ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/12/2000

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25552
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18.12.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2555
ירושלים, י"ד בטבת, תשס"א
9 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 187
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"א בכסלו התשס"א (18 בדצמבר 2000), שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
אביטל שטרנברג, עו"ד משרד המשפטים
מרגלית בוטרמן, עו"ד יועמ"ש, משרד הפנים
ישראל שפיצר מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות
יחזקאל לביא משרד המשפטים
יועצת משפטית
הלית ברק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר

נושא: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 20) (איסור עיסוק נוסף), התש"ס-2000.


הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
(תיקון מס' 20) (איסור עיסוק נוסף), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. על סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 20) (איסור עיסוק נוסף), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת.
יהודית נאות
לדעתי, מתוך קריאה מדוקדקת של פרוטוקול הישיבה הקודמת, ואחרי שחבר הכנסת ליצמן הודיע שהוא מסיר את ההתייעצות הסיעתית שלו, החוק כפי שנוסח על ידי היועצת המשפטית של הוועדה תואם את ההחלטות של הוועדה והוא אושר. אם אנחנו רוצים לעבור על סגנון ועל טעויות כתיב, לא איכפת לי, אבל התיקונים לא שונים ממה שהוחלט בוועדה. היועצת המשפטית ניסחה את מה שחברי הכנסת החליטו. אני ארצה חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת אם צריך הצבעה, כי לדעתי החוק כבר אושר. אין מה להזדרז, כי לא תהיה קריאה שנייה ושלישית במליאה לפני שיודעים אם יש או אין פיזור כנסת. במידה ויש פיזור כנסת, החוק אושר לקריאה ראשונה; במידה ואין פיזור כנסת, כשהכנסת תכונס מהתחלה היא תצביע על החוק בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אזולאי
על פי שיחתי עם הלית, שהיא ממלאת מקום היועצת המשפטית של הוועדה, יש סעיפים שהוספו להצעת החוק.
יהודית נאות
הם לא הוספו. הם אמרו בלשון משפטית את מה שאמרנו בוועדה, כלומר שדברים מסויימים יחולו ב-2003 ודברים מסויימים יחולו ב-2008.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנקרא את הסעיפים הללו.
הלית ברק
בפרק א' אין שום שינוי, למעט התוספת של הכותרת. מירי ניסחה את פרק ב' כרצון הוועדה. פרק ב': הוראות מיוחדות לעניין תחילת החוק. סימן א': ראש רשות. מונחים 2. בפרק זה – "הבחירות הכלליות הראשונות" – הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של חוק זה; "הבחירות הכלליות השניות" – הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות הראשונות. תחילה לגבי ראש רשות 3(א) תחילתו של חוק זה לגבי ראש רשות מקומית ביום קיום הבחירות הכלליות הראשונות. (ב) התקיימו בחירות ברשות מקומית מסויימת בתקופה שבין מועד פרסומו של חוק זה, לבין מועד קיום הבחירות הכלליות הראשונות, תהא תחילתו של חוק זה, על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי ראש רשות, ביום הבחירות ברשות המקומית."
היו"ר דוד אזולאי
תסבירי לי, בבקשה, את הסעיף הזה.
הלית ברק
אנחנו מבצעים כאן הפרדה בין ראשי רשויות וסגנים. כרגע אנחנו מדברים אך ורק על ראש הרשות.
יהודית נאות
לקחתם בחשבון שיכולות להיות בחירות לרשות במועד ב'? האם כשאת כותבת "תחילתו של חוק זה לגבי ראש רשות" פירושו המועד השני? אם בבחירות הכלליות הראשונות לא קיבל אף אחד 40%, אז יש בחירות בין שני המועמדים שעלו לסיבוב השני. צריך שיהיה ברור שראש רשות זה מהיום שהוא נבחר, כאשר יכול להיות שהוא נבחר בסיבוב השני.
הלית ברק
אני רושמת את זה. כאשר נשב עם נגה אנטבי לניסוח החוק, אנחנו נביא בחשבון את עניין הסיבוב השני.
היו"ר דוד אזולאי
צריך אולי לכתוב "ביום פירסום ברשומות", שזה התאריך הקובע.
אביטל שטרנברג
לא משנה סיבוב ראשון או סיבוב שני, יש איזה שהוא יום שהוא נכנס לכהונה.
היו"ר דוד אזולאי
אביטל, זה מתפרסם ברשומות רק אחרי הסיבוב השני.
ישראל שפיצר
אם הוא נבחר בסיבוב הראשון, יכול להיות שהבחירות הסתיימו בסיבוב הראשון והתקבלה החלטה.
היו"ר דוד אזולאי
ישראל, בכל מקרה מה שקובע זה הפירסום ברשומות.
יהודית נאות
נכון מאוד.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע להוסיף את המילים "פירסום ברשומות".
יהודית נאות
צריך לכתוב "ביום פירסום תוצאות הבחירות ברשומות", שאז ברור שהוא כבר נבחר.
הלית ברק
אני רושמת בפני שעלינו לפתור את הסוגייה בנוגע לסיבוב השני.
אביטל שטרנברג
זה נכון גם לגבי הסיבוב הראשון, הלית. גם אם יש רק סיבוב אחד, הוא לא נכנס ביום הבחירות לכהונה.
הלית ברק
"מיום כניסתו לכהונתו".
היו"ר דוד אזולאי
הפירסום ברשומות זה הקובע.
הלית ברק
לעניין שאלתך המקדמית, בהתייעצות שערכתי כאן אנחנו סבורים שבכל זאת היה ראוי להצביע על הנוסח המתוקן כפי שמופיע כאן, ולו למען הסר ספק.
יהודית נאות
אני לא חושבת שאתם צודקים.
הלית ברק
4. הוראה מיוחדת. נערכו בחירות ברשות המקומית בתוך 6 חודשים מיום פרסמו של חוק זה, יקראו את סעיף 15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה כך: "הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת שנים עשר החודשים הראשונים לכהונתם של ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו."
אביטל שטרנברג
לא מקובל לנסח באופן של יקראו. לדעתי, צריך שיהיה סעיף (ג) בסעיף 3, שקובע הוראה ספציפית לגבי אותן סיטואציות שבהן תערכנה בחירות ב-6 החודשים מיום פירסומו של החוק.
הלית ברק
בסדר גמור. סימן ב': סגן ראש רשות. סעיף 5. תחילה לגבי סגן ראש רשות (א) תחילתו של חוק זה לגבי סגן ראש רשות ביום קיום הבחירות הכלליות השניות. (ב) התקיימו בחירות רשות מקומית מסויימת בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות..
יהודית נאות
זה לא חל על סגן ראש רשות במשרה מלאה, אלא רק על סגן ראש רשות במשרה חלקית.

