא מגורים והם לא ציבוריים.
בנימין אלון
וכשאני מציע בית משותף?
איתי בר סלע
זה לא מספיק טוב. זה יכול להיות גם בית משרדים.
בנימין אלון
אז השר יפטור אותו.
דוד פילזר
אני מציע בית משותף שמשמש גם למגורים.
בנימין אלון
אם זה בית משותף שהוא כולו משרדים – בניין כלל,למשל, אם הוא בית משותף לפי החוק – אז השר יאמר שבניין משרדים לא.
איתי בר סלע
אתה לא רוצה שהוא יפטור בניין משרדים.
בנימין אלון
למה? אני לא רוצה שתהיה בבניין כלל מעלית שבת. מה אני צריך?
מנחם רון
זה תנאי בחוק שבית כזה נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
מרים פרנקל – שור
מה בעצם הבעיה עם ההגדרה: "בית משותף המשמש גם למגורים"?
בנימין אלון
המשמש גם למגורים? טוב.
דלית דרור
ברגע שהוא משמש גם למגורים, בין אם רק מגורים בין מעורב, פותר את הבעיה.
איתי בר סלע
כן. המשמש גם למגורים פותר את הבעיה.
בנימין אלון
אז קבוע. כל מקום שכתוב בניין מגורים יהיה בית משותף המשמש גם למגורים.
היו"ר דוד אזולאי
"הותקנו בבית משותף המשמש גם למגורים שתי מעליות או יותר".
בנימין אלון
כן.
עליזה קן
ואז להלן בניין המגורים?
בנימין אלון
המשמש גם למגורים.
עליזה קן
זה להלן בניין המגורים. על מנת לקשר את הנוסח.
מרים פרנקל – שור
בסדר, אנחנו כבר נעשה את התיקונים האלה אחר כך. בואו נסכם רק את העקרונות.
בנימין אלון
כן. בסדר.
איתי בר סלע
ולמחוק את המילים "על פי דין", הבנתי.
מרים פרנקל – שור
כן.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מוסיפים פה בסעיף 1: "הותקנו בבית משותף המשמש גם למגורים שתי מעליות או יותר, תהא…" ואנחנו מוחקים "על פי דין".
מרים פרנקל – שור
כן. זהו.
איתי בר סלע
אני מבקש פה עוד הערה. כתוב כאן: תהא אחת המעליות ותהא זה גם נשמע וזה בהחלט יכול להתפרש כלשון ציווי ואם אני מבין נכון, לא לזה הכוונה. הכוונה היא להגדיר בית שיש בו שתי מעליות. לכן לדעתי צריך למחוק את המלה "תהא" ולהוסיף את ו' החיבור.
יעקב ליצמן
למה? אתה מדבר על העתיד, לא על העבר, אז "תהא".
היו"ר דוד אזולאי
בהחלט יש כאן חובה. יש כאן חובה לחייב שמעלית אחת תהיה מעלית שבת.
יעקב ליצמן
כן. ברור.
איתי בר סלע
בעתיד.
יעקב ליצמן
כן. בעתיד.
איתי בר סלע
זאת אומרת, בית היום שאין בו מעלית שבת?
יעקב ליצמן
ברור שבעתיד. הרי מדובר על אלו שיש להם היתר בניה.
מרים פרנקל – שור
רגע. יש פה שתי קטגוריות של בניינים. יש בניינים שעדיין לא נבנו ועכשיו קובע חבר הכנסת אלון, שיש בניינים שמשמשים למגורים, שיש שם יותר ממעלית אחת. הבניינים קיימים, המעליות קיימות. באה קביעה כאן בחוק, שאם יש בניין שיש בו שתי מעליות או יותר, מעלית אחת, אפילו מעתה, תשמש כמעלית שבת.
יוסף רז
בבניין קיים?
מרים פרנקל – שור
בבניין קיים.
יוסף רז
אני לא חושב.
מרים פרנקל – שור
מדוע לא? אתה לא צריך להתקין את המעלית, יש פה דרישה של חלק מבעלי הבתים, מה הבעיה?
בנימין אלון
עוד פעם.
איתי בר סלע
השאלה אם הכוונה בסעיף 2 היא, שבניינים שקיימים היום ואנשים גרים וחיים בהם ויש בהם שתי מעליות…
בנימין אלון
ויש דרישה של אנשים שומרי מצוות להקים מנגנון.
איתי בר סלע
אוקי, אז השאלה היא אם יש כוונה לחייב את אותם בתים שכבר קיימים וחיים ומתפקדים x שנים ככה, בהתקנת מעלית שבת.
מרים פרנקל – שור
אם יש דרישה של דיירים.
בנימין אלון
רק אם יש דרישה של דיירים.
עליזה קן
זה סותר את סעיף 3.
בנימין אלון
זה לא בטל. סעיף 3 לדעתי צריך להיות לגבי סעיף א'. זאת אומרת, צריך להיות לגבי חוק התכנון והבניה.