היו"ר דוד אזולאי

מה זה "ביום קיום הבחירות הכלליות השניות"?
אביטל שטרנברג
זה צריך להיות ביום שהוא נבחר. כאן, נדמה לי, שאין פירסום ברשומות.
יהודית נאות
בטח שיש.
היו"ר דוד אזולאי
הפירסום הראשוני הוא רשימת חברי המועצה הנבחרים וראש הרשות הנבחר. אחר כך יש פירסום נוסף לסגנים בלבד.
אביטל שטרנברג
מרגלית מעירה שלפעמים הפירסום השני ברשומות מגיע באיחור.
היו"ר דוד אזולאי
האם את מדברת על הסגנים?
מרגלית בוטרמן
על הסגנים.
היו"ר דוד אזולאי
אז אנחנו יכולים לכתוב "ביום בחירתם במועצה".
יהודית נאות
סימן א' חל על ראש רשות וסגן ראש רשות במשרה מלאה, ולכן זה צריך להיות ביום בחירתם במועצה או ביום פירסום ברשומות. רק לגבי ראש רשות במשרה חלקית היתה הסכמה שאנחנו עושים הדרגתיות.
אביטל שטרנברג
זה אותו סגן ראש רשות שמופיע בסעיף 15ב(ב), שלא מגיע למלוא השכר ותנאי השירות.
יהודית נאות
בדיוק. רק לגביו עשינו את ההנחה הזאת. ב15ב(א) אנחנו מדברים על ראש רשות וסגנו במשרה במלאה. עליהם אין הקלות. 15ב(ב) מדבר על אותו סגן שלוקח רק חלקי משרה. מדובר רק על אותו אחד של 15ב(ב), מסכימה?
הלית ברק
לגמרי.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו דיברנו על כך שאנחנו מגבילים אותו כאן לעיסוק נוסף עד למשרה של סגן ראש מועצה.
יהודית נאות
מ-2008.
היו"ר דוד אזולאי
ועד 2008?
יהודית נאות
לאותו אחד שעובד בחלקית יש הוראת שעה: "בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות רשאי, סגן ראש רשות, על אף האמור בסעיף 5(א) ובכפוף להוראות סעיף 5(ב), לעסוק בעיסוק נוסף, ולקבל את מחצית השכר ותנאי השירות להם זכאי ראש מועצה באותה מועצה בכפוף להוראות סעיף קטן 15ב(ג)."
אביטל שטרנברג
זה כתוב גם בסעיף 15ג. בכל מקרה, בין אם אנחנו מתירים ובין אם אנחנו אוסרים, 15ג תמיד חל עליהם.
היו"ר דוד אזולאי
יהודית, אותו סגן לא יוכל לעבוד במשרה מלאה אלא במשרה חלקית. אז הוא לא מוגבל עד לגובה שכר סגן ראש המועצה.
מרגלית בוטרמן
אל תשכחו לתקן בסעיף 6 בשורה האחרונה שזה יהיה סגן ראש מועצה ולא ראש מועצה.
הלית ברק
סעיף 5(ב) "התקיימו בחירות ברשות מקומית מסויימת בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות, תהא תחילתו של חוק זה, על אף הוראות סעיף 2, לגבי סגן ראש רשות באות רשות מקומית, ביום הבחירות ברשות המקומית."
אביטל שטרנברג
צריך לכתוב את המילים "ביום שנבחר על ידי המועצה".
הלית ברק