תראו, יש פה כמה דיירים שביקשו להגיע שיש להם בעיות. אולי נשמע מהשטח ונדע במה מדובר.
משה ריגל
אני גר בירושלים בבניין של 12 קומות, 35 דירות. לפני 20 שנה הקבלן התקין מעלית שבת לא מתוחכמת ובאותה תקופה פיקוד השבת שהותקן במעלית אחת, למעשה שיתק את המעלית השניה. לפני שנתיים היו החלפות של שתי המעליות – דרך אגב, דובר על צפיפות. אין שום צפיפות בבתים שלנו. הצפיפות היחידה קיימת בשעות הבוקר, כשהולכים לעבודה ובדרך כלל בשבת אין הרבה אנשים שהולכים לעבודה, כך שאין שום צפיפות. יכולה להיות צפיפות כשמעלית אחת משותקת או כשמישהו עובר דירה – הותקנו אצלנו שתי מעליות חדשות ב 100 אלף שקל, עם פיקוד שבת, על דעת כל הצדדים, על דעת כל הדיירים. לאחר שהופעלה מעלית שבת, היתה החלטה של האספה, 12 נגד 12 לא להפעיל מעלית שבת, על בסיס נימוקים ברורים שלא רוצים שכנים דתיים.

כלומר, אם תחילת החוק היא רק על בניינים חדשים, אני לא פותר את הבעיה. יש מעלית שבת, הפיקוד קיים, הוא מופעל, הוא מעלה היום אם רוצים רק לאותן הקומות שיש צורך ואפשר להפעיל את המעלית השניה ללא שום פיקוד שבת לאותם הדיירים שלא זקוקים.

לכן, אם עושים חוק על מנת לפתור רק את הבעיות של הבניינים החדשים, עושים למעשה פלסתר מכל הכוונות שלנו לגבי החוק ולא פותרים את הבעיות האמיתיות שקיימות. אני לא חושב שבמדינת ישראל נימוקים ש"אני לא אוכל לסבול שלידי תבוא ותגור משפחה דתייה שתשיר זמירות של שבת" הם נימוקים שצריכים להתקבל. הם פסולים ואני לא גר בשכונה דתית. אני גר ברחוב אלרואי בעמק רפאים בשכונה מעורבת. באותו רחוב יש שלושה בניינים דומים. בבניין השלישי כבר מופעלת מעלית שבת ויש שם הסדר מצוין עם כולם.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת אלון, אתה רוצה שהחוק יחול גם על בניינים קיימים, אפילו אם רק אחד מהדיירים מבקש? משהו כזה?
בנימין אלון
אני אסביר את דברי. אני חושב שככה: חברת הכנסת נאות, תקשיבי לי כדי שהמחלוקת בינינו תהיה ברורה.

1. יש כאן סעיף תחולה, סעיף 3 שהוא שייך לחוק התכנון והבניה. זאת אומרת, כל בניין – אני מדבר מעכשיו. אי אפשר שלאנשים שכבר הגישו תוכניות וכולי ואישרו להם פתאום ישנו את זה.
יוסף רז
הוא מתייחס רק לסעיף 1 או גם ל 2?
בנימין אלון
רגע. בחוק המקרקעין בסעיף 2, אני בפירוש חושב שישנה בעיה קיימת של בתים משותפים שיש בהן שתי מעליות ואני עכשיו צריך לעשות את איזון החירויות או את איזון הנוחות של הדיירים בבניין. אם יש לי דייר שלא יכול, בגלל שהוא נכה, לרדת מביתו בשבת, או בגלל שהוא זקן מאד, או בגלל שיש לו הרבה ילדים ויש לו עגלת ילדים והוא בקומה שמינית, ויש דיירים אחרים שיש להם מעלית שתיסע רגיל, אבל הם יצטרכו לפעמים לחכות למעלית השניה שתיסע יותר זמן, באיזון הזה, אני חושב שיש בפירוש מקום לתת העדפה לזה שסובל יותר. אני חושב שככה צריך להיות.

תראו, אני קיבלתי מהאגודה לתרבות הדיור מכתב. הם הציעו לי שגם לגבי מעלית אחת, אם יש שני שליש מהדיירים שרוצים, תהיה אפשרות להפעיל אותה כמעלית שבת. כלומר: שלא תהיה אפשרות שדייר אחד שמתנגד, במעלית אחת, יוכל למנוע את זה. זה גם נושא שאני אשמח להתייחס אליו. יש פה לדעתי נושא, הייתי אומר אפילו, דמוקרטי מאד.

זאת אומרת, בעצם בכלל, בניין משותף לדעתי זה מיקרו של מדינה, של חברה. בניין משותף, צורות ההתנהלות והויתורים דומות לחברה. אם יש לי בבניין יהודי דתי ויהודי שאינו דתי, היהודי הדתי לא יכול לוותר ולאכול טרף. היהודי שאינו דתי יכול לוותר ולאכול כשר ואז זה לא פיר במובן מסוים.
יהודית נאות
זה גם עולה יותר.
בנימין אלון
נכון. אז אני צריך בהוצאות להתחשב. יש לי התחשבות בהוצאות. אבל יש, במאזן ההתחשבויות בין שומרי מצוות לשאינם שומרי מצוות, פעמים, שזה שאינו שומר מצוות מוותר על נוחות, אבל הוויתור של השני הוא הרבה יותר משמעותי.
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה פה היא העלויות.
בנימין אלון
לא, לא. אני אומר שהעלויות יהיו על חשבון המבקשים.
עליזה קן
אם ככה, אז צריך לתקן את סעיף 3.
איתי בר סלע
צריך לרשום גם התקנה, לא רק הפעלה.
בנימין אלון
כן. גם התקנה.
איתי בר סלע
אני בכל זאת רוצה להתייחס.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת אלון, אתה מתייחס כרגע רק לבניין עם שתי מעליות. לבניין עם מעלית אחת אנחנו עוד לא התייחסנו.
בנימין אלון
לא. רק שתי מעליות.
יהודית נאות
לא, זה נושא חדש. אל תתחיל. אתה מתחיל בשיטת הסלאמי. אי אפשר להיות נופת צופים. דיברנו על בניין שיש עליו חוק עם שתי מעליות.
היו"ר דוד אזולאי
הוא רק אמר שיש פה הצעה של האגודה לתרבות הדיור.
יהודית נאות
אז הם הציעו. אז הם יעשו לובי.
בנימין אלון
כשנגיע לזה נדבר.
יהודית נאות
לא, תקשיב. יש הבדל גדול מאד. יש הבדל חד משמעית. תרבות הדיור מדברים על שני שליש, 75%, אז תחזור לחוק המקרקעין, בבקשה, ונחיל על זה את אותו דבר. כי גם היום, בבית ש 75% מדייריו רוצים להפעיל מעלית כמעלית שבת, גם אם היא מעלית בודדת, הם זכאים. האחד הבודד לא יכול. חוק בתים משותפים.
בנימין אלון
נגיע למעלית אחת, נדבר. בואו נגמור את שתי המעליות.
איתי בר סלע
75% מתייחס רק להוראות בדבר הרחבה. מעלית זו לא הרחבה.
יהודית נאות
זו כן הרחבה, משום שצריך לקבל היתר בבתים קיימים. אל תגיד לא הרחבה.
איתי בר סלע
זו שאלה על מה מדבר החוק. ב 75% החוק עשה את החריג הזה רק לגבי הרחבות.
יהודית נאות
אתה צריך היתר בניה.
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, רבותי. אני רוצה לשאול את חבר הכנסת בני אלון, מתי יתחייבו הדיירים להתקין מנגנון שבת? האם על פי דרישה של דייר אחד בלבד?
בנימין אלון
אני רוצה לדייק פה. לפי החוק שקיים כרגע מדובר בציור כמו שצייר מר ריגל. שיש, אני מבין, מנגנון. הותקן מנגנון ואז אפילו על פי דרישה של דייר אחד צריך להפעיל אותו אם יש שתי מעליות.
היו"ר דוד אזולאי
אם יש מנגנון קיים.
יהודית נאות
כן.
בנימין אלון
זה דבר אחד. עכשיו, אם אין מנגנון קיים, לחייב את האחרים להתקין מנגנון, לזה באמת אולי צריך להיות יותר מדייר אחד. אולי צריך הסכמת שני שליש?
יהודית נאות
אתה לא יכול לחייב. זו זכות הקניין.
דלית דרור
ומה עם הוצאות ההתקנה?
יהודית נאות
את מי האזרחים שנמצאים אתנו כאן מייצגים?
היו"ר דוד אזולאי
הם הוזמנו.
בנימין אלון
הם הוזמנו. אני ביקשתי להזמין אותם, בתור אנשים שיש להם בעיות כאלה.
יעקב ליצמן
ההתקנה תהיה על המבקשים.
יוסף רז
מבחינה ציבורית זו קצת בעיה, לדעתי, לקחת חוק גורף – בלי להיכנס ערכית לעניין. גם לי יש בן דתי במקרה – ולעשות חוק גורף על כלל הארץ כרגע, שאומר: כך וכך יהיה.
בנימין אלון
למה זאת בעיה?
יוסף רז
זה נושא ציבורי, לדעתי.
היו"ר דוד אזולאי
רגע, אז יש לי שאלה אליך. בוא תעזור לי לפתור בעיה שמתעוררת בעקבות פניות של אנשים שגרים בבתים משותפים והנה לך דוגמא של אנשים שיושבים כאן לפניך שיש להם בעיה. יש להם מנגנון, רוצים להתקין וכתוצאה מאי רצון של חלק מהדיירים, אי אפשר להפעיל את מעלית השבת.
יוסף רז
אז יכול להיות במסגרת, או של החוק הזה או במסגרת חוק בתים משותפים, שרוב מסוים יחליט שהוא עושה את הדבר הזה. אני גם יכול לראות פה איזה רעיון, שבעל דירה שנמצא בכלל מחוץ לדירה, בעל דירה אחת אומר לפי ההצעה הזאת, אני רוצה שתהיה מעלית שבת והוא בכלל לא גר שם.
היו"ר דוד אזולאי
לא. הנה, חבר הכנסת אלון כבר אמר קודם, באמת צריך לעשות איזשהו מספר של שליש או של 51%, שיהיה רוב מסוים שדורש את זה, על מנת לאפשר את התקנת המנגנון של שבת.
בנימין אלון
רק אם אפשר, סליחה, אדוני היושב ראש, לגבי סעיף העלות, אני מציע באופן כללי שבעלי דירות המחליטים על התקנת לוח פיקוד, יישאו בהוצאות התקנתו והאחזקה השוטפת. ההפעלה. ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות.
איתי בר סלע
ואם הם לא יסכימו?
יהודית נאות
לא. אני לא מסכימה.
מרים פרנקל – שור
יש תקדים לכך, בחוק המקרקעין בסעיף 59ג…
בנימין אלון
גם 212 א. אני העתקתי משם.
מרים פרנקל – שור
יש התקנת מעליות לנכה. כשנכה רוצה להתקין מעליות הוא מחויב על פי החוק לשאת בכל ההוצאות. בעל דירה שהתקין מעליות בבית משותף יישא בכל ההוצאות להתקנת המעליות.
יהודית נאות
למה? כל מי שרוצה.
היו"ר דוד אזולאי
המעונינים. הם שישלמו.
יהודית נאות
אבל, זה לא ימנע משאר הדיירים להשתמש במעלית. כי יש זכות קניין.
היו"ר דוד אזולאי
לא, ודאי שלא.
יעקב ליצמן
הם משלמים רק את ההפרש בין שבת ללא שבת. הם לא משלמים את כל המעלית.
יהודית נאות
רגע. אני רוצה לדעת: מה המשמעות ההנדסית של לוח פיקוד? אני לא מדברת על כספית. כאשר יש מעלית מותקנת בבית רב קומתי, נוכחי, קיים. מה המשמעות של התקנת לוח פיקוד? חציבה? הריסה? תוספת בניה?
היו"ר דוד אזולאי
לא. זו תוספת מנגנון.
דוד פילזר
זו רק תוספת מנגנון.
יהודית נאות
איך אתה יודע?
דוד פילזר
התייעצתי עם יועץ מעליות, רק הבוקר. זה לוח פיקוד שצריך להסדיר אותו למעלית. זה בערך כמו שעון גדול.
יוסף רז
זה שעון אסטרונומי. ככה זה נקרא.
היו"ר דוד אזולאי
זה כ 1000$. אני יודע. בא אלינו עכשיו נכה לגור בבניין. אנחנו צריכים להתקין מעלית שבת, הלכנו להתעניין, זה סיפור שעולה כאלף דולר. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא האחזקה השוטפת, אבל עם קצת רצון טוב אפשר לפתור את הבעיה.
יהודית נאות
חבר הכנסת אלון, מקובל עליך שבעלי הדירות שרוצים במעלית שבת יישאו בהוצאות הנדרשות?
היו"ר דוד אזולאי
רגע. אני בדעה, שאם שליש מדיירי הבניין דורשים מעלית כזאת, אי אפשר להתעלם מזה.
יוסף רז
אני לא חושב. זה עניין ציבורי.
היו"ר דוד אזולאי
אז תן לי מספר.
יוסף רז
לפחות חצי.
יהודית נאות
אני נגד חקיקה רטרואקטיבית.
בנימין אלון
סיימנו.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע ככה, רבותיי. יש שתי הצעות. או שאנחנו הולכים על מה שכתוב פה: דרישה של לפחות דייר אחד – זה לא נראה לי מעשי.
בנימין אלון
זה לגבי הפעלה במנגנון קיים. ההגיון שלי היה כזה: שאם אדם קונה דירה בבניין שיש בו מנגנון למעלית שבת ומשום מה לא הפעילו אותו, לזה, אני חושב, דרישה של דייר אחד מספיקה. וזאת למה? כי לא יכולים להגיד לו: כשאני החילוני באתי לכאן, בשום אופן לא הייתי מסכים, לא הייתי קונה את הדירה.
איתי בר סלע
סליחה שאני מעיר: זה לא לגמרי מדויק.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאם יש דרישה של לפחות שליש מן הדיירים, אז ללכת על זה.
מנחם רון
זה לא רלוונטי, שליש.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
יהודית נאות
על מה אתה מדבר?
איתי בר סלע
ברשותכם, בכל זאת תנו לי להגיד איזשהו משפט.
מנחם רון
אני גר בבניין שיש בו שני אנשים. אנחנו לא רוצים שיפעילו כל הזמן, אבל מאידך גיסא לגייס את הדמוקרטיה כדי לפגוע בחלש – כי אנחנו פה בפירוש חלש – את זה לא עושים. אני חושב שהנוסח של דייר אחד שמבקש במנגנון קיים, זה מאד הגיוני.
בנימין אלון
זה מנגנון קיים. מה הבעיה?
יהודית נאות
אז אל תחיל את זה על בתים ישנים. אתה מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.

אתה יודע שכבר 11? המליאה מתחילה.
איתי בר סלע
המקרים של מנגנון קיים שלא מפעילים אותו, הם מקרים בשוליים מבחינה כמותית. מה הבעיה? הבעיה היא קודם כל שאם יש מנגנון, בתקנון של הבניין מעוגנת החובה להשתמש בו.
מנחם רון
זה לא מדויק ולא נכון.
איתי בר סלע
אני לא אומר שזה מדויק, או שזה פותר את כל המקרים. אני אומר שהמשמעות של זה היא, שאם יש בניין ולצורך העניין יש בו מנגנון קיים וגרים בו עשר שנים אנשים והמנגנון הזה לא עובד ופתאום בא דייר חדש שקנה דירה – יכול להיות שהוא אפילו לא ידע שיש מנגנון – ופתאום הוא עושה מהפכה בכל הסדר של הבניין, יש בעיה. ממה אני חושש? אני חושש מכך שבסופו של דבר הרצון לעזור לאוכלוסייה דתית, שאני חושב שהוא רצון מאד לגיטימי ונכון, בהתערבות שלו, במיקרוקוסמוס של הבית המשותף, ייצור כל כך הרבה סכסוכים, שצריך מאד להיזהר מלשנות מצבים קיימים. בבית חדש לא צריכה להיות בכלל האפשרות שלא יופעל המנגנון. יש הוראה לשים מנגנון, אדם קונה דירה הוא יודע שיש מנגנון, יהיה מנגנון, יישאר מנגנון. אף אחד מהדיירים לא יהיה דתי ויחליטו באופן זמני להפסיק את השימוש במנגנון? בסדר, ברגע שיבוא מישהו דתי, זה משהו אחר.

בבניינים קיימים, שיכול להיות שיש בהם איזשהו סטטוס קוו שנמשך כבר הרבה זמן, גם בבית שיש מנגנון - תאר לך עשר שנים שהוא לא בשימוש – זו בעיה.
מנחם רון
ואם שנה הוא לא בשימוש?
איתי בר סלע
תראו, זו חקיקה שצריכה להתייחס לעיקר המקרים.

הנקודה השניה היא לגבי שינוי מצב קיים. גם פה אתם צריכים לקחת בחשבון שבחוק המקרקעין, שינויים בבית משותף, שהם הרבה יותר רדיקליים ממעלית שבת, לשים ברוב של 75%. אני חושב שזה ליצור אפליה בין שינויים כאלה לשינויים אחרים.
יהודית נאות
אתה יודע שכבר 11:00.
היו"ר דוד אזולאי
אין מה לעשות. אני לא יכול בום לחתוך. אני בכל זאת רוצה להגיע לאיזשהו סיכום. אני יודע שהשעה 11:00, אבל אנחנו באמצע נושא. גם אני ממהר להגיע להצבעה, ביקשתי סדר יום כדי לראות מה סדר ההצבעה, בדיוק כמוך. אבל אי אפשר גם להפסיק באמצע הדיון.

אני מצטער. אני לא שמעתי אותך. אני מציע ככה, חבר הכנסת בני אלון. אנחנו לא נמצה כרגע את העניין הזה, אבל יש כאן טענה. הביאו פה דוגמא ואנחנו מכירים בניינים כאלה, שדייר אחד גר מחוץ לבניין בכלל, הוא רק משכיר את המבנה ועכשיו הוא יבוא וישנה סדרי בראשית בבניין הזה? אדם אחד? אני חושב ששליש זה מספר שיכול לחייב את כולם להתקין את אותו מנגנון שבת.
איתי בר סלע
למה בשינויים אחרים, שקשורים בהרחבת דירה, שקשורים בשינויים אחרים בניהול, שלא קשורים בדת, צריך 75%?
בנימין אלון
אדוני היושב ראש, סדר הדיון. הואיל ואתה צריך ללכת והואיל וגם אנחנו צריכים, משום מה, יושב ראש, אתה רוצה לקבוע המשך, או איך?
היו"ר דוד אזולאי
כן. אנחנו נקבע המשך. בוודאי. אז אני מציע ככה: בואו נפסיק כאן את הדיון. הבעיה קיימת ואי אפשר להתעלם ממנה, לגבי בניין ישן שיש בו מעליות, בניין קיים. אנחנו נצטרך לפתור את הבעיה מהו מספר הדיירים שיכול לדרוש התקנת מנגנון שבת. בין אם קיים בין אם לא קיים.
מרים פרנקל – שור
אפשר לחלק את זה. אם קיים מנגנון, אפשר להגיד שזה שליש. אבל אם אין מנגנון, צריך להעלות את הרף.
יהודית נאות
נו, אז מה? אנחנו פותחים דיון? אז גם אני רוצה להתייחס.
בנימין אלון
אם אתה קובע המשך דיון, אז בואו נסיים.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נקבע המשך דיון ואני אודיע לכם על כך, בסדר?
בנימין אלון
אני מקווה שלא תהיה פגרה. אבל אם תהיה, זה יכול להיות גם בפגרה, לא?
יהודית נאות
בודאי.
היו"ר דוד אזולאי
אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכם.
הישיבה ננעלה בשעה
11:06.

קוד המקור של הנתונים