כפי שאמרתי, אנחנו נתקן את הנושא הזה לאורך כל הדרך. סעיף 6 הוראת שעה. "בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות רשאי, סגן ראש רשות, על אף האמור בסעיף 5(א) ובכפוף להוראות סעיף 5(ב), לעסוק בעסוק נוסף, ולקבל את מחצית השכר ותנאי השירות להם זכאי סגן ראש מועצה באותה מועצה בכפוף להוראות סעיף קטן 15ב(ג)."
היו"ר דוד אזולאי
יהודית, מה זה "לפני מועד הבחירות הכלליות"?
יהודית נאות
בין 2003-2008. אמרנו שהחוק הזה יחול גם על מועצות מקומיות. האם עברתם לגבי מועצות מקומיות?
אביטל שטרנברג
אנחנו אמרנו שזה נושא חדש. מדובר על הסדר בחירות לגמרי אחר.
יהודית נאות
על מה את מדברת? תסתכלי על סעיף 15ב(א): "ראש רשות או סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות לפי הוראות סעיף 129 לפקודת העיריות או סעיף 35ב לפקודת המועצות המקומיות.."
אביטל שטרנברג
בסדר, אבל היתה בעיה עם המועצות האיזורית.
מרגלית בוטרמן
אבל אף אחד לא מחיל את זה על מועצות איזוריות, כי החוק הזה לא חל על מועצות איזוריות.
יהודית נאות
ועל מועצה מקומית?
מרגלית בוטרמן
בוודאי שכן.
יהודית נאות
אז תבדקו שזה מתאים למועצות מקומיות.
מרגלית בוטרמן
החוק חל.
הלית ברק
הוגשה הסתייגות של חבר הכנסת יאיר פרץ, בנוסף להסתייגויות של חבר הכנסת איוב קרא וחבר הכנסת זאב בוים, שעל פיה הוא מבקש לקבוע שסעיף 15ב(ו) לא יחול לגבי ראש רשות וסגן ראש רשות באם החלו בעיסוק הנוסף בתקופת כהונה אחת או יותר מכניסת החוק לתוקף.
היו"ר דוד אזולאי
הוא מתכוון לכך שכל עוד אדם מכהן החוק הזה לא יחול עליו.
מרגלית בוטרמן
אנחנו נותנים להם הרבה שנים להתארגן.
הלית ברק
למען הפורמאליות, ראוי שתצביעו לגבי קבלת או דחיית ההסתייגות. אם הצעתו של חבר הכנסת יאיר פרץ תדחה, היא תהפוך להסתייגות, כאשר אם היא תתקבל היא תהפוך לחלק מנוסח הוועדה.
יהודית נאות
בוודאי שהיא צריכה ליפול. היא מעכבת את כל החוק הזה.
היו"ר דוד אזולאי
מכיוון שאני תומך בהסתייגות הזאת, אני מציע שהיא תעבור למליאה. יהודית מתנגדת לזה.
הלית ברק
וכאשר יש קולות שקולים ההצעה אינה מתקבלת והיא הופכת להסתייגות.
יהודית נאות
יאיר פרץ לא עומד בסיכומים. בשביל מה תיקנו את כל הסיפור הזה? בשביל יאיר פרץ.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מעמידים את הצעת החוק להצבעה לקריאה שנייה ושלישית עם ההסתייגויות.

ה צ ב ע ה
בעד – 2
נגד – 0

הוועדה מחליטה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) התשס"א-2000 לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים